Click here to load reader

Scriitori din Bistrita-Nasaud din Bistrita-Nasaud - Andrei Moldovan.pdf SCRIITORI DIN BISTRITA-NASAUD. DICTIONAR CRITIC [ 13 ] Avem de-a face cu romanul de debut Agenfio, semnat de

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Scriitori din Bistrita-Nasaud din Bistrita-Nasaud - Andrei Moldovan.pdf SCRIITORI DIN...

 • Andrei Moldovan

  SCRIITORI f.,

  BISTRITA-NA

  DIN \,

  SAUD DrcTroNAR CRTTTC

  cu ss DE pARoD[ $l o PosrFATAiru vrnsunt DE LUCIAN PERTA

  socr ETATEA scRr rroRl LoR Dt N BrsrRlrA-NAsAu o

  @ Cluj-Napoca, 2018

 • Cuprins

 • l4t2l ANDRETMOLDOVAN

  Zorin DIACONESCU.... ................... 103 David DORIAN ............ 105 Ana DRAGU ................ 109 Emil DREPTATE................ ............. 11-L Florica DURA ..............1L4 Valentin FALUB....... .... 115 victoria FATU NALATIU ........... .....7L7 Vasile V. FILIP ............. L2L Dinu FLAMAwo.......... ................... L24 Daniela FULGA....... ..... L29 Vasile GAUREAN. ........ 130 Sorin GARJAN............ ................... 132 Leon losif GRAPINI ..... 136 Andrea HEDES ............ 139 Vasile 1EAC......... ........ L42 Vasile LECHINTAN ......146 Cleopatra LORINTIU ... L49 Nastasia MANIU .........152 Valentin MARICA.... .... 155 Menu! MAX|M|N|AN............... ..... 158 Marin MALATCU-HONDRARI ........ 163 Mircea MALUT ........... L67 toan MARG|NEAN....... .................. L72 $tefan MIHUT...... ....... L76 Alexandru Cristian MILOS ............ L79 Alexandru MISIUGA ... L84 Gheorghe MIZGAN ..... 185 lon MOISE. .................. 189 Andrei MO1DOVAN............... ....... L92 Gavril MO1DOVAN............... ........ 200 loan V. MOLDOVAN .............. ....... 203 Dumitru MUNTEANU ...................208 lacob NAROS ............... .................2L2 loana NICOLAE ...........2L4 Ovidiu NIMIGEAN .......2L7

 • SCRIITORI DIN BISTRITA-NASAUD. DICTIONAR CRITIC t 413 ]

  Olimpiu NUSFELEAN ...222 ton oARCASU............. ...................228 Maria OLTEANU ......... 230 Aurel ONI$OR .............234 Adrian ONOFREIU ....... 238 Luca ONUL ..................24t Veronica O9ORHE1AN............... ....245 Viorel PARASCHIVOIU ........... .......248 Florin PARTENE .......... 250 Traian PARVA sAsAnunm ............254 Liviu PAruS ................. 2s6 Domnila PETR1......... ...260 Alexandru PETRIA...... ...................26L loan P1NTEA............... ................... 264 Adrian PODARU... .......270 Aurel PODARU ............274 Ovidiu POJAR....... .......278 Gavril POMPEI ............ 280 Flore POP.. ..................282 Grigore POP........... ..... 285 Grigore Traian POP........... ............286 Mircea PRAHASE ........ 290 Atila RACZ. ..................294 Valentin F. RADU ........297 George Vasile RATIU .. 300 Sandu Al. RATIU 302

 • Cristi ARDELEAN

  (n. 15 octombrie 1989, Bistrila) Prozator. Absolvent al Facultalii de Drept (UBB), 2072. Este avocat stagiar in cadrul Baroului Cluj. Publicd cronici de carte. C6gtigdtor al concursului de debut al Editurii Cartea Rom6neasc5, edilia 20L2, cu romanul AgenSia.

  in 2Ot4 publicd al doilea roman al siu, Din Oficiu, la Editura Karth.

  ,,To{i trebuie sd fim salva{i de indatd ce mijim ochii gi mintea spre realitate gi realizdm absurdul ei. Cultura ne salveazd, mdcar par\ial, mdcar temporar, de la moarte - gi nu prin nemurire, ci prin depdqirea ei in forma asum[rii."

  Referinle critice:

  Pe acelagi calapod e construit gi imaginarul din cartea de debut a lui Cristian Ardelean. Agenlio (Cartea Rom6neasci) este tot o poveste despre mirajulimbogdliriifacile, intr-o !ari ce sare sprinteni peste orice valorizare, pdstrdnd aparenle din carton, iar - dedesubt, mocnind imuabil, infernul capitalist, doldora de specimene decSzute, dar ambilioase nevoie mare.

  Marius Mihet

  O carte scris6, de ce nu, dintr-o rdsuflare, din tumultul vielii sociale al unui fin observator, pentru un public asemenea. Agenlia de Cristian Ardelean ar putea fi un astfel de pariu cu piala de carte. Tema pariurilor sportive pare bine desprinsi din realitatea socialS a Rom6niei

 • u2l ANDRET MOLDOVAN

  ,,profunde", din ad6ncimea oragului de provincie in care nu se intSmplS multe, dar care are, tocmai de aceea, ilustre personaje - o caricaturi de interlop, o taximetristd lesbianS, (...), un bitr6n jucitor de ultimi bani din pensie la casa de pariuri, un profesorag suficient de plictisit inc6t si caute adrenalina intr-o casd de pariuri, dar gi suficient de inteligent ca si nu-gi bage banii fird cap acolo. Pe toli acegtia Cristian Ardelean ii reunegte intr-o Agenfie, ii contureazi schematic doar ca tipuri 9i comic prin porecle gi nume, dupd care, aruncafi pe scena hazardului, ii folosegte pentru a reduce la scara Agenliei intregul oraS: bdtr6nul e un Curcubete, taximetrista e Litus, iar haidamacul, Nikki-Pdr-Mirunt. in fala hazardului, sus-menfionalii devin un soi de parteneri care se reunesc sub cupola acestei Agenfii-,,hrube" - loc ce oferi pl5cerea de socializare a unei cr6gme, dar in care trebuie si intri lucid pentru ci vei socoti cote gi probabilitSli. Pariurile sportive nu sunt jocuri de noroc, e bine ca orice cititor si inleleagi de la inceput asta, daci nu vrea si supere naratorul.

  Andreea Coroian

  Agenlia este romanul premiat la edilia din 2OL2 a Concursului de Debut al Editurii Cartea Rom6neascS. Cu un personaj-narator care nu trideazi educalia juridici a autorului, volumul tinde si se inscrie in direcfia ego-sociali deja conturatd in literatura romAnS. Cristian Ardelean pune in disculie o temi centralS a societSlii rom6negti actuale - funclionarea gi relalia jucdtorului cu agenliile de pariuri sportive.

  Oana Purice

  Agenlio e un roman al rom6nului-victim5, dornic de adrenalin5, entuziasmat de fiecare gram de noroc ce nu ii e destinat. (...) E mai degrabi un roman moralist, ce vorbegte despre lipsa de autocontrol a maginiriilor umane, ahtiate dupd putere gi bani, ale ciror fapte se tntorc impotriva lor, garant6ndu-le moartea. Autorul e neinduplecitor cu astfel de marionete ale societ;Iii, lSs6ndu-le si creasci in propria lor glorie interioarS 9i tdindu-le apoi av6ntul pentru a le aduce intr-o stare de depresie' sinonimi cu moartea

  Arexandru Rogu

 • SCRIITORI DIN BISTRITA-NASAUD. DICTIONAR CRITIC [ 13 ]

  Avem de-a face cu romanul de debut Agenfio, semnat de Cristian Ardelean. Cristian Ardelean este c6gtigitorul Concursului de Debut al Editurii Cartea Rom6neascS, edilia 2072. Cum cartea e scrisi viforos, intr-un ritm alert gi captivant, ca romanele cu cheie, cunoscute drept romane polilistice care abundi de nebuneli, in marea lor majoritate inventate...

  Titlul m-a prins din prima, prin scurtimea lui, Agenlio. Localitatea unde un profesor de francezi, cam fistichiu in gcoala unde are catedra gi nepisitor fa!5 de regimul didactic, nu este precizatS. Pare a fi Cluj, asta pentru ci ne face pl5cere sd ne agezam in lecturi (...) ;i pentru ci locul ii permite autorului si aibi fantezie firi de margini.

  Virgi! Raliu

  Agenlia e punctul de start. Dat fiind ci reprezinti romanul de debut, sper si fie cel care si mi ajute si-mi fac un nume in cercul din picate tot mai str6mt al scriitorilor rom6ni, pe o pia[5 in continui scidere. Cartea reprezinti mult pentru mine. Tind si cred ci am lSsat-o in lume cu tot ce-i trebuie unui copil si se descurce. E suficient de concentrati c6t s5 nu plictiseascS, are un ritm potrivit gi oferi suficientd informalie, inclusiv tehnicS, inc6t lasi o puternicd impresie de autenticitate. De-acum depinde doar de cititor sd o ,,angajeze" sau nu, degi sunt convins ci apetenla pentru risc gi inlelegerea regulilor hazardului e cumva specifici spaliului rom6nesc.

  Sunt m6ndru de ea 9i sper si nu dezam5geasci niciun cititor care gtie si o priveasci cu rezervi giinlelegere, ca pe orice copil teribil care-gi propune multe gi reugegte in parte.

  C. A. in dialog cu Stelian ]urlea

 • t 14I ANDRET MOLDOVAN

  Nicolae AVRAM

  (n. 2L decembrie L966, N5siud). Poet, romancier. Licentiat in drept. Debut: revista Steouo, L982. Volume publicate: Cdntece de sinucigog (cartea

  l), 2000; Litonii pentru diovol,2O06; Cdntece de sinucigog (cartea a doua), 2OO8; Federeii, 2OLO; All Deoth Jazz, 2013, Mamd, roman, Editura Polirom, 20L6.

  ingrijitorul ediliei Aurel Onigor, tatd cino. totd toina,2007. Este delinitor al mai multor premii 9i distincfii. Este membru al Uniunii Scriitorilor din RomSnia - Filiala Cluj gi al Societ5tii Scriitorilor din Bistrila-N5siud.

  ,,Noi suntem/ indepdrtata noaptell Pl6ngdnd pe umdrul unui susur/ Ce vine de dincolo de amar."

  Referinle critice:

  Avem de a face cu un poet adevSrat, Nicolae Avram din Beclean (Bistrita-Nisiud), un poet al cirui ,,cinism" liric, de mare fort5, frizeazl tragismul existenfial, altminteri dec6t in int6lniti la multi poeti postmodernigti de profesie.

  C. Stinescu

  Cu dezgust, umilinti, patimi dar mai ales cinism, Nicolae Avram deconspiri nostalgii gi orori, autoflagel6nd.u-se cu aceeagi furie gi meticulozitate cu care construiegte imagini de mare forti. Pe cat de multS existenfS, pe at6t de multd experien[5 poetice implicatd in poezia sa, ?nc6t nu gtii ce si preluiegti maiTntSi. Oricum, a pretui suni

 • SCRIITORI DIN BISTRITA-NASAUD. DICTIONAR CRITIC t 15 ]

  putin cam nepotrivit $i oarecum vinovat in acest context, cici ar trebui fie si te infiori gi si te cutremuri, fie sd negi tu existenta, intr-un gest de aceeagi intensitate. Forta acestei poezii st5 in adevirul triirii gi in concentrarea imaginilor.

  Mircea A. Diaconu

  Nicolae Avram nu e, cu certitudine, un ludic postmodernist gi se aflS la polul opus modelului ; el scrie o poezie intens tragic5 (gi

  in descendenla marilor poeli tragici), pe care ag numi-o post-agona16. Vechile teme moderniste ale rEului universal gi ale sinuciderii, uzitate pSni la demonetizare, capiti a proaspdt-intunecati splendoarein poezia lui Nicolae Avram.

  Raluca Duni

  Trebuie sd intelegem cE nimic nu

Search related