of 4/4
TU[ “TOZA DRAGOVI]“ KRAGUJEVAC RASPORED KONSULTACIJA ZA VANREDNE KANDIDATE FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2019/2020 [KOLSKE GODINE (biblioteka {kole) PONEDEQAK, 24.02.20. 10.45 - 12.15 PSIHOLOGIJA Тодоровић Славица 11.15 - 12.45 PRAKTI^NA NASTAVA ZA TRG. 4, PRAKTI^NA NASTAVA ZA TRG. 5, KOMERCIJALNO POZNAVAWE ROBE, EKONOMIKA I ORG. PREDUZE]A, EKON. TURIZMA, BIROTEHNIKA, PREDUZETNI[TVO, ORG.PROIZVODWE, ORG. ROBNOG PROMETA Шорић Новак 11.15 - 12.45 ISTORIJA Милосављевић- Љубић Марија 11.30 - 13.00 NEMA^KI JEZIK Златић Маријана 12.30 - 14.00 RUSKI JEZIK Милојевић Јелена 12.30 - 14.00 SRPSKI JEZIK Павловић Радица 12.30 - 14.00 TRGOVINSKO POSL. 2, PRAKTI^NA NASTAVA ZA TRG. 2, MENAXMENT U TRGOVINI, MARKETING U TURIZMU, POSLOVNA KOMUNIKACIJA, NABAVKA I FIZI^KA DISTRIBUCIJA, STATISTIKA, KWIGOVODSTVO, RA^UNOVODSTVO, RA^. POSL. Милићевић Љиљана 12.30 - 14.00 HEMIJA, POZNAVAWE PREPARATA Милошевић Сузана 12.30 - 14.00 POZNAVAWE ROBE, POZNAVAWE @IVOTNIH NAMIRNICA, POZNAVAWE PI]A I NAMIRNICA Марковић Мирјана

TU[ “TOZA DRAGOVI]“ · Web viewAUTOMATIKA U TEKSTILNOJ IND. MA[INSTVA, TEHNI^KO CRTAWE Ђорђевић Миодраг, Миловановић Вера, Баловић Гордана

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TU[ “TOZA DRAGOVI]“ · Web viewAUTOMATIKA U TEKSTILNOJ IND. MA[INSTVA, TEHNI^KO CRTAWE...

TU[ “TOZA DRAGOVI]“

TU[ “TOZA DRAGOVI]“

KRAGUJEVACRASPORED KONSULTACIJA ZA VANREDNE KANDIDATEFEBRUARSKI ISPITNI ROK 2019/2020 [KOLSKE GODINE

(biblioteka {kole)

PONEDEQAK, 24.02.20.

10.45 - 12.15 PSIHOLOGIJA

Тодоровић Славица

11.15 - 12.45 PRAKTI^NA NASTAVA ZA TRG. 4, PRAKTI^NA NASTAVA ZA TRG.

5, KOMERCIJALNO POZNAVAWE ROBE, EKONOMIKA I ORG.

PREDUZE]A, EKON. TURIZMA, BIROTEHNIKA,

PREDUZETNI[TVO, ORG.PROIZVODWE, ORG. ROBNOG PROMETA

Шорић Новак

11.15 - 12.45 ISTORIJA

Милосављевић-Љубић Марија

11.30 - 13.00 NEMA^KI JEZIK

Златић Маријана

12.30 - 14.00 RUSKI JEZIK

Милојевић Јелена

12.30 - 14.00 SRPSKI JEZIK

Павловић Радица

12.30 - 14.00 TRGOVINSKO POSL. 2, PRAKTI^NA NASTAVA ZA TRG. 2,

MENAXMENT UTRGOVINI, MARKETING U TURIZMU, POSLOVNA

KOMUNIKACIJA, NABAVKA I FIZI^KA DISTRIBUCIJA,

STATISTIKA, KWIGOVODSTVO, RA^UNOVODSTVO, RA^. POSL.

Милићевић Љиљана

12.30 - 14.00 HEMIJA, POZNAVAWE PREPARATA

Милошевић Сузана

12.30 - 14.00 POZNAVAWE ROBE, POZNAVAWE @IVOTNIH NAMIRNICA,

POZNAVAWE PI]A I NAMIRNICA

Марковић Мирјана

13.15 - 14.45 FIZIKA

Каралазић Биљана

13.15 - 14.45 TRGOVINSKO POSL. 1, TEHNIKA PRODAJE, TEHNIKA PRODAJE I

USLUGE KUPCIMA 1 I 2, FINANSIJSKI MENAXMENT,

MARKETING , MARKETING U TRGOVINI, FINANS. POSLOVAWE,

FINANSIJSKO POSLOVAWE SA EVIDENCIJOM, ORGANIZACIJA

SKLADI[NOG POSLOVAWA

Арсенијевић Весна

UTORAK, 25.02.20.

08.45 - 10.15 OSNOVI TURIZMA I UGOSTITEQSTVA, HOTELIJERSTVO,

OSNOVI EKONOMIJE (ZA TUR. TEH)

Ардалић Слађана

08.45 - 10.15 TRGOVINSKO POSL. 3, PRAKTI^NA NASTAVA ZA TRG.3, PRAKT.

NASTAVA 1, POSLOVNO KOMUNICIRAWE, OSNOVI EKONOMIKE

TRGOVINE, EKONOMIKA TRGOVINE, OSNOVI TRGOVINE,

OSNOVI POSLOVAWA U TRGOVINI, OSNOVI EKONOMIJE, NAC.

EKONOMIJA, ORG. NABAVKE I PRODAJE

Ардалић Слађана

09.15 - 10.45 FILOZOFIJA

Јовичић Небојша

09.30 - 11.00 BIOLOGIJA, EKOLOGIJA, NAUKA O ISHRANI, ISHRANA,

NACIONALNE KUHIWE, PUTEVI HRANE

Кљунић Лолита

10.15 - 11.45 KUVARSTVO SA PRAKTI^NOM NAST., PROFESIONALNA PRAKSA

Луковић Стаменка

10.30 - 12.00 GEOGRAFIJA

Вуловић Зорица

11.30 - 13.00 [email protected] SA PRAKT. NASTAVOM,

PROFESIONALNA PRAKSA

Арсенијевић Владимир

11.30 - 13.00 ENGLESKI JEZIK

Јањић Наташа

11.30 - 13.00 FRANCUSKI JEZIK

Радовић Сузана

11.30 - 13.00 RA^UNARSTVO I INFORMATIKA(kabinet ra~unarstva) Елез Јасминка

11.30 - 13.00 LIKOVNA KULTURA, ISTORIJA UMETNOSTI, ESTETIKA STRUKE

UMETNI^KO OBLIKOVAWE

Радишић Александар

11.30 - 13.00 MUZI^KA UMETNOST

Станковић-Петровић Ана

11.30 - 13.00 TEHNOLOGIJA TEKSTILA, TEHNOLOGIJA ODE]E, TEKSTILNA

VLAKNA, KONSTR. ODE]E, MEHANIKA SA OSN. MA[INSTVA,

AUTOMATIKA U TEKSTILNOJ IND. MA[INSTVA, TEHNI^KO CRTAWE Ђорђевић Миодраг, Миловановић Вера, Баловић Гордана

12.00 - 13.30 USTAV I PRAVA GRA\ANA, PRAVO

Стризовић Гордана

12.00 - 13.30 SOCIOLOGIJA, SOCIOLOGIJA SA PRAVIMA GRA\ANA

Гогић Иван

12.15 - 13.45 AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVAWE, PROFESIONALNA

PRAKSA, SPOQNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVAWE

Игрутиновић Славица

12.30 - 14.00 POSLASTI^ARSTVO, PEKARSTVO,

PROFESIONALNA PRAKSA

Марковић Наталија

SREDA, 26.02.20.

10.45 - 11.45 MATEMATIKA

Михајловић Мирјана

10.45 - 11.45 HIGIJENA, ANATOMIJA, DERMATOLOGIJA Видосављевић Катарина

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК - 27.02. - 02.03.2020.

Direktor

Miqkovi} Ivica

_________________