100
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Mato Brnardić UTJECAJ RIS-a NA SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2010.

UTJECAJ RIS-a NA SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE...planiranje putovanja (Voyage Plan Module). Sa ciljem maksimalne utilizacije navedenih alata, unutar RISING-a bit će organizirano sedam

 • Upload
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  Mato Brnardić

  UTJECAJ RIS-a NA SIGURNOST UNUTARNJE

  PLOVIDBE

  DIPLOMSKI RAD

  Zagreb, 2010.

 • Sveučiliš te u Zagrebu

  Fakultet prometnih znanost i

  DIPLOMSKI RAD

  UTJECAJ RIS-a NA SIGURNOST UNUTARNJE

  PLOVIDBE

  Mentor: prof. dr. sc. Kristijan Rogić

  Student: Mato Brnardić, 0135184034

  Zagreb, 2010.

 • I

  Sadržaj:

  1. UVOD ...................................................................................................................................... 3 2. PREGLED RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA NA PODRUČJU IMPLEMENTACIJE RIS-a U EUROPI .......................................................................................... 5 3. RIS SERVISI U UNUTARNJOJ PLOVIDBI ......................................................................... 8

  3.1. Ciljevi RIS-a ...................................................................................................................... 9

  3.2. Glavni čimbenici u projektiranju sustava ........................................................................ 10 3.3. RIS usluge........................................................................................................................ 12 3.4. RIS korisnici .................................................................................................................... 14

  3.5. Tehnički elementi RIS sustava ........................................................................................ 16 3.5.1. Elektronske plovidbene karte (ENC) ....................................................................... 18 3.5.2. Automatski identifikacijski sustav (AIS) ................................................................. 20 3.5.3. Standard za prikaz priopćenja brodarstvu (NtS) ...................................................... 24

  3.5.4. Sustav elektroničkog izvješćivanja s plovila (ERI) .................................................. 27 3.6. Organizacijska i hijerarhijska struktura RIS službe ........................................................ 29

  4. KORIŠTENJE NADZORA I PRAĆENJA PLOVILA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI ........ 31 4.1. Plovidba ........................................................................................................................... 34

  4.2. Upravljanje prometom ..................................................................................................... 36 4.2.1. Službe za promet ...................................................................................................... 37 4.2.2. Planiranje i upravljanje prevođenjem ....................................................................... 39

  4.2.3. Planiranje i upravljanje prolaskom mosta ................................................................ 42

  4.3. Upravljanje prijevozom ................................................................................................... 44 4.4. Provedba .......................................................................................................................... 47 4.5. Naknade i takse za lučku infrastrukturu .......................................................................... 47

  4.6. Službe informiranja za vodne putove .............................................................................. 48 5. PROCJENA IMPLEMENTACIJE RIS-a U ZEMLJAMA DUNAVSKOG I RAJNSKOG

  SLIVA ............................................................................................................................................ 51 5.1. Glavne koristi implementacijom RIS-a ........................................................................... 53

  5.1.1. Optimalno korištenje kapaciteta plovila ................................................................... 53

  5.1.2. Ujednačenija putna brzina plovila ............................................................................ 55

  5.1.3. Smanjenje vremena čekanja ..................................................................................... 56 5.1.4. Povećanje sigurnosti plovidbe .................................................................................. 58

  5.1.5. Poboljšano logističko planiranje za brodare ............................................................. 59 5.2. Troškovi implementacije RIS-a ....................................................................................... 61 5.3. Pro memoria efekti: koristi koji nisu uzete u obzir ......................................................... 63

  5.3.1. Pozitivan utjecaj RIS-a na učinkovitost nadležnih ustanova ................................... 63 5.3.2. Učinkovitiji rad terminala ........................................................................................ 64

  6. MODEL ANALIZE ............................................................................................................... 66 6.1. Područje djelovanja modela............................................................................................. 67 6.2. Ulazni podaci ................................................................................................................... 72

  6.2.1. Obujam transporta .................................................................................................... 72

  6.2.2. Podaci o floti ............................................................................................................ 73 6.2.3. Fiskni troškovi .......................................................................................................... 74 6.2.4. Operativni troškovi ................................................................................................... 75

  6.2.5. Eksterni troškovi ...................................................................................................... 76

 • II

  6.2.6. Troškovi instalacije opreme na kopnu ..................................................................... 77 6.2.7. Troškovi instalacije opreme na plovilu .................................................................... 78

  6.3. Osnovni scenarij .............................................................................................................. 79

  6.4. Optimiziran scenarij ........................................................................................................ 82 6.5. Umjereni scenarij ............................................................................................................. 85

  7. ANALIZA OSJETLJIVOSTI ................................................................................................ 88 8. MOGUĆNOSTI PRIMJENE I POTENCIJALNE KORISTI RIS-a ZA UNAPREĐENJE STANJA UNUTARNJE PLOVIDBE U REPUBLICI HRVATSKOJ .......................................... 92

  9. ZAKLJUČAK ........................................................................................................................ 94 POPIS KRATICA .......................................................................................................................... 96 LITERATURA ............................................................................................................................... 97

 • 3

  1. UVOD

  U Europi postoji preko 30 000 km rijeka i kanala koji zajedno povezuju stotine gradova i

  područja koncentrirane industrije. Iako je kralježnica mreže unutarnjih vodnih putova

  konstituirana od velikih rijeka poput Rajne i Dunava, brojni pritoci i kanali povezuju mnoštvo

  manjih gradova i industrijskih centara. Značajan broj luka diljem mreže omogućuje pristup i

  povezivanje sa drugim vrstama transporta. Unutarnja plovidba može ponuditi strahovito velike

  kapacitete i igrati značajnu ulogu u borbi sa kontinuiranim rastom prometa, jer trenutni prijevoz

  tereta unutarnjim vodama iznosi samo 3 %. Europska Komisija prepoznala je velik potencijal

  unutarnje plovidbe za prijevoz tereta. Iz toga proizlazi da prometna politika EU iskazuje velik

  interes u razvoju unutarnje plovidbe kako bi postala prava alternativa i ključan segment u

  prijevoznom lancu transportnog sustava Europe. Pri tom treba eliminirati glavna ograničenja

  razvitku riječnog prometa, poput nepouzdanih podataka o stanju vodnog puta, nepostojanje

  informacija o kretanju plovila i tereta, posebno opasnog tereta, nemogućnost pravovremenog

  planiranja prekrcajnog procesa u lukama, gubitak vremena uslijed mnogobrojnih kontrola kod

  prelaska granica. Ovi problemi mogu se eliminirati uvođenjem pan-europskog sustava

  informacijskih servisa (engl. River Information Services), koji objedinjuje sustav kontrole i

  nadzora plovidbe i različite informacijske usluge komercijalnim korisnicima.

  Svrha ovog diplomskog rada je pokazati ulogu i značaj Riječnih informacijskih servisa

  kao preduvjeta porasta udjela riječnog prometa na tržištu transportnih usluga. Cilj diplomskog

  rada je kroz RIS usluge i tehničke elemente sustava-RIS standarde i na konkretnom primjeru

  modela analize sustava u osnovnom, optimiziranom i umjerenom scenariju detaljnije prikazati

  prednosti i koristi implementacijom informatičko-komunikacijskih usluga i njihovu nužnost u

  suvremenom prijevoznom lancu transportnog sustava Europe.

  Diplomski rad podijeljen je na šest glavnih dijelova. Prvi dio odnosi se na razvojno-

  istraživačke projekte na području implementacije RIS-a u Europi. Drugi dio detaljno objašnjava

  sve pokazatelje RIS-a, ciljeve, usluge, korisnike, tehničke elemente sustava te organizacijske i

  hijearhijske strukture administrativne službe. Treći dio detaljno opisuje RIS standard “Nadzor i

  praćenje plovila” kao preduvjet uspostavljanja pouzdane i sigurne plovidbe.

 • 4

  Četvrti dio uvodi nas u problematiku implementacije RIS-a u zemlje Dunavskog i

  Rajnskog sliva, sa pripadajućom analizom troškova i koristi sustava. Peti dio objašnjava na

  konkretnom primjeru modela analize sustava u osnovnom, optimiziranom i umjerenom scenariju

  koristi implementacijom informatičko-komunikacijskih usluga. Šesti dio završava analizom

  osjetljivosti predmetnog modela analize, a završno poglavlje rada objašnjava mogućnosti

  primjene i potencijalne koristi RIS sustava za unapređenje stanja unutarnje plovidbe u Hrvatskoj.

  Prilikom izrade diplomskog rada korištene su slijedeće znanstvene metode: metoda

  analize i sinteze, metode apstrakcije i konkretizacije, metoda klasifikacije, metoda specijalizacije

  i generalizacije, metoda dedukcije i indukcije, te metoda intervjua sa ekspertima unutarnje

  plovidbe iz područja projektnog menadžmenta i tehničkih pitanja plovidbe. Kod metode analize

  korišten je njen posebni oblik, deskriptivna analiza te kauzalna analiza.

 • 5

  2. PREGLED RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA NA PODRUČJU IMPLEMENTACIJE RIS-a U EUROPI

  Izazov koji se nameće sektoru unutarnje plovidbe leži u integraciji informacijskih servisa i

  sustava u jedan europski operativni koncept. Politički temelji za ovaj koordinirani pristup

  naveden je u Bijeloj Knjizi za Transport, revidiran u TEN-T smjernicama i RIS Direktivi. Brojni

  razvojno-istraživački projekti radili su na razvoju RIS-a u Europi.

  Velik poticaj razvoju RIS koncepata pružio je INDRIS projekt 1998. INDRIS projekt je

  financiran u okviru 4. Okvirnog programa FP4 za istraživanje, tehnički razvoj i demonstraciju

  EU, opisuje funkcije RIS-a za sve potencijalne korisnike, specifične relevantne procese

  informacija i razvija otvorene standarde za sadržaje informacija i komunikacija između javnih i

  privatnih korisnika. Projekt je zajedničko ulaganje javnih ustanova, transportne industrije, ICT

  industrije i istraživačkih instituta iz Austrije, Belgije, Njemačke, Francuske, Italije i

  Nizozemske.1

  COMPRIS-Consortium Operational Management Platform River Information Services

  (Platforma konzorcija operativnog upravljanja riječnim informacijskim službama) cilja na razvoj

  tehničke, organizacijske i funkcionalne arhitekture za riječne informacijske servise na

  paneuropskoj razini, kao i pripremu koraka za implementaciju RIS-a na najvažnijim vodnim

  putovima Europe. COMPRIS projekt trajao je od 2002. do 2005.god. Razvoj i poboljšanje

  standarda na razmjeni podataka (Inland ECDIS, electronic ship reporting, AIS) je jedan od

  najvažnijih elemenata COMPRIS projekta. ALSO DANUBE-Advanced Logistic Solutions for

  Danube Waterway (Napredna rješenja za vodni put rijeke Dunav 2000.-2003.) cilja na promociju

  korištenja unutarnje plovidbe kao ključnog čimbenika u „door-to-door“ prijevoznom lancu i želi

  osigurati koncept zajedničkog izvora logističke baze podataka (CSL.DB-Common Source

  Logistic Database). 2

  1 RIS Projects | RIS Portal

  http://www.ris.eu/ris-projects (26.06.2010.) 2 Ibidem

  http://www.ris.eu/ris-projects

 • 6

  Cilj ALSO DANUBE projekta nije samo razvoj prihvatljivih IT rješenja u kontekstu

  door-to-door prijevoznih lanaca, nego isto tako i stvaranje poslovnog okruženja za unutarnju

  plovidbu u dobro upravljanim intermodalnim logističkim sustavima.3

  Na temelju rezultata prijašnjih projekata, Masterplan IRIS (2004.-2005.) je kreirao

  masterplan za koordiniranu implementaciju RIS-a u Europi. Njegov cilj je definirati strategiju za

  implementaciju RIS-a i identificirati područje primjene RIS-a u Europi. Projekt IRIS Europe

  (2006.-2008.) pridaje važnost eliminaciji postojećih uskih grla i definira dodatnu funkcionalnost

  u polju RIS-a na Dunavu i regiji Rajna-Sena. Najveću pažnju projekt IRIS Europe daje na

  području detaljnog opisa, implementacije i pilot testiranja infrastruktura RIS-a, poput AIS

  infrastrukture, ERI i infrastrukture za međunarodnu razmjenu RIS podataka (informacije o

  poziciji plovila, informacije o teretu i plovidbi). 4

  Europska komisija pokrenula je 2008. godine projekt Platforma za implementaciju

  NAIADES-a (PLATINA), koji predstavlja važan iskorak u promociji unutarnje plovidbe.

  NAIADES definira okvir djelovanja Europske Unije i zemalja članica kroz različite provedbene

  instrumente u pet segmenata i to: tržište, flota, zapošljavanje i edukacija, promidžba te

  infrastruktura, predstavlja integrirani akcijski program za promociju prometa unutarnjim vodnim

  putovima PLATINA je projekt zamišljen kao svojevrsna platforma za implementaciju

  NAIADES-a, u sklopu 7. Okvirnog programa za istraživanje i razvoj, pružit će zajednički okvir

  za daljnje ciljane akcije NAIADES-a do 2012. godine. Konzorcij projekta sastoji se od 22

  institucije (operateri i administracije vodnih putova, predstavnici industrije unutarnje plovidbe i

  operateri flote, promotivne i razvojne organizacije, edukacijske institucije iz unutarnje plovidbe,

  konzultantske tvrtke i istraživački instituti te međunarodne riječne komisije) iz 9 europskih

  zemalja. Organiziran prema strukturi NAIADES-a (pet akcijskih područja), projekt PLATINA

  sastoji se od pet radnih paketa orijentiranih na specifična politička područja: tržišta, flota,

  zaposlenja i vještine, imidž i infrastruktura.5

  3 http--www3.mnec.gr-ts-RIS.doc (26.06.2010.)

  4 Ibidem

  5 Skupina autora:Godišnjak unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj 2008., CRUP d.o.o, prosinac 2008., str.12.

 • 7

  PLATINA će pružiti tehničku i organizacijsku podršku na navedenim područjima tako što

  će osigurati aktivno sudjelovanje ključnih aktera industrije unutarnje plovidbe, udruženja i

  administracija zemalja članica. Za prvu godinu projekta planirane su akcije kao npr. pokretanje

  informacijskog portala unutarnje plovidbe (koji je već dostupan na web adresi

  www.naiades.info), uspostavljanje edukacijske mreže za unutarnju plovidbu, kao i tehnička

  podrška za daljnji razvoj Riječnih informacijskih servisa.6

  Projekt pod nazivom RISING - Integracija unutarnje plovidbe u Intermodalni prometni

  lanac pomoću Riječnih informacijskih servisa (RIS), čije trajanje se predviđa kroz naredne tri

  godine, započeo je sa svojom implementacijom 2009. u sklopu 7. Okvirnog programa za

  istraživanje i razvoj (FP7). Projektne aktivnosti u naredne tri godine provoditi će 23 partnera iz

  11 Europskih zemalja, pokrivajući geografsko područje koje se proteže od Norveške do Grčke, te

  uključuje tri velike geografske cjeline unutarnjih vodnih putova - rijeke Rajnu i Dunav, te

  njemačku riječnu mrežu. Sa općim ciljem poticanja intermodalnog transporta, specifične

  aktivnosti projekta RISING biti će usmjerene ka implementaciji modela upravljanja

  intermodalnim transportnim lancem kao jednom cjelinom. Namjera projektnih partnera je

  razraditi način komunikacije, odnosno interkonekcije prometnih podataka dobivenih putem RIS-a

  i transportnih podataka dobivenih putem postojećih transportno-logističkih sustava. Krajnji cilj je

  razviti neprekinuti transportni lanac koji uključuje sve transportne vidove, pa tako i najisplativiji

  unutarnju plovidbu. Sljedeći korak biti će razvoj nove vrste usluga koje omogućuju automatsko

  izvješćivanje o promjenama elemenata taktičkih i strateških prometnih informacija, odnosno

  sustava koji generira podatke iz RIS-a prema unaprijed određenim kriterijima te ih prosljeđuje u

  formi obavijesti. Također, u sklopu RISING-a biti će razvijen prototip internetskog modula za

  planiranje putovanja (Voyage Plan Module). Sa ciljem maksimalne utilizacije navedenih alata,

  unutar RISING-a bit će organizirano sedam demonstracija pilot implementacija kako bi se

  razvijeni sustavi adekvatno testirali u konkretnim, reprezentativnim uvjetima.7

  6 Ibidem str.13.

  7 Ibidem str.14.

 • 8

  3. RIS SERVISI U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

  Riječni informacijski servisi (River Information Services-RIS) su koncept harmoniziranih

  informacijskih usluga za potporu upravljanju prometom i transportom roba u unutarnjoj plovidbi,

  uključujući i veze sa drugim vrstama transporta. RIS ima za zadaću unapređenje sigurnosti i

  efikasnosti na unutarnjim vodnim putovima i na taj način doprinijeti njihovom intenzivnijem

  korištenju.

  Osnovne odrednice ovog sustava su:

  sučelje prema drugim načinima transporta (pomorski, cestovni i željeznički),

  RIS obuhvaća sve vrste unutarnjih vodnih putova (rijeke, kanali, jezera i luke),

  RIS je generički pojam za sve pojedinačne informacijske usluge koje podupiru

  unutarnju plovidbu,

  sustav prikuplja, obrađuje, prosuđuje i prosljeđuje informacije o vodnom putu,

  prometu i transportu,

  RIS ne obrađuje interne komercijalne djelatnosti korisnika sustava, ali je sustav

  otvoren za prenošenje poslovnih informacija i aktivnosti. 8

  Kao koncept, RIS je razvijan s ciljem harmonizacije svih vrsta informacijskih servisa za

  podršku i upravljanje unutarnjom plovidbom na razini čitave Europe. Harmonizacija i

  standardizacija Riječnih informacijskih servisa na europskoj razini izuzetno je važna zbog toga

  što se unutarnja plovidba odvija i izvan granica pojedine države te je stoga potrebno osigurati

  nesmetani promet, a i jednako važno, omogućiti integraciju unutarnje plovidbe u intermodalne

  transportne lance. Uvođenje RIS-a predstavlja jednu od mjera za ostvarivanje zajedničkog cilja

  smjerajući prije svega na povećanje sigurnosti, efikasnosti i kvalitete transportne usluge

  pravovremenim i pouzdanim protokom informacija.

  8 Skupina autora: CRORIS brošura-Hrvatski riječni informacijski servisi, CRUP d.o.o., prosinac 2008., str.4.

 • 9

  3.1. Ciljevi RIS-a

  Glavni cilj uvođenja RIS-a je povećanje sigurnosti i efikasnosti riječnog prometa. Glavni

  cilj može se preciznije razlučiti kroz specifikaciju podciljeva:

  Transport mora biti siguran:

  o minimalne ozljede,

  o minimalne žrtve,

  o minimalne havarije brodova.

  Transport mora biti efikasan:

  o maksimalan protok plovila,

  o maksimalna nosivost plovila,

  o skraćenje trajanja putovanja,

  o smanjenje opterećenja na radnom mjestu,

  o smanjenje troškova transporta,

  o smanjenje potrošnje goriva,

  o efikasno i ekonomski isplativo povezivanje više vidova transporta,

  o efikasne luke i terminali.

  Transport mora biti ekološki prihvatljiv:

  o smanjenje opasnosti po okoliš,

  o smanjenje onečišćenja uslijed havarija i smanjena emisija štetnih tvari.9

  Zadaci su unaprijed definirane aktivnosti radi ispunjenja zadanih ciljeva. Oni definiraju

  početak razvitka usluga koje proizlaze iz RIS koncepta.

  Tri osnovne grupe zadataka u razvitku RIS-a jesu:

  Unaprjeđenje:

  o navigacije i prometa,

  o vodnih putova,

  o flote,

  9 Skupina autora: Konceptualno rješenje za uvođenje RIS-a u Republici Hrvatskoj, CRUP d.o.o., prosinac 2003.,

  str.13.

 • 10

  o prometa roba,

  o luka i terminala,

  o pomoćnih službi.

  Zaštita:

  o broda i brodara,

  o okoliša,

  o infrastrukture.

  Donošenje:

  o prometnih zakona,

  o zakona o okolišu,

  o pravila o statističkim podacima.10

  3.2. Glavni čimbenici u projektiranju sustava

  Razvoj Riječnih informacijskih servisa ovisi o usklađenosti i hijerarhijskoj povezanosti

  svih čimbenika koji sudjeluju u njegovom osmišljavanju, kreiranju i primjeni. Prometna politika

  svake države dio je opće gospodarske politike i njome se želi usmjeravati razvitak prometa

  predlaganjem, definiranjem i provođenjem različitih mjera za unaprjeđivanje prometnog sektora.

  Politika postavlja određene ciljeve koje treba ispuniti u određenom vremenu na temelju unaprijed

  definiranih zadataka i aktivnosti za ostvarivanje tih ciljeva. Prijedlozi i smjernice europske

  prometne politike temelje se na sljedećim čimbenicima poput:

  revitalizacija željeznica,

  poboljšavanje kvalitete u cestovnom prijevoznom sektoru,

  promicanje prijevoza morem i unutarnjim vodnim putovima,

  postizanje ravnoteže između rasta u zračnom prometu i zaštite okoliša,

  pretvaranje intermodalnosti u stvarnost,

  izgradnja transeuropske prijevozne mreže,

  poboljšavanje sigurnosti na cestama,

  priznavanje prijevozničkih prava i obveza,

  10

  Ibidem

 • 11

  razvijanje visokokvalitetnoga gradskog prijevoza,

  istraživanje i tehnologija na usluzi čistom i djelotvornom prijevozu,

  razvoj srednjoročnih i dugoročnih ciljeva zaštite okoliša za održivi prijevozni sustav.

  Primarni cilj uvođenja RIS-a u tom smislu je doprinos održivom razvitku prometa kroz

  unaprjeđenje sigurnosti i efikasnosti riječnog prometa.

  CILJEVI

  USLUGE

  FUNKCIJE

  PRAVILA

  ZADACI

  PRIMJENE

  KREATORI

  PROMETNE

  POLITIKE

  MENADŽERI U

  PROMETU

  SISTEMSKI

  INŽENJERI

  definiraju

  definiraju zahtjeve

  razvijaju sustave

  PRUŽATELJI

  USLUGAPODACI

  KORISNICI

  INFORMACIJE

  FI

  TTI

  STI

  RAZVOJ IMPLEMENTACIJA

  Slika 1: Glavni čimbenici u projektiranju sustava Izvor: Skupina autora: Konceptualno rješenje za uvođenje RIS-a u Hrvatskoj, CRUP d.o.o., str.19.

  Menadžeri u prometu predstavljaju nositelje upravljačkih funkcija u različitim

  administrativnim tijelima, organizacijama i društvima koja se bave transportnom djelatnošću.11

  Primjerice to su ravnatelji agencija za vodne putove, lučkih uprava, obalne straže,

  nacionalni RIS koordinator, upravitelji lučkih operatera, brodara, špeditera itd.

  11

  Ibidem str. 20

 • 12

  Oni kontroliraju sustav i definiraju zahtjeve za primjenu RIS-a s detaljnim i točnim

  opisom usluga i funkcija s obzirom na opseg poslovanja i djelatnosti koje obavljaju.12

  Sistemski inženjeri predstavljaju nositelje razvoja informatičko-komunikacijske

  platforme, razvijaju, pripremaju i isporučuju hardversku i programsku podršku za RIS sustav. Tu

  se ubrajaju i proizvođači opreme, telekomunikacijske kompanije i specijalizirani proizvođači

  navigacijske opreme za brodove.

  Pružatelji usluga razvijaju i koriste definirane procedure za usluge prema korisnicima,

  daju informacije i podatke u sustav. Te podatke i informacije unose sami ili eventualno uz pomoć

  trećih organizacija zaduženih za pojedine funkcije.13

  3.3. RIS usluge

  Usluge koje sustav nudi krajnjim korisnicima uključuju:

  Informacije o vodnom putu,

  Prometne informacije,

  Upravljanje prometom,

  Sprečavanje nesreća,

  Informacije za transportnu logistiku,

  Informacije za provedbu nadzora,

  Statistika,

  Troškovi infrastrukture vodnog puta.

  Informacije o vodnom putu omogućavaju pregled prometne situacije i donošenje

  pravilnih i pravovremenih odluka u plovidbi. U ovim informacijama sadržane su statičke i

  dinamičke informacije o vodnom putu.

  12

  Ibidem 13

  Ibidem

 • 13

  One se prenose na temelju prethodno utvrđenog vremenskog plana. Informacije moraju

  biti aktualne i prenošene u realnom vremenu. Informacije vezane uz sigurnost moraju biti izdane

  od strane nadležnih tijela ili potvrđene s njihove strane.

  Prometne informacije dostupne su u dva oblika i to kao taktička prometna informacija

  (TTI) te kao strateška prometna informacija (STI). Taktička prometna slika prikazuje se na

  elektroničkim plovidbenim kartama i dostupna je na plovilima. Njena funkcija je da pomaže

  zapovjednicima plovila u neposrednim navigacijskim odlukama u stvarnoj prometnoj situaciji.

  Ona omogućava zapovjedniku da se konzultira i dogovori plovidbu sa zapovjednicima ostalih

  plovila na tom području. Strateške prometne informacije koriste se u slučaju kada je potrebno

  konstantno nadziranje prometa na vodnom putu. Ove informacije omogućavaju korisnicima

  izračunavanje procijenjenog i zahtijevanog vremena dolaska, planiranje putovanja, detekciju

  havarija i sl.

  Upravljanje prometom omogućava praćenje stanja i djelovanje u skladu s dostupnim

  informacijama. Ono posebice do izražaja dolazi na područjima gustog prometa, na prilazima

  prevodnica, mostovima i lukama odnosno na određenim kontrolnim točkama uspostavljenim od

  organa za kontrolu plovidbe. Ova usluga uvelike će doprinijeti povećanju iskoristivosti

  infrastrukture, te sigurnosti plovidbe.

  Usluge sprečavanja nesreća registriraju plovilo i transportne podatke na početku

  putovanja u RIS centru te tijekom putovanja redovito obnavljaju podatke o plovilu. U slučaju

  nesreće RIS centar bez odgode isporučuje podatke spasilačkim i hitnim službama.

  Informacije za transportnu logistiku obuhvaćaju planiranje prometa i to planiranje

  dolazaka i odlazaka iz luke, planiranog vremena dolaska, planiranog vremena odlaska, praćenje

  lučkih i tehnoloških procesa, planiranje putovanja plovila te logističko planiranje. Ova usluga

  omogućava razmjenu informacija između operatera flote, plovila, terminala, carine i ostalih

  interesnih strana. Upravljanje teretom i flotom u osnovi objedinjuje informacije o plovilima i floti

  te detaljne informacije o teretu koji se prevozi.

 • 14

  Informacije za provedbu nadzora omogućavaju upravljanjem prekograničnim

  procedurama, usklađivanje s prometnim i ostalim relevantnim propisima za područje unutarnje

  plovidbe.

  Usluge Statistike pridonose boljem i jednostavnijem prikupljanju određenih statističkih

  podataka vezanih za unutarnju plovidbu u zemljama članicama. Ti podaci su značajni za

  odgovorne tvrtke u unutarnjoj plovidbi kako bi ih iskoristili u svrhu strateškog planiranja i

  nadgledanja.

  Troškove infrastrukture vodnog puta moguće je pojednostaviti kroz primjenu Riječnih

  informacijskih servisa. Ova usluga omogućava jednostavnije i brže prikupljanje pristojbi bez

  nepotrebnih administrativnih opterećenja. Podaci o putovanju plovila mogu se upotrijebiti pri

  automatskom obračunu pristojbi te kod fakturiranja.

  3.4. RIS korisnici

  RIS sustav namijenjen je korisnicima na dvije razine: administrativnoj i komercijalnoj. Na

  administrativnoj razini potencijalni korisnici su:

  Administracije odgovorne za sigurnost unutarnje plovidbe (u Hrvatskoj:

  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – Uprava za sigurnost plovidbe),

  Administracije odgovorne za unutarnje poslove - imigraciju i carinu (Ministarstvo

  unutarnjih poslova - Policija i Ministarstvo financija - Carina),

  Administracija odgovorna za upravljanje prometom,

  Interventne jedinice kod nastupanja havarije,

  Uprava zadužena za vodne putove (Agencija za vodne putove),

  Administracije i uprave zadužene za održavanje vodnih putova,

  Lučke uprave itd.

  Na komercijalnoj razini potencijalni korisnici su:

  Lučki operateri i operateri na terminalima,

  Operateri kontejnerskih terminala,

 • 15

  Lučki operateri u morskim lukama,

  Brodari,

  Cestovni i željeznički prijevoznici,

  Špediteri,

  Pružatelji logističkih usluga,

  Krcatelji itd.

  Slika 2: Međusobna veza između RIS korisnika na administrativnoj i

  komercijalnoj razini

  Izvor: http://www.rising.eu/web/guest/downloads, (12.07.2010.)

  Nadležne uprave bi trebale sustav dizajnirati na taj način da je moguć slobodan protok

  podataka između javnih institucija i organizacija i privatnih, komercijalnih kompanija.

  Komunikacija i razmjena podataka kroz RIS sustav između javnih i privatnih partnera mora se

  odvijati po dogovorenim procedurama i standardima koji su definirani u RIS Direktivi.

  Povjerljivost podataka koji prolaze kroz sustav mora biti zajamčena.

  http://www.rising.eu/web/guest/downloads

 • 16

  U slučajevima kada nadležna uprava daje podatke na korištenje, ta uprava mora poduzeti

  neophodne korake da bi osigurala povjerljivost komercijalnih informacija. Povjerljivi podaci

  mogu biti dostupni trećim strankama samo u posebnim slučajevima.

  3.5. Tehnički elementi RIS sustava

  Sustav Riječnih informacijskih servisa temelji se na korištenju informacija o plovilu i

  vodnom putu te njihovom povezivanju s informacijama o teretu u sklopu intermodalnog

  transportnog lanca. Sustav se temelji na elementima:

  Elektronske navigacijske karte izrađene u Inland ECDIS standardu za prikaz

  informacija o vodnom putu i informacija o poziciji i kretanju plovila,

  Automatski identifikacijski sustav (AIS) za automatsko pozicioniranje plovila na

  vodnom putu s pripadajućom informatičko-komunikacijskom infrastrukturom na

  plovilu i kopnu,

  Standard za prikaz priopćenja brodarstvu (engl. Notices to Skippers – NtS) u obliku

  WEB aplikacije na Internet mreži,

  Sustav elektroničkog izvješćivanja s plovila (engl. Electronic Reporting

  International – ERI) koji sadrži informacije o putovanju i teretu.14

  Za potrebe RIS-a moguće je koristiti vrlo širok spektar tehničkih sustava. Većinu ih je

  moguće koristiti u primjeni nekoliko vrsta usluga koje su predviđene u sklopu RIS-a. Detaljni

  prikaz tehničkih sustava i interakcija s RIS uslugama prikazana je u tablici 1.

  14

  Ibidem

 • 17

  Tablica 1: Međusobna veza tehničkih sustava i RIS usluga

  SUSTAV

  USLUGA

  Info

  rmac

  ije

  o p

  lov

  nom

  pu

  tu

  Prometne

  informacije

  Upravljanje

  prometom

  Sp

  reča

  van

  je n

  esre

  ća

  Pla

  nir

  anje

  pu

  tov

  anja

  Up

  rav

  ljan

  je l

  uko

  m i

  ter

  min

  alim

  a

  Up

  rav

  ljan

  je f

  loto

  m i

  ter

  etim

  a

  Sta

  tist

  ike

  Tak

  se z

  a k

  ori

  šten

  je p

  lov

  nih

  puto

  va

  Tak

  tičk

  o

  Str

  ateš

  ko

  Bro

  dsk

  e p

  rom

  etn

  e u

  slu

  ge

  Up

  rav

  ljan

  je u

  stav

  ama

  i m

  ost

  ov

  ima

  Navigacijske oznake i znakovi X

  Radar reflektori X

  Svjetlosni signali X X

  Mobilna telefonija (zvuk i podaci) X X X X X X X

  GNSS X X X X X

  VHF radio komunikacija X X X X X X X X

  Internet X X X X X

  Brodski radar X X

  Radar na obali X X X

  CCTV kamere na obali X X X

  Inland ECDIS X X X X X X

  AIS X X X X X X X X

  Sustav izvješćivanja s brodova X X X X X X X X

  Izvor:Skupina autora: Konceptualno rješenje za uvođenje RIS-a u Hrvatskoj, CRUP d.o.o., str.22.

 • 18

  3.5.1. Elektronske plovidbene karte (ENC)

  Inland Electronic Navigational Chart (Inland ENC) - Elektronska plovidbena karta za

  unutarnju plovidbu znači bazu podataka standardiziranu kako po sadržaju tako i po strukturi i

  formatu, koja se koristi uz Inland ECDIS. Inland ENC15

  sadrži sve bitne kartografske

  informacije, a također, može sadržavati dodatne informacije koje se mogu smatrati korisnim za

  plovidbu.

  Elektronske plovidbene karte (Electronic Navigational Charts,) moraju zadovoljavati

  sljedeće kriterije:

  ENC moraju biti kompatibilne sa Inland ECDIS standardom,

  Informacije na ENC moraju biti aktualne,

  Moraju u sebi sadržavati takozvani osnovni set podataka (minimal data set) nužan za

  učinkovito i pouzdano korištenje elektronskih plovidbenih karata.

  Uz gore navedene uvjete, poželjno je da ENC sadrže informacije o dubinama na kritičnim

  dionicama vodnog puta. Inland ECDIS predstavlja standard za prikaz elektronskih plovidbenih

  karata u unutarnjoj plovidbi koji je prihvatila Centralna komisija za plovidbu Rajnom, Dunavska

  komisija, te konačno Europska komisija u tehničkoj direktivi no. 414/2007.

  Primarne funkcije su sljedeće:

  Inland ECDIS doprinosi sigurnosti i efikasnosti transporta unutarnjim vodnim

  putovima i zaštiti okoliša,

  Inland ECDIS reducira količinu posla u usporedbi sa tradicionalnim metodama

  navigacije i informiranja,

  Inland ECDIS pouzdan je i dostupan izvor informacija svim subjektima uključenima

  u unutarnju plovidbu,

  Inland ECDIS omogućava jednostavno i pouzdano ažuriranje elektronskih

  plovidbenih karata,

  15

  Inland ENC je usuglašen s IHO standardima S-57 i S-52

 • 19

  Inland ECDIS može biti korišten u navigacijskom i informacijskom modu.16

  Slika 3: Inland ECDIS u navigacijskom modu Izvor: Periskal Group | Leading RIS technology, http://www.periskal.com/en/products/radar-overlay-en.htm

  (30.06.2010.)

  Navigacijski mod znači da se Inland ECDIS koristi u kombinaciji s prometnim

  informacijama dobivenim pomoću radara i/ili AIS-a. Informacijski mod znači korištenje Inland

  ECDIS-a bez prometnih informacija i bez radarskog prikaza. Za Inland ECDIS aplikacije

  dizajnirane samo za informacijski mod, zahtjevi koji se odnose na navigacijski mod trebaju biti

  korišteni samo kao preporuke.17

  16

  Inland ECDIS Standard 2.0 Edition, Central Commission of the Rhine (CCNR), str.3. 17

  Ibidem str.9

  http://www.periskal.com/en/products/radar-overlay-en.htm

 • 20

  Tablica 2: Status implementacije elektronskih plovidbenih karti u Europi

  Država Klasa

  plovnosti Pokrivenost Publicirana Dostupna bez naknade

  Aktualna verzija

  standarda

  Austrija Va + Potpuna Da Da 2.0

  Belgija

  (Flandrija) Va + Potpuna Planirana Da 2.0

  Bugarska Va + Potpuna Planirana Da 1.02

  Švicarska Va + Potpuna (Rajna) Da Da

  Češka IV Potpuna Da Da 1.02

  Njemačka Va + 2300/4000 rkm Da Ne 1.02

  Francuska Va + Ne

  Hrvatska IV + Potpuna Da Da 1.01

  Mađarska Va + Potpuna Da Da 1.02

  Luksemburg Va + Da Ne 1.02

  Nizozemska IV + Potpuna Da Da 2.0

  Poljska Va + Ne Nije definirano

  Rumunjska Va + Potpuna Da Da 1.01

  Srbija Va + Potpuna Da Da 1.02

  Slovačka Va + Potpuna

  Nije

  definirano Da 1.02

  Ukrajina Va + Potpuna Da Ne 1.02

  Izvor: Usmena komunikacija, kap. Petar Margić, savjetnik za nautička pitanja, Dunavska komisija

  Centralna komisija za plovidbu Rajnom izdala je verziju standarda za Inland ECDIS (2.0)

  u studenome 2006. godine, a verziju (2.1) izdala je i usvojila Dunavska i Rajnska komisija no još

  uvijek nije na snazi.

  3.5.2. Automatski identifikacijski sustav (AIS)

  AIS tehnologija smatra se pogodnim načinom koji se, također može koristiti za

  automatsku identifikaciju, te nadzor i praćenje plovila u unutarnjoj plovidbi. Stvarno vrijeme

  izvršenja AIS-a i dostupnost svjetskih standarda i smjernica su od posebne koristi za aplikacije

  koje se odnose na sigurnost plovidbe.

 • 21

  Kako bi ispunio specifične zahtjeve unutarnje plovidbe, AIS se mora dalje razvijati u,

  takozvani, AIS Inland standard uz zadržavanje potpune kompatibilnosti s IMO pomorskim AIS-

  om i vec postojećim standardima u unutarnjoj plovidbi. Budući da je Inland AIS usklađen s IMO

  SOLAS AIS-om, on omogućuje izravnu razmjenu podataka između plovila pomorske i unutarnje

  plovidbe u područjima mješovitog prometa.

  Korištenje AIS-a za automatsku identifikaciju, nadzor i praćenje plovila u unutarnjoj

  plovidbi osigurava Standard za praćenje i lociranje plovila, koji je prikazan kao zasebno

  poglavlje u ovom radu.

  Automatski identifikacijski sustav (AIS) je brodski sustav radio podataka kojim se

  razmjenjuju statički, dinamički, kao i podaci o putovanju plovila između opremljenih plovila i

  između opremljenih plovila i stanica na obali. Brodske AIS stanice odašilju podatke o identitetu

  plovila, položaju i ostale podatke u redovnim intervalima. Primanjem ovih prijenosa, brodske ili

  obalne AIS stanice s radijskim dometom mogu automatski locirati, identificirati i pratiti plovila

  opremljena AIS-om na odgovarajućem prikazu poput radara ili Inland ECDIS-a. AIS sustavi

  namjenjeni su poboljšanju sigurnosti plovidbe u korištenju brod-brod, nadgledanja (VTS),

  nadzora i praćenja plovila, te podrške u slučaju nesreća.18

  Mogu se razlikovati slijedeći načini djelovanja:

  brod-brod: Sva plovila opremljena AIS-om mogu primiti statičke i dinamičke

  informacije sa svih drugih plovila opremljenih AIS-om unutar radijskog dometa.

  brod-obala: Podatke s plovila opremljenih AIS-om također mogu primati AIS bazne

  stanice povezane s RIS centrom gdje se može generirati prikaz prometa (prometna

  slika) (TTI-taktička prometna slika i/ili STI-strateška prometna slika).

  obala-brod: Mogu se prenositi podaci vezani uz sigurnost s obale na plovilo.

  Karakteristika AIS-a je autonomni mod koji koristi SOTDMA bez ikakve potrebe za

  postavljanjem glavne stanice. Radio protokol je osmišljen na način da stanice na plovilu djeluju

  autonomno na samoorganiziran način tako što razmjenjuju parametre pristupanja vezi.

  18

  Vessel Tracking and Tracing Standard for Inland Waterways 1.0.1, Central Commission for Navigation on the

  Rhine, str.28.

 • 22

  Vrijeme je podjeljeno na dijelove od po 1 minute sa 2.250 vremenskih slotova po jednom

  radijskom kanalu, koje sinhronizira GNSS UTC vrijeme. Svaki sudionik organizira svoj pristup

  radijskom kanalu tako da odabere slobodne vremenske slotove uzimajući u obzir buduće

  korištenje slotova od strane drugih stanica. Sustavi za nadzor i praćenje plovila u unutarnjoj

  plovidbi moraju biti usklađeni s pomorskim AIS-om, na način koji utvrđuje IMO. 19

  U skladu s tim, AIS poruke trebaju sadržavati:

  statičke informacije, poput službenog broja plovila, pozivni znak plovila, naziva

  plovila, vrste plovila;

  dinamičke informacije, poput položaja plovila s naznakom točnosti i statusa

  integriteta;

  informacije u svezi putovanja, kao što su dužina i širina kombinacije sastava,

  opasnog tereta na plovilu;

  informacije specifične za unutarnju plovidbu, npr. broj plavih konusa/svjetala u

  skladu s ADN/ADNR ili procijenjeno vrijeme dolaska (ETA) na

  prevodnicu/most/terminal/granicu.20

  Za plovila u kretanju brzina ažuriranja dinamičkih podataka na taktičnoj razini može se

  mijenjati između SOLAS moda i inland moda. U inland modu može biti određen u vremenu

  između 2 sekunde i 10 minuta. Za usidrena plovila se preporučuje imati brzinu ažuriranja

  podešenu na nekoliko minuta, ili ukoliko je došlo do izmjene informacija. AIS je dodatan izvor

  za navigacijske informacije. AIS ne zamjenjuje nego podržava navigacijske usluge poput

  praćenja radarskog cilja i VTS-a. AIS ima svoju snagu kao sredstvo nadgledanja i praćenja

  plovila opremljenih s istim. Zbog njihovih različitih karakteristika, AIS i radar međusobno se

  nadopunjuju.

  19

  Ibidem 20

  Ibidem 29.str.

 • 23

  Tablica 3: Status AIS implementacije u Europi

  AIS infrastruktura na obali

  Država dGPS preko

  AIS

  Vodostaj

  preko AIS

  Status

  opreme

  Status

  2007/08

  Očekivanje 2009.

  Austrija

  Flandrija

  Bruxelles

  Valonska

  regija

  Bugarska

  Švicarska

  Češka

  Njemačka

  Francuska

  Hrvatska

  Mađarska

  Luksemburg

  Nizozemska

  Poljska

  Rumunjska

  Slovačka

  Ukrajina

  Izvor: Usmena komunikacija, Marina Tušek, dipl.oec, voditelj projekta, CRUP d.o.o.

  Status:

  nema podataka

  nema planiranih aktivnosti

  u pripremi

  pilot projekt

  potpuno operativno

 • 24

  3.5.3. Standard za prikaz priopćenja brodarstvu (NtS)

  Prema rezoluciji Centralne komisije za navigaciju na rijeci Rajni i RIS direktivi Europske

  Unije (Directive 2005-44-EC) standardizirana Priopćenja brodarstvu postaju nezaobilazni

  element međunarodne plovidbe unutarnjim vodnim putovima.

  Standardizirani NtS ima sljedeće zadatke:

  osigurati automatsko prevođenje priopćenja na 11 europskih jezika,

  osigurati harmoniziranu sistematizaciju podataka unutar više različitih zemalja kako

  bi se olakšala integracija NtS-a u sustave za planiranje plovidbe,

  osigurati standard za informacije o vodostaju,

  biti kompatibilan sa Inland ECDIS-om te na taj način olakšati integraciju NtS-a u

  ECDIS aplikaciju,

  omogućiti lakšu međudržavnu razmjenu podataka21.

  NtS standard kao međunarodni komunikator premošćuje državne granice i uklanja

  komunikacijske probleme budući da omogućuje automatsko prevođenje standardiziranog

  priopćenja/poruke na 11 svjetskih jezika. Time je omogućeno aktivno korištenje NtS-a svim

  sudionicima unutarnje plovidbe na području svih relevantnijih europskih vodnih putova. Prednost

  NtS-a nad klasičnim Priopćenjima za brodarice koje su slane faxom, stavljana na oglasne ploče ili

  dojavljivane VHF-om ili telefonom, temelji se na činjenici da su međunarodno dostupne,

  homogene i pouzdane.22

  Standardizirani sadržaj poruke kodiran je u strojno čitljivom XML file-u koji se može

  koristiti u sklopu:

  Softver-a za planiranje plovidbe,

  Inland ECDIS-a kao oznaka upozorenja na elektroničkoj plovidbenoj karti,

  Internet aplikacije.23

  21

  Skupina autora:Godišnjak unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj 2008., CRUP d.o.o, prosinac 2008., str.15. 22

  Ibidem 23

  Ibidem

 • 25

  Standardizirani NtS u XML formatu omogućuje tri različite vrste priopćenja vezanih uz:

  Promet i vodni put,

  Vodostaj,

  Prisutnost leda.24

  Slika 5: Prikaz NtS poruke vezane uz promet i vodni put Izvor: Usmena komunikacija, kap. Petar Margić, savjetnik za nautička pitanja, Dunavska komisija

  Prema standardu donesenom od strane Rajnske komisije, NtS usluga može biti osigurana

  putem Interneta (pull service) ili putem emaila (push service). U slučaju prvih, zainteresirana

  stranka sama pristupa priopćenjima na Internetu, a u drugom slučaju zainteresirana stranka

  podnosi zahtjev da joj priopćenja budu dostavljena putem e-maila.

  24

  Ibidem

 • 26

  Tablica 4: Status implementacije Priopćenja brodarstvu u Europi NtS ukupno

  Država Poruke vezane uz

  promet & vodni put

  Poruke vezane uz

  vodostaj Poruke o ledu

  Status

  2007/08

  Očekivanje

  2009.

  Austrija

  Flandrija

  Bruxelles

  Valonska

  regija

  Bugarska

  Švicarska

  Češka

  Njemačka

  Francuska

  Hrvatska

  Mađarska

  Luksemburg

  Nizozemska

  Poljska

  Rumunjska

  Slovačka

  Ukrajina

  Izvor: Usmena komunikacija, Marina Tušek, dipl.oec, voditelj projekta, CRUP d.o.o.

  Izuzimajući Poruke o ledu, Priopćenja brodarstvu su implementirana u cjelosti u Austriji,

  Švicarskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj. Smatra se da je većina država u Europi uvela NtS krajem

  2009. godine.

  Status:

  nema podataka

  U pripremi

  pilot faza

  potpuno operativno

 • 27

  3.5.4. Sustav elektroničkog izvješćivanja s plovila (ERI)

  Elektronsko međunarodno izvješćivanje je standard za razmjenu informacija zasnovan na

  detaljnoj studiji carinskih, policijskih i logističkih procedura koji omogućava slanje digitalnog

  popratnog pisma za svako plovilo. Poruka bi bila odaslana iz polazišne luke i putem mreže

  poslužitelja u pojedinim zemljama automatski proslijeđena do nacionalnog poslužitelja u

  odredišnoj državi i od tamo distribuirana potencijalnim korisnicima, policiji, carini, lukama,

  lučkim upravama, kapetanijama, špediterima potpuno automatski. Primjena ERI-a u praksi nudila

  bi veliko ubrzanje procedura kod prometa roba i ljudi. U okviru ERI standarda razvijeno je

  korisničko sučelje, centralna baza podataka sa autoriziranim pristupom ovisno o pravima

  korisnika, te sustavom za praćenje prometa na međunarodnoj mreži koji bi bio zadužen za

  automatsko prosljeđivanje i primanje poruka za pojedina plovila. Razvijena aplikacija dostupna

  je putem Interneta i ispunjava sljedeće tehničke i sigurnosne uvjete:

  pošiljatelj podataka, odnosno korisnik koji unosi podatke, uvijek je odgovoran za

  ispravnost podataka,

  većina poruka ima povjerljivi sadržaj o plovilima i teretu koji prevoze, stoga se

  zahtjeva enkripcija podataka pri prijenosu,

  podaci moraju biti osigurani od neovlaštenog mijenjanja,

  uz integritet potrebno je znati i izvor informacija, odnosno korisnik koji je unio

  podatke ne može zanijekati slanje i vrijednosti poslanih podataka moraju postajati

  mehanizmi kojima se može dokazati tko je i kada unio podatke.25

  Za sada su razvijene dvije vrste poruka prema EDIFACT standardu:

  ERI notification message (ERINOT) koja pruža podatke o konvoju, teretu (opis,

  količina, ukoliko je opasan traže se dodatni detalji), pošiljatelju i primatelju, luci

  polaska i luci dolaska.

  ERI response message (ERIRSP) je poruka koju generira operativni sustav te ju

  šalje pošiljatelju ERINOT poruke. ERIRSP ima funkciju potvrde da je ERINOT

  zaprimljena.26

  25

  Ibidem str.19 26

  Ibidem

 • 28

  Tablica 5: Status ERI implementacije u Europi

  ERI ukupno

  Država ERI sustav

  izvješćivanja

  Međunarodna razmjena

  podataka Status 2007/08

  Očekivanje

  2009.

  Austrija

  Flandrija

  BE

  Bruxelles

  Valonska

  regija

  Bugarska

  Švicarska

  Češka

  Njemačka

  Francuska

  Hrvatska

  Mađarska

  Luksemburg

  Nizozemska

  Poljska

  Rumunjska

  Slovačka

  Ukrajina

  Izvor: Usmena komunikacija, Marina Tušek, dipl.oec, voditelj projekta, CRUP d.o.o.

  Status:

  nema podataka

  u pripremi

  pilot projekt

  potpuno operativno

 • 29

  3.6. Organizacijska i hijerarhijska struktura RIS službe

  RIS služba organizira se u sklopu Ministarstva nadležnog za sigurnost plovidbe na

  unutarnjim vodama, kao Nacionalna RIS središnjica kojom upravlja Nacionalni RIS koordinator.

  Nacionalna RIS središnjica zadužena je za usklađenost RIS sustava, operacija i postupaka od

  strane RIS centara, pristup RIS korisnika, te za međunarodnu razmjenu podataka koje sustav

  generira, kako bi se osigurala interoperabilnost. 27

  Osnovna svrha Nacionalne RIS središnjice je

  upravljanje cjelokupnim RIS sustavom.

  Nacionalna RIS središnjica (NCC) obavlja poslove operativnog upravljanja Riječnim

  informacijskim servisima (RIS), a osobito poslove nadzora, upravljanja i vođenja prometa (VTS),

  izdavanje priopćenja brodarstvu (NtS), osiguravanje korisnicima sustava informacije koje se

  odnose na plovidbu i planiranje putovanja te osiguravanje dostupnosti elektroničkih plovidbenih

  karata (ENC) korisnicima. Nacionalna RIS središnjica osigurava dostupnost podataka o

  vodostaju, izvješća o ledu i meteoroloških informacija u elektroničkom obliku putem internetske

  veze (engl. pull service) ili putem elektroničke pošte, osigurava razmjenu podataka putem

  elektroničkih izvješća s plovila (ERI) s registriranim korisnicima. Nacionalna RIS središnjica

  uspostavlja i održava redovitu koordinaciju s nacionalnim centrima drugih zemalja, te

  koordinaciju s drugim državnim tijelima (carina, policija, inspekcijske službe i dr.) i javnim

  ustanovama koji su umreženi u sustav. RIS središnjica obavlja poslove administriranja bazama

  podataka za automatski sustav identifikacije na unutarnjim vodama (AIS), elektroničko

  izvješćivanje s plovila (ERI), priopćenja brodarstvu (NTS), bazom podataka o trupu plovila

  (HDB) te je odgovorna za funkcionalnost sustava i pojedinih usluga na operativnoj razini.28

  Zadatak je NCC-a komunikacija s korisnicima sustava i ostalim interesnim stranama.

  Temeljna je podjela korisnika sustava na javni sektor te na komercijalne korisnike,

  odnosno privatni sektor. Javni sektor čine državne službe i institucije, dok u privatni sektor ulaze

  lučki operateri, brodari, kapetani brodova i sl.

  27

  Sukladno čl.3 i čl.4 Pravilnika o riječnim informacijskim servisima (NN 99/08); 28

  Skupina autora: Studija operacionalizacije Nacionalne RIS središnjice Republike Hrvatske, str.14.

 • 30

  Institucije javnog sektora koje su korisnici sustava obuhvaćaju:

  Ministarstvo prometa kao nadležno ministarstvo za područje unutarnje plovidbe;

  Lučke uprave unutarnjih voda zadužene za upravljanje lukama i pristaništima;

  Carinska uprava u sklopu Ministarstva financija koja obavlja poslove carinske

  inspekcije;

  Granična policija (prim. Ministarstva unutarnjih poslova) koja obavlja poslove

  zaštite granice i kontrole plovidbe na rijekama;

  Državna uprava za zaštitu i spašavanje (unutar npr. Ministarstva unutarnjih poslova)

  s ciljem pripreme, planiranja i rukovođenja operativnih snaga te koordiniranja svih

  sudionika zaštite i spašavanja;29

  Slika 6 : Organizacijska struktura korisnika RIS sustava Izvor: Skupina autora: Studija operacionalizacije Nacionalne RIS središnjice Republike Hrvatske,

  CRUP d.o.o., str.100.

  29

  Ibidem

 • 31

  4. KORIŠTENJE NADZORA I PRAĆENJA PLOVILA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

  Svrha ovog poglavlja je definirati sve neophodne funkcionalne uvjete u vezi s nadzorom i

  praćenjem plovila u unutarnjoj plovidbi.

  Omogućen je pregled područja interesa i korisnika, dok su potrebe za informacijama za

  svako područje detaljno objašnjene. Funkcionalne specifikacije temelje se na pravilima i

  propisima koji reguliraju plovidbu i na osnovi rasprava sa stručnjacima.

  Razlikuju se tri skupine informacija:

  Dinamičke informacije, informacije koje se često mijenjaju u sekundama ili

  minutama,

  Poludinamične informacije, informacije koje se mijenjaju samo nekoliko puta

  tijekom putovanja,

  Statičke informacije, informacije koja se mijenjaju manje od nekoliko puta

  godišnje.30

  Za svaku od skupina informacija može se identificirati nekoliko različitih načina njihove

  razmjene:

  Sustavi za nadzor i praćenje plovila trebaju razmjenjivati posebno dinamičke

  informacije,

  Uređaji za elektronsko izvještavanje, poput elektronske pošte (e-mail) namjenjeni su

  za razmjenu poludinamičkih informacija,

  Namjena baza podataka je osigurati statičke informacije koje se mogu preuzeti

  preko interneta ili drugih prijenosnika podataka.31

  Informacije su detaljno opisane, osobito koje informacije se putem sustava za nadzor i

  praćenje plovila mogu razmjenjivati između plovila na relaciji plovilo-obala.

  30

  Vessel Tracking and Tracing Standard for Inland Waterways 1.0.1, Central Commission for Navigation on the

  Rhine, str.11. 31

  Ibidem

 • 32

  Informacijske potrebe su opisane u odnosu na nadzor i praćenje. Medutim, za izvršenje

  većine zadataka zahtijevaju se dodatne informacije, kao na primjer geografski podaci, detaljne

  informacije o teretu, informacije o adresi. Ova vrsta informacija biti će osigurana iz drugih

  sustava. Dolje prikazana tablica daje pregled područja interesa u kontekstu nadzora i praćenja.

  Svako područje interesa je podijeljeno na zadaće, a za svaku zadaću navodi se korisnik.

  Tablica 6 : Pregled područja interesa, zadaća i korisnika

  Područje interesa Zadaća Korisnik

  Plovidba/navigacija Srednjoročno: planiranje

  unaprijed u minutama čak i

  satima, izvan dometa radara na

  palubi

  Zapovjednik u smjeni koji

  upravlja plovilom

  Kratkorocno: planiranje unaprijed

  u minutama, unutar dometa

  radara na plovilu

  Zapovjednik u smjeni koji

  upravlja plovilom

  Vrlo kratkoročno: planiranje

  unaprijed od sekunde do minute

  Zapovjednik u smjeni koji

  upravlja plovilom

  Upravljanje prometom

  Plovila

  VTS VTS operater, zapovjednik u

  smjeni koji upravlja plovilom

  Upravljanje prevođenjem Operater prevodnicom,

  zapovjednik u smjeni koji

  upravlja plovilom

  Planiranje prevođenja Operater prevodnicom,

  zapovjednik u smjeni koji

  upravlja plovilom, kapetan

  plovila, zapovjednik flote

  Upravljanje operacijom prolaska

  Mosta

  Operater na mostu, zapovjednik u

  smjeni koji upravlja plovilom

  Planiranje prolaska mosta Operater na mostu, zapovjednik u

  smjeni koji upravlja plovilom,

  kapetan plovila, zapovjednik flote

  Servis za pomoć u

  slučaju nesreća

  Operater iz službe za nesreće,

  VTS operater, operater

  prevodnicom, operater na mostu,

  zapovjednik u smjeni koji

  upravlja plovilom, zapovjednik

  plovila, nadležna tijela

  Upravljanje

  prijevozom

  Planiranje putovanja Kapetan , posrednik za prijevoz

  freight broker, upravitelj flote,

  operater na terminalu,

  zapovjednik

  na komandnom mostu, VTS

  operater, operater na prevodnici,

  operater na mostu, RIS operater

  Logistička podrška prijevozu Zapovjednik flote, kapetan,

  pošiljatelj, primatelj, otpremnik

  Upravljanje lukom i terminalom Operater na terminalu, kapetan,

  otpremnik, lučke vlasti,

  odgovorna vlast

  Upravljanje teretom i flotom Zapovjednik flote, pošiljatelj,

 • 33

  primatelj, otpremnik, posrednik

  za prijevoz, kapetan

  Provedba Prekogranična Carina, nadležna tijela, kapetan

  Plovila

  Sigurnost u prometu Nadležna tijela, kapetan plovila

  (policijske vlasti)

  Naknade za plovni put

  i lučku infrastrukturu

  Nadležna tijela, kapetan plovila,

  upravnik flote, tijelo nadležno za

  plovni put

  Služba za informiranje

  o plovnom putu

  Meteorološke informacije Zapovjednik u smjeni koji

  upravlja plovilom

  Status signalizacije Nadležna tijela, kapetan plovila,

  upravnik flote

  Vodostaj Nadležna tijela, kapetan plovila,

  upravitelj flote, Zapovjednik na

  komandnom mostu

  Izvor: Vessel Tracking & Tracing Standard For Inland Waterways, Edition 1.0.1.,CCNR, str.12

  Funkcionalne specifikacije opisuju potrebe korisnika i potrebe podataka za svaku

  područje interesa. Sustavi za nadzor i praćenje osobito moraju razmjenjivati dinamičke

  informacije. U Tablici 7 je prikazan pregled zahtjeva glede točnosti dinamičkih informacija koje

  se odnose na zadaće opisane u ovom poglavlju.

  Tablica 7: Pregled zahtjeva u pogledu točnosti dinamičkih informacija

  Tražena točnost Položaj Brzina preko dna Kurs Pravac

  Plovidba, srednjoročni period 15 – 100 m 1 – 5 km/h - -

  Plovidba, kratkoročni period 10 m 1 km/h 5° 5°

  VTS informativna služba 100 m – 1 km - - -

  VTS služba za pružanje pomoći pri plovidbi 10 m 1 km/h 5° 5°

  VTS služba za organiziranje prometa 10 m 1 km/h 5° 5°

  Dugoročno planiranje prevođenja 100 m – 1 km 1 km/h - -

  Srednjoročno planiranje prevođenja 100 m 0,5 km/h - -

  Upravljanje prevođenjem 1 m 0,5 km/h 3° -

  Srednjoročno planiranje prolaska

  mosta

  100 m – 1 km 1 km/h - -

  Kratkoročno planiranje prolaska

  mosta

  100 m 0,5 km/h - -

  Upravljanje prolaskom mosta 1 m 0,5 km/h 3° -

  Planiranje putovanja 15 – 100 m - - -

  Logistička podrška prijevozu 100 m – 1 km - - -

  Upravljanje pristaništem i terminalom 100 m – 1 km - - -

 • 34

  Upravljanje brodskim teretom i flotom 100 m – 1 km - - -

  Provedba 100 m – 1 km - - -

  Naknade i takse za plovni put i lučku

  infrastrukturu

  100 m – 1 km - - -

  Izvor: Vessel Tracking & Tracing Standard For Inland Waterways, Edition 1.0.1., CCNR str.26

  4.1. Plovidba

  Nadzor i praćenje plovila može se koristiti kao podrška aktivnoj plovidbi na palubi.

  Proces plovidbe može se podijeliti u tri faze:

  plovidba, srednjoročno planiranje,

  plovidba, kratkoročno planiranje,

  plovidba, krajnje kratkoročno planiranje.

  Za svaku fazu razlikuju se korisnički uvjeti. Srednjoročno planiranje plovidbe je faza

  plovidbe tijekom koje zapovjednik plovila promatra i analizira prometnu situaciju, planirajući

  nekoliko minuta do jednog sata unaprijed i razmatra mogućnosti gdje bi se mogao sresti, mimoići

  ili prestići druga plovila. Neophodna prometna slika predstavlja tipičnu osobinu „promatranja iza

  kuta“ i obično je ista izvan područja koje pokriva radar na plovilu.32

  Razmijenjene informacije u vezi s prometom sastoje se od sljedećeg:

  Identifikacije,

  Imena/naziva,

  Položaja (stvarnog),

  Brzine preko dna,

  Kursa,

  Odredišta / naznačene rute,

  Plovila ili vrste sastava,

  Dimenzija (dužine i širine plovila),

  Broja plavih konusa,

  32

  Ibidem 13 str.

 • 35

  Utovaren / neutovaren,

  Navigacijski status plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenje posebnim

  uvjetima...).33

  Brzina ažuriranja ovisi o zadatku i razlikuje se od situacije u kojoj plovilo sudjeluje

  (najmanji interval ažuriranja je dvije sekunde).

  Kratkoročno planiranje plovidbe je faza donošenja odluke u procesu plovidbe. U ovoj

  fazi, informacije u vezi s prometom od značaja su za proces plovidbe, uključujući mjere

  izbjegavanja sudara ukoliko je potrebno. Ova funkcija bavi se promatranjem drugih plovila u

  bližoj okolini plovila. Razmijenjene informacije vezane za promet sastoje se od:

  Identifikacije,

  Imena/naziva,

  Položaja (stvarnog),

  Brzine preko dna (točnost 1 km/sat),

  Kursa,

  Pravca,

  Namjere (plavi znak),

  Odredišta / naznačene rute,

  Plovila / vrste sastava,

  Dimenzija (dužine i širine plovila),

  Broja plavih konusa,

  Utovaren / neutovaren,

  Navigacijskog statusa plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).34

  Stvarne prometne informacije u svezi položaja, identifikacije, imena, smjera, brzine preko

  dna, kursa, pravca i cilja (plavi znak) stalno će biti razmjenjivane najmanje svakih 10 sekundi.

  33

  Ibidem 14.str. 34

  Ibidem

 • 36

  Za određene rute, nadležna tijela moraju uspostaviti prethodno utvrden interval ažuriranja

  (minimum 2 sekunde).

  Krajnje kratkoročno planiranje plovidbe predstavlja operativni plovidbeni proces. Isti se

  sastoji od izvršenja odluka koje su pravodobno donijete, na licu mjesta i praćenjem njihovih

  učinaka. Potrebne prometne informacije s drugih plovila u ovim se situacijama odnose na stanje

  vlastitog plovila, kao što su relativan položaj, relativna brzina, itd.

  U ovoj fazi su potrebne krajnje precizne informacije, odnosno:

  Relativan položaj,

  Relativan pravac,

  Relativna brzina,

  Relativni otklon,

  Relativna brzina promjene kursa.35

  Na osnovu gore navedenih uvjeta, postaje jasno da sa ove točke gledanja krajnje

  kratkoročno planiranje plovidbe ne može koristiti informacije o nadzoru i praćenju.

  4.2. Upravljanje prometom

  Upravljanje prometom posebno je zanimljivo u područjima gustog prometa, na prilazima

  ustavama, mostovima i lukama odnosno na određenim kontrolnim točkama uspostavljenim od

  organa zaduženih za kontrolu plovidbe.

  Upravljanje prometom sastoji se od najmanje dolje utvrđenih elemenata:

  Službi za promet,

  Planiranja i upravljanja prevođenjem,

  Planiranja i upravljanja prolaska mostova.

  35

  Ibidem

 • 37

  4.2.1. Službe za promet

  Razne službe mogu se razlikovati između službi za promet:

  Informativna služba,

  Služba za pružanje podrške u plovidbi,

  Služba za organiziranje prometa.36

  U odredbama koje slijede opisane su potrebe korisnika koje se odnose na prometne

  informacije.

  4.2.1.1. Informativna služba

  Informativna služba se osigurava emitiranjem informacija u određeno vrijeme i u

  intervalima ili kad se smatra potrebnim putem VTS-a ili na zahtjev plovila. Iste mogu uključivati,

  na primjer, izvješće o položaju, identitetu i namjerama drugih sudionika u prometu; uvjetima na

  vodnom putu; vremenskim prilikama; opasnostima; ili bilo kojim drugim faktorima koji mogu

  utjecati na prolaz plovila.

  Ono što je potrebno za pružanje informacijske usluge je pregled tijeka prometa unutar

  mreže ili na dijelu vodnog puta. Prometne informacije moraju uključivati informacije o plovilima

  kao što su:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni),

  Brzina preko dna,

  Kurs,

  Ograničenja na plovnoj površini,

  Odredište / naznačena ruta,

  Plovilo ili vrsta sastava,

  Dimenzije (dužine i širine plovila),

  36

  Ibidem str.15.

 • 38

  Broj plavih konusa,

  Utovaren / neutovaren,

  Navigacijski status plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).37

  4.2.1.2. Služba za pružanje podrške u plovidbi

  Služba za pružanje podrške u plovidbi informira zapovjednika plovila o teškim

  plovidbenim ili meteorološkim uvjetima ili mu pruža pomoć u slučaju kvara ili nekakvih

  nedostataka. Ova usluga se obično pruža na zahtjev plovila ili putem VTS-a kada se smatra

  neophodnim.

  Kako bi se pojedinačne informacije pružile brodaru, VTS operateru je neophodan stvaran

  detaljan prikaz prometa. Doprinos nadzora i praćenja plovila:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni),

  Brzina preko dna,

  Kurs,

  Namjera (plavi znak),

  Odredište / naznačena ruta,

  Plovilo ili vrsta sastava,

  Dimenzije (dužina i širina plovila),

  Gaz,

  Visina najviše nepokretne točke (u slučaju prepreka),

  Broj plavih konusa,

  Utovaren / neutovaren,

  Navigacijski status plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).38

  37

  Ibidem str.16. 38

  Ibidem

 • 39

  Bilo koje druge potrebne informacije odnose se na okolinu, geografske informacije i

  priopćenja brodarima. Stvarna prometna informacija o identifikaciji, položaju, smjeru, brzini,

  kursu i namjeri (plavi znak) mora se stalno razmjenjivati (svake 3 sekunde, gotovo stvarno

  vrijeme ili nekom drugom prethodno definiranom brzinom ažuriranja koju određuje nadležno

  tijelo). Sve ostale informacije moraju biti dostupne na zahtjev VTS operatera ili u posebnim

  situacijama (po događaju).39

  4.2.1.3. Služba za organiziranje prometa

  Služba za organiziranje prometa tiče se operativnog upravljanja prometom i planiranje

  kretanja plovila unaprijed s ciljem sprječavanja zastoja i opasnih situacija, a od posebne je

  važnosti u vrijeme pojačanog intenziteta prometa ili kada kretanje posebne vrste prijevoza može

  utjecati na tijek prometa. Služba također može uključivati uspostavu i funkcioniranje sustava

  prometnih dozvola ili VTS planova plovidbe ili oboje u odnosu na prioritet kretanja, dodjelu

  prostora, obvezno izvještavanje o kretanju unutar VTS područja, rute koje se trebaju slijediti,

  ograničenja brzine koje treba poštovati ili neke druge prikladne mjere koje tijela nadležna za VTS

  smatraju potrebnim. Što se tiče potrebe za prikazom prometa od strane službe organiziranja

  prometa, iste su opisane u poglavlju 4.2.1.2. Služba za pružanje podrške u plovidbi.

  4.2.2. Planiranje i upravljanje prevođenjem

  Opisani su procesi planiranja prevođenja – dugoročni i srednjoročni – kao i proces

  upravljanja prevođenjem.

  Dugoročno planiranje prevođenja vezano je za planiranje prevođenja u trajanju od

  nekoliko sati do jedan dan unaprijed.

  39

  Ibidem

 • 40

  U ovom slučaju, prometne informacije koriste se u cilju unapređenja informacije o

  čekanju i vremenu prolaska kroz prevodnicu, koje se u osnovi temelje na statističkim

  informacijama. Prometne informacije koje su neophodne za dugoročno planiranje prevodnice su:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni),

  Kurs,

  ETA (procjenjeno vrijeme dolaska) na prevodnicu,

  RTA (zahtjevano vrijeme dolaska) na prevodnicu,

  Plovilo ili vrsta sastava,

  Dimenzije (dužina i širina plovila),

  Gaz,

  Visina najviše nepokretne točke,

  Broj plavih konusa,

  Navigacijski status plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).40

  ETA bi trebala biti omogućena na zahtjev ili, u slučaju kada je prekoračena granica

  odstupanja od prethodno definirane izvorne ETA-e, tada ga određuje nadležno tijelo. RTA je

  odgovor na ETA izvješće.

  Srednjoročno planiranje prevodnice vezano je za planiranje prevođenja od 2 do 4 ciklusa

  prevođenja unaprijed.

  U ovom slučaju, prometne informacije se koriste za mapiranje dolazećih plovila na

  raspoložive cikluse prevođenja i temelji se na planiranju u cilju informiranja brodara o RTA.

  Prometne informacije koje su neophodne za srednjoročno planiranje prevođenja su:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni),

  Brzina preko dna,

  40

  Ibidem str.17.

 • 41

  Kurs,

  ETA na prevodnici,

  RTA na prevodnici,

  Plovilo ili vrsta sastava,

  Dimenzije (dužina i širina plovila),

  Broj pratećih tegljača,

  Gaz,

  Visina najviše nepokretne točke,

  Broj plavih konusa,

  Navigacijski status plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).41

  ETA bi trebala omogućiti na zahtjev ili, u slučaju, kada je prekoračena granica odstupanja

  od prethodno utvrđene izvorne ETA-e, onda ga određuje nadležno tijelo. Sve druge informacije

  trebaju biti dostupne tijekom prvog kontakta ili na zahtjev. RTA je odgovor na ETA izvješće.

  U fazi upravljenje prevođenjem započinje stvaran proces prevođenja. Kako bi se

  omogućio proces upravljanja prevođenjem, zahtijevaju se sljedeće prometne informacije:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni),

  Brzina preko dna,

  Kurs,

  Plovilo ili vrsta sastava,

  Broj pratećih tegljača,

  Dimenzije (dužina i širina plovila),

  Gaz,

  Visina najviše nepokretne točke,

  Broj plavih konusa,

  41

  Ibidem

 • 42

  Navigacijski status plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).42

  Stvarne prometne informacije u pogledu identifikacije, položaja, smjera, brzine i kursa

  moraju se konstantno razmjenjivati ili u skladu sa prethodno definiranom brzinom ažuriranja koju

  određuju nadležna tijela.

  4.2.3. Planiranje i upravljanje prolaskom mosta

  Opisani su procesi planiranja prolaska mosta – srednjoročni i kratkoročni – kao i proces

  upravljanja prolaskom mosta.

  Srednjoročno planiranje prolaska mosta bavi se optimizacijom prometnog toka na način

  da se mostovi na vrijeme otvaraju za prolazak plovila (zeleni val). Vremenski interval planiranja

  varira između 15 minuta do 2 sata. Vremenski okvir ovisi o lokalnim uvjetima. Prometne

  informacije koje su neophodne za srednjoročno planiranje prolaska mosta su:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni),

  Brzina preko dna,

  Kurs,

  ETA na mostu,

  RTA na mostu,

  Plovilo ili vrsta sastava,

  Dimenzije (dužina i širina plovila),

  Visina najviše nepokretne točke,

  Navigacijski status plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).43

  42

  Ibidem str.18. 43

  Ibidem str.19.

 • 43

  ETA i položaj bi trebali biti omogućeni na zahtjev ili, u slučaju, kada je prekoračena

  granica odstupanja od prethodno utvrđene izvorne ETA-e, onda ga određuje nadležno tijelo. Sve

  druge informacije trebaju biti dostupne tijekom prvog kontakta ili na zahtjev. RTA je odgovor na

  ETA izvješće.

  U slučaju kratkoročnog planiranja prolaska mosta, odluke se donose na osnovu strategije

  za otvaranje mosta. Prometne informacije koje su neophodne za kratkoročno planiranje mosta su:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni),

  Brzina preko dna,

  Kurs,

  ETA na mostu,

  RTA na mostu,

  Plovilo ili vrsta sastava,

  Dimenzije (dužina i širina plovila),

  Visina najviše nepokretne točke,

  Navigacijski status plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).44

  Stvarne prometne informacije vezane za položaj, brzinu i smjer trebaju biti dostupne na

  zahtjev ili u skladu s prethodno utvrđenom brzinom ažuriranja koju određuje nadležno tijelo, npr.

  svakih 5 minuta.

  ETA i položaj trebaju biti dostupni na zahtjev ili, u slučaju, kada je prekoračena granica

  odstupanja od prethodno definirane izvorne ETA-e, onda ih određuje nadležno tijelo. Sve druge

  informacije trebaju biti dostupne tijekom prvog kontakta ili na zahtjev. RTA je odgovor na ETA

  izvješće.

  44

  Ibidem

 • 44

  U ovoj fazi zapocinje stvaran proces otvaranja mosta i prolaska plovila kroz most. Kako

  bi se olakšao ovaj proces, zahtijevaju se sljedeće prometne informacije:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni),

  Brzina preko dna,

  Kurs,

  Plovilo ili vrsta sastava,

  Dimenzije (dužina i širina plovila),

  Visina najviše nepokretne točke.45

  Stvarne prometne informacije u pogledu identifikacije, položaja, smjera i kursa se moraju

  kontinuirano razmjenjivati ili u skladu s prethodno utvrđenom brzinom ažuriranja koju određuje

  nadležno tijelo.

  4.3. Upravljanje prijevozom

  Ova usluga je podijeljena na četiri aktivnosti:

  Planiranje putovanja,

  Logistička podrška prijevozu,

  Upravljanje pristaništima i terminalima,

  Upravljanje flotom i teretom.

  Planiranje putovanja u ovom kontekstu se fokusira na planiranje plovidbe. Tijekom

  putovanja, brodar mora provjeravati prvobitni plan plovidbe. Kako bi se omogućio ovaj proces,

  zahtijevaju se sljedeće prometne informacije:

  Položaj (stvarni, vlastito plovilo),

  Brzina preko dna (vlastito plovilo),

  Odredište / naznačena ruta,

  45

  Ibidem str.20.

 • 45

  ETA na prevodnici/mostu/narednom sektoru/terminalu,

  RTA na prevodnici/mostu/narednom sektoru/terminalu,

  Dimenzije (dužina i širina plovila) (vlastito plovilo),

  Gaz (vlastito plovilo),

  Visina najviše nepokretne točke (vlastito plovilo),

  Utovaren / neutovaren.46

  Prometne informacije su neophodne na zahtjev ili u slučaju posebnog događaja poput

  relevantne promjene po pitanju ETA ili RTA.

  Logistička podrška prijevozu sastoji se od organiziranja, planiranja, izvršenja i kontrole

  prijevoza. U cilju izvršenja ovih procesa su neophodne sljedeće informacije:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni) (od 100 m do 1 km),

  Kurs,

  ETA na odredištu.47

  Sve prometne informacije je potrebno dati na zahtjev vlasnika plovila ili logističkih

  sudionika u procesu.

  Upravljanje intermodalnim pristaništima i terminalima bavi se planiranjem resursa u

  pristaništima i na terminalima. Prometne informacije neophodne za ove procese su sljedeće:

  Identifikacija,

  Ime/naziv (od 100 m do 1 km),

  Položaj (stvarni),

  Kurs,

  ETA na pristaništu/terminalu,

  RTA na pristaništu/terminalu,

  46

  Ibidem str.21. 47

  Ibidem

 • 46

  Plovilo ili vrsta sastava,

  Dimenzije (dužina i širina plovila),

  Broj plavih konusa,

  Utovaren/neutovaren,

  Navigacijski status plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).48

  Upravitelj terminala i pristaništa mora tražiti prometne informacije ili se mora suglasiti da

  se u prethodno utvrđenim situacijama prometne informacije automatski šalju.

  Upravljanje brodskim teretom i flotom bavi se planiranjem i optimizacijom korištenja

  plovila, razvrstavanja brodskog tereta i prijevoza. Prometne informacije neophodne za ove

  procese su sljedeće:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni),

  Kurs,

  Odredište,

  ETA na pristaništu/mostu/odredištu/terminalu,

  RTA na pristaništu/mostu/odredištu/terminalu,

  Dimenzije (dužina i širina plovila),

  Utovaren/neutovaren,

  Navigacijski status plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).49

  Brodar ili vlasnik plovila moraju tražiti prometne informacije ili će informacije biti

  poslane u skladu s prethodno utvrđenim situacijama.

  48

  Ibidem 49

  Ibidem

 • 47

  4.4. Provedba

  Područje primjene opisanog poglavlja ograničava se na usluge koje se odnose na opasni

  teret, imigracijsku kontrolu i carinu. Doprinos nadzoru i praćenju plovila za ove procese sadržan

  je u sljedećem:

  Identifikaciji,

  Imenu/nazivu,

  Položaju,

  Kursu,

  Odredištu / naznačenoj ruti,

  ETA na prevodnici/mostu/granici/terminalu/odredištu,

  Plovilu ili vrsti sastava,

  Broju plavih konusa,

  Broju osoba na plovilu,

  Navigacijskom statusu plovila (sidrenje, pristajanje, plovidba, ograničenja posebnim

  uvjetima...).50

  Prometne informacije moraju se razmijeniti sa relevantnim nadležnim tijelima. Razmjena

  informacija o prometu mora se izvršiti po zahtjevu ili na prethodno odredenim fiksnim tockama

  ili pod posebno opisanim okolnostima definiranim od strane nadležnog tijela.

  4.5. Naknade i takse za lučku infrastrukturu

  Na pojedinim lokacijama u Europi moraju se platiti naknade i takse za korištenje vodnog

  puta i pristaništa. Prometne informacije neophodne za ove procese su sljedeće:

  Identifikacija,

  Ime/naziv,

  Položaj (stvarni),

  Odredište / naznačena ruta,

  50

  Ibidem str.23.

 • 48

  Plovilo ili vrsta sastava,

  Dimenzije (dužina i širina plovila),

  Gaz.51

  Prometne informacije moraju se razmijeniti na zahtjev ili na označenim točkama

  utvrđenim od strane tijela nadležnog za vodni put ili pristanište.

  4.6. Službe informiranja za vodne putove

  Tri službe su opisane u vezi sa službama informiranja za vodne puteve:

  Upozorenja o vremenskim prilikama u slucaju ekstremnih vremenskih uvjeta,

  Status signala,

  Vodostaj.

  Europski projekt pod nazivom „EMMA“ (European Multiservice Meteorological

  Awareness System/Europski višeuslužni sustav informiranja o meteorološkim prilikama) bavi se

  pitanjima standardizacije upozorenja o vremenskim prilikama. Standardizirani simboli za

  upozorenja o meteorološkim prilikama razvijeni su u sklopu EMMA projekta i mogu se koristiti

  za prikazivanje poruka na Inland ECDIS ekranu. EMMA neće pružati kontinuirane informacije o

  vremenskim prilikama, nego samo upozorenja o istima u slučaju posebnih meteoroloških

  situacija.

  Upozorenja se pružaju po regijama. Samo slijedeći simboli mogu se koristiti za

  upozorenja o vremenskim prilikama: km/h (vjetar), °C (temperatura), cm/h (snijeg), l/m² (kiša) i

  m (vidljivost pri magli).52

  Potrebne su sljedeće informacije:

  Početak vremenskog razdoblja valjanosti,

  Kraj vremenskog razdoblja valjanosti (neograničen: 99999999),

  Početak valjanosti,

  51

  Ibidem 52

  Ibidem str.25.

 • 49

  Kraj valjanosti,

  Koordinate početka i kraja vodnog puta (2x),

  Vrsta upozorenja o vremenu,

  Minimalna vrijednost,

  Maksimalna vrijednost,

  Klasifikacija upozorenja,

  Pravac vjetra.53

  Ove informacije razmjenjuju se samo u posebnim slučajevima, točnije u slučaju

  ekstremnih vremenskih prilika.

  Sustavi za nadzor i praćenje plovila mogu se također koristiti za prijenos statusa

  prometnih signala u unutarnjoj plovidbi. Informacije koje se razmjenjuju sastoje se od:

  Pozicije signala,

  Identifikacije vrste signala (jedno svjetlo, dva svjetla, “Pažnja/Wahrschau”, itd.),

  Smjera udara,

  Trenutnog statusa signala.54

  Slika 7: Primjer statusa signala Izvor: Vessel Tracking & Tracing Standard For Inland Waterways, Edition 1.0.1., str.55

  53

  Ibidem 54

  Ibidem

 • 50

  Primjeri prikazuju sivu pozadinu u kvadratu fiksne veličine od otprilike 3 mm x 3 mm na

  svim skalama prikaza s „tablom“ kako se koristi za trenutni statički signal u biliboteci prikaza.

  Bijela točka u središtu table ukazuje na položaj, a tabla, sama po sebi, omogućuje

  korisniku pročitati smjer utjecaja (na primjer, na prevodnici se često nalaze signali za plovila koja

  napuštaju komoru prevodnice i plovila koja ulaze u komoru prevodnice na unutarnjoj i vanjskoj

  strani konstrukcije vrata). Međutim, proizvođač softvera zaslona može projektirati oblik simbola i

  boju pozadine. Status signala može biti „bez svjetla“, „bijelo“, „žuto“, „zeleno“, „crveno“, „bijelo

  treptanje“ i „žuto treptanje“.55

  Sustavi za nadzor i praćenje plovila se mogu koristiti za prijenos (stvarnih) informacija o

  vodostaju. Informacije koje se razmjenjuju se sastoje od:

  Vodomjernih stanica

  Vrijednosti vodostaja.56

  Informacije se moraju slati redovito ili na zahtjev.

  55

  u skladu sa CEVNI (Europski kod za unutarnju plovidbu) 56

  Ibidem

 • 51

  5. PROCJENA IMPLEMENTACIJE RIS-a U ZEMLJAMA DUNAVSKOG I RAJNSKOG SLIVA

  Obzirom da implementacija RIS-a u Europi zahtijeva investiranje javnih i privatnih

  subjekata, potrebno je detaljno odrediti kvantificirati podatke o društvenim i ekonomskim

  troškovima i koristi RIS-a. Sukladno tome, SPIN-Tematska mreža o razvoju europskih strategija

  promidžbe unutarnje plovidbe analizira i opisuje model koji je sposoban prikazati pretpostavljene

  posljedice na implementaciju RIS-a u Europi.

  Model je razvijen u okviru Tematske mreže SPIN koja je financirana putem Europske

  Komisije (DG-TREN) u 5. Okvirnom programu.

  Na temelju istraživanja projekta COMPRIS predstavljen je popis troškova i koristi. Neke

  od najvažnijih koristi koje su uzete u obzir su smanjenje troškova prilikom havarije plovila,

  troškova izazvanih čekanjem tijekom ukrcaja, iskracaja i prekrcaja tereta, zastoja prilikom ulaska

  u prevodnicu, potrošnja goriva, eksternih troškova kao i ušteda kroz veću iskoristivost plovila.

  Glavne kategorije troškova uzete u obzir su ulaganja i operativni troškovi za RIS centre, troškovi

  instalacije opreme na kopnu (bazne stanice), RIS operativni troškovi, kao i troškovi investiranja u

  opremu na plovilu. Prostorno područje rada modela je proširena Europska Unija, uključujući

  zemlje u svojstvu kandidata.

  Analiza SPIN-TN sadrži i pregled pretpostavke glavnog modela i opće postavke modela

  analize. Završni dio istraživanja SPIN tematske mreže podrazumijeva razrađenu analizu

  pojedinih scenarija i rezultata modela. (analiza osjetljivosti) Prikazujući glavne troškove i koristi

  različitih RIS scenarija, možemo izvesti ocjenu o najvažnijim elementima trenutne i buduće

  implementacije RIS-a. SPIN tematska mreža zaključuje nizom preporuka osnovanim na analizi

  predmetnog modela.

 • 52

  Potpunu implementaciju RIS-a u zemljama Rajnskog i Dunavskog sliva podrazumijeva

  uključivanje svih relevantnih administrativnih organa i institucija, organa zaduženih za sigurnost,

  nadzor i zaštitu, kao i komercijalnih organizacija – brodara, luka, špeditera i dr. Informacije o

  društveno-ekonomskim koristima i troškovima RIS-a su prikazane kako bi mogle prezentirati

  pozitivne efekte implementacije RIS-a u Europi.

  U okviru analize SPIN tematske mreže razvijen je opći cost-benefit model. Cost/Benefit

  Analyses (Analiza troškova i koristi) koristi se za procjenu makro-ekonomskih i društvenih za i

  protiv argumenata prilikom buduće investicije. CBA metodologija određuje stopu povrata

  isplativosti (rentabilnosti) privatnih i javnih investicija. Metodologija uzima u obzir sve

  relevantne učinke investicijskog projekta. Učinci se izražavaju što je više moguće u novčanim

  jedinicama. Učinci koji s