TOP JOP 2015 Ucesnici

TOP JOP 2015 Ucesnici

 • View
  226

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sajam poslova 2015.

Text of TOP JOP 2015 Ucesnici

 • 22 I OGLASI l I PONEDELJAK30. MART 2015. PONEDELJAK30. MART 2015. I l OGLASI I 23KURIRhttp://www.kurir-info.rs

  1. i 2. april 2015 - Belexpocentar

  Adecco Outsourcing je er-ka kompanija Adecco S.A., sa seditem u Beogradu, a na tim ini 60 posveenih kolega, koji na dnevnom nivou usluu-je preko 200 klijenata. Mi smo

  vodea svetska kompanija u povezivanju ljudi koji se odlikuju zna-njem i sposobnostima za posao koji ele da obavljaju.

  Ball PakovanjaBall Pakovanja Evropa Beograd, deo je Ball kor-poracije koja zapoljava vie od 12.000 ljudi na 4 kontineta u oblastima proizvodnje limenki za pia i drugih pakovanja od metala, kao i sve-mirske tehnologije. U Beogradu Ball posluje od 2004. godine, a tokom 2014. godine proizveli smo oko 1,3 milijardi limenki za pie.

  Carlsberg Srbija d.o.o. Carlsberg Srbija d.o.o. je deo Carlsberg Grupacije, etvrte po ve-liini svetske kompanije za proizvod-nju piva, koja trenutno posluje u vie od 150 zemalja i na svetskom nivou za-poljava preko 40.000 ljudi. Na tritu Srbije kompanija distribuira i proizvodi brendove LAV, LAV Dunerski, LAV Twist, Merak, Carlsberg, Tuborg, Budweiser Budvar,Guinness, Erdinger, Grimbergen, kao i popularni sajder Somersby.

  Cooper TiresKompanija Cooper Tires tokom sto go-dina postojanja istakla se kao znaajan proizvoa guma, ali i poslo-davac na ak tri kontinenta zapoljavajui preko 13000 ljudi. Sedite kompanije je u Sjedinjenim amerikim dravama, evropska centrala u Engleskoj, dok se fabrika u Srbiji nalazi u Kruevcu. COOPER MOTO: ZAJEDNO IROM SVETA JEDAN TIM, JEDAN CILJ: KREIRANJE SU-PERIORNE VREDNOSTI ZA SVOJE POTROAE, ZAPOSLENE, PAR-TNERE I AKCIONARE.

  TRAIMO: Elektroinenjere, mainske inenjere, hemijske inenjere, industrijske inenjere, mainske i elektro tehniare.

  Delhaize Serbia d.o.o.Delez Srbija posluje u okviru Delez Grupe, jednog od najveih la-

  naca supermarketa poreklom iz Belgije. Delez Srbija veruje da je us-peh poslovanja zasnovan na strunim i motivisanim ljudima, koji su orijentisani na pruanje kvalitetne usluge kupcima i kontinuirano ula-e u svoje zaposlene obezbeujui im niz razvojnih i strunih treninga. Veliku panju poklanja talentima, ambicioznim mladim ljudima sa po-tencijalom, motivisanim da kroz praktian rad dalje usavravaju ste-ena i usvajaju nova znanja i vetine. Kao drutveno odgovorna kom-panija aktivno podrava razvoj inkluzivnog drutva i zapoljava preko 230 osoba sa razliitim tipovima invaliditeta u gradovima irom zemlje.

  akak je jedan od najveih lanaca multibrand prodavnica sportske opreme u Srbiji. Nastao je sa ide-jom da najpopularnijim sportskim brendovima, prepoznatljivom uslugom i stabilnim poslovanjem une-se zdrav duh u sve segmente ivota. Sa najduom tradicijom na na-em tritu, ta misija traje preko dve decenije, irei se i na okolne regione. Na cilj su pouzdana kupovina sportske opreme i zadovolj-stvo istom naih kupaca, dok kontinuitetom stabilnog poslovanja ne-gujemo odgovornost prema naim zaposlenima, dobavljaima i na-ravno cenjenim kupcima.

  TRAIMO: Prodavce u maloprodajnim objektima; Praktikante u sektorima marketinga i HR-a; Druge pozicije po potrebi.

  Adecco Outsourcing

  TRAIMO: Office Asistant, Medical Representative, Sales Con-sultant; Call Centar Agenti (nemaki, francuski, italijanski, pan-ski, vedski, holandski, danski jezik); Magacinski radnici; Maga-cioneri; Vozai C; kategorije; Web Analyst; Java Developer; Hair Care Luxury Specialist; Operateri u proizvodnji.

  TRAIMO: TSSC Finansijski asistent, Operater na mainama, Inenjer odravanja.

  TRAIMO: Dvogodinji prodram radne prakse - LIDERI BUDUNOSTI

  KOMPANIJE UESNICE NA SAJMU TOP JOB 2015.

  TRAIMO: Mesar, Prodavac na odeljenju ribe, Prodavac na razli-itim odeljenjima u maloprodajnom objektu, Poslovoa i Zamenik u maloprodajnom objektu, Voza kamiona, Magacioner i Komisionar za distributivni centar u Pazovi. Kandidati za dvogodinji Retail Ma-nagement Training program.

  Javno preduzee Elektromrea Srbije Javno preduzee Elektromrea Srbije upravlja visokonaponskim elektroener-getskim prenosnim sistemom u Srbiji i obezbeuje funkcionisanje i razvoj tri-ta elektrine energije. JP EMS posluje us-peno i profitabilno i ugledni je lan Evrop-skog udruenja operatora prenosnih sistema. JP EMS je savremeno koncipi-rana kompanija koja neprestano unapre-uje svoje poslovanje, uz primenu princi-pa odrivog razvoja i visoke drutvene odgovornosti.

  TRAIMO: Praktikante i diplomce Elektrotehnikog fakulteta, Fakulteta tehnilkih nauka, Fakulteta organizacionih nauka, Prirodno - matematikog fakulteta.

  Ernst & YoungEY je globalni lider u revizorskim i poreskim uslu-gama, podrci pri poslovnim transakcijama i po-slovnom savetovanju. irom sveta, 190 hiljada na-ih zaposlenih dele nae zajednike vrednosti kao i potpunu posveenost kvalitetu. Mi se razlikuje-mo po tome to pomaemo naim zaposlenima,

  klijentima i zajednicama da ostvare svoj potencijal.

  TRAIMO: Pripravnike u reviziji

  FCA Srbija d.o.o. KragujevacFIAT Automobili Srbija (FAS) osnovana je 2008. godine, kao partnerski projekat itali-janske kompanije FIAT Group Automobiles (FGA) sa Vladom Republike Srbije, pri emu FIAT poseduje 67, a Republika Srbija preostalih 33 odsto vlasni-tva. Globalnim spajanjem FIAT-a i Chryslera, grupa nosi naziv FIAT Chrysler Automobiles (FCA), pa je i kompanija u Kragujevcu prome-nila naziv u FCA Srbija d.o.o. Kragujevac. Nova fabrika FCA Srbija u Kragujevcu sveano je otvorena u aprilu 2012. godine i danas je to jedan od najmodernijih proizvodnih pogona u okviru FIAT Chrysler Automobiles grupe irom sveta. Sa preko 3.000 zaposlenih, FCA Sr-bija danas predstavlja poeljnog poslodavca, drutveno odgovornu kompaniju, aktivnog investitora u Srbiji i vodeeg srpskog izvoznika.

  Frankfurt School of Finance & Management Frankfurt School of Finance & Management is the leading private business school and advisory institute in Germany with more than 50 years of experience in qualification, consulting, and training services in all areas management and finance. As a centre of intellectual and practical activity, the business school formulates forward-thinking so- lutions to advance national and international busi-ness. Frankfurt School acts as adviser and edu- cational partner to companies and organisations, to individuals embarking on new careers, and to experienced executives.

  Generali Osiguranje Srbija a.d.o. Generali Osiguranje Srbija a.d.o. je lider u oblasti ivotnog osiguranja i jedna od vo-deih kompanija na domaem tritu, ko-ja se ve petnaest godina bavi svim vr-stama ivotnog i neivotnog osiguranja. Sa iroko rasprostranjenom prodajnom mreom u preko 50 gradova i na vie od hiljadu prodajnih mesta, kompanija za-poljava skoro 2000 ljudi. Generali Osiguranje Srbija a.d.o. lanica je Generali grupe, jedne od najveih grupacija na svetskom osigurava-juem i finansijskom tritu. Sa tradicijom dugom 184 godine Gene-rali grupa posluje u vie od 60 zemalja sveta, ima oko ezdeset pet miliona klijenata i zapoljava preko 77000 ljudi.

  TRAIMO: Savetnik za osiguranje ivota, Savetnik za neivot-na osiguranja, Administrator, Programer, Lekar cenzor, Proceni-telj teta, Svreni studenti FON-a i ekonomije za razliite saradni-ke pozicije.

  GroundLink se bavi prevozom klijenata luksuznim automobili-ma sa profesionalnim vozaima u SAD i 110 zemalja u svetu. Na-i klijenti, koji cene svoje vreme i bezbednost, nas mogu u svakom trenutku kontaktirati putem na-graivane mobilne aplikacije, izu-zetnog web sajta i 24/7 korisni-kog servisa. Naa deviza je ON TIME EVERY TIME.

  TRAIMO: Customer Service Agent, Software developer, Mobile developer

  GroundLink

  Heineken Srbija d.o.o.

  Knjaz MiloKnjaz Milo proizvodi i pla-sira na trite prirodne, zdrave vode, bezalkoholne i energetske napitke na 8 pro-

  izvodnih linija to omoguava dnevnu produkciju od preko milion lita-ra. Kompanija Knjaz Milo prvi je proizvoa prirodnih mineralnih vo-da i bezalkoholnih napitaka u Srbiji koji je dobio sertifikat ISO 22000 koji predstavlja standard za bezbednost hrane, ime je omoguen plasman proizvoda na trite Evropske unije. Danas Knjaz Milo ima preko 700 zaposlenih i spada meu najvee evropske proizvoae prirodnih mineralnih voda.

  TRAIMO: Ukoliko elite da se profesionalno usavravate u kom-paniji koja je meu najveim proizvoaima mineralne vode, bezal-koholnih i energetskih napitaka, budite slobodni da nam poaljete svoju biografiju na posao@knjaz.co.rs

  NO-NO Club

  NO-NO Club je modna kua za decu od 3 meseca do 12 godina starosti. Postojimo da inspiriemo, kre-iramo i postanemo jedno sa detetom. Iskustvo koje smo stekli tokom decenija postojanja, omo-guilo nam je da spoznamo samu sr naeg zanata i sebe pozicioni-ramo kao jedinstvenu modnu kuu za decu u Srbiji.

  TRAIMO: Ambiciozne i od-govorne kandidate, koji pose-duju inicijativu i elju za napre-dovanjem i usavravanjem, za pozicije u maloprodajnim objekti-ma, menadere prodaje, komer-cijaliste, dizajnere, komercijal-nog direktora... Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na e-mail adresu hr@no-noclub.rs.

  PricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopers je mrea firmi za prua-nje profesionalnih usluga. Zapoljava 169.000 ljudi u svojim kancelarijama koje se nalaze u 158 zemalja i-rom sveta. PwC prua usluge u razliitim domenima poslovanja, i to: usluge revizije, poreske usluge, us-luge iz domena ljudskih resursa, poslovnih transak-

  cija, poboljanja poslovanja preduzea i upravljanja rizicima u poslova-nju. Mi pomaemo naim klijentima da ree sloene poslovne probleme i merljivo razviju svoju sposobnost da poveaju vrednost preduzea.

  TRAIMO: Praktikanti u Odeljenju za reviziju i Odeljenju za poresko savetovanje.

  RaiffeisenRaiffeisen banka je lanica Raiffeisen Bank International-a, jedne od vodeih bankarskih grupacija u srednjoj i istonoj Evropi. Poslovanje u Srbiji zapoela je 2001. godine, a