128
PRILOG BR. 2 OBRAZAC TROŠKOVNIKA GRAĐEVINA: STUDENTSKI RESTORAN I CAFFE BAR U VIROVITICI INVESTITOR: TERRA SLAVONICA d.o.o. Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica LOKACIJA: Virovitica k.č.br. 297/2 (gr.br.1175/2); k.o. Virovitica-grad ZOP: 34/11 TROŠKOVNIK Virovitica, ožujak 2012.

Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

Embed Size (px)

DESCRIPTION

xls troškovnik

Citation preview

Page 1: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

PRILOG BR. 2

OBRAZAC TROŠKOVNIKA

GRAĐEVINA: STUDENTSKI RESTORAN I CAFFE BAR U VIROVITICI

INVESTITOR: TERRA SLAVONICA d.o.o.Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica

LOKACIJA: Viroviticak.č.br. 297/2 (gr.br.1175/2); k.o. Virovitica-grad

ZOP: 34/11

TROŠKOVNIK

Virovitica, ožujak 2012.

Page 2: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

PRILOG BR. 2

OBRAZAC TROŠKOVNIKA

INVESTITOR: TERRA SLAVONICA d.o.o.Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica

GRAĐEVINA: IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

LOKACIJA: Viroviticak.č.br.297/2 (gr.br.1175/2); k.o. Virovitica-grad

ZOP: 34/11

TROŠKOVNIK RADOVA

SKUPNA REKAPITULACIJA

A GRAĐEVINSKI RADOVI

B OBRTNIČKI RADOVI

C UREĐENJE OKOLIŠA

D VODOVOD I KANALIZACIJA

E STROJARSKE INSTALACIJE

F ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

G OPREMA

UKUPNO

PDV 25%

SVEUKUPNO

SLOVIMA:

Datum: ožujak, 2012.

Page 3: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 1

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina Ukupno

A GRAĐEVINSKI RADOVI

I. PRIPREMNI RADOVI

1.1.

komplet 1.00

1.2.

Obračun po m³ izvedenog probnog iskopa. m³ 15.00

1.3.

Obračun po m². m² 50.00

Ukupno I - PRIPREMNI RADOVI (kn) :

II. ZEMLJANI RADOVI

2.1.

100.00

2.2.

- strojni iskop 70% 91.00

- ručni iskop 30% 39.00

2.3.

Jed. mjere

Jedinična cijena

Iskolčenje objekta, čime su obuhvaćena sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren te izrada elaborata iskolčenja od ovlaštene osobe. Stavka uključuje osiguranje karakterističnih točaka, obnavljanje i održavanje iskolčenih točaka za vrijeme građenja.

Izvedba probnih iskopa u cilju utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija. Iskope vršiti isključivo ručno. Prosječna veličina jarka 0,8x2,5x1,5 m.

Krčenje grmlja i šiblja sa utovarom i odvozom. Materijal dobiven krčenjem odvozi se na gradsko odlagalište udaljeno do 5 km.

Skidanje humusnog sloja debljine d=20 cm na području zahvata. Rad obuhvaća površinski iskop humusa u debljini sloja od 20cm, utovar i odvoz na gradsko odlagalište do 5 km. Humus se iskopava isključivo strojno, bagerima ili univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način.

Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa. m³

Kombinirani iskop rova za temeljne trake, temeljne grede i temeljne stope širine i dubine prema prilozima iz projekta u zemljanom materijalu. Iskop izvesti uz povećan oprez kako bi stijenke rova poslužile kao oplata pri betoniranju. Rad obuhvaća iskop, utovar i odvoz materijala na odlagalište do 5 km.

Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.

m³m³

Planiranje i uređenje dna iskopa za temelje u zemljanom materijalu s točnošću ±3 cm s izbacivanjem viška zemlje van rova.

Page 4: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 2

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

120.00Obračun po m² uređenog temeljnog tla. m²

Page 5: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 3

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

2.4.

180.00

Ukupno II - ZEMLJANI RADOVI (kn) :

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.1.

m³ 6.00

3.2.

- beton C25/30 125.00

- oplata 400.00

3.3.

- beton C25/30 7.00

- oplata 14.00

Izrada tamponskog sloja od prirodno granuliranog šljunka debljine 20-45 cm ispod AB ploče poda. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala te razastiranje i zbijanje vibropločama i valjcima do modula stišljivosti min. Ms=60 MN/m².

Obračun po m³ izvedenog nasipa. m³

Betoniranje podložnog betona ispod temeljnih greda, traka i stopa debljine 5 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C16/20. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona.

Obračun po m³ ugrađenog betona.

Betoniranje temeljnih traka i greda u zemlji i dijelomično ili potpuno u oplati na mjestima nasipavanja, dimenzija prema projektu betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Betoniranje armiranobetonskih temeljnih stopa u zemlji i dijelomično u oplati na mjestima nasipavanja, dimenzija prema projektu betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Page 6: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 4

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

3.4.

- beton C25/30 90.00

- oplata 25.00

3.5.

- beton C25/30 20.00

- oplata 185.00

3.6.

- beton C25/30 9.00

- oplata 85.00

3.7.

- beton C25/30 115.00

- oplata 490.00

Betoniranje armiranobetonske ploče poda (podloga hidroizolacije) te ploče terasa i ulaznih podesta debljine 15 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Ploča se armira armaturnim mrežama B(Q)-257 (armatura iskazana posebno) te se završno zaglađuje kao priprema za postavu hidroizolacije. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Betoniranje armiranobetonskih zidova debljine 20 i 25 cm u glatkoj oplati betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Betoniranje armiranobetonskih stupova dimenzija prema projektu u glatkoj oplati betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Betoniranje armiranobetonske ploče krovišta debljine 20 i 24 cm u glatkoj oplati (zajedno sa horizontalnim i kosim serklažima), betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Page 7: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 5

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

3.8.

- beton C25/30 5.00

- oplata 85.00

3.9.

- beton C25/30 1.00

- oplata 10.00

3.10.

- beton C25/30 15.00

- oplata 90.00

3.11.

- beton C25/30 10.00

- oplata 85.00

3.12.

- beton C25/30 6.00

Betoniranje armiranobetonskog krovnog nadozida iznad krovne konstrukcije debljine 10 cm u glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Betoniranje armiranobetonske emplate debljine 10-13 cm, širine 30 cm u glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Betoniranje armiranobetonskih vertikalnih serklaža presjeka i dimenzija prema prilozima iz projekta u zidovima od opeke betonom razreda tlačne čvrstće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate, te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Betoniranje armiranobetonskih nadvoja i greda dimenzija prema projektu u glatkoj oplati. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate, te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Betoniranje armiranobetonskih vanjskih ulaznih stubišta i rampe u oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Dimenzije stuba su 15/35 i 15/30 cm.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate. m³

Page 8: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 6

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

- oplata 17.00m²

Page 9: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 7

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

3.13.

Obračun po m' izvedene klupčice. m' 30.00

3.14.

- beton C25/30 0.50

- oplata 1.00

3.15.

Obračun po kg postavljene armature. kg 13,000.00

3.16.

Obračun po kg postavljene armature. kg 14,000.00

Ukupno III - BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI (kn) :

IV. ZIDARSKI RADOVI

4.1.

Betoniranje prozorskih klupčica visine 4 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C16/20. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate, nabavu, transport, ugradnju i njegu betona.

Betoniranje armiranobetonske ploče u kotlovnici za postolje kotla, debljine 20 cm u glatkoj oplati, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

m³m²

Dobava, siječenje, savijanje i polaganje zavarenih armaturnih mreža od rebrastog čelika za armiranje B500 B, svih profila prema statičkom proračunu. Armatura mora biti čista bez korozije ili masnoće, pripremljena točno prema projektu konstrukcije, montirana na podmetačima i distancerima, te prije početka betoniranja pregledana od strane nadzornog inženjera.

Dobava, siječenje, savijanje i polaganje armaturnih šipki od rebrastog čelika za armiranje B500 B, svih profila prema statičkom proračunu. Armatura mora biti čista bez korozije ili masnoće, pripremljena i učvršćena točno prema projektu konstrukcije, montirana na podmetačima i distancerima, te prije početka betoniranja pregledana od strane nadzornog inženjera.

Zidanje zidova debljine 30 i 20 cm blok opekom tip kao POROTHERM u produžnom mortu 1:2:6 marke M5. Zida se u potpuno horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, a mort se raspoređuje po cijeloj površini debljine zida. Opeka se prije zidanja obavezno mora močiti u vodu. Stavka uključuje dobavu svog potrebnog materijala, izradu skele, te transport materijala do mjesta ugradnje.

Page 10: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 8

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

m³ 180.00Obračun po m³ gotovog zida.

Page 11: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 9

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

4.2.

Obračun po m² gotovog zida. 35.00

4.3.

m² 1,150.00

4.4.

m² 400.00

4.5.

Obračun po m gotove špalete. m 55.00

Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm šupljom blok opekom u produžnom mortu 1:2:6 marke M5. Zida se u potpuno horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, a mort se raspoređuje po cijeloj površini debljine zida. Opeka se prije zidanja obavezno mora močiti u vodu. Stavka uključuje dobavu svog potrebnog materijala, izradu skele, te transport materijala do mjesta ugradnje.

Žbukanje unutarnjih zidova od opeke grubom žbukom debljine 1,5 cm produženim mortom 1:2:6 i finom vapnenom žbukom 1:3 debljine 0,5 cm. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. Na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Stavka uključuje dobavu i transport svog potrebnog materijala i izradu skele.

Obračun po m² gotove površine.

Žbukanje stropova, greda grubom žbukom debljine 1,5 cm produženim mortom 1:2:6 i finom vapnenom žbukom 1:3 debljine 0,5 cm. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. Na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Stavka uključuje dobavu i transport svog potrebnog materijala i izradu skele.

Obračun po m² gotove površine.

Žbukanje špaleta širine 20-30 cm na otvorima preko 5,0 m² grubom žbukom debljine 2,0 cm produženim mortom 1:2:6 i finom vapnenom žbukom 1:3 debljine 0,5 cm. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. Na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Stavka uključuje dobavu i transport svog potrebnog materijala i izradu skele.

Page 12: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 10

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

4.6. Izvedba betonske podloge - estriha. Rad obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji transport i izradu betonske plivajuće podloge (položene na toplinsku izolaciju). Stavka uključuje pripremu površine, razastiranje i ugradbu podloge, završnu obradu prema uvjetima za polaganje poda i zaštitu. Podloga se izvodi od sitnozrnog betona C12/15 te se armira PP vlakancima. U stavku je uključena i izrada reške na mjestima sudara sa zidovima, stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije s umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm.

Page 13: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 11

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

- debljine 5 cm m² 15.00

- debljine 6 cm m² 160.00

- debljine 7 cm m² 250.00

4.7.

- debljine 4-9 cm m² 110.00

4.8.

Obračun po m ugrađenog profila. m 25.00

4.9.

Obračun po m. m 250.00

4.10.

Obračun po m² očišćene površine objekta. 400.00

Ukupno IV - ZIDARSKI RADOVI (kn) :

V. IZOLATERSKI RADOVI

5.1.

Obračun po m² gotove površine.

Izvedba betonske podloge - estriha u padu na terasama i ulaznim podestima. Rad obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji transport i izradu betonske podloge u padu. Stavka uključuje pripremu površine, razastiranje i ugradbu podloge, završnu obradu prema uvjetima za polaganje poda i zaštitu. Podloga se izvodi od sitnozrnog betona C12/15 te se armira PP vlakancima.

Obračun po m² gotove površine.

Dobava i postava prelaznih profila između razlišitih vrsta i visina podova. Profili su aluminijski, a oblik i boja po izboru projektanta.

Zidarska obrada zidova nakon postave instalacija. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju PVC mrežice u polimerno ljepilo na mjestima postave instalacija u širini 20 cm.

Čišćenje objekta tijekom i po završetku zidarskih radova sa utovarom i odvozom šute i otpadnog materijala na gradsko odlagalište do 5 km.

Izrada horizontalne hidroizolacije poda prizemlja s preklopom 10 cm na AB ploču slijedećeg sastava:

Hladni temeljni prednamaz na bazi bitumena koji se nanosi na suhu i očišćenu podlogu četkanjem.

Dva sloja visokofleksibilne polimer bitumenske hidroizolacijske trake za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine debljine 4 mm.

Page 14: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 12

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

m² 400.00

Rad obuhvaća i podizanje hidroizolacijske trake uz zidove u visini 10 cm u sanitarnim čvorovima. U stavku je uključena nabava i doprema svog materijala.

Obračun po m² izvedene izolacije.

Page 15: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 13

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

5.2.

- traka širine 30 cm m 60.00

- traka širine 40 cm m 160.00

5.3.

m² 400.00

5.4.

m² 500.00

5.5.

m² 185.00

Izrada trakaste horizontalne hidroizolacije ispod nosivih unutarnjih i vanjskih zidova slijedećeg sastava:

Hladni prednamaz na bazi bitumena koji se nanosi na suhu i očišćenu podlogu

Dva sloja fleksibilne polimer bitumenske hidroizolacijske trake za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine debljine 4 mm.

U stavku je uključena nabava i doprema svog materijala.

Obračun po m izvedene izolacije.

Dobava materijala i izrada toplinske izolacije poda na tlu. Izolacija se sastoji od ploča tvrdog ekstrudiranog polistirena (XPS, λ=0,03W/m²K, m=1,5kg/m²), d=6,0 cm + ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T (λ=0,042W/m²K, m=0,36kg/m²), d=3 cm. Između ploča izolacije i plivajućeg betonskog estriha postavlja se polietilenska folija debljine 0,2 mm ljepljena samoljepljivom trakom širine 4 cm što je uključeno u stavku. Prilikom polaganja paziti da se spojevi donjih i gornjih ploča ne poklapaju. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m² izvedene izolacije (6+3cm).

Dobava materijala i postava toplinske izolacije krovne ploče od mineralne vune tip kao Tervol KP debljine 18 cm (λ=0,035W/m²K, m=5,4kg/m²). Termoizolacija se postavlja između rogova visine 18 cm iznad stropne AB ploče. Ispod mineralne vune a iznad AB ploče postavlja se paronepropusna folija sa preklopom 50 cm (PE 0,25 mm, λ=0,19W/m²K, m=0,25kg/m²). Folija se pričvršćuje rogovima. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m² izvedene izolacije uključivo foliju.

Dobava materijala i ugradnja kombi ploča d=5 (tip kao KOMBIPOR 50 mm, λ=0,039W/m²K, m=7,6kg/m²) cm na armiranobetonskim elementima (AB zidovi, horizontalni i vertikalni serklaži, nadvoji) na fasadnim zidovima.

Obračun po m² izvedene izolacije.

Page 16: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 14

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

5.6.

m² 65.00

5.7.

m² 45.00

Ukupno V - IZOLATERSKI RADOVI (kn) :

VI. TESARSKI RADOVI

6.1.

Obračun po m² tlocrtne površine krovišta. m² 495.00

6.2.

Obračun po m² kose površine krova. m² 500.00

Ukupno VI - TESARSKI RADOVI (kn) :

Dobava materijala i izrada toplinske izolacije zidova negrijanih prostora. Izolacija se sastoji od ploča mineralne vune debljine 5 cm (λ=0,035W/m²K, m=1,5kg/m²). Ispred mineralne vune a prema grijanom prostoru postavlja se paronepropusna folija sa preklopom 50 cm. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m² izvedene izolacije uključivo foliju.

Ispuna dilatacije pločama elastificiranog polistirena debljine d=5,0 cm. Rad obuhvaća postavu i učvršćenje ploča od polistirena. U stavku je uključen sav rad i materijal potreban za funkcionalnu izvedbu dilatacijske reške.

Obračun po m² izvedene dilatacijske ispune.

Izrada drvene krovne konstrukcije od crnogorice II klase za ugradnju pokrova. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala kao i premaz građe zaštitnim antifungicidnim sredstvom. Dimenzije konstruktivnih elemenata drvene krovne konstrukcije su 10/18 cm na razmaku 1,0 m.

Nabava, doprema i postava uzdužnih (kontra) letvi 5/3 cm koje se polažu okomito na strehu odnosno na rogove i poprečnih letava koje se polažu paralelno sa strehom na osnom razmaku 100 cm, odnosno prema uputama proizvođaća pokrova, uključujući potrebni materijal kao i premaz zaštitnim antifungicidnim sredstvom. Stavka uključuje i dopremu i postavljanje vodonepropusne, a paropropusne folije koja se postavlja na mineralnu vunu,odnosno rogove.

Page 17: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 15

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

VII. OSTALI RADOVI

7.1.

- profil 80x40x4 mm kg 700.00

7.2.

komplet 1.00

7.3.

480.00

7.4.

kom 1.00

7.5.

kom 1.00

Nabava, doprema i ugradnja čeličnih profila za izradu nosača opšava krovnog nadozida. Čelični profili izvode se od čelika S 235 dimenzija 80x40x4 mm. Stavka obuhvaća sav spojni i pričvrsni materijal te sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune završenosti uključujući izradu radioničke dokumentacije i antikorozivnu zaštitu. Svi čelični elementi moraju se antikorozivno zaštiti s dva temeljna premaza (2x35 μm) i dva završna premaza (2x40 μm) na bazi poliuretana u tonu prema izboru investitora. Prije izvedbe zaštite od korozije površina elementa mora biti adekvatno pripremljena pjeskarenjem do stupnja čistoće Sa 2,5 i ne smije sadržavati nečistoće.

Čišćenje i uređenje gradilišta nakon završetka svih radova na izvedbi građevine. Stavka obuhvaća prikupljanje otpadnog građevinskog i ostalog materijala, utovar i odvoz na gradsko odlagalište.

Završno čišćenje objekta prije tehničkog pregled,uključivo pranje prozora, podova, keramike i sanitarija.Stavka obuhvaća prikupljanje otpadnog građevinskog i ostalog materijala, utovar i odvoz na gradsko odlagalište.

Geodetsko praćenje izgradnje objekta. Pri gradnji geodetskim instrumentima pravovremeno kontrolirati vertikalnost elemenata i osnovne pravce na fasadi objekta. Na visinu etaže dozvoljeno je odstupanje od 1cm, a za horizontalne pravce 1cm na 10m. Geodetskim instrumentom pravovremeno kontrolirati gornju površinu AB ploča, te horizontalne ivice na fasadi. Dozvoljeno odstupanje 1cm na 10m dužine. Pod pravovremenom kontrolom podrazumijeva se kontrola vertikalnosti i horizontalnosti u fazi izrade oplate za beton te ostale radove.

Izrada energetskog certifikata za nestambenu zgradu (restoran) sa složenim tehničkim sustavom koji se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole izrađen od ovlaštene osobe u dva jednako važeća primjerka.

Page 18: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A GRAĐEVINSKI RADOVI 16

PRILOG.BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

7.6.

kom 1.00

7.7.komplet 1.00

7.8.kom 1.00

Ukupno VII - OSTALI RADOVI (kn) :

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI

I. PRIPREMNI RADOVI

II. ZEMLJANI RADOVI

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

IV. ZIDARSKI RADOVI

V. IZOLATERSKI RADOVI

VI. TESARSKI RADOVI

VII. OSTALI RADOVI

SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:

Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja te prijavnog lista za upis u katastar i gruntovnicu za novoizvedenu građevinu.

Projektantski nadzor nad izgradnjom predmetne građevine.

Izrada projekta izvedenog stanja po završetku radova. Projekat izrađuje ovlašteni projektant.

Page 19: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 1

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina Ukupno

B OBRTNIČKI RADOVI

I. GIPSERSKI RADOVI

1.1.

m² 200.00

1.2.

m² 35.00

1.3.

Jed. mjere

Jedinična cijena

Dobava i montaža spuštenog ovješenog stropa od gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm. Ovjes visine 0-130 cm. Strop se montira na konstrukciju za ovješenje od pocinčanih čeličnih profila koja se učvršćuje u AB krovnu ploču. Karakteristike spuštenog stropa moraju ispunjavati uvjete namjene prostora. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača. Uključivo sav potreban materijal: ovjes, pribor, spojna sredstva, uglovni profili na spoju sa zidovima, bušenje rupa za rasvijetu veličine prema lampi, kao i laka skela. U restoranu i caffe baru gips-kartonske ploče se postavljaju u dvije razine sa djelomičnim preklapanjem.

Obračun po m² izvedenog spuštenog stropa.

Dobava i montaža spuštenog ovješenog stropa od vlagootpornih gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm u sanitarnim prostorijama. Ovjes visine 60-110 cm. Strop se montira na konstrukciju za ovješenje od pocinčanih čeličnih profila koja se učvršćuje u AB krovnu ploču. Karakteristike spuštenog stropa moraju ispunjavati uvjete namjene prostora poput vlagootpornosti. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača. Uključivo sav potreban materijal: ovjes, pribor, spojna sredstva, uglovni profili na spoju sa zidovima, bušenje rupa za rasvijetu veličine prema lampi, kao i laka skela.

Obračun po m² izvedenog spuštenog stropa.

Dobava materijala i izrada pregradnih gipskartonskih zidova debljine d=10cm, visine do 4,30 m.

Unutarnji zidovi izvode se kao gotovi zakitani gipsani zidovi. Zid od gipsanih ploča na konstrukciji, sastoji se od: jednostavne konstrukcije stalaka od pocinčanih čeličnih profila, uključujući spojno brtvljenje na druge građevne dijelove, s obje strane dvostruka vodootporna gipskartonska ploča te potrebnu podkonstrukciju za ugradnju vrata i metalni dovratnik.

Page 20: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 2

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

Obračun po m2 izvedenog zida m² 165.00

1.4.

Obračun po m2 izvedenog zida m² 70.00

1.5.

m² 65.00

Oko vratnog okova dodati tipski UA profil kao pojačanje rubnih špaleta otvora. Jednako tako stavka obuhvaća i ugradnju ojačanja za montažu umivaonika i pisoara.

Profili: CW 50Oplate: 2x2×12,5 mm obostrano GBK (gips-karton)Debljina izolacije: 50 mmBroj izolacijskih naslaga:1Minimalna sirova gustoća: 50 kg/m3Zvučna izolacija: Rw,R 50 dBDebljina zida: 100 mm

Dobava materijala i izrada pregradnih gipskartonskih zidova debljine d=12,5cm, izvode se u skladištu pića te visine preko 4,30 m.

Unutarnji zidovi izvode se kao gotovi zakitani gipsani zidovi. Zid od gipsanih ploča na konstrukciji, sastoji se od: jednostavne konstrukcije stalaka od pocinčanih čeličnih profila, uključujući spojno brtvljenje na druge građevne dijelove, s obje strane dvostruka vodootporna gipskartonska ploča te potrebnu podkonstrukciju za ugradnju vrata i metalni dovratnik.

Oko vratnog okova dodati tipski UA profil kao pojačanje rubnih špaleta otvora. Jednako tako stavka obuhvaća i ugradnju ojačanja za montažu umivaonika i pisoara.

Profili: CW 75Oplate: 2x2×12,5 mm obostrano GBK (gips-karton)Debljina izolacije: 75 mmBroj izolacijskih naslaga:1Minimalna sirova gustoća: 50 kg/m3Zvučna izolacija: Rw,R 50 dBDebljina zida: 125 mm

Dobava i montaža obloge toplinske izolacije zidova prema negrijanim prostorima od gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm. Obloga se montira na konstrukciju od pocinčanih čeličnih profila koja se učvršćuju zid od opeke, a izvodi se od dvostruke vodootporne gipskartonske ploče. Oko vratnog okova dodati tipski UA profil kao pojačanje rubnih paleta otvora. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača. Uključivo sav potreban materijal: pribor, spojna sredstva, spojno brtvljenje na druge građevne dijelove, kao i laka skela.

Obračun po m² izvedene obloge.

Page 21: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 3

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

1.6.

Obračun po kom. kom 12.00

1.7.

m² 2.00

Ukupno I - GIPSERSKI RADOVI (kn) :

II. BRAVARSKI RADOVI

2.1.

Obračun po m' izvedene ograde. m' 11.00

Dobava, izrada i montaža revizionih okana svijetlog otvora 80x80 cm za odabrani tip spuštenog stropa za pristup opremi klimatizacije, ventilacije i vatrodojave. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača. Uključivo sav potreban materijal:čelični profili, pribor, spojna sredstva, kao i laka skela.

Dobava i montaža obloge vodokotlića i nosača konzolne wc školjke u sanitarnom čvoru za osobe sa invaliditetom od gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm. Obloga se montira na konstrukciju od pocinčanih čeličnih profila koja se učvršćuju zid od opeke, a izvodi se od dvostruke vodootporne gipskartonske ploče. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača. Uključivo sav potreban materijal: pribor, spojna sredstva, spojno brtvljenje na druge građevne dijelove.

Obračun po m² izvedene obloge.

Nabava materijala i izrada kose ograde rampe za osobe sa invaliditetom, visine 90 cm od čeličnih profila. Ograda se sastoji od okruglih profila: stupovi Ø40 mm i dva rukohvata na visini 60 i 90 cm sa zaobljenim završetkom od okruglih cijevi Ø40 mm. Prije izrade obavezna je provjera na mjestu ugradnje. U stavku je uključen sav spojni i pričvrsni materijal te svi radovi potrebni za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. Svi čelični elementi moraju se antikorozivno zaštiti s dva temeljna premaza (2x35 μm) i dva završna premaza (2x40 μm) na bazi poliuretana u tonu prema izboru investitora. Prije izvedbe zaštite od korozije površina elementa mora biti adekvatno pripremljena i ne smije sadržavati nečistoće. Izraditi prema shemi bravarije POZ. I.

Page 22: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 4

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

2.2.

Obračun po m'. m' 15.00

2.3.

Obračun po kom. kom 5.00

Ukupno II - BRAVARSKI RADOVI (kn) :

III. FASADERSKI RADOVI

3.1.

m² 550.00

m² 50.00

m² 100.00

m² 25.00

3.2.

m² 740.00

Dobava i ugradba vanjskih vertikalnih pomićnih brisoleja, otklon 150 stupnjeva, s ručnom regulacijom. Vertikalne lamele, tip kao Fundermax ploče širine su 45 cm, visine 320 cm. Lamele su postavljene na razmaku od cca 44 cm s gornjom i donjom vodilicom fiksiranom na fasadni zid. Mehanizam za pokretanje za svaki prozor posebno. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal, nosivu konstrukciju, pribor i učvršćenja, kao i radionička montažna dokumentacija ovjerena od projektanta. Izraditi u skladu sa uputama proizvođaća te prema shemi bravarije POZ. II.

Izrada, dobava i montaža čelične kuke Ø20 mm na krovne plohe sa potrebnim limenim opšavom, za učvršćenje sigurnosnog konopca u slučaju pregleda krovnih ploha.

Izrada fasadne termoizolacije. Izolacijski sustav sadrži: suhi polimer cementni mort (ljepilo), toplinsko-izolacijske ploče od ekspandiranog samogasivog polistirena i pričvrsne vijke (sidra) s kutnim profilima. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m² izvedene obloge pročelja.- izolacija vanjskog zida pločama ekspandiranog polistirena (EPS 100) debljine 10 cm

- izolacija podgleda krovne AB ploče na terasama i ulazima pločama ekspandiranog polistirena (EPS 100) debljine 10 cm

- izolacija krovnog nadozida, AB emplate i čela krovne plohe (AB ploča i drvena konstrukcija) pločama ekspandiranog polistirena (EPS 100) debljine 10 cm

- izolacija AB temelja iznad terena pločama ekspandiranog polistirena debljine 5 cm

Obrada vanjske površine armirajućim slojem polimernog morta sa utisnutom alkalnootpornom mrežice i završno silikatnom žbukom , strukture 0,3 mm. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal, uključujući obradu špaleta.

Obračun po m² izvedene obloge pročelja.

Page 23: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 5

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

3.3.

m² 8.00

3.4.

m² 640.00

3.5.

m 95.00

Ukupno III - FASADERSKI RADOVI (kn) :

IV. LIMARSKI RADOVI

4.1.

m² 495.00

4.2.

Obračun po m' opšava. m' 105.00

Izrada fasadne obloge AB stupova terase. Obloga se sastoji od: žbuke od produženog morta d=2 cm i završne dekorativne žbuke (silikatna na impregnatu) tip kao SEP strukture 0,3 mm. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m² izvedene obloge pročelja.

Nabava, doprema i montaža fasadne skele te skidanje po završetku radova. Stavka obuhvaća sav potreban materijal i rad.

Obračun po m² oplošja građevine.

Obrada nadtemeljnih serklaža (tipa BaumitMosaikPutz) u visini cca 15-30cm. Stavka uključuje pripremu podloge i grundiranjem izradu završnog sloja, čišćenje površine i zaštitu. U stavku je uključena nabava, doprema i izrada, te sav materijal.

Obračun po m oplošja građevine.

Dobava i postava pokrova od plastificiranog čeličnog pocinčanog profiliranog lima tip kao T 40/250 debljine 0,5 mm u boji po izboru investitora. Nagib krova 6°. Limeni pokrov se učvršćenje za drvene letve 5/3 specijalnim SVP vijcima (letve su obračunate u tesarskim radovima). Stavka obuhvaća i sav potreban rad i materijal uključujući pričvrsni i brtveni materijal (vijci, brtve, podložne pločice, silikonski kit). Obavezna izmjera na licu mjesta.

Obračun po m² kose površine krova.

Izrada kutnog opšava spoja pokrova od trapeznog lima i krovnog nadozida. Opšav se izvodi od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima debljine 0,6 mm razvijene širine 500 mm u boji pokrova. Stavka uključuje dobavu materijala, postavu limenog opšava te sav potrebni spojni i pričvrsnih materijal te kitanje s trajnoelastičnim kitom.

Page 24: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 6

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

4.3.

Obračun po m' opšava. m' 95.00

4.4.

Obračun po m' opšava. m' 12.00

4.5.

Obračun po m' snjegobrana. m' 40.00

4.6.

Obračun po m' postavljenog krajnjeg žljeba.- horizontalni žljeb 160x160 mm m 40.00

4.7.

Obračun po m' postavljenog vertikalnog oluka.

Izrada opšava gornje plohe krovnog nadozida s izradom okapnice. Opšav se izvodi od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima debljine 0,6 mm, razvijene širine 700 mm u boji pokrova. Stavka uključuje dobavu materijala, postavu limenog opšava zajedno sa nosačima te sav potrebni spojni i pričvrsnih materijal te kitanje s trajnoelastičnim kitom.

Izrada opšava gornje plohe krovnog nadozida s podizanjem na zid susjednog objekt (izvodi se na dijelu dilatacije). Opšav se izvodi od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima debljine 0,6 mm, razvijene širine 600 mm u boji pokrova. Stavka uključuje dobavu materijala, postavu limenog opšava zajedno sa nosačima te sav potrebni spojni i pričvrsnih materijal te kitanje s trajnoelastičnim kitom.

Izrada i montaža tipskog snjegobrana. Snjegobran se izvodi od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima debljine 0,6 mm razvijene širine 615 mm, dužine 100 cm u boji pokrova. Snjegobrani se postavljaju u dva reda. Stavka uključuje dobavu materijala, postavu snjegobrana te sav potrebni spojni i pričvrsnih materijal.

Dobava materijala i montaža krajnjeg visećeg žlijeba izrađenog od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima debljine d=0,6 mm, u boji po izboru investitora sa gornjom okapnicom podvučenom pod trapezni lim. U stavku je uključena izrada i montaža nosača oluka, električne grijače protiv smrzavanja, zaštitna mrežica protiv ulaska štetočina u prostor krovišta, kao i sav ostali spojni materijal.

Izrada i montaža vertikalnih okruglih cijevi od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima d=0,6 mm u boji po izboru investitora, kružnog presjeka u skladu s uputama proizvođača uključujući i labuđi vrat. U stavku je uključen sav potreban materijal uključujući obujmice i fazonske komade za spoj na žljeb, mreže za skupljanje lišća i električne grijače protiv smrzavanja.

Page 25: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 7

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

- vertikalni oluk Ø100 mm m 8.00- vertikalni oluk Ø120 mm m 10.00

4.8.

Obračun po m'. m' 40.00

4.9.

Obračun po m'. m' 4.00

4.10.

Obračun po m' opšava.- opšav r.š. 800 mm (napa Ø63 mm) m' 4.00- opšav r.š. 600 mm (napa Ø40 mm) m' 6.00- opšav r.š. 400 mm (dimovodi) m' 2.00- opšav r.š. 300 mm (elektro oprema) m' 2.00

4.11.

m² 2.00

Izrada okapne lajsne donjeg dijela pokrova od trapeznog lima do visećeg žljeba sa podvlačenjem ispod pokrova. Opšav se izvodi od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima d=0,6 mm u boji po izboru investitora, razvijene širine 400mm. Stavka uključuje dobavu materijala, postavu te sav potrebni spojni i pričvrsnih materijal.

Izrada završne lajsne krovne plohe na južnoj strani terase, od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima d=0,6 mm u boji po izboru investitora, razvijene širine 900 mm. Stavka uključuje dobavu materijala, postavu te sav potrebni spojni i pričvrsnih materijal.

Izrada opšava prodora strojarskih i elektro instalacija iznad krova (oprema napa, dimovodi), plastificiranim čeličnim pocinčanim limom 0,6 mm, u boji pokrova. Opšav se izvodi preko kompletne strojarske opreme od pokrova do završnih elemenata, zajedno sa nosačima. Stavka uključuje dobavu materijala, postavu te sav potrebni spojni, pričvrsni i brtveni materijal.

Dobava i postava pokrova kondenzatora rashladne komore koji se postavlja na čeličnu konstrukciju (konstrkcija obračunata u strojarskoj opremi). Pokrov se izvodi od plastificiranog čeličnog pocinčanog profiliranog lima tip kao T 40/250 debljine 0,5 mm u boji po izboru investitora. Nagib krova 6°. Limeni pokrov se učvršćenje za čeličnu podkonstrukciju specijalnim SVP vijcima. Stavka obuhvaća i sav potreban rad i materijal uključujući pričvrsni i brtveni materijal (vijci, brtve, podložne pločice, silikonski kit). Obavezna izmjera na licu mjesta.

Obračun po m² kose površine krova.

Page 26: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 8

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

4.12.

Obračun po m' opšava. m' 2.00

Ukupno IV - LIMARSKI RADOVI (kn) :

V. PVC STOLARIJA

Izrada kutnog opšava spoja pokrova od trapeznog lima iznad kondenzatora rashladne komore i fasadnog zida. Opšav se izvodi od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima debljine 0,6 mm razvijene širine 500 mm u boji pokrova. Stavka uključuje dobavu materijala, postavu limenog opšava te sav potrebni spojni i pričvrsnih materijal te kitanje s trajnoelastičnim kitom.

Prije izrade PVC ostakljenih stijena obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. Detalji izvedbe način ugradnje, veličina profila i modularna mjera će se odrediti nakon odabira izvoditelja, koji će imati obavezu izraditi detalje i dati na uvid i odobrenje projektantu. Izvedba svih stavaka je iz profila sa prekinutim toplinskim mostom, minimalnog presjeka 6/6 cm. Koeficijent prolaska topline mora biti U≤1,40W(m2K);Ust =1,1 i Uokv=2,10 W(m2K ). Ostakljenje je trostruko, sa 2x premaz Low-E, ventus mehanizam za otklopne prozore metalni sa osiguranjem ručice za otvaranje s poda kao GEZE (nikako ne otvarati na konopac). Kvalitetan okov po izboru projektanta. Stakla su uključena u cijenu. Stavke uključuju i metalne slijepe dovratnike, doprozornike, te čelične pričvrsne elemente prema detalju proizvođača. Sve stavke sidre se preko čeličnih profila ili prema detalju koji su uključeni u cijenu. Uključiti i vanjsku pvc klupčicu u boji kao prozor.

Page 27: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 9

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

5.1.

Obračun po kom. kom 1.00

5.2.

Obračun po kom. kom 1.00

5.3.

Obračun po kom. kom 1.00

Izrada, doprema i ugradnja vanjske ostakljene stijene na glavnom ulazu sa dvokrilnim vratima, izrađene od PVC profila. Stijena se ugrađuju u zidarski otvor 390/270 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su zaokretna, a nadsvjetlo otklopno na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U donje polje ostakljenje izvesti sigurnosnim kaljenim staklom. Na vrata ugraditi podni stop automat. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn), cilindar brava i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 1.

Izrada, doprema i ugradnja vanjskih dvokrilnih vrata sa nadsvjetlom, izrađenih od PVC profila. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 190/270 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su zaokretna, a nadsvjetlo otklopno na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U donje polje ostakljenje izvesti sigurnosnim kaljenim staklom. Na vrata ugraditi podni stop automat. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn), cilindar brava i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 2.

Izrada, doprema i ugradnja vanjske ostakljene stijene sa kliznim vratima, izrađene od PVC profila. Stijena se ugrađuju u zidarski otvor 480/270 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su klizna, a nadsvjetlo otklopno na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Donju vodilicu izvesti u podu. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn), cilindar brava i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 3.

Page 28: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 10

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

5.4.

Obračun po kom. kom 1.00

5.5.

Obračun po kom. kom 1.00

5.6.

Obračun po kom. kom 1.00

Izrada, doprema i ugradnja vanjskih dvokrilnih vrata sa nadsvjetlom, izrađenih od PVC profila. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 160/270 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su zaokretna, a nadsvjetlo otklopno na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Na vrata ugraditi podni stop automat. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn), cilindar brava i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 4.

Izrada, doprema i ugradnja vanjskih jednokrilnih evakuacijskih vrata sa nadsvjetlom, izrađenih od PVC profila. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 120/270 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su zaokretna (otvaranje potisnom polugom), a nadsvjetlo otklopno na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. U donje polje ostakljenje izvesti sigurnosnim kaljenim staklom. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo panik okov, panik brava, potisna poluga, hidraulički zatvrač i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 5.

Izrada, doprema i ugradnja vanjskih jednokrilnih vrata sa nadsvjetlom, izrađenih od PVC profila. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 100/280 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su zaokretna i puna, a nadsvjetlo ostakljeno i otklopno na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. U vratno krilo ugraditi rešetku AFŽM 497x297 (rešetka obračunata posebno). Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn), cilindar brava i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 6.

Page 29: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 11

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

5.7.

Obračun po kom. kom 2.00

5.8.

Obračun po kom. kom 2.00

5.9.

Obračun po kom. kom 8.00

Izrada, doprema i ugradnja vanjskih jednokrilnih vrata sa nadsvjetlom, izrađenih od PVC profila. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 90/270 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su zaokretna i puna, a nadsvjetlo ostakljeno i otklopno na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn), cilindar brava i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 7.

Izrada, doprema i ugradnja vanjskih jednokrilnih vrata sa nadsvjetlom, izrađenih od PVC profila. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 80/270 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su zaokretna i puna, a nadsvjetlo ostakljeno i otklopno na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. U vratno krilo ugraditi rešetku AFŽM 497x297 u gornju i donju zonu (rešetke obračunate posebno). Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn), cilindar brava i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 8.

Izrada, doprema i ugradnja vanjske ostakljene stijene sa prozorima, izrađene od PVC profila. Stijena se ugrađuju u zidarski otvor 160/300 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Pojedina prozorska krila su zaokretna i otklopna, dok su gornja otklopna na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn) i ostali pribor. Stavka obuhvaća i vanjsku alum. plast. klupčicu u boji stijene. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 9.

Page 30: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 12

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

5.10.

Obračun po kom. kom 2.00

5.11.

Obračun po kom. kom 1.00

5.12.

Obračun po kom. kom 5.00

Izrada, doprema i ugradnja vanjske ostakljene fiksne stijene, izrađene od PVC profila. Stijena se ugrađuju u zidarski otvor 100/270 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn) i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 10.

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog trokrilnog prozora izrađenog od PVC profila. Prozor se ugrađuju u zidarski otvor 300/110 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Prozorska krila su zaokretna i otklopna. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn) i ostali pribor. Stavka obuhvaća i vanjsku alum. plast. klupčicu u boji prozora. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 11.

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog jednokrilnog prozora izrađenog od PVC profila. Prozor se ugrađuju u zidarski otvor 90/110 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Prozorsko krilo je zaokretno i otklopno. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn) i ostali pribor. Stavka obuhvaća i vanjsku alum. plast. klupčicu u boji prozora. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 12.

Page 31: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 13

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

5.13.

Obračun po kom.

- zidarski otvor 110/60 cm, POZ 13 kom 1.00- zidarski otvor 90/90 cm, POZ 14 kom 1.00

- zidarski otvor 90/60 cm, POZ 15 kom 4.00

- zidarski otvor 60/60 cm, POZ 16 kom 1.00

5.14.

Obračun po kom. kom 1.00

5.15.

Obračun po kom. kom 1.00

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog jednokrilnog prozora izrađenog od PVC profila. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Prozorsko krilo je zaokretno i otklopno na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn) i ostali pribor. Stavka obuhvaća i vanjsku alum. plast. klupčicu u boji prozora.

Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih dvokrilnih vrata sa nadsvjetlom, izrađenih od PVC profila. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 220/270 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su zaokretna, a nadsvjetlo otklopno na ventus. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U donje polje ostakljenje izvesti sigurnosnim kaljenim staklom. Na vrata ugraditi podni stop automat. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn), cilindar brava i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 17.

Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih dvokrilnih vrata izrađenih od PVC profila. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 160/210 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su zaokretna i djelomično ostakljena. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. Na vrata ugraditi gornji zatvarač. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn), cilindar brava i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 18.

Page 32: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 14

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

5.16.

Obračun po kom. kom 1.00

Ukupno V - PVC STOLARIJA (kn) :

VI. STOLARSKI RADOVI

6.1.

Obračun po kom. kom 1.00

6.2.

Obračun po kom.

Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata izrađenih od PVC profila. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 100/210 cm. PVC stolarija se izrađuje od plastičnih profila s čeličnom jezgrom i prekinutim toplinskim mostom, te dvostrukom brtvom. Vrata su zaokretna. Ostakljenje je izo staklo 6+16+6+16+6 mm, uključivo metalni slijepi dovratnik prema detalju proizvođača. Kvalitetan okov po izboru projektanta. U donje polje ostakljenje izvesti sigurnosnim kaljenim staklom. Na vrata ugraditi podni stop automat. U stavku je uključen sav potreban materijal, uključivo okov (cijena do 200 kn), cilindar brava i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije pozicije 19.

Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih mimokretnih vrata. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 100/205 cm. Vratno krilo je djelomično ostakljeno, izvedeno od okal iverice, završno obrađeno poliuretanskom bojom po izboru projektanta. Djelomično ostakljenje jednostrukim sigurnosnim kaljenim staklom 6 mm. Dovratnik je obuhvatni u širini zida od panel ploča, pera i lajsne od MDF-a, završno obrađena poliuretanskom bojom. Kvalitetan okov po izboru projektanta (kao HOPE). U stavku je uključen sav potreban materijal, zaštitni inox lim u donjem dijelu vrata te gumeni odbojnik, okov, cilindar brava s ključem i ostali pribor (cijena kvake do 200 kn). Izraditi prema shemi stolarije POZ. A.

Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata. Vratno krilo je puno, izvedeno od okal iverice, završno obrađeno poliuretanskom bojom po izboru projektanta. Dovratnik je obuhvatni u širini zida od panel ploča, pera i lajsne od MDF-a, završno obrađena poliuretanskom bojom. Kvalitetan okov po izboru projektanta (kao HOPE). Iznad vrata ugraditi gornji zatvarač. U stavku je uključen sav potreban materijal, gumeni odbojnik, okov, cilindar brava s ključem i ostali pribor (cijena kvake do 200 kn).

Page 33: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 15

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

- zidarski otvor 100/205 cm, POZ B kom 1.00- zidarski otvor 90/205 cm, POZ C kom 5.00

6.3.

Obračun po kom.- zidarski otvor 90/205 cm, POZ D kom 1.00

- zidarski otvor 80/205 cm, POZ E kom 2.00- zidarski otvor 70/205 cm, POZ F kom 3.00

6.4.

Obračun po kom. kom 4.00

6.5.

Obračun po kom. kom 1.00

Ukupno VI - STOLARSKI RADOVI (kn) :

VII. KERAMIČARSKI RADOVI

Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata. Vratno krilo je puno, izvedeno od okal iverice, završno obrađeno poliuretanskom bojom po izboru projektanta. Dovratnik je obuhvatni u širini zida od panel ploča, pera i lajsne od MDF-a, završno obrađena poliuretanskom bojom. Kvalitetan okov po izboru projektanta (kao HOPE). U stavku je uključen sav potreban materijal, gumeni odbojnik, okov, cilindar brava s ključem i ostali pribor (cijena kvake do 200 kn).

Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih kliznih vrata. Vrata se ugrađuju u zidarski otvor 90/205 cm. Vratno krilo je puno, izvedeno od okal iverice, završno obrađeno poliuretanskom bojom po izboru projektanta. Dovratnik je obuhvatni u širini zida od panel ploča, pera i lajsne od MDF-a, završno obrađena poliuretanskom bojom. Kvalitetan okov po izboru projektanta (kao HOPE). U stavku je uključen sav potreban materijal te gumeni odbojnik, okov, cilindar brava s ključem i ostali pribor (cijena kvake do 200 kn). Izraditi prema shemi stolarije POZ. G.

Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog kliznog prozora. Prozor se ugrađuju u zidarski otvor 80/60 cm. Krilo je puno, izvedeno od okal iverice, završno obrađeno poliuretanskom bojom po izboru projektanta. Doprozornik je obuhvatni u širini zida od panel ploča, pera i lajsne od MDF-a, završno obrađena poliuretanskom bojom. Kvalitetan okov po izboru projektanta (kao HOPE). U stavku je uključen sav potreban materijal, okov i ostali pribor. Izraditi prema shemi stolarije POZ. H.

Page 34: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 16

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

7.1.

m² 125.00

m² 360.00

Dobava potrebnog materijala i izvedba zidnog opločenja keramičkim pločicama I klase, debljine 1,0 cm u boji po izboru projektanta. Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u fleksibilno, vodootporno građevinsko ljepilo uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje keramičkih pločica na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. Na bridove potrebno je ugraditi kutne štitnike. Cijena pločica do 200,00 kn/m². U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m² izvedene tlocrtne površine.

- oblaganje zidova do visine 2,10 m u slijedećim prostorijama: linija za izdavanje toplih jela i predaja posuđa, 12-ambalaža i otpad, 13-rashladne komore (djelomično), 14-spremište namirnica, 15-prijem namirnica.

- oblaganje zidova do visine 2,50 m u slijedećim prostorijama: 3-wc i pomoćne prostorije, 6-sanitarni čvor za korisnike (M,Ž,invalidi),8-kuhinja i pomoćne prostorije, 10-spremište i vešeraj, 11-garderoba i san.čvor osoblja.

Page 35: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 17

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

7.2.

- pod m² 400.00

- sokl visine 10 cm m 130.00

7.3.

- podovi (ulazi i terase) i rampa m² 115.00- čeoni zid rampe m² 3.00

- gazišta 30 cm m 3.00

- gazišta 35 cm m 45.00

- čeone strane stubišta 15 cm m 95.00

- sokl visine 10 cm m 25.00

Ukupno VII - KERAMIČARSKI RADOVI (kn) :

Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja svih podova keramičkim pločicama I klase, debljine 1,0 cm sa izradom sokla u prostorijama gdje nema zidne keramike. Pločice moraju biti protuklizne, otporne na habanje, sredstva za čišćenje i kemikalije te neupijajuće. Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u fleksibilno, vodootporno građevinsko ljepilo uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje keramičkih pločica na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. Rad obuhvaća i otežanost polaganja u pojedinim prostrijama zbog izvedbe padova prema slivnim rešetkama. Cijena pločica do 200,00 kn/m². U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m² izvedene tlocrtne površine poda te po m' izvedenog sokla.

Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja vanjskih podova - ulazni prostor, terase, stuba i rampa za osobe sa invaliditetom betonskim pranim kulir pločama (otpornim na sol i smrzavanje) tip kao Semmelrock, dimenzija 40/40 cm, debljine 3,8 cm sa izradom sokla visine 10 cm. Kulir ploče moraju biti protuklizne, otporne na habanje, sredstva za čišćenje i kemikalije te neupijajuće. Postavljaju se u cementni estrih uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju perivom masom za fugiranje na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m² izvedene tlocrtne površine poda te po m'

Page 36: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 18

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

VIII. KAMENOREZAČKI RADOVI

8.1.

Obračun po m' izvedene klupčice.

- klupčice širine 15 cm m' 35.00

Ukupno VIII - KAMENOREZAČKI RADOVI (kn) :

IX. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

9.1.

- zidovi m² 880.00

- stropovi m² 230.00

9.2.

- zidovi m² 260.00

- stropovi m² 250.00

Ukupno IX - SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI (kn) :

Izvedba, doprema i ugradnja unutarnjih prozorskih klupčica od kamena srednje kvalitete po izboru investitora s okapnicom dužine 30 mm. Kamen se ugrađuje do doprozornika u kvalitetno fleksibilno ljepilo. Obložene površine se nakon sušenja lašte sredstvom za laštenje kamenih površina. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.

Soboslikarska obrada zidova i stropova unutarnjeg prostora ožbukanih produžnom žbukom. Rad obuhvaća čišćenje površine, gletanje dva puta disperzivnim kitom, brušenje gletanih površina, otprašivanje, impregnaciju površine (impregnacija za disperzivne boje) i dvostruko bojanje disperzivnim akrilnim bojama. Dobava i ugradba potrebnog materijala i radna skela uključeni u stavku.Obračun po m² izvedene površine.

Soboslikarska obrada pregradnih zidova i spuštenog stropa od gips kartonskih ploča. Rad obuhvaća čišćenje površine, gletanje dva puta disperzivnim kitom, brušenje gletanih površina, otprašivanje, impregnaciju površine (impregnacija za disperzivne boje) i dvostruko bojanje disperzivnim akrilnim bojama. U stavku je uključena i obrada spoja stropa s zidom, te ugradnju bandaža. Dobava i ugradba potrebnog materijala uključena u stavku. Stropovi u restoranu i caffe baru se bojaju u više boja ovisno o rasporedu gips-kartonskih ploča, prema uputama nadzornog inženjera.

Obračun po m² izvedene površine.

Page 37: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 19

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

X. OSTALI RADOVI

10.1.

Obračun po kom. - aparati za gašenje požara S6 kom 7.00

kom 2.00

10.2.

Obračun po kom.

-180/100 kom 1.00

-120/100 kom 1.00

10.3.

Obračun po kom. -180/100 kom 1.00

-120/100 kom 1.00

Ukupno X - OSTALI RADOVI (kn) :

Aparati za gašenje požara postavljaju se na lako uočljiva i trajno pristupačna mjesta, tako da ručka za nošenje aparata ne smije biti na visini većoj od 1,5 m mjeno od poda.Redovni pregled aparata obavljat će korisnik građevine najmanje jednom u tri mjeseca, a periodični pregled aparata za početno gašenje požara mora se obavljati najmanje jednom u godinu dana od strane ovlaštene pravne osobe. Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata potrebno je vidno označiti naljepnicom min. dimenzija 150×150 mm.

- aparati za gašenje požara CO25

Dobava i postava vanjskog otirača ispred ulaznih vrata. Otirač kao Nomad Terra 8100 podna prostirka bez poleđine, omčasta struktura. Na rubove podne prostirke ljepi se rubna traka visine 11 mm koja je prilagođena za podnu prostirku kao Nomad Terra 8100. Podna prostirka crne boje, rubna traka u sivoj boji.

Dobava i postava unutarnjeg otirača. Otirač kao Nomad Aqua 4500 podna prostirka sa poleđinom od vinila, omčasta struktura. Podna prostirka antracit crne boje.

Page 38: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03-12-A OBRTNIČKI RADOVI 20

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI

I. GIPSERSKI RADOVI

II. BRAVARSKI RADOVI

III. FASADERSKI RADOVI

IV. LIMARSKI RADOVI

V. PVC STOLARIJA

VI. STOLARSKI RADOVI

VII. KERAMIČARSKI RADOVI

VIII. KAMENOREZAČKI RADOVI

IX. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

X. OSTALI RADOVI

SVEUKUPNO OBRTNIČKI RADOVI:

Page 39: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 1

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina Ukupno

H OPREMA

I. KUHINJA

1. PRIJEM NAMIRNICA

1.1. PLATFORMSKA VAGA

Obračun po kom. kom 1.00

2. RASHLADNE KOMORE

2.1. RASHLADNA KOMORA

Jed. mjere

Jedinična cijena

NAPOMENA! Svi elementi kuhinje i praonice rublja izrađeni su od inoxa. Tipologija i kakvoća izvedbe je profesionalna ugostiteljska oprema.U cijeni stavke je kompletna montaža sa svim pripadajućim priključcima i puštanje u probni rad kuhinje. Ponuditelj kuhinje i praonice rublja dužan je investitoru dostaviti odmah po ugovaranju izvedbeni projekt svih instalacija za pripadajuću ponuđenu opremu kuhinje i praonice rublja, kako bi se prema istom projektu izvele instalacije: elektrike, vodovoda, kanalizacije, plina i stropnog nosača pare-nape sa cijevnim razvodom i ventilatorom.

Elektronska vaga skladišna - za kontrolu ulaza i izlaza robe, kapacitet 60 kg, 150kg, 300kg. Napajanje- AC 220V ili AC110V, 50/60 Hz. Dimenzija tacne na vagi 395x505 mm. Dimenzija vage 420x670x750 mm

Rashladna komora vanjskih dimenzija 206 x 236 x 236 cm. Komora je izvedena kao jedna cjelina, podijeljena s pregradnom stijenom na dva dijela, s dva radna režima:

1. komora za skladištenje svježih namirnica na t = +2/+4 °C i 2. komora za skladištenje smrznutih namirnica na t = -18/-20 °C

Komore su izvedene na način da komora sa „+“ temperaturnim radnim režimom služi kao predkomora, odn. prolazna je.

Termoizolacioni paneli izvedeni su kao sendviči, debljine 80 mm, obostrano obloženi bijelolakiranim čel. limom.Kao termoizolacioni materijal koristi se expandirani polyurethan, samogasiv, gustoće 40 - 43 kg/m³. Spajanje panela zidova međusobno i zidova sa stropnim i podnim panelima izvodi se pomoću bravica zalivenih u same panele. Na svakoj komori se nalaze jednokrilna zaokretna, termoizolirana hladionička vrata, dim. svijetlog otvora 71,5/190 cm. Vrata su izvedena od bijelo plastificiranog čeličnog lima, opremljena bravom za zaključavanje i sigurnosnom bravom za otvaranje iznutra.

Page 40: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 2

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

Svi kutevi u komorama su zaobljeni

kom 1.00

kom 2.00

kom 1.00

kom 2.00

Podni elementi izvana su obloženi RF limom. Gornja, nagazna površina podnih elemenata izvedena je od protukliznog, reljefiranog fiberglasa, otpornog na habanje, niske temperature i sve vrste agresiva. Pod unutar komora izveden je sa radiusom. Zabranjeno je izvođenje spoja podnih i zidnih elemenata pomoću završnih profila, PVC ili metalnih.

Rashladni uređaji su u “split” izvedbi, sa zrakom hlađenim kondenzatorima i hermetičkim kompresorima. Kondenzacijske jedinice smještaju se na udaljenosti do max. 10 m od komora. Isparivači u komorama su dinamički, s električnim grijačima za otapanje isparivača.

Rashladni uređaji moraju imati elektronsku regulaciju za kontinuirano održavanje temperature i automatsko otapanje, sa svom potrebnom zaštitnom i regulacijskom automatikom. Radom rashladnih uređaja rukovode mikroprocesori, na čijim se zaslonima očitavaju traženi i postignuti parametri, te vrše sva podešavanja.

Upravljački ormarići, smještaju se kraj vrata komore, a opremljeni su automatikom s mogućnošću priključka na H.A.C.C.P. digitalnu kontrolu rada.

Svaka komora opremljena je s stalažama za odlaganje robe. Stalaže su u potpunosti izvedene od inox lima AISI304. Svaka stalaža opremljena je s četiri rešetkaste police, podesive po visini, nosivosti 200 kg po polici ravnomjerno raspoređenog tereta. Rešetke police su izvedene u obliku „Ω“ profila, čime se sprječava savijanje police po duljini. Stalaže imaju na leđima ukrutu od inox profila, čime se postiže veća stabilnost stalaže.

Stavka obuhvaća i dobavu rashladnih uređaja prema specifikacijama dok je montaža istih predviđena u strojarskom projektu.

Montažna rashladna komora, vanjskih dim. 206 x 128 x 236 cm, za skladištenje namirnica na t = +2/+ 4 °C

Stalaže, dim. 100 x 40 x 170 cm, za odlaganje robe u komori za „+“ temperaturni režim, izvedbe prema gornjem opisu.

Montažna rashladna komora, dim. 206 x 116 x 236 cm, za skladištenje smrznutih namirnica na t = - 18/- 22 °C

Stalaže, dim. 80 x 40 x 170 cm, za odlaganje robe u komori za „-“ temperaturni režim, izvedbe prema gornjem opisu.

Page 41: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 3

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

kom 1.00

Stalaže, dim. 100 x 40 x 170 cm, za odlaganje robe u komori za „-“ temperaturni režim, izvedbe prema gornjem opisu.

Page 42: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 4

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

3. SPREMIŠTE NAMIRNICA / VEŠERAJ

3.1. REGAL S PUNIM POLICAMA

Obračun po kom. kom 7.00

4. PRIPREMA POVRĆA

4.1. STROJ ZA GULJENJE KRUMPIRA

Obračun po kom. kom 1.00

4.2. PODNA REŠETKA 400X400 mm

Obračun po kom. kom 1.00

4.3. SUDOPER S DVA KORITA 1200 mm

Regal se sastoji od 4 pune police. Police i bočni nosači su izrađeni u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304, čime je osigurana njihova trajnost i u prostorima s visokim postotkom vlage. Debljina nehrđajućeg čelika na policama je 1 mm. Zaobljeni rubovi i glatke površine dopuštaju lako čišćenje. Dimenzije: 1000x500x1800 mm

Izrađen iz nehrđajućeg čelika sa prozirnim poklopcem od posebnog plastičnog materijala otpornog na udarce. Abrazivna ploča je prevučena posebnim materijalom koji osigurava kvalitetno guljenje bez velikog gubitka na težini, osigurava tiši rad, a ljuske se svode na male komadiće koji se bez problema odvode u kanalizaciju.

Timer: 0-4 min. Mikroprekidač zaustavlja rad stroja čim se poklopac otvori. Kapacitet punjenja: 10 kg. Kapacitet u 1 satu: 120 kg krumpira. Priključna snaga električne struje 0.75 KW. Priključni napon 230/ 400 V. Težina 40 kg. Dimenzije: 380x570x1160 mm. U stavku je uključena abrazivna ploča i postolje.

Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije 400x400 mm. Uključujući podni sifon.

Radna ploha INOX AISI 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Korita su opremljema vodenim rubom radi sprečavanja preljevanja vode. Zaštita zida u visini od 100 mm, sa zaobljenim rubom. Sudoper ima punu donju policu. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Dimenzije korita: 500x500x300 mm. Vanjske dimenzije sudopera: 1200x700x900 mm. Stavka obuhvaća i dvostruki plastični sifon 1,5'' te mješalicu za toplu i hladnu vodu sa dugom ručkom, tušem i izljevom.

Page 43: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 5

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

Obračun po kom. kom 1.00

4.4.

Obračun po kom. kom 1.00

4.5. KANTA ZA OTPATKE

Obračun po kom. kom 1.00

4.6. PODNA REŠETKA 1000X300 mm

Obračun po kom. kom 1.00

4.7. HLAĐENI STOL 1400mm

Obračun po kom. kom 1.00

4.8. OTVORENI RADNI STOL 1000mm

OTVORENI RADNI STOL S POVIŠENJEM UZ ZID 600mm

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm. Dimenzije: 600x700x900 mm.

Kapacitet 50lit. sa zaobljenim rubovima radi lakšeg čišćenja i poklopcem s otvaranjem putem nožne pedale. 2 okretna kotača i nožna pedala za podizanje poklopca. Izvedba inox AISI 304. Dimenzije Ø 390x600mm.

Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije 1000x300 mm. Uključujući podni sifon.

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Unutarnji kutovi su zaobljeni. 2 vrata, 1 polica po vratima. Radna ploha debljine 50 mm sa povišenjem uz zid. Toplinska izolacija iz sloja debljine 40 mm bok, 60 mm pod. Elektronske kontrole, display. Ugrađena rashladna jedinica, kompresor danfoss. Ventilirajuće hlađenje, automatsko otapanje. Uređaj može raditi bez poteškoća do temperature okoliša od 35 °C. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Rashladno sredstvo R134a. Radna temperatura od +2 do + 10 °C. Ukupna zapremina 250 litra. Električni priključak 340 W. Priključni napon 230 V. Težina 110 kg. Dimenzije: 1400x700x900 mm.

Page 44: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 6

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

Obračun po kom. kom 1.00

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm. Stol ima donju i središnju policu. Dimenzije: 1000x700x900 mm.

Page 45: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 7

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

4.9. CUTTER ZA POVRĆE

Obračun po kom. kom 1.00

4.10. KOTERM PLOČA ZA REZANJE POVRĆA

Obračun po kom. kom 1.00

4.11.

Obračun po kom. kom 1.00

4.12.

Obračun po kom. kom 1.00

5. PRIPREMA MESA

5.1. OTVORENI RADNI STOL 1800mm

Obračun po kom. kom 1.00

5.2. STROJ ZA MLJEVENJE MESA

Izrađen iz nehrđajućeg čelika sa prozirnim poklopcem od posebnog plastičnog materijala otpornog na udarce. Mikroprekidač zaustavlja rad stroja čim se poklopac otvori. Kapacitet punjenja: 5 lit. max količina tekućine u posudi: 2,1 lit. Priključna snaga električne struje 0.75 KW. Brzina: 1400 rpm. Priključni napon 230-400 V/50Hz. Dimenzije: 240x310x570 mm.

Materijal koterm PE. Boja: zelena. Dimenzije: 530x325x20 mm.

ZIDNI ORMARIĆ ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA 1000mm

Svi dijelovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Ormarić ima 1 policu. Svi paneli od nehrđajućeg čelika imaju savijene rubove da se spriječi ozljeđivanje osoblja. Dimenzije: 1000x400x600 mm

ZIDNI ORMARIĆ ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA 1400mm

Svi dijelovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Ormarić ima 1 policu. Svi paneli od nehrđajućeg čelika imaju savijene rubove da se spriječi ozljeđivanje osoblja. Dimenzije: 1400x400x600 mm

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm. Stol ima donju i središnju policu. Dimenzije: 1800x600x900 mm. Stavka uključuje i ladicu U s nosačima 350x550mm.

Page 46: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 8

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

Obračun po kom. kom 1.00

Kapacitet 150 do 170 kg/ sat. Veličina tace za ubacivanje mesa u stroj 325x210 mm. Veličina podložne tace 350x220 mm. Priključna snaga električne struje 1.45 KW Priključni napon 400 V. Dimenzije: 490x220x430 mm.

Page 47: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 9

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

5.3. KOTERM PLOČA ZA REZANJE MESA

Obračun po kom. kom 1.00

5.4. HLAĐENI STOL SA KORITOM DESNO

Obračun po kom. kom 1.00

5.5. PODNA REŠETKA 300X300 mm

Obračun po kom. kom 1.00

5.6. OTVORENI RADNI STOL 400mm

Obračun po kom. kom 1.00

5.7. PUNA KONZOLNA POLICA 1000 mm

Obračun po kom. kom 1.00

5.8. PUNA KONZOLNA POLICA 1400 mm

Materijal koterm PE. Boja: crvena. Dimenzije: 530x325x20 mm.

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Unutarnji kutovi su zaobljeni. 2 vrata, 1 polica po vratima. U radnu plohu uvareno korito dim 400*400*200mm sa ocjednom plohom te zaštićeno vodenim rubom radi sprečavanja preljevanja vode. Toplinska izolacija iz sloja debljine 40 mm bok, 60 mm pod. Elektronske kontrole, display. Ugrađena rashladna jedinica, kompresor danfoss. Ventilirajuće hlađenje, automatsko otapanje. Uređaj može raditi bez poteškoća do temperature okoliša od 35 °C. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Rashladno sredstvo R134a. Radna temperatura od +2 do + 10 °C. Ukupna zapremina 250 litra. Električni priključak 340 W. Priključni napon 230 V. Težina 110 kg. Dimenzije: 1400x700x900 mm. Stavka obuhvaća i jednostruki plastični sifon 1,5'' te mješalicu za toplu i hladnu vodu 1/2'' sa dugom ručkom.

Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije 300x300 mm. Uključujući podni sifon.

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm. Dimenzije: 400x700x900 mm.

Izvedba inox u kompletu sa konzolama za fiksiranje na zid. Debljina police 40 mm. Dimenzije: 1000x400x40/80 mm.

Page 48: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 10

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

Obračun po kom. kom 1.00

Izvedba inox u kompletu sa konzolama za fiksiranje na zid. Debljina police 40 mm. Dimenzije: 1400x400x40/80 mm.

Page 49: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 11

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

6. PRIPREMA SLASTICA

6.1. RADNI STOL SA KORITOM 1600 mm

Obračun po kom. kom 1.00

6.2. PODNA REŠETKA 300X300 mm

Obračun po kom. kom 1.00

6.3. PLANETARNA MJEŠALICA

Obračun po kom. kom 1.00

6.4. HLAĐENI STOL 1500mm

Obračun po kom. kom 1.00

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm. Stol ima donju policu. U radnu plohu uvareno korito dim 400*500*250mm sa ocjednom plohom te zaštićeno vodenim rubom radi sprečavanja preljevanja vode. Dimenzije: 1600x700x900 mm. Stavka obuhvaća i ladicu U s nosačima 350x550mm, jednostruki plastični sifon 1,5'' te mješalicu za toplu i hladnu vodu 1/2'' sa dugom ručkom.

Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije 300x300 mm. Uključujući podni sifon.

Za različite vrste tijesta (pizza, kruh, kolači, torte, pite, kroasani i sl.). Posuda od inoxa kapacitet 20 litara, model uključuje špatulu, kuku i mutilicu brzina okretaja 95/175/320 rpm. Električni priključak 0,55kW. Priključni napon 400 V/3N/50Hz. Dimenzije: 560x550x900 mm.

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Unutarnji kutovi su zaobljeni. 2 vrata, 1 polica po vratima. Toplinska izolacija iz sloja debljine 40 mm bok, 60 mm pod. Elektronske kontrole, display. Ugrađena rashladna jedinica. Ventilirajuće hlađenje, automatsko otapanje. Uređaj može raditi bez poteškoća do temperature okoliša od 35 °C. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Rashladno sredstvo R134a. Radna temperatura od +2 do + 10 °C. Ukupna zapremina 250 litra. Električni priključak 340 W. Priključni napon 230 V. Težina 110 kg. Dimenzije: 1500x700x900 mm.

Page 50: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 12

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

6.5. OTVORENI RADNI STOL 850mm

Obračun po kom. kom 1.00

6.6.

Obračun po kom. kom 1.00

6.7.

Obračun po kom. kom 1.00

7. FINA PRIPREMA

7.1. RADNI STOL SA KORITOM 1100 mm

Obračun po kom. kom 1.00

7.2. PODNA REŠETKA 300X300 mm

Obračun po kom. kom 1.00

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm. Stol ima donju policu. Dimenzije: 850x700x900 mm.

ZIDNI ORMARIĆ ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA 1000 mm

Svi dijelovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Ormarić ima 1 policu. Svi paneli od nehrđajućeg čelika imaju savijene rubove da se spriječi ozljeđivanje osoblja. Dimenzije: 1000x400x600 mm

ZIDNI ORMARIĆ ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA 1400 mm

Svi dijelovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Ormarić ima 1 policu. Svi paneli od nehrđajućeg čelika imaju savijene rubove da se spriječi ozljeđivanje osoblja. Dimenzije: 1400x400x600 mm

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm. Stol ima donju policu. U radnu plohu uvareno korito dim 400*500*250mm sa ocjednom plohom te zaštićeno vodenim rubom radi sprečavanja preljevanja vode. Dimenzije: 1100x700x900 mm. Stavka obuhvaća i ladicu U s nosačima 350x550mm, jednostruki plastični sifon 1,5'' te mješalicu za toplu i hladnu vodu 1/2'' sa dugom ručkom.

Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije 300x300 mm. Uključujući podni sifon.

Page 51: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 13

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

7.3. HLAĐENI STOL 1400mm

Obračun po kom. kom 1.00

7.4. PUNA KONZOLNA POLICA 1200 mm

Obračun po kom. kom 1.00

8. TERMIČKA OBRADA

8.1. PLINSKI INDIREKTNI KOTAO 150 l

Obračun po kom. kom 1.00

8.2. ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK

kom 1.00

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Unutarnji kutovi su zaobljeni. 2 vrata, 1 polica po vratima. Radna ploha debljine 50 mm sa povišenjem uz zid. Toplinska izolacija iz sloja debljine 40 mm bok, 60 mm pod. Elektronske kontrole, display. Ugrađena rashladna jedinica. Ventilirajuće hlađenje, automatsko otapanje. Uređaj može raditi bez poteškoća do temperature okoliša od 35 °C. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Rashladno sredstvo R134a. Radna temperatura od +2 do + 10 °C. Ukupna zapremina 250 litra. Električni priključak 340 W. Priključni napon 230 V. Dimenzije: 1400x700x900 mm.

Izvedba inox u kompletu sa konzolama za fiksiranje na zid. Debljina police 40 mm. Dimenzije: 1200x400x40/80 mm.

Izvedba iz nehrđajućeg čelika AISI 304 Kontrola energije pomoću kontrolnog gumba. Sigurnosni ventil omogućava radni pritisak u skladu s propisima. Sigurnosni termostat isključuje rad kotla u slučaju nepropisne upotrebe. Pritisak u košuljici je 0,5 bara. Ispuštanje kuhane hrane kroz slavinu iz nehrđajućeg čelika, promjera 2", opremljenu toplinski izoliranom ručkom. Priključna snaga plina 21 KW. Priključni napon 230 V. Težina 170 kg. Promjer bazena 600 mm. Korisna zapremina bazena 150 litara. Dimenzije: 800x900x875 mm.

ŠTEDNJAK: Izvedba iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Kuhalo ima pravokutne bočne rubove izvedene oštro pod pravim kutom radi glatkih spojeva između jedinica čime se uklanjaju procjepi u kojima se može zadržati nečistoća. Svaka ploča ima snagu od 4 kW. Priključni napon 400 V/50Hz. Dimenzije: 400x900x270 mm.

Page 52: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 14

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

kom 1.00

8.3. BLOK RADNI STOL 400 mm

kom 1.00

kom 1.00

8.4.

Obračun po kom. kom 1.00

8.5. ELEKTRIČNA FRITEZA 15+15 LITARA

Obračun po kom. kom 1.00

8.6. BLOK RADNI STOL 800 mm

kom 1.00

POSTOLJE - ORMARIĆ S VRATIMA 400 mm: Noge iz nehrđajućeg čelika podesive po visini. Prednja, bočne, stražnja i donja stranica iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije: 400x770x605 mm.

STOL: Izvedba iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Bridovi su izvedeni pod pravim kutom, kako bi se elementi spajali tijesno jedan na drugi, čime se izbjegavaju mjesta na kojima se može zadržavati nečistoća. Dimenzije: 400x900x270 mm.

POSTOLJE - ORMARIĆ S VRATIMA 400 mm: Noge iz nehrđajućeg čelika podesive po visini. Prednja, bočne, stražnja i donja stranica iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije: 400x770x605 mm.

PLINSKI ŠTEDNJAK S ELEKTRIČNOM PEĆNICOM

Izvedba iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Pećnica za GN 2/1 (dimenzije 665 x 550 x 300 mm) Otvoreni plamenici u 2 veličine: promjer 125 mm (snaga 3x 9,5 KW) i 100 mm od 1x 4 KW Zaštićeni plinski žižak i ručno paljenje plamenika. Plamenici imaju sigurnosni uređaj za zatvaranje dovoda plina u slučaju gašenja plamena. Regulirajuće nogice po visini. Priključna snaga plina 33,3 KW. Priključna snaga pećnice 5,9 KW. Priključni napon 400 V/50Hz Težina 160 kg. Dimenzije: 800x900x875 mm.

Izvedba iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Ulje se iz bazena ispušta u posudu pomoću posebnog ispusta s pipcem. Košarice dimenzije 215x275x120 kapacitet košarica 2 x 15 lit. filter i tava za skupljanje ulja, u kompletu: postolje s vratima. Električni priključak 23 KW. Priključni napon 400 V/50 Hz. Težina 120 kg. Dimenzije: 800x900x875 mm. Stavka obuhvaća i par košara 1/2 za fritezu.

STOL: Izvedba iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Bridovi su izvedeni pod pravim kutom, kako bi se elementi spajali tijesno jedan na drugi, čime se izbjegavaju mjesta na kojima se može zadržavati nečistoća. Dimenzije: 800x900x270 mm.

Page 53: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 15

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

kom 1.00

8.7.

kom 1.00

Obračun po kom. kom 1.00

8.8.

Obračun po kom. kom 1.00

8.9. PODNA REŠETKA 1000X300 mm

Obračun po kom. kom 2.00

8.10. PARNO KONVEKCIJSKA PEĆ - PLINSKA

POSTOLJE - ORMARIĆ S VRATIMA 800 mm: Noge iz nehrđajućeg čelika podesive po visini. Prednja, bočne, stražnja i donja stranica iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije: 800x765x600 mm.

PLINSKI ROŠTILJ - 1/2 GLATKA/ 1/2 REBRASTA I POSTOLJE - ORMARIĆ S VRATIMA - 800 mm

ROŠTILJ: Izvedba iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Odvojeno upravljanje za svaku polovicu ploče. Priključna snaga plina 12,4 KW. Težina 129 kg. Dimenzije: 800x900x270 mm.

POSTOLJE: Noge iz nehrđajućeg čelika podesive po visini, izvedba iz nehrđajućeg čelika AISI 304 .Težina 35 kg. Dimenzije: 800x765x600 mm.

RADNI STOL ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA 1800mm

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm. Stol ima policu podesivu po visini. Dimenzije: 1800x700x900 mm.

Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije 1000x300 mm. Uključujući podni sifon.

S direktnim izbacivanjem pare. Elektronska upravljačka ploča - ručica za radne cikluse: konvekcijski, parni i parnokonvekcijski; hlađenje; automatski ciklus za pranje. Ručica za izbor: temperature komore pećnice, temperatura sonde za središte jela, vremena, postotka vlažnosti.

Tipke za pokretanje: sonde za središte jela s delta T postupkom, ventilator s 2 brzine prethodnog zagrijavanja, pripreme i održavanja, rada sa smanjenom snagom.

Inovativni plinski sustav za zagrijavanje “PREMIX“ s unaprijeđenim miješanjem plina sa zrakom jamči: povećano iskorištenje energije za približno 25-30% u usporedbi s tradicionalnim načinom (izmjenjivač toplineje u komori pećnice).

Page 54: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 16

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

kom 1.00

8.11. KOLICA ZA GASTROPOSUDE

Obračun po kom. kom 1.00

9. IZDAVANJE TOPLIH JELA

9.1. OTVORENI RADNI STOL 900mm

Obračun po kom. kom 1.00

Smanjenje plinova nastalih izgaranjem, čime se znatno doprinosi zaštiti okoline. Razmak vodilica 67 mm. Svi su bitni dijelovi lako dostupni otvaranjem jednog panela, što olakšava servisiranje: održavanje, popravke i dubinsko čišćenje po potrebi Komora pećnice iz nehrđajućeg čelika AISI 304.

Paneli s vodilicama izrađeni bez spojeva. Vrata s dvostrukim atermičkim staklom (mogu se rasklopiti radi čišćenja prostora između stakala). Brtva vrata izrađena od silikonske gume, otporna na visoke temperature i starenje.

Ručka na vratima ima dva koraka pri otvaranju radi sigurnosti korisnika, vrata se zatvaraju guranjem. Posude za skupljanje kondenzata na dnu vrata i ispod komore pećnice su standardno ugrađena oprema Ispusni ventil komore pećnice je standardno ugrađena oprema. Rasvjeta komore pećnice. Automatski sustav za pranje je standardna oprema.

Kapacitet 11 x GN 1/1. Plinski priključak 16 kW. Električni priključak 0,50KW. Priključni napon 230 V. Težina 120 kg. Dimenzije: 800x800x1150 mm. Stavka uključuje i filter masnoće konvektomata, ručni tuš, postolje sa vodilicama za GN posude, automatski omekšivać vode 12 l.

Izrađena iz nehrđajućeg čelika. Obloga kotača otporna na habanje i ne ostavlja tragove na podlozi. Opremljene vodilicama gastroposuda koje sprječavaju ispadanje posuda. Kotači opremljeni plastičnim odbojnicima. Kolica mogu primiti 14 gastroposuda GN 1/1. Dimenzije: 380X550X1820 mm.

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm. Stol ima donju i središnju policu. Dimenzije: 900x700x900 mm.

Page 55: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 17

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

9.2. TOPLI STOL 1200 mm

Obračun po kom. kom 1.00

9.3. TOPLOVODNA KUPKA 1200 mm.

Obračun po kom. kom 1.00

9.4. ORMAR ZA KRUH I PECIVA

Obračun po kom. kom 1.00

10. PRANJE CRNOG SUĐA

10.1. RADNI STOL SA RUPOM ZA OTPATKE 600 mm

Obračun po kom. kom 1.00

Izrada u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 i 430. Rubovi lima savijeni radi zaštite korisnika. Stol ima dvoja klizna vrata. Stol je opremljen policom koja ima 3 moguća položaja po visini. Unutrašnjost stola je grijana i ventilirana, a kontrola je putem elektronskog termostata sa zaslonom za prikaz temperature. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Temperatura se može podešavati od +30 °C do +75°C. Maximalna temperatura okoliša 35°C. Električni priključak 2.4 KW. Priključni napon 230V/50Hz. Težina 62 kg. Dimenzije 1200x700x900 mm.

Izvedba INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Na otvorenom postolju. Elektronska regulacija temperature. Bez GN posuda. Dimenzije: 1200x700x900 mm.

Izvedba INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Sa perforiranim vratima. Dvoetažni ormar s krilnim vratima. Dimenzije: 800x500x1700 mm.

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm. Bez donje police. Dimenzije: 600x700x900 mm. Stavka obuhvaća i kantu za otpatke 50 l.

Page 56: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 18

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

10.2. SUDOPER S 2 KORITA 1400 mm

Obračun po kom. kom 1.00

10.3. PODNA REŠETKA 1000X300 mm

Obračun po kom. kom 1.00

10.4.

Obračun po kom. kom 1.00

11. PRANJE BIJELOG SUĐA

11.1. STOL ZA PRIJEM PRLJAVOG SUĐA 2300 mm

Obračun po kom. kom 1.00

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Zaštita zida u visini od 100 mm, sa zaobljenim rubom. Sudoper ima punu donju policu. U radnu plohu uvareno korito dim 600*500*330mm sa ocjednom plohom te zaštićeno vodenim rubom radi sprečavanja preljevanja vode. Vanjske dimenzije sudopera: 1400x700x900 mm. Stavka obuhvaća i dvostruki plastični sifon 1,5'' te mješalicu za toplu i hladnu vodu 1/2'' sa dugom ručkom, tušem i izljevom.

Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije 1000x300 mm. Uključujući podni sifon.

REGAL S PERFORIRANIM POLICAMA 1000 mm

Regal se sastoji od 4 perforirane police. Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Svi rubovi polica su savijeni u obliku slova U radi sigurnosti korisnika. Regal zadovoljava stroge međunarodne standarde o čistoći. Dimenzije: 1000x500x1800 mm.

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Stol ima rupu za bacanje otpadaka. Sa setom bočnih i stražnjom stranicom. Dimenzije 1300x700x900 mm. Stavka obuhvaća i kantu za otpatke 50 l.

Page 57: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 19

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

11.2. SUDOPER S 2 KORITA 1200 mm

Obračun po kom. kom 1.00

11.3. PODNA REŠETKA 1000X300 mm

Obračun po kom. kom 1.00

11.4. STROJ ZA PRANJE BIJELOG SUĐA

Obračun po kom. kom 1.00

11.5. IZLAZNI STOL 600 mm

Obračun po kom. kom 1.00

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Zaštita zida u visini od 100 mm, sa zaobljenim rubom. Sudoper ima punu donju policu debljine 40 mm. Nogice imaju mogućnost podešavanja po visini. U radnu plohu uvareno korito dim 500*500*330mm sa ocjednom plohom te zaštićeno vodenim rubom radi sprečavanja preljevanja vode. Vanjske dimenzije sudopera: 1200x700x900 mm. Stavka obuhvaća i dvostruki plastični sifon 1,5'' te mješalicu za toplu i hladnu vodu 1/2'' sa dugom ručkom, tušem i izljevom.

Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije 1000x300 mm. Uključujući podni sifon.

Izrađeno od AISI 304 nehrđajućeg čelika. Duplo izolirana unutrašnjost. Tank s dvostrukim sistemom filtera. Elektronska kontrolna ploča. Priključak za toplu vodu 55ºC, pritisak između 200-400 kPa. Pumpa za pranje/pumpa za odvod vode. Automatsko ispiranje toplom vodom. Dodatna pumpa za ispiranje. Potrošnja 3,5 litre vode po ciklusu. Košarice veličine 500x500 mm. Kapacitet bojlera 9 lit. Visina ulaznog otvora: 405 mm. Sadržaj komore pranja: 27 lit. 4 ciklusa pranja: 60/90/120+∞. Sa pumpom za deterdžent. Oprema: 1 košara za 18 tanjura, 1 košara za čaše, 1 univerzalne košarica, 1 košara za pribor. Električni priključak 6,75 KW. Priključni napon 400V/50Hz. Težina: 115 kg. Dimenzije 655x770x1505 mm. Stavka obuhvaća i automatski omekšivać vode 12 l.

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Bez donje police. Dimenzije: 600x700x900 mm.

Page 58: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 20

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

11.6. ORMAR ZA ČISTO SUĐE

Obračun po kom. kom 1.00

12. PRANJE RUKU

12.1.

Obračun po kom. kom 1.00

12.2. PODNA REŠETKA 300X300 mm

Obračun po kom. kom 1.00

13. POSLUŽNA LINIJA

13.1. KOLICA ZA POSLUŽAVNIKE

Obračun po kom. kom 1.00

13.2.

Obračun po kom. kom 1.00

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Police podesive po visini. Dvoetažni ormar s kliznim vratima. Dimenzije: 1300x500x1700 mm.

UMIVAONIK ZA RUKE NA AKTIVIRANJE KOLJENOM

Korito zaobljenih rubova (radi lakšeg čišćenja), obloženo zvučnom izolacijom, s povišenim rubom radi spriječavanja preljevanja. Vanjske dimenzije: 400x400x250 mm. Stavka obuhvaća i jednostruki plastični sifon 1,5'' te mješalicu za toplu i hladnu vodu 1/2''.

Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije 300x300 mm. Uključujući podni sifon.

Kompletna izvedba od INOX aisi 304. Kapacitet: 150 kom. Dimenzije: 530x370 mm.

LINIJSKA TOPLOVODNA KUPKA SA STAKLENOM NADGRADNJOM

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Radna temperatura od +30ºC do +75ºC regulirana putem termostata. Postolje zatvoreno kliznim vratima. Korito štancano sa zaobljenim rubovima za održavanje higijene i lakše čišćenje. Sa klizačem za tacne. Posude nisu uključene. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Električni priključak 2,4 kW. Priključni napon 230 V. Dimenzije: 1800 x 800 / 1120 x 900 mm. Stavka obuhvaća i jednoetažnu staklenu nadogradnju (stakla u radijusu).

Page 59: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 21

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

13.3.

Obračun po kom. kom 1.00

13.4.

Obračun po kom. kom 1.00

13.5.

Obračun po kom. kom 1.00

13.6.

LINIJSKI NEUTRALNI PULT SA STAKLENOM NADGRADNJOM

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Zatvoren sa tri strane opremljen sa središnjom policom, podnicom i klizačem. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Dimenzije: 900x800/1120x900 mm Stavka obuhvaća i jednoetažnu staklenu nadogradnju (stakla u radijusu).

LINIJSKI HLAĐENI BAZEN SA STAKLENOM NADGRADNJOM

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Postolje otvoreno sa podnicom i središnjom policom te klizačem za tacne. Elektronska regulacija temperature. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Električni priključak 3,4 kW. Priključni napon 230 V. Dimenzije: 1500 x 800 / 1120 x 900 mm. Stavka obuhvaća i jednoetažnu staklenu nadogradnju (stakla u radijusu).

LINIJSKI NEUTRALNI PULT SA STAKLENOM NADGRADNJOM

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Zatvoren sa tri strane opremljen sa središnjom policom, podnicom i klizačem. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Dimenzije: 1200x800/1120x900 mm Stavka obuhvaća i jednoetažnu staklenu nadogradnju (stakla u radijusu).

LINIJSKI HLAĐENI BAZEN SA STAKLENOM NADGRADNJOM

Page 60: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 22

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

Obračun po kom. kom 1.00

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Postolje otvoreno sa podnicom i središnjom policom te klizačem za tacne. Elektronska regulacija temperature. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Električni priključak 3,4 kW. Priključni napon 230 V. Dimenzije: 1500 x 800 / 1120 x 900 mm. Stavka obuhvaća i jednoetažnu staklenu nadogradnju (stakla u radijusu).

Page 61: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 23

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

13.7.

Obračun po kom. kom 1.00

13.8. LINIJSKI BLAGAJNIČKI PULT S KLIZAČEM

Obračun po kom. kom 1.00

14. ŠANK I RETROPULT

14.1. ŠANK

Obračun po kom.

LINIJSKI NEUTRALNI ELEMENT ZA KRUH I PRIBOR

Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Fiksni spojevi radi čvrstoće i nosivosti. Zatvoren sa tri strane opremljen sa središnjom policom, podnicom i klizačem. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Dimenzije: 1200x800/1120x900 mm Stavka obuhvaća i nadogradnju za kruh i pribor.

Izvedba od inoxa AISI 304. Sa ladicom i prostorom za kasu. Dimenzije 1200x800/1120x900 mm.

Sa pripremom za masku i konzumnu plohu. Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. U radnu plohu uvareno korito dim 400x400x200mm sa ocjednom plohom te zaštićeno vodenim rubom radi sprečavanja preljevanja vode.

Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Vrata, ladice i kipa za otpad izrađeni od dvostrukog lima radi trajnosti, čvrstoće i nosivosti. Ladice sa teleskopskim vodilicama sa potpunim izvlačenjem.

Kipa za otpatke uklonjiva radi lakšeg čišćenja. Prostor predviđen za smještaj uređaja sa segmentiranim skidljivim podom radi lakše instalacije i servisa.

Na radnoj plohi predviđen prolaz za instalacije caffe aparata zaštićen od preljevanja i prodora vode u unutrašnjost šanka. Priprema za masku - stražnje noge do visine konzumne plohe sa inox stijenkom iznutra i panel pločom 19mm izvana radi lakšeg postavljanja maske i čvrstoće.

Priprema za konzumnu plohu - čelični lim 3mm debljine, širine 160mm učvršćen na stražnje noge i panel ploču radi čvrstoće i mogućnosti opterečenja konzumnom plohom.

Stavka obuhvaća i jednostruki plastični sifon 1,5'' te mješalicu za toplu i hladnu vodu 1/2'' sa dugom ručkom.

Page 62: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 24

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

Dimenzije: 3200x760x900/1120 mm kom 1.00

Page 63: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 25

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

14.2. PODPULTNA PERILICA ČAŠA

Obračun po kom. kom 1.00

14.3. LEDOMAT

Obračun po kom. kom 2.00

14.4. PODNA REŠETKA 300X300 mm

Obračun po kom. kom 2.00

14.5. HLAĐENI RETROPULT

Obračun po kom. kom 2.00

Ukupno I - KUHINJA (kn) :

Izrađeno od AISI 304 nehrđajućeg čelika. Duplo izolirana unutrašnjost. Priključak za toplu vodu 55ºC, pritisak između 200-400 kPa. Pumpa za pranje/pumpa za odvod vode. Automatsko ispiranje toplom vodom. Dodatna pumpa za ispiranje. Kapacitet bojlera 3,9 lit. Visina ulaznog otvora: 290 mm. Ciklusa pranja 120 sec. Sa pumpom za deterdžent. Oprema: 2 košare za čaše, 1 košara za žlićice, 1 košara za šalice. Električni priključak 2,9 KW. Priključni napon 230V/50Hz. Težina: 44 kg. Dimenzije 475x520x700 mm. Stavka obuhvaća i automatski omekšivać vode 12l.

Kućište od AISI 304 nehrđajućeg čelika. Polistirenski ABS spremnik. Prosječna veličina leda: promjer 14 mm/min – 34 mm max i visina 45 mm. Ekološki rashladni plin R404a. Zračno hlađenje. Sobna temperatura: min 5ºC max 43 ºC. Temperatura vode: min 5 ºC max 25 ºC. Električni priključak 0,33 KW. Priključni napon 230V/50Hz. Proizvodi 30 kg leda u 24 sata. Spremnik kapaciteta 12 kg. Težina: 39 kg. Vanjske dimenzije: 405x510x825 mm.

Izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dimenzije 300x300 mm. Uključujući podni sifon.

Hlađeni retropult sa 5 vrata svijetlog otvora 400x610mm. Radna ploha INOX aisi 304 1mm debljine sa podlogom vodonepropusnom i zvučnom izolacijom. Noge od kvadratnih cijevi 40/40mm sa mogućnošću regulacije -10/+30mm. Izolacija komore 40mm bočno straga i na stropu, a 60mm na dnu. Rashladni plin R134a. Kompresor danfoss. Upravljanje putem elektronskog programatora sa automatskim otapanjem (temp +2/+10). Dimenzije: 3000x600x900.

Page 64: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 26

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

II. PRAONICA RUBLJA

2.1.

Obračun po kom. kom 1.00

2.2.

Obračun po kom. kom 1.00

Ukupno II - PRAONICA RUBLJA (kn) :

III. OSTALO

3.1.

Obračun po m² izvedene površine. m² 35.00

Ukupno III - OSTALO (kn) :

PROFESIONALNA PERILICA RUBLJA - ELEKTRIČNA

Kapacitet 10 kg. Maksimalni kapacitet 13kg. Volumen bubnja 99,7 lit. Bubanj od inoxa. Radi bez grijača pa je potreban priključak vruće vode. Priključak za toplu i hladnu vodu. Velika vrata za lakši utovar. Širina vrata 400 mm. Elektronička kontrolna ploča. Inverter Direct Drive Motor® motor direktno na bubnju povećava dugotrajnost, garantira tiši i mirniji rad. Potrošnja vode 50 lit. Priključni napon 230V/50Hz. Priključna snaga električne struje 2,68 kW. Vanjske dimenzije: 686x767x982 mm.

PROFESIONALNA SUŠILICA RUBLJA - ELEKTRIČNA

Kapacitet 10 kg. Volumen bubnja 206,7 lit. Ventirlirajuća, vanjska ispušna cijev. Elektronička kontrolna ploča. Snaga zagrijavanja 5,4 kW. Moguće postavljanje na perilicu ili sušilicu rublja. Vanjske dimenzije: 686x764x98 mm.

Izrada, doprema i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina s jednokrilnim zaokretnim vratima. Sanitarne kabine izrađene od Max compact HPL ploča debljine 13 mm. Stijena je visine 2100 mm uključujući inox nogice visine 150 mm.Vrata opremljena ručkom za otvaranje i PVC brtvenim rubnim profilima koji sprečavaju ozljede prstiju u slučaju priklještenja između dovratnika i vrata, te sa dvije spojnice od higijenske NYLON plastike koje osiguravaju automatsko zatvaranje vrata. Dovratnici fiksirani eloksiranim aluminijskim „U“ profilima. Vrata bez brave za zaključavanje. Uzorak i dezen prema odabiru projektanta. Svijetla dubina sanitarne kabine 1300 mm.

Page 65: Troskovnik Gradjevinski Obrtnicki Oprema

T.D. 03/12-OPREMA 27

PRILOG BR. 2 IZGRADNJA STUDENTSKOG RESTORANA I CAFFE BARA

OBRAZAC TROŠKOVNIKA U VIROVITICI

Br.st. SADRŽAJ STAVKE Količina UkupnoJed.

mjereJedinična

cijena

REKAPITULACIJA OPREMA

I. KUHINJA

II. PRAONICA RUBLJA

III. OSTALO

SVEUKUPNO OPREMA: