Suszenie i termiczne przekształcanie osadów z oczyszczalni ścieków

Embed Size (px)

Text of Suszenie i termiczne przekształcanie osadów z oczyszczalni ścieków

 • 04.09.2009

  Suszenie i termiczne przeksztacanie osadw z oczyszczalni ciekw

  Opracowane przezDipl.-Ing. Thomas Obermeier, Dipl.-Ing. Sylvia Lehmann

  TOMM+CThomas Obermeier Management & Consulting

 • 2

  Spis treci

  Suszenie i termiczne przeksztacanie osadw z oczyszczalni ciekw Europa

  - Regulacje prawne- Stan wykorzystywania osadw ciekowych

  Niemcy- Regulacje prawne - Stan wykorzystywania osadw ciekowych - Suszenie osadw ciekowych- Spalanie osadw ciekowych

  Proces suszenia osadw Proces spalania osadw

  - Spalanie osadw- Wspspalanie w elektrowniach, cementowniach- Przykad Monoverbrennungsanlage VERA, Hamburg

 • 3

  Europa Regulacje prawne

  Nowelizacja Dyrektywy 86/278/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony rodowiska, w szczeglnoci gleby, w przypadku wykorzystywania osadw ciekowych w rolnictwie

  Nowelizacja wielokrotnie odsuwana w czasie, w 2010 r. przypuszczalnie brak projektw,Na razie zoony zosta jedynie

  dokument roboczy z 2000 roku dotyczcy obnionych wartoci granicznych, faworyzujcy rolnicze wykorzystywanie osadw ciekowych

  Parametr 86/278/EWGaktualnie[mg/kg SM]

  Projekt dyrektywy1)Zacznik III/IV [mg/kg SM]

  Projekt dyrektywy1)2015[mg/kg SM]

  Projekt dyrektywy1)2025[mg/kg SM]

  Ow (Pb) 750 1.200 750 500 200

  Kadm (Cd) 20 - 40 10 5 2

  Chrom (Cr) n.b. 1.000 800 600

  Mied (Cu) 1.000 1.750

  1.000 800 600

  Nikiel (Ni) 300 - 400 300 200 100

  Rt (Hg) 16 - 25 10 5 2

  Cynk (Zn) 2.500 4.000

  2.500 2.000 1.500

  AOX adsorbowalne organicznie zwizane chlorowce

  brak 500 brak. brak

  LAS liniowe benzenosulfoniany alkilowe

  brak 2.600 brak. brak

  DEHP ftalan di(2-etyloheksylowy)

  brak 100 brak brak

  NPE etoksylowany nonylofenol brak 50 brak brak

  PAH Wielopiercieniowe wglowodory aromatyczne

  brak 6 brak brak

  PCB Polichlorowane bifenyle brak 0,8 brak brak

  PCDD/F polichlorowane dibenzofurany/predioksyny

  brak 100 ngTE/kg TM brak brak

  1)Working Document on Sludge 3rd Draft 2000Dokument Roboczy w sprawie Osadw ciekowych, trzecia wersja 2000

 • 4

  Europa Wykorzystywanie osadw ciekowychW zalenoci od kraju Europy, osady z oczyszczalni ciekw s w przewaajcej czci skadowane (np. Grecja) lub w przewaajcej czci wykorzystywane rolnictwo/kompostowanie (np. Republika Czeska), wykorzystywane i spalane w rwnych proporcjach (Niemcy, Austria) lub gwnie spalane (Holandia)

  1) Osady ciekowe, ktre nie s spalane, kompostowane, skadowane lub wykorzystywane rolniczo (np. przetwarzanie metodmokrego utleniania).

  otwa 19,0Slowenia 21,1Bugaria 27,3Estonia 28,1Litwa 40,8Sowacja 55,3Rumunia 55,5Norwegia* 70,9Irlandia 88,1Grecja* 126,0Republika Czeska* 172,3Austria* 254,3Holandia* 359,5Polska 533,4Hiszpania* 1 065,0Niemcy* 2 048,5

  * Dane pochodz z roku 2006rdo: Eurostat 2009, wasne dane

  1)

 • 5

  Niemcy Uregulowania prawne

  Rozporzdzenie o Osadach ciekowych (niem.: AbfKlrV), znowelizowane w 1992, komisyjny projekt zmian - 2009, przewidywane wejcie w ycie 2010 Obnienie progw zawartoci

  substancji szkodliwych o 70 - 90 % Rozporzdzenie o rodkach

  Nawocych (niem.: DMV), 2008Od 2017 wartoci zawartoci

  substancji szkodliwych z Rozporzdzenia DMV bd dotyczyy rwnie osadw ciekowych Z kilkoma wyjtkami dalsze

  obnianie poziomw zawartoci substancji szkodliwych

  Parametr Rozporzdzenie1992[mg/kg TM]

  Rozporzdzenie -Nowelizacja[mg/kg TM]

  Rozporzdzenie dotyczce rodkw Nawocych

  2008[mg/kg TM]

  86/278/EWGaktualne[mg/kg TM]

  Ow (Pb) 900 120 100 750 1.200

  Kadm (Cd) 10 2,5 1,0 bzw. 20* 20 - 40

  Chrom (Cr) 900 100 300 brak

  Mied (Cu) 800 700 n.b. 1.000 1.750

  Nikiel (Ni) 200 60 40 300 - 400

  Rt (Hg) 8 1,6 0,5 16 - 25

  Cynk (Zn) 2.500 1.500 brak 2.500 4.000

  PCB Polichlorowane bifenyle

  0,2 0,1 brak brak.

  PCDD/F polichlorowane dibenzofurany/predioksyny

  100 30 brak brak

  AOX adsorbowalne organicznie zwizane chlorowce

  500 400 brak. brak

  PFT brak 0,2/0,1 0,05 brak

  * Przy zawartoci P2O5 > 5 %

  Rolnicze wykorzystanie osadw ciekowych jest utrudnione przez zaostrzone wartoci dopuszczlane

 • 6

  Niemcy Wykorzystywanie osadw ciekowych

  W Niemczech, w roku 2007, zutylizowanych zostao okoo 2 milionw ton osadw ciekowych, przy czym ponad 50% z tendencj rosnc zostao poddanych spalaniu i 50% wykorzystaniu materiaowemu tutaj obserwujemy tendencjznikow, skadowanie dotyczyo 0,2% i nie odgrywa adnej roli

  592.552

  369.047

  75.230

  1.015.010

  4.647

  0

  500.000

  1.000.000

  1.500.000

  2.000.000

  2.500.000

  2007

  [t TM

  ]

  Rolnictwo Ksztatowanie krajobrazuPozostae metody wykorzystania materiaowego Utylizacja termiczna

  Skadowiska

  Utylizacja osadw ciekowychUdzia w % SM

  Skadowanie Rolnictwo Ksztatowanie krajobrazu, kompostowanie, inne metody wykorzystania materiaowego

  Spalanie

  () gromadzenia danych statystycznych, std przed 2007 dane nie sumuj si do 100% podsumowania 100%, SM-suchej masy

  rdo: Federalny Urzd Ochrony rodowiska, zestawienie danych Federalnego Urzdu Statystycznego 2008

 • 7

  Niemcy suszenie osadw ciekowych

  Instalacje suszenia osadw ciekowych stan 2004

  < 1.000 t SM/rok

  1.001 - 9.999 t SM/rok

  > 10.000 t SM/rok

  W Niemczech funkcjonuje okoo 70 instalacji suszenia osadw ciekowych

 • 8

  Niemcy suszenie osadw ciekowych

  W zalenoci od wydajnoci instalacji suszenia osadw ciekowych preferowane s rne metody. W niewielkich instalacjach przewaa suszenie energi soca i zimnym powietrzem, w rednich instalacjach stosuje si suszarki bbnowe, a w duych suszarki tarczowe

  Suszarka bbnowaSuszarka fluidalnaSuszarka tarczoweSuszarka sitowa/tamowaSuszarka sonecznaSuszarka niskotemperaturowaSuszarka cienkowarstwowaPozostae

  Metoda suszenia Ilo instlacji

  Suszarka bbnowa 18

  Suszarka tarczowa 14

  Suszarnia soneczna 10

  Suszarnia niskotemperaturowa 9

  Suszarka fluidalna 6

  Suszarka sitowa/tamowa 5

  Suszarka cienkowarstwowa 5

 • 9

  Niemcy spalanie osadw ciekowych

  W Niemczech funkcjonuje 17 instalacji spalania wycznie osadw ciekowych o cznej wydajnoci rocznej okoo550.000 t s.m.

  W piciu instalacjach nalecych do duych zakadw przemysowych: Wacker, BASF, Infraserv, Ciba i Infracorwspspalanych jest rocznie okoo66.000 t s.m..

  W 27 elektrowniach mona spali783.000 t s.m.

  W 9 spalarniach odpadw mona spali 140.000 t s.m..

 • 10

  Niemcy spalanie osadw ciekowych

  W analizie wzrostu wydajnoci spalania osadw ciekowych, ktrych w sumie okoo 2 miliony ton rocznie poddawanych jest przetworzeniu termicznemu, mona zauway, e tendencja zwykowa dotyczy gwnie wspspalania z wglem i odpadami, ale take w cementowniach

  Verbrennungskapazitten [t TM/a]

  2003 2004 2005 Kapazitten langfristig

  Monoverbrennung kommunal 378.000 482.800 550.000 550.000

  Monoverbrennung industriell 40.000 40.000 66.000 66.000

  Kohlekraftwerke 310.000 667.000 783.000 1.200.000

  Mllverbrennungsanlagen 46.000 49.000 71.000 130.000

  Vergasung 55.000 55.000 65.000 65.000

  Zementwerke - 85.000 85.000 ~ 190.000

  Summe 829.000 1.378.800 1.620.000 2.201.000

  rdo: Termiczne przetwarzanie osadw ciekowych spalanie i wspspalanie - G.Hiller, Zweckverband Klrwerk SteinhuleKlrschlammverwertung Mono- oder Mitverbrennung, G.Hiller, Zweckverband Klrwerk Steinhule

  Wydajno spalarni (w tonach SM rocznie)

  Komunalne spalarnie osadw

  Przemysowe spalarnie osadw

  Elektrownie wglowe

  Spalarnie odpadw

  Zgazowanie

  Cementownie

  Suma

  Wydajno spalania dugofalowo

 • 11

  Metody spalaniaSpalanie Metody alternatywne Wspspalanie

  PrzemysoweZoe fluidalnePiece pitrowe (pkowe)Piec pkowy ze zoem fluidalnymPiec cyklonowyFlammenkammer

  Mae instalacjeZoe fluidalne

  - KALEGO- ES+S- Krger, PYROFLUID

  Ruszt- Aldavia, AWINA- Krger, BioCon- Huber, sludge2 energy

  Specjalne- Andritz EcoDry1)- Eisenmann, Pyrobuster 2)

  1) Piec cyklonowy 2) rotacyjny rdo: atz

  PrzemysoweZgazowanie

  - Zoe stae pod cinieniem- Generator fluidalnego zgazowywania- Konwersja- Metoda Thermoselect

  Piroliza- Metoda Schwel brenn - verfahren- Konwersja niskotemperaturowa

  Mae instalacjeZgazowanie

  - Kopf AG, Kopf-verfahren- G&A / Unitechnik- OHL / Polytherm

  Piroliza- Termokataliza- PYROMEX- US Prozesstechnik, HD-PAWA-Therm

  PrzemysoweSpalanie odpadw

  - Spalanie rusztoweSpalanie wgla

  - Palenisko z suchym odprowadzeniem - Spalanie fluidalne- Paleniska pyowe

  - Spalanie wysokotemperaturowe- Paleniska wysokotemperaturowe

  Przemysowe- Produkcja cementu- Produkcja wapna- Produkcja asfaltu- Spalanie osadw z papierni

  c1

  c2

  c3 c4

 • Folie 11

  c1 W tym wypadku nie znajduj odpowiednika w PLcomprende.pl; 08.09.2009

  c2 Nie mam pewnoci, ale te brak rdecomprende.pl; 08.09.2009

  c3 http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/inzynieria_srodowiska/c_utylizacja_odpadow/index1.php?menu=06&domenu=06/10&nrPorzadkowy=7&strona=0&podMenu=T&wczytaj=technologie/termiczne/technolog_schwel/opis.htm

  brak innych rdecomprende.pl; 08.09.2009

  c4 W obu przypadkach chodzi o paleniska osigajce temperatury pozwalajce na topienie ulacomprende.pl; 08.09.2009

  http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/inzynieria_srodowiska/c_utylizacja_odpadow/index1.php?menu=06&domenu=06/10&nrPorzadkowy=7&strona=0&podMenu=T&wczytaj=technologie/termiczne/technolog_schwel/opis.htm

 • 12

  Koszty wykorzys