Urbanisti~ki plan ure|enja GOSPODARSKE ZONE JAL[ - najve¤â€a eta¥¾nost gra¤â€evine (E) je podrum (jedan

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Urbanisti~ki plan ure|enja GOSPODARSKE ZONE JAL[ - najve¤â€a eta¥¾nost...

 • Grad Jastrebarsko

  Urbanisti~ki plan ure|enja

  GOSPODARSKE ZONE JAL[EVAC

  IV. izmjene i dopune

  Prijedlog plana za Javnu raspravu

  URBING, d.o.o. za poslove prostornog ure|enja i zaštite okoliša, Zagreb

  Zagreb - Jastrebarsko, studeni 2015. g.

 • Naručitelj: Republika Hrvatska Zagrebačka županija

  Grad Jastrebarsko Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13 Gradonačelnik: Zvonimir Novosel, dipl. ing.

  Urbanisti~ki plan ure|enja

  GOSPODARSKE ZONE JAL[EVAC

  IV. izmjene i dopune

  Prijedlog plana za Javnu raspravu

  Izvršitelj:

  URBING URBING, d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb Avenija V. Holjevca 20, tel./fax: 01/ 230-11-40, 233-45-14, 653-96-92 Direktor: Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. Broj plana: A-632/15 Datoteka: UPU GZ Jalsevac _ 4iid.doc Zagreb - Jastrebarsko, studeni 2015. g.

 • Urbanistički plan uređenja

  GOSPODARSKE ZONE JALŠEVAC

  IV. izmjene i dopune

  Prijedlog plana za Javnu raspravu

  UČESNICI U IZRADI PLANA:

  Naručitelj:

  Republika Hrvatska Zagrebačka županija

  Grad Jastrebarsko Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13 Gradonačelnik: Zvonimir Novosel, dipl. ing.

  Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

  Irena Strmečki Šlat, dipl. iur. – pročelnica Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Marijan Meštrić, dipl. ing. arh. – voditelj

  Izvršitelj:

  URBING URBING, d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb Avenija V. Holjevca 20, tel./fax: 01/ 230-11-40, 233-45-14, 653-96-92 Direktor:

  Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. Planeri:

  Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. Željka Đalto, bacc. ing. arh.

  Broj plana: A-632/2015 Zagreb - Jastrebarsko, studeni 2015. g.

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING U~esnici u izradi Plana

  Županija:

  Zagreba~ka `upanija

  Jedinica lokalne samouprave:

  Grad JASTREBARSKO

  Naziv prostornog plana:

  Urbanisti~ki plan ure|enja Gospodarske zone

  JAL[EVAC - Jastrebarsko, IV. izmjene i dopune

  Odluka predstavničkog tijela o izradi Plana:

  Službeni vjesnik

  Grada Jastrebarsko, br. 06/2015.

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana:

  Službeni vjesnik

  Grada Jastrebarsko, br. __/____.

  Javna rasprava (datum objave):

  "24 sata", web stranice MGIPU i Grada Jastrebarsko

  (18. studeni 2015.)

  Javni uvid održan:

  Od 26. studenog do 03. prosinca 2015.

  (Javno izlaganje 01. prosinca 2015.)

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  M.P.

  Odgovorna osoba:

  Irena Strmečki Šlat, dipl. iur. vlastoručni potpis

  Pravna osoba koja je izradila plan:

  URBING

  URBING, d. o. o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb, Av. V. Holjevca 20.

  Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

  M.P.

  Odgovorna osoba:

  Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. vlastoručni potpis

  Koordinator plana:

  Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh.

  Stručni tim u izradi plana:

  Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh.

  Željka Đalto, bacc. ing. arh.

  Pečat predstavničkog tijela:

  M.P.

  Predsjednica predstavničkog tijela:

  Željka Kovačić, prof. vlastoručni potpis

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  Irena Strmečki Šlat, dipl. iur. vlastoručni potpis

  Pečat nadležnog tijela:

  M.P.

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING Sadr`aj

  SADRŽAJ

  Tekstualni dio:

  Prilozi 1 I. Obrazloženje 7 II. Odredbe za provođenje

  IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 8

  Dokumentacija 9 Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna UPU Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 35

  Grafički prikazi: 37

  Korekcija kartografskih prikaza (odgovarajući segment) MJ 1: 5.000

  Karta 1. Korištenje i namjena površina Karta 2. Infrastrukturni sustav Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i način i uvjeti gradnje

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING 1

  PRILOZI:

  - Izvod iz sudskog registra za tvrtku URBING, d.o.o. Zagreb

  - Suglasnost Ministarstva Zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za upis u sudski registar tvrtke URBING, d.o.o. Zagreb

  - Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj osobi, Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh.

  - Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga plana

  - Izjava odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga plana

  - Popis sudionika u izradi plana

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING 2

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING 3

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING 4

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING 5

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING 6

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING 7

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING 8

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING 9

  POPIS SUDIONIKA U IZRADI PLANA

  Naručitelj: Republika Hrvatska, Zagrebačka županija Grad Jastrebarsko 10450 Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13 OIB: 64942661827 Gradonačelnik: Zvonimir Novosel, dipl. ing. Plan: IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom, Odgovorni voditelj izrade Plana Naručitelja:

  Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

  Irena Strmečki Šlat, dipl.iur., pročelnica

  Praćenje i provedba izrade i donošenja Plana: Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Marijan Meštrić, dipl. ing. arh., voditelj

  Izvršitelj: URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša 10000 Zagreb

  Avenija V. Holjevca 20 OIB: 74221476988

  Direktor: Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. Odgovorni voditelj izrade Plana: Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. - ovlašteni arhitekt - urbanist Popis planera: Željka Đalto, bacc. ing. arh. - urbanističko rješenje

  Srna Krtak, mag. ing. prosp. arch. - krajobraz Mr. sc. Zdenka Previšić, dipl. iur. - pravo Dr. sc. Krešimir Kufrin, prof. - sociologija Tomislav Grgurić, dipl. ing. građ. - promet Tomislav Doležal, dipl. ing. građ. - infrastruktura

  Broj plana: A-632/2015

 • IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenjaGospodarske zone JALŠEVAC u Jastrebarskom

  URBING 10

  I. Obrazloženje Tijekom primjene važećeg dokumenta prostornog uređenja "Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac" u Jastrebarskom ukazala se potreba za izmjenama pojedinih elemenata Plana. Potrebna je korekcija odredbi za provođenje, korekcija prometnog rješenja i prikaz plana na novoj digitalnoj podlozi. Korekcija odredbi za provođenje uključuje:

  1. definiranje maksimalne dozvoljene visine građevina; 2. definiranje visine ograda parcela u zoni; 3. korekcija elektroenergetske mreže temeljem zahtjeva Elektre Karlovac, Službe za

  tehničke poslove Karlovac. Redefiniranje dijelova prometnog rješenja na nekoliko konkretnih lokacija:

  1. usklađenje plana s projektiranom trasom koridora "ceste kod nadvožnjaka" (T-2) a u skladu s postojećom katastarskom podlogom i stvarnim stanjem na terenu;

  2. usklađenje plana s projektiranom trasom koridora "ceste do pročistača" (S-3, S-4 i T-10 te T-2/T3) a u skladu s postojećom katastarskom podlogom i stvarnim stanjem na terenu;

  3. usklađenje plana s projektiranom trasom koridora ceste "Čabdin" a u skladu s postojećom katastarskom podlogom i stvarnim stanjem;

  4. usklađenje plana s projektiranom zonom raskrižja D-310/Čabdin" a u skladu s postojećom katastar