Styresett og demokrati i Norge - Universitetet i oslo Globalisering inneb£¦rer mer makt til overnasjonale

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Styresett og demokrati i Norge - Universitetet i oslo Globalisering inneb£¦rer mer makt...

 • Styresett og demokrati i Norge

  Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no

 • Globalisering og demokratisering

  Global spredning av liberalt demokrati

  … men samtidig svekking av det reelle innholdet i demokratiet

 • 31 %31 % 74 %74 %

 • Liberalt demokrati, delvis demokrati, autoritært styresett

 • Demokratisk rom og underskudd Point of departure: real world democracies contain a complex mix of democratic deficits and democratic political spaces, offering both obstacles and opportunities for democratic politics

  Assessing democracy

  Democratic deficits and spaces located:

  • In formal constitutional and political arrangements

  • At different levels of government accountability

 • Luckham, R., Goetz, A.M. & Kaldor, M. (2003). Democratic Institutions and Democratic Politics. In: S. Bastian & R. Luckham (eds.). Can democracy be designed? London: Zed

 • Luckham, R., Goetz, A.M. & Kaldor, M. (2003). Democratic Institutions and Democratic Politics. In: S. Bastian & R. Luckham (eds.). Can democracy be designed? London: Zed

 • Luckham, R., Goetz, A.M. & Kaldor, M. (2003). Democratic Institutions and Democratic Politics. In: S. Bastian & R. Luckham (eds.). Can democracy be designed? London: Zed

 • Luckham, R., Goetz, A.M. & Kaldor, M. (2003). Democratic Institutions and Democratic Politics. In: S. Bastian & R. Luckham (eds.). Can democracy be designed? London: Zed

 • Globalisering Demokratisk underskudd ?

  Globalisering innebærer mer makt til overnasjonale institusjoner men disse er i liten grad under demokratisk kontroll

  Økonomisk globalisering begrenset handlingsrommet for demokratiske regimer (choiceless democracies)

  Nyliberalt styresett begrenser hvilke ”public affairs” som kommer under demokratisk kontroll

  Nyliberalt styresett (governance) skaper nye former for deltagelse, men svekking av tradisjonelt folkestyre

  Sameksistens av formelle liberaldemokratiske institusjoner og svekket reelt folkestyre i kontekst av globalisering

 • Kilde: Olle Törnquist

 • Styresett og demokrati i Norge

  Hva skjer med styresett og demokrati i Norge i en Hva skjer med styresett og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering?kontekst av globalisering? Hva er generelt og spesielt med Norge som case?Hva er generelt og spesielt med Norge som case?

  Noen hovedtema fra Makt og demokratiutredningen:Noen hovedtema fra Makt og demokratiutredningen: SvekketSvekket suverenitetsuverenitet NyliberaltNyliberalt styresettstyresett IndividualiseringIndividualisering En velferdsstat i omstillingEn velferdsstat i omstilling Et svekket representativt folkestyreEt svekket representativt folkestyre Lokalt selvstyre og forvaltningLokalt selvstyre og forvaltning RettsliggjRettsliggjøøring av samfunnet ring av samfunnet

 • Noen norske nøkkelfaktorer

  Stabilt politisk systemStabilt politisk system Store oljeressurserStore oljeressurser En sterk velferdsstat med sterk politisk En sterk velferdsstat med sterk politisk legitimitetlegitimitet Politisk organisering og mobiliseringPolitisk organisering og mobilisering Korporativt system med formelle og Korporativt system med formelle og uformelle relasjoner mellom stat, folkelige uformelle relasjoner mellom stat, folkelige bevegelser og nbevegelser og nææringslivsaktringslivsaktøørerrer

 • Er Norge en selvstendig stat?

  Overnasjonale avtaler og innlemmelse av Overnasjonale avtaler og innlemmelse av internasjonale rettighetskonvensjoner i norsk internasjonale rettighetskonvensjoner i norsk lov gjlov gjøør at Norges lovgivende forsamling, r at Norges lovgivende forsamling, Stortinget, har frasagt seg suverenitetStortinget, har frasagt seg suverenitet

  EU og EEU og EØØSS--avtalen (markedsstyring)avtalen (markedsstyring) Menneskerettighetslovgivning Menneskerettighetslovgivning (rettsliggj(rettsliggjøøring)ring)

  Skaper usikkerhet rundt Grunnlovens Skaper usikkerhet rundt Grunnlovens paragraf paragraf 1 om Norge som et selvstendig rike1 om Norge som et selvstendig rike

 • Nyliberal styringsideologi

  Staten i etterkrigstida: Den politiserte statenStaten i etterkrigstida: Den politiserte staten

  Siden 1980Siden 1980--tallet har Norge gradvis beveget tallet har Norge gradvis beveget seg over mot en seg over mot en nyliberalnyliberal styringsideologi styringsideologi med en mer tilbaketrukket og koordinerende med en mer tilbaketrukket og koordinerende statlig rollestatlig rolle

  Privatisering, fristilling, konkurranseutsetting Privatisering, fristilling, konkurranseutsetting og markedsretting av offentlige oppgaverog markedsretting av offentlige oppgaver

  Kostnadseffektivitet har blitt et viktig Kostnadseffektivitet har blitt et viktig forvaltningspolitisk mforvaltningspolitisk mååll

 • Konsekvenser av nyliberal styringsideologi

  En fragmentert statEn fragmentert stat PPolitiskolitisk ledelse mister makt men har likevel ledelse mister makt men har likevel ansvar ansvar FFristilteristilte etater og private aktetater og private aktøører frer fåår mer makt r mer makt men fraskriver seg ansvarmen fraskriver seg ansvar

  Uklar rollefordeling mellom politikk og forvaltningUklar rollefordeling mellom politikk og forvaltning AdministrativAdministrativtt handlingsromhandlingsrom utvidet putvidet påå bekostning bekostning av politisk ledelse.av politisk ledelse. Fra statsborger med makt gjennom Fra statsborger med makt gjennom stemmestemme-- seddelenseddelen, til forbruker med makt i form av , til forbruker med makt i form av rettigheter og rettigheter og ’’kjkjøøpekraftpekraft’’

 • Konsekvenser av nyliberal styringsideologi

  Norge har institusjonelle forutsetninger som Norge har institusjonelle forutsetninger som likevel skaper forutsetninger for likevel skaper forutsetninger for åå hhååndtere ndtere utfordringer skapt av globaliseringen, ogsutfordringer skapt av globaliseringen, ogsåå gjennom offentlig sektor gjennom offentlig sektor

  BBl.al.a. store olje. store olje-- og gassinntekter som sikrer og gassinntekter som sikrer ressursgrunnlag for velferdsordningerressursgrunnlag for velferdsordninger

 • Folkestyrets forvitring og politikkens retrett

  En forskyvning fra formell politisk deltagelse En forskyvning fra formell politisk deltagelse (valg, partier (valg, partier etcetc) mot andre former for ) mot andre former for deltagelse og politiske ytringsformerdeltagelse og politiske ytringsformer Politiske partier i en ny virkelighetPolitiske partier i en ny virkelighet

  Fra masseparti til nettverksparti med mer Fra masseparti til nettverksparti med mer sammensatte velgergruppersammensatte velgergrupper Mindretallsparlamentarismens problemMindretallsparlamentarismens problem Profesjonalisering av lederskap og sekretariatProfesjonalisering av lederskap og sekretariat SSæærlig store utfordringer lokaltrlig store utfordringer lokalt

  Svekket representativt folkestyre som forsterkes Svekket representativt folkestyre som forsterkes av rettsliggjav rettsliggjøøringen av det norske samfunnetringen av det norske samfunnet

 • De brede folkebevegelsene (bondeDe brede folkebevegelsene (bonde--, arbeider, arbeider--, , avholdavhold--, idrett, idrettsbevegelsersbevegelser m.flm.fl.) .) er svekket og er svekket og erstattet av erstattet av ””her og nher og nå”å” organisasjoner organisasjoner (desentralisert(desentralisert, spesialisert, nettverksbasert, , spesialisert, nettverksbasert, profesjonalisert, lobbyisme) profesjonalisert, lobbyisme)

  Skapt av kulturell globalisering som fremmer Skapt av kulturell globalisering som fremmer individualiseringindividualisering Fra konfliktFra konflikt-- og samfunnsorientert til og samfunnsorientert til konsensuskonsensus--ogog personorientertpersonorientert MediMediaa--regisertregisert offentlighetoffentlighet Organisering for Organisering for åå tilfredsstille umiddelbart ftilfredsstille umiddelbart føølte behovlte behov Ulik tilgang til sosiale og politiske ressurser skaper og Ulik tilgang til sosiale og politiske ressurser skaper og forsterker sosiale ulikheterforsterker sosiale ulikheter

  Nye organisasjonsformer

 • Lokaldemokrati i krise

  Lokalt folkestyre redusert gjennom stramme Lokalt folkestyre redusert gjennom stramme rammevilkrammevilkåår/effektivitetshensyn kombinert med r/effektivitetshensyn kombinert med rettighetslovgivningrettighetslovgivning Fra forvaltningskommuner til servicekommuner Fra forvaltningskommuner til servicekommuner (lokale iverksettere av nasjonalstatlig politikk)(lokale iverksettere av nasjonalstatlig politikk) Reformene pReformene påå 19801980--tallet som skulle gi tallet som skulle gi øøkt kt kommunalt selvstyre har i praksis begrenset den kommunalt selvstyre har i praksis begrenset den lokale politiske autonomienlokale politiske autonomien

  Rettighetslovgivning, nasjonale standarder, Rettighetslovgivning, nasjonale standarder, øøremerking, detaljstyring og stramme budsjettvilkremerking, detaljstyring og stramme budsjettvilkåårr Enkeltmennesker har fEnkeltmennesker har fåått positive rettskrav til tt positive rettskrav til velferdsstatens ytelser, med kommunal plikt til velferdsstatens ytelser, med kommunal plikt til åå innfri innfri kravenekravene

 • Rettsliggjøring av politikken

  Nye Nye ååpni