5
Ugovorne strane: PREDUZECE ZA MARKET?NG 1 PRoPAGANDU МАХ1 М MEDIA DOO BEoGRAD (vRACAR), sa sedistem u Beogradu, ulica Alekse Nenadovica broj 19-21, maticni broj: 20288027, Р1 В: 104984713 ciji је zakonski zastupnik Ruiica Krdzic, direktor. (u doljem tekstu: Ustupilac) G1oba1 media technology drustvo sa ogranicenom odgovornoscu Beograd-Vracar, Makenzijeva 79, Vracar, Beograd, maticni broj: 21337234, РјВ: 110324611, ciji је zastupnik Sasa Blagojevic (u doljem tekstu: Prijemnik) dana 013.02.2018. godine u Beogradu zakljucuju sledeci UGOVOR 0 USTUPANJU UGOVORA 0 PRODAJI KAPITALA u privrednom drusriu RAD1OD1FUZNO PREDUZEOE STUDIO B DOO BEOGRAD (VRACAR), Masarikova 5, Vracar, Beograd, MB: 07010109, Р1 В: 100158887 Beograd, 2018. Godine

UGOVOR 0 USTUPANJU UGOVORA 0 PRODAJI KAPITALA · "Ugovor о prodaji kapitala"); da је Ustupilac dana 25.08.2017. godine sa Ministarstvom privrede Repubі ike Srbije zakljuеio Aneks

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UGOVOR 0 USTUPANJU UGOVORA 0 PRODAJI KAPITALA · "Ugovor о prodaji kapitala"); da је Ustupilac dana 25.08.2017. godine sa Ministarstvom privrede Repubі ike Srbije zakljuеio Aneks

Ugovorne strane:

PREDUZECE ZA MARKET?NG 1 PRoPAGANDU МАХ1М MEDIA DOO BEoGRAD (vRACAR), sa sedistem u Beogradu,

ulica Alekse Nenadovica broj 19-21, maticni broj: 20288027, Р1В: 104984713 ciji је zakonski zastupnik Ruiica Krdzic,

direktor.

(u doljem tekstu: Ustupilac)

G1oba1 media technology drustvo sa ogranicenom odgovornoscu Beograd-Vracar, Makenzijeva 79, Vracar,

Beograd, maticni broj: 21337234, РјВ: 110324611, ciji је zastupnik Sasa Blagojevic

(u doljem tekstu: Prijemnik)

dana 013.02.2018. godine u Beogradu zakljucuju sledeci

UGOVOR 0 USTUPANJU UGOVORA 0 PRODAJI

KAPITALA

u privrednom drusriu RAD1OD1FUZNO PREDUZEOE STUDIO B DOO BEOGRAD (VRACAR), Masarikova 5, Vracar,

Beograd, MB: 07010109, Р1 В: 100158887

Beograd, 2018. Godine

Page 2: UGOVOR 0 USTUPANJU UGOVORA 0 PRODAJI KAPITALA · "Ugovor о prodaji kapitala"); da је Ustupilac dana 25.08.2017. godine sa Ministarstvom privrede Repubі ike Srbije zakljuеio Aneks

uvodne odredbe

tІап 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

da је Ustupilac sa Agencijom za privatizaciju dana 06.10.2015. godine zakljucio Ugovor о prodaji kapitala privrednog дгиgtиа RAD1OD1FUZNO PREDUZECE 5TUD10 B DOO BEOGRAD (VRAtAR), Masarikova 5, Vracar,

Beograd, MB: 07010109, Р1В: 100158887 (u daljem tekstu: "5ubjekt privatizacije") (u да1јет tekstu: "Ugovor о prodaji kapitala");

da је Ustupilac dana 25.08.2017. godine sa Ministarstvom privrede Repubі ike Srbije zakljuеio Aneks broj 1.

Ugovora о prodaji kapitala broj 401-00-3941/17 (u да1јет tekstu:"Aneks ugovora о prodaji kapitala") kojim је prevideno da se menja garantovani iznos bankarske garancije za dobro izvrs"епје posla i da isti sada iznosi

39.800,00 evra;

da је Ustupilac u skladu sa Ugovorom о prodaji kapitala i Aneksom Ugovora о prodaji kapitala bio obavezan:

■ da u periodu od 2 (dve) godine od dana zakljui еnја Ugovora о prodaji kapitala izvrsi

investiranja u osnovna sredstva Subjekta privatizacije u ukupnom iznosu od 350.000,00

EUR;

da u periodu od 2 (dve) godine od dana zakljuitenja Ugovora о prodaji kapitala obezbedi

kontinuitet poslovanja Subjekta privatizacije;

• da u periodu od 2 (dve) godine od dana zakljui`.епја Ugovora о prodaji kapitala obezbedi

da 5ubjekt privatizacije песе smanjivati broj zaposlenih koji sи u radnom odnosu na

neodredeno vreme;

da u periodu od 2 (dve) godine od dana zakljui,enj Ugovora о prodaji kapitala obezbedi

da Subjekt privatizacije redovno isplacuje zarade zaposlenima koje dospevaju u periodu

vaienja ove ugovorne obaveze;

• da u periodu od 75 (sedamdeset pet) meseci od dana zakljucenja Ugovora о prodaji

kapitala Agenciji za privatizaciju preda bankarske garancije za dobro izvrsenje posla, u

skladu sa Ugovorom о prodaji kapitala 1 Aneksom broj 1 Ugovora о prodaji kapitala

(u да1јет tekstu: "Obaveze Ustupioca prema Ugovoru о prodaji kapitala")

da је Ustupilac dana 31.08.2017. godine, u skladu sa odredbama iz rrlana 14. Ugovora о prodaji kapitala, i

odredbama iz г;1апа 14. Aneksa ugovora о prodaji kapitala, dana 31.08.2018. godine Ministarstvu privrede

Republike Srbije predao bankarsku garanciju broj G-00-425-0118706.7 za dobro izvrsenje posla broj 1 (u

да1јет tekstu:"Bankarska garancije za dobro izvrsenje posla broj 1";

da је u junu 2017. godine od strane DRU~TVO ZA KONSALTING 1 REVIZIJU KPMG DRU~TVO ЅА OGRANItENOM ODGOVORNOЅCU BEOGRAD izradena finansijska analiza poslovanja Subjekta privatizacije

za poslovnu godinu 2015., 2016. i prva 4 meseca 2017. godine, koje analiza sluii kao sastavni deo ovog

ugovora kao Prilog 1;

Page 3: UGOVOR 0 USTUPANJU UGOVORA 0 PRODAJI KAPITALA · "Ugovor о prodaji kapitala"); da је Ustupilac dana 25.08.2017. godine sa Ministarstvom privrede Repubі ike Srbije zakljuеio Aneks

~ Q

.1 -

Subjekat privatizacije posluje sa gubicima, koji gubici su u priloienoj finansijskoj analizi poslovanja :ubjekta privatizacije iskazani kao akumulirani gubici u iznosu od preko 187.953.000,00 dinara;

da prema priloienoj finansijskoj analizi Subjekt privatizacije је prema svojim dobavljacima ima dospele

obaveze u iznosu od preko 140.650.000,00 dinara, da је razlika kreditnih zaduienja i sredstava na гаг иии Subjekta privatizacije 31.438.000,00 dinara, te da је neto zaduienost Subjekta privatizacije preko

172.133.000,00 dinara;

- da је prema priloienoj finansijskoj analizi Subjekt privatizacije vrednost neto imovine Subjekta privatizacije

147.386.000,00 dinara;

da је prilozenom finansijskom analizom utvrdeno da Subjekt privatizacije nije likvidno рrivrедnо дгиgнио, а imajuci u vidu da razlika neto zaduienosti i vrednosi neto imovine Subjekta privatizacije negativna i iznosi

- 24.747.000,00 dinara;

da usled irinjenice da su Obaveze Ustupioca prema Ugovoru о prodaji kapitala u oi`iglednoj nesrazmeri sa

тоgисnо~си Subjekta privatizacije da u narednom vremenskom periodu generige prihode, Ustupilac ima

nameru i ekonomski interes da Primaocu besteretno ustupi prava 1 obaveze iz Ugovora о prodaji kapitala,

te iz tih razloga 1 pristupaju zakljuеenja ovog ugovora;

da u skladu sa i;lanom 38. Zakona о privatizaciji ustupilac тоге da ustupi ugovor о prodaji kapitala trecem

licu-prijemniku po naknadno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleinog za poslove privrede. Prijemnik

more biti jedino lite koje ispunjava propisane uslove za kupca kapitala. Pribavljanjem saglasnosti na Ugovor

о prodaji kapitala 1 zakljucivanjem Ugovora 1 Aneksa Prijemnika sa Ministarstvom privrede, Prijemnik

postaje nosilac svih prava 1 obaveza iz navedenog Ugovora.

predmet ugovora

t1ап 2.

Predmet ovog Ugovora jeste ustupanje svih prava i obaveza Ustupioca iz Ugovora о prodaji kapitala na Prijemnika i

prihvatanje svih prava i obaveza iz Ugovora о prodaji kapitala od strane Prijemnika, а shodno odredbama iz с1апа 38

Zakona о privatizaciji i 145 Zakona о ob І igacionom odnosima.

Radi izbegavanja sumnje predmet prenosa jeste celokupan procenat udela koji Ustupilac ima u trenutku podnosenja

zahteva za promene u Agenciji za privredne registre.

ugovorna cena

1тајисi u vidu еinjenicu da Subjekt privatizacije posluje sa gubicima u iznosu od preko 187.953.000,00 dinara, da

neto zaduienost Subjekta privatizacije iznosi preko 172.133.000,00 dinara, da је razlika neto zaduienosti i vrednosti

neto imovine Subjekta privatizacije negativna 1 iznosi - 24.747.000,00 dinara, а da od dana kada ovaj ugovor stupi na

snagu Pristupilac odgovara za sve obaveze Subjekta privatizacije, Ugovorne strane su saglasne da ustupanje Ugovora

о prodaji kapitala bude izvrseno bez naknade.

posledice ustupanje

Page 4: UGOVOR 0 USTUPANJU UGOVORA 0 PRODAJI KAPITALA · "Ugovor о prodaji kapitala"); da је Ustupilac dana 25.08.2017. godine sa Ministarstvom privrede Repubі ike Srbije zakljuеio Aneks

ко t1an 4.

upanjem 1 pribavljanjem saglasnosti Ministarstva, kao 1 potpisivanjem Ugovora о ustupanјu sa Ministarstvom

privrede sve prava i obaveze iz Ugovora о prodaji kapitala prelaze sa Ustupioca na Prijemnika.

Na osnovu ovog ugovora i saglasnosti Ministarstva privrede, Prijemnik је ovlascen izvгgiti promene u registru

privrednih dru§tava Agencije za privredne registre i upisati se kao vlasnik иде1а, па kojem procentu је Ustupilac upisan u trenutku podnogenja zahteva APR-u.

garancije i obaveze Prijemnika

С1ап 5.

Prijemnik је upoznat sa iznosima dugovanja subjekta privatizacije prema trecim licima, kao i sudskim sporovima, te

se iskIjui`.ије bilo kakva odgovornost, odnosno naknada gtete Ustupioca kako prema Prijemniku, tako i ргета trecim licima.

Zakljucenjem ovog ugovora Prijemnik garantuje:

da ce sve obaveze iz Ugovora о prodaji kapitala i Aneksa ugovora о prodaji kapitala kapitala izvrsavati na nacin i u rokovima koji su utvrdeni tim ugovorima;

da do izdavanja pisane potvrde Ministarstva privrede Republike Srbije, kojom potvrdom se potvrduje da је Prijemnik ispunio sve obaveze iz Ugovora о prodaji kapitala i Aneksa ugovora о prodaji kapitala, nece

postupati protivno odredbama с1апа 6. i clana 7. Ugovora о prodaji kapitala , odnosno, da u roku od 5 (pet)

godina od dana zakljucenja Ugovora о prodaji kapitala песе izvrsiti niti dozvoliti sprovodenje radnji

raspolaganja imovinom i kapitalom Subjekta privatizacije na nacin koji је opisan u odredbama с1апа 6. i

clana 7. Ugovora о prodaji kapitala;

Ukoliko usled neispunjenja, odnosno, neurednog ispunjenja obaveze Prijemnika iz Ugovora о prodaji kapitala i

Aneksa ugovora о prodaji kapitala Ustupilac pretrpi bilo kakvu stetu, Prijemnik је dulan da nastalu stetu Ustupiocu

nadoknadi u roku od 7 dana od dana prijema obave3tenja Ustupioca о nastalojsteti.

Zakljucenjem ovog ugovora Prijemnik se obavezuje:

da na dan родпоsеnја zahteva Ministarstvu privrede Repub і ike Srbije za davanje saglasnosti na ovaj Ugovor

о ustupanju Ugovora о prodaji kapitala obezbedi i Ministarstvu privrede RepubІ ike Srbije dostavi bankarsku

garanciju iz clana 3. Aneksa Ugovora о prodaji kapitala, kojom bankarskom garancijom се se zameniti i

Prijemniku vratiti Bankarska garancije za dobro izvгsenje posla broj 1 koja је Ministarstvu privrede Repubіike

Srbije predata od strane Ustupioca.

odloini uslov za stupanje na snagu ugovora

tјдп 6.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da је odloini uslov za stupanje na snagu ovog ugovora dobijanje odgovarajuce

saglasnosti Ministarstva privrede Repubі ike Srbije u skladu sa primenjivim propisima.

Ugovorne strane се izvrsiti overu potpisa kod nadleinog organa na ovom ugovoru. Troskove overe ovog Ugovora 1

eventualnih Aneksa snosi Prijemnik, kao 1 eventualni porez po osnovu ovog Ugovora.

Page 5: UGOVOR 0 USTUPANJU UGOVORA 0 PRODAJI KAPITALA · "Ugovor о prodaji kapitala"); da је Ustupilac dana 25.08.2017. godine sa Ministarstvom privrede Repubі ike Srbije zakljuеio Aneks

osiale oboveze ugovoгnih strana

Сlдп 7.

и оvоr~а strana se оbаvеzије да u сi1ји realizaci'е ustu ап а Ugovora о года 'i ka itala ot ise од ovara'uci g 11 1 Р 1 8 Р 1 Р~ р Р~ В Ј dokument sa drugom ugovornom stranom i/i1i trecim licem narocto Ministarstvom privrede (Aneks ugovor о prodaji

kapitala i s1) kako bi se ustupanje provo i obaveza iz Ugovora о prodaji тоg1о u potpunosti realizovati.

merodavno provo i re§avanje sporova

Iап 8.

Merodavno provo

Ovaj Ugovor ce biti tumacen i izvr~en u skladu sa materijalnim i procesnim pravilima Republike 5rbije.

Refavanje sporova Bi10 koji spor i1i neslaganje koji proisti6u iz ovog Ugovora, i1i iz njegove povrede, raskida i1i ni~tavosti koji ne moie biti

re~en mirnim putem, bice re~avan pred stvarno nadleinim sидот u Beogradu.

C1an 9.

Ovaj ugovor predstavlja pravu volju ugovornih strana te ga zato i potpisuju.

Ugovorne strane: