UGOVOR O DISTRIBUCIJI i PRODAJI - openspar.comopenspar.com/docs/pdf/ugovor_distribucija.pdf · magacinski prostor za skladištenje robe sa posebnim potrebama- hladnjače dodatno naplaćuje

 • Upload
  duongtu

 • View
  240

 • Download
  3

Embed Size (px)

Citation preview

 • UGOVOR O DISTRIBUCIJI i PRODAJI projekat je

  PAR d.o.o. BEOGRAD Vladimira Popovia 38-40 11 070 Beograd

  [email protected]

  UGOVOR O DISTRIBUCIJI i PRODAJIprojekat je zatien u ZAVODU za INTELEKTUALNU SVOJINU

  Open Shopping br. A-181/2013

  sva prava projekta su zadrana

  __________________________________________

  Generalni direktor Marija Maja Nikoli

  1

  UGOVOR O DISTRIBUCIJI i PRODAJI AVODU za INTELEKTUALNU SVOJINU

  __________________________________________

  direktor Marija Maja Nikoli

 • 2

  U cilju unapreenja trgovine i osvajanju trita, uvaavajui vanost zatienog projekta par.doo, u skladu sa svojom pojedinanom poslovnom politikom i pravnim propisima Republike Srbije, a nalazei zajedniki interes u buduoj saradnji, ugovorne strane zakljuuju sledei:

  U G O V O R O

  DISTRIBUCIJI I PRODAJI PROIZVODA Sa palete proizvodnog programa Proizvoaa ... Delovodni broj ugovora

  Ugovorne strane 1. .sedite Registarski broj..,ifra delatnosti Matini broj PIB Poslovni raun....................................... Devizni Depozitni raun .IBAN ... koga zastupa Direktor .............................. (u daljem tekstu: Proizvodja) 2. . par d.o.o.Beograd , sedite Vladimira Popovia 38-40 ,11 070 Beograd , Matini broj 06008119,

  PIB 100132982 ifra delatnosti 4711, Poslovni raun: 205-215050-85

  Raun Franiza : 0070100456182 IBAN RS35205007010045618207

  Raun Depozitne izjave: 0070100456212 IBAN RS35205007010045621214

  koga zastupa Direktor Marija Nikoli (u daljem tekstu: Distributer)

  UVODNE ODREDBE

  lan 1. Ugovorne strane postigle su potpunu saglasnost volja da svoje budue poslovne odnose reguliu na nain odreen odredbama ovog Ugovora. Distributer predlae a Proizvoa prihvata predlog za ostvarivanje konstruktivne saradnje na realizaciji zatienog projekta . Open Shopping br. A-181/2013 realizatora par d.o.o. Beograd, radi distribucije i prodaje palete proizvoda Proizvoaa preko svoje trgovinske mree u osnivanju . Distributer, u prilogu ovog ugovora dostavlja Pismo o namerama ( idejnu koncepciju projekta) kao ponudu usluga (u daljem tekstu: Pismo o namerama ) koja koncepcija je, na predlog Distributera izabrana kao zatieno autorsko delo u skladu sa zakonom o autorskim pravima koje je jedinstveno u svetu , u skladu sa propisima Republike Srbije i u skladu za standardima evropske unije . Ponuda zajedno sa Programom aktivnosti idejne koncepcije projekta . par doo Beograd predstavlja sastavni deo Ugovora.

 • 3

  PREDMET UGOVORA

  lan 2. Na nain i pod uslovima predvidjenim u daljim odredbama Ugovora, Proizvoa poverava Distributeru obavljanje distribucije i prodaje proizvoda iz delatnosti svog proizvodnog programa, taksativno navedenih u daljem tekstu ovog lana: Paleta proizvodnog programa robnog znaka: 1. Naziv 2. Barcode broj 3. Proizvod odobren od strane ovlastenog zavoda broj. 4. Deklaracija proizvoda sastav , tezina, kalorinost,preporuene dnevne koliine 5. Rok upotrebe proizvoda 6. Pakovanje 7. Fotografija pakovanja i finalnog proizvoda 8. Fotografija finalno transportno pakovanje , koliina i teina. 9. Posebni uslovi skladitenja opis:_____________________________________

  OBAVEZE PROIZVOAA

  lan 3. Proizvoa se prvenstveno obavezuje da e obezbediti dovoljne koliine svojih proizvoda u skladu sa projektovanih 12 000 maloprodajnih objekata na tritu u Srbiji iji ogranci e se kontinuirano osnivati . Uredno snadbevanje trita proizvoaa Distributeru omoguuje izvrenje preuzetih obaveza i ostvarivanja prava iz ovog Ugovora. Za obavezno prvo punjenje po jednom artiklu jedan barkod postoji obavezan paket ponude u skladu sa klasifikacijom prozvoaa : mali, srednji , veliki paket ponude maloprodaja 1paleta predmetnog artikla i to 50% izloenog u prodajnom prostoru 50 % u magacinu za velikog proizvoaa paleta predmetnog artikla i to 50% izloenog u podajnom prostoru , 50 % u magacinu za srednjeg proizoaa Transportno pakovanje i to 50% izloenog u prodajnom prostoru, 50% u magacinu za malog proizvoaa sa obavezom ambulantnog snabdevanja Za proizvode kojima su potrebni rashladni ureaji,iskljuivo koliine koje e biti smetene u prodajnom prostoru sa obavezom ambulantnog snabdevanja

 • 4

  lan 4.

  Proizvoa se obavezuje da e prilikom donoenja odluka o formiranju cena proizvoda voditi rauna da je cena proizvodnog artikla jednaka trokovima proizvodnje umanjena u rasponu za 10 ,15,20 ili 25% (rabat) kojoj se dodaje visina obaveznog PDV-a . ( matematiki prikaz: proizvodna cena - % (rabat) + PDV ) Ukoliko se radi o Proizvoau-uvozniku, odnosno robi iz uvoza, Proizvoa-uvoznik je,u odnosu na domae proizvoae, u obavezi da cenu takvog proizvoda formira tako to e osnovna cena biti uveana za najvie 5% od osnovne cene, sa uraunatim transportnim i carinskim trokovima, za koju robu je duan da priloi kompletnu carinsku i uvoznu dokumentaciju, deklaraciju o uvozu i fitopatoloke nalaze o ispravnosti proizvoda. (matematiki prikaz) cena po uvoznoj fakturi + transport + carina+ PDV Cena proizvoda za korisnike usluga stanovnitvo jednaka je ceni proizvodnje i formirana je na bazi platene moi stanovnitva vodei rauna o ekonomskim kriterijumima Isplativosti i odrivosti projekta i konkurentnosti cene u odnosu na cene ostalih proizvoaa i trgovinskih lanaca. Proizvodjac se obavezuje da u vreme trajanja promotivne prodaje artikla, koja je predmet ovog ugovora, nee taj isti artikal prodavati po ceni koja je manja ili jednaka promotivnoj ceni iz prethodnih stavova ovog lana, ni jednom svom poslovnom partneru, ni na jednom prodajnom mestu, direktno niti posredstvom treih lica. Proizvoa je saglasan da za vreme trajanja ovog ugovora nema pravo na svojevoljno poveanje cene, sem ako to nije regulisano uredbom dravnog organa ili ukoliko dodje do ozbiljnije promene kursa dinara ili promena cena na tritu energentske zavisnosti. Promene cena iz prethodnog stava ovog lana, se ne odnose na ve isporuene koliine proizvoda i koliine proizvoda za koje je ve nastala obaveza Proizvoaa da ih isporui. Ukoliko se proizvodni artikal izvozi, radi prodaje u objektu Distributera koji se nalazi van granica Republike Srbije, Proizvoa je obavezan da o svom troku obezbedi kompletnu izvoznu dokumentaciju , snosi sve izvozne trokove, kao i da plati pripadajue poreze i carinu u dravi u kojoj se roba uvozi radi prodaje.

  lan 5. Proizvoa se obavezuje u sluaju promene zakonskih propisa koji direktno ili indirektno utiu na izvravanje ugovornih prava i obaveza Distributera, da na pismeni zahtev Distributera, pristupi pregovorima radi izmene Ugovora u cilju regulisanja novonastale situacije i prihvati one predloge Distributera koji su u skladu sa ciljevima zbog kojih je Ugovor zakljuen, ne dovodei pritom Distributera i korisnike usluge u nepovoljniji poloaj, a u svemu u skladu sa pozitivnim propisima.

 • 5

  lan 6. Proizvoa se obavezuje da striktno vodi rauna o kvalitetu, standardima i trajnosti svog proizvoda. Odgovornost za izloenu robu i robu u magacinu iskljuivo snosi Proizvodjac, koji je obavezan da, za proizvod koji ne odgovara standardima, kvalitetu i trajnosti, zatrai od Distributera da mu omogui da o sopstvenom troku izvri povlaenje tog proizvoda iz prodaje i isti zameni odgovarajuim proizvodom, u identinim koliinama . Proizvodjac se obavezuje da e se pridravati i potovati standard za dostavu i isporuku robe koja mora biti na standardnoj euro paleti,propisno upakovana i sloena na paleti, obezbedjena stre folijom,bez vidljivih znakova oteenja,sa istaknutom zbirnom otpremnicom i barcodom na deklaraciji i svom prateom dokumentacijom za predmetni proizvod. Proizvodja robu isporuuje sopstvenim prevozom , u skladu sa trebovanjem svih objekata ogranaka koji posluju u par doo Beograd trgovinskoj mrei.

  OBAVEZE DISTRIBUTERA

  lan 7. Distributer se obavezuje da e isporueni artikal iz delatnosti Proizvoaa, blize opisan u lanu 2. ovog Ugovora, prodavati na nain i u rokovima koji obezbedjuju odgovarajui kvalitet, kvantitet i kontinuitet usluga, sve u skladu sa odredbama ovog Ugovora, odnosno Programskog dela ponude. Distributer e poveren artikal iz delatnosti Proizvoaa prodavati na lokacijama svoje trgovinske mree odnosno na lokaciji u mestu na koje se odnosi ovaj ugovor , odnosno na svim mestima trgovinske mree za koje Proizvoa iskae interesovanje a koje e se regulisati posebnim aneksom ugovora. U cilju bolje prodaje odreenog proizvoda, Distributer je ovlaen da, na osnovu sopstvene procene, predmetni proizvod prebaci na drugu lokaciju, uz prethodno pismeno obavetenje upueno Proizvoau. Distributer se obavezuje, u sluaju da tokom trajanja Ugovora dodje do poremeaja ili prekida u pruanju ugovorenih usluga usled vie sile, da e po prestanku ovih okolnosti, u najkraem roku uspostaviti ugovoreni reim pruanja ugovorenih usluga na nain koji e zadovoljiti potrebe korisnika usluga.

 • 6

  lan 8. Distributer se obavezuje da e za sve vreme trajanja ugovora Proizvoau staviti na raspolaganje IT resurse : - elektronski barcod za predmetni artikal, - pristupnu ifru profilu - analitikoj kartici predmetnog artikla putem webportala openspar.com ( profil predmetnog artikla uredjuje iskljuivo Proizvodja), - obezbediti uslugu elektronskog knjigovodstva koja podrazumeva: a) elektrosnki pristup stanju ukupnog broja prodatog artikla do momenta upita stanja, b) elektronski upit ukupno ostvarenog prihoda od prodatog artikla do momenta provere stanja, c) stanje na zalihama u komadima/paletama/kg/litrama d) stanje broja oteenih ili neupotrebljivih koliina / povrat, - obezbediti uslugu elektronskog trebovanja, - elektronsku promenu cena - elektronsku najavu akciju snienja koja je fixna i iznosi 20 % manje od istaknute cene - obezbediti uslugu prenosa uivo ambijetna unutar trgovine, putem IP kamera webportala openspar.com - obezbediti uslugu ogranienja u skladu sa vaeim propisima i uredbama R.Srbije zabrane prodaje alkoholnog pia posle 22:00h do 06:00h i zabrane prodaje cigareta maloletnim licima bez prethodne provere elektronskog itaa line karte ili bankovne kartice

  lan 9. Distributer se obavezuje da e za sve vreme trajanja ugovora Proizvoau staviti na raspolaganje resurse Menadera prodaje zaduenog za proveru standardno oznaenog i istaknutog proizvoda, vri promenu cena,obeleavati najavljenu akciju snienja, prezentuje i nudi proizvod , ugovara isticanje reklame na webportalu, potroakim kesama,katalozima,android aplikaciji, ceradnim banerima, fb page, twitter itd.

  lan 10. Distributer se obavezuje da e obezbediti magacinski prostor za skladitenje robe, pri emu se magacinski prostor za skladitenje robe sa posebnim potrebama- hladnjae dodatno naplauje 20 eur.-a po kvadratnom metru prostora. Obaveza Distributera je da vri prijem robe 24h. Obaveza Distributera je da je raf za izlaganje proizvoda jasno vidljiv,sa istaknutim karakteristinim znakom predmetnog proizvoda koji je na njemu natampan ili privren. Obaveza Distributera je da stavi na raspolaganje Menadera koji e posvetiti vreme Proizvodjau ne due od 30 minuta za obilazak prodajnog prostora . Obaveza Distributera je da omogui oznaenim kupcima predmetnog artikla , elektronsko poruivanje kao i isticanje reklame ili akcije na webportalu openspar.com Obaveza Distributera je da elektronskim putem izvri novu porudbinu predmetnog artikla , kada se redovnim elektronskim proverama ustanovi da je stanje robe na zalihama ispod 50%.

 • 7

  lan 11. Obaveza Distributera je da svakog dana obrauna promet robe za proteklih 24h, i isti bez zadravanja nalogom za prenos sredstava prenese na tekui raun prizvodjaa sa istaknutim detaljima : NALOGOM ZA PRENOS SREDSTAVA Uplatilac : . par d.o.o ogranak XXXX Svrha plaanja :promet na dan xxxx ,naziv Artikla, broj barcoda, ukupno prodato Iznos: Broj poslovnog rauna 205-215050-85 Primalac : podaci proizvodjaa Broj poslovnog rauna xxxxxx Poziv na broj : datum prometa i broj ugovora (pod kojim je zaveden u delovodnom protokolu Proizvoaa). Obaveza distributera je da na ime tampe zatitnog znaka LOGO firme par doo Beograd na ambalai sa palete proizvoda Proizvoaa nakon svakog zavrnog rauna za predhodnu godinu uplati iznos od = 50,000 eura za predhodnu godinu. Distributer se obavezuje da nakon 3 godine uspne saradnje sa proizvoaem to podrazumeva redovno, prioritetno i uredno snabdevanje u dogovorenim koliinama,pridravanje i ispnjenje svih lanova ovog ugovora DONIRA proizvoau jednokratna bespovratna sredstva u iznosu od =150,000.00 eura koje e proizoa iskljuivo koristiti za unapreenje razvoja tehnologije proizvodnje. Distributer se obavezuje da Proizvoau na ime depozitne izjave u vidu depozitne garancije sa depozitnog rauna 0070100456212 IBAN RS35205007010045621214 prenese sredstva na Devizni Depozitni raun Proizvoaa za preuzetu robu koja j predmet prodaje u trgovinskom lancu par doo Beograd, maloprodajnim objektima 45 dana nakon potpisivanja ovog ugovora u iznosu po klasifikaciji proizvoaa mali proizva 10,000 eura, Srednji proizvodja 20,000 eura, Veliki proizvoa 30,000.00 eura i preda meninu garanciju sa meninom izjavom.

  lan 12.

  Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Distributer ovlaen da putem ugovora o franizi ili na drugi nain ustupi treem licu ispunjenje svojih obaveza ( delom ili u celosti ) iz ovog ugovora, s tim da se takvim ustupanjem Proizvoaa ne dovede u nepovoljniji poloaj od onog u kome je bio u trenutku zakljuenja ovog ugovora sa Distributerom.

 • 8

  PRETHODNI USLOVI lan 13.

  Obaveza Distributera da zapone sa obavljanjem poverenih distributivnih prodajnih delatnosti uslovljena je preduzimanjem prethodnih mera i izvrenjem pripremnih radnji (u daljem tekstu: prethodni uslovi) od strane Proizvoaa i to: - prezentuje svoju paletu proizvoda u skladu sa odredbom iz lana 2. ovog ugovora , - dostavi barkodove - formira cenovnik proizvoda u skladu sa odredbom iz lana 4. ovog ugovora - uredi profil svakog pojedinanog barkoda odnosno artikla - definie dinamiku distribucije u svim objektima trgovinskog lanca par doo Beograd - istakne logo trgovinskog lanca par paraj na ambalai svojih proizvoda. Sa svoje strane, Distributer e ispuniti prethodni uslov, tako to se obavezuje da najkasnije u roku od 90 dana obezbedi adekvatne poslovne prostore - ogranke za obavljanje delatnosti i to naj manje 500 objekata od projektovanih 12 000 na teritoriji R.Srbije, kasnije kontinuirano uveavanje broja ogranaka do projektovanog broja . U sluaju da Distributer ne ispuni prethodni uslov, ni u daljem roku od 60 dana, Proizvoa stie pravo na jednostrani raskid ugovora u pismenoj formi. Distributer zadrava pravo na jednostrani raskid ugovora, u sluaju da Proizvoa ne ispuni prethodne uslove na nain i u roku predvienim ovim lanom. Ugovorne strane zajedniki e, u pismenoj formi, konstatovati postojanje prethodnih uslova za otpoinjanje obavljanja poverenih distributivnih delatnosti, predvidjenih u prethodnim stavovima.

  NAIN FORMIRANJA CENA DISTRIBUTIVNIH USLUGA

  lan 14. Cenovnik tarifu predmetnih distributivnih usluga (u daljem tekstu: cenovnik) doneo je Distributer- par d.o.o. Beograd Prema navedenom cenovniku proizvoai su klasifikovani u sledee kategorije: - Mali proizvoai, pod kojima se podrazumevaju proizvoai zrnastih i prakastih proizvoda, slatkia. ( pakovanjima do 15 grama) koje zauzima minimalan prostor u rafovima i iji promet proizvoda koliinski ne ostvaruje znaajnu dobit. - Srednji proizvoai, pod kojima se podrazumevaju proizvoai prosenog prometa robe iroke potronje iji promet proizvoda ostvaruje znaajniju dobit. - Veliki proizvoai, pod kojima se podrazumevaju proizvoai robe iroke potronje dobro poznatih brendova kupcima , prihvaeni po svom kvalitetu, iji promet proizvoda ostvaruje znaajnu dobit.

 • 9

  lan 15.

  Zajednike odredbe cenovnika za sve kategorije proizvoaa ( mali, srednji veliki ) su : Utvreni cenovnik odnosi se iskljuivo na jedno prodajno mesto . par doo Beograd . Elektronski barkod podrazumeva sve detaljno opisano u lanu 8. ovog ugovora. Ukoliko Proizvoa u toku jedne godine a na osnovu analize trita u periodu od 3 meseca , ustanovi da njegov proizvod nije imao znaajniji promet, Proizvoa isti moe da povue sa trita i barkod postojeeg zameni, barkodom novog proizvoda sa palete svog proizvodnog programa. Utvreni cenovnik mesenih reija i usluga odreen je u fiksnom iznosu maloprodaje odnosi se na pojedinani artikal u pojedinanom objektu, za koji je dodeljen elektronski barkod i podrazumeva sledee: - Prodajni prostor - Reije prostora - Radna snaga ( kasirke magacioneri - obezbeenje) - Osiguranje od sluajnog nestanka ili unitenja osiguranje iz delatnosti,poara,poplave,provale - Transport novca - Trokove obrade podataka i bankarske transakcije - Trokove dodeljenog Menadera - PDV za prodatu robu obraunava distrbuter , a plaa Proizvoa Utvrena cena mesenih reija je fiksna i isplauje se svakog poslednjeg dana u mesecu , bez obzira na ukupan promet Proizvoaa. Distributer nema pravo da potrauje od Proizvodjaa dodatno rabat, maru, procenat od prometa i sl. Distributer svoju distributivnu uslugu po osnovu mesenih usluga naplauje sa ostvarenog prometa proizvoaa , poslednjeg dana obrauna u tekuem mesecu,odnosno automatskim umanjenjem sredstava za prenos ostvarenog prihoda proizvodjaa (na nain blie opisan u l.16. ugovora) za ugovoreni iznos po artiklu, sa dodatnim trokovima bankarskih transakcija ostvarenih tokom tekueg meseca po artiklu. Trokovi marketinga nisu ukljueni u cenovnik i dodatno se naplauju od Proizvoaa. Trokovi bankarskih transakcija se dodatno naplauju od Proizvodjaca po vaeoj fakturi banke. Ukoliko se radi o proizvodu iz uvoza, Proizvoa-uvoznik, trokove dodele elektronskog bar koda i mesenih reija plaa Distributeru pod istim uslovima koji su navedeni za domae proizvoae, s tim to je cena trokova Distributera, uveana za 25% bez obzira kojoj kategoriji proizvoaa pripada proizvoa-uvoznik.

 • 10

  lan 16.

  Shodno klasifikaciji prozvoaa koja je utvrena cenovnikom, Proizvoa je duan da Distributeru plati naknadu distributivnih usluga, i to: Mali proizvoai: - na ime mesenih usluga i reija u iznosu od fiksnih 20 Eur-a + PDV za svaki pojedinani ogranak, za svaki pojedinani barkod Srednji proizvoai:

  - na ime mesenih usluga i reija u iznosu od fiksnih 35 Eur-a + PDV za svaki pojedinani ogranak, za svaki pojedinani barkod

  Veliki proizvoai: - na ime mesenih usluga i reija u iznosu od fiksnih 50 Eur-a + PDV za svaki pojedinani ogranak, za svaki pojedinani barkod

  OBRAUN PROMETA I PRENOS SREDSTAVA NA RAUN PROIZVOAA

  lan 17.

  Distributer Proizvoau plaanje vri na osnovu ostvarenog 00:24h( dvadesetetvoroasovnog) dnevnog prometa Proizvoaa, i to na sledei nain: e-bankingom na tekui raun Proizvoaa svakog dana za predhodni dan. U sluaju zakanjenja uplate Proizvoa za dane zakanjenja ima pravo da obrauna zakonsku zateznu kamatu.

  ODGOVORNOST UGOVORNIH STRANA

  lan 18.

  Ugovorne strane su saglasne da jedna drugoj odgovaraju za tetu koja je nastala usled neispunjenja preuzetih obaveza na nain i u roku predvienim ugovorom, a posebno: U sluaju da Proizvoa postupi suprotno preuzetoj obavezi iz st.5. lana 4. ugovora, a kojim postupkom ugroava ili onemoguava Distributera u izvravanju preuzetih obaveza, odnosno direktno dovodi Distributera u ekonomski nepovoljniji poloaj u odnosu na njegov poloaj u momentu sainjenja ovog Ugovora, Proizvoa odgovara za tetu i duan je da istu nadoknadi Distributeru sve u skladu prema idejnoj koncepciji projekta i projektovanoj dobiti. U sluaju da Distributer ne ispuni prethodni uslov, blie odreen u st.3. lana 12.ovog ugovora, Distributera je obavezan da Proizvoau isplati u celosti nadoknadu svih trokova ulaganja koje je Proizvoa imao u cilju izvrenja obaveza preuzetih ovim ugovorom, poev od dana njegovog zakljuenja.

 • 11

  POVERLJIVOST

  lan 19. Ugovorne strane se obavezuju da nee, dok je ovaj Ugovor na snazi niti nakon isteka vanosti Ugovora u daljem roku od 5 godina, otkrivati ili na bilo koji nain nedozvoljeno koristiti informacije koje se odnose na poslovanje druge ugovorne strane ili poslove ili proizvode koje Distributeru ili Proizvoau postanu dostupne u toku obavljanja aktivnosti iz ovog Ugovora, osim u onom obimu koji proizilazi iz ciljeva ovog Ugovora i ispunjenja preuzetih ugovornih obaveza prema drugoj ugovornoj strani.

  DRUTVENA ODGOVORNOST

  lan 20.

  Proizvodjac, kao drutveno odgovorno pravno lice, u interesu trajnog reavanja snabdevanja gradskih kuhinja u Republici Srbiji, obavezuje se da e na ime donatorstva ,jednom godinje donirati jedno transportno pakovanje predmetnog artikla distributeru, koji je obavezan da na osnovu prikupljenih podataka najugroenijih javnih kuhinja i na njihov zahtev bez odlaganja, bez prava na novanu nadoknadu ili bilo koji lini interes zaprimeljene koliine preda ovlaenom licu gradske kuhinje, a donatora u ovom sluaju Proizvodjaca izvesti o detaljima predaje uz priloenu dokumentaciju.

  VREME NA KOJE SE ZAKLJUUJE UGOVOR

  lan 21. Ugovorne strane saglasno su se sporazumele da se predmet distributersko-prodajnih delatnosti poveravaju Distributeru na period od minimum 5 (pet) godina, te se nakon isteka ovog ugovora ukoliko ne doe do predhodno potpisanog sporazumnog raskida ovaj ugovor produuje na neodreeno vreme . Strane saglasno utvrdjuju da Distributer ima pravo i obavezu da zapone sa obavljanjem poverenih distributivnih delatnosti danom potpisivanja ugovora. Precizan datum poetka obavljanja delatnosti Distributeri su duni najaviti 15 dana ranije, odnosno najkasnije u roku od 45 dana od kog datuma poinje da tee vremenski rok od 5 (pet) godina na koji je ugovor zakljuen.

 • 12

  RASKID UGOVORA

  lan 22. Distributer ima pravo jednostranog raskida Ugovora iskljuivo u sluaju ako dodje do poremeaja u pogledu kontinuiranog, trajnog i kvalitetnog pruanja usluga koje su predmet Ugovora i obaveza Proizvoaa, a nisu mogle biti reene u skladu sa glavom ugovora Reavanje sporova, kao i u sluaju otvaranja steajnog postupka nad firmom par doo Beograd., pri emu se raskid ugovora daje u pismenoj formi sa otkaznim rokom od 30 dana.

  lan 23. Proizvoa ima pravo jednostranog raskida Ugovora u svim sluajevima predvidjenim ovim Ugovorom kao i u sluaju neispunjavanja drugih preuzetih ugovornih obaveza od strane Distributera, koje neispunjenje nije moglo biti reeno u skladu sa glavom ugovora Reavanje sporova, pri emu se raskid ugovora daje u pismenoj formi sa otkaznim rokom od 90 dana.

  REAVANJE SPOROVA

  lan 24. Kada Proizvoa smatra da Distributer ne izvrava svoju ugovornu obavezu, duan je da Distributeru dostavi pismeni dopis sa detaljnim obrazloenjem uoenih nepravilnosti. U sluaju da je Distributer saglasan sa injenicama iz dopisa, duan je da u roku od 3 dana od dana prijema dopisa dostavi Proizvoau pisani odgovor sa preciziranim predlogom koji sadrzi nain i rokove otklanjanja uoenih nepravilnosti i u roku od 6 dana iste nepravilnosti otkloni.

  lan 25. U sluaju eventualnog spora, ugovorne strane e isti pokuati sporazumno da ree, te se u tom smislu obavezuju da e savesno pristupiti pregovorima polazei pre svega od ciljeva zbog kojih je ugovor zakljuen i realnim ekonomskim parametrima.

  NADLENOST SUDA I MERODAVNO PRAVO

  lan 26. U sluaju da eventualni spor ne bude reen pregovorima, na nain odreen u prethodnoj glavi ugovora, ugovorne strane ugovaraju nadlenost Privrednog suda u Beogradu Na ovaj Ugovor e se primenjivati i ugovor e se tumaiti u skladu sa pozitivnim pravom Republike Srbije, polazei od volje ugovornih strana u momentu zakljuenja ugovora.

 • 13

  TUMAENJE UGOVORA

  lan 27.

  Ovaj Ugovor smatra se zakljuenim danom potpisivanja od ovlatenih predstavnika ugovornih strana i stupa na snagu odmah. Ovaj Ugovor predstavlja celokupan sporazum ugovornih strana i njegovim potpisivanjem prestaju da vae svi eventualni pisani ili usmeni ugovori i dogovori koji se odnose na istu materiju. Izmene ovog Ugovora ne proizvode pravno dejstvo ukoliko nisu sainjene u pismenoj formi. Ne smatra se da je bilo koja ugovorna strana odustala od neke odredbe ovog ugovora, osim ako je to uinila u pismenoj formi. Odricanje bilo koje ugovorne strane od zahteva povodom neke odredbe ovog ugovora ne deluje niti se moe tumaiti kao odricanje od druge odredbe ovog ugovora ili od budueg zahteva povodom povrede na koju se odricanje odnosi. Produenje roka za izvrenje jedne obaveze ili radnje po ovom ugovoru ne smatra se produenjem roka za izvrenje bilo koje druge obaveze ili radnje.

  ZNAENJE IZRAZA

  lan 28.

  Ugovorne strane postigle su saglasnost da pojedini izrazi u ugovoru imaju sledee znaenje: - projekat je zatieno autorsko delo Distributera zavedeno pod br. A-181/2013 zatienom u zavodu za intelektualnu svojinu - cenovnik predstavlja akt kojim je odreen iznos i nain odreivanja cene distributivnih usluga a koji je doneo Distributer- par d.o.o. Beograd - cena distributivne usluge obuhvata naknadu koju Proizvoa plaa Distributeru na ime dodele jednog elektronskog barkoda i trokova mesenih reija i usluga prema cenovniku, koji se odnosi na jedno prodajno mesto - vreme trajanja promotivne prodaje artikla podrazumeva vreme za koje je ugovor zakljuen, korisnici usluga stanovnitvo - potroai -50,000 eura godinje za isticanje logoa PAR- paraj na ambalai sa palete proizvodnog programa

  nakon zavrnog rauna za predhodnu godinu

  -150,000 eura jednokratnu Donaciju za tehnoloki razvoj i unapreenje firme nakon 3 godine

  -30,000 eura depozit u vidu depozitne izjave - garancije za plasman robe preko sistema par franize

  Depozitna izjava se uplauje prema klasifikaciji proizvoaa : Mali proizvoa 10,000 eura ,Srednji

  proizvoa 20,000 eura , veliki proizvoa 30 000 eura

 • 14

  OSTALE ODREDBE

  lan 29. Ovaj ugovor sainjen je u 3(tri) istovetna primerka, od kojih po jedan primerak, nakon potpisivanja zadrava svaka ugovorna strana, jedan primerak se deponuje kod ovlatene adv.kancelarije Distributera.

  U Beogradu dana_______________ ZA PROIZVOAA: ZA DISTRIBUTERA: _____________________(m.p.)____ ________________(m.p.)____ Gen.dir.Marija Marija Nikoli

  par doo Beograd