12
KERTAS 2 BAHAGIAN A 1. KERADIOAKTIFAN a) Berikan maksud keradioaktifan? Proses pereputan nukelus yang tidak stabil kepada nucleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. b) Nyatakan 3 jenis sinaran radioaktif dan zarah/tenaga yang dipancarkan oleh setiap sinaran i. Sinaran alfa – memancarkan zarah alfa iaitu nukleus helium ii. Sinaran beta - memancarkan zarah beta iaitu elektron iii. Sinaran gama – membebaskan tenaga dalam bentuk sinaran elektromagnet

Ulangkaji Trial Spm

Embed Size (px)

DESCRIPTION

spm revision

Citation preview

KERTAS 2BAHAGIAN A

1. KERADIOAKTIFAN

a) Berikan maksud keradioaktifan?

Proses pereputan nukelus yang tidak stabil kepada nucleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif.

b) Nyatakan 3 jenis sinaran radioaktif dan zarah/tenaga yang dipancarkan oleh setiap sinaran

i. Sinaran alfa memancarkan zarah alfa iaitu nukleus helium

ii. Sinaran beta - memancarkan zarah beta iaitu elektron

iii. Sinaran gama membebaskan tenaga dalam bentuk sinaran elektromagnetc) Bandingkan ketiga-tiga jenis sinar radioaktif tersebut

d) Rajah di bawah menunjukkan tiga sinar radioaktif. Berikan ulasan tentang rajah di bawah.

i. Sinaran gama boleh dihentikan oleh plumbumii. Zarah alfa boleh dihentikan oleh sekeping kertas

iii. Zarah beta boleh dihentikan oleh aluminiume) Tuliskan persamaan bagi pereputan alfa, beta dan gama

i. Pereputan alfa

ii. Pereputan beta

iii. Pereputan gama

f) Berikut ialah siri reputan radioaktif uranium-238 ke radium-226 yang lebih stabil.

Berdasarkan rajah di atas, i.Tuliskan persamaan reputan Uranium-238 ke Torium-234ii.Tentukan bilangan zarah alfa dan zarah beta yang terhasil daripada siri reputan radioaktif tersebut.

Bilangan zarah alfa = Bilangan zarah beta =

g) Berikan maksud separuh hayat.

Masa yang diambil untuk separuh nukleus unsur asal mereput menjadi nukleus unsur yang baru. / Masa yang diambil untuk keaktifan sesuatu unsur berkurang separuh daripada keaktifan asalnya.h) Apakah nama alat yang digunakan untuk menentukan kadar reputan sesuatu unsur radioaktif?

Tiub Geiger-Muller dan pembilang

2. DAYA DAN GERAKANa) Berikan maksud kerja.Kerja ialah hasil darab daya (F) yang dikenakan pada objek dan sesarannya (s) dalam arah yang bersih. W = Fs Unit : joule (J) atau newton meter (Nm)

b) Rajah 2(a) menunjukkan seorang lelaki menolak sebuah alamari di atas lantai yang licin manakala Rajah 2(b) menunjukkan lelaki yang sama menolak almari pada dinding.

Merujuk kepada rajah di atas, bandingkani.daya yang dikenakan

ii.jarak yang dilalui

.

iii.kerja yang dilakukan oleh lelaki itu

..

c) Berikan maksud tenaga.

Keupayaan untuk melakukan kerjad) Hitungkan tenaga kinetik bagi sebuah kereta berjisim 1200 kg yang bergerak dengan halaju 25 ms-1

Tenaga kinetik, Ek = mv2

= x 1200 x 252

= 375 000 J / 375 Kje) Dalam satu latihan fizikal, Samad dengan jisim 75 kg diangkat ke ketinggian 2.1 m. Hitungkan tenaga keupayaan graviti yang dimiliki Samad pada ketinggian tersebut.

Tenaga keupayaan graviti, Ep = mgh

= 75 x 9.8 x 2.1

= 1543.5 J

f) Apakah yang anda faham tentang Prinsip Keabadian Tenaga?i.Tenaga dalam suatu system tertutup tidak berubah

iiTenaga tidak dapat dicipta/dimusnahkan

iii Tenaga dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain tetapi jumlah tenaga itu kekal sama.3. TRANSISTORa) Nyatakan dua jenis transistor

i. Transistor pnp

ii. Transistor npnb) Lukiskan simbol bagi kedua-dua jenis transistor beserta label

Transistor npn

Transistor pnpc) Nyatakan fungsi ketiga-tiga terminal pada transistor

i) Pengeluar (E) membekalkan pembawa cas kepada pengumpul(C)

ii) Tapak (B) mengawal pembawa cas dari pengeluar (E) kepada pengumpul (C)

iii) Pengumpul ( C ) - menerima pembawa cas dari pengeluar ( E )

d) Nyatakan dua fungsi transistor dalam suatu litar elektronik.

i. Sebagai Amplifier

ii. Sebagai Suis automatik e) Apakah prinsip-prinsip transistor?

4.1 HABA 1.Rajah menunjukkan dua thermometer raksa-dalam-kaca L dan K yang digunakan untuk mengukur suhu cecair dalam bikar

a) Apakah maksud suhu?

Ukuran tenaga kinetik purata aom/molekul dalam sesuatu bahan

b) Apakah maksud haba?

Tenaga yang dipindahkan dari satu objek ke satu objek yang lain kerana perbezaan suhu

c) Merujuk kepada rajah di atas, bandingkan diameter kapilari termometer dan panjang lajur raksa kedua-dua termometer.

Diameter kapilari termometer K lebih besar berbanding thermometer L dan lajur raksa termometer K lebih pendek berbanding lajur raksa termometer Ld) Terangkan prinsip operasi termometer dalam pengukuran suhu sesuatu cecair.

Berdasarkan prinsip keseimbangan terma. Apabila termometer di masukkan ke dalam sesuatu cecair, haba dari cecair akan mengalir ke termometer. Apabila berlaku kesimbangan terma, suhu thermometer adalah sama dengan suhu cecair.4.2. HUKUM GASa) Nyatakan tiga hukum gas

i. hubungan antara tekanan dan isipadu Hukum Boyle, isipadu berkadar songsang dengan tekanan gas

P = 1/V jadi P1V1 = P2V2ii. hubungan antara isi padu dengan suhu Hukum Charles, isi padu gas berkadar terus dengan suhu mutlak gas (suhu dalam Kelvin)

V = T jadi V1 = V2 T1 T2

iii. hubungan antara tekanan dan suhu tekanan suatu gas berkadar terus dengan suhu

P = T jadi P1 = P2

T1 T2

5. DAYA DAN TEKANANa) Sebuah kapal selam bergerak dari permukaan laut ke kedalaman 6000m. Jika ketumpatan air laut ialah 1025 kg m-3 dan g = 9.8 N kg-1 , hitungkan tekanan yang dikenakan oleh air laut ke atas kapal selam pada kedalaman tersebut.

Gunakan formula tekanan dalam cecair : P = hg

= 6000 x 1025 x 9.8

= 6.03 x 107 Pa

6. GELOMBANG

a) Apakah maksud gelombang?

Gangguan yang bergerak melalui suatu medium dari sumber yang bergetarb) Nyatakan dua jenis gelombang

Gelombang melintang dan gelombang membujurc) Bandingkan kedua-dua jenis gelombang dan berikan contoh bagi setiap jenis gelombang tersebut.d) Apakah maksud muka gelombang?

Garisan khayalan yang menyambungkan titik-titik yang berada pada fasa yang samae) Laju gelombang , v = ff) Bagaimanakah resonans berlakug) Pantulan gelombang, sudut pantulan, r = sudut tuju, ih) Pembiasan gelombang (rujuk soalan pra-percubaan)

i) Pembelauan gelombang fenomena gelombang apabila gelombang merambat melalui satu celah atau halangan7. CAHAYA rujuk soalan pra percubaan

8. TENAGA ELEKTRI DAN KUASA rujuk soalan pra percubaan

(lihat soalan berkaitan pengiraan tenaga elektrik, kuasa dan kecekapan)

BAHAGIAN B

9. Momentun, Daya Impuls

a) Maksud momentum dan daya impuls..

b) Ciri-ciri keselamatan dalam kenderaan pengumpul

tapak

tapak

pengumpul

pengeluar

pengeluar