of 43/43
Szkolne plany nauczania Opracowały: Ewa Fortunka, Hanna Miernik, Beata Niziołek, Barbara Presman

Szkolne plany nauczania

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szkolne plany nauczania. Opracowały: Ewa Fortunka, Hanna Miernik, Beata Niziołek, Barbara Presman. Akty prawne powiązane z przygotowaniem arkusza organizacji szkoły. 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), - PowerPoint PPT Presentation

Text of Szkolne plany nauczania

 • Szkolne plany nauczaniaOpracoway: Ewa Fortunka, Hanna Miernik, Beata Nizioek, Barbara Presman

 • Akty prawne powizane z przygotowaniem arkusza organizacji szkoy

  1) ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pn. zm.),2) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pn. zm.),3) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z pn. zm.),4) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z pn. zm.),5) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okrelenia szk i wypadkw, w ktrych mona zatrudni nauczycieli niemajcych wyszego wyksztacenia lub ukoczonego zakadu ksztacenia nauczycieli (skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej),6) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),7) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do uytku szkolnego programw wychowania przedszkolnego, programw nauczania i podrcznikw oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 18),

 • Akty prawne powizane z przygotowaniem arkusza organizacji szkoy

  8) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z pn. zm.) oraz rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych (skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej),9) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkw i sposobu organizowania nauki religii publicznych przedszkolach i szkoach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z pn. zm.),10) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowizkowych zaj wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 217, poz. 2128),11) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treci dotyczcych wiedzy o yciu seksualnym czowieka, o zasadach wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoci rodziny, ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i rodkach wiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej ksztacenia oglnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756, z pn. zm.),12) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzenia 2008 r. w sprawie orzecze i opinii wydawanych przez zespoy orzekajce dziaajce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072),13) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzenia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego obowizkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i modziey (Dz. U. Nr 175, poz. 1086),

 • Akty prawne powizane z przygotowaniem arkusza organizacji szkoy

  14) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114),15) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunkw organizowania ksztacenia, wychowania i opieki dla dzieci i modziey niepenosprawnych oraz niedostosowanych spoecznie w przedszkolach, szkoach i oddziaach oglnodostpnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167),16) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoy i placwki publiczne zada umoliwiajcych podtrzymywanie poczucia tosamoci narodowej, etnicznej i jzykowej uczniw nalecych do mniejszoci narodowych i etnicznych oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579),17) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunkw tworzenia, organizacji oraz dziaania klas i szk sportowych oraz szk mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1076),18) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw prowadzenia dziaalnoci innowacyjnej eksperymentalnej przez publiczne szkoy i placwki (Dz. U. Nr 56, poz. 506),19) rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zaj rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i modziey upoledzonych umysowo w stopniu gbokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).

 • Od dnia 1 wrzenia 2009 r. wchodzi w ycie nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego dla szkoy podstawowej igimnazjum. Now podstaw programow bdzie si stosowa poczwszy od roku szkolnego 2009/2010 wprzedszkolach, w klasie pierwszej szkoy podstawowej iwklasie pierwszej gimnazjum.W pozostaych klasach szkoy podstawowej, tj. kl. II-VI, oraz II i III gimnazjum do zakoczenia cyklu ksztacenia w tej szkole stosuje si dotychczasow podstaw programow.

 • Jednake w zalenoci od potrzeb i moliwoci szkoy podstawowej, w latach szkolnych 2009/2010 2013/2014 w klasach IV VI (w ktrych stosuje si dotychczasow podstaw programow), dyrektor szkoy, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, moe postanowi o stosowaniu dla przedmiotw: jzyk obcy nowoytny, wychowanie fizyczne i etyka nowej podstawy programowej.

 • W zwizku z powyszym ulegn rwnie zmianie ramowe plany nauczania dla Ietapu edukacyjnego (klasy I-III szkoy podstawowej) i IIIetapu edukacyjnego (gimnazjum)

 • Zmiany w ramowych planach nauczania w klasach I-III szkoy podstawowej igimnazjum wprowadzaj:

  w klasach I-III szkoy podstawowej niezmienion tygodniow liczb godzin obowizkowych zaj edukacyjnych w cyklu ksztacenia (60 godzin) i zmniejszon z 6 do 3 tygodniow liczb dotychczasowych godzin do dyspozycji dyrektora szkoy; w gimnazjum zwikszon o 6 (z 82 do 88) tygodniow liczb godzin obowizkowych zaj edukacyjnych w tym cyklu ksztacenia i zmniejszon z 6 do 3 liczb dotychczasowych godzin do dyspozycji dyrektora.Wzrost tygodniowej liczby obowizkowych zaj edukacyjnych w gimnazjum wynika ztego, e nowymi obowizkowymi zajciami edukacyjnymi bd: drugi jzyk obcy nowoytny oraz edukacja dla bezpieczestwa.

 • Ramowy plan nauczania okrela tygodniowy wymiar godzin zaj edukacyjnych:1) obowizkowych zaj edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku ktrych odbywa si nauczanie przedmiotw, blokw przedmiotowych, o ktrych mowa w 3 ust. 10, realizacja moduw, ksztacenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja cieek edukacyjnych, o ktrych mowa w ust. 5 pkt 3, oraz zaj w profilu,2) zaj z religii/etyki,3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoy: a) godzin przeznaczonych na realizacj zaj, o ktrych mowa w ust. 5, b) godzin przeznaczonych na realizacj zaj, o ktrych mowa w ust. 5a,4) zaj rewalidacyjnych dla uczniw niepenosprawnych,5) zaj socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniw z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniajcymi funkcjonowanie spoeczne.

 • Godziny do dyspozycji dyrektora szkoy mog by przeznaczone na (2 ust 5 rozporzdzenia):zwikszenie liczby godzin obowizkowych zaj edukacyjnychrealizacj dodatkowych zaj edukacyjnych, dla ktrych nie zostaa ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zaj zosta wczony do szkolnego zestawu programw nauczania, a w przypadku klas, w ktrych realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa ksztacenia oglnego4) - take na realizacj dodatkowych zaj edukacyjnych z jzyka obcego, jzyka mniejszoci narodowej, etnicznej lub jzyka regionalnego, nieujtych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeeli wymiar godzin umoliwia realizacj podstawy programowej ustalonej dla tych zaj,realizacj cieek edukacyjnych, obejmujcych zestaw treci i umiejtnoci o istotnym znaczeniu wychowawczym, ktrych realizacja moe odbywa si w ramach nauczania przedmiotw lub blokw przedmiotowych, o ktrych mowa w 3 ust. 10, lub w postaci odrbnych zaj - w przypadku klas, w ktrych realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa ksztacenia oglnego,zorganizowanie zaj dla grupy uczniw z uwzgldnieniem ich potrzeb, w tym zaj dydaktyczno wyrwnawczych i zaj ruchowych o charakterze korekcyjnym - w przypadku klas, w ktrych realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa ksztacenia oglnego,nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszoci narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszoci etnicznych w szkoach z nauczaniem w jzyku mniejszoci narodowych, etnicznych lub jzyku regionalnym,

 • Godziny do dyspozycji dyrektora szkoy mog by rwnie przeznaczone na (2 ust 5a rozporzdzenia): zajcia zwikszajce szanse edukacyjne uczniw: na prac z uczniem zdolnym lub z uczniem majcym trudnoci w nauce

  zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw

  - w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoy, z uwzgldnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

 • Czas pracy nauczycielaOd 1 wrzenia 2009 roku, kady nauczyciel szkoy podstawowej i gimnazjum bdzie mia obowizek przeprowadzenia i rejestrowania jednej godziny zaj tygodniowo poza pensum, proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zaj.Od 1 wrzenia 2010 roku, zgodnie z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, nauczyciele szk podstawowych i gimnazjw bd mieli obowizek przeprowadzenia i rejestrowania dwch godzin zaj tygodniowo poza pensum, proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zaj.

 • Czas pracy nauczycielaObowizku prowadzenia zaj w wymiarze okrelonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 nie stosuje si do dyrektora i wicedyrektora szkoy oraz nauczyciela, ktry obowizki dyrektora lub wicedyrektora szkoy peni w zastpstwie nauczyciela, ktremu powierzono to stanowisko, a take do nauczycieli przedszkoli publicznych, szk i placwek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebdce jednostkami samorzdu terytorialnego.

 • Jeli nauczyciel jest zatrudniony w niepenym wymiarze np. na 15/18 to:

  15 x 36(tyg) : 18 = 30 - w ewidencji naley wykaza 30 godzin w cigu roku szkolnego reasumujc: nauczyciel zatrudnionego na n/18 mamyn x 36 (tyg) : 18 godzin w cigu roku szkolnego.Nauczyciel zatrudniony w penym wymiarze czasu pracy (niezalenie od liczby godzin ponadwymiarowych) przeprowadza i rejestruje 1 godzin tygodniowo poza pensum.

  Proponuje si nastpujcy sposb wyliczenia tych godzin:

 • Zgodnie z art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela, realizacja tych godzin musi by rejestrowana w dziennikach zaj pozalekcyjnych.

 • W okresie przejciowym godziny do dyspozycji dyrektora szkoy bdzie si przydzielao:

  1) zgodnie z przepisami dotyczcymi dotychczasowych ramowych planw nauczania (czyli w klasach II-III szkoy podstawowej i II-III gimnazjum) w wymiarze 4 godzin wdwuletnim cyklu ksztacenia, natomiast w klasach IV-VI szkoy podstawowej bez zmian;2) zgodnie ze zmienionymi ramowymi planami nauczania w wymiarze 3 godzin wtrzyletnim cyklu ksztacenia.

 • W klasach I szkoy podstawowej, w ktrych realizowana bdzie nowa podstawa programowa ksztacenia oglnego tygodniowy wymiar godzin obowizkowych zaj edukacyjnych, dodatkowych zaj edukacyjnych oraz zaj zreligii/etyki nie moe przekroczy 24. Tygodniowy limit godzin obowizkowych w klasie I szkoy podstawowej

 • W klasach I gimnazjum, w ktrych realizowana bdzie nowa podstawa programowa ksztacenia oglnego tygodniowy wymiar godzin obowizkowych zaj edukacyjnych, dodatkowych zaj edukacyjnych oraz zaj zreligii/etyki nie moe przekroczy 33.

  Tygodniowy limit godzin obowizkowych w klasie I gimnazjum

 • Zajcia z religii/etyki s realizowane zgodnie z rozporzdzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunkw i sposobu organizowania religii w szkoach publicznych.

  Religia/etyka

 • W klasach IV-VI szkoy podstawowej i w gimnazjum podzia na grupy jest obowizkowy:na obowizkowych zajciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej - w w oddziaach liczcych wicej ni 24 uczniw, z tym e liczba uczniw w grupie nie moe przekracza liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,Dyrektor szkoy w porozumieniu z organem prowadzcym szkoy dostosuje organizacj obowizkowych zaj edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2012 roku

 • W klasach IV-VI szkoy podstawowej i w gimnazjum podzia na grupy jest obowizkowy:na obowizkowych zajciach edukacyjnych z jzykw obcych, z tym e przy podziale na grupy naley uwzgldni stopie zaawansowania znajomoci jzyka obcego; zajcia s prowadzone w grupach oddziaowych, midzyoddziaowych lub midzyklasowych liczcych od 10 do 24 uczniw,

  W gimnazjum, liczcym nie wicej ni dwa oddziay kadej klasy, zajcia z jzykw obcych oraz z przedmiotw ujtych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mog by prowadzone w grupach, w tym w grupach midzyoddziaowych, liczcych nie mniej ni 7 uczniw.

 • W klasach IV-VI szkoy podstawowej i w gimnazjum podzia na grupy jest obowizkowy:na nie wicej ni poowie obowizkowych zaj edukacyjnych z zakresu ksztacenia oglnego, dla ktrych z treci programu nauczania wynika konieczno prowadzenia wicze, w tym laboratoryjnych - w oddziaach liczcych wicej ni 30 uczniw,

 • W klasach IV-VI szkoy podstawowej i w gimnazjum podzia na grupy jest obowizkowy:Zajcia wychowania fizycznego s prowadzone w grupach liczcych od 12 do 26 uczniw. Dopuszcza si tworzenie grup midzyoddziaowych lub grup midzyklasowych.W klasach IV VI szkoy podstawowej i w gimnazjum zajcia wychowania fizycznego mog by prowadzone oddzielnie dla dziewczt i chopcw.Ju od dnia 1 wrzenia 2009 r. szkoa moe we wszystkich klasach realizowa now podstaw programow w zakresie wychowania fizycznego; decyzja w tej sprawie jest podejmowana samodzielnie przez kad szko.W szkole podstawowej i gimnazjum prowadzi si 4 godziny wychowania fizycznego, zktrych, jak do tej pory, 1 godzina moe by realizowana zgodnie zrozporzdzeniem w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego. Uwaga! W projekcie nowelizacji ustawy o kulturze fizycznej, nad ktrym obecnie trwaj prace legislacyjne wSejmie, przewidywane jest dopuszczenie do realizacji w innych formach dwch godzin wychowania fizycznego.

 • W klasach IV-VI szkoy podstawowej i w gimnazjum podzia na grupy jest obowizkowy:na zajciach wychowania do ycia w rodzinie zgodnie z rozporzdzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treci dotyczcych wiedzy o yciu seksualnym czowieka, o zasadach wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoci rodziny, ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i rodkach wiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej ksztacenia oglnego.Wd w gimnazjum nie jest moduem WOS, jest organizowany z godzin do dyspozycji dyrektora.Zmienia si zasada udziau ucznia w zajciach wd. Jeli rodzic nie wyrazi pisemnego sprzeciwu ucze ma obowizek uczestnictwa w zajciach (projekt).Godziny wd nie s wliczane do tygodniowego limitu godzin.

 • Naley pamita, e:Nowa podstawa programowa nie zawiera na adnym etapie edukacyjnym dotychczasowych cieek edukacyjnych.Naley te pamita, e zajcia wychowania do ycia w rodzinie w klasach gimnazjum, w ktrych realizowana jest nowa podstawa programowa, bd prowadzone w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoy (rozporzdzenie w tej sprawie bdzie w najbliszym czasie zmienione).

 • RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLAS I III SZKOY PODSTAWOWEJc) dotyczy szk specjalnych dla uczniw ze sprzonymi niepenosprawnociami, z autyzmem,d) tygodniow liczb godzin przeznaczonych na realizacj tych zaj w kadym roku szkolnym ustala dyrektor szkoy, z uwzgldnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,e) dotyczy szk specjalnych dla uczniw: niepenosprawnych w normie intelektualnej, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, ze sprzonymi niepenosprawnociami, z autyzmem.

 • RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLAS I III SZKOY PODSTAWOWEJW trzyletnim okresie nauczania ucze powinien mie zorganizowane co najmniej:

  190 godzin jzyka obcego nowoytnego,po 95 godzin edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i zaj komputerowych,290 godzin wychowania fizycznego.

 • Zaoeniem jest, by zajcia w klasach I-III szkoy podstawowej dalej byy realizowane wformie ksztacenia zintegrowanego przez jednego nauczyciela. Biorc jednak pod uwag kompetencje nauczycieli i moliwoci organizacyjne szkoy, dyrektor moe zdecydowa o wyczeniu z bloku zaj zintegrowanych na przykad zaj komputerowych i ich prowadzenie przydzieli specjalicie nauczycielowi informatykowi zklas IV-VI, jak i innemu nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej, jeli tylko posiada on odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (uwaga: nauczyciel nauczania pocztkowego nie musi koczy studiw podyplomowych, ani kursw kwalifikacyjnych dla prowadzenia tych zaj). Moliwe jest take powierzenie prowadzenia zaj z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej, wychowania fizycznego i jzyka obcego nowoytnego, nauczycielom posiadajcym odpowiednie kwalifikacje. Edukacja wczesnoszkolna

 • Trzeba jednak pamita, e wprowadzenie specjalistw do edukacji wczesnoszkolnej iwydzielanie poszczeglnych zaj (zwaszcza jeli s to zajcia artystyczne) naley przeprowadza w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zaleceniem zawartym wpodstawie programowej, o treci - Edukacja w klasach I-III szkoy podstawowej realizowana jest w formie ksztacenia zintegrowanego tak, by zbyt wczenie nie wprowadza nauczania przedmiotowego. Edukacja wczesnoszkolna

 • Wydane zostao nowe rozporzdzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w ktrym uelastyczniono przepis dotyczcy kwalifikacji do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym (przedszkole i klasy I-III szkoy podstawowej). Na podstawie nowego rozporzdzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wprzedszkolach i klasach I-III szk podstawowych bdzie posiada osoba, ktra ukoczya studia wysze na kierunku pedagogika w specjalnoci przygotowujcej do pracy z dziemi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Prawo do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym bdzie miaa rwnie osoba, ktra legitymuje si dyplomem ukoczenia zakadu ksztacenia nauczycieli w specjalnoci przygotowujcej do pracy z dziemi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Edukacja wczesnoszkolna

 • W zwizku z nowym rozporzdzeniem w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kady nauczyciel uczcy w szkole podstawowej, czy gimnazjum, bdzie posiada kwalifikacje do pracy w wietlicy w danym typie szkoy.

  wietlica

 • Nowe rozporzdzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pozwala dyrektorowi wskaza w szkole nauczyciela humanist, ktry w ramach studiw odby kurs filozofii lub etyki, uprawniajcy do realizacji tego przedmiotu. Mona w ten sposb zatrudni nauczyciela uczcego w szkole podstawowej i gimnazjum, natomiast w szkole ponadgimnazjalnej treci podstawy programowej s ju wskazaniem do zatrudnienia nauczyciela etyka. W klasach I-III szkoy podstawowej zajcia z etyki moe prowadzi nauczyciel-wychowawca.Ju od dnia 1 wrzenia 2009 r. szkoa moe we wszystkich klasach realizowa now podstaw programow w zakresie etyki; decyzja w tej sprawie jest podejmowana samodzielnie przez kad szko.

  Etyka

 • Kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczestwa maj przede wszystkim nauczyciele przysposobienia obronnego.Przedmiot ten kontynuowany bdzie w szkole ponadgimnazjalnej, dlatego mona rozway tak organizacj pracy, by przedmiot ten nauczany by w klasie III gimnazjum. Edukacja dla bezpieczestwa

 • W gimnazjum wprowadzono nowe przedmioty zajcia artystyczne i zajcia techniczne, na ktre zaplanowano po 60 godzin w cyklu ksztacenia.Zaoeniem jest, by zajcia odpowiaday zapotrzebowaniu modziey (np. zajcia taneczne, chr, warsztaty plastyczne, teatralne, modelarstwo, Klub radia CB, warsztaty kulinarne) i moliwociom organizacyjnym szkoy. Zajcia mog by blokowane lub realizowane okresowo. Winny odbywa si w szkole, a jeli s prowadzone poza ni, to musi je prowadzi osoba zatrudniona w szkole.

  Zajcia artystyczne

 • Przykady ramowych planw nauczania dla szkoy podstawowej1234

  Arkusz1

  Zajcia edukacyjne123razem

  Edukacja wczesnoszkolna18181854

  Jzyk obcy2226

  Religia2226

  Godziny do dyspozycji dyr.1113

  Godziny z art.42 KN

  razem23232369

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  Zajcia edukacyjne123razem

  Edukacja wczesnoszkolna17181954

  Jzyk obcy2226

  Religia2226

  Godziny do dyspozycji dyr.1113

  Godziny z art.42 KN

  razem22232469

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  Zajcia edukacyjne123razem

  Edukacja wczesnoszkolna17171549

  Jzyk obcy2226

  Edukacja plastyczna0011

  Edukacja muzyczna0011

  Zajcia komputerowe1113

  Religia2226

  Godziny do dyspozycji dyr.1113

  Godziny z art.42 KN

  razem23232369

  Edukacja wczesnoszkolna18181551

  0011

  0011

  0011

  Jzyk obcy2226

  religia2226

  Godziny do dyspozycji1113

  Godziny z art.42 KN1225

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz1

  Zajcia edukacyjne123razem

  Edukacja wczesnoszkolna17171751

  Jzyk obcy2226

  Edukacja plastyczna0.50.50.51.5

  Edukacja muzyczna0.50.50.51.5

  Religia2226

  Godziny do dyspozycji dyr.1113

  Godziny z art.42 KN0

  razem23232369

  Edukacja wczesnoszkolna18181551

  0011

  0011

  0011

  Jzyk obcy2226

  religia2226

  Godziny do dyspozycji1113

  Godziny z art.42 KN1225

  Edukacja wczesnoszkolna17181954

  plastyka0.50.50.51.5

  muzyka0.50.50.51.5

  Jzyk obcy2226

  religia2226

  Godziny do dyspozycji0000

  Godziny z art.42 KN1225

  Arkusz2

  Arkusz3

 • RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUMb) nie dotyczy uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim,d) dodatkowe godziny na nauczanie jzyka obcego nowoytnego bdcego drugim jzykiemnauczania w szkoach lub oddziaach dwujzycznych,e) dotyczy gimnazjw specjalnych dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim; w gimnazjach tych w trzyletnim okresie nauczania zajcia edukacyjne z jzyka obcego nowoytnego naley zrealizowa co najmniej w wymiarze 290 godzin,f) dotyczy gimnazjw specjalnych dla uczniw ze sprzonymi niepenosprawnociami, z autyzmem,g) tygodniow liczb godzin przeznaczonych na realizacj tych zaj w kadym roku szkolnym ustala dyrektor szkoy, z uwzgldnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,h) dotyczy gimnazjw specjalnych dla uczniw: niepenosprawnych w normie intelektualnej, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, ze sprzonymi niepenosprawnociami, z autyzmem.

 • jzyk polski - 450 godzin,dwa jzyki obce nowoytne - 450 godzin (godziny te mog by dowolnie rozdzielone pomidzy te jzyki),muzyka - 30 godzin,plastyka - 30 godzin,historia -190 godzin,wiedza o spoeczestwie - 65 godzin,geografia - 130 godzin,biologia -130 godzin,chemia -130 godzin,fizyka - 130 godzin,matematyka - 385 godzin,informatyka - 65 godzin,wychowanie fizyczne - 385 godzin,edukacja dla bezpieczestwa - 30 godzin,zajcia artystyczne - 60 godzin,zajcia techniczne - 60 godzin,zajcia z wychowawc - 95 godzin,W trzyletnim okresie nauczania ucze powinien mie zorganizowane co najmniej:

 • Dobre rady dla dyrektorw

  Dokadnie i ze zrozumieniem przeczytaj (nawet kilka razy) rozporzdzenie w sprawie ramowych planw nauczania i podstaw programow.Pracuj z kalendarzem, policz dni robocze w kadym roku szkolnym. Zwr uwag na konkretne dni tygodnia, czy przypadkiem z planu nie wypada czciej ktry dzie (np. poniedziaek lub czwartek). Licz w cyklu 3-letnim. Zaplanuj liczb tygodni, przez ktr bdziesz dzieli liczb godzin przeznaczonych na dany przedmiot lub edukacj. Nanie koncepcj na swj kalendarz.Pamitaj o:godzinach do dyspozycji dyrektora przeznaczonych na realizacj obowizku, oktrym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,nowych przedmiotach,nowym tygodniowym limicie godzin dla ucznia,podziale godzin w gimnazjum przeznaczonych na realizacj 2 jzykw obcych do Twojej decyzji naley sposb rozdzielenia tych godzin (np. 8+6 lub 9+5),tym, e ucze musi obowizkowo uczestniczy w zajciach artystycznych itechnicznych,tym e, przedmioty wymienione w ramowym planie nauczania s obowizkowe dla wszystkich uczniw, mog by realizowane blokowo lub okresowo,tym, e w klasach I-III szkoy podstawowej nie naley wydziela na si odrbnych edukacji,tym, e edukacja dla bezpieczestwa moe by realizowana w zblokowanym wymiarze godzin (np. dopiero po egzaminie gimnazjalnym).Bd twrczy i otwarty na zmiany!Pozyskaj liderw!Pamitaj, e szkoa jest DLA UCZNIA!

 • Dobre rady dla nauczycieli

  Przeczytaj dokadnie podstaw programow przedmiotu nie tylko dla swojego etapu edukacyjnego, ale rwnie dla etapu wczeniejszego i pniejszego.Nie wymagaj od ucznia tego, czego nie mg si nauczy na etapie wczeniejszym, pom mu wyrwna braki.Zauwa, e nowa podstawa programowa zawiera standardy wymaga egzaminacyjnych i jest napisana jzykiem wymaga, a wic wskazuje na efekty ksztacenia.Miej wiadomo, e od 1 wrzenia 2009 r. realizujesz dwie podstawy programowe.Dla klasy I moesz sam napisa lub wybra program, ktry zostanie dopuszczony przez dyrektora (nie bdzie ju listy ministerialnej).led proces zatwierdzania podrcznikw na stronie internetowej MEN przyda Ci si w momencie podejmowania decyzji.Planujc swoj prac pamitaj, e masz efektywnie realizowa minimaln liczb godzin okrelon w rozporzdzeniu w sprawie ramowych planw nauczania.Przeanalizuj swoje kompetencje (dot. przede wszystkim nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) pod ktem umiejtnoci jzykowych, komputerowych, plastycznych, muzycznych i wychowania fizycznego.Jeli jeste nauczycielem jzyka obcego zaplanuj, opracuj lub wybierz narzdzia diagnostyczne badajce poziom zaawansowania jzyka przez ucznia.Rok szkolny trwa rednio 35 - 36 tygodni nauki, podstawa programowa zostaa ustalona tak, by mona j byo zrealizowa w cigu 30 tygodni, masz wic czas na powtrki i na realizacj swoich projektw.Korzystaj z nowych pomocy dydaktycznych np. programw multimedialnych. Jeli ich nie masz zgaszaj ten problem dyrektorowi moe uda si go rozwiza.Pomocne bdzie numerowanie efektywnie zrealizowanych godzin obowizkowych przedmiotu celem monitorowania realizacji treci podstawy programowej.Zwracaj si z problemami do dyrektora szkoy, zwaszcza, gdy widzisz problemy zrealizacj treci podstawy programowej.Miej wiadomo, e to Ty jeste odpowiedzialny za realizacj podstawy programowej.Dbaj o doskonalenie zawodowe.Bd elastyczny. Zmie swj sposb mylenia!

 • Dobre rady dla organw prowadzcych

  Wraz z wprowadzeniem reformy programowej, oprcz ramowego planu nauczania, zmienia si wiele innych przepisw. Konieczna jest znajomo filozofii tych zmian, aby dobrze wykorzysta jej moliwoci.Warto pozwoli dyrektorom na poszukiwanie ciekawych rozwiza organizacyjnych, nie ogranicza ich inwencji, wspiera w poszukiwaniu najlepszych rozwiza po prostu zaufa.Godziny do dyspozycji dyrektora szkoy, przeznaczone na realizacj obowizku okrelonego w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela:s do dyspozycji dyrektora konkretnej szkoy lub placwki,nie s dodatkowo opacane,ich przydzia ley w kompetencji dyrektora szkoy, nie naley go w tym ogranicza,rejestrowanie i rozliczanie tych godzin odbywa si w cyklu procznym,godziny te dyrektor moe przeznaczy tylko na wspieranie uczniw zespecyficznymi wymaganiami i na rozwj zainteresowa,liczba tych godzin moe by nisza od liczby etatw przeliczeniowych w arkuszu organizacji szkoy.Przez najblisze 2 lata w gimnazjach i 5 lat w szkoach podstawowych bd funkcjonowa dwa ramowe plany nauczania (stary i nowy).Warto zastanowi si na dostosowaniem arkusza organizacji szkoy, tak aby lepiej odpowiada moliwociom wynikajcym z nowych ramowych planw nauczania. Firmy komputerowe nie zawsze s w stanie sprosta nowym zasadom sporzdzania arkuszy.Godziny wychowania do ycia w rodzinie nie wchodz do limitu dopuszczalnych tygodniowych godzin dla ucznia. Warto wspomc szko w zadbaniu o wyposaenie w sprzt i pomoce dydaktyczne zgodnie z potrzebami reformy.Klasy realizujce now podstaw programow nie mog by czone z klasami realizujcymi stare ramowe plany nauczania (wprzypadku klas czonych, wyjtek stanowi dopuszczalne realizowanie na podstawie decyzji szkoy w starych rocznikach nowej podstawy programowej wychowania fizycznego, jzykw obcych czy etyki w grupach midzyklasowych).Warto zadba o tak organizacj dowozu uczniw, by nie pogbia rnic wmoliwoci wyboru zaj sportowych i artystycznych.Wsplnym interesem jest dobro dziecka i ucznia mimo trudnoci ekonomicznych