Tvorba aplikací pro transakční část Portálu veřejné správy

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tvorba aplikac pro transakn st Portlu veejn sprvy. Program: 08:00 - 09:00 Registrace 09:00 - 09:15 vod 09:15 - 09:35 Agenda RELDP 09:35 - 09:55 Pedstaven transakn sti PVS 09:55 - 10:15 Registrace ke slubm SSZ 10:15 - 10:30 Pestvka - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Tvorba aplikac pro transakn st Portlu veejn sprvyProgram: 08:00 - 09:00 Registrace 09:00 - 09:15 vod 09:15 - 09:35 Agenda RELDP 09:35 - 09:55 Pedstaven transakn sti PVS 09:55 - 10:15 Registrace ke slubm SSZ 10:15 - 10:30 Pestvka 10:30 - 11:45 Tvorba aplikac pro PVS 11:45 - 12:45 Obd 12:45 - 14:00 Zasln dokument RELDP pes PVS 14:00 - 14:20 Dal rozvoj transakn sti PVS 14:20 - 14:30 ZvrMlad Boleslav23.6. 2004

 • Jednoron evidenn listy - RELDPzkon . 424/2003 Sb., (technick novela zkona . 582/1991 Sb.)innost od 1.1.2004

 • Zmny v provdnELDP se vyhotovuj kad rok3 vyhotoven (1x SSZ, stejnopis organizace a stejnopis zamstnanecje ppustn elektronick penos datve vyhotoven pro SSZ nen teba podpis zamstnance

 • Dopady na organizacekad rok vyhotovovat ELDPprbn vyhotovovat ELDP u zamstnanc koncch pracovn innost-zajiovat stejnopis pro zamstnance (nen pedmtem een ELDP v SSZ)archivovat stejnopis v organizaci (nen pedmtem een ELDP v SSZ)

 • Dopady na SSZzskat prbn informace o pojitnch (nejen o pracovn innosti, ale i adresn daje apod.)me zpstupnit veker informace klientm IKPnov ron zpracovvat pes 4 mil. dokladzmna kontroln innosti

 • eenpreferovat elektronick penos datovch vt

 • SSZ preferujeelektronick penos datovho souborutisk do klasickch tiskopis RELDP, kter zajiuje

 • Pedvn datovch soubor RELDPpes transakn st Portlu veejn sprvyna mdich:- disketa - CD

 • Pro pes PVS?PVS je brnou pro vechny sttn institucePVS e penos mezi organizac a mstem podn v SSZPVS je bezpenPVS je perspektivn a buduj ho i jin sttyPVS = standard

 • Pstup SSZ k eenzk spoluprce s MI R organizan strnka pouvn kvalifikovanch certifikt pouvn podpisovch kl SSZ

 • Pstup SSZ k eenzk spoluprce s MICROSOFT a SBS technick een softwarov podpora

 • Pstup SSZ k eenprbn zveejovn podmnek a aktulnch informac na webu SSZkolen internch pracovnkkontakt s organizacemikontakt a kolen tvrc mzdovch systm

 • Cldo konce letonho roku odzkouet penos u 60 % organizacza rok 2004 (duben 2005) pevzt elektronicky min. 60 % RELDP z organizac

 • Pedstaven aplikace Elektronick podn

  Robert HernadySenior Systems EngineerMicrosoft s.r.o.Portl veejn sprvy

 • AgendaVysvtlen pojm a zkratekZkladn architekturaRegistrace a pihlen ke slubm Jak daje poaduje portl?Pihlaovn k transakn stiSprva t

 • Seznam zkratekEP aplikace Elektronick podnTransakn st Portlu veejn sprvyPVS Portl veejn sprvyTxE Transakn jdro PVSTransaction EngineR&E Registran modul aplikace EPRegistration & EnrolmentDIS Server rozhran resortuDeparment Interface Server

 • Zkladn architekturawww.xyz.gov.czwww.xyz.gov.czOrganizaceAgenturyObyvatel

  ElektronickPodn Ovovn identity Smrovn dokument RegistracePiazen prvTransakceSystmy veejn sprvyPortl veejn sprvyWebov strnky aportlyTokyinformacInternetKomunikan infrastruktura3 zkladn modulyRegistrace a zpis (R&E)Transakn jdro (TxE)Server rozhran resortu (DIS) Vechny sluby jsou dostupn z libovolnho portlu. Vechny systmy ad jsou podporovny

 • Zkladn funkce aplikaceTransakn jdro pro zpracovn elektronickch podnRegistrace uivatelDoruovn podn pslunm adm veejn sprvy

 • Transakn jdro (TxE)Poskytuje jednotn rozhran pro veker typy podnPijm elektronick podnKontroluje identitu odeslatelePedv podn adu veejn sprvyZasl potvrzen uivateli

 • Server rozhran resortu (DIS)Department Interface Server (DIS)DIS je rozhran mezi aplikac EP a jakmkoli mnostvm aplikanch server na stran resortu nebo adu.Poskytuje propojen a zjednoduuje obousmrnou komunikaci.Zaruuje jedno a prv jedno doruen vech XML transakc, kter byly podny v aplikaci EP. Provd transformaci datovch formt.Prostednictvm TxE vrac aplikacm informaci o zpracovn podn

 • Registrace a zpis (R&E)R&E (Registration & Enrolment) obsluhuje:registraci uivatel, kte se pihlauj ke slubmovovn uivatel ve vech budoucch transakcch R&E proto spravuje:registraci uivatelskch poven k aplikaci EPkontroln mechanismus pro oven informac proti sti znmch daj zapisovn ovench uivatel k poadovanm slubmR&E ovuje integritu kad podepsan transakceUmouje programov pstup s pomoc bezpenho SOAP API

 • Registrace uivatelSlou k vytvoen jednotn digitln identityTi typy registracObanOrganizaceZstupciSprva uivatel, asistent a zstupc

 • Registrace a vazby I

 • Registrace a vazby IIOrganizace AZstupce BOrganizace BZstupce A

 • Role - uivatelje osoba, kter zkonnm zpsobem reprezentuje organizaci nebo zstupce. m vaplikaci EP nejvy prva. Vpraxi to znamen, e uivatel me:vytvet asistenty,asistentm piazovat sluby,mazat asistenty,odebrat asistentm sluby,vytvet nov uivatele,pihlsit organizaci kdalm elektronickm slubm,odhlsit organizaci od elektronickch slueb,zaslat elektronick podn kpihlenm elektronickm slubm

 • Role - asistentAsistent je obdobn jako uivatel osoba, kter reprezentuje organizaci nebo zstupceAsistent vrmci aplikace EP me:odeslat elektronick dokumenty pro sluby, kter jsou mu piazeny uivatelemRozdlen na uivatele a asistenty je pln vkompetenci organizace

 • Registrace a zpisRegistraceSlou k vytvoen uivatelskho tu v aplikaci EPKombinace Uivatelsk identifiktor / hesloCertifiktZpis (pihlen) ke slubVbr sluby, kterou bude uivatel vyuvatVyaduje zadn znmch dajK dokonen registrace je nutn se zapsat alespo k jedn slub

 • Registrace k aplikaci EP

 • Jak daje aplikace EP poaduje?Ferda Mravenecferda.mravenec@lesy.cz****************

 • AA00-BB446599990045

 • Znm dajesada identifiktor, kter maj za kol rozpoznat obana, organizaci nebo zstupce vokamiku, kdy se zapisuje kelektronickm slubmObvykle vyadovny jako kombinace dajPklad: SSZVariabiln symbol + registran slo

 • Podpora prohle modulem R&EModul R&E byl testovn s celou adou platforem a prohle

 • Rozdl mezi pihlenm a podepsnmPihlen k aplikaci EP umouje:Spravovat svj etZapsat/Odhlsit se k elektronickm slubmZaslat podn prostednictvm PVSPodepisovn el. podpisemSlou k podepsn datov vtyJe oddlen od pihlaovn

 • Sprva tuJe nutn se pihlsit k aplikaci EP995F1Q8BW2**********

 • Vhody Oban/OrganizaceJedna identitaSnen provoznch nkladZprostedkovatelsk firmy - zstupciNov sluby jsou rychleji dostupnObousmrn bezpen elektronick komunikaceSpolehliv sluba je stle ptomna 24x7Standardn rozhran

 • ShrnutR&E poskytuje sluby ovovn a autorizace na nrodn rovniTxE je rychl, bezpen, spolehliv sluba, kter doruuje zprvy k vlastnkm slueb.DIS zjednoduuje poskytovatelm slueb komunikaci s aplikac Elektronick podnAplikace Elektronick podn zjednoduuje veejn sprv poskytovn elektronickch slueb

 • Dotazy

 • Registrace k slubm SSZJan Hbaljan.hribal@siemens.com

 • Zkladn pojmySlubaTransakcePoven pracovnk

  Sluby SSZesk sprva socilnho zabezpeen nemocensk pojitnPehled o vymovacch zkladech a pojistnm mal organizace esk sprva socilnho zabezpeen dchodov pojitnRELDP

  vod sluby SSZ

 • Zskn zkladnch informacPostup organizace/zstupce ped nvtvou okresn sprvyRegistrace na okresn sprvRegistrace na PVS

  Postup registrace

 • Kontaktn pracovnkhttp://www.cssz.cz/tiskopisy/ELDP_2004/kontaktni-pracovnici-pro-predavani.asp

  Internetov strnky SSZhttp://www.cssz.cz/tiskopisy/ELDP_2004/evidencni_listy_2004.asp

  Zskn informac

 • Poven pracovnk piprav:Oznmen o poven pracovnkadost o podpisov kl, pokud osoba dosud nen registrovna. Vlastn-li osoba kvalifikovan certifikt, jeho veejnou st (sriov slo, vystavitel)Obansk prkaz / pas pro oven

  Postup organizace/zstupce ped nvtvou okresn sprvy

 • Aplikace pro generovn dosticertReqhttp://www.cssz.cz/tiskopisy/ELDP_2004/podminky_pro_org/generovani.asp

  daje v dostijmno a pjmenemailov adresa

  Uloen dostidisketa 3,5, 1,44MB

  Generovn dosti o podpisov kl

 • Kontaktn pracovnci pro elektronick pedvn RELDPhttp://www.cssz.cz/tiskopisy/ELDP_2004/kontaktni-pracovnici-pro-predavani.asp

  Organizacemstn pslunost organizace k okresn sprvZstupcemstn pslunost zstupce k okresn sprv

  Nvtva okresn sprvy

 • Registrace na okresn sprv

  Zpracovn podklad od organizace/zstupceemailov adresaVygenerovn podpisovho kle SSZVygenerovn znmch dajRegistran slo SSZVariabiln symbol

  Postup okresn sprvy

 • Registrace na PVSregistran slo SSZvariabiln symbol

  Elektronick podnvariabiln symbol

  Pouit znmch daj

 • OsmimstnDevtimstn pouze pro elektronick podnPraha - Jihozpadn msto 121xxxxxxPraha - Modany 122xxxxxx Praha - Jin msto 123xxxxxxJesenk 884xxxxxxFiktivn - testovn99xxxxxxxx

  Variabiln symbol

 • Registrace na PVS me bt provdna ve spoluprci zamstnanc okresnch sprv

  http://www.podani.gov.cz

  (http://www.dev.gov.cz)

  Registrace na PVS

 • Pklad pouit:Registrace zstupceRegistrace organizace Zplnomocnn zstupce

  Registrace na PVS

 • Podmnky k registraci:pidleny znm daje pro poadovanou slubu

  Registrace zstupce na PVS

 • Registrace zstupce na PVSvbr odkazu "zstupci"

 • Registrace zstupce na PVSZaregistrovn se pomoc uivatelskho identifiktoru

 • Registrace zstupce na PVSVloen informac hlavnho uivatele zstupce

 • Registrace zstupce na PVSvolba sluby > "SSZ Dchodov pojitn"

 • Registrace zstupce na PVSzadn znmch daj pidlench na okresn sprv

 • Registrace zstupce na PVSzskn "identifikanho sla zstupce"

 • Registrace zstupce na PVSpidlen portlovho uivatelskho identifiktoru

 • et zstupce na PVSzadn portlovho uivatelskho identifiktoru zstupce

 • et