of 47 /47
ИМАШ ДВА ИЗБОРА ИМАШ ДВА ИЗБОРА

Dva izbora

  • Upload
    azdesi

  • View
    723

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Dva izbora

Page 1: Dva izbora

ИМАШ ДВА ИМАШ ДВА ИЗБОРАИЗБОРА

Page 2: Dva izbora

Джери Джери ee мениджър в мениджър в ресторант.ресторант.

Винаги е в добро Винаги е в добро настроение.настроение.

Page 3: Dva izbora

Винаги, когато някой го Винаги, когато някой го попиташе как е, той попиташе как е, той

отговаряше:отговаряше:

Page 4: Dva izbora

““По-добре от това не може По-добре от това не може да бъде!”да бъде!”

Page 5: Dva izbora

Голяма част от персонала Голяма част от персонала напусна, когато той реши напусна, когато той реши

да си смени работатада си смени работата

Page 6: Dva izbora

... и тръгна след него... и тръгна след негоот ресторант в ресторант.от ресторант в ресторант.

Page 7: Dva izbora

Защо?Защо?

Page 8: Dva izbora

Защото Джери умееше да Защото Джери умееше да мотивира хората.мотивира хората.

Page 9: Dva izbora

Ако някой от колегите му Ако някой от колегите му имаше лош ден, Джери имаше лош ден, Джери

винаги беше до него, за да винаги беше до него, за да го успокои и да му покаже го успокои и да му покаже

позитивната страна на позитивната страна на ситуацията.ситуацията.

Page 10: Dva izbora

Забелязвайки това, станах Забелязвайки това, станах любопитен.любопитен.

Един ден отидох при Един ден отидох при Джери и го попитах:Джери и го попитах:

Page 11: Dva izbora

““Не разбирам!Не разбирам!Никой не може да бъде Никой не може да бъде позитивен целият ден – позитивен целият ден –

как успяваш?!”как успяваш?!”

Page 12: Dva izbora

Джери се усмихна и ми Джери се усмихна и ми каза:каза:

“Всяка сутрин се “Всяка сутрин се събуждам и си казвам: събуждам и си казвам: днес имаш два избора – днес имаш два избора –

добро или лошо добро или лошо настроение.”настроение.”

Page 13: Dva izbora

““Винаги избирам доброто Винаги избирам доброто настроение!”настроение!”

Page 14: Dva izbora

““Всеки път, когато се Всеки път, когато се случи нещо лошо си случи нещо лошо си

казвам: имаш два избора – казвам: имаш два избора – да бъдеш жертва или да да бъдеш жертва или да

се поучиш от ситуацията.”се поучиш от ситуацията.”

Page 15: Dva izbora

““Винаги избирам това да Винаги избирам това да се поуча!”се поуча!”

Page 16: Dva izbora

““Когато някой дойде при Когато някой дойде при мен и почне да ми се мен и почне да ми се

оплаква, имам два избора оплаква, имам два избора – да слушам оплакванията – да слушам оплакванията

му или да му изтъкна му или да му изтъкна позитивната страна на позитивната страна на

живота.”живота.”

Page 17: Dva izbora

““Винаги избирам Винаги избирам позитивната страна!”позитивната страна!”

Page 18: Dva izbora

““Но това не е толкова Но това не е толкова лесно всеки път!” – казах лесно всеки път!” – казах

му аз.му аз.

Page 19: Dva izbora

““Напротив – лесно е!”Напротив – лесно е!”каза Джери.каза Джери.

Page 20: Dva izbora

““Всичко в живота се върти Всичко в живота се върти около избора – всеки път, около избора – всеки път,

когато решаваш нещо.когато решаваш нещо.Всичко е въпрос на избор!”Всичко е въпрос на избор!”

Page 21: Dva izbora

““Решаваш как ще Решаваш как ще реагираш в дадена реагираш в дадена

ситуация.ситуация.Решаваш как другите ще Решаваш как другите ще

влияят на твоето влияят на твоето настроение.настроение.

Избираш добро или лошо Избираш добро или лошо настроение.настроение.

Избираш как ще ти Избираш как ще ти протече живота!”протече живота!”

Page 22: Dva izbora

Няколко години по-късно,Няколко години по-късно,

Page 23: Dva izbora

чух, че Джери е направил чух, че Джери е направил нещо, което е недопустимо нещо, което е недопустимо

в неговата работа.в неговата работа.

Page 24: Dva izbora

Оставил е отворена Оставил е отворена задната врата на задната врата на

ресторанта.ресторанта.

Page 25: Dva izbora

Оттам са влезнали няколко Оттам са влезнали няколко въоръжени мъже.въоръжени мъже.

Page 26: Dva izbora

Докато се опитвал да Докато се опитвал да отвори сейфа, ръцете му отвори сейфа, ръцете му

треперели и не успявал да треперели и не успявал да улучи правилната улучи правилната

комбинация.комбинация.

Page 27: Dva izbora

Тогава, единият от мъжете Тогава, единият от мъжете се паникьосал и стрелял се паникьосал и стрелял

по Джери.по Джери.

Page 28: Dva izbora

За щастие, бързо открили За щастие, бързо открили Джери и го закарали в Джери и го закарали в

болницата.болницата.

Page 29: Dva izbora

След дълга и тежка След дълга и тежка операция, той бавно се операция, той бавно се

възстановил.възстановил.

Page 30: Dva izbora

Видях го 6 месеца след Видях го 6 месеца след инцидента.инцидента.

Page 31: Dva izbora

На въпросът ми как е, той На въпросът ми как е, той ми отговори:ми отговори:

“По-добре от това не може “По-добре от това не може да бъде. Искаш ли да ми да бъде. Искаш ли да ми

видиш белезите?”видиш белезите?”

Page 32: Dva izbora

Отказах, но го попитах за Отказах, но го попитах за какво е мислил по време какво е мислил по време

на обира.на обира.

Page 33: Dva izbora

““Първото, което ми дойде Първото, което ми дойде на ума е, че трябваше да на ума е, че трябваше да заключа задната врата.”заключа задната врата.”

Page 34: Dva izbora

““След като ме След като ме простреляха, лежейки на простреляха, лежейки на

земята си мислех, че имам земята си мислех, че имам два избора – да живея или два избора – да живея или

да умра.да умра.Реших да живея.”Реших да живея.”

Page 35: Dva izbora

““А не те ли беше страх?” А не те ли беше страх?” попитах го аз.попитах го аз.

Page 36: Dva izbora

Лекарите бяха страхотни – Лекарите бяха страхотни – през цялото време ми през цялото време ми

говориха, че всичко ще говориха, че всичко ще бъде наред.бъде наред.

Page 37: Dva izbora

Но като ме вкараха в Но като ме вкараха в линейката и като видях линейката и като видях лицата им се уплаших.лицата им се уплаших.

Page 38: Dva izbora

Прочетох в очите имПрочетох в очите им“той е мъртъв”.“той е мъртъв”.

Page 39: Dva izbora

Знаех, че е време за Знаех, че е време за действие.действие.

Page 40: Dva izbora

Там имаше една огромна Там имаше една огромна медицинска сестра, която медицинска сестра, която

през цялото време през цялото време говореше с мен, за да ме говореше с мен, за да ме

държи в съзнание.държи в съзнание.

Page 41: Dva izbora

На въпросът й алергичен На въпросът й алергичен ли съм към нещо и ли съм към нещо и

отговорихотговорих“Да, към куршуми!”“Да, към куршуми!”

Page 42: Dva izbora

Всички започнаха да се Всички започнаха да се смеят. Тогава им казах:смеят. Тогава им казах:

”Избирам да живея! Моля ”Избирам да живея! Моля Ви, третирайте ме като Ви, третирайте ме като жив, не като мъртъв.”жив, не като мъртъв.”

Page 43: Dva izbora

Джери преживя това Джери преживя това благодарение на много благодарение на много

добри лекари, но и заради добри лекари, но и заради невероятния си невероятния си

оптимизъм.оптимизъм.

Page 44: Dva izbora

От него научих, че всеки От него научих, че всеки ден имаш избор: да се ден имаш избор: да се

наслаждаваш на живота наслаждаваш на живота или да го мразиш.или да го мразиш.

Page 45: Dva izbora

Единственото нещо, което Единственото нещо, което си е само твое и което си е само твое и което никой не може да ти никой не може да ти

отнеме е твоят начин на отнеме е твоят начин на мислене.мислене.

Page 46: Dva izbora

Свободният човек може да Свободният човек може да избира!избира!

Page 47: Dva izbora

А това, какво избира, А това, какво избира, прави живота му по-лесен прави живота му по-лесен

или по-труден!или по-труден!