of 18 /18
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Tučepi nije se zaduživala (ni dugoročno ni kratkoročno), a nije koristila ni prekoračenje na poslovnom računu. 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Tučepi nije koristila proračunsku zalihu. 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Tučepi nije davala nikakva jamstva, a ni u prethodnim godinama nije bilo izdanih jamstava. 6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA 6.1. PRIHODI I PRIMICI Ukupni prihodi poslovanja ostvareni u 2016. godini iznose 13.041.578,76 kuna i neznatno su veći od prihoda poslovanja ostvarenih u 2015.godini. Skupina 61 ( prihodi od poreza ) ostvarenje je nešto veće u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini( veće za 2,03 %). U istom periodu povećani su prihodi od poreza na dohodak ( za 9,35 % ), kao i prihod od poreza na robu i usluge ( za 13,22%). Smanjeno je ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina ( za 18,55 % su manji u odnosu na 2015.godinu ). Skupina 63 pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu od 536.225,00 kuna i one su manje za skoro 3 puta u odnosu na 2015.godinu.( Ostvarene su kapitalne i tekuće pomoći od Splitsko-dalmatinske županije kao i od Ministarstva kulture, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja). Kapitalne pomoći od države ostvarene su u iznosu od 130.000,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za sufinanciranje izmjena i dopuna PPU Općine Tučepi, kao i sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta. Kapitalne pomoći iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije ostvarene su u iznosu od 393.375,00 kuna (sufinanciranje uređenja i sanacije poljskih puteva, uređenja dijela obalnog pojasa plaže Donji Ratac) . Skupina 64 došlo je do nešto manjeg ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu ( za 6,23 %), što je prije svega posljedica manje ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine ( naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru).

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Tučepi nije se zaduživala (ni dugoročno ni kratkoročno), a nije

koristila ni prekoračenje na poslovnom računu.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Tučepi nije koristila proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Tučepi nije davala nikakva jamstva, a ni u prethodnim

godinama nije bilo izdanih jamstava.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,

REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni u 2016. godini iznose 13.041.578,76 kuna i neznatno su veći od prihoda poslovanja ostvarenih u 2015.godini. Skupina 61 ( prihodi od poreza ) ostvarenje je nešto veće u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini( veće za 2,03 %). U istom periodu povećani su prihodi od poreza na dohodak ( za 9,35 % ), kao i prihod od poreza na robu i usluge ( za 13,22%). Smanjeno je ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina ( za 18,55 % su manji u odnosu na 2015.godinu ). Skupina 63 pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu od 536.225,00 kuna i one su manje za skoro 3

puta u odnosu na 2015.godinu.( Ostvarene su kapitalne i tekuće pomoći od Splitsko-dalmatinske

županije kao i od Ministarstva kulture, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja). Kapitalne

pomoći od države ostvarene su u iznosu od 130.000,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz

državnog proračuna za sufinanciranje izmjena i dopuna PPU Općine Tučepi, kao i sufinanciranje

izgradnje nerazvrstanih cesta. Kapitalne pomoći iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije ostvarene

su u iznosu od 393.375,00 kuna (sufinanciranje uređenja i sanacije poljskih puteva, uređenja dijela

obalnog pojasa plaže Donji Ratac) .

Skupina 64 došlo je do nešto manjeg ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu ( za 6,23 %), što je prije svega posljedica manje ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine ( naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru).

Page 2: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Skupina 65 prihodi su ostvareni u znatno većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu ( za 20,62%). Na to povećanje najviše je utjecalo povećanje prihoda od komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa ( zbog povećanja broja legaliziranih građevina ) kao i povećanje prihoda od komunalne naknade ( zbog veće naplate u odnosu na prethodnu godinu). Skupina 68 prihodi su ostvareni u znatno većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Razred 7 u 2016.godini ostvareni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na prodaju građevinskog zemljišta. ( Prodaja zemljišta tvrtki Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. za formiranje građevinske čestice sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja). Razred 8 u 2016. godini Općina Tučepi nije ostvarila primitak od financijske imovine i zaduživanja.

6.2. RASHODI I IZDACI (Izvještaj po programskoj klasifikaciji)

Rashodi izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po

programskoj klasifikaciji, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima za

koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

00101 – Općinsko vijeće

U okviru ove glave proračuna evidentirani su troškovi reprezentacije, jednokratne novčane pomoći

udrugama i pojedincima iz područja kulture, športa i dr., kao i naknada za rad članovima vijeća za

koncesijska odobrenja.

RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1000 sadrži podatke vezane uz redovno funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela, a koji

obuhvaćaju plaće za zaposlene, materijalne troškove zaposlenih, troškove režija za zgradu općine,

kao i ostale troškove vezane uz redovno održavanje uredskih prostorija.

U sklopu ovog programa nalaze se i troškovi nabave opreme za održavanje općinskih ureda,

računalne opreme i informatičkih programa, nabava mobitela , nabava namještaja za uredske

prostorije, nabava novih tuševa za plažu kao i klupa sa naslonima i stolova za odmorišta, zakup

zemljišta za postavljanje reklamnog panoa, kapitalne pomoći Tučepi d.o.o. za nabavu novog vozila za

odvoz smeća i vozila za čišćenje javnoprometnih površina u iznosu od 542.786,03 kune kao i

kapitalne donacije Dvd Tučepi za nabavu novog vatrogasnog vozila u iznosu od 166.900,00 kuna.

Page 3: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Kapitalni projekt K100011 IZRADA I POSTAVLJANJE SPOMENIKA OSNUTKU 3. SATNIJE 1.

BOJNE 156. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

Spomenik, vrijedan 82.670,00 kn („Sabljo Kamen“ d.o.o. Split), postavljen je na zelenoj površini ispred

hotela „Laurentum“ uz nazočnost brojnih uzvanika, među kojima je bio i Župan Splitsko-dalmatinske

županije g. Zlatko Ževrnja.

Tekući projekt T100001 KONZULTANTSKE USLUGE ZA PRIJAVU NA PODMJERU 7.2. - CESTA

IZNAD HOTELA "JADRAN"

Konzultantska tvrtka „Heritage Go Pro“ j.d.o.o. prijavila je projekt ove ceste prvog dana natječaja iz

Mjere 07 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 – 2020, podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu,

poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore

energije i uštedu energije“, Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Vrijednost

ovih usluga je iznosila 18.000,00 kn. Odluka po ovom natječaju očekuje se u listopadu 2017. godine.

Tekući projekt T100002 USLUGE NADZORA NAD RADOVIMA MODERNIZACIJE JAVNE

RASVJETE PO ESCO MODELU

Projekt je realiziran od strane tvrtke „Sedo Mare“ d.o.o. iz Makarske, a vrijednost ovih usluga iznosila

je 17.500,00 kn. Inače, radovima na modernizaciji javne rasvjete obuhvaćena je zamjena svih

preostalih rasvjetnih tijela (osim šetnice) u LED svjetiljke.

Tekući projekt T100003 KONZULTANTSKE USLUGE ZA PRIJAVU NA EU FONDOVE

Troškovi na ovoj stavci iznosili su 5.500,00 kn („Heritage Go Pro“ j.d.o.o. Split), a odnosili su se na

usluge prijave projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Punikuća – Ravnice u šumsku prometnicu

na području Općine Tučepi“ na Javni poziv iz Programa ruralnog razvoja RH – Mjera 4. – Tip operacije

4.3.3. „Ulaganja u šumsku infrastrukturu“. MODERNIZACIJE JAVNE

U okviru programa održavanja komunalne infrastrukture obavljeni su poslovi koji se i inače

redovno obavljaju u skladu sa programom (održavanje čistoće javnih površina, uređivanje javnih i

zelenih površina, održavanje javne rasvjete, zbrinjavanje komunalnog otpada, održavanje vertikalne i

horizontalne signalizacije, tekuće održavanje šetnice, kao i čišćenje i pranje kamenih javno-prometnih

površina).

Page 4: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Program izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaća niz planiranih i

izvedenih projekata

Kapitalni projekt K100002 UREĐENJE PUTA ZA VISKOVIĆE (KAČOLINE)

Projekt je realiziran, a vrijednost mu je iznosila 18.750,00 kn (Građevinski obrt „Josko“). Radovima je

obuhvaćena rekonstrukcija i popravak postojećeg puta od državne ceste D512 Makarska – Ravča do

zaselka Viskovići (Kačolini).

Kapitalni projekt K100003 UREĐENJE OBALNOG POJASA DONJI RATAC

Projekt je realiziran uz sufinanciranje od strane Ministarstva turizma (800.000,00 kn – uplaćeno u

2015. godini) i Splitsko-dalmatinske županije (590.000,00 kn – 240.000,00 u 2015., a 250.000 kn u

2016. godini). U 2017. godini nabavit će se novi lift za invalide, umjesto postojećeg, koji zbog svojih

tehničkih karakteristika ne zadovoljava potrebe invalidnih osoba.

Kapitalni projekt K100011 SANACIJA PUTA U NOVAKOVIMA

Projektom, vrijednim 87.380,00 kn, obuhvaćeni su radovi na proširenju i sanaciji starog kolnog puta

od ceste za Šimiće prema zaselku Novakovi, čime se nastavlja s uređenjem i rekonstrukcijom

postojećih putova/cesta do tučepskih zaselaka u Podbiokovlju.

Kapitalni projekt K100012 IZGRADNJA POTPORNIH ZIDOVA PUTA ISTOČNO OD

VODOSPREME

Projekt, u vrijednosti od 87.450,00 kn, realiziran je u proljeće 2016. godine, a odnosi se na radove

izgradnje potpornih zidova (većim dijelom suhozida) na trasi novog betonskog puta istočno od

vodospreme „Tučepi 1“ (Ravnice). Naime, proširenjem postojećeg pješačkog puta u kolnu

prometnicu došlo je do uklanjanja/rušenja postojećih suhozida, na mjestu kojih su podignuti novi

potporni zidovi.

Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE

Radove na rekonstrukciji ove ulice, vrijedne 343.250,00 kn, izveo je Građevinski obrt „Lovre“ iz

Makarske, čime je ujedno i dovršena rekonstrukcija (proširenje) i betoniranje nove kolne prometnice

od VS „Tučepi 1“ do državne ceste D512 Makarska – Ravča. Općina Tučepi prijavila je ovaj projekt na

natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te dobila 100.000,00 kn bespovratnih

sredstava.

Kapitalni projekt K100015 IZGRADNJA NOGOSTUPA BLATO - JUŽNA STRANA JTC

Page 5: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Projekt je (napokon!) realiziran, a njegova vrijednost iznosila je 426.000,00 kn. Radove je izvela tvrtka

„Mata“ d.o.o. iz Makarske, a istima je obuhvaćena izgradnja potpornih zidova i nogostupa uz južni

rub državne ceste D8 (magistrale) na predjelu Blato.

Kapitalni projekt K100016 REKONSTRUKCIJA ASFALTA OD VODOSPREME"TUČEPI 2" DO JTC

87.000,00 kn vrijedne radove izvela je tvrtka „Cestogradnja“ d.o.o. iz Splita, a istima je obuhvaćeno

proširenje i asfaltiranje kolničke konstrukcije ulice od magistrale do Šimića.

Kapitalni projekt K100021 REKONSTRUKCIJA ZAPUŠTENOG POLJSKOG PUTA KOZAROVICE-

ORAŠĆE

Radove, vrijedne 86.750,00 kn, izveo je Građevinski obrt „Janko“ iz Tučepi, a predmetni radovi

odnosili su se na proširenje postojećeg pješačkog puta u kolnu prometnicu, tako da je sada gotovo pa

omogućen kolni prilaz ovoj vodospremi (nedostaje još 100-tinjak m). Ovo je vrlo bitno zbog realizacije

projekta njene rekonstrukcije – povećanja kapaciteta.

Kapitalni projekt K100022 IZGRADNJA RAMPE PREMA PODHODNIKU PODGRADAC

Radove, vrijedne 33.500,00 kn, izvela je tvrtka „Mata“ d.o.o. iz Makarske, a odnose se na izgradnju

rampe za invalide (i dječja kolica) u pothodniku sjeverno od državne ceste D8 (magistrale) – ispod

kuće Brace Šimića (Galame).

Kapitalni projekt K100023 UREĐENJE STEPENIŠTA I ISTOČNOG PODHODNIKA NA PREDJELU

DONJI RATAC

38.500,00 kn vrijedne radove izvela je tvrtka „Mata“ d.o.o. Makarska, a istima je obuhvaćena

rekonstrukcija dotrajalog stepeništa te popločenje pješačkog prolaza od njih do pothodnika na

predjelu Donji Ratac (ispod kuće Nevena i Joska Viskovića).

Kapitalni projekt K100024 HORTIKULTURNO UREĐENJE AUTOBUSNE STANICE BLATO

Projektom, vrijednim 34.540,00 kn, obuhvaćeni su radovi (Obrt „Murtela“ – Tučepi) na

hortikulturnom uređenju zemljišta uz novu autobusnu stanicu na predjelu Blato.

Kapitalni projekt K100026 BETONIRANJE PUTA IZNAD ZASELKA MUSINI

Predmetnim radovima, vrijednim 51.265,00 kn, obuhvaćeno je betoniranje kolnog puta iznad

kotlarice u zaselku Podstup (Musini) – na samom početku trase puta Podstup - Srida Sela.

Kapitalni projekt K100027 REKONSTRUKCIJA (PROŠIRENJE) PROTUPOŽARNOG PUTA

PODSTUP-SRIDA SELA

Page 6: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Predmetnim radovima, vrijednosti 33.000,00 kn (Građevinski obrt „Josko“), obuhvaćeno je proširenje

novog protupožarnog puta od Podstupa do Sride Sela, ali i njegov popravak na mjestima gdje je zbog

podlokavanja bilo onemogućeno kolno prometovanje.

Kapitalni projekt K100040 REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE U NASELJU

Ove radove, vrijedne 87.750,00 kn, izveo je Elektroinstalacijski obrt „Elektrolux“ iz Makarske, a istima

je obuhvaćena popravak postojećih i izgradnja novih rasvjetnih stupova te nabavka i montaža novih

LED rasvjetnih tijela na području tučepskih zaselaka (Podpeć, Srida Sela, Šimići i Mravičići), na

predjelima Kamena i Podgradac te kod hotela „Alga“ i na šetnici.

Kapitalni projekt K100042 IZGRADNJA POLJSKOG PUTA NA VORALU

Predmetnim projektom, vrijednim 69.600,00 kn (Obrt „Janko“), obuhvaćeni su radovi na probijanju

(izgradnji) poljskog/protupožarnog puta od ceste za Gornju Podgoru prema zaselku Jankovi u

Tučepima (predio Voral), a istima se daje daljni doprinos razvoju poljoprivredne proizvodnje i

protupožarnoj zaštiti na području Općine.

Kapitalni projekt K100047 REKONSTRUKCIJA POTPORNOG ZIDA CESTE NA PREDJELU BLATO

Radove, vrijedne 87.385,00 kn, izveo je Građevinski obrt „Lovre“ iz Makarske, a isti se odnose na

rušenje postojećeg i izgradnju novog potpornog zida nerazvrstane ceste na predjelu Blato (poviše

kuće Damira Tomaša – Došle). Izvođenje ovih radova bilo je nužno zbog opasnog naginjanja i pucanja

postojećeg potpornog zida, čime se bitno narušio stabilitet kolničke konstrukcije na ovom dijelu

ceste.

Kapitalni projekt K100048 IZGRADNJA (BETONIRANJE) DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA

PODSTUP - SRIDA SELA

Ovim radovima, vrijednim 57.082,50 kn, obuhvaćena je izgradnja novog i rekonstrukcija postojećeg

potpornog zida puta te betoniranje parkirališnog prostora uz put Podstup – Srida Sela (iznad

kotlarice).

Kapitalni projekt K100049 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE PLATOA UZ ŠETNICU NA

KAMENIMA

Radove, vrijedne 27.500,00 kn, izvela je tvrtka „Mata“ d.o.o. Makarska, a isti se odnose na uređenje

javne površine uz obalnu šetnicu, koja se koristi kao štekat ugostiteljskog objekta (Dragan Šarić).

Page 7: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Kapitalni projekt K100050 BETONIRANJE DIJELA ULICE KAMENA

Predmetni radovi, vrijedni 40.637,40 kn, odnose se na betoniranje kolnog puta od šetnice do

pothodnika na Kamenima, i to u dijelu koji nije bio obuhvaćen troškovnikom radova na uređenju

bujice Kamena (financirano od „Hrvatskih voda“). Predmetnim troškovnikom bilo je predviđeno samo

betoniranje otkopanog kanala, a kako je i preostala betonska podloga ovog puta bila u izuzetno

lošem stanju, to se stoga prišlo njenom skidanju i postavljanju nove („Vodoprivreda Vrgorac“ d.d.).

Kapitalni projekt K100051 BETONIRANJE TRGA NA TOMAŠEVOJ GLAVICI U ZASELKU SRIDA

SELA

Ovim projektom (34.700,00 kn / GO „Lovre“ - Makarska) obuhvaćeno je izvođenje radova na

uređenju (proširenju) i betoniranju javne površine (trga) na Tomaševoj glavici u zaselku Srida Sela,

čime se nastavlja s ulaganjima u uređenje naših zaselaka.

Kapitalni projekt K100052 IZGRADNJA I DOHRANA PLAŽE ISTOČNO OD HOTELA JADRAN

Ovaj projekt, vrijedan 87.200,00 kn, odnosi se na nasipanje (dohranu) plaže jugoistočno od hotela

„Jadran“ (od stijena prema hotelu „Tamaris“).

Kapitalni projekt K100053 UREĐENJE PLAŽE SLATINA

Projektom, vrijednim 48.100,00 kn, obuhvaćeno je nasipanje (dohrana) plaže na predjelu Slatina –

istočno od hotela „Tamaris“.

Kapitalni projekt K100054 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE OD ULICE KAMENA PREMA

PODGORI

Ovim projektom, kojeg je realizirala tvrtka „Cestogradnja“ d.o.o. iz Splita (87.500,00 kn), obuhvaćeno

je asfaltiranje dijela postojeće makadamske ceste iznad restorana „Ranč“, čime su se bitno popravili

uvjeti prometovanja istom.

Kapitalni projekt K100055 IZGRADNJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE I PROPUSTA KROZ

TRUP CESTE NA PREDJELU PORAĆE

Radovima, vrijednim 69.400,00 kn, obuhvaćena je izgradnja novog i rekonstrukcija postojećeg

sustava oborinske odvodnje na putu koji od ceste za zaselak Šimići vodi prema predjelu Poraće, koji

put se inače koristi kao kolni prilaz brojnim okolnim maslinicima.

Kapitalni projekt K100056 UREĐENJE I RAVNANJE PLAŽE KAMENA

Projektom, vrijednim 40.000,00 kn, izvršena je 'priprema' ove plaže za ljetnu turističku sezonu 2016.

Page 8: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Kapitalni projekt K100057 ISKOPI ZA IZGRADNJU VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG

SUSTAVA U ULICI DONJI RATAC

Radove, vrijedne 48.750,00 kn, izveo je Građevinski obrt „Josko“, a odnosili su se na iskope kanala za

polaganje nove vodoopskrbne i dijela kanalizacijske linije u obalnoj šetnici – od pothodnika Donji

Ratac do puta iznad novog zaštitnog obalnog pera. Izgradnjom ovog vodoopskrbnog cjevovoda

omogućeno je ukidanje postojećeg, kojeg je bilo nemoguće održavati, budući prolazi ispod kuća uz

šetnicu.

Kapitalni projekt K100058 HORTIKULTURNO UREĐENJE DIJELA OBALNOG POJASA PLAŽE

DONJI RATAC

Radove, vrijedne 38.343,75 kn, izveo je Obrt „Murtela“ – Tučepi, a istima je obuhvaćeno

hortikulturno uređenje zemljanih površina na novom zaštitnom obalnom peru na predjelu Donji

Ratac (uz šetnicu).

Kapitalni projekt K100059 IZGRADNJA (BETONIRANJE) DIJELA NERAZVRSTANE CESTE PODPEĆ

- SRIDA SELA

Radovima, vrijednim 82.800,00 kn, obuhvaćeno je betoniranje dijela postojećeg makadamskog puta

Podpeć – Srida Sela, i to na samom njegovu početku u zaselku Podpeć.

Kapitalni projekt K100060 REKONSTRUKCIJA ULTANE U ŠIMIĆIMA

Sa 33.560,00 kn izvedeni su radovi na sanaciji javne česme (ultane) na trgu Lazo u Šimićima, a istima

je obuhvaćeno stavljanje fasade na njene vanjske zidove i unutrašnje uređenje česme.

Kapitalni projekt K100061 IZGRADNJA JAVNE ČESME I ZIDA U MRAVIČIĆIMA

Radove, u vrijednosti od 150.000,00 kn, izvela je tvrtka „Mata“ d.o.o. Makarska, a istima je

obuhvaćena izgradnja nove (kamene) 'ultane' u Mravičićima/Ševeljima (po naputcima

Konzervatorskog odjela u Splitu) te potpornog zida puta i okretišta (parkinga) u Mravičićima.

Kapitalni projekt K100062 BETONIRANJE PUTA I TRGA U BUŠELIĆIMA

Projektom, vrijednim 86.900,00 kn, obuhvaćeni su radovi na uređenju (proširenju) i betoniranju

postojećeg makadamskog puta u zaselku Bušelići – od kuće braće Jure i Marina Bušelića prema

istoku, a isto tako i manjeg trga na zapadnom kraju predmetnog puta.

Kapitalni projekt K100063 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE PODGRADAC

Ovim radovima, vrijednim 51.300,00 kn („Cestogradnja“ d.o.o. Split), izvršena je djelomična

rekonstrukcija sustava oborinske odvodnje i javne rasvjete te postavljanje novog asfaltnog sloja na

Page 9: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

dijelu ulice Podgradac, koja od magistrale (uz kuću Branka Viskovića – Trumana) ide prema

sjeveroistoku (do kuće Tonča Tomaša).

Kapitalni projekt K100066 IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE OD MAGISTRALE DO

RESTORANA "RANČ"

Radove, vrijedne 45.950,00 kn, izveo je Elektroinstalacijski obrt „Elektrolux“ iz Makarske, a njima je

obuhvaćena zamjena starih rasvjetnih stupova i svjetiljki od državne ceste D8 (magistrale) do

restorana „Ranč“. Ovi radovi uslijedli su nakon što je godinu ranije izvršena rekonstrukcija

vodoopskrbnog i izgradnja novog kanalizacijskog cjevovoda u ovoj ulici.

Kapitalni projekt K100067 REKONSTRUKCIJA STEPENIŠTA ZA PLAŽU ISPRED "AFRODITE"

Tvrtka „Mata“ d.o.o. iz Makarska izvela je radove (9.867,50 kn) na popravku stepeništa od šetnice do

plaže ispred turističkog naselja „Afrodita“, a isti su bili nužni zbog ruševnog stanja u kojem su se

nalazile (napukline uslijed podlokavanja morem).

Kapitalni projekt K100068 REKONSTRUKCIJA PODHODNIKA BLATO ( ISPOD VILE MILA)

I ove radove, vrijedne 81.765,00 kn, izvela je tvrtka „Mata“ d.o.o. Makarska, a istima je obuhvaćena

sanacija i uređenje pješačkog pothodnika ispod magistrale na predjelu Blato (ispod ville „Mila“ /

Šumelj). Ovim projektom Općina Tučepi nastavlja s ulaganjima u rekonstrukciju i uređenje svih

pješačkih pothodnika na našem području, a kojima se u velikoj mjeri koriste brojni turisti tijekom

turističke sezone.

Kapitalni projekt K100069 OBLAGANJE POTPORNIH ZIDOVA PLAŽE KAMENOM NA PREDJELU

DONJI RATAC

Radovi, vrijedni 87.500,00 kn, izvedeni su uporedo s izgradnjom zaštitnog obalnog pera na predjelu

Donji Ratac, i to kao nastavak uređenja ovog dijela plaže u Tučepima.

Kapitalni projekt K100070 IZGRADNJA PRILAZNIH STEPENICA NA PLAŽU I REKONSTRUKCIJA

POTPORNIH ZIDOVA PLAŽE RATAC

Kao i gore navedeni projekt, i ovaj je imao za cilj uređenje dijela plaže Donji Ratac uz novo zaštitno

obalno pero, a radovima je obuhvaćena izgradnja stepeništa i oblaganje kamenom potpornih zidova

plaže (58.750,00 kn – „Vodoprivreda Vrgorac“ d.d.).

Kapitalni projekt K100071 NASIPAVANJE (DOHRANA) PLAŽE ISPRED HOTELA "ALGA" I

"AFRODITA"

Page 10: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Radovima, vrijednim 87.500,00 kn, izvršeno je nasipavanje plaže zapadno od novog zaštitnog obalnog

pera na predjelu Donji Ratac, a mogućnost prilaza kamiona ovoj plaži 'otvorila' se za vrijeme izgradnje

ovog pera.

Kapitalni projekt K100072 IZGRADNJA DIJELA SJEVERNOG NOGOSTUPA UZ JTC NA PREDJELU

BLATO I IZGRADNJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE

Radovi, vrijedni 77.851,00 kn, obuhvatili su izgradnju preostalog dijela sjevernog nogostupa uz

magistralu na predjelu Blato (od postojećeg istočno prema potoku) te postavljanje cijevi oborinske

odvodnje do potoka.

Kapitalni projekt K100073 REKONSTRUKCIJA ZAPUŠTENOG POLJSKOG PUTA NA PREDJELU

PORAĆE

Projekt nije realiziran u 2016. godini, no planira se izvesti u 2017.

Kapitalni projekt K100074 REKONSTRUKCIJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE NA

AUTOBUSNOM STAJALIŠTU GORNJI RATAC

Radovi, vrijedni 8.000,00 kn, izvedeni su u cilju smanjenja količine oborinskih voda na ovoj

autobusnoj stanici, a radilo se o izgradnji šahte i cjevovoda do potoka zapadno od stanice. Projekt je

realiziran početkom 2017. godine i planiran je u ovogodišnjem proračunu.

Kapitalni projekt K100076 IZGRADNJA NOGOSTUPA S JUŽNE STRANE JTC NA KAMENIMA

Radovi, vrijedni 83.863,00 kn, obuhvaćaju izgradnju nogostupa s južne strane magistrale na

Kamenima – od kuće Tonča Kurilja (Jabuke) prema zapadu.

Kapitalni projekt K100077 REKONSTRUKCIJA (PROŠIRENJE) PUTA ZA PODSTUP

Slijedom dogovora (ugovora) s vlasnikom kuće i zemljišta uz zapadni rub ove ulice, izvedeni su radovi

na proširenju kolnika na dijelu neposredno iznad spoja ulice s državnom cestom D8, čime se izravno

utjecalo na povećanje sigurnosti prometovanja ovom cestom. Radove, vrijedne 81.250,00 kn, izveo je

Građevinski obrt „Lovre“ iz Makarske, a okončani su u siječnju 2017. godine.

Kapitalni projekt K100078 IZGRADNJA POTPORNIH ZIDOVA ULICE PREMA ZASELKU PODSTUP

Ovaj projekt izravno je vezan uz onaj prethodno navedeni, a njime je obuhvaćeno izvođenje radova

na izgradnji novih potpornih zidova ceste prema zaselku Podstup, koji radovi su dijelom proizašli iz

sporazuma (ugovora) sklopljenog s vlasnikom susjednog zemljišta. Njihova vrijednost iznosila je

87.305,00 kn, a okončani su također u siječnju 2017. godine.

Page 11: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

U okviru glavnog programa A04 izrada dokumenata prostornog uređenja planirana je

izrada planova, idejnih projekta i elaborata, i to sljedećih:

Kapitalni projekt K100004 IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA CESTE DO KOMUNALNO

SERVISNE ZONE

Projekt nije realiziran, stoga što je u tijeku izrada (manje) izmjene glavnog projekta ove ceste, a tek

nakon dobivanja građevinske dozvole može pristupiti izradi izvedbenog projekta.

Kapitalni projekt K100008 IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ LUČICE

Studiju, vrijednu 168.300,00 kn, izradila je tvrtka „OIKON Zelena infrastruktura“ d.o.o. iz Zagreba, a

trenutačno je u tijeku postupak procjene utjecaja ovog zahvata na okoliš pri nadležnom Ministarstvu

zaštite okoliša i energetike. 7. veljače 2017. godine održana je u Tučepima prva sjednica

Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš luke nautičkog turizma „Eko

marina Tučepi“ i uređenja kupališta s uljevom korita bujice Suhi potok.

Kapitalni projekt K100009 IZRADA IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA TUČEPI SJEVERNO I

JUŽNO OD D8

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 usvojene su na

29. sjednice Općinskog vijeća Općine Tučepi, održanoj 30. prosinca 2016. godine. Izrađivač je bila

tvrtka „Urbos“ d.o.o. iz Splita (70.000,00 kn), a ovim izmjenama došlo je do smanjenja parametara za

gradnju novih i rekonstrukciju građevina u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja te

ucrtavanja zaštitnih obalnih građevina na pomorskom dobru.

Kapitalni projekt K100010 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE TUČEPI

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tučepi usvojene su na 25. sjednici Općinskog

vijeća, održanoj 6. rujna 2016. godine. Izrađivač je tvrtka „Urbos“ d.o.o. iz Splita, a ukupna vrijednost

ovih usluga iznosila je 100.000,00 kn (u 2016. godini isplaćeno 65.000,00, a u 2015. 35.000,00 kn).

Inače, ovaj projekt prijavljen je 8. svibnja 2015. godine na natječaj za dobivanje bespovratnih

sredstava iz EU fondova – Mjera 07, Podmjera 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj

jedinica lokalne samouprave“, no manipulacijom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i

ruralnom razvoja Općina Tučepi nije dobila ova sredstva, iako je bila u vrhu liste po bodovima.

Kapitalni projekt K100020 IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA ŠKOLU I DVORANU

Studiju, vrijednu 67.000,00 kn, izradila je tvrtka „Heritage Go Pro“ j.d.o.o. iz Splita, a ista je nužna u

svrhu prijave projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje škole i izgradnje školske sportske

dvorane na natječaje iz EU fondova. Za sada postoji jedino mogućnost odvojiti projekt u 2 faze i

drugu fazu – izgradnju školske sportske dvorane – prijaviti na natječaj iz Mjere 07, Podmjera 7.4.1.

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,

Page 12: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti“, dok u okviru Operativnog programa

Konkurentnost i kohezija trenutačno nema specifičnog cilja uz kojeg možemo 'vezati' ovaj projekt.

Kapitalni projekt K100022 IZRADA GEODETSKOG PROJEKTA ZA GRADITELJSKI SKLOP U

KOMUNALNO SERVISNOJ ZONI

Ovaj geodetski projekt, vrijedan 43.750,00 kn, izradila je tvrtka „Trigonometar“ d.o.o. iz Makarske, a

isti je bio neophodan za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole te za izradu glavnog

projekta komunalno-servisnog sklopa.

Kapitalni projekt K100026 IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA EVIDENTIRANJE DIJELA

ULICE KAMENA

Temeljem ovog elaborata, vrijednog 27.500,00 kn („Trigonometar“ d.o.o. Makarska), izvršeno je

evidentiranje dijela nerazvrstane ceste - ulice Kamena (oko groblja) u katastru i zemljišnoj knjizi, čime

su se stvorili preduvjeti za realizaciju projekta izgradnje nove mrtvačnice i podzemnih garaža na

platou južno od groblja (pri kraju je knjiženje zemljišta na Općinu temeljem Ugovora o zamjeni sa

Župom Sv. Ante Padovanskog).

Kapitalni projekt K100027 IZRADA GEODETSKOG PROJEKTA CESTE U ZONI HOTELA "JADRAN"

Geodetski projekt ove ceste, vrijedan 30.000,00 kn, izradila je tvrtka „Geodetika Split“ d.o.o., a isti je

bio nužan za izradu glavnog projekta ceste i dobivanje građevinske dozvole. Inače, ovaj projekt

prijavljen je na natječaj iz Mjere 07, Podmjera 7.2., Tip oprearacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje

nerazvrstanih cesta“, za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Nažalost, kriteriji bodovanja

unutar ovog tipa operacije po Pravilniku Mjere 07 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 –

2020 su takvi (velik indeks razvijenosti/nismo u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-

planinskim područjima niti smo otočka općina) da nam ne daju veliku šansu za dobivanje sredstava.

Kapitalni projekt K100028 IZRADA PLANA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE TUČEPI 2016-2020

Plan ukupnog razvoja (Strateški razvojni program) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine

usvojen je na 28. sjednici Općinskog vijeća Općine Tučepi, održanoj 21. prosinca 2016. godine. Inače,

radi se o temeljnom razvojnom dokumentu Općine Tučepi za buduće razdoblje, koji je ujedno i

podloga za prijavljivanje projekata iz ovog Plana na natječaje iz EU i nacionalnih fondova. Izrađivač

ovog dokumenta je tvrtka „Urbos“ d.o.o. iz Splita, a u 2016. godini isplaćeno je u 44.625,00 kn (dio

troškova po ugovoru, u iznosu od 19.125,00 kn, podmiren je u 2015. godini).

Kapitalni projekt K100029 IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA CESTU U ZONI HOTELA

"JADRAN" (PODMJERA 7.2)

Ovaj elaborat, vrijedan 31.250,00 kn, izradila je tvrtka „Zeleni servis“ d.o.o. iz Splita, a isti je bio,

slijedom odredbi Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, neophodan za ishođenje građevinske

Page 13: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

dozvole za novu cestu u zoni hotela „Jadran“ i prijavu tog projekta na natejčaj iz Mjere 07.

Kapitalni projekt K100030 IZRADA STRATEŠKE STUDIJE O UTJECAJU PUR-A OPĆINE TUČEPI

NA OKOLIŠ

I ovaj dokument izradila je tvrtka „Zeleni servis“ d.o.o. Split (vrijednost 86.250,00 kn), a njegovoj

izradi pristupilo se temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu

infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, po kojem je za PUR Općine Tučepi bilo

potrebno provesti postupak strateške procjene njegova utjecaja na okoliš (Uredba o strateškoj

procjeni utjecaja plana i programa na okoliš).

Kapitalni projekt K100031 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE-

REKONSTRUKCIJE BUŠELIĆA KULE

Ove projekte (glavni i izvedbeni), vrijedne 8.125,00 kn, izradio je Ured ovlaštenog inženjera Nevena

Kunjašića iz Splita, a podloga su za rekonstrukciju i obnovu ovog zaštićenog kulturnog spomenika te

pripremu dokumenatcije za prijavu projekta Tematske staze od Bušelića kule do Parka prirode

Biokovo na natječaj iz EU fondova za prirodnu baštinu.

Kapitalni projekt K100032 IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI I PROJEKTA REVITALIZACIJE

BUŠELIĆA KULE

Oba ova dokumenta, vrijedna 11.725,00 kn, izradila je tvrtka „Heritage Go Pro“ j.d.o.o. iz Splita, a u

svrhu kako je navedeno za gornji projekt.

Kapitalni projekt K100033 IZRADA KATASTARSKO-TOPOGRAFSKE PODLOGE ZA IZRADU UPU

SRIDA SELA

Izradi ove podloge, vrijedne 150.000,00 kn, pristupilo se zbog potrebe izrade Urbanističkog plana

uređenja ovog zaselka, što je obveza propisana odredbama Prostornog plana uređenja Općine

Tučepi. Kako je službeni katastarski plan za ovo područje neažuran i u velikoj mjeri oštećen, stoga se

prišlo izradi nove ažurne podloge u prikladnom mjerilu („Trigonometar“ d.o.o. Makarska).

Kapitalni projekt K100037 IZRADA PROJEKT.TEHNIČKE I STUDIJSKE DOKUMENTACIJE ZA

PROJEKT SAKRALNO TURISTIČKE RUTE CRKVENO ZVONO

Na ovoj stavci knjiženo je samo 1.500,00 kn, a odnosi se na dio troškova pripreme potrebne

natječajne dokumentacije projekta Sakralno-turistička ruta Tučepi (Crkveno zvono), temeljem prijave

kojeg je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU istom dodijelilo bespovratnih 1.283.225,00 kn

iz EU fondova za Integrirane razvojne programe kulturne baštine.

Page 14: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Kapitalni projekt K100038 IZRADA ELABORATA ZA LEGALIZACIJU ZGRADE OPĆINSKE

VIJEĆNICE

Ovaj elaborat, vrijedan 26.500,00 kn, izradila je tvrtka „Investprojekt“ d.o.o. iz Makarske, a isti je,

sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, podloga za legalizaciju

zgrade Općinske vijećnice. Predmetna zgrada izgrađena je protivno Rješenju o odobrenju za

građenje, izdanom od nadležnog tijela (bivše) Općine Makarska 7. rujna 1970. godine, te je stoga

treba legalizirati.

Kapitalni projekt K100039 IZRADA IZVJEŠĆA OPĆINE TUČEPI O PROVEDBI PLANA

GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2014. I 2015.GODINU

Oba izvješća, vrijedna 6.250,00 kn, izradila je tvrtka „Zeleni servis“ d.o.o. iz Splita, a obvezni su po

Zakono o održivom gospodarenju otpadom.

Kapitalni projekt K100040 JAVNI URBANISTIČKO-ARH. NATJEČAJ ZA PROSTOR LJETNIKOVCA

IVANIŠEVIĆ

Javni urbanističko-arhitektonski natječaj za Uljarski dvor (ljetnikovac Ivanišević), troškovi kojeg su

iznosili 152.825,00 kn, proveden je preko Društva arhitekata Splita, a odlukom stručnog povjerenstva

niti jednom idejnom rješenju nije dodjeljena prva nagrada (dvije druge).

Kapitalni projekt K100041 IZRADA PROJEKTA HORTIKULTURNOG UREĐENJA PRISTUPNOG

PJEŠAČKOG PUT I OKOLIŠA BUŠELIĆA KULE

Ovaj projekt, vrijedan 17.000,00 kn, izradila je tvrtka „Održivo“ d.o.o. iz Splita, i to kao dio ukupne

projektne dokumentacije za Tematsku stazu od Bušelića kule do Parka priorde Bikovo.

Kapitalni projekt K100042 IZRADA I ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA PLUR

Izradu baze podataka za projekte Općine Tučepi, koji se prijavljuju u županijski Program lokalnog

upravljanja razvojem (PLUR), obavila je tvrtka „Heritage Go Pro“ j.d.o.o. iz Splita, koja vrši i njegovo

održavanje. Ovaj Program zamišljen je biti bazom svih projekata na razini Splitsko-dalmatinske

županije, a pravovremenih ažuriranjem svih podataka o projektima u PLUR-u Županijska razvojna

agencija RERA S.D. dobija sve potrebne informacije o statusu tih projekata i njihovoj spremnosti za

apliciranje na natječaje iz nacionalnih i EU fondova.

Kapitalni projekt K100043 IZRADA GEODETSKE PODLOGE ZA ŠUMSKU PROMETNICU-

NERAZVRSTANU CESTU PUNIKUĆA –RAVNICE

Ovu geodetsku podlogu, vrijednu 24.375,00 kn, izradila je tvrtka „Trigonometar“ d.o.o. Makarska, a

služila je za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije šumske prometnice Punikuća –

Ravnice u nerazvrstanu cestu, koji projekt je prijavljen na natječaj iz EU fondova unutar Mjere 4 /

Page 15: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Ulaganja u šumsku infrastrukturu. Projekt nije prošao na ovom natječaju iz nekoliko razloga (nismo

imali građevinsku dozvolu, neprihvatljivost dijela troškova ulaganja itd.), no trenutačno smo u fazi

izrade idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole proširenja ove ceste u dvotračnu prometnicu,

koji projekt bi se prijavio na druge nacionalne i/ili EU natječaje.

Kapitalni projekt K100044 IZRADA KONCEPTA EKO MARINE TUČEPI

Projekt, vrijedan 53.125,00 kn, realiziran je od strane tvrtke „IQ Consulting“ d.o.o. iz Zagreba, a

predstavlja dio dokumentacije potrebne za prijavu na najavljene EU-natječaje iz Programa INTERREG

Italija – Hrvatska, unutar kojeg se u ovoj fazi otvara mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava za

izradu glavnog i izvedbenog projekta Eko marine Tučepi.

Kapitalni projekt K100045 IZRADA PROJEKTA IMPLEMENTACIJE UPRAVLJANJA I

RASPOLAGANJA IMOVINOM ZA OPĆINU TUČEPI

Sukladno zakonskim obvezama Općina Tučepi je posredstvom tvrtke „Mobes Kvaliteta“ j.d.o.o. iz

Iloka implementirala sustav upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, a za predmetne usluge

plaćeno je 18.750,00 kn.

Kapitalni projekt K100046 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA DOGRADNJE

OSNOVNE ŠKOLE I SPORTSKE DVORANE

Projekt je realiziran i dobivena je pravomoćna građevinska dozvola, a iznos od 53.000,00 kn u 2016.

godini plaćen je tvrtki „GiN Company“ d.o.o. iz Zadra po odredbama sklopljenog ugovora.

Kapitalni projekt K100047 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ŠUMSKE

PROMETNICE PUNIKUĆA-RAVNICE

Idejni projekt je izrađen („Platea konzalting“ d.o.o. Split / vrijednost 35.000,00 kn) u gore spomenutu

svrhu prijave na natječaj iz EU fondova – Mjera 4. Trenutačno se radi manja izmjena projektne

dokumentacije, kako je već navedeno kod Kapitalnog projekta K100043.

Kapitalni projekt K100048 IZRADA NOVOG IDEJNOG PROJEKTA ZA ULICU ISTOČNO OD

GROBLJA

Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na dijelu trase ove prometnice (proširenje

postojećeg kolnika na sjeverozapadnom dijelu ceste), prišlo se izradi novog idejnog projekta („Platea

konzalting“ d.o.o. Split / vrijednost 20.000,00 kn), kojim je obuhvaćen samo produžetak postojeće

ceste prema jugoistoku – do spoja s ulicom koja ide od magistrale prema sjeveru. Na ovoj trasi

riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi (otkupljeno i zamijenjeno zemljište) i uskoro se ide izgradnju

prometnice.

Kapitalni projekt K100049 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ULICE DRAČEVICE

Page 16: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Projekt je realiziran (vrijednost 22.500,00 kn) i predan na ishođenje lokacijske dozvole. Nedugo zatim,

Općina Tučepi povukla je predmetni zahtjev zbog velikog broja primjedbi stranaka u postupku

(susjeda), koji su upozorili na prostornu nemogućnost realizacije ovako planirane prometnice. Kroz

izmjene i dopune UPU naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 („Glasnik Općine Tučepi“, br. 1/17)

korigiran je rang ove ceste (manja širina kolnika), a projektiranju iste pristupit će se u sklopu izrade

projektno-tehničke dokumentacije za glavnu prometnicu u obuhvatu UPU Slatina.

Kapitalni projekt K100050 IZRADA PROJ.-TEHN. DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU POKOSA I

IZGRADNJU NOGOSTUPA SA SJEVERNE STRANE JTC NA PREDJELU EKONOMIJA

Projekt nije realiziran u 2016. godini, a početkom ove izrađen je glavni projekt („Platea konzalting“

d.o.o. Split), za kojeg je u tijeku prikupljanje potvrda na isti (sukladno Zakonu o gradnji). Inače, radi se

o projektu kojim se spaja postojeći zaštitni zid magistrale sa sjeverne strane državne ceste D8

(magistrale) na predjelu Ekonomija sa zidom ispod kuće Milivoja Šimića. Za ove radove planiraju se

osigurati sredstva iz proračuna „Hrvatskih cesta“, o čemu su već vođeni razgovori u Splitu.

Kapitalni projekt K100051 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA NOGOSTUPA KOD

VILLE "VINKA"

Projekt je realiziran od strane tvrtke „Platea konzalting“ d.o.o. iz Splita (35.000,00 kn), ishođena je

pravomoćna građevinska dozvola, a u tijeku je i izvođenje radova na izgradnji ovog nogostupa i

potpornog zida uz magistralu.

Kapitalni projekt K100052 IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA ULICE UZ "AFRODITU"

Izvedbeni projekt ove ulice, vrijedan 24.500,00 kn, je izrađen, a realizacija ovog projekta omogućena

je potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji zemljišta (Bluesun Hoteli Tučepi d.d. i Općina Tučepi).

Kapitalni projekt K100053 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA POTHODNIKA RATAC

Projekt, vrijedan 25.000,00 kn, izradila je tvrtka „Platea konzalting“ d.o.o. Split, a uskoro se očekuje

predaja istog na ishođenje lokacijske dozvole (prikupljeni su svi posebni uvjeti na temelju Zakona o

gradnji).

Kapitalni projekt K100054 IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA OKRETIŠTA KOD HOTELA "TAMARIS"

Projekt je realiziran početkom 2017. godine.

Kapitalni projekt K100055 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NOGOSTUPA UZ JTC ISPOD CRKVE

Page 17: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

Glavi projekt je izrađen (vrijednost 16.000,00 kn), ishođena je pravomoćna građevinska dozvola, a u

tijeku je izvođenje radova na izgradnji ovog nogostupa i potpornih zidova.

Kapitalni projekt K100056 IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA UREĐENJA OBALNOG POJASA OD

MARINE DO GOSPINA POTOKA

Ovo idejno rješenje izradila je tvrtka „Kozina projekti“ d.o.o. iz Trilja (12.500,00 kn), a isto predstavlja

podlogu za izradu glavnog projekta, za predaju kojeg na ishođenje građevinske dozvole nedostaje još

samo rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svezi utjecaja ovog zahvata na okoliš i

ekološku mrežu (u proceduri je kod MZOE).

Kapitalni projekt K100057 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA UREĐENJA OBALNOG

POJASA OD MARINE DO "ZINGE"

Kako je prethodno navedeno, projekt je već realiziran („Kozina projekti“ d.o.o. Trilj / 87.250,00 kn).

U okviru A05 glavnog programa kulture u 2016.godine financiran je susret klapa Tučepi 2016 u

Hotelu Kaštelet, kao i kulturna manifestacija ka kultura u tučepskim zaseocima .

U okviru ovog programa je financiran je i redovan rad kulturno umjetničkih društava.

U okviru A06 glavnog programa obrazovanje i odgoj u 2016.godini sufinancirana je redovna

djelatnost dječjeg vrtića . U okviru djelatnosti osnovnog školstva sufinanciran je rad osobnog

pomoćnika u nastavi a financira se i izrada dokumentacije projekta nadogradnje osnovne škole i

izgradnje školske dvorane.

Za školsku 2015/2016.godinu dodijeljeno je i 13 studentskih stipendija koje se isplaćene u cijelosti.

U okviru A07 glavnog programa sustav zaštite i spašavanja u 2016.godini sufinancira se redovan

rad Dvd Tučepi. Pored toga sufinancira se rad gradskog društva crvenog križa Makarska i Hgss stanica

Makarska.

U okviru A08 glavnog programa socijalna zaštita sufinanciran je javni prijevoz za učenike srednjih

škola do grada Makarska, sufinanciran je prijevoz za studente do grada studiranja kao i prijevoz

vikendom navečer do Makarske. U okviru socijalnog programa u 2016.godini isplaćeno je i 14

naknada za novorođeno dijete a sufinanciran je i rad udruga i ustanova u području socijalne skrbi.

Page 18: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU ...‡ina Tučepi... · potporni zidovi. Kapitalni projekt K100013 REKONSTRUKCIJA ULICE NA PREDJELU RAVNICE Radove na rekonstrukciji

U okviru A09 glavnog programa društvene i ostale društvene djelatnosti u 2016.godini izvršene su

uplate udrugama i župi Sv. Ante po njihovim zahtjevima a na temelju Proračuna za 2016.godinu.U

okviru ovog programa nisu uplaćena sva sredstva planirana Proračunom.

U okviru A10 glavnog programa športa financirane su sportske udruge (redovna djelatnost) u skladu

sa planom a uplate su izvršene na temelju zahtjeva udruga.

Članak 5. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2016.godinu objavit će se u “Glasniku

Općine Tučepi”.

Klasa: Ur.broj: Tučepi, 00.04.2017. Predsjednik općinskog vijeća: Marko Ševelj