Click here to load reader

PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBUAT INFEREN DAN … · 2013-11-19 · penguasaan kemahiran membuat inferen dan kemahiran membuat kesimpulan di kalangan pelajar tingkatan 5 aliran sains suhailah

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBUAT INFEREN DAN … · 2013-11-19 · penguasaan kemahiran membuat inferen...

PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBUAT INFEREN DAN KEMAHIRAN

MEMBUAT KESIMPULAN DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 5

ALIRAN SAINS

SUHAILAH BINTI MD. ABDULLAH

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2006

PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan.

** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL: PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBUAT INFERENS DAN KESIMPULAN DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 5 ALIRAN SAINS

SESI PENGAJIAN: SEMESTER II SESI 2005/2006

Saya SUHAILAH BINTI MD. ABDULLAH (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk

tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sabagai pertukaran antara institusi

pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( )

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau

kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam (AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh

organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD

Disahkan oleh

(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat tetap: NO. 4-K, JALAN TUN SRI LANANG, PROF. NOOR AZLAN AHMAD ZANZALI 75000 MELAKA, Nama Penyelia MELAKA. Tarikh: 13 APRIL 2006 Tarikh: 13 APRIL 2006

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya

ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah

Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains)

Tandatangan : ____________________________________ Nama Penyelia : PROF NOOR AZLAN AHMAD ZANZALI Tarikh : ____________________________________

i

PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBUAT INFEREN DAN KEMAHIRAN

MEMBUAT KESIMPULAN DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 5

ALIRAN SAINS

SUHAILAH BINTI MD ABDULLAH

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan

(Sains)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

MEI 2006

ii

PENGAKUAN

Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan

ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan : ____________________________

Nama Penulis : SUHAILAH BINTI MD. ABDULLAH Tarikh : ____________________________

iii

Dedikasi

Teristimewa buat Mak, ayah dan keluarga tercinta yang sentiasa

memberi semangat dan dorongan serta diiringi dengan doa.

Kejayaanku ini adalah milik kita bersama....

Semoga buah kemanisan sentiasa menanti di ranting-ranting perjalanan......

Terima kasih, semoga jasa anda diberkati Allah S.W.T

iv

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya dapat saya

menyiapkan tesis ini.

Sekalung terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Noor Azlan Bin

Ahmad Zanzali selaku penyelia Projek sarjana Muda ini. Bimbingan dan nasihat

yang beliau berikan telah banyak membantu dalam menjalankan dan menjayakan

Projek Sarjana Muda ini.

Ucapan Terima Kasih juga ditujukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri

Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Pengetua-pengetua, Guru-guru

Penolong Kanan, serta guru-guru bagi sekolah-sekolah yang terlibat atas bantuan

yang diberikan sepanjang kajian ini dijalankan

Terima kasih juga diucapkan kepada pustaka ilmiah, Perpustakaan Sultanah

Zanariah (PSZ) yang telah menyediakan sumber rujukan dan maklumat bagi

penulisan tesis ini.

Selain daripada itu, penghargaan juga diberikan kepada kedua ibu bapa serta

semua rakan-rakan seperjuangan yang turut sama memberikan bantuan, dorongan

dan sokongan.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara

langsung atau tidak langsung dalam menjayakan Projek Sarjana Muda ini.

v

ABSTRAK

Ramai penyelidik telah mula untuk menunjukkan minat mereka yang

mendalam terhadap penyelidikan yang berkaitan dengan penguasaan Kemahiran

Proses Sains (KPS). Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan

kemahiran membuat inferen (kemahiran proses sains asas) dan kemahiran

membuat kesimpulan (kemahiran proses sains bersepadu).di kalangan pelajar

Tingkatan 5 di tiga buah sekolah Menengah Daerah Melaka. Sampel yang

terlibat ialah seramai 215 orang pelajar Tingkatan 5 aliran sains di pilih secara

rawak kelompok. Instrumen kajian terdiri daripada satu set soal selidik yang

berbentuk ujian penguasaan dan mengandungi soalan berbentuksoal selidik. Data

yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages For Social

Science for Windows (SPSS) versi 11. 5. Kebolehpercayaan instrumen kajian

dengan nilai Alpha Cronbach () adalah memuaskan iaitu bernilai sebanyak

0.7784. Hasil analisis menunjukkan bahawa tahap penguasaan pengetahuan

membuat inferens dan kesimpulan adalah pada tahap baik. Adalah diharapkan

penyelidikan ini dapat memberi manfaat dan kegunaan pada masa akan datang.

vi

ABSTRACT

Many researchers have begun to show interest in looking at levels of

understanding of Process Science Skill (PSC) among secondary school students. The

purpose and focus of this study is to identify the knowledge levels and skills of

making inference (the basic science process) and making conclusion (the integrated

science process) attained by the students amongst Form 5 in three secondary Schools

in Malacca was chosen by random. 215 samples of students from Form 5 science

stream were used. The instrument of science process skills is a set consists of survey

questions was used. Data were collected by using the Statistical Packages For Social

Science for Windows released 11.5 (SPSS software). The Alpha Cronbach () is

0.7784. This study has shown that the level of understanding of making inference

and conclusion is good.. It is hope that this study can give a good benefit and usage

for future.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

BAB I

PENGESAHAN STATUS TESIS

PENGESAHAN PENYELIA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAKUAN

HALAMAN DEDIKASI

HALAMAN PENGHARGAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

ISI KANDUNGAN

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

SENARAI SINGKATAN

SENARAI LAMPIRAN

PENDAHULUAN DAN MASALAH LATAR

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

xi

xii

xiii

xiv

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 7

1.3 Penyataan Masalah 9

1.4 Persoalan Kajian 10

1.5 Objektif Kajian 11

1.6 Kepentingan Kajian 11

viii

1.7 Skop Kajian 13

1.8 Definisi Istilah 14

1.8.1 Membuat Inferen 14

1.8.2 Membuat Kesimpulan 14

1.8.3 Aliran Sains 14

1.9 Tahap Kefahaman yang Ditetapkan 15

1.10 Penutup 16

BAB II PENELITIAN BAHAN ILMIAH BERKAITAN KAJIAN

2.1 Pengenalan 17

2.2 Kajian-kajian Tentang KPS Di Peringkat Sekolah Rendah 18

2.3 Kajian-kajian Tentang KPS Di Peringkat Sekolah 20

Menengah

2.4 Kajian-kajian Lalu KPS Membuat Inferen 22

2.5 Kajian lalu KPS Membuat Kesimpulan 26

2.6 Penutup 29

BAB III METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 30

3.2 Rekabentuk Kajian 31

3.3 Tempat Kajian 32

3.4 Populasi dan Persampelan Kajian 33

3.5 Instrumen Kajian 33

3.5.1 Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Pelajar 33

3.5.2 Bahagian B : Ujian Penilaian Tahap Kemahiran 33

Saintifik (UPTKS)

ix

3.5.2.1 Kemahiran Membuat Inferen 34

3.5.2.2 Kemahiran Membuat Keimpulan 35

3.5.2.3 Taburan Item 36

3.6 Tatacara Kajian 36

3.6.1 Analisis Data Kajian 37

3.7 Kajian Rintis 38

3.8 Penutup 40

BAB IV DAPATAN DAN ANALISIS DATA KAJIAN

4.1 Pengenalan 41

4.2 Dapatan Kajian Bahagian A 42

4.3 Dapatan Kajian Bahagian B 44

4.3.1 Dapatan Persoalan 1 44

4.3.2 Dapatan Persoalan 2 46

4.3.3 Hubungan Kekuatan Korelasi 47

4.4 Tahap Penguasaan KPS Membuat Inferen dan 47

Kesimpulan Mengikut Sekolah.

4.4.1 Hubungan Antara Status Penguasaan KPS Membuat 48

Inferen dan Kesimpulan Di Kalangan Tiga Buah

Sekolah Menengah Di Melaka.

4.6 Penutup 50

x

BAB V KESIMPULAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1 Pengenalan 51

5.2 Kesimpulan 52

5.3 Perbincangan 53

5.3.1 Tahap Pengetahuan Membuat Inferen Di Kalangan 54

Pelajar Tingkatan Lima Aliran Sains

5.3.2 Tahap Pengetahuan Membuat Kesimpulan Di 55

Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Aliran Sains

5.4 Implikasi 56

5.5 Cadangan KPS Dalam P&P Kajian 58

5.6 Cadangan Kajian Lanjutan 59

5.7 Penutup 60

RUJUKAN 61

LAMPIRAN A 66 LAMPIRAN B 80

LAMPIRAN C 81

LAMPIRAN D 82 LAMPIRAN E 83 LAMPIRAN F 85

xi

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

1.1 Gred Amalan Biasa tahap Kefahaman Kemahiran 15

Saintifik

3.1 Taburan Subjek Di Kawasan Daerah Melaka 32

3.2 Taburan Item Dalam UPTKS 36

3.3 Gred Amalan Biasa Tahap Kefahaman Kemahiran Saintifik 38

4.1 Gred Amalan Biasa Tahap Penguasaan Kemahiran Proses 41

Sains.

4.2 Pecahan Mengikut Sekolah 43

4.3 Pecahan Mengikut Keputusan Subjek Sains Semasa PMR 43

4.4 Peratusan Pelajar yang Menguasai KPS membina Inferens 45

4.5 Peratusan Pelajar yang Menguasai KPS membina Kesimpulan 46

4.6 Bilangan sampel yang Menguasai KPS Membina Inferens 48

Antara Ketiga-tiga Buah Sekolah Menengah.

4.7 Bilangan sampel yang Menguasai KPS Membina Kesimpulan 49

Antara Ketiga-tiga Buah Sekolah Menengah

xii

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

1.1 Kemahiran Saintifik 3

3.1 Aspek-Aspek Di Bawah Kemahiran Membuat 34

Inferens

3.2 Aspek-Aspek Di Bawah Kemahiran Membuat 35

Kesimpulan

5.1 Proses Penyiasatan Sains 53

xiii

DAFTAR SINGKATAN /ISTILAH

KBSM - Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

KBSR - Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

KPM - Kementerian Pendidikan Malaysia

KPS - Kemahiran Proses Sains

KPSA - Kemahiran Proses Sains Asas

KPSB - Kemahiran Proses Sains Bersepadu

KS - Kemahiran Saintifik

KSSM - Kurikulum Sains Sekolah Menengah

KSSR - Kurikulum Sains Sekolah Rendah

PMR - Penilaian Menengah Rendah

PPK - Pusat Perkembangan Kurikulum

PULSAR - Pukal Latihan Sains Rendah

SMK - Sekolah Menengah Kebangsaan

SMK (A) - Sekolah Menengah Kebangsaan Agama

SPM - Sijil Pelajaran Malaysia

SPSS Statistical Package for The Social Science

UPTKS - Ujian Penilaian Tahap Kemahiran Saintifik

xiv

SENARAI LAMPIRAN

Lampiran Tajuk Muka Surat

A Contoh Soalan Ujian Penilaian Tahap 66 Kemahiran Saintifik.

B Contoh Jawapan Ujian Penilaian Tahap 80 Kemahiran Saintifik. C Jadual Hubungan Korelasi SPSS 11.5 81 D Jadual Tentu Sampel Krejcie & Morgan.(1970) 82 E Salinan Surat Kebenaran Bahagian 83 Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. F Salinan Surat Kebenaran Fakulti Pendidikan. 85

BAB 1

PENDAHULUAN DAN MASALAH LATAR

1.1 Pengenalan

Sains bukan sahaja setakat pengetahuan semata-mata, ianya juga

merupakan salah satu cara untuk memahami persekitaran dan biasanya

dilakukan secara bersistematik. Ini menunjukkan bahawa pengajaran fakta

sains hendaklah disampaikan dengan menggunakan prosedur dan proses

sains. Di Malaysia, kurikulum sains diperkenalkan bagi melahirkan

masyarakat yang celik sains dan teknologi serta membangunkan sumber

manusia yang terlatih, dinamik dan produktif yang dapat mengembangkan

pemahaman saintifik pada aras yang sesuai dengan minat dan keperluan

pelajar. Aspek yang difokuskan adalah berkaitan dengan pemahaman konsep

asas sains, kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif, sikap saintifik

serta nilai-nilai murni.

Cabaran untuk melahirkan masyarakat yang berfikiran saintifik dan

progresif berkait rapat dengan pembinaan potensi pelajar dari peringkat awal

persekolahan lagi. Kurikulum sains ini digubal untuk pelajarTahap II sekolah

rendah iaitu; Tahun 4, 5 dan 6 dimana kemahiran saintifik diberi penekanan

dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Langkah ini diambil bagi

membolehkan pelbagai sekolah rendah mempunyai kemahiran sains asas

2

yang kukuh dan bertambah stabil penguasaannya terhadap kemahiran proses

sains apabila mereka melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah dan

seterusnya ke Institut Pengajian Tinggi (IPT), Pusat Perkembangan

Kurikulum (PPK, 1994)

Bagi mendorong kanak-kanak mencapai pemahaman dalam bidang

sains, terdapat tiga perkara yang penting dan harus diambil perhatian yang

serius. Pertama ialah menyediakan suasana pembelajaran yang bermakna

untuk para pelajar. Kedua ialah menggalakkan kanak-kanak untuk membuat

keputusan. Ketiga ialah memberikan kesempatan untuk membolehkan

kanak-kanak menghalusi pemahaman mereka dengan cara saling bertukar

pendapat sesama mereka (Needham dan Hill 1987).

Kemahiran saintifik terdiri daripada dua bahagian iaitu kemahiran

proses sains (KPS) dan kemahiran manipulatif (KM) (KPM). Sementara itu,

kemahiran proses sains juga terdiri daripada dua bahagian iaitu kemahiran

proses sains asas (KPSA) dan kemahiran proses sains bersepadu (KPSB).

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan pelajar

mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Kemahiran

proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks.

Kemahiran proses sains boleh dibahagikan kepada dua iaitu

Kemahiran Proses Sains Asas (KPSA) dan Kemahiran Proses Sains

Bersepadu (KPSB). KPSA terdiri daripada kemahiran memerhati, mengelas,

mengukur menggunakan nombor, membuat inferen, meramal, berkomunikasi

dan menggunakan ruang dan masa. Sementara KPSB pula terdiri daripada

mentafsir maklumat atau mengintepretasi data, mengawal pembolehubah,

mendefinisi secara operasi, membuat hipotesis dan mengeksperimen serta

membina model seperti Rajah 1.0. (PPK, Modul 2, 1994).

3

(PPK, 1994).

Rajah 1.1 Kemahiran Saintifik

Kemahiran Saintifik

Kemahiran Proses Sains Kemahiran Manipulatif

Kemahiran Proses Sains asas

Kemahiran Proses Sains Bersepadu

- Memerhati - Mengelas - Mengukur menggunakan nombor - Membuat inferens - Meramal

- Berkomunikasi - Menggunakan perhubungan ruang dan masa - Mentafsir maklumat - Mendefinisi secara operasi - Mengawal pembolehubah - Membuat kesimpulan

- Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul - Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat - Mengendalikan spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul dan cermat - Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.

4

Kurikulum sains untuk sekolah menengah yang dibina pada hari ini

adalah bertujuan untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan sains

dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan

fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. Selain itu, memahami

pengetahuan sains yang berkaitan dengan perkembangan bidang sains dan

teknologi, pengurusan alam semula jadi dan sumbernya. Di samping itu

pelajar juga akan dapat menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran

saintifik serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara

kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam

penyelesaian masalah, membuat keputusan dan mengkonsepsi (Sulaiman,

1999)

Penguasaan kemahiran saintifik ini sangat penting bagi membolehkan

pelajar mengkaji dan memahami alam melalui pendekatan inkuiri.

Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains bukan lagi bertujuan untuk

melatih pelajar mengingat dan menghafal fakta dan prinsip tetapi mendidik

pelajar untuk menggunakan akal fikiran secara Kreatif dan Kritis (K&K)

dalam mencari ilmu melalui kemahiran berfikir. Oleh itu, sains dapat

mendidik dan membentuk individu untuk menggunakan akal fikiran secara

logik bagi menerangkan perkara-perkara yang berlaku di sekitar kehidupan

di samping mencari penyelesaian kepada masalah yang dihadapi.

Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

bertanggungjawab memastikan bahawa menjelang 2020 unsur-unsur sains

dan teknologi diterapkan ke dalam semua matapelajaran di semua peringkat

persekolahan dan nisbah pelajar-pelajar yang masuk ke dalam aliran sains

dengan sastera adalah 60: 40.

Di sini jelas menunjukkan bahawa kemahiran saintifik serta

kemahiran berfikir sangat ditekankan dalam proses P&P dalam Kurikulum

Sains Sekolah Rendah dan Kurikulum Sains Sekolah Menengah di negara

kita. Oleh itu, dijangkakan agar semua pendidik dapat mengaplikasikan

5

penggunaan pendidikan inkuiri dan penyelesaian masalah dalam merangka

aktiviti P&P mereka, (Samsu, 1996).

Sebelum memahami dan seterusnya menguasai kaedah saintifik,

terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sains sendiri. Ahli fisiologi

menyatakan bahawa sains boleh didefinisikan sebagai suatu proses atau

kaedah bagi menghasilkan ilmu. Di samping itu, sains turut digambarkan

sebagai satu kaedah yang logik atau satu kaedah yang spesifik untuk diikuti

dalam penyelesaian masalah (Larry,B.C.,1997). Sains juga didefinisikan

sebagai Ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji atau

dibuktikan kebenarannya. Cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan

kebenaran atau kenyataan semata-mata dan lain-lain.

Memandangkan KPS merupakan suatu topik yang luas dan

melibatkan banyak kemahiran, maka adalah sukar kepada penyelidik untuk

mengkaji setiap kemahiran-kemahiran tersebut. Penyelidik berpendapat

bahawa kemahiran membuat inferens dan kemahiran membuat kesimpulan

adalah dua kemahiran yang amat penting dalam KPS dan berminat untuk

melakukan penyelidikan untuk melihat tahap kedua-dua kemahiran tersebut.

Shahrom (1997) menyatakan kemahiran membuat inferens ini adalah

penting kerana ia melibatkan kita;

i) Membuat penerangan awal untuk sesuatu pemerhatian

ii) Membuat hipotesis untuk membolehkan kita menyiasat sesuatu

iii) Menggunakan bukti yang ada untuk membuat penerangan awal

iv) Menggalakkan proses pemikiran semasa hendak menerangkan sesuatu

pemerhatian.

Kriteria-kriteria membuat inferens dari Shahrom (1997);

i) Menggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuat

kesimpulan awal

ii) Mengemukakan pelbagai penerangan yang mungkin daripada suatu

6

pemerhatian

iii) Menguji betul atau salah inferens dengan pemerhatian lanjutan

iv) Menggunakan inferens sebagai titik permulaan untuk membuat

pemerhatian tambahan.

Contoh :

Membuat inferens berhubung dengan proses hidup yang dilakukan

organisma unisel dan organisma multisel.

(Abu Hassan, 2001)

Membina suatu kesimpulan adalah amat penting kerana berdasarkan

kesimpulan tersebut ia dapat menggambarkan hasil bagi keseluruhan sesuatu

pemerhatian, peristiwa, fenomena atau objek. Ia mewakili secara khusus dan

sahih mengenai perkara tesebut di atas.

Shahrom (1997) menyatakan kemahiran membina kesimpulan ini

adalah penting kerana ia membolehkan kita;

i) Membuat rumusan atau penutup untuk sesuatu pemerhatian mahupun

peristiwa

ii) Menggunakan bukti yang ada untuk membuat penyataan berdasarkan

pemerhatian

iii) Menggunakan kemahiran berfikir secara kritis dalam kemahiran proses

sains yang dijalankan.

Kriteria-kriteria membuat kesimpulan dari Shahrom (1997);

i) Menggunakan inferens dan pemerhatian untuk membina kesimpulan

ii) Mengemukakan suatu penyataan muktamad berdasarkan pemerhatian dan

ujikaji yang dijalankan.

7

Contoh :

Membina kesimpulan berhubung dengan organisma unisel mempunyai hanya

satu sel manakala organisma multisel mempunyai lebih daripada satu sel

adalah benar.

1.2 Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an Sains untuk program

KBSR & KBSM telah memberi penekanan inkuiri penemuan dan semua

prinsip-prinsip yang diamalkan dalam Sains Moden. Kemahiran saintifik

(KS) merupakan aspek penting dalam pendidikan sains; ia meliputi

Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Proses Manipulatif dan ini telah

dinyatakan dengan lebih tersurat pada tahun 1991, (PPK, 1994).

Kemahiran Proses Sains asas mempunyai hubungan dengan

kemahiran berfikir mudah dan perlu dilalui oleh setiap individu yang

mempelajari sains. Ini menunjukkan bahawa sains sesuai dengan peringkat

awal perkembangan kognitif kanak-kanak kerana kanak-kanak pada

peringkat awal sekolah rendah sedang berada di peringkat perkembangan

kognitif iaitu pengendalian konkrit dan peringkat pengendalian formal

pula terbentuk pada kanak-kanak di peringkat akhir persekolahan rendah

mereka (Piaget, 1969). Kemahiran proses sains bersepadu pula

diperkenalkan pada peringkat kognitif yang lebih tinggi.

Kementerian Pelajaran telah menyedari mengenai kepentingan mata

pelajaran sains dan ia harus dimulakan pada peringkat sekolah rendah

dengan menggantikan pelajaran sains yang digabungkan di dalam mata

pelajaran Alam Dan Manusia dengan satu mata pelajaran sains. Pada

peringkat tahun 4, pelajar-pelajar akan diajar dengan mata pelajaran sains

sehingga mereka berada di tahun 6. Selain itu, kemahiran-kemahiran sains

8

yang khusus telah diserapkan secara terus di dalam mata pelajaran sains, juga

ada yang digabungkan dalam mata pelajaran lain.

Sebagai langkah pertama, guru-guru yang akan mengajar mata

pelajaran sains telah diberikan kursus-kursus seperti Kursus Sains Tahun 4,

Kursus Sains Tahun 5, dan seterusnya Kursus Sains Tahun 6. Pada setiap

peringkat guru-guru telah diperkenalkan mengenai proses P&P yang sesuai

dengan mata pelajaran sains bertujuan agar ia dapat digunakan semasa

pengajaran kelak . Setiap kemahiran yang diajar adalah bertujuan untuk

menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif dan kritis serta secara

sistematik, (Mohd. Azhar,2001)

Aktiviti sains melibatkan pelbagai kemahiran proses sains seperti

mengelas dan memerhati (Pulsar, Modul 2 KS, PPK, April 1994). Faktor-

faktor permasalahan yang dapat digariskan termasuklah kekurangan

penguasaan konsep kemahiran proses itu sendiri di dalam diri guru dan

diikuti oleh pelajar. Selain itu, kemahiran proses sains yang hendak

ditetapkan adalah terlalu banyak dan mempunyai kaitan yang rapat diantara

satu sama lain seperti meramal, membuat inferens serta menyatakan objektif.

Para pelajar mengalami kesukaran untuk membezakan antara satu kemahiran

proses sains dengan satu kemahiran proses sains yang lain serta

mengaitkannya dengan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.

Oleh itu, sebagai inisiatif untuk menangani permasalahan yang

berkaitan dengan kemahiran proses sains ini terutamanya dalam kemahiran

membuat inferens (KPSA) seterusnya membuat kesimpulan ( kemahiran

berfikir secara kritis); penyelidik telah memilih tajuk ini untuk di lihat sejauh

mana tahap pengetahuan kedua-dua kemahiran tersebut di kalangan pelajar-

pelajar tingkatan lima yakni bakal menduduki SPM. Justeru setelah

mengenali tahap pengetahuan pelajar-pelajar maka langkah-langkah

penyelesaian boleh dirancang seterusnya dilaksanakan agar masalah ini dapat

diatasi.

9

1.3 Penyataan Masalah

Kefahaman terhadap kemahiran proses sains akan menjadi berkesan

sekiranya proses pembelajaran dan pendidikan matapelajaran sains dapat

diajar secara berkesan; Pulsar Modul 2 (1994) menyatakan bahawa pelajar

harus menguasai kemahiran saintifik untuk cemerlang dalam sains dan

teknologi.

Sebelum membina kesimpulan, pelajar harus dapat membuat inferens

yang tepat dan guru perlu membimbing pelajar untuk menjalankan

eksperimen dengan betul agar memperoleh keputusan yang tepat kerana

melalui keputusan tersebut para pelajar akan membuat kesimpulan yang

tepat.

Berdasarkan kajian yang lepas, didapati bahawa peratus pelajar-

pelajar yang menguasai KPS adalah masih berada di tahap yang sederhana

dan lemah. Ini dapat dilihat dari kajian Noor Hayati (2003) yang mencapai

38% sahaja.

Pencapaian sains yang baik tentulah berdasarkan kebolehan pelajar

dalam memahami pelbagai fakta, konsep dan teori sains di samping

menguasai kemahiran-kemahiran proses sains.

Kemahiran proses sains adalah sangat penting kerana (Padilla, 1980) :

i) Aktiviti kemahiran proses sains melibatkan pemikiran tahap operasi

formal dan membantu perkembangan pemikiran pelajar.

ii) Aktiviti kemahiran proses sains mencerminkan sifat sains yang sebenar

dan memberi gambaran yang lebih tepat mengenai kerja-kerja yang

dilakukan oleh ahli-ahli sains.

iii) Pemindahan kemahiran dalam kehidupan seharian dalam usaha mencari

penyelesaian kepada masalah yang dihadapi.

10

Kemahiran-kemahiran ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam

kehidupan seharian secara tidak langsung. Berdasarkan sebab-sebab di atas

maka penyelidik begitu tertarik untuk mengkaji sejauh mana pencapaian

kemahiran proses sains iaitu kemahiran membuat inferens dan kemahiran

membuat kesimpulan di kalangan pelajar-pelajar tingkatan lima aliran sains

di tiga buah sekolah di Melaka.

1.4 Persoalan Kajian

Persoalan yang timbul di dalam kajian ini diharapkan akan terjawab iaitu :

i) Apakah tahap pengetahuan membuat inferens di kalangan pelajar

tingkatan lima aliran sains di sekolah yang dikaji.

ii) Apakah tahap pengetahuan membuat kesimpulan di kalangan pelajar

tingkatan lima aliran sains di sekolah yang dikaji.

Persoalan kajian ini dikemukakan bertujuan untuk mengatasi masalah

yang sedang di alami oleh pelajar-pelajar di sekolah-sekolah di negara kita

agar dapat diselesaikan seterusnya menguasai kedua-dua kemahiran tersebut

dengan baik.