Click here to load reader

Tayo na sa Paaralan ! 2 ... pamumuhay sa paaralan para sa agarang pagkasanay ng mga kadarating lang dito sa bansang Hapon. Bilang pagpapatuloy, sa “Tayo na sa Paaralan 2” na

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Tayo na sa Paaralan ! 2 ... pamumuhay sa paaralan para sa agarang pagkasanay ng mga kadarating...

 • タガログ語- 1 -

  帰国・外国人児童生徒日本語指導資料 タガログ語

  平成 22 年 3 月 香川県教育委員会

  Tayo タ ヨ

  na ナ

  sa サ

  Paaralan パ ア ラ ラ ン

  ! 2

  学校 g a k k o u

  へ e

  行こう i k o u

  ! 2

 • タガログ語- 2 -

  Saya ng Pagkakaunawaan

  Sa nalimbag na “Tayo na sa Paaralan” noong isang taon, pinagsama-sama at

  isinulat sa istilong madaling maintindihan ang pantaunang gawain at mga

  pamumuhay sa paaralan para sa agarang pagkasanay ng mga kadarating lang

  dito sa bansang Hapon.

  Bilang pagpapatuloy, sa “Tayo na sa Paaralan 2” na ito, pinag-isipan ang mga

  nilalaman upang mapadali ang pakikipagkaibigan, sa pamamagitan ng

  pagpapakilala ng sarili, paglibot sa paaralan at paglalaro sa bakanteng oras at

  pakikipag-ugnayan sa mga gawain.

  Dalhin ang “Tayo na sa Paaralan 2” na ito, at subukang gamitin ang mga

  wika ng bawat bansa habang bumabati at nakikipaglaro. Maaring makadama

  ng saya sa pagkaunawa ng kahit simpleng salita lamang.

  Umaasa kami sa inyong agarang pagkasanay sa pamumuhay dito sa bansang

  Hapon, at hangad din namin ang inyong taos-pusong pakikisalamuha sa mga

  batang Hapon para sa masayang buhay-paaralan.

  通通通通じじじじ合合合合えるえるえるえる楽楽楽楽しさしさしさしさ

  昨年度作成しました「学校へ行こう」では、日本に来て間もないみなさんが、学

  校に早く慣れることができるようにするために、一年間の学校行事や学校生活の紹

  介などを、わかりやすくまとめました。 その続きとして、この「学校へ行こう2」は、みなさんがお互いに自己紹介し、

  学校探検をしたり休み時間に遊んだりして、いっしょに活動することで、早く友達

  になれるように内容を考えました。 この「学校へ行こう2」を手に持って、あいさつや遊びの中で、お互いの国の言

  葉をつかってみましょう。簡単な言葉でも、通じ合える喜びを感じることができる

  かもしれませんね。 では、みなさんが、日本の生活に早く慣れ、日本の子どもたちと心を通い合わせ

  て学校生活を楽しんでくれることを願っています。

 • タガログ語- 3 -

  MGA NILALAMAN 目 次

  1 じこしょうかいを しよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

  Magpakilala マ ッ ( グ ) パ キ ラ ラ

  Tayo タ ヨ

  ng ナン

  Sarili サ リ リ

  2 学校あんないを しよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

  Libutin リ ブ テ ィ ン

  Natin ナ テ ィ ン

  ang ア ン

  Paaralan パ ア ラ ラ ン

  3 学校の一日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

  Isang イ サ ン グ

  Araw ア ラ ウ

  sa サ

  Paaralan パ ア ラ ラ ン

  (1)登校・朝の会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

  Pagpasok パッ(グ)パソク

  ・Pagtitipon パッ(グ)ティティポン

  sa サ

  Umaga ウ マ ガ

  (2)授業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

  Klase ク ラ セ

  (3)給食 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

  Tanghalian タ ン ハ リ ア ン

  (4)昼休み・掃除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

  Pahinga パ ヒ ガ

  sa サ

  Tanghali タ ン ハ リ

  ・Paglilinis パッ(グ)リリニス

  (5)帰りの会・下校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

  Pagtitipon パッ(グ)ティティポン

  Bago バ ゴ

  Umuwi ウ ム ウ ィ

  ・P a g パッ(グ)

  - -

  uwi ウウィ

  4 あいさつをしよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

  Bumati ブ マ テ ィ

  Tayo タ ヨ

  5 なかよく あそぼう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

  Masaya マ サ ヤ

  Tayong タ ヨ ン グ

  Maglaro マッ(グ)ラロ

  (1)タガログ語を覚えながら あそぼう ・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

  Maglaro マッ(グ)ラロ

  tayo タ ヨ

  habang ハ バ ン グ

  pinag ピナッ(グ)

  - -

  aaralan ア ア ラ ラ ン

  ang ア ン

  wikang ウ ィ カ ン グ

  Tagalog タ ガ ロ グ

  (2)休みじかんのあそび ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

  Mga マ ガ

  Laro ラ ロ

  Kung ク ン グ

  Break ブ レ ー ク

  Time タ イ ム

 • タガログ語- 4 -

  1111 じじじじ j i

  こしょうこしょうこしょうこしょう k o s h o u

  かいかいかいかい k a i

  をををを o

  しようしようしようしよう s h i y o u

  MagpakilalaMagpakilalaMagpakilalaMagpakilala マ ッ ( グ ) パ キ ラ ラ

  TayoTayoTayoTayo タ ヨ

  ngngngng ナン

  SariliSariliSariliSarili サ リ リ

  わたし w a ta s hi

  の n o

  な n a

  まえ m a e

  は w a

  ○○です d e s u

  。○○から k a r a

  きました k i m a s h i t a

  ○○と t o

  よんで y o n d e

  ください k u d a s a i

  。よろしく y o r o s h i k u

  おねがい o n e g a i

  します s h im a su

  Ang ア ン

  pangalan パ ガ ラ ン

  ko コ

  ay アイ

  ○○. Galing ガ リ ン グ

  ako ア コ

  sa サ

  ○○.

  Tawagin タ ワ ギ ン

  niyo ニ ョ

  na ナ

  lang ラ ン グ

  akong ア コ ン グ

  ○○. Salamat サラマッ(ト)

  po ポ

  .

  ○○さん s a n

  に n i

  ,じこ j i k o

  しょうかい s h o u k a i

  を o

  して shite

  もらいましょう m o r a i m a s h o u

  Hilingin ヒ リ ギ ン

  nating ナティング

  magpakilala マ ッ ( グ ) パ キ ラ ラ

  ng ナン

  sarili サ リ リ

  si シ

  ○○.

  なかよく n a k a y o k u

  しましょう s h i m a s h o u

  Magbaitan マッ(グ)バイタイン

  tayo タ ヨ

  ha ハ

  .

  わたし w a ta s hi

  は w a

  トモコ

  T o m o k o

  です d e s u

  Ako ア コ

  si シ

  Tomoko ト モ コ

  .

  ぼく b o k u

  は w a

  サトル

  S a t o r u

  です d e s u

  Ako ア コ

  si シ

  Satoru サ ト ル

  .

  先生 sensei

  Guro グ ロ

 • タガログ語- 5 -

  かくれんぼ

  k a k u r e n b o

  t o

  おにごっこ

  o n i g o k k o

  では

  d e w a

  どちら

  dochira

  g a

  すき

  s u k i

  です

  d e s u

  k a

  Alin ア リ ン

  ang ア ン

  gusto グ ス ト

  mo モ

  sa サ

  taguan タ グ ア ン

  o オ

  habulan ハ ブ ラ ン

  - -

  taya タ ヤ

  ?

  すき

  s u k i

  n a

  たべもの

  t a b e m o n o

  w a

  なん

  n a n

  です

  d e s u

  k a

  Ano ア ノ

  ang ア ン

  gusto グ ス ト

  mong モ ン グ

  pagkain パッ(グ)カイン

  ?

  チョコレート

  c h o k o r e e t o

  です

  d e s u

  Tsokolate チ ョ コ ラ テ

  .

  たん

  t a n

  じょうび

  j o u b i

  o

  おしえて

  o s h i e t e

  ください

  k u d a s a i

  Ano ア ノ

  ang ア ン

  kaarawan カ ア ラ ワ ン

  mo モ

  ? 1

  ichi

  gatsu

  1 5

  juugo

  nichi

  です

  d e s u

  Ika イ カ