Click here to load reader

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI BERKESAN DI …€¦ · tahap penguasaan kemahiran komunikasi berkesan di kalangan pelajar tahun 2, fakulti pendidikan, universiti teknologi

 • View
  256

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI BERKESAN DI …€¦ · tahap penguasaan kemahiran komunikasi...

 • TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI BERKESAN DI

  KALANGAN PELAJAR TAHUN 2, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI

  TEKNOLOGI MALAYSIA SEBAGAI PERSEDIAAN BAKAL GURU.

  MOHD ZURAIDI BIN IBRAHIM

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI BERKESAN DI

  KALANGAN PELAJAR TAHUN 2, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI

  TEKNOLOGI MALAYSIA SEBAGAI PERSEDIAAN BAKAL GURU.

  MOHD ZURAIDI BIN IBRAHIM

  Tesis ini disampaikan sebagai memenuhi syarat penganugerahan

  ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan

  ( Kejuruteraan Mekanikal )

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL, 2006

 • iii

  DEDIKASI

  Ditujukan istimewa kepada

  Ibu dan bapa tersayang

  Wook Binti Hashim dan

  Ibrahim Bin Md. Amin.

  Yang sentiasa memahami dan memberi

  Semangat di sepanjang tempoh pengajian ini.

  Abang-abang dan kakak- kakak yang dikasihi,

  Mohd Zamani, Mohd Zarimi, Nazariah dan Zalina

  Yang sentiasa memberi nasihat dan dorongan

  mengejar cita-cita.

  Pengobanan kalian tetap akan menjadi pendorong

  menamatkan pengajian ini.

  Buat insan teristimewa

  Kehadiranmu memberi sinar dalam hidupku

  Juga tidak dilupa

  Teman seperjuangan 5SPJ sessi 2001/2006

  Terima kasih di atas sokongan, galakan dan pengorbanan kalian,

  akan ku kenang buat selamanya insya-Allah.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin dan limpah

  kurniaNya saya dapat menyiapkan kajian ini. Selawat dan salam ke atas Junjungan

  Besar Nabi Muhammad S.A.W. dan para sahabat baginda. Adalah sukar bagi saya

  untuk menyebut nama mereka satu persatu yang terlibat secara langsung atau tidak

  langsung dalam membantu saya semasa membuat kajian ini dijalankan sehingga siap.

  Walau bagaimanapun, jasa mereka tetap saya kenang buat selamanya.

  Saya merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan khas kepada

  penyelia saya iaitu Encik Kandar Bin Selamat yang tidak kenal erti penat lelah

  dalam memberi dorongan, bimbingan, pandangan yang membina dan tunjuk ajar

  sehinggalah kajian ini dapat disiapkan dengan sempurna. Pertolongan dan dorongan

  yang diberikan hanya Allah S.W.T. sahaja yang dapat membalasnya. Sumbangan itu

  tetap saya abadikan dalam hidup saya.

  Akhir kata, buat semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak

  dalam proses menyiapkan tugasan ini penyelidik ucapkan terima kasih yang tidak

  terhingga. Semoga Allah membalas jasa kalian dengan sebaik- baik balasan.

  Wassalam

 • v

  ABSTRAK

  Kemahiran berkomunikasi secara berkesan dilihat sebagai satu elemen

  penting yang perlu ada dan dikuasai oleh setiap pelajar, sama ada bagi memenuhi

  keperluan mereka dalam bidang akademik, persediaan untuk kerjaya mahupun dalam

  hubungan sosial. Untuk memastikan usaha ini berjaya, guru sebagai agen perubahan

  dan perkembangan sahsiah diri pelajar terlebih dahulu perlu menguasai setiap aspek

  dalam kemahiran berkomunikasi berkesan bagi memastikan ianya dapat

  diperturunkan pula kepada pelajar mereka nanti. Justuru, kajian ini dijalankan untuk

  mengenalpasti tahap penguasaan kemahiran komunikasi berkesan pelajar- pelajar

  tahun 2, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia sebagai persediaan guru.

  Sampel kajian adalah terdiri daripada 242 orang pelajar tahun 2 yang mengikuti 14

  bidang pendidikan di Fakulti Pendidikan. Kaedah penyelidikan adalah berbentuk

  deskriptif iaitu menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Data dan

  maklumat yang diperolehi telah diproses dan dianalisis secara berkomputer dengan

  menggunakan pakej Statistik Untuk Sains Sosial ( SPSS ) dan data telah

  diterjemahkan dalam bentuk kekerapan, peratus dan min. Nilai kebolehpercayaan

  alat kajian adalah = 0.9236. Hasil analisis mendapati majaroti responden mengakui

  akan kepentingan kemahiran komunikasi berkesan kepada diri mereka sebagai

  persediaan seorang guru. Kajian ini juga mendapati tahap penguasaan responden

  dalam kemahiran berkomunikasi adalah pada tahap yang sederhana, ini meliputi

  kemahiran membaca, kemahiran bertutur, kemahiran mendengar dan juga kemahiran

  menulis. Untuk memantapkan lagi serta menampakkan usaha yang boleh dibuat bagi

  meningkatkan tahap penguasaan kemahiran berkomunikasi di kalangan pelajar,

  penyelidik telah mengemukakan beberapa cadangan untuk dijadikan renungan dan

  tindakan bersama kelak.

 • vi

  ABSTRACT

  An effective communication skills can be seen through an important element

  which should be mastered by any student, either to fulfill their needs in academic or

  career target and oven in their social life in order to make this comes true, teachers,

  as one of the agent of students individualitys transition should first conquer the

  aspect of an effective communication skills. With this, they can easily deliver that

  knowledge to students. The purpose of this descriptive research is to identify the

  level of communication skills mastery by second year students of Faculty

  Education, Universiti Teknologi Malaysia,Skudai. There are 242 students from 14

  courses being chooses as the research sample. A set of questionnaire was used as the

  research instrument. Data obtained were analyzed by using a Statistical Package for

  Social Sciences ( SPSS ) and presented in frequency, percentage and Mean. The

  realibility for this study is = 0.9236. The form of result of the study shows that

  majority of the respondent admit that an effective communication skills is very

  important to themselves as well as better preparation to them of becoming a teacher.

  The result also showed that their levels of communication skills are at moderate

  level. These including skills of reading, speaking, listening and writing. Finally,

  researcher also included some opinions to make the level of communication skills

  become more solid.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  BORANG PENGESAHAN PENYELIA

  TAJUK

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI NAMA SINGKATAN xii

  BAB I PENGENALAN 1

  1.1 Pendahuluan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 4

  1.3 Pernyataan Masalah 7

 • viii

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  1.4 Objektif Kajian 8

  1.5 Persoalan Kajian 9

  1.6 Kepentingan Kajian 10

  1.7 Batasan Kajian 14

  1.8 Definasi Terminologi 15

  1.9 Kesimpulan 20

  BAB II SOROTAN KAJIAN 21

  2.1 Takrifan Komunikasi 21

  2.2 Bentuk Komunikasi 24

  2.2.1 Komunikasi Lisan 24

  2.2.2 Komunikasi Bukan Lisan 25

  2.3 Kepentingan Kemahiran Berkomunikasi. 28

  2.4 Kemahiran Bertutur 33

  2.5 Kemahiran Mendengar 36

  2.6 Kemahiran Menulis 41

  2.7 Kemahiran Membaca 44

  2.8 Kajian Luar Negara 49

  2.9 Kajian Dalam Negara 50

  2.10 Kesimpulan 51

 • ix

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  BAB III METODOLOGI 52

  3.1 Pengenalan 52

  3.2 Reka Bentuk Kajian 53

  3.3 Tempat Kajian 54

  3.4 Populasi dan Sampel Kajian 54

  3.5 Instrumen Kajian 56

  3.5.1 Bahagian A 56

  3.5.2 Bahagian B 57

  3.6 Kajian Rintis 61

  3.7 Penganalisaan Data 62

  3.8 Kesimpulan 63

  BAB IV DAPATAN DAN ANALISIS KAJIAN 64

  4.1 Pengenalan 64

  4.2 Pengelolaan Data 65

  4.3 Analisis Bahagian A 66

  4.3.1 Latar Belakang Responden 66

  4.3.2 Jantina 66

  4.3.3 Keturunan 67

  4.3.4 Kursus Pengajian 68

  4.3.5 Latar Belakang Pendidikan 69

  4.4 Analisis Bahagian B 70

  4.4.1 Dapatan Persoalan Kajian Pertama 70

  4.4.2 Dapatan Persoalan Kajian Kedua 74

  4.4.3 Dapatan Persoalan Kajian Ketiga 77

 • x

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  4.4.4 Dapatan Persoalan Kajian Keempat 81

  4.4.5 Dapatan Persoalan Kajian Kelima 84

  4.4.6 Rumusan 88

  BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 89

  5.1 Pendahuluan 89

  5.2 Perbincangan 90

  5.2.1 Latar Belakang Responden 91

  5.2.2 Persepsi Pelajar Terhadap Kepentingan

  Kemahiran Komunikasi Berkesan 92

  5.2.3 Tahap Penguasaan Pelajar Dalam

  Aspek Kemahiran Bertutur 94

  5.2.4 Tahap Penguasaan Pelajar Dalam

  Aspek Kemahiran Mendengar 97

  5.2.5 Tahap Penguasaan Pelajar Dalam

  Aspek Kemahiran Menulis 100

  5.2.6 Tahap Penguasaan Pelajar Dalam

  Aspek Kemahiran Membaca 101

  5.3 Rumusan 103

  5.4 Cadangan 106

  5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 110

  5.6 Penutup 111

  BIBLIOGRAFI 112

  LAMPIRAN 125

 • xi

  SENARAI JADUAL

  NO. TAJUK MUKA SURAT

  3.1 Taburan populasi dan saiz sampel 55

  3.2 Skala Likert bagi jawapan bahagian B 57

  3.3 Taburan skop persoalan kajian dan nombor item 58

  3.4 Perubahan markat dan skala 60

  3.5 Markat skala tiga mata 60

  3.6 Pengelasan justifikasi 61

  4.1 Taburan jantina responden 65

  4.2 Taburan keturunan responden 67

  4.3 Taburan kursus pengajian responden 68

  4.4 Taburan latar belakang pendidikan responden 69

  4.5 Dapatan persoalan kajian pertama 70

  4.6 Dapatan persoalan kajian kedua 74

  4.7 Dapatan persoalan kajian ketiga 77

  4.8 Dapatan persoalan kajian keempat 81

  4.9 Dapatan persoalan kajian kelima 84

  4.10 Statistik keseluruhan dapatan kajian 88

 • xii

  SENARAI SINGKATAN

  UTM - Universiti Teknologi Malaysia

  SPSS - Statistical Package for Social Sciences

  STPM - Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia

  SPF - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan ( Fizik )

  SPC - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan ( Kimia

  SPN - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan ( Sains )

  SPL - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan ( TESL )

  SPM - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan ( Matematik )

  SPS - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan ( Sains Sukan )

  SPI - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan ( Pengajian Islam )

  SPP - Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan ( Fizik )

  SPK - Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan ( Kimia )

  SPT - Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matamatik)

  SPJ - Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan ( Kej. Mekanikal )

  SPE - Sarjana Muda Teknolgi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)

  SPH - Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup )

  SPA - Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan ( Kejuruteraan Awam )

 • BAB I

  PENGENALAN

  1.1 Pendahuluan

  Kemahiran komunikasi merujuk kepada kebolehan kita untuk berinteraksi

  dengan orang lain sama ada dengan menggunakan media perantara ataupun sebaliknya.

  Kemahiran ini juga merangkumi kemahiran menulis, membaca, berhujah, mendengar,

  etika dalam berkomunikasi, dan juga mempunyai kaitan dengan penggunaan teknologi.

  Dalam arus perkembangan dunia sekarang, aspek ini menjadi satu kemahiran asas yang

  penting dan sememangnya wajib untuk dikuasai oleh setiap individu. Menurut Hashim

  Fauzy (1997), kehidupan harian manusia adalah tidak terlepas dari proses komunikasi.

  Komunikasi berlaku di mana- mana dan tidak dapat dielakkan oleh sesiapapun.

  Komunikasi mempunyai fungsi yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Bagi

  ahli sosiologi, komunikasi adalah satu proses interaksi yang membantu proses sosiolasi,

  melahirkan institusi sosial, dan berpengaruh ke atas budaya dan struktur sosial. Setiap

  individu mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang tersendiri. Contohnya dalam

 • 2

  proses guru dan pelajar bertukar- tukar pengalaman dan pengetahuan, mereka mencipta

  makna antara satu sama lain. Apabila mereka berkomunikasi mereka saling menyatakan

  pengalaman dan pengetahuan masing- masing dan dengan cara itu mereka mendapat

  makna daripada pertukaran tersebut.

  Amir Sharifuddin (1986) mengatakan, komunikasi memainkan peranan penting

  dalam menyampaikan pelajaran. Fungsi menyampaikan pelajaran berjalan sepanjang

  masa dalam semua lapisan masyarakat. Dari ini jelas ternyata bahawa kemahiran

  komunikasi merupakan nadi utama di sesebuah institusi pendidikan, terutamanya di

  peringkat sekolah. Pendidikan yang didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti

  yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang individu.

  Proses pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja bermatlamatkan menjadikan

  pelajar berlmu pengetahuan tetapi juga pembentukan sahsiah diri mereka dengan

  menerapkan kemahiran- kemahiran yang berguna. Proses pengajaran dan pembelajaran

  di sekolah melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi sama ada dengan

  pihak pentadiran, rakan sejawat, masyarakat luar dan yang paling utamanya adalah

  interaksi di antara guru dan pelajar. Guru berperanan sebagai penghantar manakala

  pelajar pula berperanan sebagai penerima, dan fungsi serta proses komunikasi ini tidak

  terikat dalam bentuk sehala sahaja. Malah ada masanya guru juga bertindak sebagai

  penerima, dan pelajar pula bertindak sebagai penyampai. Ini bergantung kepada proses

  interaksi yang dicorakkan oleh mereka.

  Mok Soon Sang (2000) yang menyatakan, proses komunikasi berlaku dalam

  hampir segala jenis aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Malah

  kepentingannya dalam pendidikan juga turut diakui oleh Ee Ah Meng (1999) yang

  mengatakan, komunikasi memainkan peranan yang amat penting dalam pengajaran dan

  pembelajaran.

 • 3

  Menurut Samsuddin (1993), kejayaan fungsi mendidik bergantung kepada sejauh

  mana seseorang itu merasai bahawa pengetahuannya bertambah hasil daripada

  pendedahannya terhadap maklumat yang diterimanya. Guru mempunyai matlamat agar

  maklumat yang disampaikan itu akan membantu pelajar mendalami ilmu yang diajarnya.

  Guru yang tidak mempunyai kebolehan dalam berkomunikasi secara berkesan tidak

  berupaya mewujudkan pengajaran atau pembelajaran yang berkesan seterusnya akan

  sedikit sebanyak mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Demi menjamin

  keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, guru hendaklah mengambil inisiatif diri,

  sama ada berlatih, mendalaminya, dan seterusnya menguasai kemahiran ini dengan

  sempurna.

  Ee Ah Meng (1996), menyatakan bahawa guru merupakan agen sosiolasi.

  Seseorang guru berupaya menggalakkan pergaulan mesra di kalangan pelajar-pelajarnya

  melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Keupayaan untuk berinteraksi secara

  positif bukan sahaja penting bagi kejayaan seseorang guru malah ia juga penting bagi

  kejayaan pelajar. Secara tidak langsung guru tersebut mengenalpasti kelemahan-

  kelemahan dan punca permasalahan setiap pelajar dalam berkomunikasi dan seterusnya

  mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memperbaiki kekurangan yang ada pada diri

  pelajar mereka tadi. Ini kerana keupayaan guru berkomunikasi dengan baik dalam proses

  pengajaran dan pembelajaran akan mewujudkan suasana bilik darjah yang harmoni.

  Suasana pengajaran dan pembelajaran yang sebegini mampu memotivasikan diri pelajar

  untuk mencapai keputusan akademik yang cemerlang. Komunikasi guru juga

  mempengaruhi dan mendorong pelajar berusaha bersungguh dalam pembelajaran

  mereka.

  Hashim Fauzy (1997) pula menyatakan bahawa, dalam aktiviti kehidupan

  manusia lebih 70 peratus masa adalah digunakan untuk berkomunikasi. Ini jelas

  menunjukkan kepada kita bahawa komunikasi memainkan peranan penting dalam proses

  mendapatkan maklumat kepada kita tanpa henti. Lantaran itu, guru yang banyak

 • 4

  menghabiskan masa dengan pelajar harus menggunakan peluang ini untuk

  berkomunikasi dengan baik dalam apa jua situasi samaada di sekolah, mahupun dalam

  hubungan sosial mereka dengan masyarakat di luar. Memang tidak tidak dapat dinafikan

  lagi bahawa komunikasi yang baik merupakan satu jaminan kepada kemajuan akademik

  pelajar. Pelajar mempunyai keyakinan dan berminat dalam pengajaran guru. Proses

  pembelajaran dan pengajaran akan berlaku dengan lebih cepat apabila pelajar

  memahami apa yang diajar oleh guru mereka.

  1.2 Latar Belakang Masalah

  Ciri- ciri dan matlamat Falsafah Pendidikan Negara yang diamalkan di negara

  kita memperlihatkan hubungan dan jalinan yang amat erat dan ciri-ciri komunikasi yang

  berkesan antara guru dengan pelajar, antara guru dengan pengetua dan antara guru

  dengan guru. Dengan ini, adalah menjadi tanggungjawab semua yang terlibat dengan

  organisasi sekolah perlu memahami dan mengamalkan komunikasi yang baik dan

  berkesan. Komunikasi yang berkesan adalah merupakan asas pendidikan yang bermutu.

  Jadi adalah wajar kiranya, para pendidik diberi latihan kemahiran komunikasi

  yang berkesan sama ada kepada guru terlatih ataupun guru pelatih dengan harapan agar

  ianya dapat diserapkan pula pada pelajar- pelajar mereka nanti. Para pentadbir dan

  pengurus sekolah atau institusi pendidikan seharusnya peka dengan kepentingan

  komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  Menurut Ee Ah Meng (1996), komunikasi antara guru dengan pelajar

  memainkan peranan penting dalam mewujudkan keberkesanan proses pengajaran dan

  pembelajaran. Komunikasi guru yang lemah akan menjejaskan keberkesanan proses

 • 5

  pengajaran dan pembelajaran dan masalah ini juga menyebabkan utusan yang

  dinyatakan dan maksud yang terpendam dalam mesej yang disampaikan oleh guru

  disalah tafsir atau tidak difahami sepenuhnya oleh pelajar. Lebih membimbangkan lagi

  sekiranya apa yang difahami oleh pelajar tersebut, dipegang dan diikuti sepenuhnya

  tanpa memikirkannya secara mendalam akibat daripada kesalahfahaman tadi.

  Malangnya ramai di kalangan kita yang mengambil ringan dan memandang

  remeh tentang kepentingan kemahiran berkomunikasi dan tidak berusaha untuk

  mendalami serta memperbaiki mutu komunikasi yang ada pada diri mereka ke tahap

  yang lebih baik. Sebenarnya kemahiran ini bukan sahaja berguna kepada pelajar semasa

  mereka berada dalam alam persekolahan, tetapi melihat kepada perubahan pasaran

  kerjaya dan era globalisasi pada masa kini, menjadikan aspek kemahiran berkomunikasi

  ini sebagai elemen penting yang harus dikuasai oleh seseorang pelajar bagi melayakkan

  mereka untuk bersaing dalam arus pasaran kerjaya pada masa sekarang.

  Sekiranya ianya tidak diserapkan oleh guru pada peringkat sekolah lagi, sudah

  tentu ia akan mendatangkan masalah kepada pelajar mereka kelak untuk berhadapan

  dengan situasi dunia luar. Ia terbukti apabila, ada sungutan yang sering disuarakan oleh

  majikan terhadap lulusan sekolah iaitu kegagalan berkomunikasi dengan baik dan lancar

  walaupun mereka mempunyai kelulusan akademik yang sangat baik. Kegagalan

  berkomunikasi dengan baik itu bukan sahaja bagi bahasa Inggeris tetapi juga dalam

  bahasa Melayu iaitu bahasa penghantar sepanjang 11 tahun mereka berada di alam

  persekolahan (Utusan Malaysia, 27 Sept. 2004). Abdul Rahman (2000) mengatakan, 80

  peratus manusia yang gagal dalam kerjayanya disebabkan kegagalan mereka untuk

  berhubung dengan orang lain.

 • 6

  Para guru merupakan golongan manusia yang memberi impak yang besar

  terhadap perkembangan personaliti, mental, fizikal kepada setiap manusia (Noran

  Fauziah dan Ahmad Mahdzan, 1992). Bertepatan dengan gelaran sebagai agen

  perubahan kepada pembangunan diri dan sahsiah pelajar, sudah tentu ianya menjadi

  masalah sekiranya guru itu sendiri tidak mempunyai motivasi yang tinggi dan asas

  penguasaan yang kukuh dalam kemahiran berkomunikasi dan sekaligus tidak dapat

  menurunkan kemahiran ini kepada pelajar mereka yang sememangnya mempunyai latar

  belakang dan kesediaan diri yang berbeza. Seperti yang dinyatakan oleh Abd. Razak dan

  Norzaini (2001), setiap individu mempunyai sikap, latar belakang, tahap pendidikan,

  pengalaman dan pendedahan yang berbeza- beza. Faktor- faktor ini juga memberi kesan

  kepada proses komunikasi berkenaan.

  Setiap guru perlu mahir dalam berkomunikasi, khususnya di dalam bilik darjah.

  Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan pelajar, sudah

  pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan

  bermutu. Guru bukan sahaja perlu berfikiran kreatif dan inovatif, tetapi mesti sabar,

  pintar, cekap dan optimis dalam apa jua keadaan, memandangkan dalam konteks bilik

  darjah, waktu untuk guru berinteraksi dengan pelajar begitu terhad, dan sudah

  semestinya respons yang berlaku antara kedua belah pihak berlaku secara spontan,

  malah ia seolah-olah tidak memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir.

  Menurut Abdul Razak dan Norzaini (2001), kemahiran komunikasi adalah amat

  penting bukan sahaja kepada guru tetapi juga kepada pelajar, kerana pelajar

  menghabiskan kira- kira 80 peratus daripada masa sedar mereka untuk berkomunikasi.

  Ini dijelaskan lagi dengan kenyataan oleh Mok Soon Sang (2000), komunikasi berlaku

  dalam segala jenis aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Namun, ramai

  pelajar kurang mahir dalam berkomunikasi secara berkesan. Apabila keadaan ini

  berlaku, ia juga akan memberi kesan kepada sikap dan proses pembelajaran di kalangan

  pelajar. Penyampaian maklumat oleh guru kepada pelajar perlulah betul dan tepat.

 • 7

  Namun pengajaran guru yang betul dan tepat juga tidak akan mendatangkan hasil jika

  pelajar tidak mempunyai kemahiran untuk menerima maklumat tersebut.

  Jadi dalam usaha untuk menerapkan kemahiran berkomunikasi ini ke dalam diri

  pelajar, pelajar perlulah didedahkan dengan kemahiran- kemahiran asas dalam

  berkomunikasi, antaranya ialah kemahiran mendengar, membaca, menulis dan yang

  paling utama adalah kemahiran bertutur. Apabila pelajar dapat menguasai keempat-

  empat kemahiran asas ini, maka ia akan memudahkan tugas guru untuk mengadakan

  proses pengajaran dan pembelajaran dalam suasana yang kondutif dan berkesan di

  samping amalan gaya komunikasi ini akan terus disemai dari masa ke semasa dalam diri

  setiap pelajar. Dengan harapan agar, ianya akan membantu pelajar bukan sahaja dalam

  aspek akademik dan amalan sosial mereka di luar, tetapi juga untuk persediaan kerjaya

  mereka kelak.

  . 1.3 Pernyataan Masalah

  Berdasarkan kepada latar belakang masalah yang dinyatakan sebelum ini,

  penyelidik ingin mengenalpasti tahap penguasaan pelajar tahun 2 bagi kursus pendidikan

  di Fakulti Pendidikan, UTM dalam aspek kemahiran komunikasi berkesan sebagai

  persediaan guru. Aspek kemahiran komunikasi berkesan yang difokuskan oleh

  penyelidik dalam kajian ini adalah merangkumi kemahiran bertutur, kemahiran

  membaca, kemahiran mendengar dan juga kemahiran menulis. Kajian ini juga ingin

  mengenalpasti persepsi pelajar terhadap kepentingan kemahiran komunikasi berkesan

  dari kacamata mereka sebagai bakal guru.

 • 8

  Penyelidik memilih pelajar tahun 2 Fakulti Pendidikan sebagai responden,

  memandangkan mereka ini akan menjalani latihan mengajar pada semester berikutnya,

  jadi adalah bertepatan dengan kehendak penyelidik yang ingin melihat tahap penguasaan

  mereka dalam beberapa aspek kemahiran komunikasi yang difokuskan kerana latihan

  yang mereka akan jalani nanti menjurus kepada profesyen perguruan. Penilaian ini

  penting bagi memastikan agar pelajar betul- betul menguasai kemahiran tersebut sebagai

  persediaan kepada diri mereka untuk mengintegrasikan kemahiran komunikasi berkesan

  ini semasa latihan mengajar nanti juga sebagai persediaan untuk kerjaya guru kelak.

  1.4 Objektif Kajian

  Berdasarkan pernyataan masalah yang dinyatakan sebelum ini, objektif kajian ini

  bertujuan untuk mengenalpasti :-

  i) Persepsi pelajar tahun 2 Fakulti Pendidikan, UTM terhadap kepentingan

  kemahiran komunikasi berkesan sebagai bakal guru.

  ii) Tahap penguasaan pelajar tahun2 Fakulti Pendidikan, UTM dalam

  kemahiran bertutur melalui amalan pertuturan mereka.

  iii) Tahap penguasaan pelajar tahun 2 Fakulti Pendidikan, UTM dalam

  kemahiran mendengar melalui amalan mendengar mereka.

  iv) Tahap penguasaan pelajar tahun 2 Fakulti Pendidikan, UTM dalam

  kemahiran menulis melalui amalan penulisan mereka.

  v) Tahap penguasaan pelajar tahun 2 Fakulti Pendidikan, UTM dalam

  kemahiran membaca melalui amalan membaca mereka.

 • 9

  1.5 Persoalan Kajian

  Dalam kajian ini, penyelidik telah meletakkan beberapa persoalan kajian yang

  mungkin boleh menjawab kepada pernyataan masalah yang telah disebutkan terdahulu.

  Antara persoalan kajian yang digariskan ialah :-

  i) Apakah persepsi pelajar tahun 2 Fakulti Pendidikan tehadap kepentingan

  kemahiran komunikasi berkesan sebagai persediaan bakal guru?

  ii) Apakah aspek kemahiran bertutur yang diamalkan oleh pelajar tahun 2

  Fakulti Pendidikan,UTM?

  iii) Apakah aspek kemahiran mendengar yang diamalkan oleh pelajar tahun 2

  Fakulti Pendidikan, UTM?

  iv) Apakah aspek kemahiran menulis yang diamalkan oleh pelajar tahun 2

  Fakulti Pendidikan, UTM?

  v) Apakah aspek kemahiran membaca yang diamalkan oleh pelajar tahun 2

  Fakulti Pendidikan, UTM?

  BAHAGIAN HADAPAN ( akuan psz and akuan penyelia.) .....pdf BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  BAHAGIAN HADAPAN ( dari ms i - viii ) .....pdfDEDIKASI

  BAB 5- PERBINCANGAN,RUMUSAN, CADANGAN.pdf BAB V