Click here to load reader

SUNDSVALLS KOMMUN rsredovisning-2009.pdf Av de 5,2 miljarderna går ca 2,1 miljarder till skola och förskola, ca1,9 miljarder till äldreomsorg och socialt stöd. Till samhällsbyggnad,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SUNDSVALLS KOMMUN rsredovisning-2009.pdf Av de 5,2 miljarderna går ca 2,1 miljarder till skola...

 • ÅRSREDOVISNING 2009 1

  SUNDSVALLS KOMMUN

  Årsredovisning 2009

 • 2 ÅRSREDOVISNING 2009

  Årsredovisning 2009 Sundsvalls kommun, koncernstaben, ekonomi- och verksamhetsstyrning Omslagsbild: Utsnitt av mosaik, av Nils Wedel, på gamla Posthuset, Sundsvall, Foto: Olle Melkerhed Produktion: Kontorsservice, Sundsvalls kommun

 • ÅRSREDOVISNING 2009 3

  Kommunens ekonomi

  180

  160

  140

  120

  100

  80

  60

  40

  20

  0 2005 2006 2007 2008 2009

  Årets resultat, exklusive jämförelsestörande poster, är väsentligt bättre än tidigare år och första gången över 100 mkr. Det är viktigt att kommunen har ett positivt resultat och därmed en ekonomi i balans, till exempel för att ha större handlingsfrihet vid oförutsedda händelser.

  Kommunen omsätter ca 5,2 miljarder koronor 2009. Av dessa är 4,2 miljarder kronor skatteintäkter och statsbidrag.

  Avgifter

  Bidrag

  Övriga intäkter

  Skatteintäkter

  Generella statsbidrag

  Intäkter Generella statsbidrag Avgifter

  Bidrag

  Övriga intäkter

  Skatteintäkter

  Kommunens ekonomi

  Av de 5,2 miljarderna går ca 2,1 miljarder till skola och förskola, ca1,9 miljarder till äldreomsorg och socialt stöd. Till samhällsbyggnad, bl a vägar och kollektivtrafik går 0,5 miljarder kronor och till fritid och kultur går 0,3 miljarder kronor. Till insatser för arbete och tillväxt, till exempel arbetsmarknadsåtgärder, går ca 0,4 miljarder kronor.

  Vad används pengarna till?

  Utbildning

  Vård och omsorg

  Samhällsbyggnad

  Fritid och kultur

  Arbete och tillväxt

  7%

  41%

  37%

  9% 6%

  8% 4%

  6%

  7%

  75%

 • 4 ÅRSREDOVISNING 2009

  Processer

  HUVUD- PROCESSER

  Analys Planering Styrning Uppföljning LEDNING Syfte: säkerställa att önskat resultat uppnås inom ramen för befint- liga resurser

  MÅLGRUPPER

  Sundsvalls kommuns verksamheter är indelade i så kallade processer. Det finns fem huvudprocesser i Sundsvalls kommun: • Utbildning • Vård och omsorg • Samhällsbyggnad • Fritid och kultur • Arbete och tillväxt (som från och med 2010 kallas näringsliv och arbete)

  Huvudprocesserna innehåller kommunens arbete med att ge stöd och service till kommunens medborgare. Dessutom finns två stödprocesser som stöder huvudprocesserna: • Verksamhetsstöd • Ledningsstöd

  Så styrs Sundsvalls kommun

  Varje process finns beskriven i sina respektive avsnitt i verk- samhetsberättelsen på sida 10 och framåt.

  Målen och uppdragen kommer från de förtroendevalda Kommunen är politiskt styrd. Varje år beslutar kommunfull- mäktige om vilka mål som ska gälla för varje process och vilka resurser som ska användas i arbetet. Det gör man i dokumen- tet mål och resursplan för Sundsvalls kommun (MRP). I MRP ger kommunfullmäktige också kommunens nämnder konkreta uppdrag.

  Arbetet följs upp i flera omgångar Arbetet i kommunen med att nå målen i MRP följs upp i tre omgångar. Det sker i två tertialrapporter (var fjärde månad) och i kommunens årsredovisning.

  UTBILDNING

  Syfte: att tillgodose behovsanpassad vård och omsorg

  Syfte: att tillgodose behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur

  Syfte: att ge förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv

  Syfte: att ge förutsättningar för företagens utveckling och att stärka individens anställningsbarhet

  Syfte: att tillgodose barns och ungdomars behov av lärande och utveckling

  VÅRD OCH OMSORG

  SAMHÄLLSBYGGNAD

  FRITID OCH KULTUR

  ARBETE OCH TILLVÄXT

  STÖD Syfte: att stödja lednings- och huvud- processerna genom att tillhandahålla interna tjänster och produkter

  (analys, planering, styrning, uppföljning) (intern service och administrativ utveckling) VerksamhetsstödLedningsstöd

 • ÅRSREDOVISNING 2009 5

  Innehåll

  KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Nämnder & förvaltninagar Bolag & kommunalförbund

  Kommunens organisation

  * Nämnden för arbetsmarknad, vuxen- utbildning och integration

  ** Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integratio

  ***Sundsvalls kommuns Industrifastig- hetsutveckling AB - SKIFU

  STADSBACKEN AB

  SUNDSVALL ENERGI AB Sundsvall Elnät AB -Servanet AB (80%) Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB (75%)

  MITTHEM AB SUNDSVALL VATTEN AB MittSverige Vatten AB (80%)

  SKIFU AB*** Sundsvall Parkera AB Stuvaren Sundsvall AB

  SUNDSVALL ARENA AB

  FOKUSERA UTVECKLING SUNDSVALL AB

  SUNDSVALL OLJEHAMN AB

  SUNDSVALL LOGISTIKPARK AB

  SUNDSVALLS HAMN AB (85%)

  SUNDSVALL-TIMRÅ RÄDDNINGS- TJÄNSTFÖRBUND (81,75%)

  NORRA KAJEN EXPLOATERING AB (50%)

  SCENKONST I VÄSTERNORRLAND AB (40%)

  SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRING AB (26,9%)

  KOMMUNREVISION

  Kommunstyrelsens ordförande................6 Gör det goda livet möjligt ...........................7

  Förvaltningsberättelsen God ekonomisk hushållning .......................8 Verksamhet

  Utbildning ..................................................10 Vård och omsorg ..................................12 Samhällsbyggnad ....................................14 Fritid och kultur .....................................17 Arbete och tillväxt ...............................20 Verksamhetsstöd och ledningsstöd............................................ 23

  Ekonomi Samhällsekonomi ..................................25 Finansiella mål .........................................26 Finansiell analys kommunen ............28 Finansiell analys koncernen ..............32 Finansiell struktur ..................................33 Fem år i sammandrag .........................35 Nämndsuppföljning ..............................36 Driftredovisning .....................................41 Investeringsredovisning ......................42 Medarbetare ........................................43 Koncernens miljöarbete ..............45 Bolag och kommunal- förbund ................................................. ....47

  Räkenskaper

  Resultaträkning och betalningsflödes- analys ....................................................................52 Balansräkning ...................................................53 Noter....................................................................55

  Revisionsberättelse ......................................65 Redovisningsprinciper .................................66 Ekonomiska begrepp ..................................67 Förklaringar och förkortningar ..............68 Indikatorer............. .............................................69

  KOMMUNSTYRELSE Koncernstaben

  BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Barn- och utbildning

  SOCIALNÄMND Socialtjänsten

  SERVICE -OCH TEKNIKNÄMNDEN Service och teknikförvaltningen

  KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Kultur & Fritid

  NAVI* FAVI**

  STADSBYGGNADSNÄMND Stadsbyggnadskontoret

  MILJÖNÄMND Miljökontoret

  LANTMÄTERINÄMND Lantmäterikontoret

  FÖRTROENDENÄMND ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarkontoret

  VALNÄMND

 • 6 ÅRSREDOVISNING 2009

  Kommunstyrelsens ordförande

  2009 blev året då krismedvetenheten sjönk in i sunds- vallsborna. Sveriges kommuner och landsting, SKL, kom med sin prognos i april och gjorde oss alla uppmärksam- ma på hur den ekonomiska krisen slog mot kommun- och landstingssektorn i hela Sverige. Där kunde vi se hur Sundsvalls kommun också drabbades. Så fort vi såg hur illa det faktiskt var vidtogs ett inköpsstopp för alla verksamheter. Vi politiker såg det som nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om situationen och gav kommundi- rektionen i uppdrag att lista allt som fanns att göra be- sparingar på. I juni fick vi i den politiska majoriteten en bruttolista över möjliga besparingar. Vi valde att skjuta upp beslutet om kommunens mål och resursplan, MRP 2010, till september istället för att ta den i juni. Detta gav oss möjlighet att göra ett gediget arbete med kom- mundirektionens lista. Vårt uppdrag bestod i att göra prioriteringar för att spara 400 miljoner kronor under fyra år.

  De politiska besluten togs om besparingarna. Därefter gjordes ett omfattande arbete i förvaltningar och verk- samheter. Det arbetet har gjorts med ansvarsfullhet och stor krismedvetenhet. Det goda resultatet av omställ- ningsarbetet uppnåddes tack vare personalens och verk- samheternas engagemang och arbetsinsats. Dessvärre är detta bara början. Under 2010 och 2011 kommer detta arbete fortsätta och det gäller för oss alla att tänka i nya banor för att skapa nya arbetssätt och klara hem kom- munens ekonomi. Självklart har vi från politiskt håll avsatt resurser för omställningsarbete. Det är viktigt att i ett sådant läge se både de personer som får lämna sina anställningar och dem som blir kvar. Sundsvalls kom- mun behöver kompetens för framtiden också.

  Trots de stora besparingarna har vi mycket positivt att se tillbaka på och glädjas åt. Vår fina kulturskola fyllde 50 år och det firades med ett flertal bejublade kon- serter. Kulturskolan är öppen för alla och är avgiftsfri. Sundsvalls gymnasieskola blev bäst rankad i Sver