38
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI POSTAVITVI, UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV Odri so konstrukcije, katerih izdelava in demontaža spadata med dela s povečano nevarnostjo za poškodbe in tudi zdravstvene okvare, delo na neustrezno izdelanih odrih pa zelo veliko tveganje za uporabnike odra kakor tudi za vse ostale, ki hodijo v bližini takega odra . Zaradi navedenega so odri kljub temu, da so pomožne konstrukcije, vsekakor področje v gradbeništvu, ki zasluži vso pozornost in ga je potrebno obravnavati z vso resnostjo in strokovnostjo . Obstaja cela vrsta odrov od klasičnih cevnih do raznih vrst tipskih odrov

UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI POSTAVITVI,

UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV

Odri so konstrukcije, katerih izdelava in demontažaspadata med dela s povečano nevarnostjo zapoškodbe in tudi zdravstvene okvare, delo naneustrezno izdelanih odrih pa zelo veliko tveganje zauporabnike odra kakor tudi za vse ostale, ki hodijo vbližini takega odra.

Zaradi navedenega so odri kljub temu, da so pomožnekonstrukcije, vsekakor področje v gradbeništvu, ki zasluži vsopozornost in ga je potrebno obravnavati z vso resnostjo instrokovnostjo.

Obstaja cela vrsta odrov od klasičnih cevnih do raznih vrsttipskih odrov

Page 2: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

V prispevku o odrih se bom omejil predvsem na klasične cevne odre.

pri montaži klasičnih cevnih odrov je potrebno veliko večznanja, izkušenj, ipd., kot pri montaži tipskih odrov, da soizpolnjene vse zahteve glede stabilnosti, trdnosti inprimernosti za varno delo; delo je nevarnejše, še posebejmontaža in demontaža vertikalnih cevi ;

klasičnih cevnih odrov nikdar ne bodo v celoti nadomestilitipski odri, kajti zadnji niso fleksibilni;

večino zahtev glede zagotavljanja stabilnosti in pogojev zavarno delo, ki veljajo za klasične cevne odre, je trebaupoštevati tudi pri tipskih odrih, le da je čas montaže indemontaže zadnjih odrov bistveno krajši.

Pripravil: Ivan Holc,dipl.var.inž.

Page 3: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Posledice neustrezno izdelanih odrov in

nepravilna uporaba

Posledice neustrezno izdelanih odrov in nepravilnauporaba so lahko katastrofalne.

V primeru na sliki se je oder porušil. Poleg velike materialneškode zaradi uničenega precejšnjega dela cevi in vsega, nakar je oder padel, so lahko žrtve tudi delavci in občani, če soslučajno v bližini.

Page 4: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Kogar zanimajo podrobnejši podatki o klasičnih cevnih odrih ali

statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri

pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

knjižnica v Ljubljani) - npr.: slika spodaj.

Page 5: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

OSNOVNE ZAHTEVE PRI MONTAŽI

ODROV

Za stabilnost in trdnost odra morajo biti izpolnjenenaslednje zahteve: ustrezna podlaga, vertikalnost cevi,uklonske dolžina cevi ≤ 2,00 m, sidranje odra in diagonalne(vetrne) povezave ter spoštovanje dovoljene obremenitve.

Priprava ustrezne podlage Pripraviti je potrebno tako podlago, da bo prenesla predvideno

obremenitev tal zaradi teže odra (lastna teža + delavci + material). Če je teren slabo nosilen, oder pa je visok in zato težak, mora

ukrepe glede prenosa obtežb na tla določiti strokovnjak (statik ali gr.inženir).

Podaljševanje vertikalnih cevi Vertikalne cevi morajo biti dveh različnih dolžin in tako

postavljene, da sta dve sosednji vertikali podaljšani narazlični višini. Tako ne dobimo vseh spojev v isti horizontali, kar jeeden od pogojev stabilnosti odra.

Page 6: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Ekscentrične obremenitve cevi

Vertikalne cevi prenesejo zelomajhne ekscentrične obremenitve.

Za stabilnost odra je zelo pomembno, daso cevi postavljene vertikalno inmedsebojno povezane v pravilnihrazmakih v vseh smereh.

Vozlišča cevi morajo biti čimboljskupaj, sicer pride do momentov, ki obvelikih, zlasti ekscentričnih obremenitvah,lahko pretrgajo vijake v spojkah, zaradi

česar se oder lahko poruši.

Page 7: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Pomen uklonske dolžine cevi

Ne glede na to, katero etažo odra bo v uporabi, morajo biti odtal do vrha zmontirane vse cevi tako, da bi lahko uporabilikaterokoli etažo.

Zaradi omejitev glede uklona cevi razmak medpovezovalnimi cevmi po vertikali ne sme biti večji od2,00 m (uklonska dolžina), kajti nosilnost cevi zelo hitroupada z večanjem dolžine cevi (gl. tabelo na naslednjistrani).

Page 8: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Pomen uklonske dolžine cevi

Literatura: Savremene skele i oplate

Page 9: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Sidranje odra

Oder je potrebno privezovati (sidrati) k objektu že medmontažo in to izvajati sočasno z rastjo odra.

Sidranje se izvede na vsakih 5 – 6 m v vertikalni inprav toliko v horizontalni smeri (savremene skele, str.157).

Če so predvidene večje obremenitve odra, je potrebno sstatičnim izračunom določiti razmak med vertikalami in ostalepovezave skeletne konstrukcije.

Dovoljena obremenitev delovnih podov mora biti na vidennačin označena na odru in je ni dovoljeno prekoračiti.

Za sidranje se uporabijo sredstva in načini, ki preprečujejopremikanje odra v obe smeri (proti objektu in v nasprotnismeri).

Page 10: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Za sidranje odra se lahko uporabi le tipski material

Sidranje odra

Page 11: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Sidranje odra

sidranje se lahko izvede tudi skonstrukcijo iz cevi skozi odprtinev objektu, vendar je ta načinustrezen predvsem v časuizvajanja gradbenih del, ko pa sevgrajuje stavbno pohištvo, vobjektu izvajajo notranji ometi,ipd., pa so te cevi tako moteče,da jih je potrebno odstraniti.

Po odstranitvi je potrebnooder sidrati na drug način alipa …... se poruši.

Page 12: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Sidranje odra

Primerna mesta za sidranje so vsa tista, ki sidro dobrodržijo in s katerih je možno mesta po odstranitvi sider obdelatina enostaven in varen način, npr.: ostrešje, balkonske ograje,stebri, preklade, ipd.

Privezovanje z žico ipd. materiali ni ustrezno

Med uporabo odra sider praviloma ni dovoljenoodstraniti (in prav tako ničesar drugega). Če sidra takoovirajo delo, da ga ni možno nadaljevati, je potrebno predodstranitvijo ovirajočega sidra pritrditi novo v bližini in šelezatem odstraniti sidro, ki onemogoča nadaljevanje dela – vsenavedeno mora odobriti odgovorni vodja del ali varnostniinženir. V času demontaže odra pa ni dovoljeno odstranitisider pod etažami, ki še niso demontirane. Pred odstranitvijosider se odstranijo vsi plohi nad višino sider.

Page 13: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Sidranje odra

Oder je potrebno dodatno sidrati

Na mestih, kjer je dograjen k fasadnemu odru konzolni oder

za razkladanje/nakladanje materiala,

Na mestih, kjer se na oder pritrdi konzolno dvigalo ali škripec,

Če je oder obložen z juto ipd. materialom (na področjih, ki so

poznana po močnih sunkih vetra, obloga z juto, ipd.

materialom ni dovoljena)

Page 14: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Diagonale oz. vetrne vezi

Diagonale so izjemno pomembne za stabilnost vsakega odra.

Če je oder postavljen le ob eni dolgi in visoki fasadi, jepotrebno diagonale pritrditi v vsaki prvem in zadnjem polju innato še v vsakem 8 do 10 polju.

Enak učinek z vidika stabilnosti in trdnosti odra se doseže zmontažo diagonal pod kotom ~ 45° (savremene skele, str.158).

Če pa je oder zmontiran ob vseh fasadah zelo razgibanegaobjekta, pa diagonal ni potrebno zmontirati v prvem inzadnjem polju, kajti vogali so že na ustrezen način »umirjeni«pod pogojem, da sta odra ob obeh sosednjih fasadah medseboj povezana, na ostali površini pa priporočam montažodiagonal pod kotom ~ 45°.

Page 15: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Diagonale oz. vetrne vezi

Število diagonal in prav takoštevilo sider sta odvisna odvelikosti in razgibanosti objekta.

Ustreznost obojega je potrebnopreveriti na odru z obhodom vsehetaž po celotnem odru (samogledanje s tal ne zadostuje zanikogar).

Stabilna in trdna konstrukcija stadokaz za ustrezno sidranje indiagonalne povezave.

Page 16: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Razmak med vertikalnimi cevmi

Po navodilih proizvajalca naj bi bil razmak med vertikalnimicevmi ≤ 3,00 m (2,0 ali 2,5 ali 3,0 m).

večinoma se uporabljajo za delovne pode pri klasičnih cevnihodrih plohi dolžine ≥ 4 m.

Za trdnost delovnega poda in preprečitev zloma jezelo pomembno, da je vsak ploh podprt tudi nasredini.

Page 17: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Dovoljene obremenitve delovnih podov

Dovoljena je obremenitev enega delovnega poda odralahke izvedbe (deb stene cevi 3,50 mm) je 200 kp/m2oziroma 2 kN/m2 (savremene skele, str. 154).

Če so predvidene večje obremenitve, mora biti izdelanstatični izračun in načrt odra.

Page 18: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

NEVARNOSTI V ZVEZI Z ODRI

Predvidene nevarnosti:

Podlaga za oder ni ustrezna,

oder ni izdelan za potrebe dela, ki se bo na njem izvajalo;

Oder ne pokriva vseh delov fasade,

Delovni pod v najvišji etaži ni na ustrezni višini glede naodmik od napušča, vrha slemena, idr.

Delavci ne dosežejo z delovnega poda mesta na objektu, kjermorajo delati;

Zaradi navedenega delavci ne dosežejo vseh mest naobjektu na normalen in varen način, zato so »prisiljeni«delati nevarno, da lahko delo opravijo, kar pa je nedopustno.

Page 19: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

NEVARNOSTI V ZVEZI Z ODRI

Uporabniki odra, ki jih ukrepi zoper preprečitev padca ovirajopri delu (slike na naslednji strani), med delom niso varovani zvarnostnim pasom, zato tvegajo padec z višine.

Pod odrom se izvajajo kanalizacijska dela, zaradi katerih lahkodoločene vertikalne cevi izgube oporo, zaradi česar se ode rlahko poruši.

Oder je sidran z neustreznim materialom ali ni sidran.

Diagonalnih (vetrnih) povezav ni – možen vzrok za porušitev

Na oder se montira konzolni oder za nakladanje materiala inse obremenjuje v nasprotju z dovoljenimi obremenitvami(določenimi statični izračun);

fasadni oder v območju pritrditve konzolnega odra ni sidran

Page 20: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

NEVARNOSTI V ZVEZI Z ODRI

delovni podi so zaradi tehnoloških razlogov oddaljeni več kot

30 cm od sten,

Nujno izvajati ukrepe zoper preprečitev padca z

delovnih podov med odrom in objektom (gl. slike ali pa

se zavarovati z varnostnim pasom).

Page 21: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

NEVARNOSTI V ZVEZI Z ODRI

Neustrezni dostopi na oder.

Običajna nevarna mesta:vogali, neposredna okolicadostopov na oder iz objekta inpo lestvah, velike odprtine vstenah, delovni pod brezograje, odpadki na del. podih;

Oder ni ozemljen.

Kabli pritrjeni na okenskihpolicah iz pločevine (starehiše),

Zračni vodniki pod napetostjo

Page 22: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

VARNOSTNI UKREPI ZA PREPREČITEV

NEVARNOSTI PRI UPORABI ODROV

Izdelava načrta odra - rabimo naslednje:

podatke o objektu (oblika, tlorisne dimenzije; višina do kapu,do slemena),

informacije o posebnostih objekta (velike odprtine na fasadi,zelo razgiban objekt, balkoni, velik napušč,…),

informacije o posebnostih terena (neutrjen, neraven teren, )

podatke o vrstah del, ki se bodo na odru izvajala.

Od uporabnikov odra zahtevamo pisne podatke oodmiku delovnega poda od objekta, lokaciji delovnihpodov na specifičnih mestih,

Page 23: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

izbira vrste odra

Kombinacijo klasičnega cevnega odra s tipskimi vrstami odrovpredvidimo,

če sta objekt in/ali teren zelo razgibana,

če mnogokratnik dolžine tipskih delovni podov in višine etažpri tipskih odrih ne pokriva na ustrezen način cele fasade,

Če se uporablja le tipski oder,

bodo na odru nevarna mesta, delavci pa bodo »prisiljeni"delati nevarno, da bodo dosegli mesta, ki jih na normalennačin z d.p. ne morejo (zato plezajo izven ograje, na delovnipod postavljajo lestve, zaboje, ipd., kar je nedopustno);

ali pa delajo v prisiljeni drži, če je delovni podi pod napuščemna taki višini, da ne morejo hoditi vzravnano.

Page 24: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

primer tipskega odra, prikaterem se mnogokratnikdolžine tipskih delovnih podovin višine okvirjev ne izide tako,

da bi oder pokrival cel objekt

obeh koncev odrov nimožno povezati med seboj

v stabilno konstrukcijo

Page 25: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

priprava na montažo in demontažo odra

ocena tveganja: montaža in demontaža odra spadata zaraditveganj med dela s povečano nevarnostjo za poškodbe, zatoje pas širine min 3 m oz. 20 % max višine odra nevarnoobmočje.

zavarovanje izhodov iz objekta. Če je izhodov več, določivodja del, kateri se bo med montažo oz. med demontažo odrauporabljal(i).

Preprečiti vstop nezaposlenim v nevarno območje(opozorilna vrvica + opozorilni napisi),

pomembna je tudi organizacija dela (v nevarnemobmočju ne sme delati nihče od nezaposlenih v zvezi zodrom)

enake ukrepe je potrebno izvajati, ko se čistijo delovni podi.

Page 26: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

priprava na montažo in demontažo odra

V knjigo ukrepov zapišemo zahteve iz prejšnje strani(zapisnik prejmejo in podpišejo vsi vodje del).

Odgovorni vodja del mora formirati skupino delavcev,ki bodo pri montaži oziroma demontaži odra delali na višini indoločiti delavce, ki bodo material prinašali do odra in gatransportirali na višino. Vsem mora dati jasna navodila in jihmed delom nadzirati.

Določiti način transporta materiala na odre (žerjav, konzolnadvigala, ročno) in delavce praktično poučiti o pravilnem načiniprivezovanja zlasti cevi, plohov;

Page 27: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

priprava na montažo in demontažo odra

Vodja del dodeli delavcem, ki bodo delali na višini,varnostne pasove in praktično demonstrira načinprivezovanja za varnostnim pasom.

Vsi delavci se morajo znati privezovati na ustrezen način insicer vedno cca 2 m nad glavo in predvsem na notranjo stranodra. Privezovanje v višini delovnih podov ali še nižje niustrezno.

Page 28: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

ZAVAROVANJE NEVARNIH MEST NA ODRU

Page 29: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

ZAVAROVANJE NEVARNIH MEST NA ODRU

Page 30: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

ZAVAROVANJE NEVARNIH MEST NA ODRU

Page 31: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

DOSTOPI NA ODER

Page 32: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

DOSTOPI NA ODER

Page 33: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

ODER V OBMOČJU STREHE

Page 34: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

ODER V OBMOČJU KONZOL IN VRHA PLOŠČE

Page 35: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična
Page 36: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Uporaba varnostnega pasu pri montaži in

demontaži odrov

Page 37: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

Uporaba varnostnega pasu pri montaži in

demontaži odrov

Page 38: UPORABI IN DEMONTAŽI ODROV pri postavitvi... · statika odrov, lahko dobi podatke, katerih del sem uporabil pri pripravi prispevka o odrih, v strokovni literaturi (NUK, tehnična

UPORABA ODROV

primopredajni zapisnik po končani montaži odra opraviti predajo odra uporabnikom na

osnovi skupnega pregleda odra.

uporabniki odra morajo dati v zapisnik pripombe o ustreznosti odra, zlasti o dostopih do vseh delov, kjer morajo delati, o ustreznosti zavarovanja nevarnih mest,

lastnik odra posebej opozori uporabnike o prepovedi predelav odra, odstranjevanju česarkoli, o dovoljenih obremenitvah odra,

mesečni pregledi odra zapisnik o pregledu ni ustrezen, če le odkljukamo rubrike na listu

"Knjiga odrov", saj se stanje na delovnih podih pogosto spreminja in tudi sam oder, dokler ni zmontiran dokončno.

Kadar oder uporabljajo različni izvajalci, ga mora v skladu z Uredbo pregledati tudi koordinator (K2).