29
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRODUKSI MULTIMEDIA Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. 4. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah- langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur. 7403/1 Produksi Multimedia Kertas 1 October 2009 2½ jam NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN Kod Pemeriksa Bahagi an Soal an Skor Penu h Skor Diperol eh A 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10 5 B 1 10 2 10 3 10 C 1 10 2 10 Jumlah 100

Trial SPM gb

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan

Citation preview

Page 1: Trial SPM gb

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAKPEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

PRODUKSI MULTIMEDIA

Kertas 1

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian:

Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A,

Bahagian B dan Bahagian C.

3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang

disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan

ini hendaklah diserahkan pada akhir

peperiksaan.

4. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas.

Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-

langkah penting tidak ditunjukkan dengan

teratur.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator

saintifik yang tidak boleh diprogram.

________________________________________________________________________Kertas ini mengandungi 21 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.

7403/1ProduksiMultimediaKertas 1October 20092½ jam

NO. KAD PENGENALAN

- -

ANGKA GILIRAN

Kod Pemeriksa

Bahagian Soalan SkorPenuh

Skor Diperoleh

A

1 5

2 53 54 55 56 57 58 59 510 5

B1 102 103 10

C1 102 10

Jumlah 100

Page 2: Trial SPM gb

BAHAGIAN A

1.

Rajah 1

Anda pernah menghasilkan logo kapal seperti rajah di atas. Tandakan ( √ ) pada jawapan

yang betul dan ( X ) pada jawapan yang salah.

[ Skor : 5 ]

Skor11109876543210

Page 3: Trial SPM gb

2.Anda pernah menggunakan pautan (Rollover Image) dalam menghasilkan laman web. Susun langkah-langkah dalam menghasilkan pautan tersebut.

Rajah 2

No. Langkah-langkah

Pada tetingkap Insert Rollover Image taipkan ‘Butang’ pada ruangan Image

Name.

Ruangan Preload Rollover Image ditanda.

Klik butang Insert Rollover Image.

Klik pada butang Browse pada ruangan Original Image dan pilih imej

‘butang1.gif’, kemudian Select.

Pada ruangan Rollover Image klik pada butang Browse dan pilih imej

‘butang2.gif’.

Pada ruangan When Clicked, Go To URL, klik pada butang Browse dan pilih

fail ‘tetikus.htm’. Klik pada butang OK.

[ Skor : 5 ]

Skor11109876543210

Page 4: Trial SPM gb

3. Anda pernah menyisip elemen multimedia dalam laman web. Berdasarkan rajah di bawah, terangkan lima langkah untuk menyisip animasi flash dalam perisian Macromedia Dreamweaver.

Rajah 3

Ruang Jawapan :

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

[ Skor : 5 ]

Skor11109876543210

Page 5: Trial SPM gb

4. Rajah di atas menunjukkan objek yang boleh dihasilkan menggunakan 3D Studio Max.

Rajah 4

Pilih 5 tool yang anda gunakan untuk menghasilkan rajah 4 di atas.

Omni Lights Target Spot BoxCircle Square TubeSphere Teapot Cylinder

Ruang Jawapan :

i. ……………………………

ii. ……………………………

iii. ……………………………

iv. ……………………………

v. ……………………………

[ Skor : 5 ]

Skor11109876543210

Page 6: Trial SPM gb

5. Padankan fitur dan fungsinya dalam penggunaan Macromedia Flash dengan pilihan jawapan yang disediakan di bawah.

Menyimpan Hasil Kerja Menyisip AudioMengedit Scene Membuat Animasi PergerakanMembuka Fail Menambah Scene

Menyimpan Gambar Menyisip Imej

[ Skor : 5 ]6. Anda pernah menggunakan perisian Adobe Photoshop untuk menghasilkan kesan

grafik. Berikan 5 kesan penggunaan transform ke atas rajah-rajah di bawah.

Skor11109876543210

Skor11109876543210

Page 7: Trial SPM gb

1.

2. Skor11109876543210

Page 8: Trial SPM gb

[Skor : 5]7. Rajah 5a dan Rajah 5b merupakan hasil yang diperolehi setelah menggunakan

magnify tool. Lengkapkan langkah di bawah supaya skala gelombang pada Rajah 5a dan Rajah 5b dapat dihasilkan.

3.

4.

5.

Klik untuk membesarkan skala Klik untuk mengecilkan skala

Skor11109876543210

Page 9: Trial SPM gb

Rajah 5a Rajah 5b

1. Klik ikon magnify yang terdapat pada Editing tool

2. __________________________________________________

3. Terdapat 2 jenis alat kawalan magnify iaitu :

4. ___i.______________________________________________

5. ___ii.______________________________________________

6. untuk mengecilkan skala, klik pada magnify tool yang kecil

7. __________________________________________________

8. Rajah b dihasilkan dengan cara

9. __________________________________________________

10. Skala gelombang yang telah dibesarkan dapat dilihat.

[Skor : 5]8.

Skor11109876543210

Page 10: Trial SPM gb

Rajah 6

Anda pernah menghasilkan animasi gerak objek menggunakan perisian Macromedia Director. Berikan lima langkah yang pernah anda gunakan untuk menghasilkan animasi tersebut.

i. _______________________________________________________

ii. _______________________________________________________

iii. _______________________________________________________

iv. _______________________________________________________

v. _______________________________________________________

vi. _______________________________________________________

vii. _______________________________________________________

[Skor : 5]

9.Di dalam perisian Adobe Premiere, rolling text merupakan satu kesan khas yang boleh diberikan ke atas teks. Susun 5 langkah-langkah yang betul untuk menghasilkan rolling text.

1. Dengan rolling title masih aktif, pilih Title > Rolling options

KOMPUTERKOMPUTER

Skor11109876543210

Page 11: Trial SPM gb

2. Taipkan teks yang dikehendaki

3. Pilih post roll

4. Sediakan ruang untuk menaip perkataan

5. Pilih Direction Section dan Enable Special Timing. Klik Ok

6. Pilih rolling title tool

7. Pilih Direction Section dan Ramp Up. Klik Ok

[Skor : 5]

10. Labelkan 5 bahagian storyboard yang diberi dengan jawapan yang betul.

Animasi

Audio

Video

Arahan Skrip

Imej

Rekabentuk Objek

Skrin

Stage

[Lihat disebelah]

Page 12: Trial SPM gb

TAJUK

NO. SKRIN

Tentukan kedudukan teks dalam paparan skrin berdasarkan perkara berikut.

Ada Tiada

Warna Teks Perenggan Animasi

Jenis Font Imej / Grafik Audio

Saiz Font Warna Latar Video

CATATAN UMUM

[Skor : 5]

7. ADA

5.

4.

3.

2.

1.

6.

Page 13: Trial SPM gb

BAHAGIAN B

1.

Rajah 7

Anda pernah menggunakan 3D Studio Max dalam menghasilkan objek seperti rajah di atas.

(a) Tuliskan langkah-langkah untuk menghasilkan objek tersebut.

[ Skor : 5 ]

(b) Nyatakan arahan untuk menukar viewport Perspective ini ke setting viewport yang berbeza dan lakarkan paparan viewport tersebut.

[ Skor : 5 ]

7403/1 SULIT13

Skor11109876543210

Page 14: Trial SPM gb

Rajah 8b

2. Rajah 8a di bawah merupakan laman yang telah dihasilkan menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver. Terangkan langkah-langkah yang boleh anda gunakan untuk menyunting laman tersebut dari Rajah 8a menjadi Rajah 8b di bawah.

7403/1 SULIT

Jenis Kereta Warna

Porsche Kuning

Jenis Kereta Warna

Porsche Kuning

14

Rajah 8a

[Lihat disebelah]

Page 15: Trial SPM gb

Ruangan Jawapan

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7403/1 SULIT15

Page 16: Trial SPM gb

Ruangan Jawapan

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

[Skor : 10]

7403/1 SULIT16

Page 17: Trial SPM gb

3.

Rajah 9a Rajah 9b

Rajah 9a di atas telah dilakarkan di dalam perisian Macromedia Freehand. Terangkan langkah-langkah yang boleh anda gunakan untuk menghasilkan Rajah 9b di atas.

Ruangan Jawapan

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7403/1 SULIT17

i. Bulatan ii. Segi empat iii. Trapezium

Page 18: Trial SPM gb

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7403/1 SULIT18

Page 19: Trial SPM gb

BAHAGIAN C

1. Anda diarahkan oleh guru anda untuk menghasilkan satu montaj untuk Majlis

Anugerah Kecemerlangan Akademik 2007 sekolah anda. Anda dikehendaki

menyediakan satu persembahan multimedia mengenai aktiviti sekolah anda untuk

dipaparkan semasa majlis anugerah berlangsung menggunakan perisian yang anda

tahu. Paparan hendaklah mengandungi butiran-butiran berikut:

Gimik semasa perasmian VIP

Aktiviti sekolah

Ruangan Jawapan

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7403/1 SULIT19

Page 20: Trial SPM gb

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

[ 10 Markah ]

7403/1 SULIT20

Skor109876543210

Page 21: Trial SPM gb

2. Anda merupakan Pengurus Pemasaran syarikat Style Media Corporation Sdn. Bhd. Syarikat anda telah menghasilkan produk perisian pendidikan “Mari Membaca”. Bagaimanakah caranya untuk anda menjalankan promosi bagi produk tersebut.

Ruangan Jawapan

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7403/1 SULIT21

Page 22: Trial SPM gb

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

[ 10 Markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

7403/1 SULIT22