Click here to load reader

Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  1/41

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  2/41

  UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRARE A AFACERILOR

  CERCETRI DE MARKETING

  Studeni:

  Grupa 4, An II, Marketing

  Profesor coordonator:

  Lector.drd.Naghi Remus

  IUNIE 2008

  2

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  3/41

  Capitolul I. Prezentarea pieei i a !ompaniei"".""............#1.1. Istoria comer!"!i c! am#$!$t!" %retai"!"&''''''''''''(1.2. )re*e$tarea +ieei ,e retai" +e +"a$ mo$,ia"'''''''''''.-1.(. )re*e$tarea /a!"a$, $ E!ro+a.........................................................111.3. )re*e$tarea /a!"a$, +e +iaa ,i$ Rom4$ia.......................................13

  Capitolul II. I$enti%i!area i operaionalizarea pro&lemei"..''

  2.1. Dei$irea +ro5"emei ,eci*io$a"e'''''''''''''''222.2. Tra$s+!$erea +ro5"emei ,eci*io$a"e $ +ro5"em# ,e cercetare 6i,ei$irea acesteia''''''''''''''''''''''...2(2.(. Sta5i"irea o5iecti7e"or cercet#rii'''''''''''''''.2(2.3. $tocmirea !$ei oerte ,e cercetare''''''''''''''232.-. Form!"area i+ote*e"or cercet#rii'''''''''''''''.2-

  Capitolul III. (ta&ilirea !a$rului !er!et)rii"""""""...'*

  (.1. Sta5i"irea ti+!"!i ,e cercetare %meto,ei ,e cercetare&'''''''29(.2. Sta5i"irea i$str!me$t!"!i ,e co"ectare a ,ate"or'''''''''.29(.(. Sta5i"irea te:$icii ,e a,mi$istrare a c:estio$ar!"!i'''''''...29(.3. $tocmirea ta5e"!"!i c! teme"e 6i 7aria5i"e"e c:estio$ar!"!i''''.2;(.-. E"a5orarea c:estio$ar!"!i +ro+ri!arta (1.,ecem5rie.200; a retai"!"!i rom4$esc''''''''''..(?

  -i&liogra%ie"""""""""""""""""""".../

  (

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  4/41

  Capitolul I. Prezentarea pieei i a !ompaniei

  0.0. Istoria !omerului !u am)nuntul 1retailul2

  De "a $ce+!t!ri"e tim+!"[email protected] ,i$ $ecesitatea satisacerii $e7oi"[email protected] oame$iia! rec!rs "a sc:im5!ri ,e 5!$!ri $tre a$!mite *o$e eoraice. N! sec!$osc c! eBactitate circ!msta$e"e care a! ,!s "a a+ariia acestor sc:im5!ri,ar eBist# mai m!"te teorii c! +ri7ire "a acest s!5iect.

  Teoriile 3n!eputului4

  U$a ,i$tre teorii s!erea*# c# sc:im5!" a a+#r!t i$sti$cti7 +e$tr!satisacerea $e7oi"or +rimare %:ra$#@ a+#@ etc.&. O a"ta eB+"ic# $e7oia ,e+!tere 6i ,ori$a om!"!i ,e a ,omi$a. $c# !$a s!si$e c# ,#r!it!" ca,o!ri"ora ,!s "a cre6terea $!m#r!"!i ,e sc:im5!ri. O a"t# teorie mai +"a!*i5i"#s!si$e i,eea c# cei care ,ei$ea! a$!mite 5!$!ri $ [email protected] rec!rea! "asc:im5!ri. Oricare ar i ost ca!*e"[email protected] a $sem$at o teme"ie i$ ,e*7o"tareaci7i"i*aiei.

  Retail 3n Anti!hitate

  $ +erioa,a a$tic#@ sc:im5!ri"e a! $"orit ,oar +e$tr! c# !$ii a7ea!s!r+"!s ,e !$ a$!mit 5!$ 6i ,orea! 5!$!ri +e care $! "e a7ea! sa! $! "e

  +!tea! +ro,!ce. )rimii $e!stori a! ost creta$ii care $a7ia! +e MareaMe,itera$# si rea"i*a! sc:im5!ri c! cei ,i$ rei!$ea t:atarea. Asce$si!$ea"or a ,!rat 2000 ,e [email protected] c!"t!ra "or i$"!e$4$, 6i a"te mari ci7i"i*aii ,e$e!stori.

  Fe$icie$ii era! a ,o!a mare ci7i"i*aie ,!+# creta$i $ ,ome$i!"$e!storiei. La ace"e 7rem!ri ei era! +ri7ii ca 6i ,istri5!itori comercia"i*4$,

  5!$!ri a,!se ,i$ Ei+t 6i a5i"o$ia. [email protected] Si,o$ 6i Cartai$a era!+ri$ci+a"e"e ora6e

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  5/41

  R!i$e"e i$,ic# a+t!" c# +rime"e maa*i$e +ro+ri!

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  6/41

  0.'. Prezentarea pieei $e retail pe plan mon$ial

  Di$ +!$ct ,e 7e,ere a" ormat!"!i a7orit ,e maa*[email protected]:+ermaret!ri"e s!$t ormate"e c46ti#toare $ +iee +rec!m Ce:ia 6i

  U$aria. [email protected] :+ermaret!ri"e a! rea"i*at ce"e mai mari [email protected] res+ecti7(-J 6i 2?J. Maa*i$e"e ,isco!$t s!$t +reerate $ St. )eters5!r %-9J&@Mosco7a %2;J&@ )o"o$ia %23J&@ Ce:ia %22J& 6i U$aria %20J&. Secret!" s!cces!"!i ormat!"!i :+ermaret se ,atorea*# c4tor7aactori +rec!m sortime$taia 7ariat#@ +re!ri"e co$7e$a5i"e 6i me,i!" +"#c!t,e s:o++i$. La r4$,!" "[email protected] maa*i$e"e ,isco!$t s!$t +reerate +e$tr!

  +re!ri"e mici 6i accesi5i"[email protected] s+re ,eose5ire ,e :[email protected] +"asate $aara ora6!"!i [email protected] ,[email protected] ce7a mai re! accesi5i"e. Cote"e +ri$ci+a"e"or *ece "a$!ri care $tr!$esc ce"e mai m!"te

  +reeri$e ,ier# $ !$cie ,e ar#@ ,ar 6i ,e str!ct!ra retai"!"!i. Cea maico$ce$trat# +ia#@ ,i$ acest +!$ct ,e 7e,[email protected] este cea ,i$ ora6!" r!s St.)eters5!r K !$,e cota c!m!"at# a +reeri$e"or +e$tr! !$!" ,i$ to+!" ce"or*ece "a$!ri este ,e 89J < !rmat# ,e S"[email protected] c! 81J. Ni7e"!" co$ce$tr#rii

  +ieei este mare 6i $ [email protected] /ie7 6i Ce:ia [email protected] ,im+otri7#@ oarte sc#*!t [email protected] Ser5ia 6i M!$te$er!. Retai"erii a"ime$tari ,i$ SUA se a"# s!5 +resi!$ea cresc4$,# ,e a,esco+eri r#s+!$s!ri"e corecte "a $tre5area c!m se +ot $trece c! ormate"e,e +re aresi7 +rec!m s!+ermaa*i$e"[email protected] e$

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  7/41

  este o +o7ar# s!+"ime$tar# $ c#!tarea r#s+!$s!"!i corect ,e a se o+!$e+ro7oc#rii maa*i$e"or ,isco!$t.

  M!"te ,i$tre mari"e com+a$ii se co$r!$t# $ +re*e$t c! ,e*a7a$taea5r!+te ,e cost 6i ,!c "i+s# ,e +ro,!se 6i ser7icii [email protected] care o,i$ioar#i se+ara! ,e com+etitorii c! +re!ri re,[email protected] se +reci*ea*# $tr

  +racticate ,e ormate"e tra,iio$a"e ,e retai". C! mo,e"e"e "or ,e aaceri eicie$te 6i c! cost!ri re,[email protected] ,isco!$terii$c:i, ,eca"a!" ,e ca"[email protected] or4$, retai"erii traio$a"i s# se re+o*iio$e*e.)otri7it st!,i!"!i rea"i*at ,e Mc/[email protected] co$s!matorii ,i$ !$e"e maa*i$e ,i$SUA cre, c# Pa"Mart are a"ime$te +roas+ete com+ara5i"e ,i$ +!$ct ,e7e,ere a" ca"it#ii 6i stoc ,e 5ra$,!ri 5!$e. $ co$,iii"e $ care retai"eriitra,iio$a"i $! +ot oeri aceste [email protected] ei tre5!ie s# ca!te i,ei $oico$comite$t c! o+timi*area eicie$ti*#rii cost!ri"or. Cea ,i$ !rm# i$e ,ere$!$area "a +ro+riet#i"e $eese$ia"e 6i [email protected] ,e re,!cerea

  $!m#r!"!i ,e "oc!ri ,e m!$c# 6i ,e a"ocarea mai eicie$t# a i$7estiii"or.I,ei"e [email protected] care s# ac# ,[email protected] $! [email protected] [email protected] !6or ,e ,esco+erit. Diere$ierea $! se re,!ce "a sco+!" a5stract ,e a te ri,ica ,[email protected] ci se reer# mai m!"t "a i,e$tiicarea o+ort!$it#i"or $eaco+erite,e c#tre mo,e"e"e ,e aaceri a"e ,isco!$teri"[email protected] se +reci*ea*# $ artico"!"a+#r!t $ Mc/[email protected] care se reerea "a co$ce$trarea retai"er!"!i Pa"ree$sc#tre !6!ri$a $ toate e"eme$te"e aacerii sa"e %+arcare !6oar# 6i o eB+erie$#,e s:o++i$ aci"#& 6i "a +#tr!$,erea Tesco $ toate ,ome$ii"e $ care +oatea7ea o re"aie c! co$s!mator!" i$a" asi!r#[email protected] [email protected] te"[email protected][email protected] !ti"it#i 6i e$erie.

  A"#t!ri ,e re,!cerea cost!ri"or 6i c#!tarea ,[email protected] eBist# o a"t#mo,a"itate ,e a ace a# +ro7oc#rii ,isco!$teri"or tra$sormarea

  +roita5i"it#ii #r# a tra$sorma $tre+ri$,[email protected] i$rastr!ct!ra sa! strateia ,e5a*#. Mc/i$se $!me6te aceast# +o"itic# ,e +re eicace %$ a+t o strateie+ri$ care s# $7i$i +erce+ia co$s!mator!"!i c# ,isco!$terii s!$t$tot,ea!$a cei mai ieti$i&@ $ tim+ ce Mercer Ma$aeme$t Co$s!"ta$tsetic:etea*# acest a+t ,re+t 7a"oare e$erat# %rea"ocarea i$7estiii"or c#tre

  ;

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  8/41

  ace"e *o$e care e$erea*# ce"e mai 5!$e [email protected] at4t ,i$ +!$ct ,e 7e,[email protected] c4t 6i $ terme$i ,e +erce+ie a 7a"orii&. )otri7it +!5"[email protected] !$ retai"er co$ce$trat +e o +o"itic# ,e +re!ri mici $ iecare *i%E7er Da LoQ )rices& i$7este6te $ 7a"oare "a si$!r $i7e" +re!". i a"iactori oac# !$ ro" $ +erce+ia 7a"orii oric#rei oerte a,resateco$s!matori"[email protected] +rec!m +romoii"[email protected] mesae"e ,e [email protected] imai$eamaa*i$!"!i 6i ar:itect!ra amei ,e +ro,!se. Mercer s!si$e c# a$!mitecateorii a! o mare i$"!e$# $ ormarea +erce+ii"or +ri7i$, 7a"oarea +ermaret!ri"e 6i s!+ermaret!ri"e a! $reistrat cre6teri +!ter$ice$ !"timii ci$ci [email protected] cresc4$, $!meric c! [email protected] "a mai m!"t ,e 2(.000 ,emaa*i$e.

  Disco!$tere"e a! cresc!t c! (; ,e +roce$te ,i$ 1??? +4$# $ [email protected]!$4$, "a 2?.000 ,e maa*i$e. Se a6tea+t# o cre6tere ,e 22J ,i$ 200-

  8

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  9/41

  +4$# $ [email protected] aste" $!m#r!" "or a!$4$, s# ati$#@ $ [email protected] (;[email protected] ,e "a(0.-00 $ 200-. N!m#r!" maa*i$e"or co$7e$ie$ce a $reistrat o cre6tere ,e [email protected]

  +4$# "a ((.-00 ,e maa*[email protected] $tre 1??? 6i 2003. O cre6tere ,e $ca 1-J este+re7#*!t# +4$# $ [email protected] "a (?.-00 ,e maa*i$e.

  Maa*i$e"e retai"eri"or i$ter$aio$a"i ,i$ Asia 6i A!stra"ia a! cresc!tc! 99J $ !"timii ci$ci a$i. )e$tr! +erioa,a 200-

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  10/41

  ra+i,# cre6tere ,i$ comer!" a"ime$tar e!ro+ea$. )iee"e ,i$ E!ro+a Ce$tra"#6i ,e Est %CEE& a! ce"e mai 5!$e rate ,e cre6tere ,e +e co$ti$e$t. $tre 20026i 200- seme$t!" ,isco!$t ,i$ S"o7acia a cresc!t c! ;@2J. $ Ce:[email protected],isco!$tere"e a! a7a$sat c! [email protected]([email protected] iar $ U$aria c! [email protected] Acest e$ome$ s

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  11/41

  ra$ sec!$,ar 6i 7#, tot mai ,es +ro,!se"e ,e"[email protected] ii$, +reerate

  +ortoo"ii"e ce co$i$ 5ra$,!ri ,e +rima +o*[email protected] o "i$e ,e m#rci +ro+rii 6i

  +ro,!se "oca"e s+ecia"i*ate. C! toate [email protected] co$s!matorii ,e +este tot sa"!t#

  aceast# te$,i$#@ +e care o asocia*# c! +re!ri [email protected] c! ara$ia ca"it#ii

  +ro,!se"or 6i c! "oc!ri ,e ,e+o*itare a,ec7ate.

  11

 • 8/12/2019 Studiu Privind Imaginea Magazinului Kaufland

  12/41

  0.#. Prezentare :Kau%lan$; 3n Europa

  Co$cer$!" /a!"a$, %Sc:Qar* =ro!+& este !$a ,i$tre irme"e ,e retai",e mare s!cces ,i$ =erma$ia.

  0+ro,!se a"ime$tare. EB+a$si!$ea irmei este $trer!+t# ,e i*5!c$irea ce"!i,e a" ,oi"ea r#*5oi mo$,ia". D!+# termi$area ce"!i ,e a" ,oi"ea r#*5oimo$,ia" se co$ti$!# eBti$,erea irmei.0a$,e"s< !$, Fr!c:t:o >ei"5ro$$ =m5>.0ei"5ro$$ care a re+re*e$tat start!" +e$tr! :a"a ,e car$e /a!"a$, a74$,se,ii ,e +ro,!cie 6i ,e ,istri5!ie $ Necars!"[email protected] MXcm:" %$ >ei"5ro$$&@Oe$5!r

Search related