Slovensk£Œ technick£Œ Web view Pon£›ka obsah vo form£Œte flash, nie je potreba nain¥Œtalovan£½ch bal£­kov

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Slovensk£Œ technick£Œ Web view Pon£›ka obsah vo...

Slovenská technická univerzita

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Študijný program: Počítačové systémy a siete

Tímový projekt 2

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Dokumentácia pre letný semester

Členovia tímu č.3: Bc. Štefan Beleš, Bc. Matej Jurikovič, Bc. Peter Pištek, Bc. Tomáš Polák, Bc. Jozef Zeman, Bc. Marián Žucha

Vedúca tímového projektu: Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Ročník, typ štúdia: 1, inžinierske štúdium

Obsah

50 Úvod

0.1 Účel a rozsah dokumentu 5

0.2 Prehľad dokumentu 5

0.3 Slovník pojmov problémovej oblasti 5

0.4 Skratky 5

0.5 Použitá notácia 6

1 Opis riešeného problému a biznis analýza 7

1.1 Prehľad problémovej oblasti 7

1.2 Biznis model stratégie a ciele produktu 8

BP01 Vykonanie testu 10

BP02 Spracovanie testu a priebežné hodnotenie 11

BP03 Verifikácia učiteľom a finálne hodnotenie 12

BP04 Štúdium materiálov 13

BP05 Tvorba nového obsahu 14

1.3 Vlastnosti produktu 15

2 Analýza problematiky 16

2.1 E-Learning 16

2.1.1 Funkčný model e-Learningu 16

2.1.1.1 Nástroje tvorby obsahu 17

2.1.1.2 Nástroje na kompletizáciu obsahu 17

2.1.1.3 Správa katalógu 17

2.1.1.4 Úložisko obsahu a ponukový katalóg 17

2.1.1.5 Plánovač výučby 17

2.1.1.6 Registrácia študenta 17

2.1.1.7 Doručovateľské prostredie 18

2.1.1.8 Mechanizmy na testovanie a hodnotenie 18

2.1.2 LMS 18

2.1.2.1 SCORM 19

2.1.2.2 AICC 19

2.1.2.3 IMS 19

2.1.2.4 IEEE 19

2.1.3 Vzťah klasickej formy výučby a e-Learningu 19

2.2 Existujúce e-Learningové systémy 20

2.2.1 Moodle 20

2.2.2 Drupal 21

2.2.3 Mambo 22

2.2.4 ATutor 23

2.2.5 Ilias 24

2.2.6 Hot Potatoes 25

2.2.7 Adobe Captivate 26

2.3 Diplomové práce a nasadené systémy 27

2.3.1 Cisco RCNA 27

2.3.1.1 Podrobnejší popis RCNA 27

2.3.1.2 Učebné materiály v.3 28

2.3.1.3 Testovanie vedomostí 28

2.3.1.4 Certifikačná skúška 29

2.3.1.5 CISCO CCNA v.4 29

2.3.1.6 Zhodnotenie 30

2.3.2 Diplomová práca Ing. Jozefa Kytku 30

2.3.2.1 Modul VHDL Writer 30

2.3.2.2 Modul VHDL Composer 30

2.3.2.3 Modul VHDL Analyser 31

2.3.2.4 Modul Results 31

2.3.2.5 Zhodnotenie 31

2.3.3 Diplomová práca Ing. Petra Šinkoviča 31

2.3.3.1 Zhodnotenie 32

2.3.4 Diplomová práca Ing. Petra Polačka 32

2.3.4.1 Zhodnotenie 33

2.4 Modelsim 33

2.4.2 Simulátor VSIM 34

2.4.3 Záver 36

2.5 Zhodnotenie analýzy 36

3 Návrh riešenia 37

3.1 Špecifikácia požiadaviek 37

3.1.1 Funkcionálne požiadavky 37

3.1.1.1 Študent - klientska časť 37

3.1.1.2 Učiteľ - serverová časť 38

3.1.2 Opis prípadov použitia 39

3.1.3 Ďalšie požiadavky 40

3.1.3.1 Požiadavky na hardvérové vybavenie 40

3.1.3.2 Požiadavky na softvérové vybavenie 40

3.1.3.3 Požiadavky na bezpečnosť 40

3.2 Hrubý návrh 40

3.2.1 Testovací systém 41

3.2.2 Serverovská časť 42

3.2.2.1 Vstup 42

3.2.2.2 Výstup 42

3.2.2.3 Funkcie systému 42

3.2.2.4 Grafické rozhranie 42

3.2.3 Klientská časť 42

3.2.3.1 Vstup 42

3.2.3.2 Výstup 42

3.2.3.3 Funkcie 42

3.2.3.4 Grafické rozhranie 43

3.2.4 Komunikačný protokol 43

3.2.5 LCMS Moodle 43

4 Návrh a implementácia 44

4.1 Architektúra systému 44

4.2 Štruktúra údajov 45

4.2.1 Logický model údajov 45

4.2.2 Opis dátových entít a ich atribútov 45

4.3 Návrh komunikačného protokolu 46

4.4 Koncepcia 48

4.4.1 Výber implementačného jazyka a prostredia 48

4.4.2 Zmeny oproti špecifikácii 48

4.4.3 Návrh algoritmov spracovania 49

4.4.4 Návrh skriptov ovládajúcich ModelSim 49

4.4.4.1 Skripty servera 49

4.4.4.2 Skripty klienta 50

4.4.4.3 DO skripty 50

4.4.5 Ohraničenia (), limity <->, funkcie nad rámec špecifikácie + 50

4.5 Vzdelávacia časť na LCMS Moodle 51

4.6 Zhodnotenie implementácie 51

5 Testovanie produktu 52

5.1 Metodika testovania 52

6 Záver 53

7 Použitá literatúra 54

Príloha A – Používateľská príručka prototypu 55

0 Úvod 58

1 Server 59

1.1 Minimálna systémové požiadavky 59

1.2 Odporúčané systémové požiadavky 59

1.3 Inštalácia 59

1.4 Používateľské rozhranie 59

1.5 Prihlásený užívateľ na strane klienta 60

1.6 Práca s uloženým súborom 60

1.7 Výpis 62

2 Klient 64

2.1 Minimálna systémové požiadavky 64

2.2 Odporúčané systémové požiadavky 64

2.3 Inštalácia 64

2.4 Používateľské rozhranie 64

2.5 Prihlásenie užívateľa 64

2.6 Časť – Menu 65

2.7 Časť – Vypracovanie zadania 66

2.8 Časť – Znenie zadania 66

2.9 Časť – Akcie 67

2.10 Časť – Výpis 67

Príloha B – Používateľská príručka projektu 68

0 Úvod 71

1 Server 72

1.1 Minimálne hardvérové a softvérové systémové požiadavky 72

1.2 Odporúčané systémové požiadavky 72

1.3 Inštalácia 72

1.4 Používateľské rozhranie 72

1.5 Práca v hlavnom menu 73

1.6 Práca v tabuľke študentov 74

1.7 Kontrolné výpisy 75

1.8 Postup pri zadávaní testu 76

1.9 Vstupné a výstupné súbory 76

2 Klient 78

2.1 Minimálne hardvérové a softvérové systémové požiadavky 78

2.2 Odporúčané systémové požiadavky 78

2.3 Inštalácia 78

2.4 Používateľské rozhranie 78

2.5 Prihlásenie 79

2.6 Prijatie zadania a začiatok testu 79

2.7 Vypracovanie úlohy 80

2.8 Odovzdanie zadania 81

2.9 Hodnotenie úspešnosti 83

0 Úvod

0.1 Účel a rozsah dokumentu

Tento dokument vznikol ako správa k Tímovému projektu 1 a 2.

Dokument obsahuje správu k téme: Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky.

Dokument je určený pre vedúcu tímového projektu, pre konkurenčný tím ako aj pre odbornú verejnosť.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť čitateľovi prehľad o problematike e-learnigu ako aj jeho použitie v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

0.2 Prehľad dokumentu

Dokument je rozdelený na nasledovné časti:

Kapitola 0: Úvod. Prehľad obsahu dokumentu ako aj v ňom použité pojmy.

Kapitola 1: Opis riešeného problému a biznis analýza.

Kapitola 2: Analýza problematiky.

Kapitola 3: Návrh riešenia.

Kapitola 4: Návrh a implementácia

Kapitola 5: Testovanie produktu

0.3 Slovník pojmov problémovej oblasti

0.4 Skratky

WYSIWYG What You See Is What You Get - je princíp verného prenosu vizuálnej informácie, resp. informácie modelovanej na počítači do reality tak, že zodpovedá presne modelovanému obrazu s čo najmenším, resp. nebadateľným skreslením

SPOJ Špecifikačné a opisné jazyky

RCNA Regional Cisco Network Academy

LMS Learning Management System – systém pre riadenie výučby riešiaci administráciu a orgranizáciu výučby v rámci e-Learningu

LCMS Learning Content Management System

SCORM Shereable Content Object Reference Model – referenčný model pre e-Learning

AICC Aviation Industry Computer-Based Training Committee

IMS The Instructional Manegement System

IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers – Inštitút pre elektrotechnické a elektronické inžinierstvo

0.5 Použitá notácia

Cieľom tejto kapitoly je priblížiť čitateľovi schematické vyjadrovacie prostriedky používané v softvérovom inžinierstve. V dokumente sú schémy vypracované na základe štandardu UML, ktorého hlbší popis nájde čitateľ v zdrojoch [1] a [2].

0.5.1 Diagramy biznis modelu

Business Goal - Cieľ, ktorý má systém spĺňať.

Väzba medzi biznis cieľmi, vyjadruje závislosť.

Vyjadruje vetvenie.

<>

Business process - Predstavuje služby, ktoré bude systém

poskytovať.

Business use case - Činnosť vedúca k realizácii príslušného biznis

procesu.

Použité notácie pri diagramoch prípadov použitia:

1 Opis riešeného problému a biznis analýza

Opis riešeného problému vychádza z nasledovného zadania projektu:

Analyzujte existujúce materiály, aplikácie a systémy, vytvorené pre podporu predmetu Špecifikačné a opisné jazyky. Analyzujte tiež systémy na tvorbu e-Learningových modulov ako aj dostupné vzdelávacie systémy. Pri analýze sa zamerajte najmä na podporu získavania a overovania praktických zručností študentov. Na základe analýzy navrhnite a implementujte e-Learningové moduly pre výučbu predmetu Špecifikačné a opisné jazyky (prípadne externé moduly), ktoré budú slúžiť ako študijné materiály k predmetu, zabezpečovať správu a čiastočné vyhodnocovanie zadaní a zabezpečovať overovanie získaných vedomostí a praktických zr