Click here to load reader

UTICAJ POLITIČKO-FILOZOFSKE MISLI ZORANA)

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UTICAJ POLITIČKO-FILOZOFSKE MISLI ZORANA)

Untitled-magistarski rad-
Kandidat Mentor
2020
3
-magistarski rad-
Kandidat Mentor
Prvi dio
1.Putevima bosanskog multikulturalizma ka studentskom lideru
2.Od doktora filozofije do prvog politikog angamana 1990-ih
3.Rezime prvog dijela
4.Opozicionorsko-revolucionarni put Zorana inia
6.Rezime drugog dijela
7.Reformski procesi Zorana inia
9.Rezime treeg dijela
Zakljuak
Literatura
6
POJMOVI
1.Politika kultura – Pye politiku kulturu odreuje kao niz stavova, vjerovanja i osjeaja koji
daju smisao politikom procesu i koji pruaju pretpostavke i pravila koja usmjeravaju
ponašanje u politikom sistemu.Ona obuhvaa i politike ideale i operativne norme
politike.Politika kultura je, prema tome, iskazivanje u skupnom obliku psiholoških i
subjektivnih dimenzija politike.(Šiber, 1992:94)
2.Titoizam – Jeste oznaka za jugoslovensku verziju socijalizma u istom smislu u kom su
staljinizam i maoizam sinonimi sovjetskog i kineskog socijalizma.Eponim (naziv nastao prema
imenu neke osobe) titoizam, pojavio se nakon sukoba Informbiroa i KPJ 1948. godine, gotovo
istovremeno u istonoj i zapadnoj štampi, ali u Jugoslaviji nije korišen.(Kulji, 2010:225)
3.Lider – Koncept liderstva ima dugu povijest.Iako ga je u današnjem obliku predstavio Robert
Greenleaf 1970. godine, sama koncepcija liderstva sluenjem pojavila se prije više tisua
godina.Negdje 600. godina p.n.e. kineski mudrac Lao Tzu u svojoj knjizi „Tao Te Ching“
predstavio je stratešku raspravu o liderstvu sluenjem.On naglašava:“Najvei lideri
zaboravljaju na sebe i posveuju se razvoju drugih.Dobri lideri podravaju izvrsne
zaposlenike.(Katavi, 2010:99)
4.Solidarnost – Pojam solidarnosti sam je po sebi novovjekovni izraz, koji prvi promovira
Pierre Leroux u djelu De L'Hummanite iz 1840. godine.ovjek svojim roenjem postaje lan
društvene zajednice u kojoj nalazi stanovita društvena blagostanja, koja nema zahvaliti svom
radu.Isto se dogaa i s itavim generacijama ljudi, naime svaki pojedinac postaje dunik
društvene zajednice.(Lozina, 1996:208)
5.CKKPJ – Savez komunista ini vodeu ideološku i politiku snagu koja pokree i usmjerava
procese socijalistikog preobraaja društva putem radnikog i društvenog
samoupravljanja.Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije djeluje u tom smislu na
razliite naine, putem formiranja i proklamiranja svojih stavova na kongresima, plenumima,
savjetovanjima, itd., kao i putem neposrednog usmjeravanja organizacija i
rukovodstava.(Peri, 1964:89)
6.Institut za društvene nauke Beograd - Institut društvenih nauka je osnovalo Savezno
izvršno vijee Federativne Narodne Republike Jugoslavije 10. jula 1957. godine, a od 1977.
godine svojstvo osnivaa je preuzela Republika Srbija. Po osnivanju dijelatnost Instituta je
7
šezdesetih godina osnovana su dva nauno istraivaka centra: za demografska istraivanja i
za istraivanje javnog mnijenja kao prva te vrste u istonoj Evropi, kao i odeljenje za
filozofiju.Institut izdaje asopis Stanovništvo od 1963. godine i raspolae fondom od 140.000
knjiga i naunih asopisa.1
7.SFRJ - Socijalistika Federativna Republika Jugoslavija, pod kolokvijalnim imenom Druga
Jugoslavija ili Titova Jugoslavija, je naziv za bivšu socijalistiku dravu koja je obuhvatala
današnje drave Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu
Goru, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, a postojala je od 1943. do 1992. godine.Proglašena je
godine 1943. na teritoriju Kraljevine Jugoslavije pod nazivom Demokratska Federativna
Jugoslavija, te je kasnije meunarodno priznata kao pravni nasljednik Kraljevine. 1946. godine
je dobila slubeni naziv Federativna Narodna Republika Jugoslavija, a Ustavom 1963. dobila
svoj posljednji naziv Socijalistika Federativna Republika Jugoslavija.2
8.DS - Demokratska stranka je stranka sa najduom tradicijom u politikom ivotu Srbije.
Osnovana je 1919. godine (prisilno prestala sa radom 1945.) i jedna je od prvih stranaka koja
je obnovila svoj rad poslije promijene politikog sistema. Osnivaka skupština Demokratske
stranke odrana je 3. februara 1990. godine.Za prvog predsjednika izabran je Prof.dr.Dragoljub
Miunovi.Na Skupštini DS odranoj 5. januara 1994. godine za predsjednika Demokratske
stranke izabran je Dr Zoran Ðini.3
9.Nacionalizam - Billigova teza je kako ne samo Urlich Beck, ve gotovo svi savremeni
sociolozi predviaju najsnaniji oblik nacionalizma u savremenom svijetu.Sociolozi pod tim
pojmom podrazumijevaju samo onu ‘vruu’ varijantu nacionalizma svojstvenu politikoj
desnici ili separatistikim pokretima, te tako postavljaju nacionalizam na periferiju, daleko od
modernih, ‘razvijenih’ nacija.Graani zapadnih, ‘razvijenih’ nacija (a ne samo njihovi
sociolozi) ive u uvjerenju da je nacionalizam pretjerano estoka reakcija svojstvena drugima,
a ne njima samima. Odnosno, nacionalizam je vien kao nešto iracionalno i nepotrebno, te se
projicira na ‘druge’, dok se vlastiti nacionalizam naturalizira.(Levai, 2009:212)
10.Identitet – Sadri u stalno promjenljivim omjerima i spojevima, planirane i normativne
elemente, pored „fotografije“ onoga što u jednom trenutku osjeamo da jesmo.Identitet ima
1 https://www.idn.org.rs/istorijat_lat.php (pristupljeno 25.12.2019)
metaforiki shvaeno, dva aspekta: aspekt zrcala i aspekt zida.U normalnim oblicima identiteta
zrcalo se nalazi ispred zida i ini ga moguim, a u patološkim zid je zamijenjen zrcalom.Pod
pojmom identitet-zrcalo razumijem jednu od funkcija prepoznavanja: da bi se jedna grupa
doivljavala kao takva, i da bi se kao grupa predstavljala drugima, njeni lanovi moraju odrediti
ope vrijednosti i ope ciljeve zajednikog ivota i dijeliti neke sudove o vlastitoj prošlosti,
kako bliskoj tako i onoj dalekoj.(Cerutti, 2006:27)
11.Politiki pluralizam - Sartori sam pojam pluralizma obrazlae kroz tri nivoa znaenja:
kulturni, društveni i politiki.Izraz stranaki pluralizam, zapravo, ima dublje znaenje u odnosu
na to kako ga obino tumaimo. „Površno gledano, stranaki pluralizam oznauje samo
postojanje više od jedne stranke, ali implicitno je prisutna konotacija da su stranke u mnoini
proizvod ‘pluralizma’.“(Huruz, 2019:277)
12.Komunizam - Rije komunizam, pak, nastala je izmeu 1834. i 1839. godine u tajnim
pariškim revolucionarnim društvima.Taj se termin uglavnom koristio za oznaavanje teorije
Etiena Cabeta, uvenoga po knjizi Voyage en Icarie.Komunizam s tada povezivao s aktualnom
borbom radnike klase.U Kritici Gotskog programa Marx je komunizam podijelio na
takozvane dvije faze: niu – socijalistiku i višu – komunistiku.U višoj fazi komunistikog
društva, kad nestane ropske podinjenosti individua podjeli rada, a s njome i suprotnosti
izmeu intelektualnog i fizikog rada; kad rad postane ne samo sredstvo za ivot, nego i prva
ivotna potreba.(Erceg, 2003:57)
13.SPS - Socijalistika partija Srbije osnovana je 16-18. jula 1990. godine.Na osnivakom
kongresu usvojene su programske osnove i Statut kojim je SPS legitimisana kao savremena
partija lijeve orijentacije. Na osnivakom kongresu su izabrani Slobodan Miloševi za
predsjednika Partije, Glavni odbor, Statutarna i Nadzorna komisija.Socijalistika partija Srbije
je profilisana kao moderna, dravotvorna partija lijevice ije programske osnove su socijalna
pravda i demokratski socijalizam.4
predstavlja glavni tip neautokratske drave. Minimalna definicija ustavne demokratije sastoji
se u tome da ona svojim ustavom osigurava regulirani sistem periodinih izbora sa slobodnim
izborom kandidata, mogunost organiziranja natjecateljskih politikih stranaka, birako pravo
punoljetnih, veinsko odluivanje uz zaštitu manjinskih prava, neovisno sudstvo, ustavne
4 https://www.sps.org.rs/istorija/?lang=lat (pristupljeno 26.12.2019)
putem dogovorenih procedura.(Bai, 1998:128)
15.SPS-JUL - Od decembra 1990. godine, SPS je bila vladajua politika stranka u Srbiji
zajedno sa drugim strankama kao što je Srpska radikalna stranka.Na izborima je bila u koaliciji
sa Jugoslovenskom levicom (JUL), koju je predvodila Miloševieva ena Mirjana
Markovi.JUL je od 1996.–2000. bila dio vladajue koalicije u Srbiji i SRJ. Nakon izbora
2000., JUL više nije znaajan imbenik na politikoj sceni Srbije.Predsjednik stranke bio je
Ljubiša Risti, dok je stranku u praksi vodila Mirjana Markovi, supruga
predsjednika Slobodana Miloševia.5
16.Lex specialis - je, u pravnoj teoriji i praksi, doktrina koja se odnosi na tumaenje zakona i
moe se primijeniti kako u domaem tako i u meunarodnom kontekstu prava. Doktrina kae
da ako dva zakona ureuju istu injeninu situaciju, zakon koji regulira odreenu temu (lex
specialis) prevladava zakon koji regulira samo opa pitanja (lex generalis).Situacija se obino
javlja u vezi s izradom ranije donesenih posebnih zakona kad se kasnije donese openitije
zakonodavstvo.6
17.LDP - je liberalna parlamentarna stranka u Srbiji.Osnovana je 5. novembra 2005. godine
u Beogradu.Za prvog predsjednika stranke izabran je edomir Jovanovi, bivši potpredsjednik
Vlade Srbije i Demokratske stranke.Za lanove predsjedništva na osnivakoj skupštini izabrani
su Nenad Proki, Nikola Samardi, Branislav Lei, ore uki.Stranka je nastala iz
Liberalno-demokratske frakcije Demokratske stranke.Osnivaka skupština je odrana u
beogradskom Domu omladine.Godine 2007. se u stranku utopio Graanski savez Srbije, kada
je Nataša Mii izabrana za potpredsjednicu stranke, a Vesna Peši za predsjednicu Politikog
savjeta7.
a koji je kroz cijelu historiju bio proet brojnim nacionalizmima, veliko-dravnim projektima
koji su za cilj imali etnika išenja svih onih koji se nisu uklapali u takve ideje.Zoranova
filozofsko-politika misao ima cilj da probudi u individuama elju za stalnim napretkom,
neprestanim politikim obrazovanjem i konstantnim razvojem društveno-politikog sistema,
orijentisanog ka promociji graanskih prava i sloboda.Kroz njegov ivot, od roenja pa do
atentata spoznati emo vrijednost njegovih idividualnih sposobnosti, koje e zapravo initi
mozaik dravnika, reformatora i istaknutog filozofa.Da bi imali jasnu sliku Zorana inia kao
vizionara, paljiviji italac moe primjetiti da je rad podijeljen na etiri dijela.Prvi dio master
rada sainjavati e Zoranov period obrazovanja, koji see sve do 1990-ih godina.Kroz ovaj dio
pokušavamo svakom itaocu pribliiti Zorana kao mladog buntovnika, doktora filozofije koji
je ve u mladosti pokazivao konture budueg dravnika usko vezanog za filozofsku misao
Frankfurtske škole.Cilj je pokazati da su njegove ideje u mladosti privukle veliki broj kolega s
kojima je dijelio školske i univerzitetske trenutke, ali i jedan dio profesora eljnih reforme
komunistikog sistema u Jugoslaviji.Ne samo da e imati podršku studenata, profesora ve e
im biti lider u protestima protiv vladajueg komunistikog reima.Iako e demonstracije
zapoeti u Beogradu (jezgru vlasti) , u konanici Zoranova ideja e se odnositi na ostvarivanje
prava na slobodu govora i mišljenja u svim republikama bivše Jugoslavije.Dakle, vidjeti emo
da je njegova filozofska i politika misao, itekako imala uticaj na pozitivne društvene
promjene, i da ni jednog trenutka nije bila proeta nacionalistikom idejom.Posebno e svoju
filozofsko-politiku misao usavršiti kao doktor filozofije na jednom od najveih centara
filozofske misli, tj. Frankfurtu i Konstancu.Odlazak u Njemaku e biti kljuan, jer nakon
povratka e u potpunosti definisati svoj politiki pravac koji e biti graanska-realpolitika
ideja.Nakon prvog dijela imati emo sliku dr Zorana inia kao filozofa, lidera spremnog da
rtvuje vlastiti kredibilitet, pa i ivot kako bi se uspostavio stabilan, ekonomski dinamian
region bez etnikih, ili bilo kojih drugih podijela.Drugi dio e predstavljati Zoranov aktivan
politiki angaman, preciznije reeno opozicionarsko-revolucionarni duh.Osnivanjem DS-a
ini e u potpunosti pokazati svoje znanje, steeno od BiH pa do Njemake.Ovaj period
njegovog dijelovanja nee biti samo znaajan po tome da se po prvi put upušta u aktivan
politiki angaman, ve i to da nikada nee zaboraviti dravu u kojoj je roen (BiH) , gdje je
proveo svoje djetinjstvo.Koristio je sve mogunosti koje je imao na raspolaganju da pomogne
11
BiH, što e predstaviti Zorana inia kao dravnika koji je ak za vrijeme opozicionog
mandata rtvovao svoj politiki kredibilitet, znajui kako je veina u Srbiji 90-ih
razmišljala.Jedan od znaajnijih dogaaja u ovom periodu ivota inia, a koji analiziramo
da bi otklonili predrasude o njemu kao nekome ko je podravao stradanja u BiH, jeste posjeta
Palama krajem 1993. godine gdje se susreo s Radovanom Karadiem.Ovaj susret prije svega
treba posmatrati kao taktiki potez, kojim e nastojati mirnim putem poraziti nacionalizam u
Beogradu i BiH.Ako je cilj doi u poziciju da se porazi neko zlo, onda je nemogue a ne opei
se, pa makar to bila i mala opekotina.Prije susreta na Palama, pa i poslije njega on je nastavio
sa politikom pomirenja i uspostavljanja ekonomskih odnosa sa BiH, i drugim dravama
regiona.Moda samo pristrasani ovdje, ali osuivati politiara za kojeg su mnogi u regionu i
van njega rekli, da je bio otvoren za svaki razgovor, pomirenje i suoavanje s prošlošu, je u
potpunosti pogrešno.Nakon analize inievog opozicionarskog odnosa prema BiH, Crnoj
Gori, ovaj dio završavamo sa rijetkim demonstracijama gdje niti jedan graanin nije izgubio
ivot, a iji je najvaniji organizator bio Zoran.Demonstracijama e okupiti veliki broj graana,
ali što je još vanije, sukobljavati e se zajedniki na ulicama Beograda s sigurnosnim snagama
reima Slobodana Miloševia.Po ko zna koji put e se njegove ideje pokazati uspješnim,
mobilizirajui veliki broj onih koji su u Zoranu vidjeli dravnika, spremnog da izgradi snanu
Srbiju i region.
Trei dio rada o filozofsko-politikoj misli inia, odnositi e se na period njegovog
premijerskog mandata gdje emo prije svega pisati na koji nain se odnosio prema lanovima
Vlade koju je predvodio.Nain imenovanja njegovih saradnika je bio u mnogo emu drugaiji,
od imenovanja koja je vršila prethodna vlast na elu sa Miloševiem, pa ak i imenovanja koja
provode današnji vladajui sistemi u regionu.Dr Zoran ini uvodi praksu imenovanja
eksperata u svojim oblastima, što e rezultirati ukljuivanjem indirektno ili direktno velikog
broja akademika, studenata i graana u rad Vlade.Aktivnost veine stanovništva u Srbiji i
dijaspori, e biti rezultat Zoranove pozitivne energije i vizije koja e srpskom društvu pruiti
dinamian razvoj ekonomskih odnosa s drugim dravama u regionu.Tokom opisivanja ovog
dijela master rada, spomenuti emo Zoranov odnos prema reformama i drugim republikama
bivše Jugoslavije.Kroz ove naslove elimo da pokaem da je njegova politika bila orijentisana
ka budunosti, i suoavanjem s prošlou koja je Srbiju negativno etiketirala.Vidjeti emo na
koji nain je ini gradio odnose sa susjedima, nastavljajui s politikom koju je u potpunosti
usavršio tokom doktorskih studija u Njemakoj.Nakon detaljne analize treeg odjeljka,
navodimo i etvrti dio rada koji e se odnositi na filozofsko-politiku misao dr Zorana inia,
12
filozofsko-politike misli, koja je uveliko potrebna kako bi se prevazišli problemi i iskušenja
pred kojima se danas region nalazi.Nakon inia, region nema istinskog dravnika koji je
spreman na vlastitu politiku i ivotnu rtvu, kako bi zajedniki prevazišli duhove prošlosti
koji nam se stalno vraaju u slabijem ili jaem intenzitetu.Zbog toga ovim radom pokazujemo,
da nam je ponovo potreban dravnik poput dr Zorana inia, koji e preuzeti njegovu ideju,
nastaviti odluno putem oslobaanja regiona od nacionalistike retorike, vraanju etike u
politiku, te izgradnji ekonomski stabilne regije integrisane u EU.
„Z uspeh svkog posl mor d postoji pln, d se tno zn št se hoe, ne
d se eksperimentiše, iko nm je to ncionln osobin. Treb mnogo više
vremen d se utroši n oštrenje testere, nego drv sei tupom.“
13
Tema “Uticaj politiko-filozofske misli Zorana inia na politiku drava u regionu“
podrazumijeva nain na koji je dr Zoran ini svojom politikom, filozofskim idejama,
vizijom i politikom kulturom uticao na oblikovanje politike u našem regionu (dravama bivše
Jugoslavije).Danas je politiko-filozofska misao dr Zorana inia, koju je svojevremeno
gradio i oblikovao od poetka svog osnovnog obrazovanja pa sve do atentata 2003. godine,
potrebna da oslobodi politiku od predrasuda da je ona posao kojim se bave samo oni koji imaju
loše namjere, te da oivi pozitivnu energiju kod svih nas kao graana, da bi region prevazišao
politike konflikte i krenuo zjednikim ekonomskim napretkom prema razvijenom svijetu.Naš
prostor u kojem ivimo, nalazi se u stanju stalnih politikih konflikata, a posebno u zadnje
vrijeme na sve veem odlasku mladih koji bi trebali biti budunost našeg društva.Svjedoci smo
injenice da prilikom politikih izbora u dravama bivše Jugoslavije (BiH, Hrvatska, Srbija),
graani bivaju ogoreni politikama koje ih predstavljaju, te se postavlja pitanje koliko birai
zaista imaju “zdravih“ alternativnih politika i lidera koji e ih zastupati na nain da im
graanski interesi budu ispred njihovih linih?Ovdje akcenat stavljamo upravo na uticaj
inieve politike kulture, vizije, ideje i mišljenja za vrijeme njegovog aktivnog bavljenja
politikom pa i prije njegovog politikog angamana, na graanstvo u zemljama bivše
Jugoslavije i odnosa prema svojim politikim rivalima.
2.Predmet istraivanja
Glavni cilj ovog istraivanja jeste analizirati uticaj politiko-filozofske misli dr Zorana inia
na zemlje bivše Jugoslavije (BiH, Hrvatska, Srbija, Kosovo, Crna Gora), odnos prema
graanima, prema svojim politikim rivalima i uticaj Zoranove politike ideje i vizije nakon
atentata.
14
Vanost politike kulture, politikog mišljenja i filozofske misli u oblikovanju politike i
graanske svijesti Pojam politike kulture: Prema Vladimiru Vujiiu razvoj pojma politike kulture tekao je
preko pojmova konsenzusa, kolektivne svijesti, nacionalnog karaktera, znaenja individualnih
akcija itd.Osnovni bit politike kulture jeste u vjerovanju ljudi, odnosno njihovom vjerovanju
u politiku i politike procese (Vujii, 1997:109).Politiki stavovi, ideje, vizija, norme i dr. su
samo razliiti oblici manifestacije politike kulture.Dakle, moemo rei da pojam politike
kulture igra vanu ulogu u odnosu individua ili kolektiva spram politike, te da on ujedno
oblikuje i graansku svijest.Kada doe do stanja u kojem politika kultura postaje deficitarna,
tada moemo rei da politika pada u dekadentno stanje i na vlasti imamo nacionalizme,
despotske reime, tj. sve ono što društvo vodi u izolaciju i propast.Comte je jedan od onih koji
smatra da je pojam politike kulture prije svega zasnovan na konsenzusu (Vujii,
1997:111).On ovdje pod konsenzusom prodazumijeva skladno funkcionisanje jedne cjeline, na
nain da njeno djelovanje bude jedinstveno i solidarno.Samo iz ove Comteove konstatacije
moemo zakljuiti, da kada ne postoji konsenzus tada dolazimo do zastoja svih politikih
procesa, a samim tim i do zaustavljanja razvoja jednog društva.S toga moemo rei da pojam
politike kulture je od presudnog znaaja, te on moe uveliko pokrenuti graanstvo da usmjeri
svoje djelovanje ka pozitivnim vrijednostima koje dovode do prosperiteta jednog društva.
Pojam politikog mišljenja: Ovaj pojam prije svega moemo opisati kao skup stavova, ideja i
vizija individua ili kolektiva, koji moe dovesti do prosperiteta ili ak do slabljenja jednog
društva.Dakle, politiko mišljenje je baš kao i pojam politike kulture jako vaan za društvo u
cjelini, jer kada bi jedan politiki lider imao pogrešno mišljenje, ideje i vizije, on bi mogao
takvim stavovima da oblikuje mišljenje jednog dijela populacije i time bi doveo do zastoja u
razvoju jedne zajednice.S druge strane, pozitivno politiko mišljenje, ideje i vizije jednog lidera
mogu dovesti do velikog prosperiteta jednog društva, jer e on na taj nain motivisati
graanstvo na kolektivne akcije koje e rezultirati napretkom.
Pojam filozofske misli: Bertrand Russel – filozofija je pojam kojim treba biti obuhvano sve
ono što još ne moe biti znanstveno obraeno.Primjerice, kod Aristotela su filozofija i znanost
jedno te isto jer se znanosti nisu još bile dovoljno razvile da bi se odvojile od filozofije. Drugim
15
definisani pojmovi, moe rezultirati oblikovanjem društvene svijesti stanovništva na nain koji
odgovara politikom lideru.Na osnovu filozofske misli lidera, unutar jednog društva se moe
formirati ideja koja zajednicu vodi ka prosperitetu ili urušavanju.
3.Ciljevi istraivanja
Osnovni cilj istraivanja je utvrditi koliko je politiko-filozofska misao Zorana inia imala
uticaja na politiku, graane i politike rivale u Srbiji, i openito na cijeli region.Zatim, ispitati
na koji nain se ini odnosio spram graana, kako je s njima komunicirao, koliku je podršku
imao od strane stanovništva u Srbiji i u regionu.Nakon toga, opisati kako se ini ponašao od
svog osnovnog obrazovanja, pa sve do atentata kada je i ubijen.Utvrditi kako se odnosio prema
svojim politikim rivalima, kakav tim ljudi je imao u Vladi u kojoj je bio premijer, te da li su
njegove vizije, ideje i politike ostale ive nakon njega.Takoer, posebno u ispitati koliko je
politika koju je ini vodio, bila korisna za region i samu Srbiju.
3.2.Društveni cilj istraivanja
Politiko-filozofska misao i kultura su dva veoma vana pojma koji oblikuju politiku kao
takvu, i ujedno vode ka oblikovanju politikih stavova stanovništva.Moemo rei da upravo
ova dva pojma zasluuju vano mjesto u ivotu ne samo politikih linosti, ve i društva u
cjelini.Politiko-filozofska misao Zorana inia treba da ima istaknuto mjesto u politikom
ivotu našeg regiona, jer je upravo Zoran bio jedan od rijetkih koji je za vrijeme svog ivota
imao ideje i vizije koje su bile puno ispred vremena u kojem smo se tada nalazili.
16
Politiko-filozofska misao dr Zorana inia moe doprinijeti pozitivnom uticaju na politiku
u regionu, i usavršiti politikog lidera koji e biti sposoban ponuditi rješenja neophodna da
region krene zajedniki da se razvija.
4.2.Posebne-pojedinane hipoteze
graana regiona u politiku i politike procese
• Politika koju je provodio dr Zoran ini uveliko moe doprinijeti da se u regionu
zaustave nepotrebni konflikti, te da se u rješavanje problema regiona ukljui mladi
kadar ljudi potpomognut iskustvom onih koji imaju pozitivne namjere u izgradnji naših
društava.
• Vizija i ideje koje je imao Zoran ini, mogu ponuditi rješenja za ujedinjenje regiona
u zajedniku politiku akciju, koja moe dovesti do snanog ekonomskog rasta i
kretanju ka razvijenim dravama svijeta
• Politiko-filozofska misao koju je ini formirao od svog osnovnog obrazovanja pa
sve do prvog politikog angamana, moe biti inspiracija mladim generacijama u
procesu njihovog usavršavanja i društvenog angamana
5.Naini istraivanja
Diskriptivna metoda
Tehnike:Upitnik – sastaviti jedan skup pitanja koje emo postaviti nekim politikim linostima,
i ljudima iz akademske zajednice, a koji su na neki nain bliski politici Zorana inia ili su
bili direktno ukljueni u nju
17
Intervju – sa nekim od ljudi koji su bili uz Zorana inia, ili nekim od politikih linosti našeg
regiona
6.Vremensko i prostorno odreenje istraivanja
Vrijeme istraivanja: 2019…