of 36 /36
DECEMBER 2013 Tretja LETNIK 02 • ŠT. 03 Zveza Strojnih Inženirjev Slovenije ZSIS svet strojništva Izdaja PREDSTAVLJAMO: • Povprečne mesečne bruto plače inženirjev strojništva • Intervju: g. Janko Koprivec – SILIKO • Tribološki učinki nanodelcev v mazivih • Optodinamika • Karierni center FS / UL

Svet strojništva - December 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Svet strojništva - December 2013

Text of Svet strojništva - December 2013

 • DECEMBER 2013TretjaLETNIK 02 T. 03

  Zveza Strojnih Inenirjev Slovenije

  ZSIS

  svetstrojnitvaIzdaja

  PREDSTAVLJAMO: Povprenemesenebrutoplaeinenirjevstrojnitva Intervju:g.JankoKoprivecSILIKO Tribolokiuinkinanodelcevvmazivih Optodinamika KariernicenterFS/UL

 • 2zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  2

  KAZALOKAZALO

  UVODNIK

  INFORMATOR

  PosvetASM13-poroilo

  MotivacijskivikendIAESTE

  TUDENTSKI POGLEDI

  Izdelava50-kubinegadirkalnika

  Analizahidravlinegamotorjatipagerotor

  V SREDIU

  Primerjavanovonastalihprostorskihpovrinprifrezanjuzindustrijskimrobotom

  Kakovostniulitkipovaimeri-LivarstvoKavi

  Tribolokiuinkinanodelcevvmazivih

  Povprenemesenebrutoplaeinenirjevstrojnitva-pregled

  Optodinamikakakosvetlobapremikasnov?

  Intervju:g.JankoKoprivecSILIKO,d.o.o.

  SVETOVALEC

  KariernicenternaFS

  JEZIKOVNI ODTENKI

  USODNA NIT

  RAZVITO V SLOVENIJI

  BESEDATEHNINEGAUREDNIKA

  Prihodnost,zenobesedoas,kimudrvimonaprotiinse

  neizmernopribliujevnovitevilnipodobiletu2014.Leto2013bokmaluzamenjaloivljenjskicikel,zatosespodobi,dasejemooptimizem,dobreeljeinnajboljsvetlearkevznemirjenjanadobilicoprihajajoihprilonosti.Kljubtemupavelja,dapredenvstopimovnovotevilko,naredimopregled,mordamalenkostpostanemo,naberemonovihmoiinsenatozapodimovsemnovimizzivomnaproti.Vsvetustrojnitvavidimoleto2013kotletouspehov,topanelezaradimaginevrednosti13,temvezaradisprememb,kisoinbodosproilevelikonovosti,izzivov,izdelkovinuspehov.

  elimoaline,noipostajajovsedalje,zatosmosevsvetustrojnitvaodloili,danemudomaizkoristimotehnekajpreostalihdniinvampredstavimonovoizdajo,kisijevprazninilui,kotjeenibilo.Obskrbnipomoivsehavtorjevvampredstavljamoobiliconovihstrokovnihprispevkov,kidvigujejomejerazvojavnebo.Razvojkottakpagotovonebibilmogobrezuspenihfakultetinvrhunskihpodjetij,kisotrenutnofilozofijoinstanjeduhapostavilapopolnomanaglavokrizagoralidolgremonaprej!VSvetustrojnitvaimamoradiljudi,kizvoljoinpogumomvteavahvidijosvetloprihodnost,zatosmojihnekajskrbnoizbraliinpredstavilivluipopolnegauspeha.

  Vsaktrenutekjelahkonovzaetekupanjeinpozitivnemislinajvasradostnopopeljejovnovoleto,dabomoskupajziskrenimibesedamiinzrokovrokihodilipopotiuspeha.VimenucelotnegaurednitvarevijeSvetstrojnitvavamelimoveseleboineprazniketerobiliconovihrekordov2014!

  igaZadnik

  Na naslovnici:BoinakapaOdgovorni urednik:IztokGolobiUrednica:AndrejaCigaleTehnini urednik:igaZadnikLektoriranje:AndrejaCigaleIme in sede zalonika:ZSIS,Karlovkacesta3,1000LjubljanaLeto izida publikacije:2013Leto natisa ali izdelave publikacije:letnik02,t.03tevilo natisnjenih izvodov:150Tiskarna:Alfagrafd.o.oInformacije so tone v asu tiska. Preverite www.zveza-zsis.si za posodobitve.

  Svetstrojnitva(ISSN-2350-3505),revija,jevpisanavrazvidmedijev,kigavodiMinistrstvozakulturoRS,podzaporednotevilko872.RevijajebrezplanazalaneZvezestrojnihinenirjevSlovenije,podjetja,izobraevalneustanoveindrugozainteresiranojavnostnaobmojuRepublikeSlovenije.

  ObjavljeniavtorskiprispevkivpromocijskemdelurevijeSvetStrojnitvaizraajomnenjainstaliaavtorjevinneizraajonujnotudimnenjaurednikegaodboraaliizdajatelja.AvtorskepravicezarevijoSvetstrojnitvasolastizdajatelja.Uporabnikilahkoprenaajoinrazmnoujejovsebinozgoljvinformativnenamene,obpisnemsoglasjuizdajatelja.

  RevijaSvetstrojnitvajedosegljivatudinainternetnistranivelektronskioblikipodwww.zveza-zsis/svetstrojnitva.CopyrightSvetstrojnitva.

  3

  6

  8

  11

  14

  16

  20

  26

  3032

  34

  5

  22

  36

 • 3zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Letos je 4. decembra 2013 na GZS v Ljubljani potekal e 10. strokovni posvet na temo Avtomatizacija strege in montae 2013 ASM 13. Posvet, ki je najpomembneji dogodek v Sloveniji s podroja strege in montae, je organiziral Laboratorij za strego, montao in pnevmatiko, Fakultete za strojnitvo, Univerze Ljubljani v soorganizaciji z Gospodarsko zbornico Slovenije in Zdruenjem kovinske industrije. Glede na razmere v gospodarstvu in drubi nasploh je bil posvet zelo dobro obiskan, saj se ga je udeleilo okrog 110 udeleencev iz kar 55 podjetij, intitutov in univerz, kar kae na izredno zanimanje za ta dogodek in predvsem na pomembnost podroja avtomatizacije strege in montae v gospodarstvu. Posvet ASM je postal dogodek, na katerem enostavno mora biti, e deluje na podroju strege in montae.

  Avtomatizacijastregeinmontaejevpovezavizinformatizacijoproizvodnihprocesov,robotizacijotermehatronikoinuinkovitimavtomatiziranimzagotavljanjemterkontrolokakovostivmontanihprocesihvproizvodnjitistopodroje,kilahkobistvenodoprinesekpoveanjuuinkovitostiinkonkurennostipodjetijinjesestavnidelvitkeorganizacije.VokviruposvetaASM13jebilopredstavljenihvesmernicinidejzareitverazlinihproblemov,udeleencipasosilahkoizmenjaliizkunjeotevilnihvpraanjihnapodrojustregeinmontae.

  INFORMATOR

  3

  POSVET ASM 13 POROILO

  Naposvetusosepredstavilatevilnapodjetjassvojimidoseki,tehnolokimireitvamiintudimnogimidilemami.Mnogereitve,kisobileprikazane,soplodlastnegarazvojapodjetijininovativnostinjihovihinenirjevterbodopravgotovomarsikomupripomogleprireitvinjihovihproblemovindilem,skaterimisesreujejovvsakodnevnipraksi.

  Organizatorjeskupajzavtorjiizrazlinihpodjetjihpripravilizrednozanimivosreanje,kigajesponzoriraloveustanovinpodjetij.MednjimigeneralnipokroviteljYaskawaSlovenija,d.o.o.kotdobroznandobaviteljopremezarobotizacijo,OPL,d.o.o.kotzlatipokroviteljintevilnidrugipokroviteljitersponzorji.

  UdeleenceposvetajepouvodnemnagovoruvodjeLaboratorijazastrego,montaoinpnevmatikoLASIM,izr.prof.dr.NikaHerakovia,vimenuZdruenjakovinskeindustrijenaGospodarskizborniciSlovenijenagovorilamag.JanjaPetkovek,kijepredstavilastanjeintrendenapodrojukovinskeindustrijevzadnjemobdobjuineposebejpoudarilapodrojeavtomatizacijenasploh,kamorspadatudistregainmontaa.Opredelilajetudiaktualneteavenatrgu,skaterimisedandanessreujejopodjetja.VnadaljevanjujeHubertKosler,direktorgeneralnegapokroviteljapodjetjaYaskawaSlovenija,d.o.o.,nakratkopredstavilaktualneteavepodjetijnazahtevnemsvetovnemtrgu.

  dr.MihaelDebevec,OOASM13,[email protected],vodjalaboratorijaLASIMinpredsednikOOASM13

 • 4zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Sledilojezanimivopredavanjeizr.prof.dr.NikaHerakovia,vkateremjepredstavilstanjeintrendenapodrojupoveanjauinkovitostistregeinmontae.Osredotoilsejenapredstavitevnovihpristopovprihrankavproizvodnji.

  VnadaljevanjujeFrancJustinspodjetjaIskraMehanizmipredstavilorodjazanartovanjeinspremljanjeproizvodnihprocesov.Predstaviljeprimeredobrepraksestalnegaizboljevanjaproizvodnegaprocesa,karsedoseeprekuporabecelevrstepreverjenihpristopovinorodij.

  Strokovnidelsreanjajebilrazdeljenvtritematskapodroja.Uvodomajebilaobravnavanatematikarobotovvstrenihinmontanihsistemih.Predstavljenajebilavrstaaplikacijrobotovnanajrazlinejihpodrojih,kipredstavljajocelovitpristopkreevanjukonkretnihnalogposebenizziv.VtejsekcijisosvojeaplikacijepredstavilapodjetjaYaskawaSlovenija,d.o.o.,ABB,d.o.o.inTPV,d.d.

  Vtematskemsklopuinteligentnaavtomatizacija-podjetjasepredstavljajo,sobilepredstavljenerazlinereitvespodrojanapredneavtomatizacijeinuporabljenaopremavprocesuavtomatizacije,tosopredstavilapodjetjaDAXElectronicSystems,d.o.o.,Inea,d.o.o.DE-STA-COGmbH,MielElektronika,d.o.o.inHennlich,d.o.o.

  Sledilojetematskopodrojeinovativnihreitevnapotikvitkiproizvodnji,vkateremjetrebaizpostavitipredavanjeopraktinemprimeruuporabesimulacije

  diskretnihdogodkovprioptimiranjuzalogvskladiu.Raziskovalnanalogajebilaizvedenavsodelovanjusslovenskimpodjetjem,kijezagotovilovsepodatkeopraktinemprimeruinmodeltestiralovpraksiterLaboratorijaLASIM,FS,UL,kijeizdelalmodelvirtualnegaskladiainizvedelsimulacijo.Simulacijapretokovkosovomogoaoptimiranjeobstojeihzalogvskladiuinnartovanjepotrebnihzalogzaizvedboproizvodnegaprocesavprihodnostizarazlineprimereproizvodnegaplana.VtemsklopujepodjetjeReca,d.o.o.predstavilodejanskoizvajanjevitkelogistikeC-elementovobuporabiidentifikacijeRFID.

  Zadnjitematskisklopjebilposveenvitkiproizvodnji.Vokvirutirihizrednozanimivihpredavanjsobilipredstavljenikonkretniprimeriuvajanjavitkeorganizacijevpodjetjainprikazanineposrednipozitivnivplivi,kotsopoveanjeproduktivnostiinkonkurennosti,izboljanjekakovostiizdelkov,zmanjanjestresazaposlenihitd.NavedenetematikesopredstavilapodjetjaOPLAvtomatizacija,d.o.o.,Hidria,d.d.,Tangens,d.o.o.terPtica-zavodinLaboratorijLASIM,Fakultetazastrojnitvo.

  Narazstavnemprostorupredkonferennodvoranosolahkopodjetja,takokotvsakoleto,predstavilasvojodejavnost.PosvetASM13jebiltorejodlinaprilonostzasreanjestrokovnjakovssorodnihpodroijinmedsebojnoizmenjavomnenjterizkuenj.

  VsemudeleencemsezaobiskinsodelovanjenaASM13najlepezahvaljujemoinvsezainteresiranevabimonanaslednjiposvetASM,kiganartujemovzaetkudecembra2014.Podrobnostioposvetuinslikovnogradivonajdetenaspletnistraniposveta:http://www.posvet-asm.si/.

  INFORMATOR

 • zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Jasnatupar,lanicaLCLjubljana

  DrutvoIAESTE,kizdruujetudentenaravoslovnihintehnikihpoklicev,jesredinovembraorganiziraloskupni

  konectednavRakovemkocjanu.ZbraninakupustariinnovilaniobehslovenskihIAESTEdrutev,LCLjubljanainLCMaribor,znamenompridobivanjakompetencorganizacijskegaznaajainspoznavan-jemdelovanjadrutevternajpomembneje,irjenjasocialnegakapitala.

  Petkovveerjebilnamenjenspoznavanju,sajsedotakratveinamednamienisreala.Naslednjidansmoprielizgodajinnadvsedelavno.PrvadelavnicajebilaJobraising,kijeprimarnodelolanovdrutva,sajgrezapridobivanjepraksprisloven-skihpodjetjihzatujetudente.Popoldansosledilepredstavitveprojektovposameznihdrutev:iTECHizljubljanskihvrst(sklopipredavanjindelavnicoaktu-alnihnaravoslovnihtematikah)inCareerfair(pred-stavitvenisejemslovenskihinavstrijskihpodjetijterzaposlitvenihmonosti),kigaizvajamariborskasekcija.Sobotniveerjebilnamenjendruenjuinzabavi.Zadnjidansmosespopadliessimulacijamikonfliktovinteresovprekpogovorovinziskanjemargumentovzadosegokompromisov.Vikendsejezkosilominvrnitvijodomovzakljuil,motivacijazadelovdrutvupajeelezaelautiratisvojopot.

  MOTIVACIJSKI VIKEND IAESTE

  Podjetje KOTAL Trade, d. o. o. je druinsko podjetje, ki deluje e od leta 1994.

  Ukvarja se s prodajo leajev, jer-men, galovih verig, oljnih tesnil, vskonikov, lepilno-tesnilnih sred-stev, maziv, vijakov in avtodelov.

  Obiete nas lahko v dveh po-slovalnicah in sicer v Ljubljani in Logatcu.

  LJUBLJANA

  TEL: 01 422 89 30TEL: 01 422 89 31FAX: 01 423 33 53GSM: 041 330 566EMAIL: [email protected]

  delovni as:pon. et.: 7:30 16:00 pet.: 7:30 15:00sob.: 8:00 12:00

  LOGATEC

  TEL: 01 754 19 27 FAX: 01 754 19 27GSM: 031 360 185EMAIL: [email protected]

  delovni as:pon. et.: 8:00 12:00, 13:00-18:00pet.: 8:00 12:00, 13:00 17:00sob.: 8:00 12:00

  5

  slika 1:skupinskaslikaudeleencev

  INFORMATOR KOTALTRADE

 • 6zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Povod za izdelavo dirkalnika je bila elja po tekmovanju z motornim kolesom lastne izdelave. Odloil sem se za izdelavo motornega kolesa za tekmovanje v kategoriji starodobnega cestno hitrostnega motociklizma kategorije C1. Na podroju motornih koles nisem bil zaetnik, zato je projekt laje stekel.

  ZazgledsemuporabilenegaizmedznanihtomosovihdirkalnikovoznakeD6.Zaelosejezzbiranjemkomponent,pridobilsemjihizceleEvrope,veinomapaizSlovenije.PrizbiranjudelovmijebilvvelikopomogospodZupani,lastnikpodobnihdirkalnikov.OsnovajebilokvirmodelatomosAPN4,

  kisemgasevedaspremenilterojaal.Priciklistikijebilpoudareknapremikuteiainsicerboljnasprednjekoloterznianjecelotnegamotociklananijeteiezadosegomanjegazranegaupora.Zakolesasemuporabilnovelahke(18col)aluminijasteobroeterbobnastezavore,spredajpremera140mmterzadaj125mm.Komponenteizpoliestrasosenasreodobileponaroilu,takodaoklepa,tankatersedeanisemizdelovalsam.

  Najveje pozornosti je bil deleen 50 ccm 2-takten agregat.

  Karvelikodelovjeizdelanihponaroilu,nekajtekmovalnihkomponentjestandardnih,ostalipasoserijskopredelanikosi.Mordajenajboljzgovorenpodatekozmogljivostipredelanegaagregata.

  IZDELAVA 50-KUBINEGA DIRKALNIKA

  VidResnik,tudentFakultetezastrojnitvo,UL

  [email protected]

  TUDENTSKIPOGLEDI

  slika 1:Konandirkalnik

  slika 3:Izdelavaizpunegasistema,varjenjeTIG

  slika 2:Konandirkalnik

 • 7zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i50 ccm

  Serijski moped je zrano hlajen, 4-stopenjski in dosega okoli 2,5 HP/5500 rpm. Predelan agregat je vodno hlajen, je 6-stopenjski in dosega okoli 14 HP/13500 rpm (mo podana na gredi).

  Dobrakarakteristikaagregatajeplodveletnegarazvojatertestiranjvdomaidelavnici.Dosedajsejevsenastavitvetestiralolenadirkaliualicesti.Zaboljoinnatannejoanalizosmoletosizdelaliinercijskidinamometer,kiomogoazelodobroanalizokrivuljenavorainmoi.Zaradivisokihstrokovjezaenkratopremljenlescenejimmerilnimsistemom,zakarpaupam,dasebovprihodnostiizboljalo.

  slika 5:Prvatestiranjanadinamometruslika 4:Teoretinaanalizadelovanja

  cilindra

  TUDENTSKIPOGLEDI

 • 8zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Povzetek:

  Trendvavtomobilskiindustrijijeenekajasadownsizing,karpomeni,damorajovsesestavinezavzetikarsedamaloprostorainbitiimlaje.Enakorazmiljanjejeprilotudivostalepanogestrojnitvainzatosmoseodloilizaanalizoinizdelavohidravlinegamotorjatipagerotor.Potencialsmovidelivkompaktnostiinvelikemnavoru,kigapridelaprinizkihvrtljajihgledenamasocelotnegahidravlinegamotorja.Prvotninamenjebilzauporabovgozdarskiindustriji,zavgradnjovgozdarskavozilazaobraanjehlodov,kasnejetudizadrugeaplikacije.Mojedelonaprojektujebilotemeljitopreuitikoncepthidravlinegamotorja,gaanalizirati,izdelatitrdnostnoanalizo,izraunatiteoretininavor,izdelatimeritve,podatizakljuketerpredlogezaizboljavo.

  Kljune besede:

  hidravlinimotor,hidravlinirotator,gerotor,trdnostnaanaliza,meritve,gozdarstvo

  Uvod:

  Diplomskanalogatemeljinaanaliziorbitalnegahidravlinegamotorjatipagerotor.Hidravlinimotorspadamedpoasivrteezobnikemotorjeznotranjimozobjem.Njegoveposebnostisovelikinavoriprinizkihvrtljajihvprimerjaviskonkurennimimotorji.Topajeposledicaglavnihsestavnihdelov,kisobilituditemeljanalize,slika1[1,2].

  Omenjenihidravlinimotorseuporabljazapoasnoinkontroliranoobraanje(rotiranje)tejihbremen,zatomureemotudihidravlinirotator.

  Rotatordelujetako,davednodovajamohidravlinokapljevino

  podtlakomv3tlanekomore,medtemkonanasprotnistraniodvajamokapljevinovrezervoar.Vnaemprimerujehidravlinakapljevinamineralnooljepodnajvijimdopustnimtlakom350barov.Navornaodgonskigredinastaneobnaslonurotorjevegaobroanaohijerotatorja,pritemmuprostogibanjeomejujerotor.Kapljevinopodtlakomdovajamomedrotorinrotorjevobro.

  Oblikaozobjajenarejenatako,davednotesni3tlanekomoreinneprepuaoljapodtlakomvpreostalidelmotorja.Sevedajetoleteoretino,sajvpraksivednonastopinotranjepuanje,kinamzmanjujeizkoristek.Trebajeepoudariti,dasovolumetriniizkoristkipritaknemtipuhidravlinegamotorjavisokiinprimerljivizostalimitipimotorjev,medtemkosomehansko-hidravliniopaznoslabioddrugihtipovhidravlinihmotorjev.

  ANALIZA HIDRAVLINEGA MOTORJA TIPA GEROTORtudent,AlenLjoki,[email protected]

  doc.dr.JoefPezdirnik,doc.dr.FrancMajdiFakultetazastrojnitvo,UniverzavLjubljani

  Analitino doloeni in izmerjeni moment

  Zadoloitevnavorasmoizpeljalienabo(1)[3].Navor,kinastanezaraditlakanarazlikoploskevrotorja,znaapriblino5%odcelotnega.Zaradiodrivanjarotorjaodrotorjevegaobroadobimonajvejinavor95%odcelotneganaodgonskigredirotatorja.

  TUDENTSKIPOGLEDI

  slika 1:Najpomembnejesestavinehidravlinegarotatorja(rotor,rotorjevobro,ohije)

 • 9zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Za potrditev izraunanega navora smo razvili in izdelali preizkuevalie za hidravline motorje in rotatorje v Laboratoriju za fluidno tehniko. Najveji izmerjeni navor je znaal 1200 Nm pri tlaku 350 barov (slika 2).

  Numerini preraun delovanja

  Opravljenesobiletrdnostneanalizezmetodokonnihelementov,karnamjeomogoalohitrozamenjavooblikinstemhitrejeiskanjeprimerneoblikezazmanjanjenapetostimedobratovanjemrotatorja.Opravljenihanalizjebiloprek50.Nasliki3jeprikazanobremenjenhidravlinirotator,razvidnesonajvejenapetostinarotatorju,kiznaajodo225MPa.

  Meritve

  Izvedlismotrirazlinemeritveinsicer:padectlakaprinapajanjuorodja,padectlakaprivrtenjugrediinnavorvodvisnostiodtlakanaodgonskigredi.Izdelalismo20razlinihtipovmeritev.Meritevpadcatlakazanapajanjeorodjaskozihidravlinirotatorjeprikazananasliki4.

  (1)

  TUDENTSKIPOGLEDI

  slika 2:Preizkuevaliezatestiranjehidravlinihmotorjevinrotatorjev,razvitoinizdelanovLabo-

  ratorijuzafluidnotehniko(LFT)

  slika 3:Rezultatanalizezuporabometodekonnihelementov,kjernajvejeglobalnena-

  petostiznaajo225MPa

 • 10

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Trenutnojerotatorvzadnjifazirazvoja,izvajajoseetrajnostnitestiinpripravezaprodajo.ZapomopritemprojektusembiltudinagrajensstraniDrutvazafluidnotehnikoinprejelpriznanjezlatadiplomanamednarodnikonferenciFluidnatehnika2013,podjetjeKGL,d.o.o.pajeprejelonagradozlaticeh2013naMOS-u2013.

  Literatura

  [1]PezdirnikJ.,MajdiF.:Hidravlikainpnevmatika;2011.

  [2]IvantysynJ.,IvantysynovaM.:Hydrostaticpumpsandmotors:Principles,Design,Performance,Model-ling,Analysis,ControlandTesting;AkademiaBooksInternational;2001.

  [3]MajdiF.,MedenM.,LjokiA.:Izrauniztisnineinmomentagerotorhidravlinegamotorja,31.8.2012.

  [4]MajdiF.,LjokiA.:PoroilomeritevoljnegahidravlinegaKGLgerotormotorja,31.8.2012

  Zakljuek

  Tekomizdelavediplomskenalogesemdodobraspoznalosnovehidravlike,podrobnosemspoznalhidravlinesestavineinhidravlinesisteme.Kerjemojadiplomskanalogatemeljilanaaktualnemprojektu,semhitrodobivalpovratneinformacijegledeizboljavinpredlogovsstraninaronika.Zadovoljensembil,kersmoizdelaliprototiphidravlinegarotatorjainnanjemizvajalimeritve,sedajpaboprilotudidorealizacijeprojektaindoserijskeproizvodnjeizdelka.

  MedizdelavodiplomskenalogesemsipomagalsprogramskimipaketizaMKEinCFD-analize.Stemsmoobutnozmanjalimasohidravlinegarotatorjaindoloiliustreznoob-likovsehpretonihkanalov.Padectlakaznaaprinaemrotatorju6barov,prikonkurennemrota-torju(enemuizmednajboljihtrenutnodostopnihnatriu)tudido36barov.Stemsepriuporabinaegarotatorjavprimerjaviskonkurennimirota-torjiprivarujedo5kWpogonskemoiesamoprinapajanjuorodjaprekrotatorja.

  TUDENTSKIPOGLEDI

  slika 4:Izmerjenipadectlakaprinapajanjuorodjavodvisnostiodpretoka

 • 1111

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Razvoj v programski opremi je v zadnjih nekaj letih omogoil, da se roboti ne upora-bljajo ve le v konvencionalne namene ma-nipulativnih operacij (angl. pick and place) in operacij strege.

  Takosejeodprloobzorjenovihmonostiaplikacij,medkaterimijetudiuporabarobotakotCNC-obde-lovalnegastroja.Vendarpajetrebavedeti,dajefre-zanjezrobotimanjnatannokotskonvencionalnimiobdelovalnimistroji.Tojeposledicazgradberobota,sajimamanjotogostkotkonvencionalniobde-lovalnicentri.Pravtakojevveiniprimerovzaroboteprimernaleobdelavamehkejihmaterialov,kotsorazlinepene,lesinlesnikompozititernekaterekov-ine.Robotisetakovpraksieuporabljajozaobrezeinraziglevanje,samorobotskofrezanjepajeevpovojih.Navkljubvsempomanjkljivostimpasero-botskeobdelavezeloizkaejoprivejihobdelovan-cih,karjezanimivopredvsemzvidikahitreizdelavevelikihprototipovternpr.obdelavestenmontanihhiinostalihvejihelementov,sajimajorobotilahkozelovelik(odvisnoodtiparobota)delovniprostor.Pravtakojihodlikujedobraprilagodljivost,nizkazaetnainvesticijainmajhnistrokivzdrevanja.

  V Laboratoriju za odrezavanje (LABOD) imamo skupaj z Laboratorijem za konstru-iranje (LECAD) na razpolago estosnega industrijskega robota z nosilnostjo 110 kg, z dosegom prek 3500 mm mehanskih ob-delav za raziskovalne namene.

  Kotenaizmedtudijjebilaizpeljanatudiprimerjavamed3+2-osnimiinsimultanimi5-osnimiobdeloval-nimioperacijami.Razlikamed3+2-osnimiin5-os-nimisimultanimioperacijamijerazvidnasslike2.

  PRIMERJAVA NOVONASTALIH PROSTORSKIH POVRIN PRI

  FREZANJU Z INDUSTRIJSKIM ROBOTOM

  JanezTrataruni.dipl.in.,[email protected],[email protected],[email protected]

  Dandanes v asu konstantnega napredka, vse veje avtomatizacije in v iskanju novih ter ekonomsko bolj upravienih tehnologij se poraja vpraanje, kako vsaj delno najti zamenjavo za veje in zelo drage obdelovalne veosne CNC-stroje. Kot ena izmed monosti za izvedbo simultanih veosnih mehanskih obdelav mehkejih in toleranno manj zahtevnih obdelovancev se nam tako ponuja upora-ba industrijskih robotskih manipulatorjev (slika 1).

  KotnavajaIFR(InternationalFederationofRobotics)vsvetudelujeevekotmilijonindustrijskihrobotov.Vsakoletnaporastprodajejenavkljubrazmeramnasvetovnihtrgihpoletu2010,kojebilovsvetupro-danihokoli78.000robotov,ocenjenanapriblino10%.Tonakazujenavednovejorobotizacijovindustri-jskiavtomatizacijiinnadejstvo,daseuporabarobo-toviritudinapodroja,kjerjihprejnibilomogoezaslediti.eposebejsozanimivemehanskeobdelavemaloserijskihproizvodovzzahtevnimveosnimsi-multanimprogramiranjemorodnihpoti.

  Slika 1:Robotopremljenzafrezanje

  VSREDIU:ROBOTI

  Slika 2:3+2-osneinsimultane5-osneoperacijefrezanja

 • 12

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Pri3+2-osnihoperacijahjeuporabljenoorodjevednopravokotno(normalno)nanekoobdelovalnoravnino.Striosnimiobdelavaminemoremoobdelatiprevisnihobdelovancev,zatojetrebaobdelovanecrotiratispomojodelilnikaaligaprevpetiinprim-ernozarotirati,odtod2(rotacijski)osi.Novonastalapovrinajepriobdelovancuznagnjenoobdelovalnopovrinovednostopniastaoziromavalovita(odvisnooduporabljenegaorodja),kotlahkovidimonasliki3.Prisimultanih5-osnihoperacijahprevpenjanjeobde-lovancanajvekratnipotrebno,pravtakosomone

  obdelaveprevisnihobdelovancev.Kotjeprikazanonasliki4,orodjepriveinioperacijnormalnonaleganaobdelovalnopovrino,oziromasprogramiranimelenimkotom,odvisnoodizbranestrategije.No-vonastalapovrinajepravilomaboljekakovostikotpri3+2-osnihobdelavah,sajnistopniastih/valovitihsledi,kibiostalepoobdelavi,orodjenamreboljenaleganaobdelovanec.

  Zaobdelovanec,nakateremsmoizvedliprimerjavomedrazlinimiobdelavami,smoizbralimodelavto-mobila,kotgavidimonaslikah3in4.

  Samoprogramiranjerobotainorodnihpotijede-lomaenakokotprogramiranjekonvencionalnegaCNC-stroja.Dorazlikpridelevzadnjemdelu,kjernegeneriramoklasinekodeG,ampakopravimoenekateredodatneoperacije.Namendodatnihoper-acijjeprepreitimorebitnekolizije,omejitvesklepov,tokenedosegljivostiinsingularnostirobota.Pravtakosimuliramoinoptimiziramogibanjerobotainpozicijoobdelovancavrobotovemobdelovalnemobmoju(slika5).

  Poopravljenihdodatnihkorakihsledigeneriranjekode,kijenekolikodruganaodklasinekodeNC,terzagonrobotazaprogramiranoobdelavo.

  Modelavtomobilasmoizfrezaliizmodelnepene(slika6)namenjeneizdelaviprototipov.Grobofrezanjejebilovobehprimerihizvedenos3-osnooperacijov45min.Fineobdelavepasosevriles3+2-osnimi(62min)insimultanimi5-osnimiobdelavami(26min).

  Prisimultanem5-osnemfrezanjusmoseodloilizauporaboverazlinihobdelovalnihstrategijnamedsebojloenihizdelovalnihpovrinah.Takosmopridobilikoristnenoveinformacijeodinaminemobnaanjurobotainnjegovemvplivunanovonastalopovrino,odtodtudirazlinekakovostipovrin(slika7).Zanajboljreferennosejetakoizkazalapovrinalevihindesnihokenkabinemodelaavtomobila,kismojihuporabilizaprimerjavos3+2-osnimiobdela-vami.

  Slika 4:Simultano5-osnoprogramiranjeorodnihpoti

  Slika 5:Pogovornioknioptimizacijeinsimulacijerobotskegafrezanja

  VSREDIU:ROBOTI

  Slika 6:Frezanjemodelaavtomobila

  Slika 3:3+2-osnoprogramiranjeorodnihpoti

 • 13

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  13

  Pokonanihobdelavahsmoprimerjalilastnostino-vonastalepovrinezmeritvamihrapavostiRa[m]invalovitostiRz[m]povrin.Izbralismooptino(laser-skimerilnikKeyence)indotinometodo(MitutoyoSurftestSJ-301),rezultatisovidnivrazpredelnici1.

  Kotlahkorazberemo,jepovrinaprisimultanih5-os-nihobdelavahboljgladka.Pravtakosmoimelivejiodvzemmateriala,karjebotrovalokhitrejiizdelavimodela.Rezultatioptinemeritvesopredstavljeninasliki8.

  Tudioptinameritevzlinijskimlaserjempotrjujerezultatemerjenjzdotinometodo.Simultane5-osneobdelavesopriizdelavipoevninzvidikakakovostinovonastalepovrinevelikobolje.Poopravljenemtestuinevalvacijipovrinlahkosklepamo,dasskrbnoizbranimisimultanimi5-osnimioperacijamizagoto-vimoboljoizdelanopovrino,vkrajemdelovnemasu.Zvidikagibanjarobotamedobemaobdelavamanirazlik,sajrobotvvsakemprimerusimultanogibavseh6osi.Pomembnojeleimboljzveznoinenakomernogibanjerobota.Spravilnimprogramiranjemorodnihpotinepovzroimohitrihzasukovposameznihosiinstemvelikihvibracij,kibisezaradimanjetogostiizrazilenakonnislabipovrininaegaizdelka.

  Zakljuek

  Robotskeobdelavesozvidikaprogramiranjanekolikoboljzahtevne,kotjesamoprogramiranjekonvencio-nalnihCNC-strojev,vendarimarobotkottakvelikovejosposobnostprilagodljivostitervejeobdeloval-noobmojevprimerjavispreostalimiobdelovalnimistroji.Robotipravtakoomogoajosimultane5-osneobdelave,skaterimispravimnainompro-gramiranjadoseemozelodobrerezultate.

  Novonastalepovrine,kijihdobimoprifrezanjuzrobotom,sopredvsemprimanjihobdelovancihslabe,vnaemprimeruokoli0,8mm.Spravilnimprogramiranjeminsprimernovejimobdelovancempajemogoelastnostipovrinenekajkratizboljati.Samrobotninajboljprimerenzaobdelavemanjihkosov,pravtakojezaradislabetogostiomejenanjegovanatannost.Industrijskirobotsetakonajboljizkaepriizdelavahnekolikovejihprototipov,kotsonaprimerarmaturneploeavtomobilov,zanameneugotavljanjaergonomije,frezanjepramodelovplo-vilaliletalipd.Obdelavezrobotitakoznekaterimiomejitvamipredstavljajoobetavno,cenovnougodnoinhitrorazvijajoonovosmermehanskihobdelav.

  Zahvala

  MartinuVovku,univ.dipl.in.izpodjetjaSeawayzaprispevaneinuporabljenefotografije.

  VSREDIU:ROBOTI

  Slika 8:Optinameritevobdelanepovrine

  Razpredelnica 1:Odvzemmaterialainrezultatimeritvezdotinimmerilnikomhrapavosti

  Slika 7:Modelaavtomobilapoopravljenihobdelavah

 • 14

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Naziv:LivarstvoKavi,d.o.o.Naslov:Dole15a,5280Idrija,SlovenijaTelefon:053747180Telefax:053747480Splet:www.livarstvo-kavcic.siE-pota:[email protected]

  KAKOVOSTNI ULITKI PO VAI MERI

  Kakovostniizdelki,us-treznoznanje,dolgo-letneizkunjeinpopolnaprilagodljivostkonnemukupcu-tosonaeglavneprednosti.VdrubiLi-varstvoKavizvelikimponosompovemo,danaepodjetjestojinatrdnihtemeljihinimadolgoletneizkunjevlivarstvu.Pravtrdnitemeljiindolgoletneizkunjestanamredvaizmedosnovnihpogojevzauspenonastopanjenatrgu.Vdruinskempodjetjuseukvarjamozulivanjembarvnihkovin,naiglavnisurovinistacink(zamak)inalumi-nij.Podjetjejenastaloizmajhneobrtnedelavnice,njegovizaetkisegajov80.letaprejnjegastolet-ja,prelomnopajebiloleto1992,kosmozaradivejegapovpraevanjaponaihizdelkihinstoritvahzaelistlanimulivanjem.Naslednjimejnikjebilleta1997,kosmoproiz-vodnjopreselilivnovevejeprostore.Danessotieskorajdapremajhni.Imamo22zaposlenih,prizadevamosi,datrende

  rastivsakoletoobraamonavzgor,trenutnodose-gamodvamilijonaevrovletnegaprometainseveselimoselitvevnovoproizvodno-razvojnohalo.Podjetjedanesvodimladageneracija,krmilojeleta2009odustano-viteljaFrancaKaviaprevzeldanes27-letniGregorKavi,diplomantFakultetezastrojnitvo.Vsataletanamzaupajotevilnikupciinpartnerji,mednjimitudivevrop-skeminsvetovnemmerilupomembniigralci,kotjeYdriamotors.

  350 ton odlitkov letno

  Naaprimarnadejavnostjetlanolitjeizdelkovizcinkovihinalumini-jevihzlitin.Dejavnostopravljamonarazlinihlivarskihstrojih,skat-erimiletnoproizvedemopriblino350tonodlitkovzaavtomobilskoinele-ktroindustrijo,stavbnopohitvo,pohitvenoin-dustrijoinzamedicinskepripomoke.

  Nai kupci prihajajo iz Nemije, Fran-cije, vedske in Slovenije med naimi domaimi partnerji so med vejimi poleg e omenjene Ydrie motors tudi Hidria, Kolek-tor, Domel itn.

  Deleizvozaseskoziletapoveuje,trenutnovtujinoizvozimo35%izdelkov,dolgoronopasielimodeleizvozadvignitinanajmanj60%.

  Poleglitjalahkonaeljonaronikaopravimoedo-datneobdelaveizdelka,kotsotrovaliranje,peskanje,galvanskeobdelave(cinkanje,nikljanje,kromiranje),pranobarvanjeinkataforeza.Priizdelavilivarskegaorodjavamznamosvetovatiinpredlagatiizboljave,daboizdelekuporaben,funkcionaleninevednopovaimeri.Trudimose,dabibilaponudbanaihizdel-kovvcelotiprilagojenakonnemuuporabniku,zatoseprilagajamopotrebamineljamnaronikovCelotenprocesvvsehfazahproizvodnjeeodleta2006potekaskladnossistemomkakovosti

  Slika 1:Delmedicinskegapripomoka

  VSREDIU:KAKOVOSTNIULITKIPOVAIMERI-LIVARSTVOKAVI

 • 15

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  15

  ISO9001:2000,leta2008smoposlovanjeprilagodilinovejemusistemukakovostiISO9001:2008,zakarsmoprejelitudicertifikat.

  Trendi: poveujemo tevilo zaposlenih, trende rasti vsako leto krepko obraamo navzgor

  Nalobe: nove linije izdelkov, selitev v nove proizvodno-razvojne prostore

  Osrednja dejavnost: ulitki iz cinkovih in alu-minijevih zlitinTrgi: Nemija, Francija, Slovenija, vedskaDele izvoza: 35 % proizvodnjePrednosti: tradicija, znanje, kakovost, prila-godljivost

  Leto 2014 - selitev v nove prostore

  Naosnovniciljjesevedaenaprejzagotavljatiinnadgrajevatiravenkakovostinaihizdelkovinsto-ritev,obenempapodjetjenenehnoorganizacijsko,in-formacijskoinkadrovskonadgrajevatiterizboljevati.elimosipoveatiletnipromet,naezmogljivosti,ohranjatidoberodnosinepoglobitisodelovanjeznaimikupciinposlovnimipartnerji.Zdodatnoponudbostoritevpaelimoprepriatitudidrugepartnerje,dasmovrednizaupanjaindabodovsode-lovanjuznamilajedosegalikonkurennoprednost.Takovletu2013zdvemanovimapartnerjemaskupajrazvijamonovelinijeizdelkov.Stalnarastobsegapo-slovanjasevedapomenitudito,dasemoramoorga-nizacijskoinkadrovskoprilagajatiterkrepiti.

  Miseprihodnostiveselimo,sajsekmaluselimonanovolokacijovindustrijskoconoLogatec,kerbomovnovihproizvodno-razvojnihprostorihvbliiniavto-ceste,elezniceinzboljimidelovnimipogojilahkoeboljdostopni,konkurenniinuspeneji.Slika 2:Naeizdelkeproizvajamonauveljavljenih

  livarskihstrojihColosioinAgrati.

  VSREDIU:KAKOVOSTNIULITKIPOVAIMERI-LIVARSTVOKAVI

 • 16

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  TRIBOLOKI UINKI NANODELCEV V MAZIVIH

  dr.JanezKogovek,[email protected],Fakultetazastrojnitvo,UL

  prof.dr.MajaRemkar,InstitutJoefStefan

  POVZETEK:

  Vdoktorskinalogismoobravnavalivplivdoda-janjaMoS2nanodelcevvoljenamazanjerazlinihkontaktov.Pokazalismo,dauporabaMoS2del-cevomogoanajvejeznianjetrenjainob-rabevprimerjavizWS2inogljikovimidelci.MazanjezMoS2nano-cevkamitemeljinaformiranjutribofilmainsicernapovsemfizikal-nih,namestokemijskihuinkihdelcev.NajekluuinkovitostMoS2nano-cevklahkozmanjapotrebopokonnifiniobdelavipovrin.Up-orabaMoS2nanocevkprimazanjuDLC-prevlekpaedodatnozniatrenjevprimerjavizjeklom.Funk-cijainstrukturatribofilmastanajekluinDLC-pre-vlekahenaki,uporabaMoS2nanocevkvoljupajetorejobetavnazelenatehnologijamazanja.

  ABSTRACT:

  InthePhDthesiswediscussedtheimpactoftheadditionofMoS2nanoparticlesintooilforlubricationofvarioussurfaces.WehaveshownthattheuseoftheMoS2particlesenablesthegreatestreductioninfric-tionandwearcomparedtoWS2-andcarbon-basedparticles.Lubri-cationwiththeMoS2nanotubesisbasedontheformationofatribo-filmwithpurelyphysical,ratherthanchemicalef-fectsoftheparticles.OnthesteeltheefficiencyoftheMoS2nanotubesmayreducetheneedforthefinalsurfacefinishing.Furthermore,theuseoftheMoS2nanotubesforlubricationofDLCcoat-ingsevenadditionallyreducesthefrictionincomparisonwithsteel.ThefunctionandthestructureofthetribofilmsonthesteelandtheDLCcoatingsarethesameandtheuseoftheMoS2nanotubesinoilthere-forepresentsapromisinggreenlubricationtech-nology.

  Kljune besede: MoS2nanocevke,trdnamaziva,olje,trenje,tribofilm,prevlekeizdiamantupodobnegaogljika

  Keywords:MoS2nanotubes,solidlu-bricants,oil,friction,tribofilm,diamond-likecarboncoatings

  Skorajvse,karlovekizdela,sesasomaobrabiinskorajvednojetoposledicarelativnegamedse-bojnegagibanjapovrin.Inmedtemkojeobrabanajpomembnejirazlogzaizgubomaterialainmehanskefunkcionalnosti,jetrenjepovezanozdisipacijoizjemnovelikihkoliinenergije.Kar20%25%proizvedeneenergijevsvetovnemmerilusenajbileta2010porabilozapremagovanjetrenja,neposrednetorneizgubeosebnegaavtomobila(izkljuujotrenjeobzaviranju)pasopredstavl-jale28%energijepridobljeneizgoriva[1].Zatojepotencialzarazvojtribolokihreitev,kibodopripomoglekprihrankomvenergijiinmaterialnihvirih,izjemnovelikinjevnajvejimeripovezanzizboljavaminapodrojumaterialovintehnologijmazanja.

  Danesmnogeizmedpogostouporabljenihreitevzazmanjevanjetrenjainobrabetemeljijonauporabimazalnekapljevine,formuliranezdodat-komkemijskoaktivnihaditivov.Tiaditivireagirajospovrino,takodananjejtvorijozaitnitriboke-mijskifilm.Vendarpauinkovanjemnogihpogostouporabljenihaditivov(ZDDP,MoDTCipd.)temeljinakemijskihreakcijah,kipovzroajoneeleneizpuste,sajvkljuujejookoljukodljivereakcijskeproduktesfosforjem,veplomincinkom.Dabilahkodose-glinajnovejezakonskopredpisanestandardeozmanjanjuizpustov[2,3]terdabizagotovilitra-jnostnetehnologijemazanja,bouporabotaknihaditivovtrebaomejitiinjihsasomaopustiti.Tudiesedajpostajafunkcionalnosttehaditivovzeloomejena,sajsobilizasnovanizauporabozjekleni-mipovrinamiinzatonemorejozagotovitioptimal-negamazanjazanoveinenirskemateriale,kotsotrdepovrinskeprevleke,keramika,polimernima-terialiitd.Uporabatribokemijskoaktivnihaditivovjeomejenatudinaozkoobmojeobratovalnihtem-peratur,sajprinizkihkontaktnihtemperaturahenepridedonjihoveaktivacije,vprimeruprevisoketemperaturepasemolekuleaditivovrazgradijoin

  VSREDIU:TRIBOLOKIUINKI

 • 17

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  17

  njihovauinkovitostsezmanjaaliiznii.

  Odnedavnegaporajajoasealternativa,kibila-hkoreilamnogeizmedtehteav,jezamenjavataknihaditivovzvkljuitvijonanodelcevtrdnegamazivavolje.Plastovitimateriali,kotsografit,MoS2inWS2,souporabljanikottrdnamazivazaradinji-hovegapozitivnegauinkanatrenjeinobrabo,kijeposledicastrigaibkihvezimedposameznimiplastmimateriala.Vendarsobilatrdnamazivavprimerjavistekoimimaziviomejenavuporabnostiinfunkcionalnostizaradivelikoslabesposobnostiodvodatoploteinkerjihnibilomogoezamen-jatipokoncudobetrajanja.Predvsemzaradislabedisperzivnostiinhitregaposedanjavkapljevinah,kotposledicanjihovemakroskopskevelikosti,tehmaterialovtudinibilomogoevkljuitivolja.Zvzponomnanotehnologijepasejeizkazalo,dalahkomaterialitrdnihmaziv,predvsemC,MoS2inWS2,tvorijonanostruktureinnanodelce[47].Glavnaprednosttaknihnanodelcevpredmakroskopskimitrdnimimazivijevnjihovimajhnosti,zaradiesarjihjemogoedispergirativtekoihmazivihinznjimitvoritistabilnesuspenzije.Razlininanodelci,pred-vsemC,MoS2inWS2fulerenompodobninanodelci,nanocevkeinnanoebulesotakoodprliirokspe-ktermonostizazdruevanjeprednostitekoihintrdnihmaziv.

  Vprimerjaviskonvencionalnimitribokemijskoaktivnimiaditivipredstavljauporabananodelcevtrdnihmazivvoljureitev,kiodpravljapotrebopokemijskihreakcijahnakontaktnihpovrinah.Topaneodpravljaleneelenihemisij,karbipripomoglokdoseganjuzakonskopredpisanihstandardovonizkihizpustih,temvepredvidomaodpravljatudipotrebopotribokemijski,terminiaktivacijiaditivov,karpomeni,dalahkonanodelcipovrinezaitijo,epredensodoseenevisoketemperaturevkontaktih.Istoasnobilahkovkljuevanjenanodelcevtrdnihmazivvoljazagotovilotudireitevzamazanjenovihinenirskihmaterialov,kotsoprevlekeizdiamantupodobnegaogljika(DLC),kisevsepogostejeup-orabljajovnajboljzahtevnihkontaktnihrazmerah,vendarlevomejenemobsegureagirajozobiajnimi,zajeklozasnovanimiaditivi.

  Kljubobseniminevednotrajajoimraziskavam

  ouporabinanodelcevkotdodatkovoljem,ostajajomnogividikitaknegamazanjaevednonepoz-nani.Naciljjebilomogoitidodatnorazumevanjetribolokihuinkovnanodelcevvmazivih,predvsemMoS2nanocevk,Slika1,kisobiledoslejlemalorazis-kane,apredstavljajoenoizmedzeloobetavnihvrstnanodelcevzataknamenuporabe.

  MoS2nanocevkesmovmealivbazno,sintetino,polialfaolefinskooljeinnjihovuinekpreverilizdvemamodelnimatribolokimapreizkuevaliema.eposebejsmoseosredotoilinapogojemejnegamazanja,kjersostikimedvrikikontaktnihpovrinprevladujoi,zatojetampriakovannajvejiuineknanocevknaznievanjetrenjainobrabe.Zuporabonatannihpovrinskoobutljivihmetod(SEM,EDS,XPS,AES)smoanaliziralikontaktnepovrinesstaliamorfologijeinsestavetribokemijskihfilmovintakorazloilimehanizmemazanja.

  NajprejsmosprimerjavotribolokihlastnostiMoS2nanocevkzuinkidrugihtrdnihmikro-innanodelcevpokazali,dauporabaMoS2delcevomogoanajvejeznianjetrenjainobrabevprimerjavizWS2inogljik-ovimidelci.Boljkotoblikaalicelovelikosttrdnihdelcevnjihovouinkovitostdoloanjihovakemijskasestava,prednostMoS2nanodelcevpredpodobnimiMoS2materialimikrometrskihdimenzijpajetorejpredvsemboljamonostmeanjadelcevvolju,sajsevejidelcihitrejeposedejoinstemizloijoizmazal-negaprocesa.

  Pokazalismo,damazanjezMoS2nanocevkami

  Slika 1:MoS2nanocevkesolahkoizjemnouinkovitosredstvozaznievanjetrenjainobrabe

  VSREDIU:TRIBOLOKIUINKI

 • 18

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  temeljinaformiranjunizkostrinegamejnegafilmanakontaktnihpovrinah,slika2(a).Tajelahkopriso-tenkotrelativnodebelmazalnifilm,kijesestavljenizstisnjenihinrazmazanihskupkovnanodelcevinjenehomogenoporazdeljenpopovrini,t.j.voblikinekaknihotokov,slika2(b).Lahkopajetribofilmaprisotenkottanek,nekajmolekularnihplastidebelslojMoS2plastinapovrini,slika2(c),kijepretenosestavljenizrazslojenihnanocevk.Zanalizomor-fologijetegafilmasmonapovriniopazilitevilneposamezneMoS2nanocevkealidelketehcevk,kisobililahkoodlueni,stisnjeni,razlomljenialirazma-zanipopovrini.

  Napodlagitehrezultatovsmopredlagalitirirazlinepodmehanizme,skaterimismopojasnili,kakosetaktankimolekularnimejnifilmformira,slika3.Posa-mezneplastiMoS2materialasenapovrinenalagajokotposledica(a)luenjananolusksposameznihnanocevk;(b)luenjaMoS2luskzaglomeriranihdel-cev;(c)deformiranjainrazmazanjananocevk;ter(d)lomljenjaalidrobljenjananocevk.

  VsitimehanizminamestonakemijskihtemeljijonafizikalnihuinkihMoS2nanocevkvkontaktu.Zatotenanodelcepolegmazanjajeklenihpovrinupora-bljamotudizamazanjeDLC-prevlek.MazanjezMoS2

  nanocevkamisejeizkazalokotizjemnouinkovitozaobatipapovrin,sajsejevprimerjavissamimbaznimoljemkoeficienttrenjanajekluznialcelodo65%inkardo50%tudizaDLC-prevleko.Pritemjeuineknanocevknajboljizrazitvreimumejnegamazanja,medtemkovreimuelasto-hidrodinaminegama-zanjananocevkenimajouinka,sajzaradidebelinemazalnegafilmaneprihajadofizinihinterakcijmedvriki.

  Pogojemehanskihoz.fizikalnihinterakcijnanocevkinkontaktnihpovrinpavvelikimeridoloatudihrapavostpovrin.ZatosmomazivozMoS2nanocev-kamipreizkusilinagladkih(Ra=0,05m)inhrapavihpovrinah(Ra=0,4m).Rezultatisopokazali,dajebilzajeklenepovrinekoeficienttrenjazelopodo-benzagladkeinhrapavepovrine.Trenjevkontak-tihjeklo/jeklojebilotorejneodvisnoodhrapavosti,karpomeni,daMoS2nanocevkevcelotinarekujejo

  VSREDIU:TRIBOLOKIUINKI

  Slika 2:Tribofilm,kinastaneobuporabiMoS2nanocevkvoljujelahkorelativnodebel,ane-

  homogenoporazdeljen(b),lahkopajetakotanek,dagazaznamoeleskemijskoanalizo(c)

  Slika 3:ShematskiprikazformiranjamazalnegafilmaizplastiMoS2napovrini:(a)luenjenanolusksposa-meznihnanocevk;(b)luenjeMoS2luskzaglomerira-nihdelcev;(c)deformiranjeinrazmazanjenanocevk;

  (d)lomljenjealidrobljenjenanocevk

 • 19

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  tribolokoobnaanje.Tojepomembnaugotovitevstehnolokegavidika,sajuporabamazivazMoS2nanocevkamitorejodpravljapotrebopofini,konniobdelavijeklenihpovrin,karomogoaprihranekasatermaterialnihsredstev.TudikonceptmazanjaDLC-prevlekzoljemzdoda-nimiMoS2nanocevkamisejeizkazalkotzeloper-spektiven,sajsmozatokombinacijonagladkihDLC-prevlekahizmerilinajnijevrednostikoeficientatrenja,slika4.ZvidikavplivahrapavostipasmopriDLC-prevleenihpovrinahopazilidvojenuinek.Poenistranijeuineknanocevknekolikomanjizrazitnahrapavihpovrinah,kersenanodelcilahkoumaknejovglobljeraze,zaradiesarsezmanjanjihovaspo-

  sobnostloevanjapovrin.Podrugistraniteglobljerazezadrujejonanodelcevkontaktu,karpomeni,davprimerjavizgladkimipovrinamihrapavepovrineomogoajoboljedolgoronozagotavljanjeMoS2mazivavkontaktu.MorebitnerazlikevinterakcijiMoS2nanocevkspovrinojeklaoz.DLC-prevlekesmoiskalizuporaborentgenskefotoelektronskespektroskopije(XPS)inspektroskopijeAugerjevihelektronov(AES).ZaobatipapovrinjeMoS2tribofilmgledesestavekvalita-tivnozelopodoben,sajMoinSnistatvorilakemijskihspojin,kibibileznailnelenajeklualinaDLC-prevle-

  ki,tribofilmpajebilnaobehtipihpovrinsestavljenpretenoizMoS2.PokritostpovrinezMoS2tribo-filmompajebilazaradimonejeinterakcijemedMoS2inelezovimoksidomvprimerjavizinterakcijomedMoS2indelnooksidiranopovrinoDLCvejanajeklu(40%)kotnaDLC-prevleki(20%).PritemjebiladebelinaMoS2plastivobrabnisledi(~5nm)inizvennje(~3nm)enakanajekluinnaDLC-prevleki.Kljubrazlikamvpokritostiobehpovrinjebiltakotribofilm,kisejeoblikovalizMoS2nanocevk,zvidikastruktureinfunkcijepopolnomapodobenzajekleneinDLC-prevleenepovrine.

  Zakljuimo lahko, da uporaba MoS2 nanocevk v olju omogoa uinkovite fizikalne mehanizme mazanja razlinih inenirskih povrin in zaradi odsotnosti kemino aktiviranih uinkov predstavlja perspe-ktivno zeleno tehnologijo mazanja. Da bi bilo v celoti omogoeno izkorianje te tehnologije, pa so vseeno potrebne e doloene izboljave na podroju stabilizacije suspenzij delcev trdnega maziva v mazalnih tekoinah.

  LITERATURA

  [1]K.Holmberg,P.Anderson,A.Erdemir:Globalenergycon-sumptionduetofrictioninpassangercars.TribologyInterna-tional47(2012)221234.[2]Regulation(EC)No715/2007oftheEuropeanParliamentandoftheCouncilof20June2007ontypeapprovalofmotorvehicleswithrespecttoemissionsfromlightpassengerandcommercialvehicles(Euro5andEuro6)andonaccesstovehiclerepairandmaintenanceinformation.OfficialJournal:Legislation161(2007)116.Retrievedfrom:http://eur-lex.europa.eu,23.6.2013.[3]Regulation(EC)No595/2009oftheEuropeanParliamentandoftheCouncilof18June2009ontype-approvalofmotorvehiclesandengineswithrespecttoemissionsfromheavydutyvehicles(EuroVI)andonaccesstovehiclerepairandmainte-nanceinformation.OfficialJournal:Legislation188(2009)113.Retrievedfrom:http://eur-lex.europa.eu,23.6.2013.[4]H.W.Kroto,J.R.Heath,S.C.OBrien,R.F.Curl,R.E.Smalley:C60:Buckminsterfullerene.Nature318(1985)162163.[5]R.Tenne,L.Margulis,M.Genut,G.Hodes:Polyhedralandcylindricalstructuresoftungstendisulphide.Nature360(1992)444446.[6]L.Margulis,G.Salitra,R.Tenne,M.Talianker:Nestedfullerene-likestructures.Nature365(1993)113114.[7]Y.Feldman,E.Wasserman,D.J.Srolovitz,R.Tenne:Highrate,gasphasegrowthofMoS2nestedinorganicfullerenesandnanotubes.Science267(1995)222225.

  Slika 4:ZdodatkomMoS2nanocevksejetrenjevprim-erjavissamimbaznimoljembistvenoznialo.Najniji

  koeficienttrenjajebilizmerjenprimazanjugladkeDLC-prevlekezoljemzdodanimiMoS2nanocevkamirazmaza-

  njenanocevk;(d)lomljenjealidrobljenjenanocevk

  VSREDIU:TRIBOLOKIUINKI

 • 20

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  AnaMarui

  POVPRENE MESENE PLAE

  Po dokonanem tudiju si vsak diplomant/-ka eli im prej dobiti slubo, e posebej z dobro plao ter z monostjo hitrega napredovanja. Zato smo se odloili raziskati podroje pla od zaetka delovne dobe do upokojitve.

  POVPRENE MESENE BRUTO PLAE INENIRJEV STROJNITVA

  Vpreglednici1sopodanipodatkiobrutoplaahinenirjevstrojnitvapostarostnihskupinah.Upotevatijetrebametodolokoomejitev,dapodatkizajemajoleosebe,kisobilezaposleneceloletopriistemdelodajalcuzapolnidelovnias.Vpodatkihsevskupinahpoklicevinenir/-kastrojnitva(16%),inenir/-kagradbenitva(5%),inenir/-kaelektrotehnike(6%)inprevajal-ec/-ka,tolma/-ka,lektor/-icaterdrugijezikoslov-ci/-ka(10%)pojavljajotudiosebessrednjeolskoizobrazbo(njihovdelejevoklepajih),vseostaleosebepaimajovijeolskoalivisokoolskoizobrazbo.

  Preglednica 1:PovprenemesenebrutoplaeinenirjevstrojnitvavSloveniji[1]

  Graf 1:Povprenemesenebrutoplaeinenirjevstrojnitvapoletih

  VSREDIU:POVPRENEMESENEBRUTOPLAEINENIRJEVSTROJNITVA-PREGLED

 • 21

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Vletu2011sejevstatistinihraziskovanjihzaelaup-orabljatinovaStandardnaklasifikacijapoklicev2008(SKP-08),kijenadomestiladotakratveljavnoStan-dardnoklasifikacijopoklicev(SKP-V2).Vpreglednici1sopodatkipoobehklasifikacijah:od2008do2010poSKP-V2inod2010do2012poSKP-08,podatkiza2010poSKP-08soprerauniizstareklasifikacijeSKP-V2.Zalajipregledstanjabrutoplastrojnihinenirkininenirjevsmonarediliegrafinopredstavitev,kjerlahkovidimo,dajebilanajnijazaetnikaplaaleta2009,najvijapaleta2012.Poudaritibielelitudi,daStatistiniUradRepublikeSlovenijenimaloenihpo-datkovgledenastopnjoizobrazbein/aliusmeritevza-poslenih.Topomeni,dasovtetevilkezajeterazlinestopnjeizobrazbekottudivsesmeristrojnitva.

  Za celoviteji pregled in primerjavo smo v grafu 2 predstavili bruto plae za leto 2012 za razline vrste izobrazbe.

  Primerjalismoinenirjezekonomisti,sociologiterjezikoslovci.Izgrafa2jerazvidno,daserazenpripre-vajalcih,sociologihininenirjihgradbenitvazaetna

  brutoplaabistvenonerazlikuje.Zatopasokarvelikaodstopanjapribrutoplaahzaposlenihs60inveleti.Vidimo,danajvijobrutoplaodosegajoekonomisti,najnijopaprevajalci,kisotudizaeliznajnijovrednostjobrutoplae.Inenirjistrojnitvasmogledenaomenjenepoklicedrugaskupinaznajnijopovprenobrutoplaona koncu delovne dobe, ki znaa 2,756 EUR za leto 2012.

  Izpodanihpodatkovjerazvidno,dasebrutoplaaspreminjaizletavletoinsevedagledenadelovnodobozaposlenega.Vidimo,danipravila,prikaterihletihnajbizaposlenidosegelnajvijobrutoplao,sajsetevilkepopodrojihzelorazlikujejo;npr.inenirjielektronikedoseejoviekbrutoplaepri5054letih,sociologipri5559letih,inenirjistrojnitvapapri60inveletih.Omenitijetrebatudi,dasovtepodatkezajeterazlinestopnjeizobrazbe,kiimajorazlinovisokeplae.

  Vir:[1]StatistiniuradRepublikeSlovenije,18.11.2013.

  Graf 2:Primerjavapovprenihbrutoplazarazlinapodrojazaleto2012

  VSREDIU:POVPRENEMESENEBRUTOPLAEINENIRJEVSTROJNITVA-PREGLED

 • 22

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Zodkritjemlaserjajesvetlobapostalanepre-cenljivoorodje.Inorodjasodomenastrojnikov.Ssvetlobolahkovma-terialevrtamoluknje,jihrazreemoaliparazrezanekosenazajzvarimo.Tudivrtanjevnajtrimaterial,diamant,svetlobinepredstavljaovire.Podrugistranipalahkossvetloboizdela-motudiizjemnotonemerilnikepomikov,kidaleprekaajokljunastamerilaalidrugemehan-skemerilnike.Svetloba,predvsemlaserska,sejetakopostavilaobbokklasinimmehanskimorodjem.

  Kljunalastnostsvetlobe,kiomogoaraznovrstneobdelave,jeta,dassebojnosienergijo.Toopazimo,konassonniarkipravprijetnopo-grejejo.Svetlobnaener-gijajenamretista,kiobstikuzobdelovancempovzroielenespre-membemateriala.Svet-lobapa,polegenergije,ssebojnositudigibalno koliino.Tojetistalast-

  nost,kijeodgovornazagibanje.Zassvetlobopovzroenomakroskop-skogibanjesnovi,kigaobravnavadisciplina,imenovanaoptodinami-ka,pavveiniprimerovniodgovornagibalnakoliinasvetlobetemvenjenaenergija.Stemprispevkomelimonakratkoodgovoritinatemeljnovpraanjeopto-dinamike:kakosvetlobapremikasnov?Posebejbomopoudarililonicomedenergijoingibalnokoliinoterrazloili,kakonamjezizvirnimeksper-imentomprvinasvetuuspeloizmeritielastinival,kigapovzroisevalnitlakpriodbojulaserske-gabliskanazrcalu.

  Predenpaselotimorazlagenaegaod-kritja,spregovorimonekajbesedozgodovinigibalnekoliinesvet-lobe.Povezavomedgibalnokoliinosvet-lobeinsposobnostjo,dalahkopremikasnov,jeponujaloopazovanjeneba.epredvekotpol

  OPTODINAMIKA KAKO SVETLOBA PREMIKA SNOV?

  dr.TomaPoarinprof.dr.JanezMoinaFakultetazastrojnitvo,UniverzavLjubljani,Akereva6,[email protected]

  tisoletjasoastronomiugotovili,dajerep kometavednoobrnjenstranodSonca(slika1).JohannesKeplerjebilprvi,kijevdeluDeCometisizleta1619zapisal,dajezasmerkometovegarepaodgovornasonnasvetloba,kinajbissevalnimtlakom,direktnomanifestacijogibalnekoliine,potiskalarepnavz-ven.Danesvemo,daimajokometi,kosepribliajoSoncu,dvarepaindajezasmerrjavegareparespretenoodgovorensevalnitlak.Teoretinona-povedotem,kakovelikajegibalnakoliinasvetlobe,pastaprvaponudilaJamesClerkMaxwellinAdolfoBartoli,obav70.letihprejnjegastoletja.Maxwelljesvojespoznanjeutemeljilnapodlagielektromag-netizma,Bartolipajepokazal,daesvetlobanebinosilagibalnekoliine,bibilstemkren2.zakontermodinamike.

  NekakovistemasujeWilliamCrookesizumilsvet-lobni mlinek (slika2).Tojeradiometernapravazamerjenjesvetlobneenergijealimoi.Danesseupor-abljapriizobraevanjukotdemonstracijatoplotnegastroja,kigapoganjasvetloba.Zavrtenjemlinkalahkozadostujeeto,dasemupribliamozroko,kisevainfrardeosvetlobo.Ugotoviliso,dasevrtipre-hitro,dabibilzapogonodgovorensvetlobnitlakaliprenesenagibalnakoliinasvetlobe.Vrtisenamre,kerseosvetljenidellopaticboljsegrejeodsennestraniinmolekulezrakanaosvetljenistraniboljtrkajooblopaticokotobdrugi.ebiuspeliizniititaterminiefektokolikegaplina,sositakratmislili,bimordalahkoizmerilisvetlobnitlak.

  Slika 1:RepakometaHale-Bopp[vir:Wikipedia]

  VSREDIU:OPTODINAMIKAKAKOSVETLOBAPREMIKASNOV?

 • 23

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  TojenaprelomustoletjavtakratnemRuskemim-perijuuspeloPetruNikolajeviuLebedjevutervZDAErnestuFoxuNicholsuinGordonuFerriejuHullu.Vevakuiraniprozorniposodisobilelopatice,podobnetistimizsvetlobnegamlinka,nakateresosvetili.Lopaticesobilevpetenatorzijovzmet.Izodklonavzmetisosklepalinavelikostgibalnekoliine,kisejeizsvetlobepreneslanalopatice.Sevalnitlakprizr-calnihlopaticah,kisoodbilesvetlobo,jebildvakratvejikotprirnihlopaticah,kisosvetloboabsorbi-rale.Tarezultatterujemanjemedmeritvamiinprejomenjenimateoretinimanapovedmajezadovoljiltuditiste,kisodomnevali,dasvetlobanimagibalnekoliine.Kotzanimivost:naprava,skaterosoverifici-ralisevalnitlak,jebilatakoobutljiva,dasojoneslivastronomskiobservatorijinznjomerilimosvet-lobe,kijeprihajalaodzvezd.

  Dosedajsonamakroskopskiprenosgibalnekoliineizsvetlobenatrdnosnovsklepalizgoljzopazovan-jemgibanjateianeelastinihteles.Taizmenjavagibalnekoliineimasedajirokouporabnovrednost.Vmikrosvetusekoristinaprimerzamanipulacijodrobnihobjektov(laserskapinceta)inohlajevanjesnovi(laserskohlajenje).Vmakrosvetupaonjejgovorijovsklopufotonskihraketnihpogonov(sonnojadro).Mipaporoamooprvi,kvantitativni,direktnimeritvielastinegavala,povzroeneganatrdnielastinisnoviizkljunossvetlobnimtlakom.RezultatimeritevsoobjavljenivugledniznanstvenirevijiPhysical ReviewLettersvoblikiznanstven-egaprispevkaznaslovomMeasurement of Elastic

  Waves Induced by the Reflection of Light,kisogaurednikiposebejizpostavili.

  Zarazumevanjeodkritjajetrebanajprejugotoviti,dajevsakotrdnoteloelastino.etemunebibilotako,bisezadnjikonectelesapremakniltakoj,kobigapotisnilinanjegovemprednjemkoncu.Tobikrilouveljavljenospoznanje,dainformacijavkakrnikolioblikinemorepotovatipoprostoruhitreje,kotpotujesvetlobapovakuumu.Informacijaopotiskutelesasenamreirivelikopoasnejekotsvetlobapovakuumu.irisevoblikimehanskih valov.Tosozgoinealirazredinevmaterialu,kipotujejoshitrostjonekajtisokilometrovnasekun-do.

  Oglejmosi,kakopotekainterakcijamedsvetlobnimbliskomintrdnoelastinosnovjo.Svetlobnibliskpriletizlevenaprednjoploskevtrdnesnovi(slika3).Nekajsvetlobeinznjosvetlobneenergijeseabsor-biravsnovi,nekajpasejeodbije.Absorbiranaener-gijapovzroi,dasematerialvokolicimestaodbojasvetlobenajprejsegreje(rdeipasnasliki3)inejegostotasvetlobneenergijedovoljnja,lahkopridetuditaljenjatercelodouparjevanjainstemodvze-mamaterialaablacije(manjkajoidelpovrinenasliki3).Segretasnovsehipomaraztegneinstemsproitermoelastine valove (TEV),kiserazirijopocelotnemmaterialu.Izparjenimaterialvasihspremljatudiizmetvejihkokovsnovispovrine.Kerjele-tausmerjenpretenovsmeristranodpovrine,elastinasnovprejmesunek,kipoeneablacijsko-inducirane valove (AIV).Zatadvame-hanizmajeodgovornapretvorbaabsorbiranesvet-lobneenergijevtoplototerkinetinoinpronostnoenergijosnovi.Ablacijsko-induciranivaljevzaetkupotujoazgoinainjezatoenoznaen,medtemkojetermoelastinidvoznaenintakosestavljenizzgoine,kijisledirazredina.Prvijesposobenpremaknititeietelesa,karopazimokotcelotnogibanjetelesapoprostoru(tooznaujejoprekinjenedaljicenasliki3),termoelastinipateganezmore.Ablacijsko-induciranivalprejmegibalnokoliinozaradiodrivaodvzetegamateriala,termoelastinipanastane,kersetrdnimaterialodrinesamodsebe.Topomeni,daablacijsko-induciranivalssebojnosigibalnokoliino,termoelastinipane.

  Slika 2:SvetlobnimlinekCrookesovradiometer[vir:Wikipedia]

  VSREDIU:OPTODINAMIKAKAKOSVETLOBAPREMIKASNOV?

 • 24

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  POLYCOM

  Tudiesevsasvetlobaodbijeinsestemnienergijeneabsorbiravsnovi,sevelastinitrdnisnovi,kotposledicaodbojasvetlobe,rodielastinival.Zataprispevekjeizkljunoodgovornagibalnakoliinasvetlobeinnjenaposledicasevalnitlak.esvet-lobassebojnebinosilagibalnekoliine,tegaprisp-evkanebibilo.Oblikatehsevalno-tlanih valov (STV)jepraktinoidentinaablacijsko-induciranim,ledajenjihovaamplitudavelikostnegaredamili-jonkratmanja.Tudisevalno-tlanivalovisosposob-nipremikatisnovpoprostoru.Takokotablacijsko-induciraniimajotuditermoelastiniamplitudenekajtisokratvejeodsevalno-tlanih,eposebejnepazimo.

  Izvirnostnaeprvemeritvesevalno-tlanihvalovjevtem,dasmouporabilipravposebnoultra-viso-koodbojnozrcalo,kiodbijevekot99,999 %vpadlesvetlobe(slika4).Takaspecialnazrcalaizdelujejozanovejespektrometre.UporabilismolaserskivirQX MAXslovenskegaproizvajalcaFotona,kateregaizhodnibliskimaenakomerenpreseniprofilintenz-iteteinsesicernamenskouporabljavdermatologijikotorodjezaodstranjevanjetetova.Sevalno-tlanevalovepasmoopazovalinazadnjistranizrcalaspiezoelektrinim (PZT) kontaktnim senzorjem po-mika.Takdetektorpomikovuporabljajozadetekcijoakustineemisijeintudijepotresovnaminiaturnihmaketah.

  KakopaPZT-senzorsplohzaznaelastinevalovevsnovi?Vsaki,kotseelastinivalodbijeodpovrinesnovi,vkaterijezaklenjen,semejnapovrinamalcepremakne.PZT-senzormeritakepremikepovrine.eseodbijetabodisiablacijsko-induciranibodisisevalno-tlanival,jepremikpovrinevoblikistopnice(glejsliko3).Povrinasepremakne,vendarsenevrnevprvotnolego.Celotnogibanjesnovijetakosestavljenoizdrobnih,hipnihskokov.epaseodpovrineodbijetermoelastinival,papovrina

  samozanihaokolilege,kijojeimelapredprihodomelastinegavala(glejsliko3).Teiesnovitakosasommiruje.

  Amplitudezaznanihsevalno-tlanihvalovsobileredavelikosti1 pikometer,karzaprimerjavoustrezalestotinkipremeraatomovzrcala.Termoelastinevalove,kiimajoamplitudeobiajnotisokratveje,namjeuspelozmanjatinaletretjinoamplitudesevalno-tlanih,karjeomogoiloneposrednoraz-poznavosevalno-tlanihvalov.

  Rezultatipredstavljajoneposrednoinneodvisnomeritevgibalnekoliinesvetlobenaelastinemtelesu.Sevalno-tlanivaloviodpirajonove eksperi-mentalne metodenapodrojuneporunegapreis-kovanjatrdnihsnovi,optodinamikeinresonatorske optomehanike.evuvodnihraziskavahpasejeizka-zalo,dasosevalno-tlanivalovipraktino uporabni zadoloevanjelaserskoinduciranegapokodbenegapragaultra-visokoodbojnihzrcal.

  Vedno,kopridedointerakcijemedsvetloboinsnovjo,jenadeluoptodinamika.Tajetemeljzarazumevanjelaserskihobdelovalnihprocesov.Nassvetlobopovzroenogibanjetrdneelastinesnovijenamretrebavednogledatikotnagibanje,kijesestavljenoizposameznihelastinihvalov.

  Slika 3:Shematinarazlenitevinterakcijemedsvetloboinsnovjo

  Slika 4:Shemamerilnegasistema

  VSREDIU:OPTODINAMIKA

 • zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  25

  POLYCOMPOLYCOMKOFJA LOKA, d. o. o.

  V podjetju Polycom kofja Loka, d. o. o. vam nudimo storitve predelave plastinih mas in izdelavo zahtevnih orodij za brizganje.

  Izdelujemotehninozahtevneizdelketermontiramosklopezarazlinapodroja: avtomobilskoindustrijo, kompresorskotehniko, elektroindustrijo, gospodinjskeaparate inizdelkezaosebnonego.

  ZaetkiPolycomasegajovleto1985,kosmozaelizdelomnaenemstrojuronegatipazabrizganjeplas-tikevkletnihprostorihdruinskehievkofjiLoki.

  Trdodeloinprecejnjeodrekanjestaomogoilauvedboprvihavtomatiziranihstrojevzapreprostejeizdelke.Nenehnosejepoveevalazahtevnostiz-delkov,irilaravenznanjainzaposlovanjenovihdelavcev.

  Leta1990smosepreselilinasedanjolokacijo,praviprodorpasejezaelleta1995:

  zdotedanjihdesetsejepovealotevilozapo-slenihna59,

  veszasluekjebilvloenvnovoopremo,avtoma-tizacijoinrobotizacijo,

  kupiliinopremilismoproizvodneinposlovneprostorevvelikosti4.500m2

  Podjetjejeskoziletaneprestanorasloinserazvijalo.Vletu2012smoodprlinovopodrunicovrnomljuvvelikosti8.900m2,kijeopremljenaznajsodobnejimistrojiinopremo.

  Obkonculeta2012jebilovpodjetjue149zapo-slenih.

  Vizija

  Vizijapodjetjajepostatisistemskidobaviteljvavto-mobilskiindustrijiinprepoznavendobaviteljsklopovzaostalapodroja.Vizijoseuresniujezizvajanjemstratekihnartovpodjetja,kiso:

  zagotavljanjezadovoljstvakupcev,partnerjev,zaposlenihinlastnikovpodjetja;

  mednarodnouveljavljanjenaevropskemtriu uvajanjeprocesanenehnihizboljavznamenom

  znievanjastrokov zagotavljanjekakovosti stalnoizobraevanjeinusposabljanjekadrov varovanjeokolja.

  Vabimo vas v svoje vrste

  Zaradihitregarazvojanenehnonudimomonostzaposlitvestrokovnjakomizrazlinihpodroij(orod-jarstvo,proizvodnja,marketing,).

  Velikovlagamovznanjenaihzaposlenih,zatojimnudimomonoststrokovnegaizpopolnjevanja.Zapo-sleneaktivnovkljuujemovrazvojinrastpodjetja,karpomeni,daspodbujamonjihovoustvarjalnostinjihspodbujamoksnovanjunovihidej.

  Zavsedodatneinformacijegledezaposlovanja,lahkopietee-mail:[email protected]:04/50-70-668.

  www.polycom.siPOLYCOMkofjaLokad.o.o.PoljanenadkofjoLoko764223PoljanenadkofjoLoko

 • 26

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  1. Vai osebni zaetki segajo v leto 1984, ko ste se kot obrtnik zaeli ukvarjati z brizganjem gume, lahko poveste kaj ve o tem?

  Takratnisemrazmiljalonekemvelikempodjetju,kotjetodanes,imelsemledodatnodejavnostdomanakmetiji.Zaetekjebilprecejprimitiven,delojepotekalolesklasinohidravlinopreozronimkrmiljen-jem.eodvsegazaetkapajebiloorodjarstvointegriranovsamoproizvodnjo.Vejina-predekjebilvidenelepoosamosvojitviSlo-venije.Takosmoleta1993zaelisodelovatis

  tujino,glavnatrnaniasobilaprototipnaorodja,stemsejezaelaidejairitiinrazvijati.Podjetjejehitronapredovalo,najvejipreskokjebilvletu1995,zaelismozizgradnjonovihprosto-rovinzvejimvlokomvsodobneavtomatiziranebrizgalnestroje.Naazgodbajespontanoras-la,medtemsmokmetijozaprli,prostorepaup-orabilizaproizvodnjo.Podjetjesejeirilo,stempajeprostorskastiskapostajalavednoveja,zatosmoleta2003velikdelproizvodnjepreselilivSevnico,nalokacijo,kjerjevasihdelovalopodjetjeJutranjka.Letospasmopreselilitudi

  INTERVJU: GOSPOD JANKO KOPRIVEC

  SILIKO, D. O. O.

  GospodJankoKoprivec,ustanoviteljindi-rektorpodjetjaSiliko,d.o.o.,jevletu2013najboljpoznanposelitvimatinegapodjetjananovolokacijo,naVrhniko,kjerjenekdajdelovalaIndustrijausnjaVrhnika,sedajpastojinov,sodobenrazvojniinproizvodnicen-ter.Glavnadejavnostpodjetjajeproizvod-njagumitehninih,silikonskihinplastinihizdelkovterorodijzabrizganjegume,vseodidejnezasnove,konstrukcijeinizdelaveorodjadovelikoserijskeproizvodnje.Grezahitrorastoepodjetje,kizaposlujevekot230oseb,tevilonovihsodelavcevpaseizletavletopoveuje.

  matinopodjetjenanovolokacijo,naVrhniko,kjerdelujerazvojnicenter,orodjarnainuprava,vSevnicipajeveinanaeproizvodnje.

  2. Marljivost in vztrajnost sta verjetno tesni sprem-ljevalki na vai poti

  ehoetepritidocilja,jetrebadelatikorake,vejeinmanje,dokonnegaciljapajepotrebnoogromnokorakov.Zaelsemnazelopreprostnain,brezprevzemanjaalilastninjenjaodprednikov,vcelotiodzaetka.epomislimnazaj,sobilipogojinemogoi,pavendarsejetrudnaneknainobrestovalinsemzado-voljen,dajetapotuspela,kinibilavednoronata.Potpatatrenutekezdalenikonana.Verjamemovzgodboinljudi,upamo,daboloetakonaprej.

  3. Vae podjetje je med najvejimi izdelovalci gumitehninih izdelkov v Sloveniji. Uspeno se povezujete z evropskim pa tudi slovenskim trgom, kateri je pomembneji?

  Prevladujesevedatujitrg,70%celotneproizvod-njeizvozimo,odtegaveinomavNemijo,nekajpatudivdrugeevropskedrave.Naglavnikupecjeavtomobilskaindustrija.Samosproizvodnjonemoremodobitiposla,eposebnonevSloveniji,kijezatonekonkurenna.Zatomoramobitiprisotnieprirazvojuproduktovinkupcuponuditikompletnostoritevodidejedoindustrializacijeizdelka.Kotreenoveinomadelamozaavtomobilskoindustrijo,patudizabelotehnikoindrugepanogeindustrije.Zaslovenskitrgnaprimerizdelujemorezervnedelezapodrojebeletehnike,stalnosodelujemozGore-njem,vtujinipasBoschem.Izdelkisoveinomaizgumealipavkombinacijiskovinoinplastiko(tes-nila,blailci,cevi,manete).

  INTERVJU:JANKOKOPRIVECSILIKO,D.O.O.

 • 27

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  4. Konkurenca je zdrava, pa vendar na tujih trgih e posebej mona, ta od podjetij zahteva nenehne inovacije. Kako pomembna so vlaganja v razvoj?

  Posebenpoudarekjenarazvoju,produktsamirazvi-jemoinganatotudiizdelamo.Vpodjetjustandard-nihkosovneizdelujemo.Vednovseproizvajamozaznanegakupca,semuprilagajamo,karpomeni,dajerazvojprinaemposlunujnopotreben.Tekojeoceniti,kolikodirektnonamenjamovrazvoj.tevilkasevsekakorgibljeod5do10%.

  5. Ne preivi najmoneja vrsta, niti najbolj in-teligentna; preivi tista, ki se najbolje prilagaja spremembam (Charles Darwin) bi lahko rekli, da enako velja za obstanek na triu?

  Tosevedadri.Namsejetopotrdilovletu2008.Mismostrokovnjakinapodrojugumarstva,vendarnismoosredotoenilenaentip,naaproizvodnjajezeloraznolika,tudinismovezanilenaenegavelike-gakupca.Poenistranigrezakaotizem,kerjetekosleditivsemspremembam,vendarpasejeleta2008toizkazalokotzaustreznoreitev,sajsmoletakoobstalinatriu.Trgnamjesevedapadel,priproiz-vodnjistalnihartiklovza40%,vendarsmoistoasnorazvijalinovetipeinstempritegnilinoveposlovnepartnerjeizvenavtomobilizma,simersmotudina-jboljkriznoletozakljuilis6%letnorastjoprometa.ProblemSlovenijeje,dasmomajhni,karpomeni,dasejetekoprebitinatujitrg.eimapodjetjemalce

  boljrazprenoproizvodnjo,jegledenatrenutnerazmerevsekakorstabilneje.Topapomenimnogovedelaintudinovegakadra.

  6. Vse od zaetka poslovanja podjetja ima pomembno vlogo poleg produkcije gumitehninih izdelkov tudi orodjarna. Lahko izpostavite kakno posebnost, specialnost?

  Konceptnaegaposlovanjajenajprejizdelavaoro-dja,natopaprodukcijaizdelkov.Mismospecialistinaorodjihzabrizganjegume,sajsmosivtehletihnabralivelikoizkuenj.Naaspecialnostsoorodjazageometrijskozahtevneizdelke.Kupcuponujamorazvojizdelkaterkonnoizdelavo.Smopatudizelofleksibilni,prinassepostopekodidejedoizdelaveorodjaodvijezelohitro.Vednosmovezaninaroke,tipasopravilomazelokratki.Zagotavljanjekratkihrokovjenaaprednostinstempridobimomarsikat-eriposel.

  INTERVJU:JANKOKOPRIVECSILIKO,D.O.O.

 • 28

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  7. Oitno je, da gospodarska kriza na nekatere lahko vpliva tudi pozitivno. Vae podjetje v zad-njih letih mono raste, prihodke ste poveali v povpreju za 22 % na leto. Kaj je kljunega pom-ena za rast v teh kriznih asih?

  Vpovprejutapodateksevedadri,prihodkipaletnonihajo.Odleta2006prihodkistrmorastejo,leta2010smodoseglimejo25milijonovprodaje,leta2012pa29milijonov.Bistvovsegaje,kajlahkodoseenatrgu.Druganajpomembnejapred-postavkapaje,dapodjetjemorabitizdravo,lastnikoz.tisti,kiupravljazodloitvami,podjetjanesmeizrpavati.Mivsaletavseprihodkereinvestiramonazaj.Tudileta2008jebilopodjetjezdravo,zatosmotokrizolajepreiveli.Nekatereaktivnostismocelodobiliodpropadlihpodjetij.Osredotoamosepredvsemnatuji,veinomaavtomobilskitrg,sajjeslovenskitrgpremajhen.Avtomobilisebodoproiz-vajalitudivprihodnje,mordavmanjikoliini,pavendarproizvodnjavsekakornebozamrla.Moramopabitikonkurenni.Podjetjemoraimetidoloeneprednosti.Mineiemoprednostivtem,dabibilinajcenejiinzatodobiliposel.Mikupcunudimocelotnopodporopriizdelavi,smozelofleksibilniinzatojekupecpripravljenplaatirazlikovceni.

  8. Kako pomembno je trenje?

  Trenjejepomembno,mitrimonavsenaine:odtujcev,kitrijozanas,donaih,kidelujejonatu-jem.Evropanitakovelika,prodajnikisemedsebojpoznajo,zatoinformacijehitrozaokroijo.Vekratsejeezgodilo,dasmodobiliposelpravzaradido-bregapriporoila.Doberglasgrehitrookrog,slabpaehitreje.

  9. Vztrajno poveujete tudi tevilo zaposlenih, kar je danes prava redkost, vsako leto povpreno zaposlite 20 novih sodelavcev.

  Trenutnonasjezaposlenih237.Zaposlimotolikonovihsodelavcev,kotjihpotrebujemo.Razmerjepostrukturiizobrazbesespreminja,vednovejeizobraenegakadra,sajvelikovlagamovrazvoj.Zaposlujemorazlienkader,odstrojnihtehnikovpa

  vsedodoktorjaznanosti.Vseboljiemoinenirskikader,predvsemstrojneinenirjesestoalisedmostopnjoizobrazbe.Pritempasovnaemposlu,torejvorodjarstvuinvproizvodnjinujnapraktinaznanja;inenirmoraznatikonstruirati,programirati,upravljatisstroji;oziromasepriuititehnologije.Nismopahierarhinopodjetje,izobrazbajesevedapomembna,nipakljunielement,pomembnejesosposobnostidelavca.

  10. Je na trgu dovolj usposobljenih inenirjev?

  Inenirjevjedovolj,trebapajihjeedodatnous-posobiti.Fakultetebimoraleizobraevatizaindus-trijo,sevedatudizaintitute,vendarvsevprimer-nemrazmerju.kodaje,danivejepovezavemedfakultetamiingospodarstvom,kjerbitudentjelahkopridobilitudivepraktinegaznanja.etudentdelaemedtudijemingadoloenopodrojepritegne,galahkoobravnavamopovsemdrugae,kotnekdo,kipridevpodjetjezdiplomobrezpravega

  INTERVJU:JANKOKOPRIVECSILIKO,D.O.O.

 • 29

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  praktinegaznanja.Tidveizobrazbizanasnistaenakovredni.Sotudiprimeri,konekateridiplo-mantitakojpriakujejoslubozdobroplaonanekemvijempoloaju.Prinassemoravsakna-jprejobleivkombinezoninspoznatiosnove,sajbotakolahkopostalboljitehnolog,programeripd,kerbocelotenprocesdobropoznal.Nemijanecvetizaradiraunalnikihhekerjev,ampakizhajajoizprimarneproizvodnje,tojeelezarstvo,strojegradnja,avtomobilizem,grezaosnovnoprimarnodeloproizvodnegastrojnitva.Opaam,daSlovencemmanjkavolje.Drubasejeskoziletazelospremenila.Preteklaletasokazalanato,dasedadobrozasluitizvsemdrugim,lezdelomne.Topaimaposledice!Ciljproizvodnjejebilinbovednoenaknareditiprodukt.Strojnitvopomenidelo,hkratipajetudiumetnost,kipredstavljaizziv.Nekaterizaposlenikararijo,kojimuspenareditinekajzahtevnega.Strojnitvomoraimetivsrcu,etenekajveseliinimavoljo,potemnobenartevnipreveoz.nobenkorakniodve.

  11. Kako skrbite za pravo energijo med zaposlen-imi?

  Nekaterisozdelomzadovoljni,drugihodijonadelozgoljzaradiplae,takokotpovsod,nikolinizavseidealno.Nekaterisepoistovetijospodjetjeminpozitivnogledajonavsespremembe.Sicerpame-nim,dazaposlenicenijo,danizamudpriizplailihpla,dajeregres,boinicaitd.

  12. Leta 2010 ste bili nominirani za gazelo Os-rednje Slovenije, v letu 2012 uvreni med 10 najboljih podjetij v Sloveniji, Rating leta, pojavljate se tudi na seznamu najbogatejih Slovencev Koliko vam pravzaprav pomenijo nagrade in nazivi, ali gre za potrditev lastnega/skupnega dela?

  Podjetjedobroposluje,tosoopazilitudidrugi.Enasamaosebateganezmore,zatojepomembnacelotnaekipaimamovizijoinvoljododela.Grezapotrditev,dagremovpravosmer,tajeplodpretek-lihodloitevininvesticij.Ratingletarazumem,dasmozelokorektnopodjetje,karjedanesdoberznak.Poudarjamo,damoravsaknareditisvojedelo,

  panajbotolastnikalidelavec,letakostvarilahkoteejodalje.Karsetielestvicnajbogatejihpajetako,dagrezavrednotenjeneesa,karninaprodaj.Podjetjelahkofunkcionira,doklerimazgodboinvrednost,zatogospodarskokrizotudirazmeromadobropremagujemo.Kersmoenolastnikopodjetje,setopripieeniosebi.Tunegrezaotipljivdenar.

  13. Kakne so vizije za naprej?

  Naglobalnemtrguelimoobdratiintudiiritisvojprostor.Pokorakihiskatidonosniposeltergraditilastnoblagovnoznamko,kiboprepoznavna.Imamovizijeintegasebomodrali.Konkurennostbonaraala,emursebomoprilagajali.enebomozmoglizdratikonkurennostitukaj,bopotrebnaselitevtudinadrugoprijaznejolokacijo.Ver-jemite,slovenskookoljeinzakonodajanistanajboljprijaznipodjetnitvu.

  14. Najlepa hvala za prijeten pogovor.

  SILIKO d. o. o.Traka31,1360Vrhnikatel:0038613648080fax:0038613648085e-pota:[email protected]

  Pripravila: Andreja Cigale

  INTERVJU:JANKOKOPRIVECSILIKO,D.O.O.

 • 30

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  KARIERNI CENTER NA FS

  ZnovembromjenaFakultetizastrojnitvoponovnoprieldelovatiKariernicenter.Kariernicenterboza tudente FSizvajal:

  Delavnice v izvedbi karierne svetovalke/svetovalk KC UL

  Namen:pridobivanjefunkcionalnihznanj,spretnosti,kompetencinosebnenaravnanostizaoblikovanjedobrezaposljivosti.

  a) Delavnica: Vse, kar morate vedeti o pisnih predstavitvah delodajalcu, pa niste imeli koga vpraati!

  b) Delavnica: CV klinika c) Predavanje: Sodobni pristopi iskanja

  zaposlitve d) Delavnica: Razgovor za zaposlitev &

  Elevator pitch

  Cilji: osveanjetudentovonujnostigra-

  ditvekariernepotievasutudija,nartovanje,izbiraciljevinpotrebnihdejanj,samoevalvacija;

  osveanjeotemkajjezaposljivost,de-javnikidobrezaposljivosti;zaposlenost:zaposljivost,zaposljivostvseivljenjskiprojektposameznika;

  pridobivanjenovihfunkcionalnihznanjinspretnostizauinkovitvstopinnastopnatrgudela;

  pripravaosebnihpripomokovzauinkovitesamopredstavitvedelodajal-cemindrugimpartnerjemnatrgudela;

  poznavanjesodobnihtrendovnatrgudela;

  poznavanjepostopkovizbirekandidatovzadelovnomesto;

  poznavanjenajpomembnejihpravilobnaanja;

  razvijanjesposobnostisamoevalvacijeinpostavljanjarealnihciljev;

  iskanjeprimernihstrategijzadoseganjeciljev;

  spoznavanjerazlinihoblikzaposlitvenihrazgovorov;

  poznavanjenajpogostejihpostopkov,uporabljenihnazaposlitvenihrazgovorih;

  zavedanjepoloajainprevzemanjesamo-odgovornostizasvojaravnanja;

  poznavanjetehnikekratkesamopred-stavitve;

  poznavanjenajpomembnejihpripomokov(npr.,osebnacvvizitka);

  razvijanjetehnikeelevatorpitcha; poznavanjeosnovnihtemeljevretorikein

  dobreganastopanja.

  SVETOVALEC:KARIERNICENTERNAFS

 • 31

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  31

  Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na karierno svetovalko na Fakulteti za strojnitvo,

  Andrejo Jurek prek e-pote: [email protected]

  KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI

  KOMPAS NA VAI KARIERNI POTIwww.kc.uni-lj.si

  ORGANIZACIJA PRED-STAVITEV DELODAJALCEV

  IN OBISKOV V REALNADELOVNA OKOLJA

  Namen:odpiranjemonostioblikovanjauinkovitihsocialnihmre,spoznavanjerazlinihpoklicnihinkariernihprilonosti,odpiranjeprilonostizaiskanjekakovostnihoblikdela,itd.Predstavitvedelodajalcevznotrajprostorovfakultetealineposrednovdelovnihokoljih.

  Cilji:

  poznavanjerazlinihdelovnihpodroij,de-lovnihnalog,najpomembnejihprofesionalnihizzivov;

  seznanjanjezzaposlitvenimiprilonostmivkonkretnihokoljih;

  seznanjanjeznainomrazmiljanja,priakovanji,zahtevami,profesionalnokulturo...razlinihdelodajalcev;

  odpiranjemonostizaoblikovanjeuinkovitihsocialnihmre;

  spodbujamopodjetnikonaravnanostbodoihdiplomantov.

  Namen:svetovanjeobpomembnihprelomnicah,nudenjekonkretnihinformacij,iskanjeoptimalnihreitev,razvijanjezavestionujnostivseivljenjskegauenjainoblikovanjakariere.Vseseboodvijalonaeljotudentke/tudentapopredhodnemdogovoruvokvirurednihtedenskihgovorilnihur.

  Cilji:

  spodbujatizavestonujnostivseivljenjskegra-ditvelastnekariere;

  spodbujatizavestopripravljenostinavseivljenjskouenje;

  svetovanjeinpomopriiskanjunajuinkovitejihpotikzastavljenimciljem;

  itd.

  INDIVIDUALNA KARIERNA SVETOVANJA GLEDE NA POTREBE TUDENTK IN

  TUDENTOV

  SVETOVALEC:KARIERNICENTERUL

 • 32

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  PISANJE VOILA/VABILAAndrejaCigale

  Decemberjeprazninias,asvonjapocimetu,potici,obdarovanjuterasstiskrokinizreeniheljazaprihajajoeleto.Jeastrkovskozarcempenine,druenjassvojiminajdrajimitertudiustvarjalniaspisanjavoilznanceminposlovnimpartnerjem.Zustreznozapisanimvoilom/vabilomkaemonaspotovanjenaslovnika,zatosebomovtokratnitemiposvetilipisanjule-teh.

  Nagovor:

  Spoljeprinagovorupomemben,razeneupora-bimooblikoSpotovani,taveljazamokiinenskispol.Primokemspolunidileme,nagovorimoSpotovani gospod.Pogostosezgodi,daenspolpritegnedrugega(skladenjskapritegnitev),naprimer: Spotovanigospaingospod(mokispol

  pritegneenskega) Spotovanagospaingospod(enskispol

  pritegnemokega).

  PrinagovoruenskegaspolajenagovorzgoljSpotovana brezimenainpriimkanapaen.PravilnojeSpotovana gospa Novak.

  Zanagovorompiemovejico,enatonadaljujemozmalozaetnico,epostavimoklicaj,panadalju-jemozvelikozaetnico.

  Primer: Spotovani,vabimvasnapraznovanje. Spotovani!Vabimvasnapraznovanje.

  Vikanje:

  Vsloveniniveljazaformalnooblikonaslavljanjavikanje,znjimizraamomedsebojnaingeneraci-

  jskarazmerja,prijateljskealiposlovnevezi,hkratipakaemonaposebnospotovanje.Vsloveninisepriobiajnemvikanjunamesto2.osebeednine(ti)uporablja2.osebamnoine(vi).Primer: tikanje(2.os.ed.):Tine, mi bo kmalu prinesel

  knjigo? vikanje(2.os.mn.):Klemen, boste zveer prili na

  sreanje?

  Pripisanjuvoila/vabila,kijenamenjenoeniosebi,sepriporoapisanjevam zvelikozaetnico(Vam).enagovarjamoveljudioz.poiljamosporoilopod-jetju,navadnopiemovamzmalozaetnico(nekaterijezikoslovcimenijo,dajezapiszvelikotudipravilen).Zvelikozaetnicoizraamoposebnospotovanjedonaslovnika.Vendartudienapiemovamzmalozaetnico,toneboizraalonespotovanja.Odloitevjetorejpovsempieva,pomembnoje,daseskozicelotnobesedilodrimoenakegazapisa(etudisevbesediluvekratponovi),naprimer:ZahvaljujemoseVamzaVaesodelovanje.

  Polvikanje:

  Polvikanjepogostozasledimopredvsemprigovorjen-ihbesedilih.Slovenskipravopispolvikanjazaenkratnepredvideva,vendarpasamarabakaenastilnozaznamovanost,torejznailnostknjinopogovornegajezika.Vpisnihbesedilihpolvikanjenizaelenointudigledenapravopisnapano,pravtakoznjimneizraamoposebnegaspotovanja.

  Primerpolvikanja: Spotovana,kdajbosteprila? Alibosteprebralaknjigo?

  Primervikanja: Spotovani,kdajbosteprili? Alibosteprebraliknjigo?

  Zapisovanje praznikov:

  Nekateripraznikisodravnipraznikiindelaprostidn-evivSloveniji,tisopredpisanizzakonom,drugipasoprazniki,kisejihlespominjamo,patudipraznujemo.

  JEZIKOVNIODTENKI

 • 33

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  33

  PoSlovenskempravopisusevsipraznikipiejozmalozaetnico,razentisti,kisoizpeljaniizosebnihimenalipriimkov.Primeripraznikov,kijihpiemozmalozaetnico: boi(25.december) novoleto(1.januar) dandravnosti(25.junij) danreformacije(31.oktober) danspominanamrtve(1.november)

  Prazniki,kisoizpeljaniizosebnihimenalipriimkovpiemozvelikozaetnico: Preernovdan(8.februar) Marijinovnebovzetje(15.avgust)

  Pravopispadopuatudinaelnomonost,dazvelikozaetnicopiemobesedezvelikosimbolnoinustvenovrednostjo.TorejdopuatudizapisBoi zvelikozaetnico.Novoletonavadnonitakointimeninsimbolenpraznik,zatojetekoloevati

  praznikepopomembnosti,karpavbesedilulahkodelujetudinerodno.Primer:Vesel Boi in sreno novo leto! Vsekakorpaseletovednopiezmalozaetnico.Najenostavnejizapisje:Vesel boi in sreno novo leto!

  Konni pozdrav:

  euporabimostavnipozdrav,potemzapiemopiko,naprimer:Vpriakovanjuvaegaodgovoravaslepopozdravljam.epazapiemonaprimer:Leppozdrav;Prijazenpozdrav;Sspotovanjempravopiszahtevazapisbrezloila.Samarabajedrugana,pogostjezapiszvejicoalisklicajem.Sasomabomordaprilodospremembe,sajborabaprevladala.

  Ljubljana, 14. decembra 2013

  Spotovani,

  vrata se e odpirajo v nov as, a srea vendarle ni v tem asu, temve v nas!

  Vesel boi ter zdravo in uspeno novo leto!

  Lep pozdrav Andreja Cigale

  JEZIKOVNIODTENKI

 • zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  34

  MDM,d.o.o.vabimedse

  TUDENTA (m/) 4. LETNIKA ALI ABSOLVENTA FAKULTETE ZA STROJNITVOzadelovprojektiviinineniringuprocesnetehnologijeOpis dela: sodelovanjepriizdelavitehnino-tehnolokedokument-

  acije; iskanjetehninihpodlaginreitevzakalkulacije; sodelovanjepriizdelavikalkulacijinkomercialnihponudb; sodelovanjepriizvedbitehninegadelaprojektov(indus-

  trija,manjiobjekti); komuniciranjezinvestitorji,podizvajalci,zaposlenimiv

  podjetju.Od prijavljenih kandidatov priakujemo: obvladovanjedelazvsajenimCAD-programom; eljopouenjuinspoznavanjuCAD/CAM-tehnologij; obvladovanjedelazMSOffice-a(Word,Excel,PowerPoint); aktivnoznanjevsajenegasvetovnegajezika; kreativnost,pozitivnonaravnanost,urejenost,natannost,

  samoiniciativnosttersposobnostzasamostojnointimskodelo.

  Izbranemu kandidatu ponujamo: stimulativnoplailo(podogovoru); samostojnoinodgovornodelozmonostjokasnejeza-

  poslitve; odlinedelovnepogojevmladem,dinamineminproaktiv-

  nemkolektivu; monostnapredovanja,dodatnegaizobraevanjateroseb-

  negainprofesionalnegarazvoja.Pogoji dela: krajopravljanjadela:SINJAGORICA(VRHNIKA); delovnias:ponedeljekpetek,7.0015.00Vse,kibisielelipostatidelnaegakolektivainizpolnjujetezgo-rajnavedenepogoje,vabimo,dasvojeprijavepoljetenae-mail:[email protected],EUT+38616203350F+38616203359www.sensum.eu

  MDM, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in ineniring d. o. o.Brnievaulica49A,1231Ljubljana-rnue

  PodjetjeMDM,d.o.o.evekot35letposlujenapodrojunerjavnegajekla.Dolgatradicijaohranjanjapronosti,kakovostitervisokestrokovnostistoritevjepreetaznetetimireferen-cami,pridobljenimivpartnerstvihzdomaimiintujimipodjetjiizkovinske,prehrambne,procesne,avtomobilske,kemineinfarmacevtskeindustrije.

  DanesjeMDM,d.o.o.sodobnoorganiziranopodjetje,kipolegproizvodneinstoritvenedejavnostiskrbizaveleprodajotermaloprodajoizdelkovoziromapolizdelkoviznerjavnegajeklainaluminija.Zaposlenisostrokovnousposobljeni,svojeznanjednevnoizpopolnjujejo,deloopravljajoskrbnoinprofesionalno,vodnosudosvojihkupcevinposlovnihpartnerjevsoustreljiviinprilagodljivi.Medsebojnokomuniciranje,sodelovanjeinspotovanjemedzaposlenimiustvarjajopozitivnoorganizaci-jskoklimo.Vodijonasjasnozastavljenavizijainskupnevred-notespotovanje,odgovornost,skrbzastranke,strokovnostinzanesljivost.

  Foto:AljoaRebolj

  USODNANIT

 • 35

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  Roni orodjarPOLYCOMKOFJALOKA,d.o.o.

  Zahteve: IV.stopnjaizobrazbetehninesmeri 5letdelovnihizkuenj dobropoznavanjeorodijzabrizganje

  plastike izkunjeizvodenjamanjihskupin

  Dela in naloge: I.izmenskodelo vodenjetimaronihorodjarjev

  sestavaoz.montaaorodjazabrizganjetermoplastov,

  pridobitevdokumentacije(tehninerisbe,navodila)zaizdelavoterpopravilasestavnihdelovorodij,

  pripravainobdelavanovihorodijzarednofunkcioniranje,

  oznaevanjeorodijskodami, preverjanjezatesnjenostihladilnih

  tekoin, svetovanjeprikonstrukcjizahtevnih

  orodijzabrizganjetermoplastov, sodelovanjestehnologompriprvih

  poskusihbrizganja, sodelovanjepriinventuriorodijin

  vodenjeorodnihkartotek, poznavanjeosnovtehnologijbruenja,

  vrtanja,rezkanjainstruenja, izvajanjeavtokontrole,kaizeninpoke-

  yoke, svetovanjepriizdelavitehnologijeza

  zelozahtevnedeleorodij, mentorstvoinprenosznanjananove

  kadre

  Kontaktni podatki:BarbkaRupar,strokovnisodelavecspodrojakadrovskedejavnosti;[email protected];04/50-70-668

  Razvojni tehnolog (PE rnomelj)POLYCOMKOFJALOKA,d.o.o.

  Zahteve: VI/2.stopnjaizobrazbetehninesmeri 5letdelovnihizkuenj znanjeanglekegaalinemkegajezika raunalnikoznanje:excel,word,autocad dobro poznavanje strojev za brizganje plastike (Krauss

  Maffei)

  Dela in naloge: I.izmenskodelo pripravainizvajanjerazvojnihinprojektnihnalogvskladus

  strategijoinciljiprojekta, prepoznavanjevplivnihparametrov, obvladovanjeparametrovprekoanalizinmetod, razvijanjeprocesaternjegovooverjanje, skrbzaanaliziranjekonkurennihtehnolokihreitev, razvojinvrednotenjekonceptovtehnolokihreitev, izvajanjetehnolokihspremembkonceptovinizdelkov, izdelavatehnolokedokumentacije, sodelovanjeskonstrukcijo,orodjarnopriizdelavirazvojno

  tehninedokumentacijeinrazvojuprototipnihorodij, nastavitevprocesnihparametrovnastrojih, optimiranjestrojevzaR&R, izdajaobvestilnastrojihtertehnolokihlistin, izdajadelovneganalogazapredhodnipreizkus, usposabljanjedelavcevnapodrojurazvojabrizganjainpri

  reevanjutekoeproblematikeR&R, obiskovanjepodizvajalcevplastinihdelovzapodrojeR&R

  insodelovanjeznjimitersvetovanjeinpomo, menjavaorodij, sodelovanjezzunanjimidobaviteljitehnolokeopremeKontaktni podatki:BarbkaRupar,strokovnisodelavecspodrojakadrovskedeja-vnosti,[email protected];04/50-70-668

  Vodja logistike (rnomelj)POLYCOMKOFJALOKA,d.o.o.

  Zahteve: VI/2.stopnjaizobrazbeorganizacijskeoz.tehninesmeri 3letadelovnihizkuenj zaeleno-izpitzaviliarja znanjeanglekegajezika raunalnikoznanje:MSOffice,zaeleno:Navision izkunjeizvodenjamanjihskupin

  Dela in naloge: I.izmenskodelo organiziranjeinnadziranjedelanapodrojutervodenjein

  usmerjanjesodelavcev Pripravarazporedadelazazaposlenevenotilogistike pripravaplanazaodpremoinorganiziranjeodpremena

  podlagidogovarjanjskupci Pripravaspremnedokumentacijezaodpremo poroanjevIntrastatoodpremah knjienjeizdelkovnazalogo izvajanjekontroleskladinihizdelkov reevanjereklamacijvzvezizdobavoinprevzemomblaga skrbzaprepoznavnoinracionalnodelovanjeprevzema

  blagainodpremeizdelkov optimizacijalogistinihpostopkov sodelovanjezlokacijovPoljanah skrbzaodvozodpadkov skrbzavzdrevanjeavtoparkaininternihtransportnihsred-

  stev vzdrevanjeinrazvojNicelabel(oznaevanjeizdelkov,skrb

  zastalnoizobraevanjepodrejenih,sodelovanjepripopisuzaloginpriinventuriblaga

  dogovarjanjeskupcigledeterminovinkoliinodprem organizacijatransportainskrbzaekonominostprevozov

  Kontaktni podatki:BarbkaRuparstrokovnisodelavecspodrojakadrovskedeja-vnosti,[email protected];04/50-70-668

  USODNANIT

 • ZVEZA STROJNIH INENIRJEV SLOVENIJEKarlovkacesta3,1000Ljubljana,Slovenija

  PROSTOR ZA POTNO ZNAMKO

  zv

  ez

  a

  st

  ro

  jn

  ih

  i

  n

  en

  ir

  je

  v

  sl

  ov

  en

  ij

  e

  ww

  w.

  zv

  ez

  a-

  zs

  is

  .s

  i

  svetstrojnitva

  WWW.RAZVITOVSLOVENIJI.SI