Ulike typer risikovurdering - dok.ebl- Ulike typer av risikovurderinger –generell oversikt, –sammenhenger, –arenaer for risikovurdering –ulike typer verkty

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Ulike typer risikovurdering - dok.ebl- Ulike typer av risikovurderinger –generell...

 • Ulike typer

  risikovurdering

  Hermann Steen Wiencke

  Managing the future today

 • Proactima as

  Etablert i September 2003

  I dag et fagmilj med over. 60 medarbeidere

  Proactima AS (2003) : 36 ansatte

  Proactima Project Management Group AS (2008): 7 ansatte

  Proactima Project Services AS (2007): 14 konsulenter (ressurspool)

  HSE Academy AS (2006): 4 ansatte

  Kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen

  100% eid av ansatte

 • Innhold

  Ulike typer av risikovurderinger

  generell oversikt,

  sammenhenger,

  arenaer for risikovurdering

  ulike typer verkty

  sprsml/diskusjon

 • Hva er risiko ?

  Generelt (Aven 2006) Risiko brukes for

  utrykke den fare unskede hendelser

  representerer for mennesker, milj og

  konomiske verdier.

  Risiko omhandler usikkerhet om utfallet

  av fremtidige aktiviteter.

 • Risikostyring

  Med risikostyring forsts alle tiltak og aktiviteter som gjres for styre risiko.

  Forml med risikostyring er sikre den riktige balansen mellom det utvikle og skape verdier og det unng ulykker, skader og tap.

  Risikostyring er ikke en ensidig prosess for redusere risiko i samfunnet eller i en bedrift.

 • Virksomhetens ml

  og visjoner

  konomi

  HMS

  Samfunnsansvar

  Omdmme

  etc

  Likviditet

  Ulykkes-

  hendelser

  Teknologi

  Leverandre

  r

  Oppkjp

  Arbeids-

  marked

  Konkurrenter

  Lover og

  regler

  Helhetlig risikostyring

  Tap av

  kompetans

  e/ personell

  Mennesker

  Utstyr

  Organisasjon

  Prosesser

  Beslutninger

  Villede

  handlinger

  Politiske

  forhold

  Kreditt

  Marked/

  kunder

 • Kraftbransjen - overordnet risikostyring

  Strategisk

  risiko

  Finansiell

  risiko

  Operasjonell

  risiko

  Oppkjp

  Teknologiutvikling

  Konkurrenter

  Politiske forhold

  Lover og regler

  Arbeidsmarked

  Marked

  Kreditt

  Likviditet

  Personell

  Distribusjon

  Organisasjon

  Transformator

  Overfringsnett

  Driftssentral

  Bygninger

  Infrastruktur

  Nye anlegg /

  prosjekter

  Featu

  re

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Featu

  reFeatu

  reFeatu

  reFeatu

  re

  Feature by Feature

  Comparison

  Featu

  re

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Featu

  reFeatu

  reFeatu

  reFeatu

  re

  Feature by Feature

  Comparison

  Featu

  re

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Featu

  reFeatu

  reFeatu

  reFeatu

  re

  Feature by Feature

  Comparison

  Featu

  re

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Pro

  d

  uct

  Featu

  reFeatu

  reFeatu

  reFeatu

  re

  Feature by Feature

  Comparison

  3. personPersonsikkerhetkonomiLeveringskvalitet

  System

  Komponent

  Hendelse

  rsakBakenforliggende rsakerBrann

  Ekspl.Fall

  Klem

  Tyveri

  System

  Vei

  IKT

  Annen transport

  Kollisjon

  Bortfall av transportmiddel

  Ulykker

  Bortfall av komm. middel

  Villede

  handlinger

  - Feilhandling

  - Systemfeil

  - Naturhandling

  - Direkte angrep

  - Tilfeldige angrep

  Hendelse

  Epedemi

  Sykdom

  Streik

  Tap av kompetanse

  Organisasjon

  - Styring

  - Kultur

  - Arbeids-

  prosesser

  Hendelse

  Overordnede ml

  Risikoforhold

  Hendelser

  Milj

  Omdmme

  Etc..

 • Risikostyring p ulikt niv i en virksomhet

  Strategisk risiko Finansiell

  risiko

  Operasjonell risiko

  Overordnet Prosjektrisiko Finansiell risiko Eksisterende

  anlegg

  Vedlikehold Oppgave

  Eksempel Selskap Nytt anlegg Trading Trafostasjon Nedstengning Bytte effektbry

  ter

  Planlegging rsplan Prosjektplan . Design, dokumentasjon

  Vedlikeholds- plan Dokumen

  tasjon

  Risikovurdering Risiko Workshop

  Prosjekt-

  risikoanalyse ROS-analyse

  (grovanalyse,

  kvantitativ

  analyse)

  HAZID Sikker

  jobbanaly

  se (SJA)

  Risikohndtering Matrise/ diskusjon

  Matrise/

  prosjekt-styring Akseptkriterier/

  handlingsregler

  og ALARP

  Matrise/ diskusjon Diskusjon

  Kommunikasjon/

  konsultasjon

  Intranett

  Ledelses-

  mter

  Prosjekt-mte Rapportering

  av VaR[1]-tall

  Rapport Rapport / tabell /

  planer

  Rapport/

  skjema

  Ledelsens

  gjennomgang

  Leder-

  gruppen

  KPI[2]

  Prosjekt-

  ledelse KPI

  Mandat,

  Fullmakter

  Prosjektledelse

  KPI

  HMS

  Gjennomgang av

  plan

  Internrevi

  sjon

  [1] VaR: Value at Risk[2] KPI: Key Performance Indicators

 • Risikostyring i samfunnet og

  virksomheten

  Strategisk

  risiko

  Operasjonell

  risiko

  Finansiell

  risiko

  Anlegg og

  aktivitet

  ROS analyse for

  kraftforsyningen

  Veileder for EBL:Helhetlig risikostyring for selskap i

  kraftbransjen

  Veileder for NVEROS-analyse for

  kraftforsyningen

  Veileder for ROS-analyser i

  kommuner

  Vann og avlp

  Kraftforsyning

  Samferdsel

  Lokal industri

  ROS analyse

  Stavanger

  kommune

  Andre

  aktiviteter

  ..

  Kraft/nett

  selskap

 • Risikostyring vs hendelsesbasert

  styring

 • Hendelsesbasert styring

  Sikkert niv

  Usikkert niv Katastrofe

  Sikkert

  Tillp

  Mindre hendelse

  Alvorlig ulykke

  Storulykke

  Time

  Ulykkespotensial

  Sikkerhets-engasjement

 • Risikobasert styring

  Sikkert niv

  Usikkert niv

  Sikkerhets-engasjement

  Katastrofe

  Sikkert

  Tillp

  Mindre hendelse

  Alvorlig ulykke

  Storulykke

  Tid

  Ulykkespotensial

  Pro-aktivitet

 • Risikostyring mer enn metoder

  Implementering av sttte systemer

  Etablere styringsstruktur/roller og ansvar

  Etablere risikostyringsprosessen

  Etablere overordnet ml og strategi

  Kommunikasjon, trening og utvikling av risikostyringskultur

  Metoder

  Verkty

  Oppflging

  Risiko- og srbarhetsanalyse

  Risikostyringsprosessen

  Frekvens Konsekvens

  Prioritere og beslutteTiltaksanalyse

  Risiko- og srbarhetsanalyse

  Risikostyringsprosessen

  Klargjre ml og beslutningskriterier

  Identifisere unskede hendelser

  Sannsynelighet Konsekvens

  Etablere samlet risikobilde

  Identifisere og vurdere tiltak

  Klargjre hensikt og problemstilling

  Vurder mot ml, beslutningskriterier

  Implementere, oppflging og kontroll

  Tiltaksanalyse

  Beskrive rammebetingelser

  Planlegging og informasjonsinnhenting

 • Risikostyring i sammenheng

  Ba

  rriere

  1

  Hendelse (ulykke,

  matforgiftning,

  forurensning etc.)

  Konsekvenserrsaker Ba

  rriere

  2

  Ba

  rriere

  3

  Ba

  rriere

  ...

  Ba

  rriere

  1 Barrie

  re 2

  Ba

  rriere

  3

  Ba

  rriere

  ...

  Aktiviteter som gjennomfres fr en ulykke, matforgiftning etc. skjer Aktiviteter som gjennomfres etter at en ulykke, matforgiftning etc. har skjedd

  Modul 2:

  Tilsyn

  Modul 1:

  Risikoanalyse

  Modul 3:

  Forvaltningskunnskap/

  myndighetsrollen

  Modul 4:

  Kommunikasjon i

  tilsynsrollen

  Modul 3:

  Forvaltningskunnskap/

  myndighetsrollen

  Modul 5:

  Kommunikasjon og

  mediehndtering

  Modul 5:

  Kommunikasjon og

  mediehndtering

  Beredskap?

  Krisehndtering?

  Granskning?

  Modul ...:

  Risikostyring

  Modul ...:

  HMS ledelse

 • Risikoanalyse

 • Hva skal risikoanalysen beskrive?

  Hendelse

  Pe

  rso

  ne

  llska

  de

  Ha

  rdt ska

  de

  t

  Brann X MW

  Mindre brann

  Konsekvenser

  Scenariosrsak

  Slutthendelse 2

  Slutthendelse 3

  Slutthendelse 4

  Slutthendelse n

  Kollisjon

  Barrierer

  Ma

  terie

  lle s

  ka

  de

  r

  be

  lysn

  ing

  Stor stignings-

  grad

  Drlig sikt

  Hy fart

  Slutthendelse1

  Bre

  dm

  idtlin

  je

  H

  nd

  slu

  kker

  Ve

  ntila

  sjo

  n

  Drlige

  bremser

  Ru

  mle

  linje

  Va

  nn

  tke

  D

  dsfa

  ll

  Ikke brann

  Glatt vegbane

  ..

  Fle

  re d

  d

  sfa

  ll

  Brann 5 MW

 • NS 5814

 • Risikoanalyseprosessen

  Problemdefinisjon, informasjonsinnhenting og

  organisering

  Valg av analysemetode

  Identifikasjon av mulige initierende hendelser

  (farer, trusler, muligheter)

  Konsekvensanalysen

  Risikobilde

  Sammenligning av alternativer, identifisering

  og vurdering av tiltak

  Ledelsens vurdering og beslutning1

  )