of 27 /27
Vodeći sistem integrator u Srbiji Milentija Popovića 32a 11070 Novi Beograd tel. 011/311-4535 011/311-6198 fax. 011/314-8311 Žiro račun: 275-2218828081109-15 Matični broj: 20194596 Šifra delatnosti: 74203 PDV: 278675596 PIB: 104593699 Stručni nalaz br. PO-103/08/02/10 STRUČNI NALAZ O IZVRŠENOM VIZUELNOM PREGLEDU I MERENJU ELEKTRIČNE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE INVESTITOR:„AGROKOMERC“ DOO Požega OBJEKAT: Hladnjača MESTO: POŽEGA, ul. Nikole Pašića bb U Požegi 08.02.2010.godine

PREGLED I MERENJE ELEKTRIČNE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAČE AGROKOMERC U POŽEGI

  • Author
    cvevas

  • View
    146

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of PREGLED I MERENJE ELEKTRIČNE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAČE AGROKOMERC U POŽEGI

Vodei sistem integrator u SrbijiMilentija Popovia 32a 11070 Novi Beograd tel. 011/311-4535 011/311-6198 fax. 011/314-8311 iro raun: 275-2218828081109-15 Matini broj: 20194596 ifra delatnosti: 74203 PDV: 278675596 PIB: 104593699

Struni nalaz br. PO-103/08/02/10

STRUNI NALAZO IZVRENOM VIZUELNOM PREGLEDU I MERENJU ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE

INVESTITOR:AGROKOMERC DOO Poega OBJEKAT: MESTO: Hladnjaa POEGA, ul. Nikole Paia bb

U Poegi 08.02.2010.godine

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

2

SADRAJ

AA.1. A.2. A.3. A.4.

OPTA DOKUMENTACIJAReenje o upisu preduzea u registar privrednih subjekata Reenje o odreivanju odgovornog lica Licenca odgovornog lica Uverenje o ispravnosti merila

strana strana strana strana strana

3 4 7 8 9

BB.1. B.2. B.3. B.4.

OPTI TEHNIKI DEOObjekat i obim pregleda i ispitivanja Opti uslovi ispitivanja Tehniki uslovi ispitivanja Merne metode i oprema

strana strana strana strana strana

10 11 11 11 12

CC.1. C.2. C.3.

PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTRINIH INSTALACIJAPregled elektrinih instalacija Ispitivanje i provere u cilju utvrivanja ispravnosti el.instalacija Provera efikasnosti gromobranske instalacije

strana strana strana strana

13 14 14 15

DD.1.

GRAFIKI PRIKAZDispozicija mernih mesta na objektu crte

strana broj

16 01/1

EE.1. E.2. Tabela I Tabela II

REZULTATI MERENJA

strana strana strana

18 19 23

FF.1.

ZAKLJUAK STRUNOG NALAZAOcena rezultata pregleda i ispitivanja

strana strana

24 25

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

3

A. OPTA DOKUMENTACIJA

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

4

A.1.

Reenje o upisu preduzea u registar privrednih subjekata

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

5

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

6

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

7

A.2.

Reenje o odreivanju odgovornog lica

PREDUZEE: TESLA-SISTEMI d.o.o. MESTO: NOVI BEOGRAD BROJ: PO-103/08/02/10 od 08.02.2010.godine

U smislu lana 13. i 14. Pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja instalacija (Slubeni glasnik Republike Srbije broj 7/99) donosim

R E E NJ E

Odreujem Ristanovi Branislava, diplomiranog inenjera elektrotehnike li. licenca br. 350 2184 03 da je ovlaeni i odgovorni radnik Preduzea TESLA SISTEMI d.o.o. iz Novog Beograda za izdavanje i overu strunih nalaza ispitivanja elektrinih i gromobranskih instalacija u smislu lanova 13 i 14 Pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine, opasnih materija, orua za rad, instalacija i sredstava i opreme line zatite a na osnovu zahteva lana 5 Pravilnika o uslovima za vrenje pregleda tehnike dokumentacije, pregleda i ispitivanja orua za rad, opasnih materija, instalacija i radne sredine, sredstava i opreme line zatite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad (Sl. glasnik RS broj 7 od 19.02.1999. godine) Ovo reenje je sastavni deo investiciono-tehnike dokumentacije.

TESLA-SISTEMI d.o.o. N. BEOGRAD Zoran Tatomirovi, dipl.ing.el.

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

8

A.3.

Licenca odgovornog lica

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

9

A.4.

Uverenje o ispravnosti merila

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

10

B

OPTI TEHNIKI DEO

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

11

B.1.

OBJEKAT I OBIM PREGLEDA I ISPITIVANJA

Objekat je prehrameno-industrijskog karaktera tipa hladnjae sa tehnolokim prostorijama koje ine dve komore, jedan tunel, dve prostorije za pripremu odnosno prebiranje i nadstrenicu sa rampom za prihvat i isporuku robe. Ispitivanjem je obuhvaen kompletan objekat. Na objektu su izvedene klasine elektroenergetske instalacije. Napajanje objekta je sa podzemne NN kablovske mree koja se napaja sa pripadajue trafostanice MBTS Agrokomerc 10/0,4kV, 1x630kVA, koja se nalazi u neposrednoj blizini objekta (oko 3m). Na objektu je izvreno ispitivanje efikasnosti zatite od indirektnog napona dodira i merenje otpora petlje zatitnog provodnika na razvodnim ormanima. Izvren je vizuelni pregled spoljanje gromobranske instalacije: prihvatnog i spusnog voda kao i vidljivog dela gromobranskog uzemljivaa. Pregledom i ispitivanjem obuhvaen je kompletan objekat. Instalacija gromobrana je tipa Faradejev kavez (SRPS IEC 1024-1). Izvedena je tako to je kao prihvatni sistem Al limeni krov, a kao spusni vodovi korieni su elini stubovi objekta i na KMS-ima vezani za uzemljivae elinom pocinkovanom trakom 25x4mm. Na objektima je izvedena provera efikasnosti izvedene gromobranske instalacije ispitivanjem neprekidnosti veze prihvatnog sistema i spusnih vodova i sistema uzemljenja i njihovih spojeva. Izvreno je i merenje prelazne otpornosti gromobranskog uzemljivaa, kao i provera izjednaenja potencijala metalnih masa. Objekat pripada II nivou zatite u pogledu gromobranske zatite (Projektna dokumentacija).

B.2.

OPTI USLOVI ISPITIVANJA

Pregled i ispitivanje elektrinih instalacija izvedeni su 08.02.2010.godine Spoljna temperatura vazduha izmerena -1oC. Vlano, smrzlo tlo, sneg.

B.3.

TEHNIKI USLOVI ISPITIVANJA

Provera uslova zatite od indirektnog napona dodira radi se prema PRAVILNIKU O TEHNIKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRINE INSTALACIJE NISKOG NAPONA (Sl. list SFRJ br. 53/88 i Sl. list SRJ br. 28/95.) lan 193, 197, 197a, 197b i 197v. Merenje impedanse petlje kvara se izvodi prema standardu SRPS.N.B2.763. MERENJE IMPEDANSE KVARA (obavezna primena od 27.10.1990.godine). Merenje otpornosti gromobranskog uzemljivaa objekta hladnjae u Poegi, izvedeno je prema standardu SRPS N.B2.762. - MERENJE OTPORNOSTI UZEMLJIVAA. Provera izjednaenja potencijala metalnih masa prema uslovima za instalacije izjednaenje potencijala dati su u pravilniku o tehnikim normativima za zatitu NN mrea i pripadajuih trafostanica (Sl.list SFRJ br. 53 i 54/88, l.192, 193 i 194), kao i SRPS-u N.B2.771 Pregled i ispitivanje elektrinih i gromobranskih instalacija je uraeno na osnovu zahteva lana 5 stav 1 Pravilnika o uslovima za vrenje pregleda tehnike dokumentacije, pregleda i ispitivanja orua za rad, opasnih materija, instalacija i radne sredine, sredstava i opreme line zatite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad objavljenom u Sl. glasnik RS, broj 7/99. Sam postupak pregleda i ispitivanja elektrinih instalacija je uraen na bazi i u skladu sa verifikovanom Metodologijom preduzea Tesla sistemi d.o.o. iz Beograda. Prema Pravilniku o postupku i pregledu i ispitivanju radne sredine, opasnih materija, orua za rad, instalacija i sredstava i opreme line zatite objavljenom u Sl. glasniku RS, broj 7/99, lan 13., stav 2 metodologija obuhvata detaljan opis pregleda elektrinih instalacija

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

12

koji je primenje u sluaju predmetnog objekta, a prema lanu 14., stav 1 ista metodologija obuhvata detaljan opis utvrivanja ispravnosti elektrinih i gromobranskih instalacija, vrste i obim merenja i ispitivanja, metode ispitivanja primenjenih mera zatite predmetnih instalacija, kao i nain korienja merne opreme.

B.4.

MERNA METODA I INSTRUMENTI

Merenje impedanse kvara i provera efikasnosti zatite izvreno je instrumentom KEW 6016 fabr. broj 8056586 proizvod KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., Japan, sa Uverenjem o ispravnosti merila broj 393-3/1-02-1276 od 11.08.2009.god. izdatog od strane Saveznog zavoda za mere i dragocene metale a sa vanou do 31. decembra 2011.godine. Istim instrumentom izvreno je merenje prelazne otpornosti uzemljivaa objekta izvedeno je U-I mernom metodom (direktno merenje sa sondom). Kopija uverenja o ispravnosti merila je sastavni deo strunog nalaza.

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

13

C

PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTRINIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

14

C.1.

PREGLED ELEKTRINIH INSTALACIJA

C.1.1. Pregled zatite od elektrinog udara Uvidom u izvedene elektrine instalacije konstatovano je sledee: a) Zatita od direktnog dodira odnosno od direktnog elektrinog udara izvedena je izolovanjem delova instalacije pod naponom kao i zatita kuitem. Delovi pod elektrine instalacije su potpuno pokriveni izolacijom, a razvodni ormani su izvedeni tako da obezbeuje stepen zatite najmanje IP2X. b) Klasifikacija razvodnog sistema je sledea: sistem je trofazni, naizmenini sa etiri provodnika. Tip razvodnog sistema u pogledu uzemljenja je TN-C-S sistem definisan odredbama standarda SRPS N.B2.730. c) Predviena mera zatite od indirektnog dodira je zatita automatskim iskljuenjem napajanja. d) Primenjeni zatitni ureaji su: - ureaji prekomerne struje topljivi (NVT) i automatski osigurai. e) Na objektu je izveden trakasti uzemljiva kao osnovni uzemljiva objekta. C.1.2. Pregled instalacija galvanskih veza za izjednaenje potencijala Uvidom u izvedene instalacije za izjednaenje potencijala konstatovano je sledee: a) Na objektu je izvedena instalacija izjednaenja potencijala metalnim masama ormana i cevovoda rashladne opreme, metalnih vrata; C.1.3. Pregled instalacije uzemljenja i gromobrana Uvidom u izvedene instalacije uzemljenja i gromobrana konstatovano je sledee: b) Na objektu su izvedene klasine gromobranske instalacije koje se sastoje od prihvatnog sistema, spusnih provodnika i sistema uzemljenja; c) Sistem uzemljenja izveden je odgovarajuom Fe/Zn trakom 25x4mm poloenom u temelj graevinskog objekta. Ovakav uzemljiva je povezan trakom sa svim metalnim delovima objekata na hladnjai, ime se ostvaruje jedinstven sistem uzemljenja mreom provodnika; d) Prihvatni (limena prekrivka krova i Fe/Zn traka) i spusni sistem (elini stubovi i Fe/Zn traka) gromobranske instalacije je klasinog tipa Faradejev kavez e) Vidljivi deo instalacije uzemljenja i gromobrana je u dobrom stanju; f) Svi spojevi su u dobrom stanju; g) Na instalaciji uzemljenja i gromobrana nisu primeeni tragovi korozije.

C.2. ISPITIVANJE I PROVERE U CILJU UTVRIVANJA ISPRAVNOSTI ELEKTRINIH INSTALACIJAC.2.1. Provera zatite automatskim iskljuenjem napajanja Neprekidnost PE provodnika proverena je merenjem elektrine otpornosti zatitnog provodnika i provodnika za izjednaenje potencijala, indirektno, merenjem otpora uzemljenja na svakom voritu- Tabela I ovog izvetaja. Provera zatite od indirektnog dodira automatskim iskljuenjem napajanja je uraena postupkom provere efikasnosti zatitnog ureaja prekomerne struje, merenja impedansi petlje i struje kvara na svim razvodnim ormanima. Pre poetka merenja ustanovljeni su sledei podaci:

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

15

a) nazivni napon faznog voda prema zemlji je 220 V (izmereno 232 V), b) prekostrujni zatitni ureaji su topljivi (NVT) osigurai i automatski osigurai 6kA tip B i C c) granino vreme iskljuenja je: 0,4 s za strujne krugove sa prikljunicama do 63 A i za strujne krugove koji napajaju rune aparate klase I koji se u toku procesa rada pomeraju rukom, a 5 s za razvodne ormane i krajne strujne krugove koji napajaju samo stabilne neprenosive elektrine ureaje. Merenje impedanse petlje kvara izvreno je instrumentom KEW 6016 i metodom definisanom standardom JUS N.B2.763. Kompletni rezultati merenja sa korekcijom dobijenih rezultata dati su u Rezultatima merenja - Tabela I ovog izvetaja. Napomena: S obzirom na primenjenu metodu merenja dobijenim rezultatima impedanse (otpornosti) petlje kvara dokazuje se (i proverava) neprekidnost zatitnog provodnika na svim mernim mestima.

C.3. PROVERA EFIKASNOSTI GROMOBRANSKE INSTALACIJEMerenje otpornosti uzemljivaa izvreno je direktno po U-I metodi merenja otpornosti (sa sondom) prema standardu SRPS N.B2.763. Izvreno je merenje otpora rasprostiranja na svakom mernom spoju, i to: - merenjem na dovodnom spustu potvrena je galvanska neprekidnost na delu prihvatni sistem-spustni vodovi - merenjem na odvodu ka uzemljivau utvrene su vrednosti otpornosti uzemljivaa, na koje su vezani spustni vodovi. Kompletni rezultati merenja otpornosti uzemljivaa dati su u ovom izvetaju - Tabela II.

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

16

D

GRAFIKI PRIKAZ

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

18

E

REZULTATI MERENJA

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

19

TABELA I

E.1.

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI SISTEMA ZATITE OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRAMERNI INSTRUMENT-TIP PROIZVOA FABR. BROJ UVER. O ISPRAVNOSTI MERENJE IZVRIO LICENCA KEW 6016 KYORITSU 8056586 393-3/1-02-1276 od 11.08.2009.god. Branislav M.Ristanovi, dipl.el.in. 350 2184 03 od 16.10.2003.god.

POSTUPKOM UPOREIVANJA IMPEDANSI MERENJE OTPORNOSTI PETLJE - REZULTATI MERENJA: OBJEKAT MESTO SISTEM NAPAJANJA ZATITNI UREAJ DATUM MERENJA VREMENSKI USLOVI HLADNJAA Poega, Nikole Paia bb TN-C-S Ureaj prekomerne struje AO B 08.02.2010.god. Hladno-1C, vlano, sneg;

OTPOR PETLJE REDNI BROJ PROSTORIJA ISPITNO MESTO TIP OSIGURAA NAZIVNE STRUJAZADOVOLJAVA

ZAKLJUAKZADOVOLJAVA

KORIGOVAN

POTREBAN

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2 Nastrenica Nastrenica Nastrenica Nastrenica Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1

3 uho II/1 uho II/2 uho II/3 uho II/4 uho II/1 uho II/2 uho II/3 uho II/4 uho II/5 uho II/6 uho II/7 uho II/8

4 AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B

In (A) 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

ta (s) 6 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1)

Zsm () 7 0,33 0,34 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16

IZMEREN

ZsmK () 8 0,35 0,35 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16

Zs () 9 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

10 x x x x x x x x x x x x

NE

PROPISANO VREME ISKLJUENJA

11

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

20

13. 14.

Prerada 1 Prerada 1

uho II/9 uho III/1

AO B AO B

16 16

0,4 (0,1) 0,4 (0,1)

0,17 0,18

0,17 0,18

2,87 2,87

x x

TABELA I (nastavak) E.1.OBJEKAT MESTO

POSTUPKOM UPOREIVANJA IMPEDANSI MERENJE OTPORNOSTI PETLJE - REZULTATI MERENJA: HLADNJAA Poega, Nikole Paia bb

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI SISTEMA ZATITE OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

OTPOR PETLJE REDNI BROJ PROSTORIJA ISPITNO MESTO TIP OSIGURAA NAZIVNE STRUJAZADOVOLJAVA

ZAKLJUAKZADOVOLJAVA

KORIGOVAN

POTREBAN

1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

2 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 1 Prerada 2 Prerada 2 Prerada 2 Prerada 2 Prerada 2 Prerada 2 Prerada 2 Prerada 2

3 uho III/2 uho III/3 uho III/4 uho III/5 uho III/6 uho III/7 uho III/8 uho II/1 uho II/2 uho II/3 uho II/4 uho II/5 uho II/6 uho II/7 uho II/8

4 AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B AO B

In (A) 5 25 16 16 16 16 16 16 20 16 16 16 16 16 16 16

ta (s) 6 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1)

Zsm () 7 0,19 0,17 0,18 0,18 0,20 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,18 0,19 0,18

IZMEREN

ZsmK () 8 0,20 0,17 0,18 0,18 0,20 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,18 0,20 0,18

Zs () 9 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,3 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

10 x x x x x x x x x x x x x x x

NE

PROPISANO VREME ISKLJUENJA

11

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

21

30. 31.

Prerada 2 Prerada 2

uho III/1 uho III/2

AO B AO B

16 16

0,4 (0,1) 0,4 (0,1)

0,18 0,18

0,18 0,18

2,87 2,87

x x

TABELA I (nastavak) E.1.OBJEKAT MESTO

POSTUPKOM UPOREIVANJA IMPEDANSI MERENJE OTPORNOSTI PETLJE - REZULTATI MERENJA: HLADNJAA Poega, Nikole Paia bb

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI SISTEMA ZATITE OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

OTPOR PETLJE REDNI BROJ PROSTORIJA ISPITNO MESTO TIP OSIGURAA NAZIVNE STRUJAZADOVOLJAVA

ZAKLJUAKZADOVOLJAVA

KORIGOVAN

POTREBAN

1 32. 33. 34. 35. 36.

2 Prerada 2 Prerada 2 Prerada 2 Prerada 2 Prerada 2

3 uho III/3 uho III/4 uho III/5 uho III/6 uho III/7

4 AO B AO B AO B AO B AO B

In (A) 5 16 16 16 16 16

ta (s) 6 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1)

Zsm () 7 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20

IZMEREN

ZsmK () 8 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Zs () 9 2,87 1,84 1,84 0,82 2,87

10 x x x x x

NE

PROPISANO VREME ISKLJUENJA

11

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

22

TABELA I (nastavak)

MERENJE OTPORNOSTI PETLJE - REZULTATI MERENJA: OBJEKAT MESTO

E.1.

ISPITIVANJE IZJEDNAENJA POTENCIJALA

Kompleks NRL i BBG Upravna zgrada Beograd, Batajniki put bbOTPOR PETLJE ZAKLJUAKZADOVOLJAVA ZADOVOLJAVA

REDNI BROJ

PROSTORIJA

ISPITNO MESTO

IZMEREN

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2 Hladnjaa spolja Hladnjaa spolja Hladnjaa spolja Hladnjaa spolja Hladnjaa spolja Hladnjaa spolja Hladnjaa spolja Hladnjaa spolja

3 KOMPRESOR I prerada 2 KOMPRESOR II komora 2 nova KOMPRESOR III komora 1 nova KOMPRESOR IV prerada 1 stara KOMPRESOR V tunel KOMPRESOR VI tunel KOMPRESOR VII tunel KOMPRESOR VIII komora 2 stara

4 NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT

In (A) 5 63 63 36 50 300 300 300 63

RPE () 6 0,45 0,44 0,46 0,44 0,48 0,52 0,45 0,44

7 x x x x x x x x

NE 8

TIP OSIGURAA

NAZIVNE STRUJA

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

23

9. 10. 11. 12.

Hladnjaa spolja Hladnjaa spolja Hladnjaa nastre. Hladnjaa spolja

KOMPRESOR IX komora 1 stara GRO 1 RO P RO P2

NVT NVT NVT NVT

63 400 63 50

0,46 0,39 0,38 0,48

x x x x

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

23

TABELA II

E.2.

ISPITIVANJE UZEMLJENJA GROMOBRANSKE INSTALACIJEMERNI INSTRUMENT-TIP PROIZVOA FABR. BROJ UVER. O ISPRAVNOSTI MERENJE IZVRIO LICENCA NAZIV FIRME DATUM MERENJA KEW 6016 KYORITSU 8056586 393-3/1-02-1276 od 11.08.2009.god. Branislav M.Ristanovi, dipl.el.in. 350 2184 03 od 16.10.2003.god. Tesla-sistemi d.o.o. Beograd 08.02.2010.god.

MERENJE OTPORNOSTI UZEMLJENJA (MERENJE SA SONDOM) - REZULTATI MERENJA: OBJEKAT MESTO KLASA OBJEKTA ZATITNI UREAJ NIVO ZATITE TIP UZEMLJIVAA MERNA METODA VREMENSKI USLOVI HLADNJAA Poega, Nikole Paia bb Poslovno-proizvodni objekat Faradejev kavez II temeljni: trakasti + konturni U-I Hladno-1C, vlano, sneg;

IZMERENA OTPORNOST UZEMLJENJA I merenje REDNI BROJ MERNO MESTO II merenje III merenje SREDNJA VREDNOST OTPORA UZEMLJENJ A POTREBAN OTPOR UZEMLJENJ A

ZAKLJUAKZADOVOLJAVA ZADOVOLJAVA

()1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2 Ispitni spoj br.1 Ispitni spoj br.2 Ispitni spoj br.3 Ispitni spoj br.4 Ispitni spoj br.5 Ispitni spoj br.6 Ispitni spoj br.7 Ispitni spoj br.8 Ispitni spoj br.7 Ispitni spoj br.8 3 0,45/0,39* 0,46/0,39* 0,44/0,39* 0,42/0,40* 0,48/0,39* 0,42/0,40* 0,44/0,39* 0,45/0,39* 0,39/0,40* 0,41/0,40*

()4 0,46 0,47 0,46 0,42 0,46 0,43 0,45 0,46 0,40 0,41

()5 0,45 0,46 0,44 0,42 0,48 0,42 0,45 0,45 0,40 0,42

RE ()6 0,46 0,46 0,45 0,42 0,48 0,42 0,45 0,46 0,40 0,41

R ()7 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 8 x x x x x x x x x x 9 10

NE

NAPOMENA

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

24

*A/B B-merenje otpora na spustnom vodu

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

24

F

ZAKLJUAK STRUNOG NALAZA

PREGLED I MERENJE ELEKTRINE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU HLADNJAE AGROKOMERC U POEGI

25

F.1 OCENA REZULTATA PREGLEDA I ISPITIVANJA Pregledom i ispitivanjem postojeih elektrinih i gromobranskih instalacija objekta hladnjae AGROKOMERC d.o.o. u Poegi ustanovljeno je da su izvedene struno i kvalitetno i u skladu sa vaeim propisima i pravilnicima. Postojee elektrine instalacije su u ispravnom i funkcionalnom stanju. Dobijeni rezultati merenja impedanse petlje kvara, prelazne otpornosti uzemljivaa objekta i neprekidnosti zatitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednaenja potencijala ZADOVOLJAVAJU u smislu PRAVILNIKA O TEHNIKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRINE INSTALACIJE NISKOG NAPONA ( Sl. list SFRJ br. 53/88 i Sl. list SRJ br. 28/95.) lan 193, 197, 197a, 197b i 197v), kao i standarda SRPS N.B2.741. : ZATITA OD ELEKTRINOG UDARA - DEO 5 ( Pravilnik br. 07-93/27 od 1989-02-10; Sl. list SFRJ br.12/89.). Dobijeni rezultati merenja prelazne otpornosti gromobranskog uzemljenja objekta ZADOVOLJAVAJU u smislu PRAVILNIKA O TEHNIKIM NORMATIVIMA ZA ZATITU OBJEKATA OD ATMOSFERSKOG PRANJENJA (Sl. list SRJ br. 11/1996) i PRAVILNIKA O JUGOSLOVENSKIM STANDARDIMA ZA GROMOBRANSKE INSTALACIJE (Sl. list SRJ br. 11/1996) kao i standarda SRPS IEC 1024-1: GROMOBRANSKE INSTALACIJE - OPTI USLOVI(1996) i SRPS IEC 1024-1-1: GROMOBRANSKE INSTALACIJE - ODREIVANJE NIVOA ZATITE (1996). F.2 OPTA NAPOMENA Prilikom pregleda i ispitivanje bila je dostupna investiciono-tehnika dokumentacija (glavni projekti) koja se odnosi na elektine instalacije jake struje i gromobranske istalacije. MERENJE IZVRIO: ______________________________ Branislav M.Ristanovi, dipl.el.in. Licenca br. 350 2184 03 od 16.10. 2003. god. Inenjerska komora Srbije. STRUNI NALAZ i MILJENJE: _____________________________ Branislav M.Ristanovi, dipl.el.in. Licenca br. 350 2184 03 od 16.10. 2003. god. Inenjerska komora Srbije.Beograd, 08.02.2010.g.

TESLA-SISTEMI d.o.o. N. BEOGRAD Zoran Tatomirovi, dipl.ing.el.