TU[ ¢â‚¬“TOZA DRAGOVI]¢â‚¬â€Œ Web view R.b Polagawe diplomskog, maturskog i specijalisti~kog ispita Vreme
TU[ ¢â‚¬“TOZA DRAGOVI]¢â‚¬â€Œ Web view R.b Polagawe diplomskog, maturskog i specijalisti~kog ispita Vreme
TU[ ¢â‚¬“TOZA DRAGOVI]¢â‚¬â€Œ Web view R.b Polagawe diplomskog, maturskog i specijalisti~kog ispita Vreme
TU[ ¢â‚¬“TOZA DRAGOVI]¢â‚¬â€Œ Web view R.b Polagawe diplomskog, maturskog i specijalisti~kog ispita Vreme

TU[ ¢â‚¬“TOZA DRAGOVI]¢â‚¬â€Œ Web view R.b Polagawe diplomskog, maturskog i specijalisti~kog ispita Vreme

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TU[ ¢â‚¬“TOZA DRAGOVI]¢â‚¬â€Œ Web...

TU[ “TOZA DRAGOVI]”

TU[ “TOZA DRAGOVI]”

R AS P O R E D

POLAGAWA ISPITA ZA VANREDNE U^ENIKE U

FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2017/2018 [KOLSKE GODINE

^ETVRTAK 01.03.18.

R.b

Predmet

Vreme

1.

Fizika

10,00

2.

Francuski jezik, Nema~ki jezik - pismeni

11,00

3.

Psihologija

11,15

Francuski jezik, Nema~ki jezik - usmeni

12,00

4.

Tehnologija tekstila, Tehnologija ode}e, Tekstilna vlakna, Konstrukcija ode}e, Mehanika sa osnovama ma{instva, Automatika u tekstilnoj ind. ma{instva, Tehni~ko crtawe

12,00

5.

Fizi~ko i zdravstveno vaspitawe

12,45

6.

Tehnologija rada sa prakti~nom nast. za `enske frizere

13,00

7.

Tehnologija rada sa prakti~nom nast. za mu{ke frizere

13,00

8.

Trgovinsko poslovawe 1, Tehnika prodaje, Tehnika prodaje i usluge kupcima 1 i 2, Finansijski menaxment, Marketing, Marketing u trg., Finans. poslovawe, Finans. posl. sa evidencijom, Org. skl. posl.

13,30

9.

Ruski jezik - pismeni

13,30

10.

Trgovinsko poslovawe 2, Prakt. nastava za trgovinu 2, Menaxment u trgovini, Marketing u turizmu, Posl. komunikacija, Nabavka i fizi~ka distribucija, Statistika, Kwigovod., Ra~unov., Ra~. posl.

13,30

11.

Trgovinsko poslovawe 3, Prakt. nastava za trgovinu 3, Prakt. nastava za trgovinu 1, Posl. komunicirawe, Osnovi ekonomike trg., Ekonomika trgovine, Osnovi trgovine, Osnovi poslovawa u trg., Osnovi ekonomije, Nacionalna ek., Org. nabavke i prodaje

13,30

12.

Prakt. nastava 4, Prakt. nastava 5, Komerc. poznavawe robe, Ek. i org. preduze}a, Ek. i org. tur. preduze}a, Ekon. turizma, Birotehnika, Preduzetni{tvo, Org. proiz., Org. rob. prometa

13,30

13.

Hemija, Poznavawe preparata

13,30

14.

Poznavawe robe, Poznavawe pi}a i namirnica, Poznavawe `ivotnih namirnica

13,30

Ruski jezik - usmeni

14,30

PETAK 02.03.18.

R.b

Predmet

Vreme

15.

Geografija, Turisti~ka geografija

09,00

16.

Prakti~na nastava za konfekcionare

10,00

17.

Biologija, Ekologija, Nauka o ishrani, Ishrana, Putevi hrane, Nacionalne kuhiwe

12,00

18.

Higijena, Higijena i prva pomo}, Anatomija sa fiziologijom, Dermatologija, Zdravstveno vaspitawe

12,45

19.

Istorija

12,45

SUBOTA 03.03.18.

R.b

Predmet

Vreme

20.

Ra~unarstvo i informatika, Poslovna informatika, Informacioni sistem u trg., Ra~unarstvo u tekst. industr.

08,00

21.

Engleski jezik – pismeni

08,00

Engleski jezik – usmeni

09,00

22.

Matematika – pismeni

09,00

Matematika – usmeni

10,00

23.

Srpski jezik - pismeni

10,00

Srpski jezik – usmeni

11,00

24.

Osnovi turizma i ugostiteqstva, Hotelijerstvo

11,00

25.

Agencijsko i hotelijersko poslovawe, Profesionalna praksa, Spoqnot. i dev. posl.

11,00

26.

Psihologija

11,00

27.

Ustav i prava gra|ana, Radno pravo, Pravo

11,00

28.

Sociologija, Sociologija sa pravima gra|ana

11,00

29.

Filozofija

11,00

30.

Gra|ansko vaspitawe - prvi razred

11,00

31.

Gra|ansko vaspitawe - drugi razred

11,00

32.

Gra|ansko vaspitawe - tre}i razred

11,00

33.

Gra|ansko vaspitawe - ~etvrti razred

11,00

34.

Kuvarstvo sa prakti~nom nastavom, Profesionalna praksa

11,30

35.

Umetni~ko oblikovawe

11,30

36.

Poslasti~arstvo, Pekarstvo, Profesionalna praksa

11,30

37.

Uslu`ivawe sa prakti~nom nastavom, Profesionalna praksa

11,30

38.

Likovno, Muzi~ko, Istorija umetnosti, Estetika struke

11,30

39.

Verska nastava za sve razrede

12,00

PONEDEQAK 05.03.18,

R.b

Polagawe diplomskog, maturskog i specijalisti~kog ispita

Vreme

40.

Tekstilstvo - prakti~ni deo

10,00

41.

Polagawe srpskog jezika za maturski ispit

10,30

42.

Li~ne usluge - `enski i mu{ki frizer

11,00

43.

Turizam

12,00

44.

Trgovina

12,00

45.

Ugostiteqstvo

13,00

46.

Tekstilstvo - teorijski deo

13,00