Click here to load reader

TAHAP KEMAHIRAN TAMBAHAN DALAM KALANGAN PELAJAR · PDF fileTAHAP KEMAHIRAN TAMBAHAN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN AKHIR JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN KEJURUTERAAN, FAKULTI PENDIDIKAN,

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TAHAP KEMAHIRAN TAMBAHAN DALAM KALANGAN PELAJAR · PDF fileTAHAP KEMAHIRAN TAMBAHAN DALAM...

 • TAHAP KEMAHIRAN TAMBAHAN DALAM KALANGAN PELAJAR

  TAHUN AKHIR JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN

  KEJURUTERAAN, FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

  MOHD AMIRUDDIN BIN AG. DAMIT

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • ii

 • iii

  TAHAP KEMAHIRAN TAMBAHAN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN

  AKHIR JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN KEJURUTERAAN,

  FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

  MOHD AMIRUDDIN BIN AG. DAMIT

  Laporan Projek Ini Dikemukakan

  Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

  Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Mekanikal)

  JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN KEJURUTERAAN

  FAKULTI PENDIDIKAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  MEI, 2009

 • iv

 • v

  DEDIKASI

  Assalamualaikum.

  Alhamdulillah, kupanjatkan kesyukuran kehadrat Allah s.w.t kerana dengan

  izin, rahmat serta limpah kurnia-Nya maka kertas laporan ini dapat disiapkan dengan

  jayanya.

  Teramat istimewa buat,

  Ayahanda dan Ibundaku,

  yang mendidik dan membesarkanku, segala dorongan,

  pengorbanan dan keikhlasan terhadap anakandamu ini,

  hanya Allah yang dapat membalasnya.

  Pensyarah-Pensyarah,

  yang memberi ilmu, dorongan dan tunjuk ajar sepanjang

  perjuangan di gudang ilmu ini akan ku manfaatkan

  dengan sebaik mungkin untuk agama, bangsa dan negara.

  Teman dan Sahabat Seperjuangan,

  yang memberi sokongan ketika suka dan duka, bantuan

  disaat diperlukan, dan semangat dalam meneruskan

  perjuangan mengharungi liku-liku hidup, akan ku

  kenang sehingga akhir hayat.

  Jutaan terima kasih atas pengorbanan, dorongan, kesabaran dan doa kalian

  sepanjang pengajianku. Semoga kalian sentiasa mendapat rahmat serta hidayah dari

  Allah s.w.t.

  Wassalam.

 • vi

  PENGHARGAAN

  Segala puji-pujian kehadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah rahmat dan

  hidayah-Nya, penyelidikan ini dapat disempurnakan seperti yang dicita-citakan.

  Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. pesuruh Allah

  yang amat dikasihi.

  Setinggi-tinggi ucapan penghargan kepada penasihat penyelidikan, Prof.

  Madya Dr. Yahya Bin Buntat yang tanpa jemu menghulurkan bimbingan, panduan,

  tunjuk ajar dan nasihat. Terima kasih yang tidak terhingga dan hanya Allah S.W.T.

  yang mengetahui dan membalas jasa-jasa yang sangat besar ini.

  Sekalung ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan

  terutamanya dari aliran Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, staf-staf dan pensyarah

  Fakulti Pendidikan yang terlibat membantu secara langsung atau tidak secara

  langsung dalam penyelidikan ini.

  Penghargaan ini juga ditujukan khas ayah dan ibu yang tanpa jemu

  mendoakan kejayaan anakanda serta harapan yang tinggi selama ini untuk anakmu

  ini ke menara gading dengan memberi banyak dorongan dan menghulurkan bantuan

  yang tidak termampu dibalas. Terima kasih di atas segala pengorbanan, sokongan

  dan kasih sayang ikhlas tanpa batas.

 • vii

  ABSTRAK

  Perubahan arus kemodenan di negara ini banyak memberi impak terhadap

  pendidikan masa kini. Perubahan yang mendadak ini sekaligus memberi kesan

  terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh itu, bakal tenaga

  pengajar perlu mengetahui tahap kemahiran tambahan diri sebagai persediaan

  menempuh alam pekerjaan kelak. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tahap

  kemahiran tambahan dalam kalangan pelajar tahun akhir Jabatan Pendidikan Teknik

  dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan. Kajian ini dijalankan di dalam Universiti

  Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Seramai 118 orang responden yang terlibat

  dalam kajian ini dipilih secara rawak. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif

  menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Nilai pekali

  kebolehkepercayaan kajian ini adalah α = 0.89. Data dianalisis dengan

  menggunakan bantuan program komputer, Statistical Packages for Science Social

  (SPSS) Versi 16.0. Hasil keseluruhan kajian ini mendapati bahawa tahap kemahiran

  tambahan responden adalah tinggi dimana responden memiliki tahap kemahiran

  yang tinggi dalam kemahiran komputer dan kemahiran berfikir. Akan tetapi

  responden mempunyai tahap kemahiran yang sederhana bagi kemahiran

  berkomunikasi dan kemahiran kepimpinan.

 • viii

  ABSTRACT

  Modernity current change in this country gives many impacts towards today’s

  education. This change altogether gives affect on teaching and learning process at

  school. So, our future educator needs to know their own additional skills as a

  preparation in the future. This study is conducted to identify the level of additional

  skills among the final year students of Technical and Engineering Education

  Department, Faculty of Education. They are 118 respondents chosen randomly as a

  participant in this study. This study is descriptive based using questionnaire as study

  instrument. Reliability of coefficient value for the instrument is α = 0.89. Data

  analysis was done using the Statistical Packages for Science Social (SPSS) Version

  16.0. The overall result of this research identify that the respondent’s additional skills

  level was high for computer skill and thinking skill. However the level of

  respondent’s additional skills was found to be moderate in terms of communication

  skills and leadership skills.

 • ix

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  Pengesahan Status Tesis i

  Pengesahan Penyelia ii

  Judul iii

  Pengakuan iv

  Dedikasi v

  Penghargaan vi

  Abstrak vii

  Kandungan ix

  Senarai Jadual xiii

  Senarai Rajah xv

  Senarai Singkatan dan Simbol xvi

  Senarai Lampiran xvii

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 2

  1.3 Pernyataan Masalah 6

  1.4 Objektif Kajian 6

  1.5 Persoalan Kajian 7

  1.6 Kepentingan Kajian 8

  1.7 Batasan Kajian 9

 • x

  1.8 Definisi Istilah 9

  1.9 Penutup 12

  BAB 2 SOROTAN PENULISAN

  2.1 Pengenalan 13

  2.2 Sistem Pendidikan Masa Kini 13

  2.3 Kemahiran Tambahan 14

  2.4 Kemahiran Komputer 16

  2.5 Kemahiran Komunikasi 17

  2.6 Kemahiran Berfikir 20

  2.7 Kemahiran Kepimpinan 25

  2.8 Penutup 31

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 32

  3.2 Rekabentuk Kajian 32

  3.3 Lokasi Kajian 33

  3.4 Persampelan Kajian 33

  3.5 Instrumen Kajian 34

  3.6 Prosedur Kajian 39

  3.7 Kajian Rintis 39

  3.8 Analisis Data 40

  3.9 Penutup 41

 • xi

  BAB 4 ANALISIS DATA

  4.1 Pengenalan 42

  4.2 Analisis Bahagian A - Latar Belakang Responden 43

  4.2.1 Taburan Responden Berdasarkan Jantina 43

  4.2.2 Taburan Responden Berdasarkan Bangsa 44

  4.2.3 Taburan Responden Berdasarkan Kursus 45

  Pengajian

  4.2.4 Taburan Responden Berdasarkan 45

  Pengajian Tertinggi

  4.3 Analisis Bahagian B – Maklumbalas Responden 46

  4.3.1 Apakah Tahap Kemahiran Komputer 47

  Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir

  Jabatan Pendidikan Teknik &

  Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan,

  Universiti Teknologi Malaysia?

  4.3.2 Apakah Tahap Kemahiran Berfikir 49

  Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir

  Jabatan Pendidikan Teknik &

  Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan,

  Universiti Teknologi Malaysia?

  4.3.3 Apakah Tahap Kemahiran Berkomunikasi 52

  Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir

  Jabatan Pendidikan Teknik &

  Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan,

  Universiti Teknologi Malaysia?

  4.3.4 Apakah Tahap Kemahiran Kepimpinan 54

  Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir

  Jabatan Pendidikan Teknik &

  Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan,

  Universiti Teknologi Malaysia?

 • xii

  4.4 Analisis Keseluruhan Bahagian B. 57

  4.5 Penutup 58

  BAB 5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan 59

  5.2 Rumusan 60

  5.3 Perbincangan 61

  5.3.1 Latar Belakang Responden 62

  5.3.2 Perbincangan Persoalan Kajian 1: 63

  Tahap Kemahiran Komputer.

  5.3.3 Perbincangan Persoalan Kajian 2: 64

  Tahap Kemahiran Berfikir.

  5.3.4 Perbincangan Persoalan Kajian 3: 65

  Tahap Kemahiran Berkomunikasi.

  5.3.5 Perbincangan Persoalan Kajian 4: 67

  Tahap Kemahiran Kepimpinan.

  5.4 Cadangan 70

  5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 71

  5.6 Penutup 72

  BIBLIOGRAFI