V lisk lastajate uuring2014-Vene turistid Tallinnas, Ida ... % Vene turistidestantud sihtkohas % Vene

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of V lisk lastajate uuring2014-Vene turistid Tallinnas, Ida ... % Vene turistidestantud sihtkohas %...

 • Väliskülastajate uuring 2014

  Eestis ööbinud Vene turistid

  ööbimiskoha järgi: Tallinnas, Ida-

  Viru ja Tartu maakonnas ööbinud

  Vene turistid

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskus

  » puhkaeestis.ee

  TAUSTAINFO • Väliskülastajate uuringu teostas Statistikaamet Majandus- ja

  Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel.

  • Sellega koguti infot väliskülastajate kulutuste, reisieesmärkide, reisitegevuste, külastatud kohtade ja rahulolu kohta.

  • Eesti suuremates piiriületuskohtades küsitleti Eestist lahkuvaid

  vähemalt 15-aastasi välisriikide elanikke silmast-silma intervjuuna kahel perioodil: 1.08–11.09.2014 ja 17.11–14.12.2014.

  • Tulemused on üldistatavad küsitlusperioodidel Eestis käinud

  väliskülastajatele; uuringu tulemusi ei saa üldistada kõigil hooaegadel Eestis käinud väliskülastajatele.

  • Kahe küsitlusetapi jooksul kokku vastas küsitlusele 9100 inimest,

  kellest 2/3 ööbis Eestis ja 1/3 tuli üheks päevaks.

  • Järgnevatel joonistel on näidatud Tallinnas, Ida-Viru ja Tartu

  maakonnas ööbinud Vene turistide andmed.

  • Esitluse on koostanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

 • ANKEETIDE ARV JA JAOTUS ÖÖBIMISKOHTADE KAUPA

  VASTANUTE %-JAOTUS KÜSITLUSKOHTADE KAUPA:

  Tallinnas ööbinud Vene turistidest 39% lahkus Narva piiripunkti kaudu ja 36% erinevate Tallinnas asuvate „väravate“ kaudu (sh. 18% Tallinna sadama kaudu liinilaevaga, 12% Balti jaamast rongiga ja 7% Tallinna lennujaamast). Ida-Virumaal ööbinutest 95% lahkus Narva piiripunkti kaudu. Tartu maakonnas ööbinud lahkusid enamasti Kagu-Eesti kaudu: 36% Koidula ja 30% Luhamaa kaudu. Kuna küsitleti ka Tartus Ahhaa keskuse juures, sattus 7% Tartu maakonnas ööbinutest valimisse seal (s.t. nende tegelik Eestist lahkumise koht on teadmata).

  Tallinn Ida-Viru Tartu mk kõik

  Narva pp 39 95 18 56

  Tallinna sadam 18 2 0 11

  Koidula pp 6 1,0 36 8

  Luhamaa pp 7 1,5 30 8

  Rong (Balti jaam) 12 0,3 1,4 7

  Ikla pp 10 0,1 0 6

  Tallinna lennujaam 7 0,3 2 4

  Ahhaa keskus (Tartu) 1,5 0,3 7 1,3

  Valga pp 0 0 6 0,9

  kokku 100 100 100 100

  ööbimiskoht

  Tallinn Ida-Viru Tartu mk muud maakonnad kokku

  816 642 156 204 1818

  VASTANUTE %-JAOTUS TRANSPORDILIIKIDE KAUPA:

  14% Eestis ööbinud Vene turistidest (sh. 39% Ida-Virumaal ööbinutest) ületas Vene piiri jalgsi (Narva piiripunktis). 43% neist ööbis ainult Narvas, ülejäänud aga mujal Ida- Virumaal (Narva-Jõesuus, Sillamäel), mõned ka Tallinnas või Tartus. Eestis ringisõitmiseks kasutasid nad ühistransporti, Eestis elavate tuttavate autot või enda Eestis olevat autot.

  Tallinn Ida-Viru Tartu mk kõik

  Sõiduauto (maanteepiir) 34 47 84 44

  Liinibuss (maanteepiir) 24 7 7 16

  Jalgsi (maanteepiir) 2 39 4 14

  Laev (Tallinna sadam) 18 2 0 11

  Rong (Balti jaam) 12 0,3 1 7

  Lennuk (TLN lennujaam) 7 0,3 2 4

  Ekskursioonibuss (maanteepiir) 3 2 1 3

  Jalgratas (maanteepiir) 0 0,7 0 0

  Kokku 100 100 100 100

  ööbimiskoht

  Allikas: Statistikaamet

 • Allikas: Statistikaamet

  % vastanutest, kes reisis koos kuni 15-a. lastega:

  SIDEMED EESTIGA:

  Tallinn Ida-Viru Tartu mk kõik

  % vastanutest, kelle vanemad või kes ise

  on sündinud Eestis 9 21 15 13

  % vastanutest, kellel on Eestis sugulasi

  või tuttavaid 55 72 71 62

  Tallinn Ida-Viru Tartu mk kõik

  24 34 41 32

  32% Vene turistidest reisis koos kuni 15-a. lastega, sh. Tallinnas ööbinutest 24%, Ida-Virumaal ööbinutest 34% ja Tartu maakonnas ööbinutest 41% (Tartumaa näitaja võib osalt olla nii kõrge seetõttu, et 7% vastanutest sattus valimisse Ahhaa keskuses).

  13% Vene turistidest on Eesti päritolu (vanemad või ise sündinud Eestis). Eriti palju on neid Ida-Virumaal ööbinute hulgas: 21%. 62%-l Vene turistidest on Eestis sugulasi või tuttavaid (Ida-Virumaal ja Tartumaal ööbinutest rohkem kui 70%-l). Samas tuttavate olemasolu Eestis ei tähenda tingimata nende külastamist. Neist Vene turistidest, kellel on Eestis sugulasi või tuttavaid, vaid 46% nimetas üheks reisieesmärgiks sugulaste või tuttavate külastamist, 64% aga puhkusereisi.

  Allikas: Statistikaamet

  Üle poole Vene turistidest on kas käinud Eestis üle 10 korra või varem Eestis elanud. Esmakülastajaid oli vaid 14%, kusjuures keskmisest rohkem (21%) oli neid Tallinnas ööbinute seas.

  21

  6 7 14

  11

  3 8

  8

  10

  6 4

  7

  13

  7

  11

  10

  7

  8

  11

  8

  32

  49

  52 41

  7

  21

  7 12

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Tallinn Ida-Viru Tartu mk kõik

  Varasemate Eesti külastuste arv

  Varem Eestis elanud

  Üle 10 korra

  6-10 korda

  3-5 korda

  2 korda

  1 kord

  Mitte ühtegi

  Vene turistid, kes ööbisid antud sihtkohas

 • 72% Vene turistidest nimetas üheks reisieesmärgiks puhkust, 29% sugulaste / tuttavate külastust ja 17% ostureisi. Sugulaste / tuttavate külastust nimetasid keskmisest rohkem Ida-Virumaal ööbinud, ostureisi Tartu maakonnas ööbinud.

  76 67 69 72

  24 37 25

  29

  15 18

  31 17

  9 4

  13

  7 4

  4

  2 2 1

  4

  2 6 13

  10

  10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  110

  120

  130

  140

  150

  160

  Tallinn Ida-Viru Tartu mk kõik

  Eesti külastuse eesmärgid (% vastanutest)

  Muu eesmärk

  Ravireis

  Transiitreis

  Tööreis

  Ostureis

  Sugulaste, tuttavate külastamine

  Puhkusereis

  Vene turistid, kes ööbisid antud sihtkohas

  Ühel reisil võis vastaja kombineerida mitu reisieesmärki. NB! Küsiti Eesti, mitte konkreetse sihtkoha külastuse eesmärke. Kui vastaja käis Eestis mitmes sihtkohas, ei pruukinud iga konkreetse sihtkoha külastuse eesmärgid olla samad mis kogu reisi eesmärgid.

  Allikas: Statistikaamet

  Muude eesmärkidena mainiti kõige rohkem oma kinnisvara hooldamist ja spordiga seotud põhjuseid (võistlus, laager), aga ka kalmistukülastust jm.

  Puhkust nimetas üheks reisieesmärgiks 72%, kuid peamiseks eesmärgiks 58% Vene turistidest. Ostureis kombineeritakse enamasti muude eesmärkidega: seda nimetas üheks reisieesmärgiks 17%, kuid peamiseks eesmärgiks vaid 2% Vene turistidest. Samas tööreisi eriti teiste eesmärkidega ei kombineerita: seda nimetas üheks eesmärgiks 7% ja peamiseks eesmärgiks 6%.

  64 53 55

  58

  19 31

  18 24

  8 4

  10

  6

  2 1

  5 2

  8 11 12 10

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Tallinn Ida-Viru Tartu mk kõik

  Eesti külastuse peamine eesmärk (% vastanutest)

  Muu eesmärk

  Ostureis

  Tööreis

  Sugulaste, tuttavate külastamine

  Puhkusereis

  Vene turistid, kes ööbisid antud sihtkohas

  NB! Küsiti Eesti külastuse eesmärki. Kui vastaja käib Eestis mitmes sihtkohas, ei pruugi iga sihtkoha külastuse eesmärk olla sama mis reisi peamine eesmärk.

  Allikas: Statistikaamet

 • Tartumaal viibis 47% Vene turistidest vaid ühe öö, Tallinnas ja Ida-Virumaal piirdus ühe ööga u. 30%.

  28 30

  47

  28 29

  20

  17 10

  12

  18 16

  13

  5 7

  5 3

  3 21 4 1

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Tallinn Ida-Viru Tartu mk

  Ööbimiste arv antud sihtkohas/ maakonnas

  31-91 ööd

  15-30 ööd

  8-14 ööd

  4-7 ööd

  3 ööd

  2 ööd

  1 öö

  Vene turistid, kes ööbisid antud sihtkohas

  Joonis näitab viibimise kestust antud sihtkohas, mitte tervet Eestis viibimise kestust (kui viibiti mitmes sihtkohas)

  Allikas: Statistikaamet

  Allikas: Statistikaamet

  Tallinnas ööbinud Vene turistidest 25% käis lisaks Tallinnale Narvas, 10% Tartus, 10% Pärnus ja 6% Rakveres. Ida-Virumaal ööbinud Vene turistidest 17% käis lisaks Ida-Virumaa sihtkohtadele Tallinnas, 6% Rakveres ja 5% Tartus. Tartu maakonnas ööbinud Vene turistidest 32% käis lisaks Tallinnas, 23% Narvas, 16% Pärnus, 14% Võrus ja 5% Otepääl.

  Vene turistide külastatud kohad Eestis

  Tallinn Ida-Viru Tartu mk kõik

  Ostis valmisreisi (paketi) 6 3,2 0 5

  Kasutas reisifirma üksikteenuseid 4 0,7 3,5 2,8

  Reisis reisifirma vahenduseta 90 96 96 92

  Valdavalt korraldasid Vene turistid reisi Eestisse iseseisvalt. Tallinnas ööbinud Vene turistidest 6% ostis reisipaketi ja 4% broneeris reisifirma kaudu üksikuid teenuseid. 90% reisifirma teenuseid ei kasutanud. Ida-Virumaal ööbinud Vene turistidest ostis reisipaketi 3%, Tartumaal ööbinutest aga ei kasutanud reisipaketti mitte keegi.

  Kuidas korraldasid Vene turistid reisi Eestisse?

 • Allikas: Statistikaamet

  66

  43