of 21 /21
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE Nositelj izrade plana: Načelnik: Općina Dugi Rat Poljička cesta 133 21315 DUGI RAT Jerko Roglić dipl.ing.el. Stručni izrađivač: Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18 10000 Zagreb tel 01.48.12.302 Broj plana: 1216 Odgovorni voditelj izrade plana: Ivan Mucko ovlašteni arhitekt Suradnici: Viktor Čar dipl.ing.građ. David Cvetko dipl.ing.agr. Tomislav Mijić dipl.ing.el. KNJIGA 1 ODREDBE ZA PROVOĐENJE i GRAFIČKI PRILOZI PLANA prijedlog plana za javnu raspravu

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE

Nositelj izrade plana: Načelnik:

Općina Dugi Rat Poljička cesta 133 21315 DUGI RAT Jerko Roglić dipl.ing.el.

Stručni izrađivač:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18 10000 Zagreb tel 01.48.12.302

Broj plana:

1216

Odgovorni voditelj izrade plana:

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Suradnici:

Viktor Čar dipl.ing.građ. David Cvetko dipl.ing.agr. Tomislav Mijić dipl.ing.el.

KNJIGA 1 ODREDBE ZA PROVOĐENJE i GRAFIČKI PRILOZI PLANA

prijedlog plana za javnu raspravu

Page 2: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

OPĆINA

DUGI RAT

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE

prijedlog plana za javnu raspravu

Naziv prostornog plana:

SPLITSKO DALMATINSKA

ŽUPANIJA

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18 Zagreb

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

............................................................

Pečat nadležnog tijela:

Pečat Općinskog vijeća:

Odgovorna osoba:

................................................................

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javna rasprava objavljena:

"Slobodna Dalmacija" 20.02.2015.

Odluka o izradi plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat br. 04/12

Javni uvid održan:

od 02.03.2015. do 31.03.2015.

Odluka o donošenju plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat __/__

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

............................................................

Jerko Roglić dipl.ing.el.

Predsjednik Općinskog vijeća:

............................................................

dr. Josip Banović

Stručni tim u izradi plana:

..........................................................

...........................................................

Tomislav Mijić dipl.ing.el.

...........................................................

David Cvetko dipl.ing.agr.

...........................................................

Viktor Čar dipl.ing.građ.

Suglasnost i mišljenje temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11):

Suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (tijela ovlaštenog od strane župana):

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2012.

po dobivenom pozitivnom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, o usklađenosti s

prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od

utjecaja na prostorni plan:

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2012.

KNJIGA 1

ODREDBE ZA PROVOĐENJE I GRAFIČKI PRILOZI PLANA

Page 3: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 1

SADRŽAJ

I. OPĆE ODREDBE 2 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 3 

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena 3 

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti 3 

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti 3 

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina 3 

5. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom 6 

5.1.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže 6 5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine 6 5.1.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja lučkih područja 7 5.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže 7 5.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta) 7 

6. Uvjeti uređenja i opreme zelenih površina 10 

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti 10 

8. Postupanje s otpadom 10 

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš 10 9.1. Zaštita od buke 11 9.2 Zaštita od ratnih opasnosti 11 9.3. Zaštita od požara i eksplozije 11 

10. Mjere provedbe plana 11 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 12 

Page 4: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 2

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 37. Statuta Općine Dugi Rat ("Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat " broj 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na __. sjednici, održanoj __. __________ 2015. godine, donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BAJNICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Donosi se Urbanistički plan uređenja (UPU) Bajnice (u daljnjem tekstu: "Plan").

Članak 2. Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom Urbanistički plan uređenja Bajnice, izrađen i ovjeren od stručnog izrađivača plana: Arhitektonskog Ateliera Deset d.o.o. iz Zagreba (broj elaborata 1216).

Članak 3. Tekstualni i grafički dio elaborata Plana uvezani su, ovjereni i potpisani od odgovorne osobe stručnog izrađivača plana i predsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat.

Članak 4. Elaborat Plana sadrži: 1. Tekstualni dio:

Odluka o donošenju s odredbama za provođenje 2. Grafički dio: NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA mjerilo 0. POSTOJEĆE STANJE 1 : 1000 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1 : 1000 2.1 PROMETNA MREŽA 1 : 1000 2.2 INFRASTRUKTURNE MREŽE 1 : 1000 2.3 KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFILI 1 : 200 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE 1 : 1000 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE 1 : 1000 3. Obavezni prilozi Plana:

Opći podaci o tvrtki izrađivača Popis zakona i propisa koji su korišteni u izradi plana Izvod iz plana šireg područja Obrazloženje plana Izvješće o javnoj raspravi

Page 5: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 3

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 5.

Plan obuhvaća izgrađeni obalni dio naselja Bajnice sa lukom, te neizgrađeni uređeni i neizgrađeni neuređeni dio građevinskog područja naselja Bajnice. Razgraničenje namjena površina prikazano je na kartografskom prikazu br. 1. U obuhvatu su planirane površine slijedećih namjena:

mješovita, stambena i poslovna namjena sa oznakom M1 površine infrastrukturnih sustava sa oznakom Is prometne površine: prometnice, pješačke staze i zelene površine lučko područje:

o luka nautičkog turizma Bajnice LN o sportska luka Bajnice LS o poslovna namjena u funkciji lučkog područja sa oznakom K1 o prometne površine: prometnice, pješačke staze i zelene površine u lučkom

području

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Članak 6. U obuhvatu nisu planirane površine isključivo gospodarske namjene. Gospodarske, ugostiteljsko - turističke i poslovne djelatnosti mogu se smjestiti na površinama mješovite, stambene i poslovne namjene sa oznakom M1 prema uvjetima koji su planom utvrđeni za te površine. Gospodarske, ugostiteljsko turističke i poslovne djelatnosti se smjestiti na površinama unutar planiranog lučkog područja sa oznakom K1 - poslovna namjena u funkciji lučkog područja. Na ovim površinama mogu se graditi građevine poslovne namjene sa javnim (prostori za sportske klubove), trgovačkim, uslužnim, poslovnim (najam sportske opreme) i ugostiteljskim (cafe bar, restoran) sadržajima. Etažnost planiranih građevina može biti najviše Podrum ili Suteren + Prizemlje + 2 kata + Potkrovlje . Visina građevina može biti najviše 12m, ukupna visina najviše 15m. Ukoliko se grade građevine sa ravnim krovom krovna terasa se može koristiti za poslovne djelatnosti. Oblikovanje građevina treba biti suvremeno, uz upotrebu suvremenih materijala (staklo, obloge od metala ili drugih sintetskih materijala i sl.)

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

Članak 7. U obuhvatu nisu planirane građevine isključivo društvenih djelatnosti.

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

Mješovita, stambena i poslovna namjena sa oznakom M1 Članak 8.

Površiname mješovite, stambene i poslovne namjene sa oznakom M1 obuhvaćaju: pretežito izgrađene površine neizgrađene površine

Za površine sa oznakom M1 utvrđuju se slijedeći zajednički uvjeti gradnje i uređivanja površina:

oblik i veličina građevinske čestice o najmanja površina građevinske čestice određena je zasebno za svaku zonu

namjena građevina o stambena o gospodarska – poslovna o gospodarska – ugostiteljsko turistička

broj funkcionalnih jedinica o određen je zasebno za svaku zonu

veličina građevina

Page 6: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 4

o određena je zasebno za svaku zonu smještaj građevina na čestici

o određen je zasebno za svaku zonu uvjeti za oblikovanje građevina

o zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima o kosi krov mora biti nagiba 15 do 30 stupnjeva, pokriven crijepom o pročelje građevine izvoditi u žbuci ili kamenu

uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti o sve javne površine moraju biti uređene na način koji omogućuje pristup i

kretanje osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima o sve građevine moraju biti planirane, projektirane i izgrađene na način koji

omogućuje pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima

uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina o Potporni zidovi moraju u cijelosti biti izvedeni na građevnoj čestici. Visina

potpornih zidova može biti najviše 5 m. Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi koji se grade u usjecima uz prometnice mogu biti viši od 3 m.

o Oko građevne čestice mogu se izvoditi ograde visine do 1,2 m. Ograde se mogu izvoditi kao kameni zidovi ili kao zelene ograde

o Na neizgrađenom dijelu čestice mora se očuvati prirodna konfiguracija terena. Iskopi se mogu izvoditi samo radi gradnje temelja, podruma i suterena a neizgrađeni dijelovi kosog terena moraju se urediti kaskadno ili zadržati u prirodnom (zatečenom) nagibu.

o Parkirališne površine uređuju se na terenu, ili unutar građevine. Potreban broj parkirališnih mora se osigurati na vlastitoj građevnoj čestici u skladu sa namjenom građevine, prema slijedećim kriterijima:

za stambenu namjenu 1 PM / 1 stan za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 10 PM na 1000 m2 GBP za trgovine 15 PM na 1000 m2 GBP za ugostiteljsku namjenu 1 PM na 8 sjedećih mjesta za gospodarsku - ugostiteljsko turističku namjenu 1 PM / 1 smještajnu

jedinicu (soba, apartman) o Parkirališna mjesta uređena na terenu mogu se natkrivati montažnim

nadstrešnicama izvedenim od metala ili drva (pergole i slično). način i uvjeti priključenja čestice na prometnu površinu i infrastrukturu

o Svaka građevna čestica mora imati neposredan pristup na kolnu prometnu površinu kojim se omogućuje prilaz vozila na česticu (u izgrađenim dijelovima naselja kolnim prometnim površinama smatraju se sve postojeće lokalne i nerazvrstane ceste i putevi bez obzira na širinu kolnika i zemljišnog pojasa, a za gradnju novih prometnica primjenjuju se uvjetimi utvrđeni u poglavlju 5. ovih odredbi)

o Iznimno se u postojećim, gusto izgrađenim dijelovima naselja, u kojima zbog stanja izgrađenosti i konfiguracije terena ne postoje prostorne i tehničke mogućnosti za osiguranje pristupa na kolnu prometnu površinu može dozvoliti gradnja i na česticama do kojih je moguć samo pješački pristup. Na takvim česticama može se dozvoliti gradnja isključivo stambenih građevina, bez poslovnih i gospodarskih sadržaja.

o Građevne čestice se priključuju na infrastrukturu koja se u pravilu izvodi u prometnim površinama ili zračnim vodovima (elektrika, telekomunikacije). Posebni uvjeti priključenja čestice odredit će se u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili rješenja o uvjetima građenja u skladu sa načelnim uvjetima utvrđenim u poglavlju 5. ovih odredbi.

mjere zaštite okoliša i način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš o Obvezno je za svaku postojeću ili planiranu građevinu osigurati rješenje

odvodnje otpadnih voda. Iznimno se do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda dozvoljava izgradnja sabirnih jama za građevine kapaciteta do 10 ES.

Page 7: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 5

Nakon izgradnje planiranog javnog sustava odvodnje obvezno je priključenje tih građevina na cjeloviti javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Pojedinačne sabirne jame mogu se prazniti isključivo odvoženjem na izgrađene sustave za pročišćavanje.

uvjeti za provedbu zahvata u prostoru o obavezno je izvršiti geomehanička ispitivanja kojima će se utvrditi karakteristike

tla i njegova stabilnost, u skladu sa posebnim propisima

Mješovita, stambena i poslovna namjena sa oznakom M1 – pretežito izgrađeni dio

Članak 9. Na ovim površinama planom se omogućuje gradnja, zamjenska gradnja, rekonstrukcija i dogradnja građevina sukladno slijedećim lokacijskim uvjetima:

oblik i veličina građevinske čestice o za novu gradnju najmanja površina građevinske čestice mora biti veća od

400m2 o za zamjensku gradnju i dogradnju postojećih građevina najmanja površina

građevinske čestice mora biti veća od 200m2 broj funkcionalnih jedinica

o u stambenoj građevini može se graditi najviše 10 stanova o gospodarska - ugostiteljsko turistička građevina može imati kapacitet najviše 50

ležajeva o u gospodarskoj - ugostiteljsko turističkoj građevini može se graditi stan za

potrebe stanovanja vlasnika veličina građevina

o za čestice površine manje od 400 m2 koeficijent izgrađenosti čestice kig najviše 0.5 koeficijent iskorištenosti čestice kis najviše 1.2

površina potpuno ukopanog podruma ne uračunava se u koeficijent iskorištenosti čestice

zelene površine najmanje 10% površine čestice katnost najviše POdrum + Suteren + Prizemlje + 2 kata + Potkrovlje visina građevine najviše 12m ukupna visina građevina najviše 15m

o za čestice površine veće od 400 m2 koeficijent izgrađenosti čestice kig najviše 0.4 koeficijent iskorištenosti čestice kis najviše 2.0

površina potpuno ukopanog podruma ne uračunava se u koeficijent iskorištenosti čestice

zelene površine najmanje 20% površine čestice katnost najviše POdrum + Suteren + Prizemlje + 3 kata + Potkrovlje visina građevine najviše 15m ukupna visina građevina najviše 18m

smještaj građevina na čestici o udaljenost građevine od regulacijskog pravca mora biti najmanje 5m

iznimno, kod rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina, te zamjenske gradnje novih građevina na mjestu postojećih može se zadržati postojeća udaljenost građevine od regulacijskog pravca

o udaljenost građevine od ostalih granica čestice mora biti najmanje 3m iznimno, kod rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina, te

zamjenske gradnje novih građevina na mjestu postojećih može se zadržati postojeća udaljenost građevine od bočnih granica čestice manja od 3m

Page 8: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 6

Mješovita, stambena i poslovna namjena sa oznakom M1 – neizgrađeni dio

Članak 10. Na ovim površinama planom se omogućuje gradnja građevina sukladno slijedećim lokacijskim uvjetima:

oblik i veličina građevinske čestice o najmanja površina građevinske čestice može biti 1000m2

broj funkcionalnih jedinica o u stambenoj građevini može se graditi najviše 50 stanova o gospodarska - ugostiteljsko turistička građevina može imati kapacitet najviše

100 ležajeva o u gospodarskoj - ugostiteljsko turističkoj građevini može se graditi stan za

potrebe stanovanja vlasnika veličina građevina

o koeficijent izgrađenosti čestice kig može biti najviše 0.3 o koeficijent iskorištenosti čestice kis može biti najviše 1.2

površina potpuno ukopanog podruma ne uračunava se u koeficijent iskorištenosti čestice

o najmanje 30% površine čestice mora biti zelena površina uređena na procjednom terenu

o katnost može biti najviše POdrum + Suteren + Prizemlje + 3 kata + Potkrovlje o visina građevine može biti najviše 15m o ukupna visina građevine može biti najviše 18m

o smještaj građevina na čestici o udaljenost građevine od regulacijskog pravca mora biti najmanje 2m o udaljenost građevine od ostalih granica čestice mora biti najmanje 3m

5. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

5.1.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 11. Površine planiranih prometnica prikazane su na kartografskim prikazima plana. Situacijski elementi trasa i karakteristične točke uzdužnih profila prometnica označene su na kartografskom prikazu br. 2.1. Za karakteristične točke uzdužnog profila određene su visinske kote. Planom su obuhvaćene slijedeće prometnice:

Prometnica A Postojeća državna cesta D8. Zadržava se postojeći kolnik za dvosmjerni promet. Uz prometnicu je planirano uređenje pješačke staze širine najmanje 2m sa južne strane. Planirano je uređenje trake za lijevo skretanje na mjestu priključka prometnice B.

Prometnica B Pristupna prometnica za lučko područje. Planiran je kolnik širine 7m sa jednostranim i obostranim okomitim parkiranjem.

Prometnica C Servisna prometnica u lučkom području, širina kolnika 6m.

Prometnica D Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste, mjesne ulice "put Vezike" i gradnja nove prometnice. Planiran je kolnikom za dvosmjerni promet širine 4.5m.

Prometnice E i F Planirana nova prometnica sa kolnikom za dvosmjerni promet širine 3m.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 12. U obuhvatu plana nema trgova i drugih većih pješačkih površina.

Page 9: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 7

5.1.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja lučkih područja

Članak 13. Prostornim planom uređenja Splitsko - dalmatinske županije i Prostornim planom uređenja Općine Dugi Rat na području Bajnica planirana je sportska luka kapaciteta 180 vezova. Planom su određene granice lučkog područja, te načelni gabariti objekata za zaštitu luke (lukobrani, kamenometi i slično). Projektom uređenja luke ovi se načelno utvrđeni gabariti mogu prilagođavati tehničkim rješenjima i zahtjevima koji nisu bili poznati ili dostupni u izradi plana (hidrografski podaci, studije valovanja i slično). Unutar lučkog područja omogućuje se uređenje obale i gradnja vezova, te gradnja građevina u funkciji lučkog područja. Površine za gradnju građevina u funkciji lučkog područja označene su oznakama L1 i L2 na kartografskom prikazu 4.Način i uvjeti gradnje. Uvjeti gradnje građevina na ovim površinama utvrđeni su u poglavlju 2. ovih odredbi. Planom se zabranjuje ograđivanje i onemogućavanje javnog pristupa do kopnenog dijela sportske luke. Kopneni dio luke mora biti dostupan svima, te biti sastavni dio kontinuiranog javnog dužobalnog pojasa Općine Dugi Rat.

5.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 14. U obuhvatu plana dijelom je izvedena a dijelom planirana distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK). Korisnici usluga sustava elektronskih komunikacija na području i uz područje obuhvaćeno planom vezani su na komutacijsko čvorište locirano u mjestu Krilo, udaljeno cca 1,5km od istočne granice obuhvata. Stalno nastojanje za povećanjem razine kvalitete telekomunikacijskih usluga rezultira skraćivanjem korisničke petlje i ugradnjom novih komutacijskih čvorišta. Koridor za gradnju DTK planiran je u pojasu postojećih i planiranih prometnica i prikazan na kartografskim prikazima 2.2. i 2.3. Zbog prostornih ograničenja trasa DTK planirana je jednom stranom prometnice. U izgradnji treba koristiti tipske zdence povezane sa minimalno 2 cijevi malog ili srednjeg promjera. Planiranje i izgradnju DTK izvršiti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10). Zdenci kabelske kanalizacije i poklopci na njima moraju zadovoljiti slijedeće uvjete nosivosti: 125kN u pješačkom hodniku i slobodnom terenu, 400kN u kolniku i svim drugim površinama na kojima je planiran promet vozila.

Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI)

Članak 15. Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema dijeli se prema načinu postavljanja na:

EKI i povezanu opremu na građevinama (antenski prihvat) EKI i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima

U području obuhvata plana nema izgrađenih, niti se planira gradnja novih samostojećih antenskih stupova. Na postojećim i planiranim građevinama u obuhvatu omogućuje se postavljanje EKI i povezane opreme (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela određenih posebnim propisima koji utvrđuju posebne uvjete u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

5.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

Članak 16. Planom su određene trase komunalne infrastrukturne mreže i trase uređaja komunalne infrastrukture. Kod izdavanja odoborenja za gradnju ove se trase mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, i stanju na terenu. Gradnja infrastrukturnih mreža planirana je u pojasu prometnih površina u vidu podzemnih instalacija. Komunalna se infrastruktura izvodi sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke.

Page 10: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 8

5.3.1. Elektroenergetska mreža

Članak 17. Opskrba električnom energijom osigurat će se izgradnjom nove transformatorske stanice 20/0,4 kV koja će se graditi kao slobodnostojeći čvrsti objekti. Za TS osigurana je površina na postojećoj k.č.br. 4655 k.o. Jesenice koja se nalazi neposredno uz prometnicu.

Članak 18. Sva planirana elektroenergetska mreža izvodi se kabelskim razvodom u zemlji. Elektroenergetska mreža gradit će se u pojasu planiranih prometnica, parkirališta i pješačkih staza. Za izgradnju građevina i uređenje površina treba primjenjivati mjere zaštite, širine zaštitnih koridora i posebne uvjete izgradnje određene "Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (Sl.list 65/88, NN 24/97).

Članak 19. Javna rasvjeta planirana je uz planirane prometnice i obalnu šetnicu. Vanjska rasvjeta će se izvesti na zasebnim stupovima s podzemnim kabelima XPOO-A i izvodit će se na temelju izvedbene projektne dokumentacije. Položaj i visina stupova, njihov razmještaj u prostoru, tip armature i svjetiljki odredit će projektant nakon izvedenog svjetlotehničkog proračuna. Napajanje vanjske rasvjete će se osigurati iz buduće trafostanice preko priključno-mjerno-upravljačkog slobodno stojećeg ormara. Lokacija ormara odredit će se u projektu vanjske rasvjete, u blizini trafostanice na mjestu koje neće smetati tehničkom održavanju trafostanice. Minimalna rasvjetljenost površina mora zadovoljavati CIE preporuke.

5.3.2.Vodovodna mreža

Članak 20. U pojasu državne ceste D8 i ulice "put Vezike" izvedena je vodovodna mreža. Planirana vodovodna mreža izgradit će se u cestovnom pojasu planirane prometnice. Dimenzioniranje vodoopskrbnih cjevovoda treba izvršiti na temelju hidrauličkog proračuna uz uvjet da se osiguraju količine sanitarne vode potrebne za opskrbu prostora. Vodovodna mreža osim sanitarne vode propisane kvalitete treba osigurati i protupožarnu vodu i u tu svrhu treba izgraditi odgovarajuću mrežu vanjskih nadzemnih hidranata, sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. Vodoopskrba šireg područja je tijekom ljetnih mjeseci na granici kapaciteta, te u postojećoj situaciji nema prostora za uključenje novih potrošača. Izgradnji na neigrađenim površinama može se pristupiti tek po osiguranju dostatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu.

Članak 21. Vodovodnu mrežu u obuhvatu plana projektirati i izvoditi sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

nove vodovode prijektirati u pojasu pješačkih staza, te samo iznimno u trupu prometnice ako nije moguć smještaj pojasu pješačkih stazau

cjevovode planirati od cijevi PEHD DN 110 (do profila 110) iznad profila DN 110 od modularnog lijeva (ductil)

cjevovod postaviti u iskopani kanal dubine 1,30 m, širine 0,80 m; cijevi se polažu u kanal na način da cijev cijelom dužinom naliježe na posteljicu

posteljicu izvesti od kamenog materijala krupnoće zrna do 8mm i to do 10cm ispod cijevi i 30cm iznad tjemena cijevi i minimalni nadsloj 90cm

na svim križanjima predvidjeti vodonepropusna AB vodovodna okna u kojima moraju biti ugrađene penjalice, prva 60 cm od visine poklopca; u AB ploču okna ugraditi lijevanoželjezni okvir sa poklopcem 600/600 mm; okno mora biti svijetle visine najmanje 1,50 m

u svim oknima predvidjeti križne komade, zasune za sve pravce križanja cjevovoda, LŽ fazone za prolaz kroz zid, MDK i kratki FF komad između zasuna i MDK komada

protupožarne hidrante predvidjeti sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara; na mjestima gdje nije moguće postaviti nadzemne

Page 11: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 9

hidrante treba planirati podzemne hidrante

ispod „N“ komada hidranta i armatura betonirati betonski blok – oslonac 40/40/10 cm

vodovodne priključke izvoditi od čeličnih pocinčanih cijevi, ogrlice s ventilom – na cijevi, dekorodal trakom kao izolacijom cijevi, kudelja češljanja i pripadajući fitinzi – spojni komadi.

nakon montaže cjevovoda izvršiti ispitivanje, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda

spajanje građevina na vodovodnu mrežu vrši se preko revizionog okna u kojem je montiran vodomjer

reviziono okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu, svijetlog otvora najmanje 80/80cm

poklopac vodomjernog okna i kapa uličnog ventila na početku priključnog voda mora biti na dostupnom mjestu (izvan kolnika, na pješačkoj površini)

kod paralelnog vođenja vodovoda s drugim instalacijama vodovod i elektroenergetski kabeli se ne mogu voditi jedan uz drugog

vodovod se obavezno planira iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije moguće drugačije, i to uz posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovoda, može se dopustiti odstupanje od tog pravila kao i smanjenje razmaka u slučaju paralelnog vođenja

vodovodna mreža u načelu ne smije prolaziti parkiralištem, a izričito je zabranjeno ako na takvim mjestima postoji mogućnost izvođenja vodovodnih priključaka

svi lijevano željezni poklopci koji su smješteni na prometnici moraju biti nosivosti 400 KN.

u kanal vodovoda nije dozvoljeno postavljanje bilo kojih drugih instalacija (struje, telefona, uzemljenja itd)

obavezno je izraditi geodetski snimak izvedenog stanja koji u digitalnom obliku treba dostaviti Općini Dugi Rat

minimalni razmaci vodovoda u horizontalnoj projekciji moraju iznositi: od kanalizacije najmanje 1m od visokonaponskog kabela najmanje 1.5m od niskonaponskog voda najmanje 1.0m od TK voda najmanje 1m

5.3.3.Odvodnja otpadnih voda

Članak 22. Na području obuhvata plana nema izvedenih kanala odvodnje otpadnih voda. Odvodnja otpadnih voda u području obuhvata rješavat će se u okviru sustava odvodnje otpadnih voda Dugi Rat kojim se otpadne vode zapadnog dijela Općine Dugi Rat odvode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda smješten u naselju Dugi Rat. Alternativno rješenje je odvodnja otpadnih voda od Kosovca do zapadne granice Općine Dugi Rat, a time i otpadnih voda predmetnog područja, na sustav odvodnje otpadnih voda Općine Podstrana. Cjevovodi mreže odvodnje otpadnih voda u pravilu su planirani u osi kolnika. Mreža odvodnje otpadnih voda izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

cjevovode izvesti od PP ili PE cijevi min. čvrstoće SN 8

cijevi postaviti u iskopani kanal i uređenu posteljicu tako da cijev cijelom dužinom naliježe na posteljicu; niveletu kanala izvesti sa minimalnim padovima i na dubinama koje osiguravaju nesmetano križanje sa ostalim instalacijama

posteljicu i zatrpavanje cijevi izvesti od sitnog kamenog materijala krupnoće zrna do 8 mm i to 10cm ispod dna i 30 cm iznad tjemena cijevi, dok se ostatak kanala može zatrpati materijalom iz iskopa

na svakom lomu trase kanala, križanjima i priključcima predvidjeti revizijska okna od prefabriciranih PP ili PE elemenata koja mogu biti izvedena u jednom dijelu ili sastavljena od više dijelova (dno, tijelo okna, vrat okna – konus i AB prsten)

sva okna predvidjeti unutarnjeg promjera DN 1000, sa ugrađenim penjalicama od nehrđajućeg materijala izvedena u jednom komadu ili s mogučnošću prilagodbe visine, te ugrađenim LŽ okvirom sa poklopcem promjera 600 mm i AB prstenom koji je neovisam o

Page 12: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 10

oknu i koji mora primiti statička i dinamička opterećenja

opterećenja koja preuzima AB prsten ne smiju se prenositi na PP ili PE okna

na svim križajima prometnica predvidjeti odvojke kako se uređena prometnice ne bi stalno prekopavala; isto tako moraju se predvidjeti i odvojci za priključke svih čestica koje treba izvosti do ruba čestice

izvedeni vodovi moraju se ispitati na nepropusnost; obavezno je izraditi geodetski snimak izvedenog stanja koji u digitalnom obliku treba dostaviti Komunalcu d.o.o. Biograd na Moru

nije dopušteno upuštanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih površina u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

5.3.4.Odvodnja oborinskih voda

Članak 23. Oborinske vode sa prometnica i pješačkih površina sakupljat će se u zatvorenim kanalima položenim u pojasu prometnice. Oborinske vode ispuštat će se u more putem natkrivene armirano – betonske kinete locirane u planiranom lučkom području. Kineta mora omogućiti nesmetano propuštanje mjerodavno velikih voda u uvjetima nepovoljnog utjecaja mora i plime te nesmetano održavanje i čišćenje iste (natkrivanje a.b. platicama, izrada revizijskih okana, rešetki itd). Kineta moraju biti zaštićena od utjecaja valovanja i nanošenja morskog šljunčanog nanosa. Sve instalacije koje se planiraju položiti u obalnom pojasu uz planiranu kinetu moraju biti položene dublje i obavezno ispod novonastalih uljeva bujica u more. Projekte uljeva potrebno je uskladiti sa stručnim službama Hrvatskih voda i postojećom projektnom dokumentacijom. Oborinske vode sa prometnica i parkirališta moraju se prije ispuštanja u more pročistiti do odgovarajućeg stupnja sukladno odredbama „Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda“ (NN 87/10). Ukoliko oborinske vode nisu u skladu sa odredbama nevedenog pravilnika porebno ih je pročistiti do odgovarajućeg stupnja prije upuštanja u sustav javne odvodnje oborinskih voda, odnosno ispuštanja u more.

6. Uvjeti uređenja i opreme zelenih površina

Članak 24. Zelene površine planirane su u cestovnom pojasu državne ceste D8, između kolnika i obalne šetnice. U ovom zelenom pojasu omogućuje se sadnja niskog raslinja koje neće oštećivati komunalne instalacije. Na zelenim površinama ne dopušta se gradnja građevina.

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 25. U obuhvatu plana nema prirodnih i kulturno povijesnih cjelina.

8. Postupanje s otpadom

Članak 26. Na području obuhvata plana s otpadom se postupa u skladu sa cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom Općine Dugi Rat. Uz pješačke staze i druge pješačke površine postavit će se posude za sakupljanje otpada. Pojasu državne ceste D8 i u lučkom području potrebno je predvidjeti otoke za postavljanje spremnika za privremeno odlaganje komunalnog otpada te ih primjereno zaštititi, oblikovati i uklopiti u okoliš.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 27. Na području obuhvata UPU-a ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno ugrožavale vrijednosti čovjekovog okoliša iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša. Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova (zaštita zraka, voda i tla, zaštita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima.

Page 13: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 11

9.1. Zaštita od buke

Članak 28. Na području plana su, u skladu s Zakonom o zaštiti od buke (NN 20/03) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), unutar zone namijenjene samo stanovanju i boravku (zona buke 2.) najviše razine buke mogu biti:

najviša dopuštena ocjenska razine buke imisije u otvorenom prostoru može biti 55 dB(A) danju i 40 dB (A) noću

9.2 Zaštita od ratnih opasnosti

Za potrebe spašavanje i evakuacije korisnika prostora koristit će se koridor državne ceste D8 za koju je u području obuhvata osigurana prohodnost u svim uvjetima. Osiguravanjem prohodnosti prometnice u svim uvjetima, utvrđivanjem dometa rušenja i protupožarnih barijera bitno je smanjena razina povredivosti fizičkih struktura. Međusobna udaljenost građevina je planirana na način kojim je osigurana prohodnost prometnice u širini od najmanje 5 m (H1/2 + H2/2 + 5 m, gdje su H1 i H2 visine građevina uz prometnicu). Sklanjanje korisnika prostora na području obuhvata plana vršit će se u zaklonima. Kao zakloni koristit će se odgovarajuće podrumske i suterenske prostorije u objektima.

9.3. Zaštita od požara i eksplozije

Članak 29. Mjere zaštite od požara provode se:

osiguravanjem vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike do svih građevina u skladu s odredbama posebnih propisa;

projektiranjem i gradnjom građevina tako da one ispunjavaju zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10), i propisa donesenih na temelju Zakona;

u svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine i mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom otpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konakta

radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu

prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreže mora se previdjeti vanjska hidrantska mreža za gašenje požara sukladno posebnom propisu;

prilikom projektiranja garaža koristiti važeće pozitivne hrvatske propise odnosno priznata pravila tehničke prakse, što se temelji na Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10)

ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku

za zahtjevne građevine izraditi prikaz predviđenih mjera zaštite od požara iz kojeg će biti moguće ocijeniti odabrani sustav zaštite od požara

10. Mjere provedbe plana

Članak 30. Planom se ne utvrđuju posebne mjere provedbe.

Page 14: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Plan br. 1216 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE prijedlog plana za

javnu raspravu

A R H I T E K T O N S K I A T E L I E R D E S E T d . o . o . z a a r h i t e k t u r u i u r b a n i z a m Zagreb 12

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79. Plan je izrađen u šest izvornika koji se čuvaju u dokumentaciji prostora.

Članak 80. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u službenom glasilu.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT

Općinsko vijeće KLASA: ______________ PREDSJEDNIK URBROJ: ______________ OPĆINSKOG VIJEĆA: Dugi Rat, ______________ Josip Banović, dr. med.

Page 15: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Naziv kartografskog prikaza:

OPĆINA

DUGI RAT

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE

prijedlog plana za javnu raspravu

Naziv prostornog plana:

SPLITSKO DALMATINSKA

ŽUPANIJA

Mjerilo kartografskog prikaza:

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18 Zagreb

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

............................................................

Pečat nadležnog tijela:

Pečat Općinskog vijeća:

Odgovorna osoba:

................................................................

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javna rasprava objavljena:

"Slobodna Dalmacija" 20.02.2015.

Odluka o izradi plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat br. 04/12

Javni uvid održan:

od 02.03.2015. do 31.03.2015.

Odluka o donošenju plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat __/__

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

............................................................

Jerko Roglić dipl.ing.el.

Predsjednik Općinskog vijeća:

............................................................

dr. Josip Banović

Suglasnost i mišljenje temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,

50/12 i 55/12) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13):

Suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (tijela ovlaštenog od strane župana):

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

po dobivenom pozitivnom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, o usklađenosti s

prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od

utjecaja na prostorni plan:

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

Stručni tim u izradi plana:

..........................................................

Ines Biladžić Arbutina dipl.iur.

...........................................................

Tomislav Mijić dipl.ing.el.

...........................................................

David Cvetko dipl.ing.agr.

...........................................................

Viktor Čar dipl.ing.građ.

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

GRANICE

EW

N

S

100m0 50m20m10m

POSTOJEĆE STANJE

Broj kartografskog prikaza: 0.

1:1000

GRANICA KATASTARSKE ČESTICE

TOPOGRAFSKO STANJE

BETONSKI EL. STUP

DRVENI EL. STUP

JAVNA RASVJETA

DRVENI TK. STUP

ELEKTRO ORMAR

TELEFONSKI ŠAHT

TELEFONSKI ŠAHT MALI

PRIKLJUČNI ORMAR

VODA I KANALIZACIJA

VODOMJER

VODA I KANALIZACIJA

HIDRANT NA POVRŠINI

KATASTARSKI BROJ4625

KOTA TERENA

60.68

TUMAČ ZNAKOVLJA

46.43

51.54

55.55 56.37

60.61

70.30

67.26

74.61

78.59

78.15

82.71 87.39 81.63

94.96

91.00

94.54

98.63

96.36

97.92

85.94

81.24

96.78

80.35

80.77

76.72

77.64

79.74

76.56

39.45

74.34

74.46

75.61

70.29 70.93

71.07

69.19

70.13 71.33

71.87 69.63

66.09

65.02

65.40 64.05

42.64

63.59

63.57 61.96

39.35

62.02

62.24

37.18

32.67

31.99

28.23

26.06

30.45

33.37

36.70

37.11 39.70

60.32

42.15

44.73 43.23

42.87

34.78

29.97

41.28

25.09

26.87

22.66

60.04

20.54

25.85

20.00

24.54

22.71

27.31 27.33

36.67 33.15

59.86

35.37

38.45 44.31

43.25

45.74

47.99 50.96

49.36

53.3155.37

59.20

58.45

62.66 60.65

64.89

66.63

64.20

68.17

70.09 70.45

71.16

72.66

73.06

73.89

75.53

73.50

75.17

65.60

58.18

70.47

63.47

61.50

65.86

60.55 58.86

58.85

55.25

59.98

58.82

57.28

60.34

57.10

54.29

44.94

34.39

32.34

42.48

55.50

30.58 31.62

34.12

33.19

37.89 35.38

55.97

40.30

42.59 40.50

37.66

50.76

33.73

35.33

43.31

32.56

38.47

40.54

50.60

35.24

32.94

33.69

36.08

51.51

38.43

42.16

41.80

37.80

35.59

33.22

51.71

29.09

32.36

30.86

34.98

37.06

51.90

37.86

37.69

36.66

34.56

32.46

30.68

51.80

28.55

26.21

25.87

51.83

28.47

36.06

35.97 37.50

37.52

34.70

34.42

50.25

33.49 32.62

33.00

33.38

31.64

49.17

31.66 29.68

30.08 31.92

31.58

31.26

28.32

50.39

25.89

26.82 26.56 26.38

27.51

50.28

27.08 26.39

24.85 23.84

20.39

21.41 20.72

49.41

21.90 22.91

21.91 20.35

18.75

20.56 19.96

47.48

40.92

23.59

23.86

24.08

22.21 29.08

29.53 29.24

47.63

32.23 31.36

31.74

35.05

37.45 37.32

40.23

36.66

38.56 39.59

42.72

44.81

42.03

34.43

32.13

30.98

46.37

32.30 28.68

30.24

31.45

30.89

31.29

32.78

32.60

46.59

26.88

32.27

44.12

43.92

44.74

40.62

33.76

28.00

34.10

25.62

23.75

34.39

40.77

46.05

29.06

37.27

35.14

32.77

28.16

30.68

29.03

31.83 31.02

28.92 27.83

27.68

28.52

25.55 28.45

29.66

28.35

36.19

31.59

33.86

37.72

36.97

37.25

6.30 7.34 6.06

9.29

9.04

7.15 8.00

3.64

3.84

4.00 3.98

4.11 3.92 4.05

3.94

3.86

3.76

3.90

3.94 4.11 3.86 3.94

3.95

3.82 3.79

4.23

4.35

3.96

5.24 11.74

11.44

14.11

4.20

14.54

14.15

4.99

3.93

3.75

3.99

3.84

3.88

3.77

3.87

3.81

3.80

3.87

3.78 3.79

3.86

3.80

4.45 4.21

4.17

3.85 3.90

4.25

4.28 4.32

3.91

3.94 3.91 3.91

4.09 3.80 3.88

3.88

3.80 3.85

3.82

3.87

3.85

3.94 3.93 3.86

3.94 3.89

3.84 3.80

8.70

7.28

7.60

6.69

6.06

10.38

10.60

10.16

4.29

9.82

9.51

10.06

8.74

8.32

7.93

4.09

6.55

5.14 5.23

4.92 4.90

4.09

5.50

4.02 4.10

4.36 4.27

4.12

4.34 4.37

5.28 5.37

4.20

27.81

27.62 23.25

28.03

24.69

26.86

26.05

24.76

21.09 20.60

26.00

20.56

21.48

22.33

20.19

19.16

21.02

19.23

21.29

21.06

21.44

21.47

21.34 21.38

20.90

20.29

21.26

20.15

19.28

18.51

19.82

17.42 19.97

18.34

18.10

17.72

15.49

16.84

16.93

15.68

15.01

14.03

17.03

16.41 19.71

14.09

12.55 12.47

19.18

12.78

12.63

12.36

16.42

12.14

11.10

11.39

11.28

10.80 12.74 9.77

12.93

12.25

10.04

8.13

8.88

9.43

8.01 8.02

8.05

8.07 8.09

8.04

beton

beton

beton

beton

beton

beton

beton

5.00

79.54

88.34

83.80

70.81

67.14

28.94

14.47

53.59

14.97

58.72

57.67

14.37 15.93 17.05

17.77 20.29 21.78

18.17 22.73

22.79

27.01

46.29 47.00

68.85

72.23 73.15

74.74

77.46

82.95

81.97

87.68

75.36

77.62

72.91

70.70 69.46

66.77

63.08

51.06

52.22 57.29

33.79 34.17

30.56

14.02

18.95

18.79

19.81 20.98

24.68

27.10

25.66

27.98

28.49 27.11

27.94

21.74

15.59

21.13

20.21

17.60

24.86

19.16

10.79

10.59

13.83

15.76

13.69

19.56

16.77

17.95

24.97

16.84

22.32

23.37

21.60

18.45 18.85

20.23

22.80

70.69

26.42

68.68

26.40

29.10

30.03

60.13

17.34

18.47 17.30

19.15 21.00

23.10

28.13

27.01

27.17 26.38

27.18

28.68

26.03 24.47

23.35 22.50

18.40 17.88

16.67

15.53 14.65 14.61

13.99

13.46

15.33

18.42

18.27 22.40

20.86

22.09

21.24 20.47

20.49

17.98

24.04

24.34

19.13

11.45 11.50 11.40 11.01

12.58

13.72

11.92

13.94 13.64

13.75 13.66

13.70

13.79

15.62 15.30 16.71

18.05 17.87 16.63 16.17 16.80

16.83

18.44 17.73

18.03 17.37

18.53

23.81

24.57

27.96

65.36

66.19

70.18

74.72

75.77

69.83

69.41 69.07

66.99

68.40

66.21

61.89

60.91

59.74 59.64

35.30

35.80

34.02 34.39

36.52 37.98

38.12

36.34

38.44

40.48

42.85

42.50

40.07

40.32 41.84

43.14 43.43

46.40 44.43

47.43

49.97 51.85

49.26

48.34

47.72

47.99

48.95

50.84

50.99

50.86

48.85

52.82 52.11

47.38

39.06

40.00 38.52

43.57

39.83

41.84

44.78 47.13

33.90

48.95

38.16

49.85

36.42

49.76

51.09

38.90

41.29 42.02

54.17

39.74

42.98

61.19

58.96 57.60

44.08

45.83

58.77

58.17

47.60

57.88

55.13 50.62

49.96

50.81 50.99

52.43 48.03

46.63 45.39

53.13

44.50

41.85

40.42

40.18

59.74

42.23

44.52

45.85

49.61

49.20 50.27

53.90 54.04

61.69

54.98

52.74

58.37 59.80

57.99

57.76

57.60

57.74

55.36

57.58

54.73

55.24

56.36 55.80

53.58

54.16

53.95

51.38

52.91

51.50 52.06

52.23

52.63

52.13

54.65 52.40

52.83 54.06

54.34 52.03

55.50

60.05

60.68

61.75 62.37 61.32

62.17

62.27

62.36

63.61

64.10

64.44

65.82

62.77

61.78 59.56

59.75

59.81

57.52 55.07

57.28

55.42

57.13

58.48

59.02

56.96 57.37 56.46

55.01

51.59

46.54 48.17 47.82

57.72

56.31

55.68

54.25

53.77 53.37 53.56

50.13

52.86 50.96 51.00 50.96

49.51 49.89

48.98 49.14

46.32 46.96 45.89

43.26

44.69

44.73 44.33

2.63

3.17

3.27

3.32

3.37

3.22

2.97

2.85

2.70

2.78 2.66

2.96

3.33

3.50

3.48

3.47

3.59

3.47

3.33

2.42

2.34

2.47

2.27

1.13

1.56

1.04

1.26

1.36

3.83

3.70

3.13

0.74

0.17

0.31

0.82

0.86

1.29 0.26

0.01

-0.07

0.36

0.44

-0.20

0.23

0.13

0.19

0.05

0.19

-0.20 0.25 -0.04 0.22

-0.31

-0.18 1.00

1.33

1.39

1.73

0.12 1.31 1.26

1.23

0.43

1.61

0.39 2.39

0.07 1.74

2.94

2.28

3.15

1.65 1.47

1.66 1.62

0.70 1.10

0.96 0.92 0.84

0.82

0.91 0.80

2.53

2.32 1.09

1.14 1.24

1.48

2.08

1.59

1.63

3.79

1.25

1.22

1.11 1.08

1.04

1.11 1.09

-0.28

1.06 0.21

0.49

1.18

0.20

1.37 1.87

0.27

0.31

3.74

3.44

0.19

3.83

4.01

3.76

0.44

4.50 3.61

4.13

3.17 2.80

1.41

0.98

0.37

0.36

0.23

0.40

0.55 0.29 1.10

0.96

3.64

3.48 4.07

3.92 3.66

3.41

3.87 3.44

3.17

3.73 3.69

3.71 3.69

3.69

3.69

1.04

1.86

1.51

0.98

1.23

1.14 1.12

0.33

-0.04 0.89

1.20

0.97

0.82

1.16

1.25

1.38

1.58

1.18

1.45 1.52

1.32 2.41

1.74

3.68

1.44

0.93

1.12

1.24

3.75

0.31

1.26

1.16

0.35

1.48

0.35

0.30

0.40 1.64

0.19

0.08 1.73

0.19

0.36

0.20

-0.29

0.13

-0.05

1.62

1.70 0.12

0.19

1.55 0.37

1.02

3.69

1.29

0.35

1.40

1.17

0.33

3.66

0.34 1.06

-0.12

0.62

-0.18 0.75

-0.07

0.17

1.09

1.55

-0.46

0.22

0.92

1.02

0.96

0.96

1.26 1.72

0.93

1.48 1.19

1.81

1.21

1.26 1.26

1.32

1.28

1.07

1.44

3.39

2.94

3.71

0.30

1.19

1.78

1.65

1.72

1.41

1.85

1.28

1.53

3.76

3.71

1.71

2.00

0.39

3.62

1.75

1.58

3.76

0.36

3.99 3.97

3.40 3.52

0.91

1.16

3.40

-0.20

1.29

1.35

0.02

-0.11

0.09 0.20

0.87

0.48

0.56

0.70 -0.05

1.08

1.19

0.29

0.94 1.21

1.08

1.25

0.79

3.67 3.65

3.51

2.80

3.69

1.71

3.92

3.20 3.17

3.51

3.28

3.49 3.44

3.73

3.99 4.01 4.21

3.55 3.42

3.60

3.73

3.95

3.86 3.88 3.89

3.81

3.71 3.74

3.60

3.87

4.13

3.80 3.87

3.86

3.84

3.81

3.92

3.88

3.92

3.73

3.74

3.85

3.89 7.49

6.34

5.85 4.10 3.86

3.89

4.11 4.03 3.94

3.92

3.86

3.69

3.69

3.87

3.97 4.00

4.08 4.01

3.84

3.60 3.66

3.86

4.02 13.61 13.19

11.98

12.58 11.40 10.40 9.33

8.36 4.44 6.47 6.52

12.38 4.33

8853 4767

47688854

8855

4769

4774

4770/2 4770/1

4772

4771

4776/1

4701

4700

4699

46984696

4695

4693

4694

4697

4595

45934592

4591

4617

4620

4621

4622

4691

4623

4674/3

4669/2

4670

46714672

4679

4655/1

4625

4619

4624

46264627

4628

4689

4631

4682

4688 4690

4692

4687

4686

4685

46834684

4680

4681

4673

4674/1

4674/44674/2

4675

4676

4678

4677/24677/1

46544653

4652

4651

4650

4638

4637

4636

46354634

46394649

4643

4669/1

4656

4648

4647

4646

4645

4644

4641

4613/2

4618

4613/1

4612

4629

4633

4632

46404630

4611

8850/1

4655/2

8856

4657

4658

4624

4643

8850/1

47758851

8852

DALEKOVOD 10KV

DALEKOVOD 10KV

DALEKOVOD 10KV

Page 16: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Naziv kartografskog prikaza:

OPĆINA

DUGI RAT

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE

prijedlog plana za javnu raspravu

Naziv prostornog plana:

SPLITSKO DALMATINSKA

ŽUPANIJA

Mjerilo kartografskog prikaza:

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18 Zagreb

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

............................................................

Pečat nadležnog tijela:

Pečat Općinskog vijeća:

Odgovorna osoba:

................................................................

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javna rasprava objavljena:

"Slobodna Dalmacija" 20.02.2015.

Odluka o izradi plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat br. 04/12

Javni uvid održan:

od 02.03.2015. do 31.03.2015.

Odluka o donošenju plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat __/__

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

............................................................

Jerko Roglić dipl.ing.el.

Predsjednik Općinskog vijeća:

............................................................

dr. Josip Banović

Suglasnost i mišljenje temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,

50/12 i 55/12) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13):

Suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (tijela ovlaštenog od strane župana):

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

po dobivenom pozitivnom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, o usklađenosti s

prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od

utjecaja na prostorni plan:

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

Stručni tim u izradi plana:

..........................................................

Ines Biladžić Arbutina dipl.iur.

...........................................................

Tomislav Mijić dipl.ing.el.

...........................................................

David Cvetko dipl.ing.agr.

...........................................................

Viktor Čar dipl.ing.građ.

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

GRANICE

EW

N

S

100m0 50m20m10m

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Broj kartografskog prikaza: 1.

1:1000

NAMJENA POVRŠINA

MJEŠOVITA NAMJENA -

PRETEŽITO STAMBENA

IZGRAĐENI DIO

LUČKO PODRUČJE

LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

BAJNICE

MJEŠOVITA NAMJENA -

PRETEŽITO STAMBENA

NEIZGRAĐENI DIO

PROMETNICE I PARKIRALIŠTA

M1 M1

LN

LUČKO PODRUČJE

SPORTSKA LUKA BAJNICE

LS

Is

Is

UREĐENI OBALNI POJAS -

PLAŽA

R3

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA - ČESTICA ZA GRADNJU PLANIRANE

TRANSFORMATORSKE STANICE 20/0.4kV

PJEŠAČKE POVRŠINE

ZELENE POVRŠINEZ

GRANICA LUČKOG PODRUČJA

LUČKO PODRUČJE

PJEŠAČKE I KOLNO

PJEŠAČKE POVRŠINE

POSLOVNA NAMJENA -

PRETEŽITO USLUŽNA

KAMENOMET ZA ZAŠTITU

PARAPETA

AKVATORIJ LUKEK1

8853 4767

47688854

8855

4769

4774

4770/2 4770/1

4772

4771

4776/1

4701

4700

4699

46984696

4695

4693

4694

4697

4595

45934592

4591

4617

4620

4621

4622

4691

4623

4674/3

4669/2

4670

46714672

4679

4655/1

4625

4619

4624

46264627

4628

4689

4631

4682

4688 4690

4692

4687

4686

4685

46834684

4680

4681

4673

4674/1

4674/44674/2

4675

4676

4678

4677/24677/1

46544653

4652

4651

4650

4638

4637

4636

46354634

46394649

4643

4669/1

4656

4648

4647

4646

4645

4644

4641

4613/2

4618

4613/1

4612

4629

4633

4632

46404630

4611

8850/1

4655/2

8856

4657

4658

4624

4643

8850/1

K.O.

POD

STRA

NAK.

O. JE

SENI

CE

47758851

8852

M1

M1

M1

L

N

M1

M1

LS

Is

M1

R3

M1

Z

Z

Z

Z

Z

K1

K1

Page 17: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Naziv kartografskog prikaza:

OPĆINA

DUGI RAT

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE

prijedlog plana za javnu raspravu

Naziv prostornog plana:

SPLITSKO DALMATINSKA

ŽUPANIJA

Mjerilo kartografskog prikaza:

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18 Zagreb

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

............................................................

Pečat nadležnog tijela:

Pečat Općinskog vijeća:

Odgovorna osoba:

................................................................

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javna rasprava objavljena:

"Slobodna Dalmacija" 20.02.2015.

Odluka o izradi plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat br. 04/12

Javni uvid održan:

od 02.03.2015. do 31.03.2015.

Odluka o donošenju plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat __/__

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

............................................................

Jerko Roglić dipl.ing.el.

Predsjednik Općinskog vijeća:

............................................................

dr. Josip Banović

Suglasnost i mišljenje temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,

50/12 i 55/12) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13):

Suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (tijela ovlaštenog od strane župana):

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

po dobivenom pozitivnom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, o usklađenosti s

prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od

utjecaja na prostorni plan:

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

Stručni tim u izradi plana:

..........................................................

Ines Biladžić Arbutina dipl.iur.

...........................................................

Tomislav Mijić dipl.ing.el.

...........................................................

David Cvetko dipl.ing.agr.

...........................................................

Viktor Čar dipl.ing.građ.

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

GRANICE

EW

N

S

100m0 50m20m10m

PROMETNA MREŽA

Broj kartografskog prikaza: 2.1.

1:1000

JAVNE PROMETNE POVRŠINE

KOLNICI

PJEŠAČKE STAZE

GRANICA LUČKOG PODRUČJA

ZELENE POVRŠINE

LUČKO PODRUČJE

VISINSKE KOTE+4.1

OSTALE POVRŠINE U JAVNOM KORIŠTENJU

PARKIRALIŠTA

ČESTICE JAVNOG VODNOG

DOBRA - POSTOJEĆI VODOTOCI

KAMENOMET ZA ZAŠTITU

PARAPETA

PLANIRANA OBALNA LINIJAAKVATORIJ LUKE

PJEŠAČKE POVRŠINE KOLNO PJEŠAČKE POVRŠINE

MOGUĆNOST IZVEDBE PRIKLJUČAKA GRAĐEVNIH ČESTICA NA JAVNU

PROMETNU POVRŠINU

36.2

35.8

36.5

36.6

36.6

36.4

36.1

35.6

35.0

34.3

33.4

32.4

31.2

29.9

28.5

26.9

25.3

23.7

22.1

20.5

18.9

17.3

15.7

14.1

12.5

11.0

10.2

10.0

9.4

8.8

7.3

5.8

4.5

+4.0

+1.4

+4.2

+1.4

+4.0

+4.1

+1.4

+1.4

+3.3

+3.3

2

2

1

1

K.O.

POD

STRA

NAK.

O. JE

SENI

CE

SP

OR

TS

KA

LU

KA

"B

AJN

IC

E"

NAJVEĆI KAPACITET 50 VEZOVA

B

A

L

N

L

U

K

A

N

A

U

T

K

O

G

T

U

R

IZ

M

A

"

B

A

J

N

IC

E

"

N

A

J

V

E

Ć

I K

A

P

A

C

IT

E

T

2

0

0

V

E

Z

O

V

A

LS

6

0

P

M

A

B

C

C

34P

M

4

0

P

M

3

0

P

M

D

D

E

E

F

F

Page 18: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Naziv kartografskog prikaza:

OPĆINA

DUGI RAT

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE

prijedlog plana za javnu raspravu

Naziv prostornog plana:

SPLITSKO DALMATINSKA

ŽUPANIJA

Mjerilo kartografskog prikaza:

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18 Zagreb

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

............................................................

Pečat nadležnog tijela:

Pečat Općinskog vijeća:

Odgovorna osoba:

................................................................

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javna rasprava objavljena:

"Slobodna Dalmacija" 20.02.2015.

Odluka o izradi plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat br. 04/12

Javni uvid održan:

od 02.03.2015. do 31.03.2015.

Odluka o donošenju plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat __/__

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

............................................................

Jerko Roglić dipl.ing.el.

Predsjednik Općinskog vijeća:

............................................................

dr. Josip Banović

Suglasnost i mišljenje temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,

50/12 i 55/12) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13):

Suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (tijela ovlaštenog od strane župana):

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

po dobivenom pozitivnom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, o usklađenosti s

prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od

utjecaja na prostorni plan:

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

Stručni tim u izradi plana:

..........................................................

Ines Biladžić Arbutina dipl.iur.

...........................................................

Tomislav Mijić dipl.ing.el.

...........................................................

David Cvetko dipl.ing.agr.

...........................................................

Viktor Čar dipl.ing.građ.

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

GRANICE

EW

N

S

100m0 50m20m10m

INFRASTRUKTURNE MREŽE

Broj kartografskog prikaza: 2.2.

1:1000

ELEKTROENERGETSKA MREŽA

POSTOJEĆI ZRAČNI ELEKTROENERGETSKI VOD 10/20kV

DTK

VODOVODNA MREŽA

PLANIRANI OPSKRBNI PLINOVOD

PLINOVODNA MREŽA

POSTOJEĆI MAGISTRALNI VOD Ø150

MREŽA ODVODNJE OTPADNIH VODA

GLAVNI KANAL ODVODNJE OTPADNIH VODA

MREŽA ODVODNJE OBORINSKIH VODA

KANAL ODVODNJE OBORINSKIH VODA

PLANIRANA HIDRANTSKA MREŽA ZA GAŠENJE POŽARA

KANAL ODVODNJE OTPADNIH VODA

TLAČNI KANAL ODVODNJE OTPADNIH VODA

VODOTOK

ISPUST KANALA ODVODNJE OBORINSKIH VODA U MORE

PLANIRANI KABELSKI ELEKTROENERGETSKI VOD 10/20kV

PLANIRANA TS 10/20kV/0.4kV

PLANIRANI VODOVOD

PRIKLJUČAK GRAĐEVNE ČESTICE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU

PRIKLJUČAK GRAĐEVNE ČESTICE

NA TELEKOMUNIKACIJSKU MREŽU

PRIKLJUČAK GRAĐEVNE ČESTICE

NA PLINOVODNU MREŽU

PRIKLJUČAK GRAĐEVNE ČESTICE NA VODOVODNU MREŽU

PRIKLJUČAK GRAĐEVNE ČESTICE NA MREŽU ODVODNJE OTPADNIH VODA

UKIDANJE POSTOJEĆEG ZRAČNOG ELEKTROENERGETSKOG VODA

10/20kV

TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

JAVNA RASVJETA

2

2

1

1

K.O.

POD

STRA

NAK.

O. JE

SENI

CE

Page 19: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI

Broj kartografskog prikaza: 2.3.

Naziv kartografskog prikaza:

OPĆINA

DUGI RAT

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE

prijedlog plana za javnu raspravu

Naziv prostornog plana:

SPLITSKO DALMATINSKA

ŽUPANIJA

Mjerilo kartografskog prikaza:

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18 Zagreb

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

............................................................

Pečat nadležnog tijela:

Pečat Općinskog vijeća:

Odgovorna osoba:

................................................................

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javna rasprava objavljena:

"Slobodna Dalmacija" 20.02.2015.

Odluka o izradi plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat br. 04/12

Javni uvid održan:

od 02.03.2015. do 31.03.2015.

Odluka o donošenju plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat __/__

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

............................................................

Jerko Roglić dipl.ing.el.

Predsjednik Općinskog vijeća:

............................................................

dr. Josip Banović

Suglasnost i mišljenje temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,

50/12 i 55/12) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13):

Suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (tijela ovlaštenog od strane župana):

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

po dobivenom pozitivnom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, o usklađenosti s

prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od

utjecaja na prostorni plan:

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

Stručni tim u izradi plana:

..........................................................

Ines Biladžić Arbutina dipl.iur.

...........................................................

Tomislav Mijić dipl.ing.el.

...........................................................

David Cvetko dipl.ing.agr.

...........................................................

Viktor Čar dipl.ing.građ.

10m0 5m1m

1:200

20m

KO

LN

IK

Oot

4.5

V

Oot

P Tk E Jr

Oob

2

KOLNIK

PJEŠAČKA

STAZA

ZELENA POVRŠINA

2

7.16

1

2

PARKIRALIŠTEPARKIRALIŠTEMANIPULATIVNA POVRŠINA U LUCI

20 6 7 6

KOLNIK

1 1 1 1

varira

1

ZELENA

POVRŠINA

1

Oob

.4

min 2min 5

ETkPV

Rp Rp

Rp

min 5

V

Oot

P Tk E Jr

Oob

2

KOLNIK

PJEŠAČKA

STAZA

ZELENA POVRŠINA

2

7.16

2

2

PARKIRALIŠTE

6

KOLNIK

1 1 1 1

varira

1

ZELENA

POVRŠINA

Rp

min 5

PJEŠAČKA

STAZA

max 1

2

6

7

max 1

2max 1

5

max 1

2

max 1

2max 1

5

max 1

2

max 1

2max 1

5

max 1

2

max 1

2max 1

5

max 1

2

max 1

2max 1

5

max 1

2max 1

5

max 1

2max 1

5

max 1

2

max 1

2

max 1

2

47.0

4.1

1.4

Page 20: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Naziv kartografskog prikaza:

OPĆINA

DUGI RAT

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE

prijedlog plana za javnu raspravu

Naziv prostornog plana:

SPLITSKO DALMATINSKA

ŽUPANIJA

Mjerilo kartografskog prikaza:

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18 Zagreb

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

............................................................

Pečat nadležnog tijela:

Pečat Općinskog vijeća:

Odgovorna osoba:

................................................................

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javna rasprava objavljena:

"Slobodna Dalmacija" 20.02.2015.

Odluka o izradi plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat br. 04/12

Javni uvid održan:

od 02.03.2015. do 31.03.2015.

Odluka o donošenju plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat __/__

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

............................................................

Jerko Roglić dipl.ing.el.

Predsjednik Općinskog vijeća:

............................................................

dr. Josip Banović

Suglasnost i mišljenje temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,

50/12 i 55/12) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13):

Suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (tijela ovlaštenog od strane župana):

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

po dobivenom pozitivnom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, o usklađenosti s

prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od

utjecaja na prostorni plan:

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

Stručni tim u izradi plana:

..........................................................

Ines Biladžić Arbutina dipl.iur.

...........................................................

Tomislav Mijić dipl.ing.el.

...........................................................

David Cvetko dipl.ing.agr.

...........................................................

Viktor Čar dipl.ing.građ.

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

GRANICE

EW

N

S

100m0 50m20m10m

UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Broj kartografskog prikaza: 3.

1:1000

VODOVODNA MREŽA

MREŽA ODVODNJE OTPADNIH VODA

GLAVNI KANAL ODVODNJE OTPADNIH VODA

MREŽA ODVODNJE OBORINSKIH VODA

KANAL ODVODNJE OBORINSKIH VODA

PLANIRANA HIDRANTSKA MREŽA ZA GAŠENJE POŽARA

KANAL ODVODNJE OTPADNIH VODA

TLAČNI KANAL ODVODNJE OTPADNIH VODA

VODOTOK

ISPUST KANALA ODVODNJE OBORINSKIH VODA U MORE

ZELENE POVRŠINE

ZELENE POVRŠINE

UREĐENI OBALNI POJAS

ZAŠTITA OD POŽARA

VATROGASNI PRILAZI

POVRŠINE ZA OPERATIVNI RAD VATROGASNE TEHNIKE

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

R6

R8.7

R6

R6

R6R6

R6R6

R6

R3.5

K.O.

POD

STRA

NAK.

O. JE

SENI

CE

Page 21: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE · Potporni zidovi viši od 5 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju širinu najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi

Naziv kartografskog prikaza:

OPĆINA

DUGI RAT

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BAJNICE

prijedlog plana za javnu raspravu

Naziv prostornog plana:

SPLITSKO DALMATINSKA

ŽUPANIJA

Mjerilo kartografskog prikaza:

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18 Zagreb

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

............................................................

Pečat nadležnog tijela:

Pečat Općinskog vijeća:

Odgovorna osoba:

................................................................

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javna rasprava objavljena:

"Slobodna Dalmacija" 20.02.2015.

Odluka o izradi plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat br. 04/12

Javni uvid održan:

od 02.03.2015. do 31.03.2015.

Odluka o donošenju plana:

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine dugi Rat __/__

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

............................................................

Jerko Roglić dipl.ing.el.

Predsjednik Općinskog vijeća:

............................................................

dr. Josip Banović

Suglasnost i mišljenje temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,

50/12 i 55/12) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13):

Suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (tijela ovlaštenog od strane župana):

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

po dobivenom pozitivnom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, o usklađenosti s

prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od

utjecaja na prostorni plan:

Klasa: ___-__/__-__/____ Urbroj: ____/_-__-__-____ od __. __. 2014.

Stručni tim u izradi plana:

..........................................................

Ines Biladžić Arbutina dipl.iur.

...........................................................

Tomislav Mijić dipl.ing.el.

...........................................................

David Cvetko dipl.ing.agr.

...........................................................

Viktor Čar dipl.ing.građ.

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

GRANICE

EW

N

S

100m0 50m20m10m

NAČIN I UVJETI GRADNJE

Broj kartografskog prikaza: 4.

JAVNE POVRŠINE

KOLNIK

UVJETI GRADNJE

M1

PJEŠAČKA STAZA ZELENE POVRŠINE

LUČKO PODRUČJE

M1

K1

POVRŠINA GRAĐEVINSKE ČESTICE

Pmin najmanja dopuštena površina građevne čestice

VELIČINA GRAĐEVINE

kig max najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti

kis max najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti

Zmin najmanja površina ozelenjenog dijela čestice

Emax najveći dopušteni broj katova

Hmax najveća dopuštena visina građevine

Smax najveća dopuštena ukupna visina građevine

Stmax najveći dopušteni broj stanova

Lmax najveći dopušteni broj ležajeva

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA ČESTICI

RPmin najmanja dopuštena udaljenost

od regulacijskog pravca

Amin najmanja dopuštena udaljenost

od ostalih granica čestice

1:1000

PROMETNE POVRŠINE (kolnici,

parkirališta, manipulativne

površine)

PJEŠAČKE POVRŠINE

KAMENOMET ZA ZAŠTITU

PARAPETA

LUČKO PODRUČJE

LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

BAJNICE

LN

LUČKO PODRUČJE

SPORTSKA LUKA BAJNICE

LS

KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE

Is

ZEMLJIŠNI POJAS PROMETNICE

MJEŠOVITA NAMJENA -

PRETEŽITO STAMBENA

IZGRAĐENI DIO

MJEŠOVITA NAMJENA -

PRETEŽITO STAMBENA

NEIZGRAĐENI DIO

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA -

ČESTICA ZA GRADNJU PLANIRANE

TRANSFORMATORSKE STANICE 20/0.4kV

POSLOVNA NAMJENA -

PRETEŽITO USLUŽNA

+4.0

+1.4

+4.2

+1.4

+4.0

+4.1

+1.4

+1.4

+3.3

+3.3

8853 4767

47688854

8855

4769

4774

4770/2 4770/1

4772

4771

4776/1

4701

4700

4699

46984696

4695

4693

4694

4697

4595

45934592

4591

4617

4620

4621

4622

4691

4623

4674/3

4669/2

4670

46714672

4679

4655/1

4625

4619

4624

46264627

4628

4689

4631

4682

4688 4690

4692

4687

4686

4685

46834684

4680

4681

4673

4674/1

4674/44674/2

4675

4676

4678

4677/24677/1

46544653

4652

4651

4650

4638

4637

4636

46354634

46394649

4643

4669/1

4656

4648

4647

4646

4645

4644

4641

4613/2

4618

4613/1

4612

4629

4633

4632

46404630

4611

8850/1

4655/2

8856

4657

4658

4624

4643

8850/1

K.O.

POD

STRA

NAK.

O. JE

SENI

CE

47758851

8852

M1

M1

M1

K1

SP

OR

TS

KA

LU

KA

"B

AJN

IC

E"

NAJVEĆI KAPACITET 50 VEZOVA

B

A

L

N

L

U

K

A

N

A

U

T

K

O

G

T

U

R

IZ

M

A

"

B

A

J

N

IC

E

"

N

A

J

V

E

Ć

I K

A

P

A

C

IT

E

T

2

0

0

V

E

Z

O

V

A

LS

6

0

P

M

Mn

Z

A

D

R

Ž

A

V

A

S

E

P

R

I

R

O

D

N

A

O

B

A

L

A

R3

PA

RA

PE

T

KA

ME

NO

ME

T

ZA

PA

DN

I LU

KO

BR

AN

PA

RA

PE

T

KA

ME

NO

ME

T

ISTOČNI LUKOBRAN

A

B

C

C

34P

M

4

0

P

M

3

0

P

M

Is

D

D

E

E

F

F