Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sidang hadirin yang dimuliakan, Salam hormat dan Selamat datang ke pameran rencam budaya anjuran unit NdanUnit KajianSosial, JabatanSainsSosial. Majliskitaakanbermula sebentar lagi, iaitu sebaik sahaja ketibaan tuan Pengarah Institut Pendidikan uruKampusIpoh,!uan"aji Kamaruli#hambin"a#i#i. Perhatiankepada sidang de$an, apabila majlis mengumumkan ketibaan ketua pengarah, diminta kerjasama hadirin, untuk berdiri ketika pengarah diiringi masuk. Mengumumkan, ketibaan !uan "aji Kamaruli#hambin "a#i#i, Pengarah Institut PendidikanuruKampusIpohdiiringi !imbalanPengarah, Ketua jabatan sains sosial, Ketua unit Kajian Sosial dan para pensyarah. "adirin sekalian, majlis pada pagi ini dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku diikuti %agu negeri Perak. Untuk itu, hadirin dipohon berdiri. "adirin dipersilakan duduk. Megah berarak indah berlari, &ipuput baju ke pohon ara Pemanis kalam selamat pagi '$al kata pembuka bicara. Salam Sejahtera, Salam Satu Malaysia, Salam Perak 'man Jaya. (ang berbahagia, !uan "aji Kamaruli#ham bin "a#i#i, Pengarah IP Kampus Ipoh. (ang )erusaha, !uan "aji Mohd Kamal )in Mat (uso*, Ketua Jabatan Sains Sosial, +ncik '#mi)in Mohamad, Ketua Unit Kajian Sosial, ,ik Noor "asiah )inti Sulaiman, penyelaras subjek hubungan etnik, pensyarah- pensyarah, Ja$atankuasaPameran.encam)udaya, Mahasis$a-mahsis$i guru yang dihormati sekalian. )ersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan i#in dan limpah kurnia-Nya, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menjayakan pameran rencam budaya. Saya me$akili ja$atankuasa pameran rencam budaya, mengucapkan selamat datang dan sekalung penghargaan kepada (ang berbahagia !uan "aji Kamaruli#ham bin "a#i#i, Pengarah IP Kampus Ipoh, atas kesudian beliau menghadiri dan merasmikan pameran kita pada pagi ini. !erimakasihjugadiucapkankepadasemuatetamujemputandanhadirin- hadiratyang dihormatiatas kesudian andauntuk menyerikan lagipameran kita pagi ini. !uan-tuan dan puan-puan sekalian, 'genda majlis berikutnya ialah tayangan montaj yang dihasilkan oleh unit N. Montaj ini adalahberkaitandenganpelbagai kaumyangberadadi negara kita. Marilah kita bersama-sama menyaksikan montaj yang disediakan. "adirin hadirat sekalian, Kini majlis akan diserikan lagi dengan persembahan deklamasi sajak daripada pelajar PISMP semester /. Majlis menjemput $akil daripada setiap Unit N0, N1, N/, N2 dan N3. &engan segala hormatnya, majlis mempersilakan. )egitulah tadi bakat menarik yang telah disajikan buat hadirin sekalian sebentar tadi. !erima Kasih diucapkan kepada $akil-$akil unit atas persembahan mereka sebentar tadi. )ukan rumput sebarang rumpun, .umput penghias tepi halaman4 )ukan jemput sebarang jemput, Jemput memohon memberi ucapan. Sidangde$anyangdihormati sekalian, majlisditeruskandenganucapan Ketua Jabatan Sains Sosial. Untuk itu, majlis menjemput +ncik Mohd Kamal )inMat (uso* untukmenyampaikanucapanbeliau. Majlisdengansegala hormatnya mempersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketua Jabatan Sains Sosial atas ucapan beliau sebentar tadi. Pergi ke kota beli selasih, Sayang si dara buat hal$a4 )erilah kata simpulan kasih, Sulamkan mesra satukan ji$a. "adirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Seterusnya, majlis dengan penuh tak#imnya mempersilakan !uan "aji Kamaruli#hambin"a#i#i, PengarahInstitut PendidikanuruKampusIpoh untuk menyampaikan ucapan dan menyempurnakan gimik perasmian beliau. &engan segala hormatnya dipersilakan. &engansegalahormatnya, majlismenjemput, +ncikMohdKamal )inMat (uso*, ketuaJabatanSainsSosial, +ncik'#mi )inMohamad, KetuaUnit Kajian Sosial, ,ik Noor "asiah )inti Sulaiman, penyelaras Kursus "ubungan +tnik 5'J /671, Saudari %au 5ee &ong, Pengarah Projek Pameran .encam )udaya, untukmengiringi (ang)erbahagia, !uan"aji Kamaruli#hambin "a#i#i untuk menyempurnakan gimik perasmian. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada !uan "aji Kamaruli#ham bin "a#i#i, atas ucapan perasmian sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, Majlispadapagi ini diteruskandenganmajlispenyampaiancenderamata. Majlismenjemput penyelarassubjek"ubungan+tnik5'J/671, ,ikNoor "asiah )inti Sulaiman, untuk mempersilakan dan mengiringi, !uan "aji Mohd Kamal )in Mat (uso*, ketua jabatan Sains Sosial, untuk menyampaikan cenderamata kepada tuan Pengarah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Seterusnya, majlis diteruskan dengan persembahan Nyanyian lagu 0 Malaysia. Majlis mempersilakan. )ermain air di pinggiran pantai, singgah di kuala berehat bersantai, Permainan dan acara sudahlah selesai, tiba masa penutup tirai &engan persembahan tadi, maka berakhirlah Majlis Perasmian Pameran .encam )udaya anjuran Unit N. )agipihak majlis saya ingin menyusun 06 jari memohon jutaan kemaa*an andai sepanjang majlis ini berlangsung terdapat kesilapan dan kelemahan yang disedari ataupun tidak. Majlis dengan segala hormatnya, menjemput !uan Pengarah, !imbalan Pengarah, Ketuajabatansainssosial, Ketuaunit KajianSosial danpara pensyarah untuk mela$at ke Pameran .encam )udaya. Selamat Sejahtera dan Salam 0 Malaysia. !ibalah$aktukitabersama-samamendengarre*leksi daripadapensyarah. Semua pensyarah dan pelatih unit Ndijemput untuk mengambil tempat duduk. Sekarang, majlis dengan hormatnya, menjemput +ncik '#mi)in Mohamad, ketuaunit KajianSosial untukmengendalikansesi re*leksi bersama-sama semua pelatih guru unit N. Majlis mempersilakan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada +ncik '#mi )in Mohamad, ketua unit KajianSosial atasre*leksi sebentar tadi. Sekarang, majlismempersilakan para pensyarah mengiringi +ncik '#mi )in Mohamad, ketua unit Kajian Sosial untuk meninggalkan majlis. Semua hadirin dipohon berdiri.
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

teks pengacara majlis

by chang-hooi-yin

on

Report

Category:

Documents

Download: 1

Comment: 0

224

views

Comments

Description

pengacara majlis
Download teks pengacara majlis

Transcript

Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sidang hadirin yang dimuliakan, Salam hormat dan Selamat datang ke pameran rencam budaya anjuran unit NdanUnit KajianSosial, JabatanSainsSosial. Majliskitaakanbermula sebentar lagi, iaitu sebaik sahaja ketibaan tuan Pengarah Institut Pendidikan uruKampusIpoh,!uan"aji Kamaruli#hambin"a#i#i. Perhatiankepada sidang de$an, apabila majlis mengumumkan ketibaan ketua pengarah, diminta kerjasama hadirin, untuk berdiri ketika pengarah diiringi masuk. Mengumumkan, ketibaan !uan "aji Kamaruli#hambin "a#i#i, Pengarah Institut PendidikanuruKampusIpohdiiringi !imbalanPengarah, Ketua jabatan sains sosial, Ketua unit Kajian Sosial dan para pensyarah. "adirin sekalian, majlis pada pagi ini dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku diikuti %agu negeri Perak. Untuk itu, hadirin dipohon berdiri. "adirin dipersilakan duduk. Megah berarak indah berlari, &ipuput baju ke pohon ara Pemanis kalam selamat pagi '$al kata pembuka bicara. Salam Sejahtera, Salam Satu Malaysia, Salam Perak 'man Jaya. (ang berbahagia, !uan "aji Kamaruli#ham bin "a#i#i, Pengarah IP Kampus Ipoh. (ang )erusaha, !uan "aji Mohd Kamal )in Mat (uso*, Ketua Jabatan Sains Sosial, +ncik '#mi)in Mohamad, Ketua Unit Kajian Sosial, ,ik Noor "asiah )inti Sulaiman, penyelaras subjek hubungan etnik, pensyarah- pensyarah, Ja$atankuasaPameran.encam)udaya, Mahasis$a-mahsis$i guru yang dihormati sekalian. )ersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan i#in dan limpah kurnia-Nya, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menjayakan pameran rencam budaya. Saya me$akili ja$atankuasa pameran rencam budaya, mengucapkan selamat datang dan sekalung penghargaan kepada (ang berbahagia !uan "aji Kamaruli#ham bin "a#i#i, Pengarah IP Kampus Ipoh, atas kesudian beliau menghadiri dan merasmikan pameran kita pada pagi ini. !erimakasihjugadiucapkankepadasemuatetamujemputandanhadirin- hadiratyang dihormatiatas kesudian andauntuk menyerikan lagipameran kita pagi ini. !uan-tuan dan puan-puan sekalian, 'genda majlis berikutnya ialah tayangan montaj yang dihasilkan oleh unit N. Montaj ini adalahberkaitandenganpelbagai kaumyangberadadi negara kita. Marilah kita bersama-sama menyaksikan montaj yang disediakan. "adirin hadirat sekalian, Kini majlis akan diserikan lagi dengan persembahan deklamasi sajak daripada pelajar PISMP semester /. Majlis menjemput $akil daripada setiap Unit N0, N1, N/, N2 dan N3. &engan segala hormatnya, majlis mempersilakan. )egitulah tadi bakat menarik yang telah disajikan buat hadirin sekalian sebentar tadi. !erima Kasih diucapkan kepada $akil-$akil unit atas persembahan mereka sebentar tadi. )ukan rumput sebarang rumpun, .umput penghias tepi halaman4 )ukan jemput sebarang jemput, Jemput memohon memberi ucapan. Sidangde$anyangdihormati sekalian, majlisditeruskandenganucapan Ketua Jabatan Sains Sosial. Untuk itu, majlis menjemput +ncik Mohd Kamal )inMat (uso* untukmenyampaikanucapanbeliau. Majlisdengansegala hormatnya mempersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketua Jabatan Sains Sosial atas ucapan beliau sebentar tadi. Pergi ke kota beli selasih, Sayang si dara buat hal$a4 )erilah kata simpulan kasih, Sulamkan mesra satukan ji$a. "adirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Seterusnya, majlis dengan penuh tak#imnya mempersilakan !uan "aji Kamaruli#hambin"a#i#i, PengarahInstitut PendidikanuruKampusIpoh untuk menyampaikan ucapan dan menyempurnakan gimik perasmian beliau. &engan segala hormatnya dipersilakan. &engansegalahormatnya, majlismenjemput, +ncikMohdKamal )inMat (uso*, ketuaJabatanSainsSosial, +ncik'#mi )inMohamad, KetuaUnit Kajian Sosial, ,ik Noor "asiah )inti Sulaiman, penyelaras Kursus "ubungan +tnik 5'J /671, Saudari %au 5ee &ong, Pengarah Projek Pameran .encam )udaya, untukmengiringi (ang)erbahagia, !uan"aji Kamaruli#hambin "a#i#i untuk menyempurnakan gimik perasmian. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada !uan "aji Kamaruli#ham bin "a#i#i, atas ucapan perasmian sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, Majlispadapagi ini diteruskandenganmajlispenyampaiancenderamata. Majlismenjemput penyelarassubjek"ubungan+tnik5'J/671, ,ikNoor "asiah )inti Sulaiman, untuk mempersilakan dan mengiringi, !uan "aji Mohd Kamal )in Mat (uso*, ketua jabatan Sains Sosial, untuk menyampaikan cenderamata kepada tuan Pengarah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Seterusnya, majlis diteruskan dengan persembahan Nyanyian lagu 0 Malaysia. Majlis mempersilakan. )ermain air di pinggiran pantai, singgah di kuala berehat bersantai, Permainan dan acara sudahlah selesai, tiba masa penutup tirai &engan persembahan tadi, maka berakhirlah Majlis Perasmian Pameran .encam )udaya anjuran Unit N. )agipihak majlis saya ingin menyusun 06 jari memohon jutaan kemaa*an andai sepanjang majlis ini berlangsung terdapat kesilapan dan kelemahan yang disedari ataupun tidak. Majlis dengan segala hormatnya, menjemput !uan Pengarah, !imbalan Pengarah, Ketuajabatansainssosial, Ketuaunit KajianSosial danpara pensyarah untuk mela$at ke Pameran .encam )udaya. Selamat Sejahtera dan Salam 0 Malaysia. !ibalah$aktukitabersama-samamendengarre*leksi daripadapensyarah. Semua pensyarah dan pelatih unit Ndijemput untuk mengambil tempat duduk. Sekarang, majlis dengan hormatnya, menjemput +ncik '#mi)in Mohamad, ketuaunit KajianSosial untukmengendalikansesi re*leksi bersama-sama semua pelatih guru unit N. Majlis mempersilakan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada +ncik '#mi )in Mohamad, ketua unit KajianSosial atasre*leksi sebentar tadi. Sekarang, majlismempersilakan para pensyarah mengiringi +ncik '#mi )in Mohamad, ketua unit Kajian Sosial untuk meninggalkan majlis. Semua hadirin dipohon berdiri.
Fly UP