of 18 /18
Filozofija, znanost, religija* Izvorni članak UDK 2: 159.9 Primljeno 12. 04. 2007. Anđelko Domazet Katolički bogoslovni fakultet, Trg G. Bulata 3, HR-21000 Split [email protected] Teologija i psihologija: mogućnosti i granice dijaloga Sažetak Kako se danas može zamisliti plodonosan dijalog između kršćanske teologije i psihologije? Autor pokušava odgovoriti na to pitanje iz teološkoga motrišta. Povijest odnosa između teologije i psihologije vidi se unutar širega konteksta stoljetne rasprave o odnosima između vjere i znanosti, o načinu znanstvene i teološke spoznaje. Rad je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu članka autor predstavlja dva načelno različita oblika ili modela (mogućnosti) odnosa između teologije i psihologije, a to su: model isklju- čivosti i model poistovjećivanja. U drugom dijelu rada dijalogu teologije i psihologije pristupa se iz perspektive integralne antropologije, u kojoj se čovjek promatra kao tjelesno-psihičko-društveno-duhovno biće. Teološka antropologija, za razliku od filozofijske, medicinske, psihologijske ili biologijske antropologije, bavi se definitivnim osmišljavanjem čovjeka. U završnom dijelu članka autor nabraja neke izazove interdisciplinarnoga dijaloga teo- logije i psihologije za pastoralni rad, gdje svaka od dviju disciplina unosi u međusobnu razmjenu svoju vlastitu praksu – dušobrižništvo, odnosno psihoterapiju. Ključne riječi teologija, psihologija, interdisciplinarni dijalog, antropologija, pastoralna psihologija, reli- giozno iskustvo Uvod Zaputiti se u promišljanje odnosa između teologije i psihologije krajnje je slo- žen i težak problem. Zato o temi našega razmišljanja možemo govoriti u vrlo općenitom smislu i bez obveze na sveobuhvatnost. Nedvojbena je činjenica da su se ‘pioniri’ moderne psihologije bavili izričito proučavanjem ljudske religioznosti. Iako je naziv ili specijalizacija »psihologija religije« donekle sporan, ipak se njime mogu obuhvatiti psihološki radovi o pitanjima religije. Stoga se aktualna psihologija religije, uzimajući jasan odmak kako od psiho- logijskog redukcionizma tako i od pseudo-apologetskih tendencija, afirmira kao grana psihologije koja studira ono što je psihičko u religiji: njezine osnov- * U organizaciji Hrvatskog filozofskog društva održan je u Cresu 25–27. rujna 2006. simpo- zij pod nazivom »Filozofija, znanost, religija: kompleksnost odnosa i granice dijaloga«. Ov- dje donosimo izbor radova koji su nastali na temelju izlaganja na ovom skupu.

Teologija i psihologija_mogucnost dijaloga_2007

Embed Size (px)

Text of Teologija i psihologija_mogucnost dijaloga_2007

Filozofija, znanost, religija*IzvornilanakUDK2:159.9Primljeno12.04.2007.

AnelkoDomazetKatolikibogoslovnifakultet,TrgG.Bulata3,HR-21000Split [email protected]

Teologijaipsihologija:mogunosti igranicedijalogaSaetak

Kako se danas moe zamisliti plodonosan dijalog izmeu kranske teologije i psihologije? Autor pokuava odgovoriti na to pitanje iz teolokoga motrita. Povijest odnosa izmeu teologije i psihologije vidi se unutar irega konteksta stoljetne rasprave o odnosima izmeu vjere i znanosti, o nainu znanstvene i teoloke spoznaje. Rad je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu lanka autor predstavlja dva naelno razliita oblika ili modela (mogunosti) odnosa izmeu teologije i psihologije, a to su: model iskljuivosti i model poistovjeivanja. U drugom dijelu rada dijalogu teologije i psihologije pristupa se iz perspektive integralne antropologije, u kojoj se ovjek promatra kao tjelesno-psihiko-drutveno-duhovno bie. Teoloka antropologija, za razliku od filozofijske, medicinske, psihologijske ili biologijske antropologije, bavi se definitivnim osmiljavanjem ovjeka. U zavrnom dijelu lanka autor nabraja neke izazove interdisciplinarnoga dijaloga teologije i psihologije za pastoralni rad, gdje svaka od dviju disciplina unosi u meusobnu razmjenu svoju vlastitu praksu duobrinitvo, odnosno psihoterapiju.Kljunerijei

teologija,psihologija,interdisciplinarnidijalog,antropologija,pastoralnapsihologija,religioznoiskustvo

Uvod Zaputitiseupromiljanjeodnosaizmeuteologijeipsihologijekrajnjejesloeniteakproblem.Zatooteminaegarazmiljanjamoemogovoritiuvrlo openitomsmisluibezobvezenasveobuhvatnost.Nedvojbenajeinjenica da su se pioniri moderne psihologije bavili izriito prouavanjem ljudske religioznosti. Iako je naziv ili specijalizacija psihologija religije donekle sporan,ipaksenjimemoguobuhvatitipsiholokiradoviopitanjimareligije. Stogaseaktualnapsihologija religije,uzimajuijasanodmakkakoodpsihologijskogredukcionizmatakoiodpseudo-apologetskihtendencija,afirmira kaogranapsihologijekojastudiraonotojepsihikoureligiji:njezineosnov*

UorganizacijiHrvatskogfilozofskogdrutva odranjeuCresu2527.rujna2006.simpozijpodnazivomFilozofija,znanost,religija:

kompleksnostodnosaigranicedijaloga.Ovdjedonosimoizborradovakojisunastalina temeljuizlaganjanaovomskupu.

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

262

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

nestruktureidinamizme,svjesneinesvjesneprocesepomoukojihovjek dolazidoosobnogstavavjereilinevjere,nasuprotsimbolinimreligioznim sustavimaprisutnimauvlastitomkulturnomokruenju.1 1.Kakomislitiodnosizmeudvijediscipline? Kadateologijamislisebekaoznanostudijaloguspsihologijom,onasusree mnotvopristupaupsihologijikojisenemogusvestinazajednikinazivnik.2 Stoga u naem teoloko-epistemolokom razmiljanju koristimo izraz model, radi lakega razumijevanja sloenoga odnosa izmeu dvije discipline. Funkcijamodelauznanostiiteologijiuvijekjepragmatino-interpretativna, ali ona nikada ne zrcali zbilju u potpunom smislu. Sada emo, uz pomo dvaju modela, pokuati fenomenoloki teorijski i praktino ukazati na dva nedostatnaodnosaizmeuteologijeipsihologije. 1.1. Model iskljuivosti Prema modelu iskljuivosti, teologija i psihologija bile bi u sebi dva razliitainespojivapodruja.Teolokopromiljanjetadaminimalizirailiposve odbacujepsiholokeuvide,anaslianstavnailazimoikodnekihpredstavnikapsihologijeuodnosunareligiju,teologijuiduhovnost.Pogledupovijest takovogodnosaizmeudvijudisciplinanajboljeemoilustriratinadvaparadigmatskaprimjera:najprijeemoseprisjetitinekihopihpostavkiprema religijikodzaetnikapsihoanalizeSigmundaFreuda,azatimopisatireakciju napojavupsihoanalizeodkatolikogantimodernizma. 1.1.1. Sigmund Freud: religija kao iluzija Austrijski neurolog i psihijatar, zaetnik psihoanalitike teorije i terapije, razumijevaitumaireligijupomoupsihoanalitikihkoncepata.ZaFreuda jereligijaneurozacivilizacijeitoneurozaopsesivno-prisilnogtipa.Onvidi religiju kao onu koja zahtijeva od pojedinca bespotrebno rtvovanje sree zbogiracionalnihuvjerenja.Akoelimopojasnitinajdubljerazlogetakoprovokativnogiiritantnogpoimanjareligije,potrebnojeposvetitipozornostne tolikospisuiz1912.,Totem i tabu,3ilionompredkrajnjegovaivotaMojsijeimonoteizam,4kolikonjegovojstudijiiz1927.,Budunost jedne iluzije.5Metodolokigledano,ovajspispredstavljanajboljiizvorzaupoznavanje Freudovapoimanjereligije. Utomdjeluonpromatrareligijuusvjetluljudskeelje,kaotosutoinili Platon,Augustin,TomaAkvinski i drugi mislioci. Pritom koristi njemaku rijeWnsche(elja,zahtjev)zaonotoizraavalatinskarijedesiderium. Radisepritomoposebnojeljikojajeoblikovanaodnajranijegadjetetova iskustvabespomonostiienjezaocem.Stvorenojetakoobiljepredodbi roenihizpotrebedaseljudskabespomonostuinipodnoljivom.Bogovi imajutrostrukizadatak:daodagnajustrahoveprirode,dapomireovjekasokrutnousudbine,osobitoonomkoja sepokazujeusmrti,idapruenaknaduzapatnjuiodricanjakojasuljudimanametnutazajednikimkulturnimivotom.6

Utrenutkukadaseodrastaoovjeksusretnesbolnomiliopasnomstvarnou (bolesti,prirodnekatastrofe,ljudskaneprijateljstva,injenicasmrti),budise unjemudubokoutisnutashemaeljeukolikojeonatraenjepomoiupueno ocupunomskrbikojegasezamiljakaosvemoguega.Ucjelinitoizgleda ovako:

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

263

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

ivotnaovomsvijetusluijednojviojsvrsi,kojudoduenijelakoodgonetnuti,alikojazacijeloznainekousavravanjeljudskogbia.()Svetoseuovomsvijetudogaapredstavlja izvoenjenamjerajednenamanadmoneinteligencijekoja,iakoputovimaiobilaznicamakoje jetekoslijediti,konanosveokreenadobro,tj.povoljnozanas.Nadsvakimodnasbdije jednadobrostiva,tekprividnostrogaprovidnostkojanedoputadapostanemoigrakaurukamanadmonihibezobzirnihprirodnihsila;samasmrtnijenikakvounitenje,onanijenikakav povratakanorganskojbeivotnosti,negopoetakjednenovevrsteegzistencijekojaleinaputu viegrazvoja.7

totepredodbeznaeusvjetlupsihologije?Religijskepredodbeimajupsihikugenezu:Onesuiluzije,ispunjenjanajstarijih,najsnanijih,najprjeiheljaovjeanstva;tajnanjihove snagejestsnagateelje.8

Upsihoanalitikomsmislueljauvijekdalekonadilazipotrebu.Usudarus ogranienomstvarnou,ljudskaeljaproistjeeiztemeljnogmanjkainastoji ga nadomjestiti.Religija kao iluzija elja, kako je dobro uoio Freud, postaje tada omiljelo podruje za nezadovoljen ljudski zamiljaj: apsolutni Bog,bezgraninaljubav,konaniodgovor,posvemanjamo.Freudovaanalizaukazalajenapovezanostiizmeuvjerovanjaielja.Njegovajepozornost bilausmjerenaiskljuivonapsihologijskuistinureligijskihpredodbi,jerje1

O aktualnom stanju i izazovima psihologije religije vidi: Susanne Heine, Grundlage der Religionspsychologie, Vandenhoeck & Ruprecht,Gttingen2005.;MarioAlettiF.De Nardi (ur.), Psicoanalisi e religione. Nuove prospettive clinico-ermeneutiche,CentroScientificoEditore,Torino2002.2

Psihologijasekaospecifinaznanstvenadisciplinauspjelaprofiliratipredteknetovie odstogodina.Ovdjeneemoulazitiuburni povijesni i drutveni okvir nastanka raznih psiholokih struja. Suvremenu psihologijsku znanost obiljeava razmrvljenost psihoterapeutskescenekojajerazvilarazliitetehnike kojenemajupretenzijuobuhvatitiiobjasniti sustavnupsiholokuzbilju,negoseposveuju uglavnom odreenom tipu smetnji. Takoer,potrebnojeistaknutivelikuvanostdijalogapsihologijesasrodnimznanostima,kao naprimjersmedicinomilibiologijom,toje utjecalonarazvojnesmjernicepsihoterapije. Dobar pregled glavnih natuknica suvremene psihologije prua Psihologijski rjenik (uredio B. Petz, Naklada Slap, Jastrebarsko 2005.). Radi lakega razumijevanja i jednostavnijega izraavanja, koristimo uopene pojmoveteologijaipsihologija,iakosmo svjesni kako unutar dviju disciplina postoje raznolikemetodolokeartikulacijeirazliita misaonausmjerenja.3

uzvieniotac,aenjazaocemkorijenje religijskepotrebe.FreudjepreuzeoDarwinovupretpostavkudajepraoblikljudskogdrutvabilahordakojomjeneogranienovladao snani mujak, te je pokuao pokazati kako razvojtotemizmakojisadripoetakreligije, moralaidrutvenogustrojstva,stojiuvezis nasilnimubojstvompoglavaraipreobrazbom oeve horde u bratsku zajednicu. U temelju totemizma, Edipov je kompleks s oba njegova sadraja, a to su sklonost prema majci i prieljkivanje smrti oinskom suparniku. Oceubojstvojestishoditetotemizma,atime i stvaranja religije uope. Ubojstvo proroka u monoteistikoj religiji odgovara ubojstvu praocautotemizmu,teubojstvuSinaBojega ukranstvu,asvesuto,premaFreudu,posljediceEdipovakompleksa.Ipak,nekanovijaistraivanjapronalazeunjegovimdjelima dvijeslikelikaoca:brinipred-edipovskiotac iedipovskiotac-suparnik.4

Usp.SigmundFreud,DerMannMosesund die monotheistische Religion: Drei Abhandlungen,u:Studienausgabe,Bd.IX.,Suhrkamp,Frankfurt/M.1974.5

Usp.SigmundFreud,Budunost jedne iluzije, Naprijed,Zagreb1986.6

S.Freud,Budunost jedne iluzije,str.327.7

Usp. Sigmund Freud, Totem i tabu, Matica Srpska,NoviSad1976.Uovomsedjelugovoriodubljojfizionomijiikonstantisvakereligije,atojenostalgijazaocem,priemu totempredstavljaprimitivniju,aBognaprednijuzamjenu.ovjekjeproizveoBogakojije

Isto,str.328329.8

Isto,str.339.

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

264

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

svakailuzijaistinitaupsiholokomsmislu,tojest,psiholokijeznaajna.U bti,nitielja,nitivjerovanje,nisumoguibezdubokepovezanostisiskustvimaizdjetinjstva.Kadaeljapostajestvaranjeiluzije?TojezaFreudalikoca, tojelibidokojitraiugoduisamoouvanje.Freudjeuvjerendaosobaostaje religioznasamodokneujeglasrazuma:Glasintelektajetih,alionneprestajesvedokgasejednomnesaslua.9

Kadaprevladarazum,pojedinacnemoevievjerovatiuonotosadaisam prepoznajekaoiluzijuelje.10Upravokaouzdravogpojedinca,kojisazrijevanjemnadilazisvojedjetinjeiluzije,istotakozdravadrutvamorajunadii svojeprimitivneprakse.Stogajeglavnanakananjegovaspisaodgojzastvarnost.11No,problemjeutometojeFreudtustvarnostshvaaoiskljuivo materijalistikiipozitivistiki.Mitolokaimetafizikaslikasvijeta,smatra on,zapravojepsihologijaprojicirananaizvanjskisvijet.Stogajezadaa znanostidatunadosjetilnustvarnostpretvoriupsihologijunesvjesnog.Na taj nain mogu se (raz)rijeiti mitovi o raju i iskonskom grijehu, o Bogu, dobruizlu,besmrtnostiislino,prevodeimetafizikuu metapsihologiju.12 Moglibismosaetorei:metafizikajezapravopsihologijakojanepoznaje samusebe.13 U odnosu na knjigu Budunost jedne iluzije, koju moemo smatrati optimistinim djelom, nekoliko godina kasnije Freud pie Nelagodu u kulturi (1930.),djelokojejeradikalnopesimistino.14Uovomsedjelureligijaiitavacivilizacijavidekaoborbasnagonomsmrti.Onseoitujekaonagonagresijeidestrukcije.Neprijateljstvoiantagonizamobiljeujuljudskeodnose,a kulturauovjekuuzrokujenelagodu,jerjeizgraenanapotiskivanjujakih nagona.Freudjekranskuzapovijedljubavipremablinjemnazvaonerazumnom,nepsiholokomineizvedivom.15NakrajuknjigeslijediFreudova mranaopomena:inimisedajepitanjesudbineljudskogrodahoeliiukolikojmjerikulturnomrazvojupoi zarukomdasvladapreprekuivotuuzajednicikojajenastalazbogljudskognagonaagresijei samounitenja?16

Odakletaradikalnainverzijauosnovnimteoretskimpostavkama?Onapotjeeodnjegoveintuicije,odnosnozapaanjakakopostojiosnovninegativni imbenikuljudskojpsihikojiruisnoveoumjerenojmiroljubivojracionalnosti.Zapravo,teolokireeno,Freudjeotkriorealnostzlauljudskojpovijesti, ilionotofilozofKantnazivaradikalnimzlom.Zatojepotrebnoograniiti ovjekovuprirodnodanudestruktivnost,jerjeogranienjeljudskograzaralatvaosnovnapretpostavkazajednikogopstankaljudi.Moemozakljuitida jemisaoS.Freuda,otkrivateljapodsvijestiiocapsihoanalize,karakterizirana pozitivizmomiateizmom,gdjesekompletnatranscendentalnost,idejaBoga, gleda kao vlastita projekcija oca, kao unutarpsihika stvarnost, a religijski pojmoviopisanisukaoinfantilnaregresijaidjejaeljazasretnimivotom. Freud je svojim analizama nesvjesnih temelja religioznosti najavio njezino propadanjeipostupnozamjenjivanjeracionalnoukojaobiljeavazreludob ovjeanstva.Premdajepsihoanalizazaetakaopsihoterapijskatehnika,primjetnesuFreudoveoscilacijeizmeupsihoanalizekaoprirodneznanosti injezinespekulativne(filozofske)upravljenosti.17Unatobrojnimkritikama psihoanalize,Freudoveidejeonesvjesnojmotivaciji,vanostiranihiskustava uoblikovanjukasnijegponaanjaiobrambenimmehanizmima,utkanesuiu suvremenupsihologiju.

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

265

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

1.1.2. Katoliki antimodernizam IzriitiateizamSigmundaFreudabiojeglavniuzrokmeusobneiskljuivostiizmeuteologaipsihoanalitiara,auiremsmislu,izmeupsihologijei religije.StoganetrebauditidajeFreudovapsihoanalizazaKatolikucrkvu bilaizrazsvjetonazorskogagnosticizma,prosvjetiteljskogliberalizma,moralnoglibertinizma(slobodarstva)iizriiteanticrkvenosti.Crkvajeunjegovim djelima prepoznala antropoloki redukcionizam (zatvorenost za transcendenciju)kojikranskomshvaanjuovjekainjegoveupuenostinaBoga stojidijametralnonasuprot.Polazeiodtakvogprihvatapsihoanalize,Crkva sesuprotstavilastavomantimodernizmaijasnograzgranienja.StavodbacivanjapsihoanalizeizriitojepotvrenOpomenomPijaXII,ukojojse protivipsihoanaliziinjezinojprimjeniuduobrinitvu,aslinojeponovioi IvanXXIIIuMonitumuiz1961.18 Tajotporkatoliketeologijepremapsihologijitrebavidjetiuirempovijesno-kulturnom kontekstu. Ponajprije, na epistemolokoj razini tradiciju zapadne teologije obiljeava stoljeima prevlast noetikog shvaanja istine, povezanouzklasinomiljenjepokojemjeistinaslaganjerazumaistvari (adequatio intellectus et rei).Posljedino,modernapsihologija,kojapolazi odrelevantnostiupravoonogatojonijestiglodosvijesti(nesvjesno,tj.nije osvijeteno),iskljuujeseutraganjuzaobjektivnomistinom.Ovajpovijesnoegzistencijalniotpordoaojedoizraajauteolokojnebrizipremadrutvenim i empirijskim znanostima, te u zatvorenosti crkvenih odgojnih zavoda premapsihologijskimuvidima.DokseuCrkviestopropovijedalaslijepa vjera(fideizam,kvijetizam),dotlejenasveuilitimaprevladavaoiskljuivi racionalizami propagiralase apsolutnaautonomija.Obje sustranesmatralekakojemetodolokinemoguepovezatidvijevrsteznanjaidvarazliita9 14

Isto,str.360.10

Usp.SigmundFreud,Nelagodnost u kulturi, MaticaSrpska,NoviSad1976.15

Ima li iluzija i pozitivno znaenje? O tome postojepodijeljenamiljenja.Tako,primjerice,A.Vergotesmatradajebesmislenaizjava: Vjerujem u Boga, iluziju moje elje, dok D.W.Winnicottvidiiluzijukaoulaznavrata ureligioznoiskustvo.Usp.otome:M.Aletti F.DeNardi(ur.),Psicoanalisi e religione, str.5989.11

Usp. S. Freud, Nelagodnost u kulturi, str. 315316.16

Isto,str.357.17

Usp. S. Freud, Budunost jedne iluzije, str. 357.12

Sigmund Freud, Psihopatologija svakodnevnog ivota, Matica srpska, Novi Sad 1976., str.279280.13

Usp.GvozdenFlego,UzFreudoveoscilacije,u:Budunost jedne iluzije,str.399416. NaFreudovdvosmislenidiskursukazaojeiP. RicurudjeluO tumaenju: ogled o Freudu (Ceres,Zagreb2005.).Sjednestrane,postoje sukobi sila podloni zakonima energije, a s drugestrane,postojeodnosiznaenjapodlonihermeneutici.TakobicijeliproblemFreudove epistemologije poivao u sljedeem: kakoideputodnagonadojezika?18

Povijesna pozadina iznesenih stajalita ateizamjefilozofaLudwigaFeuerbacha.Poznata je njegova teza da je tajna (klju) teologije u antropologiji: spoznaje koje ovjek ima o Boguzapravosuspoznajekojeovjekimao sebi samom. Sve nae religiozne predodbe predstavljajusamoprojekcijuljudskihnevoljaieljazaotkupljenjemipoboanstvenjenjem.

Usp.AAS1953,str.278286;1958,str.288 282; 1961, 571. Citirano prema: Isidor Baumgartner, Pastoralpsychologie. Einfrung in die Praxis heilender Seeelsorge, Patmos, Dsseldorf1990.,str.47.

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

266

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

procesa spoznaje.19 U ovom kontekstu spomenimo i reakciju velikog protestantskogteologaKarla Bartha.PoznatojeBarthovonepovjerenjeprema drutvenimznanostimakojesuumnogomepridonosilenjegovimosnovnim tezama:svakajereligijaidolatrija,nokranskavjeranijereligija,Bog samgovoridovoljnooBogu,itd.Onjeimaonamjeruspasitivjerusuprotstavljajui se religiji koju je prepustio drutvenim znanostima. No, on nije uvidiodaseuvjernikureligioznostivjeranunomijeaju.20Jedanoduzroka antipatijeizmeudvijedisciplinebilojeiprofesionalnosuparnitvo.Naime,stoljeimajeduobrinitvobilouiskljuivojkompetencijisveenika. Spojavompsihoanalizeipsihoterapije,zamnogesuonepostalejediniznanstvenoprihvatljivipristupupoznavanjuljudskedue.Moemozakljuitikako je iznimno teko voditi znanstveni diskurs odnosno kritiki dijalog izmeu dvijediscipline,doklegodsetajodnosvidipremamodeluiskljuivosti.Stav ili ilinepridonosirjeenjumnogihmetodolokihproblema,nitiproirenju razumijevanjaznanosti. 1.2. Model poistovjeivanja Unekimsuvremenimpromiljanjimapostojipokuajdaseodnosizmeudvijedisciplinevidipremamodelupoistovjeivanja.Tadaseteologijananekritiannainpreputaurukepsihologiji,spajajuiolakoteolokeibiblijske istinesaspoznajamakojedolazeosobitoizanalitike(dubinske)psihologije CarlaGustavaJungaihumanistikepsihologije,ilipaksnekimuvidimatranspersonalnepsihologije(S.Graf,K.Wilberaidr.),asvimajezajednikoda promatrajureligijuunutarontolokognainamiljenja21(tojest,kaoonoto jeveuprirodiupisanoikrozprirodupredodreeno). C.G.Jung,vicarskipsihologipsihijatar,daojeogromandoprinospromjeni shvaanjaodnosaizmeupsihologijeireligije.Dubinskapsihologijaotkrila je pozitivno znaenje religije za ljudsku psihu, za njezino samonalaenje i ozdravljenje.Junganalizirarazliitaoitovanjakulture(umjetnost,filozofija, religija)usvjetluteorije simbola.Usvakomovjeku,tvrdion,postojijezgra, transcendentalnoJastvo,sredinjicakaoduhovnasnaga,kojausklaujeisreujetjelesnuiemocionalnu,razumskuiduhovnustranuirazinuuovjeku. Svakiovjeknosiusebipohranjenearhetipove,prastareslikekojesuimanentnecijelomovjeanstvu,injihtrebaprobuditi.OnesuestoonaBoja slika i prilika u nama,onajorganiposudaBojemilosti.22Jungsmatra,za razlikuodFreuda,dajepodrujenesvjesnogduhovne,akboanskeprirode, anesamobiolokeinagonske.No,sdrugestrane,Jungjebiosklonolako izjednaavati nesvjesno, odnosno religiozni arhetip s Bogom, iako e sam priznatikakojeidejaopostojanjuboanskogJastva(Selbst),shvaenakao psihodinaminaenergijaiizvorsnagezarazvojindividualnogidentiteta,ve jeonausebitranscendentnipostulatkojisedoduepsiholokidadeopravdati, alineiznanstvenodokazati.23PrihvatC.G.Jungauteologijikretaoseizmeu radikalnog odbijanja i oduevljenog odobravanja. Najei prigovor od katoliketeologijeodnosisenaJungovkranskignosticizam,ilipovratak gnostikompoimanjuBoga.Jungmislinaunutarnjegaboga,esencijalno boanstvokojejeprisutnousvakomljudskombiu.Rezultatjeskupteorija kojidoputadasegovorioBogupodrazumijevajuipritomvlastitupsihuio vlastitojpsihi,adasezapravomislinaboansko.KatolikateologijapotvrujedaseBogobjavljujeizrcaliuovjekovojnutrini,alijasnoistiekako BogostajeuvijekDrugi,transcendencijaostajetranscendencija.Nadalje,postojenejasnoeisobziromnashvaanjekranske(religijske)objavekoja senevidikaopovijesnidogaajkojisedogodiojednomzasvagda,negobi

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

267

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

seonanastavljalaunutaronogatojeJungnazvaoodnosJasnesvjesnim,a pitanjeotkupljenja,onakokakojeshvaenoukranstvu,iitavasesadau svjetluprocesaindividuacije,24jerizmeuiskustvanesvjesnogaireligioznogiskustvapostajiradikalnaslinost,itozatotoljudskapsihaposjedujenekuvrstureligioznefunkcijekojadjelujeneovisnoosvjesnomestavu.25 NajpoznatijisuvremeniprimjerJungovautjecajanapoljuteologijeibiblijskeheremeneutikejestsluajnjemakogteologaipsihoanalitiaraEugena Drewermanna. 1.2.1. Eugen Drewermann EugenDrewermannsvelikimpovjerenjempristupaanalitikojpsihologijii psihoanalizi, kako bi teoloki govor o spasenju i otkupljenju oslobodio od egzistencijalne beznaajnosti. Danas je potrebno pokazati antropoloko utemeljenjekranskevjerekoristeislikeukojimaovjekmoeprepoznati svojubit.Najednommjestupie:UNovomzavjetuitamodajeIsus,kadajeposlaosvojeuenike,zapovjediodaozdravljaju bolesnike,izgonezloduhe,amibismodanasrekli:daiscjeljujuneuroze,psihoze,psihosomatskebolestisvakevrste.injenicadaimamoCrkvukojatonijeustanjuiniti,kojatovie,bojim se,odbacujeuvjetekojibijojomoguilitobiti,pokazujenakakoshizofreninaindanasivimo unjezinukrilu(okrilju).26

Kakobisekranskavjeramoglautemeljitiunjezinojterapeutskojdimenziji, teologijaimazadauispravitisvojapstraktni jezikkojinijeustanjuizreii posredovativjerskoiskustvo. Drewermannposebnovrednujeunutarnjuovjekovupriroduuzpomopsiholokihuvida.Nutrinaimaspasenjskoznaenje;onajekonanoodredite vjerskih istina i poetak preobrazbe mikro i makro-kozmosa. Nutrina ima snagukojazrcaliBojusnagu.Kranstvoje,naalost,postaloreligijaosje19 22

Teksurijetkikatolikiteoloziusvojimpromiljanjimapokazivalizanimanjezapsihoanalizu.(Spomenimodvojicu:RomanoGuardini,SigmundFreudunddieErkenntnisder menschlichenWirklichkeit,u:Sorge um den Menschen,Bd.2,Grnewald/Schningh,Mainz1989.,str.85102.;KarlRahner,Schuld und Schuldvergebung als Grenzgebiet zwischen Theologie und Psychotherapie, u: Schriften zur Theologie,Bd.II,str.279299.) Kako bi se priznalo epistemoloko dostojanstvopsihologiji,teologijaemoratiproi krozjednuvrstuhermeneutikogobraenjai prihvaanjaobzorjapovijesnesvijesti.20

Usp.CarlGustavJung,O religiji i kranstvu, UPT,akovo1990.23

Usp.S.Heine,Grundlage der Religionspsychologie,str.267297.24

Pastor Oskar Pfister, Freudov prijatelj, smatraojedapsihoanalizamoepridonijetiproienjureligije.21

Uodreenomsmisluprocesindividuacijebit jeJungoveivotnefilozofije:ovjekpostaje cjelovit,potpun,smiren,plodanisretanjedinokadajeprocesindividuacijedovren,kad susvjesnoinesvjesnonauiliivjetiumirui upotpunjavatijednodrugo.Usp.otome:Carl GustavJung,ovjek i njegovi simboli,MladinskaknjigaMladost,Ljubljana1973.,str. 158230.25

Ontologijajenaukilistavobiuibitku.Za ovjekajeodvelikevanostikakvajenjegova ontologija stav o biu i bitku, jer ona, svjesnoilinesvjesno,upravljanjegovimstajalitimakaopoelospoznaje,miljenjairazumijevanjabitka.Ispravnaontologijapripomaevjeri,aovapakovjekovuzdravlju.

Usp. Aldo Corotenuto, Jung e la cultura del XX. secolo, Tascabili Bompiani, Milano 1994.,str.4142.26

EugenDrewermann,Parola che salva, parola che guarisce. La forza liberartice della fede, Querinina,Brescia1990.,str.316.

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

268

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

ajakrivnje,grijeha,tabua,depresije,ogranienja,skeptinostipremanutrini, itd.Crkvenigovor,smatraDrewermann,ignoriradubinedue,osjeaje,nesvjesnoinudihladnomoraliziranje.ovjekse,meutim,najprijepromieu vlastitojnutrini,aBiblijajesvetaknjigapunaslikaiarhetipakojiodgovaraju nanajdubljeljudskeenje.ovjeknijesamotrskakojamisli,ilivolja,nego isimbol,mit,san,mata,stvaralatvo.Slijedeinjegovuargumentaciju,nije samopsihologijapotrebitateologijenegoiobratno:teologijauvelikojmjeri trebapsihologijukakobievaneoskuporukuispravnoshvatilailjudimanavijestila.27Meutim,utumaenjubiblijskihtekstova,Drewermannnijeuspio postiisintezuizmeupovijesno-kritikemetodeionenadahnutedubinskom psihologijom.Njegovoposredovanjeizmeudubinskepsihologijeiteologije obiljeava prevlast psihologije, izazivajui dojam kako teologija gotovo nematorei.28Uovomkontekstu,zanimljivojeiznijetimiljenjePapinske biblijske komisijeudokumentuTumaenje Biblije u Crkvi(1993.),kojapriznajekakopsihologijaipsihoanalizaotvarajuputviedimenzionalnomshvaanjuPismaipomauodgonetanjuljudskogjezikaObjave.()Simbolianjezikomoguujeizricanjepodrujavjerskog iskustva koja nisu dostupna isto pojmovnom razmiljanju, ali imaju itekakvu vrijednost za pitanjeistine,

aliseprotivisvakomapsolutiziranjajednogoblikapsihoanalitikeegzegeze.29 Psiholokaredukcijateolokihistina,smatrajukritiariDrewermanna,svodi kranskuvjeruiitavuteologijuiskljuivonaterapeutskikontekst.Sveenikpostajeterapeutkojivienepouava,negostvaraozrajepovjerenjau kojemusezatimbudearhetipskeslike.Takopsiholokipojmovi(primjerice, arhetipi) postaju sredstvo u elaboraciji teoloke fenomenologije, iako ne postojikonsenzusokoznaenjapojedinihpsiholokihpojmovausuvremenoj psihologiji. 1.2.2. Transpersonalna psihologija Humanistikapsihologija(sasvojimglavnimpredstavnicima:A.Maslow,C. Rogers,F.Perls)pojavilase60-ihi70-ihgodinaprologstoljeauozraju 1968.ihippiepokreta,tenajaveNewAgea.Nazvanajetzv.treasnaga, kojaseusprotivilabiheviorizmuipsihoanalizi,insistirajuinavizijinovoga ovjeka.Njezinasuglavnaobiljeja:razvojljudskogpotencijala,samoostvarenje,pojamjastvo(Selbst),eklektikoophoenjestradicijom,nepovijesnost,itd. Iznjesezatimrazvila transpersonalna psihologijakaoetvrtasnaga,30u kojojdolazidofuzijeizmeupsihologijeiduhovnosti,tojestmeusobniodnosteologijeipsihologijeiitavasenanainkaodasutedvijediscipline oduvijekpostojalejednaudrugoj.Njeziniglavnipredstavnicijesupsihijatar StanislavGrof,zatimanglikanskipastorAlanWatts,utemeljiteljnovepsihologijeiistraiteljsvijestiKenWilber,dokseC.G.Jungitalijanskilijenik RobertoAssagiolividekaopretee.Transpersonalnapsihologijanepredstavljanekuzasebnuistrogoodvojenukolu,negojeonalabavisavezkojiistiepovezanostizmeumodernihpsiholokihmetodaiduhovnestvarnosti,o kojoj svjedoi pradavna mudrost istonih religija i mistina tradicija.Tako StanislavGrofeliunaprijeditispiritualnudimenzijupsihe,alibezvezanja na neko odreeno religiozno usmjerenje. Na najvioj razini svijesti ovjek dolazidoiskustvauniverzalnogDuhaiosjeajakozmikogjedinstva,slino velikimmisticimasvihvremenaireligija.

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

269

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

Transpersonalnupsihologijuuopisanomneodlunomstanjuizmeuznanostiireligioznoguenjaospasenjunijemoguevieubrojitiupostojeekategorijeznanosti.Onapredstavljazasebansustavmiljenjainemoeseuvrstiti nitiuznanstvenupsihologijunitiuteologiju.Unatonjezineotvorenostiza transcendenciju,tavrstauniverzalno-religioznepsihologije,teolokigledajui,prekoraujegranicekakopsihologije,takoiteologije.Najoitijitakav primjerpredstavljasuvremenapsiho-scena,sbezbrojvrstanovihterapija, kojanudireligiozno uenjeospasenju.Psihoterapijasetakomijeaiizjednaujesparapsihologijom,spiritizmom,okultizmom,astrologijom,itd.WouterHanegraafovupojavunazivasakralizacijapsihologije,31dokDonS. Browningkoristinazivkvazi-religija:timesemislinapraveiistinskenaracije smislaipogledanaivotkojesupredmet,akonereligiozne,onobaremkvazireligioznevjereipoboneodanosti.32Uteolokomdijalogustranspersonalnompsihologijom,konceptBogapredstavljasredinjepitanje.Zatoa-personalnoshvaanjeBoganijedovoljno?Zatotokranstvotvrdidanajdublja tajnabitkagovorikaoosoba.OdnosJa-Tistogajeizvornimodelodnosa ovjekaiBoga.IstinskamistikaraaseizpersonalistikekoncepcijeBoga,a tekzatim,drugotno,takoncepcijateidapostanesveobuhvatna,ukidajuiprostorzaBojuosobnost.33Osimopisanadvamodela,vrijedispomenuti jonekeoblikemeusobnogdijalogailimodele34shvaanjaodnosaizmeu dviju disciplina koji se pokazuju nedostatnima. Tako, recimo, meusobni odnosmoebitiancilijaran:drutveneznanosti,psihologija,psihoanaliza, psihijatrija,sociologija,tretirajusekaokorisnepomoneznanostikojeteologijaeklektikikoristi.Drugimanjkavioblikdijalogajestonajkojimoemo nazvatipragmatian.Dvijesedisciplinesusreunapraktinojrazini,tojest uzajednikojsuradnjiibrizizatrpeegaovjeka,aiskljuujuteorijskapitanjaisvjetonazorskepremise.Postoji,zatim,iteoretskioblikdijaloga,kojise bavi razliitim filozofskim pretpostavkama i koncepcijama ovjeka, ali bez posljedicazapraksuduobrinitvaipsihoterapije.Razmjenasezbiva,dakle, iskljuivonaakademskojrazini.27 31

Usp.EugenDrewermann,An ihren Frchten werdet ihr sie erkennen. Antwort auf Rudolf Peschs und Gerhard Lohfinks Tiefenpsychologie und keine Exegese, Olten Freiburg i.Br.1988.28

Citirano prema: Papinsko vijee za kulturu/ Papinsko vijee za meureligijski dijalog, Isus Krist donositelj vode ive, Verbum, Split2003.,str.32.32

WalterKasper,TiefenpsychologischeUmdeutung des Christentums?, u:Walter Kasper Albert Gorres (ur.), Tiefenpsychologische Deutung des Glaubens? Anfragen an Eugen Drewermann, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1988.29

Usp. Don S. Browning, La psicologia puo evitare la religione? Dovrebbe farlo?, u: Franco Imoda (ur.), Antropologia interdisciplinare e formazione, EDB, Bologna 2001, str.5960.33

Usp.PapinskaBiblijskakomisija,Tumaenje Biblije u Crkvi, Dokumenti 99, KS, Zagreb 1995.,str.70.30

Usp. Michael Utsch-Johannes Fischer (ur.), Im Dialog ber die Seele. Transpersonale Psychologie und christliche Glaube,LITVerlag,Mnster2003.34

Abraham Maslow potaknuo je stvaranje pojmova transpersonalne psihologije: jedna via, etvrta psihologija, koja je nadosobna, trans-humana (ljudska), i ima svoje srediteusvemiru,aneuljudskimpotrebama iinteresima(Usp.S.Heine,Grundlage der Religionspsychologie,str.303.)

Usp. I. Baumgartner, Pastoralpsychologie. Einfrung in die Praxis heilender Seeelsorge, str.6065.

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

270

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

2.Kritikidijalog: integralna antropologija Susretizmeuteologijeiznanostidogaaseondjegdjeseradionajdubljim pretpostavkamaznanosti,tj.otranscendentalnompitanju,opitanjucjelokupnezbiljeinjezinasmisla.Mnogotogajeuznapredovaloodvremenapozitivizma,scijentizmaiobmaneonadmoiuma.Danassenalazimoujednoj zrelijojfaziodnosaizmeudvijediscipline.Takorazliiteteolokestrujeistiuvanostdrutvenihznanostizateolokuantropologiju,usmisludubljega sagledavanja bio-psihike realnosti ljudske osobe. S druge strane, i mnogi predstavnici moderne psihologije otvoreniji su, ne samo za fenomen vjere nego i za teologiju shvaenu kao sustavnu refleksiju o ovjekovu iskustvu vjereunutarodreenereligijsketradicije. Jeli,dakle,moguegovoritiointegracijsko-dijalokom modeluodnosaizmeuteologijeipsihologije?Kojateolokanaelaopravdavajuipotiuna dijalogspsihologijom?Kakonapraktino-egzistencijalnojrazinioblikovati odnosizmeuteologijeicrkveneprakse,tepsihologijeipsihoterapije?Koje senovekliniko-hermeneutikeperspektiveotvarajuukritikomdijaloguza objeznanosti? 2.1. Teoloki temelji dijaloga Drugi vatikanski sabor donio je odluujui zaokret u odnosu katolike Crkvepremapsihologiji.Odpresudnevanostizautemeljenjedijalogaizmeu teologijeipsihologijebilesutvrdnjeoopravdanojautonomijiovozemnih stvarnosti.Nikadanemoepostojatipravisukobizmeuistinazemaljske stvarnosti,ukojevaljaubrojitiipsihologiju,iistinevjere,jersvenaimestvarivetimetosustvoreneimajusvojukonzistenciju,istinu,dobrost,vlastite zakoneiustrojstvo;toovjekmorapotivatitakodapojedinimznanostimailiumijeimaprizna njihovevlastitemetode.Stogasemetodikoistraivanjeniujednojstruci,akosevridoista znanstveno i po moralnim naelima, nikad nee stvarno protiviti vjeri, jer profane i vjerske realnostiimajuizvoruistomeBogu.tovie,onajkojinastojiponiznoiustrajnoprodrijetiu tajnustvari,njega,adatogainijesvjestan,kaodavodirukaBoga,kojiuzdravasvabiai inidabuduonotojesu.Nekanamzatobudeslobodnopoalitinekestavove,kojihjenekada biloimeusamimkranimazbogtogatonisudovoljnoshvatiliopravdanuautonomijuznanosti.35

Kadasuvremenapsihologijazastupametodolokiateizam,onsenesmije izjednaitisegzistencijalnimnijekanjemBogapojedinogpsihologailipsihoterapeuta.AliiuonimsluajevimaizriitognijekanjaBoga,premashvaanju Drugogvatikanskogsabora,Crkvatrebavidjetiuznanostistvarnogdijalokogpartneracrkveiteologije:ACrkva,premdapotpunozabacujeateizam,ipakiskrenoizjavljujedasviljudi,vjerniciinevjernici,morajuzajednikiraditizaispravnuizgradnjuovogasvijetaukojemzajednoive.A toganemoebitibeziskrenogirazboritogdijaloga.(GS21)

Psihologijise,dakle,kaoznanstvenojdisciplinipriznajezakonitasamostalnostiistiesenjezinavanostzasveenikuizobrazbu.Toposebicedolazi doizraajaudekretuoodgojuiobrazovanjusveenikaOptatemtotiuskoji donosidvijebitneizjave:nekasenaelakranskogodgojaprikladnoupotpune novijim spoznajama zdrave psihologije i pedagogije (br. 11); neka se(odgajanici)pouetakoerkakoesesluitipomonimsredstvimakoja impruapedagogija,psihologijaisociologija(br.20).Velikozanimanje teologijeipastoralnepraksezarezultateistraivanjaimetoderadapsiholo-

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

271

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

gije/psihoterapije vidi se i u formuliranju posebnih kolegija na katolikim fakultetimapodnaslovomPastoralnapsihologija.Potaknutaovimhrabrim otvaranjemSabora,aneodriuisesvogaspecifinogpristupakojiproizlazi izposlunostivjere,teologijausebisamojnalazitemeljzakritikidijalogs psihologijom,atojeprijesvegaepistemoloke i hermeneutike naravi.Nabrojimonekeelemente: dijaloko-kritikovrednovanjemudrostisvijeta,atimeidijalogspsihologijom,temeljisenaklasinomskolastikomteolokomnaelu:Milostpretpostavljaiusavrujenarav(Gratiasupponitnaturameteamnon destruit sed perficit). Iz toga proizlazi sljedei zakljuak: iskustvo vjere (milost)nemoeseodvojitiodsasvimobinih,svakodnevnih,psiholokih i drutvenih odnosa. U ime tog aksioma Karl Rahner je proveo antropoloki zaokret u teologiji, jer sredinje teoloke izjave valja razumjeti kaojednuvrsturadikaliziranjaantropolokihspoznaja.Teologijajeuvijek ijednavrstaantropologije. opisaniodnosizmeumudrostisvijetaivjeresadriivaankristolokikriterijzateolokidijalogspsihologijom.Otajstvo UtjelovljenjaBogauIsusuKristuujedinjujenajprisnijesvjetovno-ljudskustvarnostsboanskom stvarnou.OdatleproizlaziiprvenstvomudrostiBojeuKristukojamoe stavitiukrizusvjetovnumudrost.Atoznaida,teolokigledano,susrets psihologijomtrebauvijekodgovaratinovomivotuuKristu. naposljetku, vaan razlog za neophodni dijalog s psihologijom proizlazi iz dananje situacije vjere. Nju obiljeava jaz izmeu vjerskog uenja i ivotneprakse.Mnogeteoloko-pastoralneizjavepokazujusenevaneu ovladavanjuivotnimproblemimaljudi.Utakvojsituacijiteologijaiduobrinitvooekujuodpsihologijedublje spoznajeiuvidiotometodananjeg ovjeka pokree i na koji nain postavlja pitanje o Bogu i vjeri kakobigovorilioBogujezikomkultureukojojivi.Prematome,teoloko promiljanjenunojeupuenonaantropoloko-psiholokoosvjetljavanje ivotnogkontekstavjerskihizjavakakobisezadobionovipoglednaivotnurelevantnostevanelja. 2.2. Antropologija kao mjesto susreta Teologijaupokuajudapoveeklasiniobjektivizamimodernisubjektivizampostavilajekaotemeljsvogaantropolokogobratashvaanjeovjeka kaobia autotranscendencije.TeologKarlRahnernajedinstvenjenaindao obrisetakveteolokeantropologije.eliojepremostitijazizmeukranske objaveiljudskogiskustva,teologijeipsihologije.Iakomoderniovjek,smatraon,nerazmiljaumetafizikimkategorijama,usprkostomeonposjeduje osjeajzatranscendenciju.eznezaonimtoganadilazi,zaonimtoovjekudajedubljismisao.Imajuitouvidu,mogunostdijalogaizmeuteologije ipsihologijevidiseosobitoupronalaenjuantropologije (shvaanjaovjeka) otvorenetranscendencijikakobisenadiaokrahideolokihtotalitarizamai nihilistikihsvjetonazora. Psihologijasebedefinirakaoeksperimentalno-statistikuilifenomenolokodeskriptivnu znanost koja pomou empirijskog modela znanosti promatra,35

Gaudium et spes, 36. Sabor istie jedinstvo stvorenjskestvarnostiistvarnostivjere.Ipak, nesmijeseprevidjetistavSaboradasetrago-

viBogausvijetuiuznanosti(analogiaentis),moguupotpunostispoznatitekusvjetlu objavljenihistinavjere(analogiafidei).

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

272

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

mjeri i tumaiinjenice(iskustva).Sastavnidionjezinaprocesaistraivanja iznanstvenoganainapribliavanjastvarnostijestrazdvajanje(dijeljenje), alitouvijeknosiiodreenirizik:naime,zablududasemoedijeliti(odvojiti) onofiziko, psihiko, drutvenoi duhovnouosobi.Stogaseteologija,ukritikomdijaloguspsihologijom,uvijekzalaezaintegralnuantropologijukoja nadilazisvakuvrstuantropolokogdualizma(duh-tijelo)ipriznajepostojanje sloene mnogostrukosti razina osobe (psihika, fizika, drutvena, duhovna)kojestojeu komplementarnom odnosu.todvijedisciplinejednadrugoj moguponuditi?Psihologijikojajeotvorenatranscendenciji,teologijamoe ponuditikonaniobzor smislakojiprimaodBogaiobjaveuIsusuKristu.S drugestrane,psihologijanuditeologijionajosjeaj za realnostikonkretnost sobziromnaovjekovusituacijuusvijetu,tejepotiedabudekritikasvijest kakoosobnetakoicrkvenevjernikeprakse.36 Pitanjeimplicitneslikeoovjekuunutarpsiholokogdiskursaznatnojepod utjecajemponaajnegenetike,etologijisociobiologijioneuvelikepridonosekorigiranjunekadanjeguvjerenjaomogunostimaautonomijepsihikogaparata.Nunojestogaposvijestitivlastituimplicitnuslikuoovjeku, posebnokadjerijeonekimodegzistencijalnihkarakteristikaovjeka,kao naprimjerkoncepcijamotivacije,slobode,volje,individualnosti,isl.Moe se,meutim,dogoditidatraganjajednihidrugihdovedudotokenakojoj seimplicitneteorijeosobnosti,prisutneizriitoilineizriitounekimpsiholokimteorijama,protiveevaneoskojsliciovjeka.Toseosobitoodnosina neopozitivistiki ideal koji snano uvjetuje razvoj suvremene psihologije i obradeteorijoosobnosti.Zateologijujeneprihvatljivapozitivistikaepistemologijakojazastupatezukakomoemospoznatisamoonotojemjerljivo. Tomjerljivopakneupuujeninakakvudrugustvarnost.Nijespornoda svakaznanostimapravonasvojumetodu(epistemolokistatus),alijeneprihvatljivo kada neo-pozitivizam tvrdi kako znanstveno relevantno postaje samo onotosemoedokazatiueksperimentu.Oniskljuujepitanjeduhaizanima gasamodohvatljivsvijetkojimislisvojomlogikom.Ostalonijeznanstveno ilisvemutomeoduzimastatusznanstvenosti. Dijalogizmeuteologijeipsihologijeneelibititekobiniodnosnadopunjavanja(komplementarnosti),pokojemujednastranazakljuujesvojeoperacije ondjegdjedrugazapoinje,nitieliposvakucijenubititraganjezameusobnompotvrdomislaganjem(konkordizam),negoistraivanjeslinosti(analogija)ilikonvergencija kojeserazvijajukadasvakadisciplinaslijedisvoj vlastitiputipotujeepistemolokistatusdruge.Natajsenainstvarazdravadijalokaizmjenaizmeudvijeperspektive,iakokatkadmoepoprimitii obliksueljavanjaimeusobnekritike.Usvjetlukonstruktivistikekoncepcijeznanosti,nijednaznanostnemoebitia-teorijska,tojestneutralnadok istraujeljudskuzbilju,jeruvijekpostojiuzronavezaizmeusustava(metode)ikonkretnihrezultata,odnosnofilozofskepretpostavkeshvaanjaovjekakojaodreujuiempirijskumetodologiju.Stogamnogitestoviistatistiki nalazizrcaleprividnuobjektivnost.Svakateorijaosobnostipodrazumijevai pretpostavljaodreenoshvaanjeovjeka,odnosnoodreenuantropologiju. Ipsihologijazapoinjesvojaistraivanjaodslikeoovjekukojajekulturno posredovanaipovijesnooblikovana.Stogasvakiznanstveno-psiholokitrud oko razumijevanja ljudske psihe, bio on kliniki, empirijski ili fenomenoloki,trebasadravatiiodreeniodmakodmodelapsihenaslijeenogu sliciovjeka.37Utomsmislu,teologijapotujetradicijufenomenoloko-deskriptivnemetodeupsihologiji,aliseprotivisvakomoblikuantropolokog redukcionizma,kojimsepokuavapsihikepojavesvestinabiolokeprocese ili religiozne pojave na psihike procese. Stoga pozorna kritika refleksija

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

273

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

glavnihteorijaosobnosti iantropologijakoje stoje upozadini nekih psiholokihslikaovjeka,iznijelajenavidjelodijalektike razlike obzorja38koje postoje izmeu antropologija koje su kranskog nadahnua i onih koje to nisu.Uovomkontekstu,teolokaantropologijakritinajepremaodveindividualistikoj sliciovjekainjegovasamoostvarenjakodnekihpsiholokih kola.39 Za kransko poimanje procesa samoostvarenja odluujuu ulogu imajuevaneoskevrednoteinasljedovanjeIsusaKrista. 2.2.1. Duevne patnje i pitanje smisla Onkrajakademskihdiskusija,susretizmeuteologijeipsihologijedogaase doslovnoimetaforikiuovjekovojnutriniutrenutkukadaonpostavljapitanje o smisluvlastitogivotanaoiglediskustvaneotklonjivepatnje,nesree,boli,starostiismrtiuivotupojedinca.Figurasmislanijeuspjelaizmai sustavnomreduciranjuupsihologiji.VejeFreudreduciraosmisaonarazinu patolokogsimptomaizamijeniomehanizmomLustprinzip-a(naelougode), onoga koji regulira dijalektiku potreba i zadovoljenja.40 Pitanje smisla takoseizobliujeupitanjeuinakauredufunkcionalnostiilisemodificirau logiciumjetnogsmisla. Usuvremenojkulturiprepoznatljivajeodreenaodbojnostpremapostavljanjupitanjaosmislu.Tonijesamoposljedicaprocesasekularizacije,ilitzv. slomaideologijskihsvjetonazora,vejenadjelukrizadubljerefleksijeijednavrstalijenostiduhakodnaihsuvremenika.Pitatiseosmislupostojanja znakjeljudskogdostojanstvaiautentineslobode. RazmiljajuiokrizismislaIvanPavaoII.uencikliciFides et Ratiopie:Pogledioivotuisvijetu,kojisuestoznanstvenogakaraktera,tolikosuseumnoilidanam doistapruajuizgledrazmrvljenogznanja.()Mnotvomiljenjameukojimaseraspravljao tometotrebaodgovoriti,ilitakoerrazliitinainitumaenjaipromatranjaljudskogivotai svijeta,neinenitadrugodolitodajoviezaotravajutusumnjukojalakoprelaziuosjeaj skepticizmairavnodunostiiliurazliiteoblikenihilizma.Odatleslijedidaseljudskiduhbavi nekomvrstomneodreenogmiljenjakojeljudedovodidotogadasesveviezatvarajuusebei unutargranicavlastiteimanencije,bezikakvogodnosastranscendentnim(br.81).

Stogajerazumljivodasepapazalaezafilozofijukojabiimalametafiziku narav(teinu)ikojabibilakadranadiiiskustvenedanostitakoda,traei istinu,moedoprijetidoneegaapsolutnokrajnjegitemeljnog:36 39

Usp. B. Forte, Teologia e psicologia: resistenza, indifferenza, resa o integrazione?, u:F. Imoda(ur.),Antropologia interdisciplinare e formazione,EDB,Bologna2001.,str. 9192.37

Usp.D.S.Browning,Lapsicologiapuoevitarelareligione?Dovrebbefarlo?,str.58.38

Paul Vitz upozorio je na odve svjetovno shvaanje samoostvarenja koje zavrava u samooboavanju. Ipak, moramo primijetiti kakojeautorusvompromiljanjuodvepolemian traei krivovjerja u suvremenoj psihologiji.Usp.T.CantelmiP.LaselvaS. Paluzzi, Psicologia e teologija in dialogo. Aspetti tematici per la pastorale odierna,San Paolo,Milano2004.,str.88109.40

Usp. T. Cantelmi S. Paluzzi E. Luparia (ur.), Gli dei morti son diventati malattie. Psichiatria, psicologia e teologia in dialogo, Sodec Edizioni Romani di Cultura, Roma 2000.,str.3031.

Sigmund Freud je jednom u pismu princezi Bonapartenapisaosljedee:Utrenutkukad seovjekpitaosmisluivrijednostiivota,on jezapravobolestan;timejesamopriznaoda ima zalihu nezadovoljenog libida. Citirano prema:VictorE.Frankl,Patnja zbog besmislena ivota,UPT,akovo1998.,str.104.

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

274

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

Nakrajuovoga tisuljeaeka nasvelikiizazov, naime tajda znamonapravitikakonuan takoihitanprijelazodpojave prema temelju.Zatosenesmijeostatisamonaiskustvu(), nunojedasespekulativnopromiljanjedotakneduhovnesupstancijekaoitemeljanakojise onaoslanja.(br.83)41

Pitanjeosmisluizravnojeilineizravnoprisutnourazliitimoblicimaduevnihpatnjiitekihmentalnihbolesti.Neuravnoteenostiodkojihtrpisuvremenisvijetustvarisupovezanesonomosnovnijomneuravnoteenoukojoj sukorijeniuovjekovomsrcu(GS,br.10).Usvjetluspomenuteneuravnoteenosti,trebavidjetiimnogepsihikenevolje(depresija,patoloketjeskobe,psihosomatskebolesti,krhkeikonfuzneosobneidentitete,itd.).Molbaza pomostogauvijekznaiizahtjevzasmislom.42Novijipsihoanalitiari(E. H.Erikson,R.May,V.Franklidr.)ustanovilisuznakovituvezuizmeuslabljenjareligioznostiijaanjadezorijentacije,nedostatkanormiinedostatka znaenja,tihkarakteristinihneurozanaegavremena.43Akojepsihoanalitiarotvorenkranskojvjeriiteolokiobrazovan,kadzaujeljudskikrik, moetajdogaajpovezatinesamosjezikomkojimgapsihoanalitiketeorije objanjavajunegoisbiblijskimjezikom. 2.3. Odnos izmeu teologije i psihologije u kontekstu duobrinitva MnogidrutvenianalitiarismatrajudajeCrkvanapodrujuduobrinitva izgubila na kompetentnosti zbog nesposobnosti da dananjemu ovjeku na razumljivnainponudipomoprirjeavanjunjegovihunutarnjihproblema. Premalojestudiralastrukturuduekakobipojedincuprimjerenomoglapomoiuprocesupostajanjaovjekom(individuacije).Zaovakavrazvojapostojenekipovijesnirazlozi.Naime,inkulturacijakranskeporukeuantiki svijet dovela je do gubitka biblijsko-spasenjskog shvaanja duobrinitva. Umjestotoga,pojavilosestoiko-metafizikorazumijevanjeduobrinitva. Takavmoralistiki tipduobrinitvadoniojemnogoplodauodgajanjupuka, alijeplaenavelikacijena.rtvovanajebrigazaovjekavienaunjegovoj cjelovitosti,tojestkaoosobno-drutveno,tjelesno-duhovnobie,kaoikultiviranjenjegovihnesvjesnihsnagainagona.Iztogajeproizalonepotivanje izanemarivanjeonogempirijskog,prijesvegapsihoterapeutskesposobnosti djelovanja,takodajeantropolokamudrostiznanjegotovonestalaizteolokeznanosti.Duobrinitvoseshvaalokaopouavanjeimoralnodiscipliniranje,apsihoanaliza,dubinskapsihologijaipsihoterapija,nadrugojstrani,sebesuvidjelekaopoticanje(ohrabrivanje)ioslobaanjeodmoralizirajuihiautoritativnihinstancapotisnutihNad-JaiOno-snaga.Ovasuprotnost objanjavanapetostkojapostojiizmeudvijudisciplinaikojanidodanas nijenadvladana.44Praktina teologija,aposebicepastoralnapsihologijakao njezinsastavnidio,mjestosuzarefleksijuomogunostimaigranicamasuradnjespsihologijama/psihoterapijamauduobrinikojpraksi.45Teoloko promiljanjeipastoralniradbiljeedugutradicijudodiraspsiholokimmaterijalom.Postojiimplicitnapastoralnapsihologijaevanelja.Njezinjeuzor KristLijenik.Jednoposebnorazdobljepastoralnepsihologijepredstavlja tzv. pastoralna medicina. No, svaki teoloki prihvat psiholoko-terapijskih nacrtauduobrinitvumjerisepotomekolikoinepristupanimIsusovo evaneoskoduobrinitvokojejeuvijekzadnjemjerilocrkveneduobrinikeprakse.46 Uinterdisciplinarnojsuradnjineophodnojeuvijeksauvatijasnuepistemolokuimetodolokudistinkcijuizmeuzadaeiulogepsihologaionesveenikaiduobrinika.Naovajjenainmogueizbjeiopasnostdasenasmetnjepsiholokeprirodedajuduhovnarjeenja,odnosnodasenaproblemekoji

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

275

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

suistoduhovneprirodedajupsihologijskarjeenja.47Toznaida,sjedne strane,teologijasebenesmijenikadavidjetikaonekumeta-teorijupsihologije,dok,sdrugestrane,psihologijskiispravnopostavljenopitanjeuvijekglasi: jelivjerovanjeuBogapomae,anejeliBogpomae.48Psihologiji/psihoterapijijestzadatakdapromatrapsihikofunkcioniranjeidagaopie.Tako, primjerice,psihoanalizamoeutvrditionotosenaljudskompodrujuoitujereligijskimjezikom.Teologijijepak,kojaseoslanjanaRijeBoju,nasamogaBogainaljudsko,zadatakdauoismisaouonometoonijesu kaotakviitojesuumeusobnimodnosima.Postupcisutihdvijugranarazliitijersejedna bavizdravljem,adrugaspasenjem.49

2.3.1. Fenomenologija zla i spasenja Ukoliko se teolog, psiholog i psihijatar zanimaju za integralno ovjekovo dobro,psihologijaaposebicepsihoterapijaivjeramoguseproimatiu ciljuozdravljenjaovjeka.Psihologijapruakranskojteologijiiduobrinitvujednustanovitufenomenologijuzlaispasenja,otkrivamehanizmezarobljenosti,krivnje, tjeskobe,straha,kojispreavaju susret s Bogom i protivesesvakojvrstispasenja.Utomsmislu,terapeutski kontekstsuvremene psihologijeobogaujeteolokapromiljanjaipastoralnirad,jeromoguuje psiholokopromatranjestrukturazlaipristupu podruje nesvjesnoga,kako bisedoloudodirsnjegovomslijepomdinamikominagomilanimslojevimauvjetovanjakojazatamnjujuunutranjuslobodu.Odiznimnevanostiza41

IvanPavaoII.,Fides et ratio. Vjera i razum, KS,Zagreb1999.,str.116117.42

ErichFromm,ViktorFrankl,FransoaDolto, ScottPeck,VladetaJerotiimnogidrugi.44

Ovdje valja spomenuti bekog neurologa, psihijatra i psihoterapeuta Viktora Frankla, osnivaa logoterapije i egzistencijalne analize, terapijskih postupaka usmjerenih na osmiljavanjeivota.Franklusvojimspisima otvorenogovorionad-smislu,otranscendentnostiljudskeegzistencije,oodgovornosti za neto i pred nekim, o vjenom utemeljenju vrednota, o duobrinitvu, o smrti kao sastavnom dijelu ivota, odnosno njegovu zaokruenju, o Bogu kojega nismo svjesni odnosnoBogukojijedioovjekovevisoke podsvijesti (usp: V. Frankl, Bog podsvijesti, KS,Zagreb1981.,str.4153). O tome kako Franklove misli mogu pomoi perspektivi novih, manje optereenih odnosa izmeu religioznosti i psihikog zdravlja, vidi:I.tengl,Vjeraiduevnozdravlje,u: M.JuriM.NikiH.Vukui(ur.),Vjera i zdravlje,Zbornikradova,Zakladabiskup JosipLang,Zagreb2005.,str.198201.43

Usp. I. Baumgartner, Pastoralpsychologie. Einfrung in die Praxis heilender Seeelsorge, str.50.45

Utusvrhu,Ivantenglusvompromiljanju o perspektivama dijaloga pastorala i trendovaaktualnepsihoterapijeizdvajaetiribloka psihoterapija:psihoanaliza,bihevioralnapsihologija, psihoterapiju usmjerenu na osobu klijenta i psihoterapiju Gestalt. Usp. Ivan tengl,Perspektivedijalogapastoralaitrendovaaktualnepsihoterapije,u:Bogoslovska smotra,2(2006.),str.429455.46

Usp. I. Baumgartner, Pastoralpsychologie. Einfrung in die Praxis heilender Seeelsorge, str.44,5862.47

Usp.T.CantelmiS.PaluzziE.Luparia(ur.), Gli dei morti son diventati malattie, str.25.48

Moemo nabrojiti mnoge znaajne teologe i psihologe koji su sudjelovali u interdisciplinarnom dijalogu: teolozi kao to su Tilhard de Chardin, Reinhold Niebuhr, Paul Tillich, PeterEvdokimov,J.Werbick,AnselmGrn, EugenBiser,ThomasKreating,itd.;temnogi psiholozi,psihoanalitiariipsihijatrikaoto su: Erik Eriksson, Carl Rogers, Rollo May,

Usp.M.AlettiF.DeNardi(ur.),Psicoanalisi e religione, str.7778.49

Usp. T. de Saussure, Psihoanaliza i religija:dvauhazajednueljuizajednurije,u Svesci2(1997.)str.1112.

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

276

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

meusobni dijalog jesu tzv. metapsiholoke tvrdnje. Radi se o refleksijama kojesemoguizvuiizmaterijalakojiizlazinavidjelouklinikojpraksi:one imajuempirijskopodrijetlo,alievocirajutajnuljudskepsiheiljudskogivota uope.Kadpastoralpropitujepsihologije/psihoterapije,tonunopovlaizasobomproblemvalutacijeikategorizacijematerijala,posebnoakoseodreenainformacijaodnosinakojustvarnost religioznogizriaja.Takobiistraivanjanapodrujugenetike,bio-sociologijeipsihosomatike trebalajojednomsenzibiliziratipastoralzapitanjegranicaovjekoveslobode.Zasigurnoe aktualizacijaproblematikeupastoraluimatiodjekaupreispitivanju,naprimjer,braneprivole iliodabirasveenikogiredovnikogzvanja.50

Psihologijamoepruitipastoralunizmodelarazumijevanjapsiholokezbilje,kakoonihglederastairazvojatakodevijacijaipsihopatolokihoblika osobnosti. Ove su informacije na poseban nain znaajne kad su u pitanju stanovitibolesnireligiozniizriajikojisuzapravosamoformajednepsihopatologije.Kolikogodreligioznostnedvojbenoimalaiscjeliteljskikarakteri bilavaanelementupostizanjuiouvanjuduevnogzdravlja,valjaupozoriti inamoguenezdravedimenzijeodreenihoblikareligioznogaionogato seuzvjeruvee.Psihologija,dakle,imakritiku funkcijupremareligijikada donosirezultatepsiholokihistraivanjaomoguemureligijskominduciranju psihikih smetnji i negativnom utjecaju nezdrave religioznosti u svagdanjemuosobnomidrutvenomuivotu.Kadagovoriotipovimareligijskih smetnjaumeuljudskimodnosima,teoznaajkamareligioznostikojepridonoseneuspjehuuborbisaivotnimzahtjevima,psihologijanudidragocjene kriterijepastoralnojpraksizaprosudbuautentinostivjereireligioznogiskustva.51Utomsmisluvaljalobipromiljatiuzussupervizijeupsihoterapijiza pastoralnedjelatnike,posebnokadjerijeosakramentusv.ispovijedi,aza izvjesnefenomene,poputopsjednua,napadastrahazbogosjeajagrenostii sl.,valjalobisvakakotraitimogunostkonzultacijepsihologaodnosnopsihijatra.52Nesamopsihologije/psihoterapijenegoteologijaiduobrinitvo mogupsihologijama/psihoterapijamatrebaotvoritinizperspektivazanjihovo istraivanjeidjelovanje,jerimotvarapristupznaajnojdimenzijiovjekove zbilje,atojereligiozna,kojastupauznaajnuinterakcijusostaliminaposebannainpsiholokimobiljejimaljudskeosobnosti.Bogatstvoreligioznih simbolaoblikujementalnisklopiivotnenavikepacijenta.Istraivanjereligioznihtematikastogajezaklinikudijagnozuipsihoterapijunezamjenjiva sastavnicaterapeutskogprocesa.53 Moelipsihoanalizadovestidonaputanjapacijentovihvjerovanjaivjernikeprakse?54Mnogikatolicijodoivljavajupsihoanalizuateistikomipanseksualistikom,tejevidekaopotencijalnuopasnostzavlastituvjeru.Taje percepcijadonekleshvatljiva,piepsihoanalitiarkaAna-MariaRizzuto,zato tojeslubenapsihoanalizamalouinilanatomedapoboljajavnuslikuo sebi.Ipak,istieona,etikapsihoanalitiaratemeljisenadubokompotivanju pacijentovihasocijacija,osjeajaiiskustava.Onikojislijededuhpsihoanalitikihtehnika,nenameusvojaosobnauvjerenjaiidejepacijentima.Moe se,dodue,dogoditidasereligioznostpacijentamodificiratijekomterapije takodaonodbacineurotinavjerovanja,odnosnodadoiviproienjevlastitevjernikeprakseiuvjerenja. Naposljetku,spomenimojojedanvaanviddijalogaisuradnjeizmeudviju disciplina:pogledinainophoenjapremaljudskoj patnji.Izgleditateologije,psiholokadijagnostikakojajevoenaneopozitivistikimidealom(mit oljudskojsvemogui),ljudskupatnjushvaauredukcijskojperspektivi,jer seizriitoiskljuujeovjekovatranscendentalnaupuenost(hipotezaBoga)

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

277

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

itraenjereligioznogsmislanapitanjepatnje.Teologijapomaedasetajna patnjeibolestividiunutraobzorjaljudskestvorenostiiprolaznosti,odnosno u povezanosti s naruenim odnosom prema Bogu; da se reflektira i stanja neizljeivostikaoinjenicuivota(protuteaamerikomsnuoosobikoja savrenofunkcionira).Utekimivotnimnedaamadolazidoizraajakranskametaforamilosti55(shvaenakaoblizinaBoja)kojaulaziupsiholokudramupojedinca,ilipakzakonkria,kojimseistiesnagavjereda onobesmislenoosmisli,slabostpreobraziusnagu,asmrtuivot.Terapijska dimenzijateologijeiduobrinitvadolazidoizraajaosobitouuporabinavoditeljskoggovora,kojipokuavabolesnikadovestidosvijestionjegovim unutranjim konicama i blokadama; zatim sudionikoga (participirajueg) govora,kojinastojislomitiokovenjegoveosamljenosti,paondapotvrujueg(ohrabrujueg)govorakojipokuavauvrstitinjegovonagrienosamopouzdanje,kaoitjeiteljskihrijei,koje,naravno,mogubitidjelotvornesamo natemeljuistinskogsuosjeanjaiuivljavanja.56Kranskazajednicaimaispunitivanuobvezudapomognesprijeitimentalneporemeaje,i dabrineopsihikislabimljudima.Moguejedakranisuraujuspsihijatrima,itasuradnja moebitiodvelikepomoikadaiduobriniciipsihijatriznajusvojaogranienjaimeusobno sepotuju.57

estosuneuspjesiineuinkovitostuterapijamaiuduobrinitvu,izmeu ostalog,posljedicainedostatkainterdisciplinarnesuradnjeizmeudvijudisciplina. Zakljuak KakobivjerodostojnoidjelotvornomoglagovoritioBoguunutarkultureproeteznanstvenimmentalitetom,teologijasenesmijezatvoritinegooslukivatiidijalogiziratistomkulturom.UnutarvlastitespecifinezadaetumaenjairazumijevanjadogaajaIsusaKristausvjetluvjere,teologijaneizbjeno ulaziuodnossdrugimizvorimaljudskogznanja.Postavljanjepitanjaodnosa teologijeipsihologije,nesmijestogapostatistvariskljuivostiilikriticizma, negopotrebedaobjedisciplinevidesebeunutarveegobzorjaTajneovjeka iivotauope.Neulazeiusvuproblematikuodnosateologijeipsihologije, ustanovilismodasenjihovaprouavanjamogudodirivatinapodrujuantro50 54

I. tengl, Perspektive dijaloga pastorala i trendovaaktualnepsihoterapije,str.453.51

Usp.A.-M.Rizzuto,Approcciotecnicoalle tematichereligioseinpsicoanalisi,str.213.55

O tome to psihologija moe pomoi teologijiuodreivanjupojmaiskustvaopenito,a posebicevjerskogiskustva,vidiBooBulat, Psiholokiaspektireligioznogiskustva,u: Iskustvo vjere danas.Zbornikradovateolokogsimpozija,CUS,Split2000.,str.81115.52

Usp.F.Imoda,Psichiatria,psicologiaeteologia:undialogocritico,u:Gli dei morti son diventati malattie,str.4648.56

Usp.E.Biser,Nacrtterapijsketeologije,u: Svesci,96(1998.),str.440.57

Usp.I.tengl,Perspektivedijalogapastorala itrendovaaktualnepsihoterapije,str.454.53

Ana-MariaRizzuto,Approcciotecnicoalle tematiche religiose in psicoanalisi, u: M. AlettiF.DeNardi(ur.),Psicoanalisi e religione,str.184215.

SamuelPfeifer,Bodriti slabe. Suvremena psihijatrija i duobrinitvo, Steppress, Zagreb 1996.,str.9.

FILOZOFSKAISTRAIVANJA 106God.27(2007)Sv.2(261278)

278

A. Domazet, Teologija i psihologija: mogunostiigranicedijaloga

pologijekojajedanasumnogoemuukrizi.Teolokopromiljanjemoebiti ijestobogaenjezaznanstvenuzajednicuukazujuikakozatvorenostuvlastitemetodeinainerazmiljanjavodijednostranojvizijiovjekaidrutva. Meusobnasuradnjahumanistikihznanostiipastoralnogradamoepridonijetismanjenjuobostranihpredrasuda,izmjenjivanjukorektnihinformacijao vlastitimstajalitima,tekoordiniranomdjelovanjunadobrobitovjeka. Psihologijabitrebalastudiratiljudskureligioznostunjezinojempirijskojdanosti,onakokakojeivljenaodsubjekta,istraujuinjezineunutarpsihike dinamikeimotivacijeiodriuiseambicijadaobjasninjezinupriroduipodrijetlo.Teologija,imajuisvojekorijeneuIsusovojduobrinikojpraksi, koristisedubokimpromiljanjimaiotkriimapsiholokogaiitavanjaljudskezbilje,kakobijaeistaknulaterapijskukvalitetuteologije,odnosnovanostduhovnedimenzijezazdraviicjelovitiivotnasvimrazinama.AnelkoDomazet

TheologyandPsychology:Potentialities andLimitsofDialogueSummary

How to conceive a fruitful dialogue between Christian theology and psychology? The author is trying to answer the question from theological point of view. The history of relationship between theology and psychology is evident in a wider context of centuries-old dispute on the relations between faith and science and on the method of scientific and theological cognition. The work consists of three parts. In the first part the author presents two in principle different possibilities of determining the relationship between theology and psychology, and these are: the model of exclusiveness, and the model of identification. In the second part of the work the relation between theology and psychology is viewed from the perspective of integral anthropology in which man is observed as a physical-psychicalsocial-spiritual being. The theological anthropology, as different from philosophical, medical or biological anthropology, deals with definite. In the final part, the author counts some challenges of interdisciplinary dialogue between theology and psychology for pastoral work, where each of the two disciplines brings its own praxis into mutual exchange spiritual charge, i. e. psychotherapy.Keywords theology,psychology,interdisciplinarydialogue,anthropology,pastoralpsychology,religiousexperience