31
Proje kat: SIRIUS Offices Strana 1 Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480 SADRŽAJ RADOVA: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI FAZA 1 POSLOVNI OBJEKAT B1 GRAĐEVINSKI PROJEKAT: SIRIUS Blok 43 Novi Beograd FAZA 1 OBJEKAT B1 Kat. parcela 6780, K.O. Novi Beograd INVESTITOR: IMMORENT SINGIDUNUM d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11 070 Beograd POČETAK GRAĐEVINSKIH RADOVA: .............................................. .......... PERIOD IZGRADNJE: ................... ....................................... DATUM PRIMOPREDAJE OBJEKTA: ...................................................... MESTO PRIMOPREDAJE: Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11 070 Beograd att. Slavko Bingulac Iznos ponude: Ponuđeni iznos (popunjava Ponuđač): Kontrolisao Investitor:

Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

  • Upload
    sanja

  • View
    301

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Projekat:

SIRIUS Offices Strana 1

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

SADRŽAJ RADOVA: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI FAZA 1 POSLOVNI OBJEKAT B1

GRAĐEVINSKI PROJEKAT: SIRIUS Blok 43 Novi BeogradFAZA 1 OBJEKAT B1Kat. parcela 6780, K.O. Novi Beograd

INVESTITOR: IMMORENT SINGIDUNUM d.o.o.Milutina Milankovica 11a11 070 Beograd

POČETAK GRAĐEVINSKIH

RADOVA: ........................................................ PERIOD IZGRADNJE:

.......................................................... DATUM PRIMOPREDAJE OBJEKTA:

......................................................

MESTO PRIMOPREDAJE: Erste Group Immorent Serbia d.o.o.Milutina Milankovica 11a11 070 Beogradatt. Slavko Bingulac

Iznos ponude:

Ponuđeni iznos(popunjava Ponuđač):

Kontrolisao Investitor:

Neto €................................... Neto €...................................

+ 20 % PDV €................................... + 20 % PDV €...................................

Bruto € ................................. Bruto € ...................................

......................................................... ........................................................................ (Mesto, datum) (potpis osoba ovlašćenih za zastupanje)

Page 2: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 2SIRIUS Offices

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

00 Z Opšte odredbe

Skraćenice koje se upotrebljavaju u tekstovima koji opisuju sadržaj radovaznače sledeće:NEMA SKRAĆENICA

00.00 Z Opis radova

00.00.01 Z Redosled važenja opisa radovaU slučaju nejasnoća ili protivrečnosti u formulacijama opisa radova na snazi je sledeći redosled:- pozicije,- dodatne napomene uz svaku podgrupu radova,- stalne napomene uz svaku podgrupu radova,- dodatne napomene uz svaku grupu radova,- stalne napomene uz svaku grupu radova,- grupa radova 00.

00.03 Z Dokumentacija uz ugovor

00.03.10 Z InformacijeInformacije o toku građevinskih radova, tehnici i projektovanju:

Dragan Zivkovic / MArchERSTE Group Immorent SerbiaConstruction ServicesMilutina Milankovica 11A11070 Belgradetel: +381 11 22 87 492 fax: +381 11 22 87 482 mobilni: +381 60 100 100 8dragan. z i v k o v i c @i mm o r en t. c o m

DI Angelika JurdaErste Group Immorent AG Construction Services International A-1060 Wien, Mariahilferstr. 41-43 tel: +43 (0) 50 100 - 27859 mobilni: +43 (0) 50 100 - 6 27859 fax: +43 (0) 50 100 - 927 859 angelika. j u r da@i mm o r e n t. c o m

00.10 Z Sažeti opis radova

00.10.01 Z Grubi opis radovaIzgradnja poslovnog kompleksa sa dva poslovna objekta (Poslovni objekat A1 i Poslovni objekat B1), podzemnom garažom i spoljašnjim radovima na Novom Beogradu, Kat. parceli 6780, K.O. Novi Beograd.

Faza 1 Projekta - Poslovni objekat B1.

Projekat "Poslovni objekat B1" obuhvata zgradu Poslovnog objekta (prizemlje i 8 spratova) počev od gornje ivice plafona 1. podzemne etaže. Plafon 1. podzemne etaže i građevinski delovi koji se nalaze ispod, spadaju u objekat " Podzemne etaže i spoljašnji radovi".

Page 3: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 3SIRIUS Offices

39 Z Suvi građevinski radovi

Napomene:

Spratovi, radna visina, skele:Važi sve pozicije bez obzira na spratove.Za radne visine do 3,4 m ne plaća se naknada za troškove skela, dizalice ni troškovi drugih vrsta pomagala. Potrebno je troškove za te potrebe uključiti u jedinične cene.Naknada za poteškoće pri radu na visinama preko 3,4 m regulisana je dodatnim plaćanjem, u koje su uračunati i dodatni troškovi za skele (npr. za radne skele, pomoćna sredstva za penjanje). Kod zidova visine preko 3,4 m dodatno plaćanje se obračunava od površine na kojoj se stoji do gornje ivice tog zida, dakle celokupna visina zida, a ne samo delovi površina koji se nalaze iznad.

Ukrajanje prema postojećim ugrađenim elementima:Ukrajanje prema elementima instalacije i ugrađenim elementima, koji postoje pre nanošenja obloge, neće se posebno obračunavati.

Otvori u zidovima i spoljni slojevi: Otvori do 5 m2 za ugrađene elemente svih vrsta, kao što su vrata ili okviri vrata kao i otvori za ugrađene elemente obračunavaju se po principu obračuna pune površine, uključujući i otvore.U jediničnu cenu je uračunata i izrada ovih otvora uključujući izradu krajeva i oblaganje niša širine do 30 cm, uključujući obradu ivica (glet-masom pokriveni profili od aluminijuma za zaštitu ivica) i eventualne profile za ojačanje, kao i fuge na prelazu do susednih delova. Izvođenje niša je uvek potrebno prilagoditi građevinsko-fizičkim i protivpožarnim zahtevima, odnosno specifikaciji dotičnog zida.

Prelazi zidova i spoljnih slojeva:Prema listu 3 nemačkog Saveza industrije gipsa, e.v. Industiregruppe Gipsplatten (http:// www.gips.de/service/download/merkblaetter/ gipsplatten-und-gipsfaserplatten) i tamo navedenim crtežima. Prelazi ka sirovim podovima (gornja ivica plafona sprata):- vazduhonepropusno i sa zvučnom barijerom, uz preduzimanje svih potrebnih mera. Prelazi između dva zida:- sa zaptivnim trakama i bandažnim trakama za fuge, pokrivenim glet-masom, slika 3.Prelazi ka masivnim zidovima i stubovima:- sa zaptivnim trakama i trejno elastičnim zaptivnim materijalom preko koga mogu

da se nanose premazi i postavljenom razdelnom trakom, slika 4.Prelazi ka vidljivim površinama plafona spratova:- fleksibilne veze sa zaptivnim trakama i zalepljenim trakama, slika 8.

N Sporedni radovi:Sledeći radovi su uračunati u jedinične cene:- dokazi u vidu izveštaja o ispitivanju, koji je izdalo telo za ispitivanje, kontrolu i sertifikaciju:

- za izdržljivost konstrukcija,- za traženu klasu protivpožarne otpornosti konstrukcija,- za traženu vrednost zvučne izolacije (Rw) konstrukcija,- evropski tehnički atesti.

- dokazi o zvučnoj izolaciji dobijeni merenjem u ugrađenom stanju, za zidove i

druge građevinske elemente koje je izradio izvođač radova- kod zidova sa podkonstrukcijom i obloženim zidovima naknadna izrada i

zatvaranje otvora, bez obzira na veličinu, - kod zidova sa podkonstrukcijom izolacioni sloj od 5 cm mineralne vune, - izrada svih prelaza ka zidovima, plafonima i podovima, - fleksibilne veze zidova i spoljnih slojeva ka donjem vidljivom delu plafona spratova (na vidljive ivice ploča za oblaganje potrebno je postaviti glet-masom pokrivene odgovarajuće zaštitne ugaone profile)

Page 4: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 4SIRIUS Offices

- izrada trajno elastičnih fuga između delova suve gradnje, preko kojih mogu da se nanose premazi, kao i na prelazu između njih i postojećih građevinskih delova, posebno vrata, fasada, masivnih građevinskih delova kao što su zidovi, plafoni, stubovi i sl.

- ravnomerno gletovanje ivica susednih ploča i sredstava za pričvršćivanje,- izrada isturenih ivica zidova, spušteni delovi zidova, spoljni slojevi, spušteni

plafoni, plafonske obloge i sl, sa ugaonim zaštitnim profilima od aluminijuma prekrivenim glet-masom,

- izrada zidova u 2 radna koraka (npr. najpre oblaganje jedne strane, a kasnije druge strane ili najpre oblagenje donje površine, a kasnije površina iznad nje itd.),

- spuštena visina do 50 cm kod spuštenih plafona,- svi predhodni, sporedni radovi i naknadni radovi koji su neophodni za ispunjenje

zadatka, čak i ako nisu detaljno opisani u sadržaju radova. Tu u prvom redu spada nabavka potrebnih materijala, pomoćnih materijala, alata, uređaja, zaštitnih i radnih skela, čišćenje podloge, itd.

- ukrajanje prema instalacijama kao što su ventilacija, držači, enterijerske komponente, prozori, vrata i sl., - izrada uzoraka, uzornih površina svih vrsta,- izvođenje svih dilatacionih radova, - Izrada dilatacionih fuga u nastavku na postojeće dilatacione fuge zgrade,

uključujući sve poteškoće prilikom izrade, - sva neophodna merenja i snimanja stvarnog stanja, - poteškoće usled izvođenja radova po uputstvima proizvođača proizvoda,- poteškoće prilikom nastavka oblaganja stubova od armiranog betona i čeonih površina zidova od armiranog betona, kada se na njih nastavljaju dva zida podignuta metodom suve gradnje i kada je moguće nastavljati površine zida koje optički izglededajukao da su bez fuga i nastavaka.- provera svojstva svih vrsta podloga na kojima se podiže, po pitanju

poravnjenosti estriha i sl.- statika izvedenog stanja i detalja,- fabrički projekat / projekat izvedenog stanja (kao dopuna arhitektonskom projektu) sa najvažnijim detaljima (npr. preseci konstrukcija, prelazi, priključci do građevinskih tela, elementi za pričvršćivanje itd.).

39.00 Z Dodatne napomene

39.00.05 Z Visina zidova/ugradnja štokovaPlanirane konstrukcije zida i spoljnih slojeva:

Po pravilu važe radne visine do 3,4 m. Preduzimanje svih potrebnih konstruktivnih mera kao što su manji razmaci između podkonstrukcija, ugradnja profila za ojačanje i sl. neće se dodatno plaćati.

Naknada za poteškoće na koje se nailazi prilikom rada na visinama iznad 3,4 m regulisana je putem dodatnog plaćanja.Kod zidova visine preko 3,4 m dodatno plaćanje se obračunava za vertikalne površine, dakle do gornje ivice tog zida, što znači ukupna visina zida, a ne samo deo površine koji se nalazi iznad.

Planirane visine konstrukcija zida i spoljnih slojeva na pojedinačnim spratovima:- prizemlje: do oko 4,2 m, u manjim područjima do oko 5,4 m.- 1. sprat do 8. sprata: do oko 3,1 m.

Ugradnja štokova za jednokrilna vrata:

Page 5: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 5SIRIUS Offices

Prilikom ugradnje štokova za jednokrilna vrata, posebno kod zidova visine preko 2,8 m potrebno je pridržavati se pravila za izvođenje, koja propisuju proizvođači gipskartonskih ploča (dodatni profili za ojačanje, uži razmak između konstrukcije i sl.). Potrebno je u jediničnim cenama obračunati troškove koji odatle proizilaze.

Ugradnja štokova za dvokrilna vrata:Prilikom ugradnje štokova za dvokrilna vrata plaća se posebna naknada za ojačanja od profilisanih cevi za zidove (v. poz.39.28.09A).

39.00.08 Z Trajno elastične fuge, štokovi vrataFuge na prelazu između štokova vrata i zidova podignutih metodom suve gradnje, koje je postavio izvođač, potrebno je popuniti trajno elastičnim jednokomponentnim zaptivniim materijalom u vidu akrilne disperzije, koji dozvoljava naknadno premazivanje.

Cene za to je potrebno uračunati u jedinične cene.

39.21 Z Zidovi od gipskartona sa podkonstrukcijom

Napomene:

Visine:Ukoliko nisu navedene visine, zidne podkonstrukcije i obloge kalkulisane su sa visinom do 3,4 m, uzimajući u obzir eventuelne dodatne konstruktivne zahvate. Za poteškoće koje nastupaju u radu na visinama preko 3,4 m obračunava se dodatna cena.

Zid sa metalnom podkonstrukcijom:Ukoliko nije drugačije navedeno, zidovi sa metalnom podkonstrukcijom nisu noseći i ne mogu se zamenjivati. Dokaz o stabilnosti zidnih konstrukcija podnosi izvođač radova.

Skraćenica CW:Skraćenica CW se kod zidova sa metalnom podkonstrukcijom koristi za C-zidne profile. Navedena vrednost predstavlja visinu šina profila u mm.

Sloj za zvučnu izolaciju:Ukoliko nije drugačije navedeno, u jediničnu cenu je uračunato postavljanje zvučne izolacije od mineralne vune, debljine 5 cm (minimum 11kg/m3).minimalnu vrednost za koju se podnosi dokaz.

Protivpožarna zaštita:Dokaz o zahtevanoj klasi vatootpornosti zidne konstrukcije dostavlja izvođač radova podnoseći izveštaj o ispitivanju, koji je izdala za to akreditovana ispitna ili kontrolna institucija.

Zaštita od buke:Dokaz o zahtevanim vrednostima zaštite od buke zidne konstrukcije dostavlja izvođač radova podnoseći izveštaj o ispitivanju, koji je izdala za to akreditovana ispitna ili kontrolna institucija. Navedena vrednost prigušenja predstavlja minimalnu vrednost za koju se podnosi dokaz.

Obrada:Važe ogovarajuće lokalne norme za obradu, a nakon toga uputstva za obradu, koja propisuje proizvođač.

Površina:Premazivanje spojeva ploča i elemenata za pričvršćivanje glet masom vrši se u skladu sa uputstvom za obradu, koje propisuje proizvođač. U jediničnu cenu je ukalkulisana površina spremna za malterisanje (standardno gletovanje za npr. disperzione premaze). Površine koje se obrađuju prema posebnim zahtevima dodatno se obračunavaju.

Page 6: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 6SIRIUS Offices

Obračunavanje izreza:Izrezi u pločama uključujući ukrajanje prema delovim instalacije i ugrađenim delovima neće se dodatno obračunavati.

Prekid radova:Prekidi radova za instalacione radove nakon oblaganja jedne strane su uračunati u jediničnim cenama.

39.21.01 Z Zid sa metalnom podkonstrukcijom sa jednostrukom (1f.) konstrukcijom.

39.21.01B Z Gipskarton zid sa podkonstrukcijom 1f.100 4GKB12,5 51dBZid debljine 100 mm (CW 50), sa obostranom dvostrukom oblogom od građevinskih ploča od gipskartona (4GKB), debljine 12,5 mm, izolovane panelima mineralne vune debljine 50 mm, zvučna izolacija Rw = 51 dB.

RAD .............................

MAT .............................

74,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.21.01D Z Gipskarton zid sa podkonstrukcijom 1f.125 4GKB12,5 54dBZid debljine 125 mm (CW 75), sa obostranom dvostrukom oblogom odgrađevinskih ploča od gipskartona (4GKB), debljine 12,5 mm, izolovane panelima mineralne vune debljine 75 mm, zvučna izolacija, Rw = 54 dB

RAD .............................

MAT .............................

290,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.21.01F Z Gipskarton zid sa podkonstrukcijom 1f.150 4GKB12,5 54dBZid debljine 150 mm (CW 100), sa obostranom dvostrukom oblogom od građevinskih ploča od gipskartona (4GKB), debljine 12,5 mm, izolovane panelimamineralne vune debljine 100 mm, zvučna izolacija Rw = 54 dB.

RAD .............................

MAT .............................

179,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.21.03 Z Zid sa metalnom podkonstrukcijom sa jednostrukom (1f.) konstrukcijom, požarnootporna izvedba.

39.21.03C Z Gipskarton zid sa podkonstrukcijom 1f.150 6GKF12,5 EI120 57dBZid debljine 150 mm (CW 75), sa obostranom trostrukom oblogom od požarnootpornih gipskartonskih ploča (6GKF), debljine 12,5 mm, izolovane panelima mineralne vune debljine 75 mm, požarna klasa „A“, zvučna izolacija Rw = 57 dB.

RAD.............................

MAT .............................

567,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.21.04 Z Zid sa metalnom podkonstrukcijom sa dvostrukom (2f.) konstrukcijom, požarnootporna izvedba.

Page 7: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 7SIRIUS Offices

39.21.04C Z Gipskarton zid sa podkonstrukcijom 2f.250 4GKF12,5 EI90 60dBZid debljine 250 mm (2 x CW 100), sa obostranom dvostrukom oblogom odpožarnootpornih gipskartonskih ploča (4GKF), debljine 12,5 mm izolovane panelima mineralne vune debljine 2 x 100 mm požarne klase "A", zvučna izolacija Rw = 60 dB.

RAD .............................

MAT .............................

32,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.21.11 Z Spuštene zidne trake, spuštene ispod spratnih plafona od armiranog betona, uključujući konstrukciju za spuštanje i učvršćivanje od čeličnih profilisanih cevi(izvedba otporna na pritisak), dimenzionisanje prema zahtevima statike.Oba donja ugla je potrebno obložiti aluminijumskim ugaonim profilima i glet masom tako pregletovati da cela bočna i donja strane budu glatke, u istoj ravni.

Na ove zidne trake se na objektu odozdo po segmentima nadograđuju pregradni zidovi svih vrsta.

Obračun se vrši prema zbiru dužina bez obzira na dužine pojedinačnih delova.

39.21.11B Z Spuštene zidne trake 100mm, H=30cm Spuštena zidna traka sa podkonstrukcijom kao stepenik na plafonu, sa jednostrukom konstrukcijom, visina oko 30 cm, spuštena ispod spratnih plafona od armiranog betona.Debljina 100 mm, uključujući konstrukciju za spuštanje i učvršćivanje od čeličnih profilisanih cevi (izvedba otporna na pritisak, mogućnost kosog oslanjanja), dimenzionisanje prema zahtevima statike, sa obe strane sa jednostrukom oblogom od gipskarton ploča debljine 12,5 mm, izolovane pločama od mineralne vune debljine 50 mm, zvučna izolacija Rw = 42 dB.Uključujući donju oblogu.

RAD .............................

MAT .............................

570,00 m JC ............................. CENA POZ. .............................

39.21.32 Z Frontalni zidovi za sanitarije / zidovi za instalacije

Uključujući sve neophodne UA-profile (profile za ukrućivanje) i sve poteškoćeusled postojećih konstrukcija (segment radova: klimatizacija, grejanje, ventilacija, sanitarije) visećih WCa, pisoara, visećih lavaboa i sl.

Oblaganje:U mokrim čvorovima obloženi impregniranim pločama. Impregnirane ploče su obuhvaćene u sopstvenoj poziciji i odvojeno se obračunavaju.

Page 8: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 8SIRIUS Offices

39.21.32C Z Frontalni zidovi za sanitarije 1f. 100 2GKBZid sa metalnom podkonstrukcijom, kao slobodnostojeći frontalni zid za sanitarije, sa jednostrukom (1f.) konstrukcijom, nije noseći i ne može se premeštati, sa podkonstrukcijom od pocinkovanih C- i U- profila od čeličnog lima, debljina lima 0,75 mm, visina profila 75 mm, izolacioni sloj od mineralnih vlakana debljine 10 sa jednostranom dvostrukom oblogom od gipskartonskih ploča (GKB) debljine12,5 mm.

RAD .............................

MAT .............................

226,00 m² JC .............................CENA POZ. .............................

39.21.32G Z Zid za instalacije 2f. 275 4GKB Zid sa metalnom podkonstrukcijom, kao zid za instalacije sa dvostrukom (2f.) konstrukcijom debljine 275 mm, nije noseći i ne može se premeštati, sa podkonstrukcijom od pocinkovanih C- i U- profila od čeličnog lima, debljina lima,0,75 mm, visina profila 50 mm, izolacioni sloj od mineralnih vlakana minimalne debljine 2 puta 5 cm, sa obostranom dvostrukom oblogom od impregniranih gipskartonskih ploča (GKB) debljine 12,5 mm. Bez obzira na planirane razmake.Izvođenje u skladu sa tehničkim prospektom Knauf ili RIGIPS, uključujući pločaste trake visine 30 cm, kao poprečna ukrućenja.

RAD .............................

MAT .............................

141,00 m² JC ............................. CENA POZ. ............................

39.23 Z Čeone strane zidova

39.23.15 Z Niše u otvorima zidova i slobodnostojeći krajevi zidova svih vrsta sa postojećim izrađenim ivicama potrebno je obložiti gipsanim građevinskim pločama iste vrste, kao što su one upotrebljene prilikom oblaganja zidova.

39.23.15A Z Oblaganje čeonih strana zidova 100mm Oblaganje čeonih strana zidova od gipskartona (debljina 100 mm) trakama od gipskartona uključujući profile za zaštitu uglova, bandažiranje i gletovanje.

RAD .............................

MAT .............................

126,00 m JC ............................CENA POZ. .............................

39.24 Z Zidne obloge

Napomene:

Visine: Ukoliko nisu navedene visine, zidne obloge su kalkulisane sa visinom do 3,4 m, uzimajući u obzir eventuelne dodatne konstruktivne zahvate. Za poteškoće koje nastupaju na visinama preko 3,4 m obračunava se dodatna cena.

Skraćenica CW: Skraćenica CW se kod zidova sa metalnom podkonstrukcijom koristi za C-zidne profile. Navedena vrednost predstavlja visinu šina profila u mm.

Slobodnostojeći spoljni slojevi:Ukoliko nije drugačije navedeno, metalne zidne podkonstrukcije nisu noseće i ne

Page 9: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 10SIRIUS Offices

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

mogu se premeštati i odgovaraju u izvedbi lokalnim normama. Dokazivanje stabilnosti zidne podkonstrukcije vrši izvođač radova ukoliko stabilnost ne proizilazi iz lokalnih normi.

Prelazi/priključci: U jediničnim cenama su uračunati svi prelazi profila sa zaptivnim trakama na zid, plafone i pod.

Obrada:Važe ogovarajuće lokalne norme za obradu, a nakon toka uputstva za obradu koja propisuje proizvođač.

Površina:Premazivanje spojeva ploča i elemenata za pričvršćivanje glet masom vrši se u skladu sa lokalnom normom, odnosno sa uputstvom za obradu, koje propisuje proizvođač. U jediničnu cenu je ukalkulisana površina bez posebnih zahteva (standardno gletovanje za npr. disperzione premaze). Površine koje se obrađuju prema posebnim zahtevima dodatno se obračunavaju.

Obračunavanje izreza:Izrezi u pločama uključujući ukrajanje prema delovima instalacije i ugrađenim delovim koji su postavljeni pre nanošenja obloga neće se dodatno obračunavati,

Prekid radova:Prekidi radova za instalacione radove nakon oblaganja jedne strane su uračunati u jediničnim cenama.

39.24.04 Z Jednostavno oblaganje zidova (suvi malter) gipskartonskim građevinskim pločama (GKB), uključujući tretiranje podloge (izrada sloja koji pospešuje prijanjanje); lepljenje lepkom na pogodnu podlogu.

Ponuđen proizvod: .......................................................................................

39.24.04B Z Suvi malter GKB 2x12,5mmPloče debljine 2 x 12,5 mm.

RAD .............................

MAT .............................

46,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.24.10 Z Spoljni sloj sa podkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila, pričvršćen držačima, sa izolacionim slojem od mineralne vune po izboru izvođača radova, debljina i izolacija odgovaraju visini podkonstrukcije prema poziciji, obložen gipskartonskim građevinskim pločama (GKB).Podloga montaže: zidna konstrukcija od armiranog betona ili gasbetona

39.24.10A Z Spoljni sloj MW50 GKB 12,5mm Sa podkonstrukcijom CW50 i mineralnom toplotnom izolacijom MW50 debljine 50 mm, obložen gipskartonskim građevinskim pločama debljine 12,5mm.

RAD .............................

MAT .............................

1.249,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

Page 10: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 11SIRIUS Offices

39.24.10B Z Spoljni sloj MW50 GKB 2x12,5mmSa podkonstrukcijom CW50 i mineralnom toplotnom izolacijom MW50 debljine 50 mm, obložen sa dve gipskartonske građevinske ploče debljine 12,5mm

LO .............................

SO .............................

23,00 m² EP ............................. PP .............................

39.24.13 Z Slobodno stojeća zidna obloga sa podkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila, sa izolacionim slojem od mineralne vune po izboru izvođača radova u debljini od 50 mm, jednostrano obloženom pločama od gipskartona (GKB).

39.24.13D Z Slobodno stojeći spoljni sloj CW75 GKB 2x12,5mmCW 75 mm, dvostruko obložen pločama debljine 12,5 mm.

RAD .............................

MAT .............................

267,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.24.16 Z Spoljni slojevi i noseće podkonstrukcije u području niša za hidrante, slobodnostojeći, CW50, sa jednostranom dvostrukom oblogom od gipskartonskih građevinskih ploča (2GKB) debljine 12,5 mm, uključujući izradu zadnjeg zida po.potrebi. U spoljnom sloju je potrebno izraditi otvore za ugradnju hidranata na licu mesta, veličine ŠxV oko 72 x 102 cm, uključujući oblaganje ivica otvora tankim ugaonim profilima od aluminijuma i njihovo premazivanje glet masom.Uključujući sve neophodne podkonsrukcije (noseće konstrukcije za kutije hidranta) iojačanja, dimenzionisanje prema zahtevima statike.

39.24.16A Z Spoljni sloj niša za hidrant 93x91,5x25cmSpoljni sloj, veličina ŠxVxD ca. 93 x 91,5 x 25 cm

Mesto: na svim spratovima, tj. prema zahtevu nalogodavca.

RAD .............................

MAT .............................

18,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25 Z Obloge plafona, spušteni plafoni

Napomene:

Radne visine:Ukoliko nisu navedene visine, kalkulisane su radne visine do 3,4. Za poteškoće na koje se nailazi pri radu na visinama preko 3,4 obračunava se dodatna cena.

Prelazi do plafona:Ivice oplata donjih vidljivih delova plafona ili spuštenih plafona od gipsanih ploča izrađuju se u skladu sa zahtevima o izgledu površine susednog građevinskog dela (zida), tako da zaptivaju.

Priključci:U jedinične cene su uračunati svi priključci profila na zid, plafon i pod, zajedno sa diht trakama, u skladu sa lokalnim normama.

Page 11: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 12SIRIUS Offices

Obrada:Prilikom obrade važe odgovarajuće lokalne norme, a potom uputstva za obradu od proizvođača.

Oberfläche:Gletovanje dodirnih ivica između ploča i delova za pričvršćivanje vrši se u skladu sa lokalnim normama, odnosno sa uputstvima za obradu od proizvođača. U jedinične cene je uključena površina pez posebnih zahteva (standardno gletovanje za npr. disperzione premaze). Ukoliko se traže površine sa posebnim zahtevima, to se posebno obračunava.

Horizontalno, vertikalno, koso:Odstupanja od horizonatlnog ili vertikalnog pravca u skladu sa projektom, do 5% važe kao horizontalno ili vertikalno, a preko 5% kao koso. Procenat se izručanava iz odnosa strana koje međusobno formiraju prav ugao (tangens). Kosine se obračunavaju prema stvarnoj površini. Vertikalne površine plafona (stepenaste blende) se dodaju na zbir površine plafona uz dodatno plaćanje.

Podkonstrukcija obloga:Podkonstrukcija obloga horizontalnih donjih vidljivih plafonskih površina, kosih zidnih ili plafonskih površina ili vertikalnih površina montira se pomoću čeličnih profila i do 10 cm podesivih nosača za pričvršćivanje direktno na noseću podlogu. U jedinične cene podkonstrukcije uračunata je ravna montaža, horizontalna, pod nagibom ili vertikalna sa do 10 cm odstojanja od unutrašnje površine obloge. Izvedbe sa drvenim gredama umesto sa čeličnim profilima obračunavaju se preko pozicije za dodatno plaćanje.

Visina spuštanja:Visina spuštanja do 50 cm je uračunata u jediničnu cenu. Visina spuštanja se meri od donje ivice nosećeg plafona do donje ivice spuštenog plafona.

Polja po meri/poteškoće:Potrebno je izraditi sva potrebna polja po meri. I

Troškovi s tim u vezi neće se posebno obračunavati.

39.25.04 Z Oblaganje horizontalnih donjih vidljivih površina plafona gipskartonskim pločama (GKB), uključujući podkonstrukciju.

39.25.04A Z Horizontalna donja vidljiva površina plafona B=56cmHorizontalno oblaganje donje vidljive površine plafona u širini od oko 56 cm, duž i u priključku na prozorske šarke i do unutrašnje ivice oslonca od armiranog betona i usklađeno sa tom unutrašnjom ivicom. Uključujući vodoravnu Abschlussschürze oko 4,5 cm sa unutrašnje strane. Proizvedeno od ploča od gipskartona debljine 12,5 mm uključujući odgovarajuću podkonstrukciju, vidi detaljni plan 04-01.01 "Attic system detail" kao i 04-01.02. Uključujući ukrajanje na prozorsku konstrukciju pomoću ugaonog profila od aluminijuma sa belom oblogom.Uključujući uglove kod fasadnih uglova bez oslonca, koji su paralelni sa fasadnom linijom.

RAD.............................

MAT .............................

625,00 m JC ............................. CENA POZ. .............................

Page 12: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 13SIRIUS Offices

39.25.08 Z Spušteni plafoni sa horizontalnim vidljivim delom bez fuga, od gipskartonskih ploča (GKB), sa skrivenom podkonsrukcijom od pocinkovanih profila od čeličnog lima kao roštilja, pričvršćen visilicama za noseći plafon.

Ponuđeni proizvod: .....................................................................................

39.25.08A Z Spušteni plafon GKB 12,5mmJednostruko obložen pločama debljine 12,5.

RAD .............................

MAT .............................

171,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.08B Z Spušteni plafon GKB-I 12,5mmJednostruko obložen gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm, pogodan za upotrebu u vlažnim prostorijama.

RAD .............................

MAT .............................

240,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.08L Z Spušteni plafon kao friz GKB 12,5mm, B=50cmSpušteni plafon u obliku oko 50 cm širokog friza, jednostruko obložen pločama debljine 12,5 mm.

Ugradnja (uključujući sve neophodne priključne radove) između spuštene linije zidaopisane u poziciji 39.21.11B i spuštenog plafona od metalnih kaseta opisanog u poziciji 39.25.18C.

RAD .............................

MAT .............................

661,00 m JC .............................CENA POZ. .............................

39.25.17 Z Ostali spušteni plafoni sa horizontalnim vidljivim delom, uključujući podkonstrukciju.

39.25.17A Z Spušteni aluminijumski plafon u predvorjuPlafon od aluminijuma uključujući izolaciju debljine 5 cm u gusto zavarenoj PE foliji u boji.Boja PE folije po izboru nalogodavca iz standardne kolekcije proizvođača. Boja aluminijumskih panela bela (RAL9010).Spuštena visina do 35 cm.

Durlum LoopPonuđen proizvod: ....................................................................................

RAD .............................

MAT .............................

163,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.18 Z Spušteni plavon sa horizontalnim vidljivim delom od lakiranih metalnih kaseta, površina glatka, perforirana (perforacija po izboru nalogodavca), uključujući podkonstrukciju i akustički flis.

Page 13: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 14SIRIUS Offices

39.25.18C Z Spušteni plafon metalne kasete 500/1700mmSa skrivenom podkonstrukcijom, montaža pomoću žabica, ploče se mogu otklopiti,veličine oko 500/1700 mm.Boja: bela RAL 9010. Lindner LMD-E 321 kasete, ili istog kvaliteta.Ponuđen proizvod: .........................................................................................

RAD .............................

MAT .............................

591,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.25 Z Izrada izolacije u šupljem delu spuštenog plafona, uključujući podkonstrukciju, kao i sve radove na povezivanju.

39.25.25D Z Izolacija, šuplji deo spuštenog plafona R'w=45dB, V=35cmZaštita od buke R'w = 45dB.Zvučna izolacija između spuštenih plafona svih vrsta i sirovih plafona od betona. Izrađena od gipskartonskih ploča i ploča od mineralne vune. Vrsta izvedbe po izboru izvođača radova. Visina izolacija oko 35 cm.Obračun se vrši prema zbiru dužina izolacije bez obzira na pojedinačne dužine.

RAD .............................

MAT .............................

150,00 m JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.41 Z Dodatno plaćanje na pozicije spuštenih plafona od gipskartonskih ploča za revizione otvore koji se mogu otklopiti, izrađene tokom montaže, uključujući izrezivanje otvora.

Uključujući sve neophodne zamene, stručno gletovanje rahma i oblaganja plafona u skladu sa okolnim spuštenim plafonom.

KNAUF D171 ( www . k nau f .r s) ili RIGIPSPonuđen proizvod: .....................................................................................

39.25.41A Z Dodatno plaćanje na revizioni otvor, četvrtast, može se otklopiti 30/30cmRevizioni otvor, kvadratni, veličina do 30/30 cm.

RAD .............................

MAT .............................

181,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.41B Z Dodatno plaćanje na revizioni otvor, četvrtast, može se otklopiti 40/40cmRevizioni otvor, kvadratni, veličina do 40/40 cm.

RAD.............................

MAT .............................

111,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

Page 14: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 15SIRIUS Offices

39.25.41C Z Dodatno plaćanje na revizioni otvor, četvrtast, može se otklopiti 50/50cmRevizioni otvor, kvadratni, veličina do 50/50 cm.

RAD.............................

MAT .............................

21,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.41D Z Dodatno plaćanje na revizioni otvor, četvrtast, može se otklopiti 60/60cmRevizioni otvor, kvadratni, veličina do 60/60 cm.

RAD .............................

MAT.............................

23,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.41F Z Dodatno plaćanje na revizioni otvor, četvrtast, može se otklopiti 30/60cmRevizioni otvor, pravougaoni, veličina do 30/60 cm.

RAD.............................

MAT.............................

7,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.41G Z Dodatno plaćanje na revizioni otvor, četvrtast, može se otklopiti 60/120cmRevizioni otvor, pravougaoni, veličina do 60/120 cm.

RAD .............................

MAT .............................

7,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.46 Z Dodatno plaćanje na pozicije spuštenih plafona svih vrsta za izrezivanje otvora, uključujući eventualne zamene unutar plafonske konstrukcije.

39.25.46B Z Dodatno plaćanje za izrezivanje otvora u plafonu, okrugli, prečnika do 10cmOkrugli otvor u plafonu prečnika do oko 10 cm, izrezan za ugradnju na objektu: sprinklera, javljača požara, loop sirena, detektora pokreta, sigurnosnog osvetljenja, visećih svetiljki i sl.

RAD .............................

MAT .............................

2,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

Page 15: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 16SIRIUS Offices

39.25.46C Z Dodatno plaćanje za izrezivanje otvora u plafonu, okrugli, prečnika do 20cmOkrugli otvor u plafonu prečnika preko 10 cm i do oko 20 cm, izrezan za ugradnju: zvučnika, tanjirastih ventila, svetiljki i sl.

RAD .............................

MAT .............................

276,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.46D Z Dodatno plaćanje za izrezivanje otvora u plafonu, okrugli, prečnika do 25cm Okrugli otvor u plafonu prečnika preko 20 cm cm i do oko 25 cm, izrezan za ugradnju: zvučnika, tanjirastih ventila, svetiljki i sl.

RAD .............................

MAT .............................

8,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.46L Z Dodatno plaćanje za izrezivanje otvora u plafonu, četvrtasti do 0,02m²Četvrtasti otvor u plafonu veličine do oko 0,02 m2, izrezan za ugradnju

svetiljki za označavanje puta za evakuaciju i eventualno drugih elemenata po zahtevu nalogodavca.

RAD .............................

MAT .............................

105,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.25.46M Z Dodatno plaćanje za izrezivanje otvora u plafonu, četvrtasti do 0,15m²Četvrtasti otvor u plafonu veličine preko 0,02 m2 do oko 0,15 m2, izrezan zaugradnju svetiljki i eventualno drugih elemenata po zahtevu nalogodavca.

RAD .............................

MAT .............................

26,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.28 Z Elementi koji se ugrađuju u zid

Napomene:

Ukoliko u poziciji nije posebno navedeno, svi elementi koji se ugrađuju moraju da budu od čelika u izvedbi sa zaštitom od rđanja.

Ugradnja štokovaPrilikom ugradnje štokova, posebno u zidovima visine preko 2,8 m, potrebno je pridžavati se lokalnih normi za izvođenje. Troškove koji proizilaze iz toga, potrebno je uračunati u jedinične cene. Pogledati s tim u vezi i poz. 39.00.050.

Page 16: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 17SIRIUS Offices

39.28.00 Z Traverze za ojačanje od višeslojnih drvenih ploča, debljina oko 23 mm, sa bočnimušicama od čeličnog lima i izrađenim otvorima za pričvršćivanje na CW-zidne.profile. Obračun se vrši prema zbiru površina, bez obzira na pojedinačne veličine.

39.28.00A Z Traverze za ojačanje 23 mm drvo

RAD .............................

MAT .............................

10,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.28.03 Z Štokovi za vrata, izrada na gradilištu (isporuku vrši segment bravarskih radova), transportovan do mesta ugradnje i postavljen na mesto ugradnje, uključujući uklanjanje distancera.Bez obzira na to da li se radi o standardnim štokovima ili štokovima za protivpožarna vrata.

39.28.03A Z Obuhvatni štok, samo postavljanje do 2m2 Obuhvatni štok sa površinom prolaza do 2,0 m2, postavljanje u zidove podignute metodom suve gradnje, debljine do 155 mm.

RAD .............................

MAT .............................

27,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.28.04 Z Štokovi za vrata, za zidove od gipskartona sa metalnom podkonstrukcijom, od pocinkovanog čeličnog lima, grundirana, za falcovana krila vrata, za 2 ili 3 Schraubbänder, u skladu sa debljinama zidova, isporuka i postavljanje, uključujući diht trake i uklanjanje distancera.

39.28.04D Z Obuhvatni štok isporuka i postavljanje, do 2m2 125mmObuhvatni štok sa površinom prolaza do 2,0 m2, za zidove debljine od 100 mm do 125 mm.

RAD .............................

MAT .............................

72,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.28.04E Z Obuhvatni štok isporuka i postavljanje, do 2m2 155mmObuhvatni štok sa površinom prolaza do 2,0 m2, za zidove debljine od 125 mm do oko155 mm.

RAD.............................

MAT .............................

8,00 kom. JC............................. CENA POZ. .............................

39.28.09 Z Ostali elementi koji se ugrađuju u zid

Page 17: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 18SIRIUS Offices

39.28.09A Z Podkonstrukcija od profilisanih cevi Po pravilu vertikalno (ali u određenim područjima i horizontalno, spušteno) montirane čelične profilisane cevi (integrisane u zidove od gipskartona sa Metalnom podkonstrukcijom), sa premazom koji štiti od rđe ili drugi profili odČeličnog lima sa pločicama za pričvršćivanje tiplovima, kao podkonstrukcija za teška vrata svih vrsta kao i ojačanje za montažu lavaboa..Dimenzioniranje prema zahtevima statike, po pravilu profilisane cevi FRQ 50/3mm.Montaža pomoću pričvršćivanja tiplovima na pod, zidove, spratne plafone i sl.Montaža i priključivanje mora da se vrši tako da ne dođe do deformisanjaprofilisanih cevi usled ugibanja spratnih plafona.Obračun se vrši prema ukupnoj težini, bez obzira na pojedinačne dimenzije.Uključujući sve poteškoće koje se susreću prilikom ugradnje štokova za vrata uzidove izgrađene metodom suve gradnje.

RAD .............................

MAT .............................

1.113,00 kg JC ............................. CENA POZ. .............................

39.29 Z Dodatni radovi i dodatna plaćanja

39.29.03 Z Dodatno plaćanje na pozicije zidova od gipskartona sa podkonstrukcijomkod upotrebe impregniranih ploča od gipskartona ili cementno vezanih kartonskihploča, bez obzira na debljinu ili vrstu, umesto normalnih ploča od gipskartona ilipožarnootpornih gipskarton ploča (GKF), obračunato prema površini -

39.29.03A Z

ploča.

Dodatno plaćanje za impregnirane gipskarton ploče

LO .............................

SO .............................

1.226,00 m² EP ............................. PP .............................

39.29.13 Z Dodatno plaćanje na pozicije supštenih ili obloženih plafona svih vrsta za radne visine iznad 3,4 m, uključujući nabavku skela, nezavisno od nagiba površine na koju se one postavljaju.

39.29.13A Z Dodatno plaćanje za plafone za visine 3,4-4,2mZa visine preko 3,2 do 4,2 m.

RAD .............................

MAT .............................

238,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.29.14 Z Dodatno plaćanje na pozicije gipsanih zidova sa podkonstrukcijom svih vrsta za radne visine preko 3,4 m, uključujući i nabavku skela. Obračun se vrši po redovima podkonstrukcije.

Page 18: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

Projekt: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI / FAZA 1 / POSL.OBJ. B1 Str. 19SIRIUS Offices

39.29.14A Z Dodatno plaćanje za zidove za visine 3,4-4,2mZa visine preko 3,4 do oko 4,2 m.

RAD .............................

MAT .............................

280,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.29.15 Z Dodatno plaćanje na pozicije obloge zidova, kao i obloge/maske zidova instalacija svih vrsta za radne visine preko 3,4 m, uključujući nabavku skela, nezavisno od nagiba provršine na koju se skela postavlja.

39.29.15A Z Dodatno plaćanje za obloge za visine 3,4-4,2mZa visine preko 3,4 do 4,2 m.

RAD .............................

MAT .............................

284,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.35 Z Maske za instalacije

Napomene:

Skele:Skele potrebne za rad do radne visine od oko 5,0 m potrebno je uračunati u jedinične cene. Radna visina se meri od gornje ivice poda do gornje ivice stuba ili nosača.

Obračun:Obračunava se odrađena površina gotove maske.

39.35.02 Z Maske za instalacije i šahtove u jakoj protivpožarnoj izvedbi, u vidu slobosnostojećeg predzida, sa jednostavnom konstrukcijom, nije noseći i ne može se premeštati, sa podkonstrukcijom od pocinkovanih C-profila od čeličnog lima u skladu sa pozicijom sa izolacionim slojem od mineralnih vlakana, u skladu sa visinom profila.

39.35.02B Z Maske cevi/šahtova MW75 EI120, 60dB Vertikalne i (u manjoj meri) horizontalne maske u jakoj protivpožarnoj izvedbi EI120 za instalacione cevi, odvodne cevi, šahtove i sl. ravnog oblika ili u obliku slova U, sastoje se od podkonstrukcije od pocinkovanih čeličnih profila CW75,toplotne izolacije po celoj površini od mineralnih vlakana debljine MW75, klase vatrootpornosti “A”, kao i obloge sa gipskartonskim pločama 2 x 2,5 cm za dostizanje navedene klase vatrootpornosti .

RAD .............................

MAT .............................

519,00 m² JC ............................. CENA POZ. .............................

39.35.22 Revizioni otvori za zidove šahta, koji se sastoje od jednog poklopca koji semože otvoriti, sa skrivenim sistemom zatvaranja i skrivenim šarnirima, uključujućipokrivanje istim materijalom od kojeg je sačinjen zid šahta.

Ponuđen proizvod: ........................................................................................

Page 19: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Projekat:

Suvi građevinski radovi / Faza 1 / Objekat B1 Strana 20SIRIUS Offices

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480

39.35.22A Z Zid šahta revizioni otvor 80x110cm, EI120 Za konstrukciju zida šahta, veličina 80 x 110 cm.Izvedba sa protivpožarnom kvalifikacijom visoke vatrootpornosti EI120.

KNAUF ( www . k nau f .r s) ili RIGIPSPonuđen proizvod: ......................................................................................

RAD .............................

MAT .............................

8,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

39.35.22B Z Zid šahta revizioni otvor 80x110cm, Za konstrukciju zida šahta, veličina 80 x 110 cm.

KNAUF ( www . k nau f .r s) ili RIGIPS.Ponuđen proizvod: ......................................................................................

RAD .............................

MAT .............................

8,00 kom. JC ............................. CENA POZ. .............................

LG 39 Z Suvi građevinski radovi ................................

Page 20: Sirius B_suvi Gradjevinski Radovi

Projekt: Suvi građevinski radovi / Faza 1 / Objekat B1 Strana 21SIRIUS Offices

GRUPA RADOVA - PREGLED

LG 39 Z Suvi građevinski radovi ................................

Ukupno: SUVI GRAĐEVINSKI RADOVI ................................

+ 20,00% porez na dodatu vrednost ...... . ......... . ......... . ......

Vrednost ponude uključujući porez na dodatu vrednost ................................

Erste Group Immorent Serbia d.o.o. Milutina Milankovica 11a 11070 Beograd +381 (0) 11 22 87 480