Tr¥dl¸st pasientsignal og pasientsikkerhet: Muligheter og utfordringer

  • View
    30

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trådløst pasientsignal og pasientsikkerhet: Muligheter og utfordringer. Lill Kristiansen, Prof. Dr. Scient Inst. for Telematikk , NTNU og Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) lillk@item.ntnu.no. Pasientsikkerhet er mye. Hygiene Innkallinger til etterkontroll - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tr¥dl¸st pasientsignal og pasientsikkerhet: Muligheter og utfordringer

Strategisk planLill Kristiansen, Prof. Dr. Scient
Inst. for Telematikk , NTNU og
Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP)
Vanlig pasientsignal
Akuttsignal / stansalarm
Faglig dyktighet
Jeg er teknolog
Men har observert en del på sykehus de seinere åra
Jeg er tilknytta NSEP der jeg har et forskningsprosjekt
CoCoCo: Context, Coordination and Communication
2 fast ansatte fra Gløshaugen
1 Post.Doc, 1PhD,
*
Man bør unngå at trådløs teknologi gjør pleierne ”fatally available”
A. Minnick, K. Pischke-Winn and M.B. Sterk (1994), Nursing Management, Vol. 25, 7, pp. 42-47
Det er forstyrrelser ved bruk av trådløs telefon
Scholl et al. (2007) , In Proc. PERVASIVE’07.
Kristiansen (2011), In Proc. CBMS, 2011, IEEE
Forstyrrelser er en hovedgrunn til medisineringsfeil og kan påvirke pasientsikkerheten
A. M. Mayo and D. Duncan (2004) , In Journal of Nursing Care Quality,
*
Tidligere forskning (2/4)
Redundans på flere nivå kan være viktig for pålitelighet og for koordinering
Weick, K. E. og Sutcliffe, K. M. (2007) Managing the unexpected: resilient performance in an age of uncertainty.
Cabitza, et al.(2005) , “When once is not enough: the role of redundancy(…)”, In proc. GROUP’05, 2005, pp. 158-167.
Perifer oppmerksomhet er viktig for koordinering
Belotti and Dourish (1992) “Awareness and coordination in shared workspaces”. In Proc. CSCW Conf., pp. 107-114.
*
Tidligere forskning om org. pleie(3/4)
Det er flere måter å organisere sykepleie på bl.a. primærsykepleie (PN), teamsykepleier (TN) og funskjonell pleie (FN)
PN er ansett for å gi bl.a. enklere kommunikasjon og bedre kontinuitet i pleien, samt ansett for bedre egnet for å se hele pasienten (human centric view)
*
Tidligere froskning (4/4)
MEN det er utfordringer i balansen mellom kontinuitet i pleien, avbrudd og rask respons
Fra McGillis Hall, Pedersen, and Fairley (2010):
"And there is no bread with the soup, and the patient is complaining that she has no bread, you know, and she [called] the nurse. The nurse is in the isolation room giving medications, and she thinks it is an emergency so she leaves the isolation room. [...]."
Fra Kristiansen (2011):
*
Manuell tilstede
Manuell whiteboard
*
Figur adaptert fra arkitekt Aslaksen i Helsebygg
Tun er ikke planlagt som egen organisatorisk enhet
*
Metode
Hurtig entografi en IKT-metode som har til hensikt å raskt skaffe kunnskap om konteksten rundt brukerne (her : pleierne) for å kunne lage gode systemer
Kontakt med sentrale personer på St.Olav (2009-12)
Dokumentstudier bl.a endringsønsker rundt dagens trådløse system
Observasjoner på 4 sengeposter (totalt: 19 timer) 2010-12
Intervjuer på 5 sengeposter 4 avd.ledere + 1 superbruker
Deltakelse på møter internt på St.Olav (2012)
Og dessuten litteraturstudier av tidligere feltstudier innen datastøttet samarbeid bl.a. fra helsesektoren, men også fra andre mobile situasjoner
*
Koordinering og informasjonsinnhenting i sann tid
Pårørende kan settes rett til rett pleier
Nyttig når pleieren er mobil
Det er meget plagsomt/irriterende/uprofesjonelt at pasientsignal leveres på telefonen når man er i en viktig telefonsamtale med pårørende
Piper rett i øret og skaper avbrudd
Genererer forstyrrelse og manglende kontinuitet i kommunikasjonen
Leger bl.a. i tilkallingsroller klager over at de faller ut og opplever brudd. Ser ikke alltid at noen har ringt dem
Vil ikke bli ytterligere berørt her
*
Funn 2: Om mottak av pasientsignal på telefonen
Forstyrrende under telefoni og forstyrrende i en del situasjoner når pleier er inne på rom
Mer forstyrrende enn pasientsignalet levert på veggen
Noen avdelinger bruker telefonen lite, de logger seg ikke inn på telefonen, benytter ikke bemanningsplanen
Alt dette er begrunnet i forstyrrelser
*
Merk hvordan faste display gir perifer oppmerksomhet (uten mye forstyrrelser)
Bruk av videresendingsfunksjon
Overlapp mellom pleiere (funksjonell redundans)
*
Merk bruken av faste display i tillegg til trådløse telefon
Redundans i form av visning på mange display (innen samme tekniske delsystemsystem)
Dataredundans mellom 2 tekniske systemer
Men fast og trådløst system er ikke fullt ut funksjonelt redundante i forhold til hverandre:
Man kan motta pasientsignal og akuttalarmer på trådløse telefon når man er i heisen eller på natt når man er i en annen etasje
Samarbeid på tvers av etasjer på natt muliggjøres
MEN det er forskjellige ytelsesmål/pålitelighet i de 2 systemene
Detaljer neste side
Fra et dokument i 2006 fant vi følgende:
”Hvor lang tid tar det fra signal utløses til det a) når vaktromsapparatet, og b) når IP-telefonen? Opplevelsen er at det tar lengre tid enn i gammelt sykehus.”
Fra samme dokument:
” Volum på vaktroms-apparatet er for lavt i de situasjoner hvor det er eneste varsel, som ved nettverksbortfall” og ”Pauserom som personalet oppholder seg på om natten, mottar ikke signal fra nabotun [på veggen i BEST-systemet] ”
Vi fant også at dette ikke var fulgt opp i 2011, så vi målte selv
*
Dårlig brukergrensesnitt for koorodinering mellom 2 pleiere:
Eks: Det inger hos pleier Anne etter at pleier Berit allerede har vært inne på rommet
Misforståelser i hva teknologien faktisk tilbyr:
Sitat: ”Altså da er det ikke bra nok at det bare ringer på [vegg-]paneler. Det kan gå lengre tid før man oppdager det at pasienten ringer på. Og hvis pasienten er blitt dårlig da, så kan det være for sent”. (avd.pleier med alvorlig syke pasienter)
*
Kritisk forsinkelse: Akuttsignal på natt med 6 pleiere over 2 etasjer
Intervjuer: ”Så ved en hjertestans så trenger du minst to, tre personer?”
Pleier-3: ”Helst flere enn tre egentlig... Vi skal starte med HLR [hjerte-lungeredning], vi skal hente defibrillator [hjertestarter], vi har jo et krav om at vi skal defibrillere alle pasienter innen tre minutter etter en erkjent hjertestans. Vi skal koble til O2 [oksygen], noen skal ta seg av innblåsning til pasienten. Vi skal varsle teamet, ja, ringe 113 på telefon, [..] og dit kan du ikke ringe fra trådløstelefon, da bør vi helst ringe fra fasttelefon [plassert midt i arbeidsstasjonen]” (Pleier-3).
*
Det er muligheter ved bruk av trådløs telefon for pasientsignal
primærsykepleie/ kontinuitet i pleien
Man kan dekke større områder ”stordriftsfordeler på natt”, dele bemanning mellom flere sengetun i en større sengepost
Men det er også utfordringer
Når man dekker større områder (som 2 etasjer) er man avhengig av IP-nettet (levering på telefonen)
Sårbarhet
Forsinkelsen på opptil 30 sek. var ikke allment kjent på sykehuset
Lite viktig ved behov for et glass vann
Kan være kritisk for alvorlig syke pasienter
Er kritisk ved akuttalarm / hjertestans
*
Det gir forstyrrelser
For mye redundans i noen tilfeller:
Varsling på trådløs telefon på nabotun ”for sikkerhets skyld” gir mest unødvendig støy, da dette ikke er forankra i organisasjonen
*
I erfaringsnotatet fra 2006 er “Utfordringer ved nettverksbortfall” en egen overskrift, og i 2006-2007 var nettverksbortfall et kjent problem (ref. oppslaget i Teknisk Ukeblad i 2007)
I 2006 påpekes det problemer og behov for endringer for at det faste systemet skal operere best mulig alene
Ikke alt er gjort noe med
Det finnes en del konfigurasjonsmuligheter i det faste systemet som ikke er godt utnyttet i dag
*
Synliggjør at det er 2 systemer i opplæringen
Og at de to systemene har forskjellig pålitelighet og forskjellige potensielle forsinkelser
Synliggjør at det trådfaste systemet er viktig og at det kan operere alene
Nyttiggjør konfigurasjonsmuligheter i det faste systemet
Det finnes innstillinger for ”nattmodus” bl.a.
På natt kan man aktivere regler slik at akutthendelser varsles på tvers av 2 etasjer (i de tilfellene hvor det er slik pleien er organsert)
Mål ytelse og forsinkelser ende-til-ende
*