TONG CONG TYSONGDA Mau Cong Banhanh thea 3... TONG CONG TY SONG DA Cong ty CP thiiy di~n Cآ§n Don TT

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TONG CONG TYSONGDA Mau Cong Banhanh thea 3... TONG CONG TY SONG DA Cong ty CP thiiy di~n Cآ§n Don...

 • TONG CONG TY SONG DA Cong ty CP thiiy di~n CAn DO'n TT Thanh Blnh - Huyen Bu Dap - Tinh Blnh Phutrc

  Mau sO BOI-DN Ban hanh thea ITs6 200120141TT-BTC Ngay 2211212014 cua B9 Tid chlnh)

  BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT T:;tingay 30 thang 09 narn 2017

  DVT: VND

  Tlii san Mii sB Thuy~tminh SB cuBi ky SB dAu nlim

  A. TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 740.769.027.606 479.999.362.140.............., ); . I. Tien va cdc khotin ttrang dutrng tien 110 1 116.733.663.666 49.780.687.164 1. Tien III 11.733.663.666 24.780.687.164 2. cse khoan tUOTIgduong ti6n 112 105.000.000.000 25.000.000.000..jTcdc"jih·o(in·tiau·tt;·titi'Ciiiiiii··ngJn·'ii~·n··..····..··· ···..··i·2·0······ ····..·9s:0·iiii:o·o·ii:oo·o· · ··ss·:iiiiojiiio:o·iiii 1. Chung khoan kinh doanh 121 0 0 2. 01,1'phong giam gia chimg khoan kinh doanh (*) 122 0 0 3. Bdu tir nam giu 06n ngay oao han 123 2 95.000.000.000 85.000.000.000··jji.'·C{jc ..khodn·pii·di'·il;u..ngJn..ii~n····..· ····· ·· ···..·]30······ ··· ·s·2ii:64·S:s·i·7:266 ·..·· ·'33'1·:i·s2j·21:9·36 1.Phai thu ngan han cua khach hang 131 3 483.428.738.130 281.546.085.857 2. Tra tnroc cho nguoi ban ngan han 132 2.270.839.549 2.418.020.433 3. Phai thu nQi bQngan han 133 4. Phai thu thee ti6n oQk6 hoach hop 06ng xay dung 134 0 0 5. Phai thu v6 cho vay ngan han 135 4 49.199.189.264 55.220.668.137 6. Phai thu ngan han khac 136 5 30.033.280.202 30.247.583.197 7.01,1'phong cac khoan phai thu kh6 doi 137 6 (44.283.229.879) (32.249.835.688)··jV,'·JJitng·i6n..klio ..··..·······..·..··················..· ·..·]·40..···· ·..·····..·······..:;:9·62:73·ii:42'7 ········ ..·..······'1·:432'.'763:0·99 1.Hang t6n kho. 141 7 7.962.730.427 7.432.763.099 ~

  ···J:·fX!&~?:!l~~i~:~!'ii~;·~··~~·~·~·~~··(~),..··..· ·......................---H~--- ········..··· ·····4·i'3:S·i·6:24·i· ······ ..····..···..····603·j·89r4 ~ 1. Chi phi tra tnIac ng~n h:;tn 151 368.233.532 603.38/(;'9jJ/J GOo·· ~\'\,.., , !!U) G t)' 2. Thue GTGT ouqc khau tn'r 152 0 \ :i0 -r-u-J.

  --~~~;!:.~~~~~~;;~-;~~~:~~-~-:~~-~~-~-~~~------------------;-~;--------~----------------~-~~-~~-~:;-------------------:~~ ~:..!.~.!..~.~~..?~.~..~.1:~..~~~.?:::~.~.~.::!.~.~::.~~.?::.~.?.~.::.~~.?~~~~ ~.?~:.?~.~:.~~.~:~.~~?~.~.:!.~.~:.~.~.?:.~~.~.~ I. Cae khoan phai thu dai ht,ln 210 0 0 1. Phai thu dai h:;tncua khach hang 211 0 0 2. Tra tnIac cho nglIai ban dai h:;tn 212 0 0 3. V6n kinh doanh 0 oO'nvi tr1,l'CthuQc 213 0 0··ii...fitT'Sdn..Ciftiinii ..········..·······..······ · ······ ······220·..···· ···..····· ·8·36:2'5·4:2·7·8:19·9······ ..··..·..906·:3jO:·O·82:3·45 1.Hi san c6 oinh huu hinh 221 9 832.854.278.199 - Nguyen gia 222 1.953.810.502.538 - Gia tri hao man luy k6 (*) 223 (1.120.956.224.339)

  2. Hi san c6 oinh vo hinh 227 10 3.400.000.000 - Nguyen gia 228 3.400.000.000 - Gia tri hao man luy k6 (*) 229 0

  •••••••••••••••'1 ( .

  III. BOt tlrng san tlOu til' 230 0 0 - Nguyen gia 231 0 0 - Gia tri hao man luy k6 (*) 232 0 0i'V,··fJi·'Sdn·{j(f·'(iang·{jJi"ii·(i'ii·············..········· ···..·240 ..·..·· ············ ···4:'72'7:'449:iij· ···········..·····'5.''S·j·ijjOS', ..i74· 1. Chi phi san xudt, kinh doanh do dang dai h:;tn 241 0 2. Chi phi xiiy d1,l'ngcO'ban do dang 242 11 4.727.449.423 5.819.305.174..·V...Cdc·k'jio(in·"iiJu··iu;tJi·chinh··ddni~'it·..·..··· · · ··..250 ..····· ············ ···I:s·4i·:30·9:'i'13· ·..····..····..···..i·:84ijii9j·73 1. Bdu tu vao cong ty con 251 2. Bdu tu g6p v6n vao oO'nvi khac 253 3.01,1'phang odu tu tai chinh dai h:;tn(*) 254····vi:·'Tit(s·dn·ddni~fi·kli{jc·..·· ·..····..·..· ··..··..· ·· 260 · ·················13:'1·4·4:99·6:54·]· ······ ..· ····16'.'72s:'6·19:s·i·l 1. Chi phitratruacdai h:;tn 261 13 3.329.192.809 5.660.909.566 2. Thi€t bi, v~t tu, phI,!tung thay th€ dai h:;tn 263 10.415.803.734 11.064.709.945

  902.930.082.345 1.952.995.367.720

  (1.050.065.285.375) 3.400.000.000 3.400.000.000

  12 1.841.309.273 1.841.309.273

  TONG C()NG TAl SAN 270 1.597.337.061.044 1.410.715.678.443

 • · " Ngu6n v5n M§ s5 Thuyet S5 cu5i ky s6 dAu namminh

  ~.:.~9..~~.~.~..!.~.~~.~~.'::'~~.~~.~~.~L..............................................300 511.333.381.261 335.045.278.622.................... ..................... ............................................. ............................................. 1.Nt! ngiin han 310 250.248.242.510 71.362.439.698

  1. Phai trii nguoi ban ng~n han 311 14 29.353.131.295 36.008.876.733

  2.Nguoi mua tra ti~n truce ng~n han 312 0 0

  3. Thu~ va cac khoan phiii n9P Nha ruroc 313 15 25.843.693.533 11.712.423.811

  4. Phai tra nguoi lao d9ng 314 2.960.521.565 5.127.773.078

  5. Chi phi phai tra ngan han 315 22.544.240.238 6.671.421.994

  6. Phai tra n9i b9 ng~n han 316 7. Phai tra thea ti~n d9 k~ hoach hop d6ng xay dung 317 0 0

  8. Doanh thu chua thirc hien ng~n han 318 0 0 9. Phai tra ng~n han khac 319 16 160.479.657.268 1.685.896.083

  10. Yay va no thue tai chinh ng~n han 320 17 4.465.853.242 4.351.525.881

  11. D\Tphong phai tra ngan han 321 0 0

  .J~:.g.~?~~.~~..~~.~~.~.p..~~.~.~.?!...........................................................322 4.601.145.369 5.804.522.118.................... .................... ............................................. ............................................. II. Nt! dili hfln 330 261.085.138.751 263.682.838.924

  1. Phai tra ngiroi ban dai han 331 0 0

  2.Ngiroi mua tra ti~n truce dai han 332 0 0

  3. Yay va no thue tai chinh dai han 338 18 259.619.412.089 263.023.964.380

  ...1.:.I.~.~.~..!~.~..~~.~p...~.~.~.~..I.~!..p.~.~!y~...................................................341 1.465.726.662 658.874.544.................... ..................... ............................................. ............................................. ~:..Y..~.~..~.~.Q..~~..~.q.~..~~.~~~~.~~.~.~~.~~.......................................400 1.086.003.679.783 1.075.670.399.821.................... .................... ............................................. ............................................. I. Vt5nchu sO'hii'u 410 19 1.085.969.084.186 1.075.635.804.224

  1. V6n d~u tu cua chu sa hilu 411 689.986.200.000 459.991.500.000

  2. TMng du v6n c6 ph~n 412 0 0

  3. Quy~n Ch9nchuy€n d6i trai phi~u 413 0 0 4. V6n khac cua chu sa hilu 414 1.212.070.4 79 1.212.070.479

  5. Quy d~u tu phat tri€n 418 4.237.592.735 209.207.127.652

  6. Lgi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i 421 379.864.926.036 394.202.485.529

  - LNST chua phan ph6i lily k~ d~n cu6i ky truuc 421a 204.421.378.400 248.832.972.750

  - LNST chua phan ph6i ky nay 421b 175.443.547.636 145.369.512.779

  .?:.~?:~..i.~~..~~..~~.~~..~.~.~!:l.~..~!~.~..~.?~~..................................................429 10.668.294.935 11.022.620.564.................... ...................... ............................................. ............................................. II. Nguan kinh phi, quji kluic 430 34.595.597 34.595.597

  1.Ngu6n kinh phi 431 34.595.597 34.595.597

  2. Ngu6n kinh phi di:ihlnh thanh TSCD 432

  T6NGCQNGNGU6NV6N 440 1.597.337.061.044 1.410.715.678.443

  NglfOi I~p bi~u K~toan trlflyng

  Nguy~n Xuan Toim DAngVan Tam

  2

 • TONG CONG TY SONG DA

  Cong ty CP thiiy di~n C§n Don TT Thanh Blnh - Huy~n BiJ D6p - Tinh Blnh Phuoc

  BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH H

 • TONG CONG TY SONG £>A Cong ty CPTD C§n DO'n TT Thanh Blnh - Huyen BiI D8p - Tinh Blnh Phurrc

  Mau sa B03 - DN Ban hanh thea TT s6 200/2014/TT-BTC

  Ngay 22/12/2014 cua B('>tnrong B('>Hi chin

  BAo cAo LUU CHUYEN TlEN TE HOP NHAT. . (Theo phuong phdp gidn tiip)

  Quy III nam 2017

  Ky nay Ky trurrcMas8Stt Chi tieu I Luu chuyen ti~n tir hoat dQng kinh doanh

  Lai, 16chenh lech tY gia h6i doai do danh gia lai cac khoan tiSn

  Lai nhu(m tir hoat ilpng klnh doanh tnaic thay /U'u

  3

  669

  Tang, giam cac khoan phai tra (Khong k~ liii yay phai tra, thu~thu doanh

  ~Gi ,~rlj j'( o ~tl £ ~ Jp-T I

  qp bi~u

  Nguy~n Xuan Toan Dang Van Tam

  4

 • Cong ty ce phan Thuy di~n can Von Thi tr&nThanh Binh, Huyen Bll D5p, Tinh Binh Phuoc

  Bao cao tai chinh Cho ky k~ toan tir ngay 01101120 17 d~n 30109/2017

  THUYET MINH BAo cAo TAl CHtNH HoP NHAT Quy III niim 2017

  I. D~C DIEM HO~T DONG CVA CONG TY

  1 . Hinh thirc SO' huu v6n

  Cong ty C6 ph!n Thuy dien C!n Dan (ten giao djch quoc t~ Can Don Hydro power Joint stocks Company, ten goi tit la Can Don HSC) duoc thanh I~p thea Quyet dinh s5 1331 ngay 17/8/2004 cua BQ tnrong BQ Xay dung v6 viec Chuyen BOT CAn Dan thuoc T6ng Cong ty Song Da thanh Cong ty C6 phan,

  Cong ty hoat dQng thea Gi&y chirng nhan dang ky kinh doanh cong ty e6 ph!n s5 44.03.000032 ngay 11/10/2004 va dang ky thay d6i I!n thir rmroi mQt voi rna s5 doanh nghiep la 3801068943 ngay 20 thang 01 nam 2015 do Sa K~ hoach va D!u tir tinh Binh Phiroc dp.

  Tru sa chinh cua Cong ty me tai Thi tr&n Thanh Blnh, Huy~n Bu D5p, Tinh Blnh Phuac.

  ~as6thu~:3801068943

  Di~n tho~i: 06513563359 - Fax: 06513563 133 - Website: www.eandon.eom.vn

  Ngay 21 thang 06 nam 2017 V5n di6u I~ eua Cong ty c6 ph!n t