v bibliografickom form£Œte - ulib.sk Katalogiz£Œcia periodika v bibliografickom form£Œte MARC 21 Bratislava:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of v bibliografickom form£Œte - ulib.sk Katalogiz£Œcia periodika v...

 • Katalogizácia periodika v bibliografickom formáte MARC 21 - Bratislava : UKB, 2009

  Katalogizácia periodika

  v bibliografickom formáte

  v súbornom katalógu periodík

  Revidované vydanie

  Zostavil: odbor súborných katalógov UKB

  2009

 • Katalogizácia periodika v bibliografickom formáte MARC 21 Bratislava: UKB, marec 2009

  2

  OBSAH Úvod 5 1. Základné pravidlá pre bibliografický popis periodika/seriálu 6 2. Definície vybraných pojmov 7 3. Legislatívne dokumenty venované problematike súborného katalógu knižníc SR

  9

  4. Celoslovenský súborný katalóg periodík 9 4.1 Záznam periodika v súbornom katalógu periodík 10 5. Bibliografický popis periodika/seriálu – vstupné informácie 11 6. Kedy vytvárať nový bibliografický záznam? 14 6. 1 Veľké zmeny vyžadujúce nový záznam 15 6.2 Malé zmeny nevyžadujúce vytvorenie nového záznamu 17 7. Údaje predpísané pre popis periodík/seriálov v ISBD (CR) 20 8. Zdroje popisu periodika/seriálu 21 9. Zápis bibliografického záznamu periodika/seriálu podľa ISBD(CR) 22 10. Bibliografický formát MARC 21 a periodiká/seriály 23 11. Štruktúra bibliografického záznamu 23 12. Interpunkcia v bibliografickom formáte 23 13. Povinnosť a opakovateľnosť polí a podpolí v bibliografickom formáte MARC 21

  23

  14. Minimálny záznam periodika / seriálu v súbornom katalógu periodík 24 15. Polia bibliografického formátu MARC 21 – vybrané polia pre popis periodík/seriálov

  27

  16. Charakteristika polí bibliografického formátu MARC 21 29 Návestie (PN) 29 001-008 KONTROLNÉ ČÍSLA 30 001 Kontrolné číslo záznamu (PN) 30 003 Identifikátor kontrolného čísla (PN) 30 005 Dátum a čas poslednej transakcie (PN) 30 006 Údaje pevnej dĺžky – ďalšie charakteristiky dokumentu text (NO) 30 007 Pole pevnej dĺžky – fyzický popis – text (NO) 30 008 Údaje pevnej dĺžky – všeobecné údaje o spracovaní (PN) 33 020-080 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA A KÓDY 41 020 Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) (NO) 41 022 Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NN) 42 030 CODEN (NO) 43 035 Kontrolné číslo iného systému (NO) 43 040 Zdroj katalogizácie (PN) 43 041 Kód jazyka (NO) 44 044 Kód krajiny vydania/produkcie (PN) 44 072 Kód predmetovej kategórie (Konspekt) 45 080 Medzinárodné desatinné triedenie (PO) 46 1XX HLAVNÉ ZÁHLAVIA 47

 • Katalogizácia periodika v bibliografickom formáte MARC 21 Bratislava: UKB, marec 2009

  3

  110 Hlavné záhlavie – meno korporácie (NN) 47 111 Hlavné záhlavie - názov podujatia, akcie (NO) 48 130 Hlavné záhlavie – unifikovaný názov (NN) 48 21X-24X NÁZOV A SÚVISIACE NÁZVY 50 210 Skrátený názov (NO) 50 222 Kľúčový názov (NN) 51 240 Unifikovaný názov (NN) 52 245 Údaje o názve (vrátane údajov o zodpovednosti) (PN) 52 246 Variantné názvy (NO) 56 25X-26X ÚDAJE O VYDANÍ, VYDAVATE ĽSKÉ ÚDAJE 59 250 Údaje o vydaní (NN) 59 256 Vlastnosti počítačových súborov (NO) 59 260 Vydavateľské údaje (PO) 60 3XX ÚDAJE FYZICKÉHO POPISU 63 300 Fyzický popis (NO) 63 310 Súčasná periodicita (PN) 64 321 Predošlá periodicita (NO) 64 340 Fyzický nosič (NO) 66 362 Údaje o číslovaní (NO) 66 4XX ÚDAJE O EDÍCII 68 440 Edícia – názov (NO) 68 490 Edícia (NO) 68 5XX POZNÁMKY 69 500 Všeobecná poznámka (NO) 69 501 Poznámka : Spoločne s : …. 69 504 Poznámka o bibliografii a pod. (NO) 69 505 Formalizovaná poznámka k obsahu (NO) 70 506 Poznámka o obmedzení prístupu k elektronickému prameňu (NO) 71 515 Poznámka o zvláštnostiach číslovania (nepravidelnosti číslovania) (NO) 71 516 Typ počítačového súboru alebo poznámka o dátach (NO) 71 520 Poznámka o obsahu, zhrnutie atď. (NO) 71 521 Poznámka o cieľových používateľoch (NO) 71 525 Poznámka o prílohách (NO) 72 530 Poznámka o inej dostupnej fyzickej forme (NO) 72 533 Poznámka o reprodukcii (NO) 73 538 Poznámka o požiadavkách na systém (elektronické dokumenty) (NO) 73 546 Poznámka o jazyku (NO) 73 547 Poznámka k predošlým názvom (NO) 73 550 Poznámka o vydavateľovi 74 580 Poznámka k prepojovacím poliam (NO) 74 599 Národná poznámka - všeobecná katalogizačná poznámka (NO) 74 600-655 VECNÉ SELEKČNÉ ÚDAJE 75

 • Katalogizácia periodika v bibliografickom formáte MARC 21 Bratislava: UKB, marec 2009

  4

  650 Vedľajšie vecné záhlavie – vecná téma (NO) 75 71X VEDĽAJŠIE ZÁHLAVIA 77 710 Vedľajšie záhlavie – názov korporácie (NO) 77 711 Vedľajšie záhlavie – meno podujatia, akcie (NO) 77 730 Vedľajšie záhlavia – unifikovaný názov 78 76X-78X POLIA VÄZIEB 79 760 Väzba na edíciu (NO) 81 762 Väzba na podedíciu (NO) 81 7XX Prílohy, iné vydania, predošlé, nasledujúce vydania (NO) 82 770 Väzba na prílohu (NO) 84 772 Väzba na dokument nadradený prílohe (NO) 84 775 Ďalšie vydanie – iné vydanie na rovnakom médiu (NO) 85 776 Väzba na inú fyzickú formu (NO) 86 777 Väzba na spoločné vydanie (NO) 87 780 Väzba na predchádzajúce vydanie (NO) 88 785 Väzba na nasledujúce vydanie (NO) 93 810-830 EDÍCIA – VEDĽAJŠIE ZÁHLAVIA 100 810 Edícia – vedľajšie záhlavie – názov korporácie (NO) 100 830 Edícia – vedľajšie záhlavie – unifikovaný názov (NO) 100 856 Elektronické umiestnenie a prístup (NO) 101 NÁRODNÉ POLIA 102 919 Medzinárodné štandardné číslo ISBN (NO) 102 974 Šifra (kód) katalogizátora a dátum katalogizácie (NO) 102 974 Šifra (kód) redaktora a dátum redaktora (NO)) 102 Prílohy 103 Príloha č.1 : Príklady záznamov periodík 103

 • Katalogizácia periodika v bibliografickom formáte MARC 21 Bratislava: UKB, marec 2009

  5

  Úvod Prvú príručku pre tvorbu záznamu periodika v bibliografickom formáte MARC 21 sme vydali v roku 2005 s cieľom poskytnúť pracovníkom knižníc základné informácie o vytváraní katalogizačného/bibliografického záznamu periodika/seriálu1 spolu s informáciami o postupe v celoštátnom súbornom katalógu periodík. Súčasne to bola reakcia na odporúčanie Ústrednej knižničnej rady používať formát MARC 212. Po získaní prvých skúseností z práce v systéme VIRTUA pripravili sme toto revidované vydanie. Vstupná časť príručky sa venuje základným zásadám tvorby bibliografického popisu periodika. Prináša stručný prehľad základných pravidiel a štandardov platných pre bibliografický popis periodík. Vychádza z anglo-amerických katalogizačných pravidiel AACR2 a medzinárodného odporúčania IFLA pre bibliografický popis pokračujúcich prameňov ISBD (CR). Uvádza definície základných pojmov a rozhodujúce informácie potrebné pre bibliografický popis periodík. Informuje o hlavných zdrojoch údajov bibliografického popisu, o špecifikách periodík a základných usmerneniach pre posudzovanie zmien periodík vedúcich k zmene bibliografických záznamov. Zaoberá sa aj používaním interpunkcie, písaním veľkých a malých písmen, číselných údajov, iniciál a skratiek, gramatických členov v bibliografickom zázname. V skratke sa dotýka aj celoštátneho súborného katalógu periodík, jeho typologickej a druhovej štruktúry, špecifík bibliografického /katalogizačného záznamu periodika v súbornom katalógu. Rozhodujúca časť príručky je venovaná popisu vybraných, najčastejšie používaných, resp. predpísaných polí údajov z bibliografického formátu MARC 21, ktoré sú určené pre tlačené i elektronické periodické/seriálové publikácie. Údaje sú dopĺňané aj odkazmi na príslušné časti katalogizačných pravidiel AACR2, najmä z kapitoly 12 Pramene na pokračovanie (Continuing resources) a všeobecných častí týchto pravidiel. Podobne sú uvádzané aj odkazy na časti medzinárodného odporúčania ISBD (CR). Definovaný je aj minimálny záznam periodika vo formáte MARC 21 pre súborný katalóg periodík. V príručke sa zohľadňujú niektoré špecifiká vyplývajúce z použitia automatizovaného knižničného systému VIRTUA v podmienkach projektu KIS3G. Vzhľadom na dlhoročné slovenské, ale aj stredoeurópske terminologické zvyklosti – členenie periodík na pravé a nepravé – slová seriál a periodikum používame v tejto publikácii ako rovnocenné, a to aj napriek ich diferencovaniu v definíciách ISBD (CR). V prílohe sú uvedené vybrané príklady a ukážky bibliografického popisu periodík v MARC 21. Príručka je pomôckou pre katalogizáciu periodík, ale nemôže slúžiť ako náhrada kompletného vydania MARC 21 Bibliografický formát ani iných štandardov.

  1 Katalogizácia periodika vo formáte MARC 21. Bratislava 2005, 151 s. 2 Zasadnutie ÚKR dňa 29.6.2005

 • Katalogizácia periodika v bi