of 20 /20
1 Fizika dr Nikola Cvetanović, Van. Prof. k bi t 011 kabinet 011 Talasi (podsetnik) Mehanički talas (talasno kretanje) je širenje oscilatornog poremećaja u elastičnoj materijalnoj sredini. Tl j t ki f Oi j fi ičk -T alas je prostorno vremenski fenomen. Opisuje se fizičkom veličinom koja je periodična i u prostoru i u vremenu.

Talasi(podsetnik) - nastava.sf.bg.ac.rs · prostora talasne oscilacije pojačavaju dok se u drugim poništavaju. Interferencija je superpozicija (slaganje) dva talasa iz dva izvora

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Talasi(podsetnik) - nastava.sf.bg.ac.rs · prostora talasne oscilacije pojačavaju dok se u drugim...

 • 1

  Fizikadr Nikola Cvetanovi, Van. Prof.

  k bi t 011kabinet 011

  Talasi (podsetnik)

  Mehaniki talas (talasno kretanje) je irenje oscilatornogporemeaja u elastinoj materijalnoj sredini.T l j t ki f O i j fi ik-Talas je prostorno vremenski fenomen. Opisuje se fizikom

  veliinom koja je periodina i u prostoru i u vremenu.

 • 2

  == xt

  Tyxktyy

  22sin)sin( 00

  Ty0y

  2=T

  t

  T-y0

  y0y

  k 2=

  ==T

  c

  Brzina prostiranja talasa:

  x

  -y0

  0

  k

  -Odbijanje (refleksija)

  -Prelamanje

  Pojave pri prostiranju talasa

  j

  -Interferencija

  -Difrakcija

  -Polarizacija (samo elektromagnetni talasi)

 • 3

  Hajgensov principSvaka estica pogoena talasom i sama postaje izvor talasa.Dakle, sve estice pogoene talasnim frontom osciluju u fazi pa i same postaju izvor sekundarnih talasa.Zbirom svih sekundarnih talasa nastaje novi talasni front i na taj nain se talas iri.

  Christiaan Huygens1629 - 1695

  Taka izvor sekundarnog talasa

  Primarni talasni front

 • 4

  Princip superpozicije

  Ako se dva talasa istovremeno prostiru kroz neku sredinu onda je rezultantna talasna funkcija jednaka zbiru talasnih funkcija pojedinanih talasa tj. elongacija na odreenoj

  ),(),(),( 21 txytxytxy +=

  funkcija pojedinanih talasa tj. elongacija na odreenoj koordinati i u odreenom trenutku se moe dobiti sabiranjem dva talasa.

  Odbijanje talasa (refleksija)Talas se na granici dve sredine u kojima su brzine talasa razliite delimino prelama i delimino odbija. Posmatrajmo uglove pravaca upadnog talasa i odbojnog talasa (uglovi se mere od normale na graninu povrinu) . Zakon odbijanja talasa glasi:-Upadni ugao talasa jednak je uglu odbijanja.- Pravci upadnog i odbojnog talasa i normale na graninu povrinu lee u istoj ravni.

  =

  Na primer: gornja sredina vazduh, donja sredina voda.

 • 5

  Dokaz:-Svaka taka na granici dve elastine sredine do koje je stigao talasni front moe se smatrati novim izvorom talasa.

  -Novi talasni front (odbijenog talasa) ini zajednika tangenta na sferne talasne frontove koji potiu od taaka na granici dve sredine.

  B

  A2

  sferne talasne frontove koji potiu od taaka na granici dve sredine.

  A1 B1

  B2

  -Put koji pree talasni front od take A do take B mora biti isti kao od C do D jer se talas kree kroz istu sredinu za isto vreme u oba sluaja.

  AB = CD = c t

  - Odavde iz slinosti trouglova sledi da su uglovi i isti. Samim tim i

  BC

  i =.

  A

  D

 • 6

  - Prilikom odbijanja talasa od gue sredine (sredine sa manjom brzinom talasa) dolazi do promene faze za rad.

  >

  - Prilikom odbijanja talasa od ree sredine (sredine sa veom brzinom talasa) ne dolazi do promene faze.

  c1>c2

  c1

 • 7

  - Nasuprot tome prilikom odbijanja talasa od sredine sa veom brzinom talasa dolazi ne dolazi do promene faze.

  21 yy =

  Talas se na granici dve sredine u kojima su brzine talasa razliite delimino odbija ali i delimino prelazi u drugu sredinu.Prilikom prelaska u drugu sredinu frekvencija talasa ostaje ista ali se zbog promene brzine talasa menja talasna duina.

  Prelamanje talasa (refrakcija)

  Zbog promene brzine dolazi i do prelamanja talasa tj. do promene pravca prostiranja talasa.

 • 8

  Razmatrajmo sluaj prelaska iz ree u guu sredinu tj. c1>c2

  c11 =

  c1

  cc2=

  v1

  c2 v2=

  2121 >> ccDakle:

  CCBADtt CBAD

  =

  =

  Ako talas pada na granicu pod uglom , onda se prelama pod uglom

  c1

  c2

  A

  D

  B12

  12

  sinsinc

  ABc

  ABcc

  =

  Zakon prelamanja

 • 9

  Interferencija talasaPrilikom irenja dva talasa u istoj sredini moe doi do dejstva oba talasa na estice u prostoru. Kako vai princip superpozicije, estica e oscilovati pod dejstvom oba talasa istovremeno.

  Interferencija predstavlja pojavu pri kojoj se u pojednim takama prostora talasne oscilacije pojaavaju dok se u drugim ponitavaju.

  Interferencija je superpozicija (slaganje) dva talasa iz dva izvora na razliitim rastojanjima od take preklapanja.

  x1 x2

  Neka su x1 i x2 rastojanja od take O do izvora S1 i S2.

 • 10

  -Interferencija talasa je pojava slaganja (superpozicije) talasa koji se prostiru u istoj materijalnoj sredini.

  -Interferencija se javlja samo ako postoji stalna fazna razlika izmeu talasa koji interferiraju (koherentni talasi).j j ( )

  -Interferencija je konstruktivna, ako se amplitude sabiraju (talasi u fazi), a destruktivna ako se ponitavaju (talasi u suprotnim fazama).Po principu superpozicije moemo sabrati dve talasne funkcije:

  ++ )i ()i ( ktkt

  +=

  +=+=

  )(2

  sin2

  )(cos2

  )sin()sin(

  2112

  0

  201021

  xxktxxkyy

  xktyxktyyyy

  Ovaj zbir se moe pretvoriti u proizvod:

  -Iz dobijenog izraza vidimo da fazna razlika odreuje da li e interferencija biti konstruktivna ili destruktivna tj. da li e se talasi ponititi ili pojaati (prvi inilac).

  2Ve smo rekli da je fazna razlika jednaka:

  xxkxxk ==== 2)( 2112

  kPa se izraz za rezultujuu talasnu funkciju moe napisati kao:

  +

  = )(

  2sin

  2cos2 210 xx

  ktyy

 • 11

  0

  t

  y1

  y2

  Konstruktivna interferencija amplituda rezultujueg talasa je jednaka zbiru amplituda

  Fazna razlika je jednaka nuli tj. jednaka je celobrojnom umnoku 2

  y1

  y2

  y1+y2

  0

  t

  ==

  nxtj.0

  celobrojnom umnoku 2.y2

  y1 +y2

  0

  t

  Destruktivna interferencija -amplituda rezultujueg talasa je jednaka nuli, talasi se meusobno ponitavaju.0 t

  y1

  y2 Fazna razlika je jednaka

  y1

  y2

  0

  t

  y2

  y1+y2 2)12(

  .

  =

  =

  nx

  tj

  Fazna razlika je jednaka .y2

  y1 +y2

  0

  t

  1 2 2y1 y2

 • 12

  Ako dolazi do superpozicije talasa koji nemaju istu frekvencu ve im se frekvence razlikuju ali ne u velikoj meri, dolazi do zanimljive pojave tzv. izbijanja. Ovde se amplituda periodino menja.

  y1+y2

  t

  Difrakcija talasa- Difrakcija talasa je pojava irenja talasa iza prepreka sa pukotinom, odnosno savijanja talasa na preprekama. Talasi skreu sa prvobitnog pravca u istoj elastinoj sredini.

  f k j j lji iji k d di ij k i i d- Efekat je najuoljiviji kada su dimenzije pukotine istog reda veliine kao talasna duina talasa.

 • 13

  - Prema Hajgensovom principu, svaka taka pukotine je novi izvor talasa.

  - Stojei talasi nastaju kao posledica interferencije ili odbijanja od gue sredine.- Stojei talasi nastaju u ogranienim sredinama tj. njihovo

  i i j j i i l i j

  Stojei talasi

  progresivno irenje je onemogueno graninim uslovima tj. preprekama. Formiraju se talasi samo odreenih sopstvenih frekvencija.-Tipian primer je oscilovanje ice na gitari ili drugom muzikom instrumentu.

 • 14

  xktyy )sin(01 =Poetni talas koji se iri u pravcu x-ose:

  Odbijeni talas koji se iri u suprotnom pravcu od x-ose:

  xktyxktyyyy

  xktyy

  )sin()sin(

  )sin(

  0021

  02

  ++=+=

  +=Superpozicija (zbir) ova dva talasa daje stojei talas:

  P j bi i d

  txkyy sin2

  cos2 0=

  Pretvaranje ovog zbira u proizvod:

  Poloaji sa nultom elongacijom se nazivaju vorovi, a sa amplitudnom trbusi stojeeg talasa.

  Primer: ica uvrena sa obe strane ili cev sa vazduhom zatvorena sa obe strane.Kako su krajevi ice uvreni oni ne mogu da osciluju tako da se u ici mogu ostvariti samo odreene talasne duine a time i frekvence. Ovi karakteristini talasi se zovu mode ili harmonici .

  P i ili i h ikPrvi ili osnovni harmonik.

  2=l

  =l

  l

  Duina ice je jednaka celobrojnom umnoku polovine talasne duine:

  ...3,2,1jegde22

  ===>= nl

  cnnl nn

  23 =l

 • 15

  Primer: ica uvrena sa jedne strane ili cev sa vazduhom zatvorena sa jedne strane.Kako je jedan kraj ice uvren on ne moe da osciluje dok slobodni kraj moe.

  ln=14

  =l

  43 =l

  45 =l

  n=1

  Duina ice je jednaka neparnom umnoku etvrtine talasne duine:

  3...2,1,jegde4

  )12(4

  )12( ===>= nl

  cnnl nn

  4

  ZvukZvuk je longitudinalni mehaniki talas koji se iri kroz elastinu sredinu, najee vazduh ili vodu. Talasni poremeaj koji se prenosi u sluaju zvuka je lokalna promena gustine fluida tj. periodino zgunjavanje i proreivanje.zgunjavanje i proreivanje.

  Karakteristike zvuka:

  -Frekvencija

  -Boja

  -Jaina

  Prikaz zvunog talasa iz jednog takastog izvora.

 • 16

  Frekvencija zvuka-Audio opseg frekvencije tj. zvuk koji moe uti ljudsko je u rasponu od 20 Hz do 20 kHz.- Infrazvuk ima frekvenciju ispod 20 Hz. Iako se ne uje moe se registrovati telom i moe biti tetan pri veim intenzitetima Tipinoregistrovati telom i moe biti tetan pri veim intenzitetima. Tipino se javlja kod zemljotresa. Registruju ga ivotinje.-Ultrazvuk je zvuk frekvencije vee od 20000Hz. Nalazi veliku primenu u medicini, tehnici (ispitivanje materijala), navigaciji (sonar), saobraaju (detekcija) itd. U primeni se koristi i do 10 MHz.Takoe ga registruju ivotinje.

  Niski bas tonovi

  ivotinjemedicina

  Ispitivanje materijala

  Aktivni sonar

  Medicinski ultrazvuk Eholokacija kod ivotinja

 • 17

  -Ljudsko uvo frekvenciju zvuka prepoznaje kao visinu tona.

  Razliiti muziki tonovi su u stvari talasi razliitih frekvencija. Tonski interval od jedne oktave predstavlja poveanje frekvencije dva puta.

  v (Hz)

  Boja tona (zvuka)-Realan zvuk esto nije ista harmonijska funkcija ve ima sloenu formu, predstavlja zbir vie harmonijskih funkcija. Osnovna najnia i najjaa frekvencija odreuje visinu tona dok vii harmonici odreuju boju zvuka. Nasuprot tonu postoji um koji ima haotinu strukturu.

  Zvuna viljuka

  Flauta

  Klarinet

 • 18

  Jaina zvuka-Jaina zvuka predstavlja intenzitet zvuka i definie se za odreeno mesto i trenutak. Brojano je jednaka energiji zvunog talasa u jedinici vremena po jedinici povrine (normalno na pravac prostiranja zvuka). To je u stvari snaga zvunog talasa podeljena sa povrinom talasnog fronta.

  2][ mWI

  SP

  StEI ===

  -Za sluaj sfernog talasa jaina zvuka opada sa kvadratom rastojanja:-Za sluaj sfernog talasa jaina zvuka opada sa kvadratom rastojanja:

  I ~ 1/r2

  decibeldB][log100

  == LIIL

  -Definie se i subjektivna jaina zvuka koja odreuje jainu zvuka u odnosu na prag ujnosti ljudskog uha. Ova veliina se koristi za odreivanje nivoa buke, zagaenja bukom i sl.

  L (dB) I (W/m2)apat 30 dB 10-9

  Primeri jaine zvuka:

  ujnostiprag10 212

  0 =

  m

  WI

  p

  Razgovor 50-60 dB 10-6

  Runa builica 98 dB 10-2

  Granica bola 130 dB 10

  Avionski motor na 50 m 140 dB 100

 • 19

  Doplerov efekat-Doplerov efekat je promena frekvencije koju registruje prijemnik u odnosu na frekvenciju koju emituje predajnik usled meusobnog kretanja prijemnika ili predajnika

  u '

  Izvor miruje

  >'

  Izvor se kree ka prijemniku, dolazi do nagomilavanja talasa tj. do skraenja talasne duine prema prijemniku pa je:

 • 20

  ' prijemnika kod talaspolazni

  TuTc=

  =

  Potraimo promenu frekvencije usled kretanja izvora brzinom u:

  )('/'

  ucTc

  TucTc

  Tucc

  =

  =

  ==

  u1

  ' =

  c

  (-) kree se ka prijemnikuu1

  ' =

  Izvor se kree brzinom u a prijemnik miruje

  (+) kree se od prijemnikac1

  (+) kree se ka izvoru

  = u1'

  Prijemnik se kree brzinom u a izvor miruje

  (-) kree se od izvora

  =c

  1