Tržišna pravila - · PDF filekojoj se vrši primarna regulacija frekvencije, održava razmjena snage na zadatoj vrijednosti, vraćanje frekvencije u

 • View
  227

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Tržišna pravila - · PDF filekojoj se vrši primarna regulacija frekvencije,...

 • Na osnovu lana 128 stav 2 Zakona o energetici ("Slubeni list CG" broj 5/16) i lana 23 stav 2 alineja 2 Statuta Drutva sa ogranienom odgovornou "Crnogorski operator trita elektrine energije" - Podgorica ("Slubeni list CG" br. 13/11, 60/11 i 39/15), Odbor direktora Drutva sa ogranienom odgovornou "Crnogorski operator trita elektrine energije" - Podgorica, na sjednici odranoj 31.05.2017. godine, donio je

  Trina pravila

  Trina pravila su objavljena u "Slubenom listu CG", br. 44/2017 od 6.7.2017. godine, a stupila su na snagu 14.7.2017.

  I OPTE ODREDBE

  Predmet lan 1

  Ovim Pravilima se utvruju: 1) postupci, principi i standardi za organizovanje i funkcionisanje trita elektrine energije u

  skladu sa primijenjenim modelom trita, 2) princip ekonomskog prvenstva, sa izuzetkom povlaenih proizvoaa, u skladu sa Zakonom

  o energetici (dalje u tekstu: Zakon), 3) nain identifikacije i registracije uesnika na tritu elektrine energije (dalje u tekstu: uesnik

  na tritu) i operatora, nain ostvarivanja prava uesnika na tritu, principi i postupci odreivanja i sprovoenja balansne odgovornosti,

  4) obaveze uesnika na tritu, ukljuujui obaveze po osnovu balansne odgovornosti, 5) vrste ugovora koji se zakljuuju na tritu i ugovora u vezi sa funkcionisanjem trita i

  formularni ugovori utvreni Zakonom, 6) standardi i postupci za obavljanje i evidentiranje transakcija na tritu elektrine energije, 7) standardi i postupci za izradu, odravanje i auriranje baze podataka za potrebe trita

  elektrine energije, 8) standardi i postupci za prijavu, izradu, provjeru i promjenu dnevnih voznih redova, 9) nain objavljivanja podataka vezanih za funkcionisanje trita, osim komercijalno osjetljivih

  informacija, 10) nain i postupak obrauna koliinskih odstupanja za konano poravnanje nosilaca balansne

  odgovornosti balansnih grupa, odnosno balansno odgovornih subjekata i njihovo finansijsko poravnanje na tritu elektrine energije,

  11) oblik i sadraj bankarske garancije ili drugog sredstva obezbjeenja plaanja, 12) postupci i principi za otkup elektrine energije proizvedene u objektima povlaenih

  proizvoaa i 13) postupci i principi za kupoprodaju elektrine energije proizvedene u objektima povlaenih

  proizvoaa izmeu Operatora trita elektrine energije (dalje u tekstu: Operator trita) i snabdjevaa i kupca samosnabdjevaa,

  Principi lan 2

  Stvaranje konkurentnog, efikasnog i odrivog trita elektrine energije, kao i omoguavanje ravnopravnog poloaja svim uesnicima na tritu, zasnovano je na principima da se organizovanje i upravljanje tritem elektrine energije, otkup elektrine energije proizvedene u objektima povlaenog proizvoaa i prodaja otkupljene elektrine energije snabdjevau i kupcu samosnabdjevau, obavlja na javan, nepristrasan i nediskriminatoran nain.

  Trina pravila, Pravila za funkcionisanje prenosnog i Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema elektrine energije

  lan 3

 • Ova Pravila su u neposrednoj vezi sa pravilima kojima se ureuje funkcionisanje prenosnog sistema i funkcionisanje distributivnog sistema elektrine energije, naroito u dijelu koji se odnosi na:

  1) komercijalne ugovore za prikljuenje i korienje prenosnog i distributivnog sistema Crne Gore,

  2) ugovor o pruanju pomonih usluga, 3) ugovore vezane za uee u balansnom mehanizmu, 4) obavezu nadlenih operatora sistema da nabavljaju elektrinu energiju za pokrivanje gubitaka

  u svojim sistemima i 5) obavezu dostavljanja mjernih podataka od strane Operatora prenosnog sistema elektrine

  energije (dalje u tekstu: Operator prenosnog sistema), Operatora distributivnog sistema elektrine energije (dalje u tekstu: Operator distributivnog sistema) i Operatora zatvorenog distributivnog sistema Operatoru trita, koji su mu neophodni za koliinski obraun odstupanja predaje i prijema elektrine energije od voznih redova, finansijski obraun, kontrolu finansijskog poravnanja i obraun proizvedene elektrine energije u objektu povlaenog proizvoaa.

  Znaenje izraza i definicije lan 4

  (1) Izrazi upotrijebljeni u ovim Pravilima imaju znaenje kao u Zakonu. (2) U ovim Pravilima koriste se i izrazi koji imaju sljedea znaenja:

  1) Balansiranje

  sistema

  Proces kojim se, upravljanjem ponudama za smanjenje ili

  poveanje proizvodnje i/ili potronje elektrine energije u

  realnom vremenu, postie sljedei cilj:

  1. odrava balans izmeu raspoloive elektrine energije

  (proizvodnja i nabavka) i ukupnih potreba za elektrinom

  energijom (potronja i isporuka) u realnom vremenu,

  2. rjeava problem zaguenja u prenosnom sistemu i

  3. odrava potreban nivo regulacione rezerve.

  2) Balansni

  mehanizam

  Skup pravila i procedura koje uspostavlja Operator trita u

  skladu sa Pravilima kojima se ureuje funkcionisanje

  prenosnog sistema elektrine energije i ovim pravilima u cilju

  balansiranja sistema, obrauna koliinskih odstupanja

  balansno odgovornih subjekata i njihovog finansijskog

  obrauna koji iz toga proistie.

  3) Bazna snaga Vrijednost okvirnog voznog reda regulacionih proizvodnih

  jedinica, koje uestvuju u sekundarnoj regulaciji.

  4) Bilateralni ugovor

  Ugovor o prodaji i kupovini elektrine energije koji

  neposredno, tj. van organizovanog trita, zakljuuju uesnici

  na tritu (ugovorne strane), kojim je ureen njihov

  kupoprodajni odnos.

  5) Dan D Svaki dan u kojem se odvija stvarna isporuka elektrine

  energije.

  6) Dan D - 1 Dan unaprijed je svaki dan koji neposredno prethodi danu

  isporuke.

  7) EIC kod Meunarodno propisana identifikaciona oznaka za energetske

  subjekte i uesnike na tritu.

 • 8) ENTSO-E

  Evropsko udruenje operatora prenosnih sistema elektrine

  energije (European Network of Transmission System

  Operators for Electricity).

  8) ESS Standard za prijavu i razmjenu voznih redova koji propisuje

  ENTSO-E.

  9) Gubici elektrine

  energije

  Tehniki gubici elektrine energije u prenosnom i

  distributivnom sistemu elektrine energije.

  10) Konani vozni red

  Vozni red formiran na osnovu okvirnog voznog reda kome su

  pridruene prekogranine transakcije, kompenzacioni

  programi i rjeavanja moguih tehnikih ogranienja (d-1)

  11) Konkurentno

  (organizovano) trite

  elektrine energije

  Mjesto gdje je kupoprodaja elektrine energije odreena

  skupom ugovora, pravila o poslovanju i drugim srodnim

  aktima o kupoprodaji elektrine energije, definisanih ovim

  Pravilima.

  12) Mjerni ureaj Ureaj koji mjeri i registruje proizvodnju, potronju i

  razmjenu elektrine energije.

  13) Naknada za

  uslugu

  Novani iznos koji uesnik na tritu plaa Operatoru trita

  za pruenu uslugu.

  14) Obraunski

  interval Period od jednog sata (ili krae).

  15) Obraunski period Period od jednog mjeseca koji poinje u 00 h prvog dana u

  mjesecu, a zavrava se u 24 h poslednjeg dana u mjesecu.

  16) Okvirni vozni red

  Vozni red izraen na osnovu prijavljenih voznih redova

  balansno odgovornog subjekta ili nosioca balansne

  odgovornosti.

  17) Ostvareni vozni

  red

  Konani vozni red korigovan naknadnim dodavanjem

  vrijednosti satnih prosjeka realizovane sekundarne i tercijarne

  regulacije i transakcija uesnika na tritu sa unutar dnevnog

  trita.

  18) Otvoreni ugovor

  Ugovor o kupoprodaji elektrine energije, koji su zakljuili

  nosilac balansne odgovornosti balansne grupe (snabdjeva) i

  subjekt poravnanja odstupanja (krajnji kupac) koji ne sadri

  satni plan kupoprodaje, ve se obraun vri na nivou

  obraunskog perioda. Ovaj ugovor ujedno definie pripadnost

  subjekta poravnanja balansnoj grupi.

  19) Pomona pravila Sva pravila i dokumenta koja proistiu iz osnovnih akata.

  20) Poravnanje

  Proces obrauna stvarnih koliinskih odstupanja - poravnanje

  planiranih (ugovorenih) koliina elektrine energije sadranih

  u konanom voznom redu sa stvarno izmjerenim koliinama

 • elektrine energije.

  21) Poravnanje

  odstupanja

  Proces meusobnog izmirenja finansijskih obaveza nosioca

  balansne odgovornosti balansne grupe, balansno odgovornog

  subjekta i Operatora trita, proisteklih iz obrauna

  koliinskog odstupanja nosioca balansne odgovornosti

  balansne grupe i balansno odgovornog subjekta na nivou

  vremenskog perioda od jednog mjeseca.

  22) Potpuno

  snabdijevanje

  Snabdijevanje krajnjeg kupca iskljuivo od strane jednog

  snabdjevaa putem zakljuivanja otvorenog ugovora.

  23) Potroaka

  jedinica

  Pod potroakom jedinicom u smislu ovih Pravila

  podrazumijeva se jedinica snage 10 MW i vie.

  24) Primopredajno

  mjesto

  vorite u elektroenergetskom sistemu, opremljeno mjernom

  opremom, gdje se predaje, prima i mjeri elektrina energija.

  25) Registracija

  krajnjih kupaca

  Proces centralne registracije svih krajnjih kupaca koji

  sprovodi Operator trita u skladu sa ovim Pravilima.

  26) Registracija

  uesnika na tritu

  Proces centralne registracije svih uesnika na tritu koji

  sprovodi Operator trita u skladu sa ovim Pravilima.

  27) Registraciono

  mjerenje

  Ureaj za mjerenje elektrine energije, koji omoguava

  mjerenje i registrovanje predaje/prijema elektrine energije za

  svaki pojedinani obraunski interval (1 sat).

  28) Regulacioni blok

  Vie susjednih regulacionih oblasti koje zajedno obezbjeuju

  regulaciju frekvencije i snage razmjene u odnosu na druge

  regulacione blokove unutar interkonekcije.

  29) Regulaciona oblast

Search related