of 22 /22
TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS DAN PEMBOLEH UBAH DI KALANGAN PELAJAR TAHUN SATU FAKULTI PENDIDIKAN AZLINA BINTI MOHD FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

  • Upload
    lehanh

  • View
    244

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina...

Page 1: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS,

HIPOTESIS DAN PEMBOLEH UBAH DI KALANGAN PELAJAR

TAHUN SATU FAKULTI PENDIDIKAN

AZLINA BINTI MOHD FADZIL

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Page 2: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan
Page 3: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan
Page 4: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

i

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS,

HIPOTESIS DAN PEMBOLEH UBAH DI KALANGAN PELAJAR

TAHUN SATU FAKULTI PENDIDIKAN

AZLINA BINTI MOHD FADZIL

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah

Sarjana Muda Serta Pendidikan (Sains)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

OKTOBER, 2004

Page 5: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

ii

Page 6: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

iii

DEDIKASI

Teristimewa buat ayahbonda tersayang

Ayahanda Mohd Fadzil Mohd Elah dan Bonda Kassih Saliman

Segala kasih sayang, pengorbanan dan doamu

Mengiringi setiap langkahku untuk terus berjaya

Untukmu nenda yang dirindui

Hjh. Karminah @ Juminah Marmin (Opah), Saliman Abdul Samad (Opah Besar)

& Dara Abdullah (Nek Ara)

Kasih dan doamu tak bertepi menjadi sumber inspirasi ku

Buat aruah Bak Tok dan Mak Wa

Moga rohnya dicucuri rahmat oleh-Nya

Untuk keluarga tercinta

Apit, Ujang, Mak Su, Mak Andak, Pak Uda dan seisi keluarga

Segala jasa, doa dan sokongan kalian akan ku kenang selamanya

Page 7: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

iv

PENGHARGAAN

Segala puji dan syukur di atas rahmat dan limpah kurnia-Nya, selawat dan salam

ke atas Rasul junjungan. Berkat belas ihsan dari-Nya maka dikurniakan kudrat untuk

menyempurnakan projek penyelidikan ini. Syukur tidak terhingga di atas segala

pinjaman dan kurniaan dari-Nya.

Sekalung terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Meor Ibrahim B.

Kamaruddin selaku penyelia Projek Sarjana Muda ini. Bimbingan dan nasihat beliau

telah banyak membantu dalam menjayakan Projek Sarjana Muda ini.

Ribuan terima kasih di atas kerjasama En. Johari B. Hassan dan En. Mohd Fadzli

B. Ali kerana membenarkan mengedarkan borang seoal selidik kepada anak didik beliau.

Tidak dilupakan kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang telah banyak

memberi dorongan untuk meneruskan cita-cita ini. Sesungguhnya, hanya Allah sahaja

yang dapat membalas jasa baik kalian.

Page 8: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

v

ABSTRAK

Kajian yang dijalankan bertujuan untuk menentukan tahap penguasaan

kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains yang diuji ialah kemahiran membina

inferens, hipotesis dan pemboleh ubah. Kajian melibatkan 75 orang pelajar tahun satu

yang mengambil kursus Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains), (Kimia)

dan (Fizik). Instrumen yang digunakan ialah set soal selidik Ujian Penilaian Tahap

Kemahiran Proses Sains (UPTKPS) yang mengandugi 25 soalan subjektif. Data yang

diperolehi dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Data dianalisis dalam bentuk

peratusan yang kemudiannya dikelaskan kepada 5 ketegori tahap pencapaian. Hasil

kajian menunjukkan tahap penguasaan kemahiran membina inferens dan kemahiran

membina pemboleh ubah berada di tahap yang lemah. Manakala kemahiran membina

hipotesis pula berada di tahap sederhana. Diharapkan kajian ini dapat memberikan

maklumat kepada pihak Fakulti Pendidikan, tentang pengetahuan sedia ada para pelajar

tahun satu, supaya langkah sewajarnya dapat diambil untuk menigkatkan tahap

penguasaan kemahiran proses sains para pelajar tersebut.

Page 9: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

vi

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the level of science process skill among

first year students. The science process skills that were determined were constructing

inferences and hypothesis and controlling variables. This study involved a sample of 75

first year students of Bachelor in Science and Education (Science), (Chemistry) and

(Physic) courses. A set of questionnaire, about testing appraisal levels of science

process skill (UPTKPS) which consists of 25 open-ended questions were distributed to

the students. The data were analysed in terms of percentage by using Microsoft Excel

and classified into five categories of achievement levels. Finding of this study shows

that the ability of students’ skills in constructing inferences and hypothesis and

controlling variables are at the poor level. Whereas, skill in constructing hypothesis are

at the moderate level. It is hoped that the finding of this study could contribute to

improving the level of knowledge and skills of science process of the first year students.

Page 10: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

Pengesahan Status Tesis

Pengesahan Penyelia

Halaman Judul i

Akuan Penulis ii

Dedikasi iii

Penghargaan iv

Abstrak v

Abstract vi

Daftar Isi Kandungan vii

Senarai Jadual x

Senarai Singkatan xi

Senarai Lampiran xii

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 3

1.3 Penyataan Masalah 5

1.4 Objektif Kajian 7

1.5 Persoalan Kajian 7

1.6 Kepentingan Kajian 8

Page 11: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

viii

1.7 Skop Kajian 8

1.8 Batasan Kajian 9

1.9 Istilah 9

1.9.1 Pelajar Tahun Satu 9

1.9.2 Kemahiran Proses Sains 10

1.9.2.1 Kemahiran Membina Inferens 10

1.9.2.2 Kemahiran Membina Hipotesis 10

1.9.2.3 Kemahiran Mengawal Pemboleh Ubah 11

1.10 Rumusan 11

BAB II SOROTAN KAJIAN

2.1 Pendahuluan 13

2.2 Kemahiran Proses Sains 14

2.3 Kajian Lepas Yang Berkaitan Dengan

Kemahiran Proses Sains 18

2.4 Rumusan 21

BAB III METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 22

3.2 Populasi Kajian 23

3.3 Sampel Kajian 23

3.4 Instrumen Kajian 24

3.4.1 Bahagian A 24

3.4.2 Bahagian B 24

3.5 Prosedur Kajian 25

3.6 Analisis Data 26

3.7 Rumusan 28

Page 12: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

ix

BAB IV DAPATAN KAJIAN

4.1 Pendahuluan 29

4.2 Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains 30

4.3 Pencapaian Setiap Kemahiran Proses Sains 30

4.3.1 Tahap Penguasaan Pelajar-Pelajar Tahun Satu

Mengenai Kemahiran Membina Inferens,

Kemahiran Membina Hipoteses Dan

Kemahiran Membina Pemboleh Ubah 31

4.3.2 Tahap Penguasaan Kemahiran Membina

Inferens, Hipotesis, Dan Pemboleh Ubah

Merentasi Keputusan Peperiksaan SPM

Bagi Subjek Sains 32

4.4 Ringkasan 34

BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.1 Pendahuluan 35

5.2 Perbincangan 35

5.2.1 Pencapaian Kemahiran Proses Sains 36

5.2.2 Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens 38

5.2.3 Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Hipotesis 39

5.2.4 Tahap Penguasaan Kemahiran

Membina Pemboleh Ubah 40

5.3 Rumusan 41

5.4 Cadangan 41

5.4.1 Cadangan Tindakan 42

5.4.2 Cadangan Kajian Lanjutan 42

5.5 Ringkasan 43

SENARAI DOKUMEN RUJUKAN 45

Page 13: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

x

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

3.1 Nombor Item Bagi Kemahiran Proses Yang Diuji 25

3.2 Pemeringkatan Aras Dan Tahap Penguasaan 27

4.1 Tahap Penguasaan KPS Secara Keseluruhan 30

4.2 Analisis Statistik Deskriptif Tahap Penguasaan Dalam

Kemahirran Membina Inferens, Kemahiran Membina

Hipotesis Dan Kemahiran Membina Pemboleh Ubah 31

4.3 Analisis Statistik Deskriptif Tahap Penguasaan Dalam

Kemahirran Membina Inferens, Hipotesis Dan Pemboleh

Ubah Merentasi Keputusan Peperiksaan SPM Bagi Subjek Fizik 32

4.4 Analisis Statistik Deskriptif Tahap Penguasaan Dalam

Kemahirran Membina Inferens, Hipotesis Dan Pemboleh

Ubah Merentasi Keputusan Peperiksaan SPM Bagi Subjek Kimia 33

5.1 Tahap Pencapaian bagi Setiap Proses Yang Dikaji 37

5.2 Taburan Pencapaian Responden Berdasarkan

Kemahiran membina Inferens 38

5.3 Taburan Pencapaian Responden Berdasarkan

Kemahiran Membina Hipotesis 39

5.4 Taburan Pencapaian Responden Berdasarkan

Kemahiran Membina Pemboleh Ubah 40

Page 14: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

xi

SENARAI SINGKATAN

SPN - Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains)

SPC - Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kimia)

SPF - Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)

KBSM - Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

KBSR - Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

KPS - Kemahiran Proses Sains

UTM - Universiti Teknologi Malaysia

PKBS - Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah

SPM - Sijil Pelajaran Malaysia

UPKPS - Ujian Penilaian Kemahiran Proses Sains

Page 15: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

xii

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

A Borang Soal Selidik 49

B Skema Jawapan Dan Permarkahan 57

Page 16: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

1

BAB I

PENGENALAN 1.1 Pendahuluan

Tun Dr. Mahathir Muhammad telah menyuarakan tentang wawasan 2020 di

dalam persidangan pertama Majlis Perdangan Malaysia pada 28 Februari 1991. Dalam

ucapan beliau berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara perindustrian dan

mencapai taraf negara maju menjelang tahun 2020 (Shahril@Charil dan Habib, 1999).

Bagi mencapai taraf negara maju yang dibentuk mengikut acuan sendiri maka sembilan

cabaran Wawasan 2020 harus diharungi. Cabaran yang ke enam di dalam Wawasan

2020, menyatakan tentang pembentukan masyarakat saintifik yang progresif, inovatif

dan berpandangan jauh. Ini bermakna negara Malaysia sedang menuju ke arah

pembentukan sebuah masyarakat yang celik sains. Pembentukan masyarakat saintifik

ini juga diharapkan akan menjadi penyumbang terhadap pembentukan peradaban sains

pada masa hadapan (Kerajaan Malaysia, 1991 dalam Shahril @ Charil dan Habib, 1999)

Selaras dengan itu sektor pendidikan yang memainkan peranan penting sebagai

pembentuk masyarakat masa depan, telah memasukkan unsur-unsur sains dan teknologi

di dalam kurikulum di sekolah-sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi. Di dalam Dasar

Pendidikan Negara seperti mana yang termaktub dalam Ordinan 1957, juga bermatlamat

mewujudkan sebuah masyarakat yang berorentasikan sains dan teknologi moden

(Abdullah Sani, 2003). Sektor pendidikan juga berperanan untuk mewujudkan

masyarakat yang peka kepada sains dan teknologi, bukan sahaja menjadi pengguna sains

Page 17: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

2

dan teknologi tetapi juga tahu membuat inovasi dan perubahan kepada teknologi yang

ada untuk diperkenalkan kepasaran tempatan dan antarabangsa (Shahril@Charil dan

Habib, 1999).

Oleh itu, untuk memajukan bidang sains dan teknologi, dalam Rancangan

Rangka Jangka Panjang 2 (RRJP2), kerajaan akan terus meningkatkan pelaburan dalam

bidang pendidikan sains dan teknologi. Perhatian juga ditumpukan kepada penyusunan

semula sistem pendidikan sains dan teknologi bagi memupuk daya cipta di kalangan

genersi muda (Kerajaan Malaysia, 1991 dalam Shahril @ Charil dan Habib, 1999)

Melalui pendidikan, para pelajar dapat diberikan pendedahan dan peluang untuk

menyiasat tentang sains setiap masa. Oleh itu Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

berusaha memastikan sains memainkan peranan yang penting dalam pembangunan

potensi manusia ke arah pembangunan negara Malaysia yang maju. Kementerian

Pendidikan Malaysia telah menyarankan agar unsur sains dan teknologi diterapkan ke

dalam semua mata pelajaran di semua peringkat sekolah dengan nisbah kemasukkan

pelajar-pelajar ke dalam aliran sains dan aliran sastera adalah 60:40 menjelang tahun

2000 (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1995).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kamariah et al.(1996), bagi mendapatkan

sumber tenaga yang lebih saintifik, progresif dan inovatif serta masyarakat yang celik

sains maka, penekanan yang lebih kepada mata pelajaran sains perlu dilakukan untuk

menagani abad sains dan teknologi ini. Oleh itu, mata pelajaran sains diwajibkan di

dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kurikulum Sains KBSM

menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang sains kepada para pelajar.

Kurikulum Sains KBSM juga, memberikan penekanan yang jelas terhadap

penguasaaan kemahiran saintifik (KS) iaitu kemahiran proses sains (KPS) dan

kemahiran manipulatif melalui aktiviti-aktiviti amali. Kemahiran proses yang

Page 18: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

3

dimaksudkan melibatkan pemikiran secara sistematik, objektif, kreatif, kritis, analitis

dan rasional. Kemahiran proses sains, memberikan tumpuan terhadap proses-proses

berikut :

1. Mengenal pasti masalah

2. Membina dan menguji hipotesis

3. Mereka bentuk dan menjalankan kajian

4. Membuat pemerhatian

5. Membuat pengukuran secara sistematik dengan mengunakan cara yang betul

6. Merekod pemerhatian dan pengukuran

7. Membuat pengelasan

8. Membuat inferens

9. Membuat kesimpulan

10. Membuat ramalan

11. Membuat laporan mengenai segala yang diperolehi semasa melakukan kajian

atau penyelidikan.

12. Berkomunikasi sama ada secara lisan atau tulisan, dengan menggunakan

nahu dan laras bahasa yang sesuai dengan aras pelajar, (Abu Hassan, 1998)

1.2 Latar Belakang Masalah

Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah mula diperkenalkan di sekolah

pada tahun 1983. Pada ketika itu, mata pelajaran sains, sejarah, geografi, kesihatan dan

sivik digabungkan menjadi satu mata pelajaran yang diberi nama alam dan manusia

telah dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1988. Mata

pelajaran sains telah menggantikan mata pelajaran alam dan manusia di sekolah rendah

pada sesi persekolahan 1994/95, dengan tujuan untuk memupuk minat pelajar terhadap

Page 19: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

4

mata pelajaran sains dalam usaha menyediakan pengetahuan dan kemahiran sains

apabila mereka memasuki sekolah menengah. Sebagai lanjutan kepada KBSR

Kementerian Pendidikan mula memperkenalkan KBSM pada tahun 1989. Mata

pelajaran sains dalam KBSM bertujuan membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan

kemahiran sains, mengembangkan daya pemikiran saintifik serta memberi penekanan

kepada kemahiran saintifik yang meliputi kemahiran proses sains dan kemahiran

manipulatif (Tamby Subahan, 1999)

Setelah hampir 15 tahun Kurikulum Sains KBSM mewarnai arena pendidikan

negara, didapati bahawa tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran proses sains

masih lagi di tahap sederhana. Berikutan dari laporan keputusan peperiksaan SPM

2003, didapati bahawa para pelajar tidak dapat memberikan jawapan yang tepat bagi

soalan yang menguji konstrak kemahiran proses sains seperti membuat hipotesis,

membuat inferens dan juga keliru dengan pemboleh ubah serta tidak dapat membuat

hubungkait antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bebas (Lembaga

Peperiksaan Malaysia, 2004). Begitu juga dapatan kajian-kajian lepas yang berkaitan

dengan pegujian tahap peguasaan kemahiran proses sains seperti kajian Samini (1986),

Tan (1991) dan Kamariah (1996), mendapati bahawa tahap penguasaan pelajar masih

lagi ditahap yang tidak boleh dibanggakan.

Penguasaan kemahiran proses sains merupakan asas bagi membolehkan sains

lebih mudah didekati dan disukai oleh semua pelajar, dan kemahiran-kemahiran yang

mereka kuasai dapat digunakan bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah dalam

pembelajaran sains tetapi juga dalam menyelesikan masalah kehidupan seharian

(Poh,1997). Dalam komponen sains sendiri menyatakan, bahawa sains sebagai proses

dan dari proses sains maka timbulnya komponen sains yang kedua iaitu sains sebagai

hasil dan dari hasil inilah timbulnya sikap-sikap sains. Dari komponen sains ini, dapat

dilihat betapa pentingnya penguasaan kemahiran proses sains untuk menguasai

komponen-komponen sains yang lain melalui penyiasatan sains. Menurut Hajira dan

Page 20: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

5

Ong (2000), dalam penyiasatan sains, kemahiran-kemahiran proses sains serta

kemahiran manipulatif digunakan untuk membina pengetahuan yang baru. Oleh kerana

itu kemahiran proses sains merupakan suatu kemahiran yang penting dan harus dikuasai

oleh para pelajar khususnya pelajar yang mengikuti aliran sains serta pelajar-pelajar lain

amnya.

Oleh kerana kemahiran proses sains merupakan suatu pegetahuan asas yang

penting yang harus dikuasai oleh setiap pelajar, maka kajian ini merupakan salah satu

usaha untuk mendapatkan maklum balas terhadap tahap penguasaan kemahiran proses

sains pelajar tahun satu yang mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda Sains serta

Pendidikan Sains (SPN), Pendidikan Fizik (SPF) dan Pendidikan Kimia (SPC).

Pengetahuan asas seperti kemahiran proses ini penting kepada pelajar tahun satu kerana

ia dapat membantu mereka ketika melakukan amali dan pembelajaran sains yang lain,

kerana menurut Asubel (1968) dalam Tamby Subahan (1999) menyatakan bahawa

semakin banyak pengetahuan latar belakang seseorang individu dalam sesuatu disiplin

tertentu dan makin stabil pengetahun itu, makin lebih berjaya dia dalam pembelajaran

bahan yang berkaitan.

1.3 Penyataan Masalah

Laporan Prestasi SPM 2003, memberikan usul atau cadangan untuk menangani

kelemahan para pelajar terhadap penguasaan kemahiran proses sains iaitu guru-guru

sains diminta agar dapat memastikan para pelajar melaksanakan semua langkah

penyiasatan saintifik melalui kerja amali supaya mereka dapat menguasai semua

kemahiran proses sains dengan lebih berkesan. Tetapi, lumrahnya seorang guru

menegaskan pengetahuan konten adalah lebih penting manakala seorang guru yang lebih

Page 21: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

6

memihak kepada proses pula lebih membincangkan apa yang berlaku di dalam sesuatu

eksperimen daripada mengajar pelajar mempraktikkannya (Nott & Smith, 1995 dalam

Hajira Bee & Ong, 2000).

Oleh kerana itu, pandangan dan sikap guru sains akan mempengaruhi cara sains

disampaikan kepada para pelajar (Hajira Bee & Ong, 2000). Justeru itu, kajian ini

merupakan suatu usaha untuk melihat tahap penguasaan proses sains para pelajar tahun

satu, agar para pelajar ini mempunyai kemahiran proses sains yang mantap sebagai

persediaan sebelum mereka menjadi warga pendidik. Diharapkan dengan kemahiran

proses sains yang mantap, para pelajar tahun satu yang merupakan bakal guru ini dapat

menyampaikan ilmu sains melalui penyiasatan sains bukan sekadar menekankan

pengetahuan konten sahaja bahkan dapat mengaplikasikan kemahiran proses sains yang

telah dikuasai, apabila mereka mengajar di sekolah kelak. Dengan tahap penguasaan

yang sangat baik di dalam kemahiran proses sains juga, dapat membantu para pelajar ini

mendalami ilmu sains melalui latihan amali dan mengaplikasikan teori-teori yang

dipelajari di sepanjang pengajian mereka.

Kemahiran proses sains adalah penting kepada pelajar tahun satu di Fakulti

Pendidikan kerana kemahiran proses sains merupakan asas kepada pendekatan inkuiri

penemuan (Gagne,1985 dalam Fauziah,1999). Oleh kerana itu mereka memerlukan

kemahiran ini untuk menjalankan aktiviti-aktiviti amali dan mengaplikasikan teori

sepanjang pengajian mereka di sini. Untuk jangka masa panjang, pelajar ini juga bakal

menjalani latihan praktik serta seterusnya bakal menjadi pendidik di dalam bidang sains.

Kemahiran ini amat perlu di dalam aktiviti penyiasatan sains. Sebagai persediaan awal,

sebaik-baiknya pelajar ini dapat menguasai kemahiran proses sains sebelum mereka

menjalani latihan praktik dan menjadi tenaga pengajar di sekolah selepas tamat

pengajian mereka di sini.

Page 22: TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBINA INFERENS, HIPOTESIS … · tahap penguasaan kemahiran membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah di kalangan pelajar tahun satu fakulti pendidikan

7

Seperti pepatah orang tua, “melentur buluh biar dari rebungnya”. Oleh itu, jika

tahap penguasaan para pelajar ini dapat dikesan pada peringkat awal, maka tindakan

sewajarnya dapat diambil. Ini adalah sebagai suatu langkah jangka masa panjang untuk

melahirkan graduan yang benar-benar berkualiti, dan bakal mendidik generasi akan

datang agar mampu mengeksplor dunia sains dengan kemahiran proses sains yang

mereka miliki.

1.4 Objektif Kajian

Tujuan utama kajian ini ialah untuk menentukan tahap penguasaan kemahiran

membina inferens, hipotesis dan pemboleh ubah dikalangan pelajar tahun satu SPN, SPC

dan SPF.

1.5 Persoalan Kajian

Persoalan yang dipertimbangkan di dalam kajian ini adalah seperti berikut:

Apakah tahap penguasaan pelajar-pelajar tahun satu mengenai kemahiran membina

inferens, kemahiran membina hipotesis dan kemahiran membina pemboleh ubah ?