Unders£¸kelse om Om unders£¸kelsen ¢â‚¬¢ Form£¥let med unders£¸kelsen er £¥ f£¥ innsikt og evaluere skolefrukt

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Unders£¸kelse om Om unders£¸kelsen ¢â‚¬¢...

 • Undersøkelse om Skolefrukt

  Rapport

  Gjennomført for høsten 2008 med Questback

 • Om undersøkelsen

  • Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater med tidligere semestre for å følge utviklingen.

  • Populasjonen er alle grunnskoler i Norge som er påmeldt administrasjonssystemet skolefruktsys.no. Da undersøkelsen ble gjennomført var populasjonen ca. 70 % av alle 1-10 og

  8-10 skoler (gratisordningen) og ca. 50 % av de rene barneskolene (1-7 skoler).

  • Målgruppen var skolefruktansvarlige ved skolene. Skolefruktansvarlige er de som har hovedansvaret for praktiske forhold knyttet til frukt/grønt på skolen. Det kan være rektor

  (spesielt på mindre skoler på under 100 elever), vanlig lærer, vaktmester eller kontorpersonell.

  • Metode: Undersøkelsen ble gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt ved bruk av • Metode: Undersøkelsen ble gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt ved bruk av Questback, noe som også innebærer spørsmål/svar på Internet.

  • Utvalg: – Alle registrerte skolefruktansvarlige ved påmeldte skoler fikk e-post med tilsendt

  skjema, totalt 1950 skolefruktansvarlige. Det var totalt 1106 som svarte, dvs. en svarprosent på 57 %. Dette er omtrent samme svarprosent som tidligere undersøkelser.

  – Noen respondenter har valgt ikke å svare på noen spørsmål. Her vil utvalget da være de som har svart på spørsmålet.

  • Gjennomføring: Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 25.11. til 9.12. 2008. Respondentene ble bedt om å svare ut fra sine erfaringer for høsten 2008.

  • Hovedansvarlig for gjennomføring og analyse: Tore Angelsen

 • Oppsummering/konklusjoner (i)

  • Det er 85 % av skoler med gratis frukt og 76 % av skoler med foreldrebetaling som enten er svært eller ganske fornøyd med skolefruktordningen høsten 2008.

  • På skoler med gratis fruktordning har andelen fornøyde vært stabil høy siden gratisordningen ble innført høsten 2007 . Undersøkelsen høsten 2008 viser at rene barneskoler med gratis frukt* (1-7 skoler) har en

  høyere andel svært fornøyde enn skoler med ungdomstrinn og gratisordning, noe som kan indikere at en

  gratis fruktordning passer enda bedre for rene barnskoler (1-7) enn for skoler med ungdomskoleelever.

  Men det kan også gjenspeile at disse barneskolene er spesielt fornøyd da de er klar over at de er

  privilegert i forhold til andre barneskoler.

  • Kvaliteten på frukten er fortsatt viktigste årsak til fornøydhet, og kvaliteten oppfattes stort sett enten som • Kvaliteten på frukten er fortsatt viktigste årsak til fornøydhet, og kvaliteten oppfattes stort sett enten som svært eller ganske bra når den ankommer skoler. Andre faktorer som påvirker fornøydhet er leveringene av

  frukt fra leverandøren, variasjon i type frukter som blir levert og administrasjonssystemet Skolefruktsys.no.

  • 64 % av lærere på skoler med gratis frukt opplever at fruktordningen bidrar til at elevene blir mer konsentrerte i undervisningen. På skoler hvor foresatte betaler for frukten svarer til sammenlikning 39 %

  av lærerne ** at fruktordningen bidrar positivt til elevenes konsentrasjon i timene. Dette viser at gratis

  frukt bidrar positivt på elevenes konsentrasjon i timene, og dermed også læringsutbytte. Forskjellen kan

  forklares ved at gratis frukt gjelder alle elever, og effekten på konsentrasjon i timene blir dermed mer

  synlige for lærerne. Når foresatte må betale for frukten er det oftest under 50 % av elevene som får

  frukt, mens omtrent hele klassen får frukt når den er gratis.

  *= På prosjekt eller der kommunen betaler for gratis frukt ** Der hvor skolefruktansvarlig ikke selv er lærer, har vi bedt skolefruktansvarlig spørre en tilfeldig lærer på skolen

 • Oppsummering/konklusjoner (ii)

  • De fleste skolene er inne på skolefrutksys.no og klargjør uten hjelp. Det er også noen som svarer at de er inne på systemet, men må ha noe hjelp, mens svært få (6 %) er ikke på systemet men får hjelp til

  klargjøring. Av de som får hjelp er det flest (2 av 3) som ringer kundesenteret til Skolefrukt, og av disse er

  hele 60 % svært fornøyd og 32 % ganske fornøyd med hjelpen. De fleste skoler med gratis frukt (85 %)

  kjenner til at de kan endre antall bestilte frukt i skolefrutksys.no i løpet av semesteret, og omtrent

  halvparten (55 %) av disse har gjort slike endinger.

  • VÅRE INNSPILL: Vi får nok en gang bekreftet at de grunnleggende faktorene som påvirker fornøydhet er kvalitet på frukten, oppfølging og variasjon i type frukter som blir levert. Fortsatt fokus på dette blir viktig kvalitet på frukten, oppfølging og variasjon i type frukter som blir levert. Fortsatt fokus på dette blir viktig

  for at vi skal kunne øke andel svært fornøyde enda mer.

 • • Grad av fornøydhet med skolefruktordningen

 • 85 % av skolefruktansvarlige på skoler med gratis frukt/grønt er enten svært eller

  ganske fornøyd med Skolefrukt høsten 2008. Det er samme andel som våren 2008.

  Den høyeste andelen fornøyde ble målt høsten 2007 da gratisordningen var helt

  ny, noe som antakelig bidro til ekstra stor begeistring.

  40 45 14 10Høsten 2008, (650 skoler, gratis)

  Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten 2008. Hvor fornøyd er du totalt sett?

  45

  39

  46

  47

  7

  12

  1

  1

  0

  1

  0 20 40 60 80 100

  Høsten 2007 (776 skoler gratis)

  Våren 2008, (649 skoler, gratis)

  Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd

  Utvalg: 650 skoler med gratis frukt/grønt ordning for høsten 2008. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

  %

 • Barneskoler med gratis frukt har en høyere andel svært fornøyd enn skoler med

  ungdomstrinn som har gratis frukt .*

  44

  44

  38

  35

  42

  47

  48

  49

  16

  8

  12

  15

  1

  1

  1

  0

  1

  0

  Høsten 2008 ( 78 skoler, 1-7 kom)

  Høsten 2007 (621 sk, 1-10 og 8-10)

  Våren 2008 (503 sk, 1-10 og 8-10)

  Høsten 2008, (523 skoler, gratis 1-10 og 8-10)

  Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten 2008. Hvor fornøyd er du totalt sett?

  63

  49

  76

  44

  42

  44

  38

  47

  19

  48

  44

  42

  2

  3

  5

  13

  16

  2

  3

  3

  1

  0

  0

  0

  0 20 40 60 80 100

  Høsten 2007 (48 skoler, 1-7 Prosjekt)

  Våren 2008 (45 skoler, 1-7 Prosjekt)

  Høsten 2008 (37 skoler, 1-7 prosjekt)

  Høsten 2007 (112 skoler, 1-7 kom)

  Våren 2008 (101 skoler, 1-7 kom)

  Høsten 2008 ( 78 skoler, 1-7 kom)

  Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd

  * Barneskoler sett sammen, både prosjekt og der kommunene betaler. Signifikant forskjell 99 %-nivå. Det er også indikasjon på at 1-10 skoler har en noe høyere andel svært fornøyd enn 8-10 skoler høsten 2008: 38% mot 32 %. (ikke signifikant forskjell)

  %

  Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret. Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

 • 76 % av skolefruktansvarlige på rene barneskoler (1-7 skoler) med

  abonnementsordning er enten svært eller ganske fornøyd med Skolefrukt høsten

  2008. De er fortsatt like fornøyd med skolefruktordningen som tidligere.

  18

  21

  56

  55

  23

  21

  3

  2

  0

  1

  Høsten 2007 (477, 1-7

  Våren 2008 (473, 1-7 skoler abon)

  Høsten 2008 (443, 1-7 skoler abon)

  Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten 2008. Hvor fornøyd er du totalt sett?

  22

  23

  48

  54

  17

  21

  10

  2

  3

  0

  0 20 40 60 80 100

  Skoleårt 2006-2007

  Høsten 2007 (477, 1-7 skoler abon)

  Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd

  Det er ikke signifikant forskjell på andel svært fornøyd på skoler med abonnement våren 2008 sammenliknet med høsten 2007.

  %

  Utvalg: I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. Resultatet for 2006/2007 er alle skoletyper i grunnskolen med abonnementsordning.

 • • Oppfattelse av frukten og leverandørene

 • Flere enn 9 av 10 skoler oppfatter kvaliteten på frukten som enten svært god eller ganske god når

  den ankommer skolen høsten 2008. Det er like mange som høsten 2007, og en klar økning fra

  våren 2008 (signifikant økning). Vi merker oss en nedgang i andelen ”svært bra” fra høsten 2007

  til høsten 2008.

  32 60 7 10Høsten 2008 (1094)

  Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen