of 12 /12

STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je...

Page 1: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski
Page 2: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

STRANA 2

ULAZNA PJESMA: Zazivam te, Bože, ćeš me usliši : prik-loni mi uho i čuj riječi moje. Čuvaj me ko zjenicu oka, sakrij me u sjenu krila svojih.

ZBORNA MOLITVA: Svemogući vječni Bože, daj da uvijek budemo odani i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca. Po Gospodinu.

ČITANJE KNJIGE IZLASKA (Izl 17, 8-13): U one dane: Dođu Amalečani i zaratuju s Izraelci-ma kod Refi dima. A Mojsije reče Jozui: »Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra sta na vrh brda sa štapom Božjim u ruci.« Jozua učini kako mu je Mojsije rekao te zapodjene borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok je Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke spus o, nadjačavali bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon klonu. Zato uzeše kamen i staviše ga poda nj. On sjede, dok mu Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. I Jozua oštricom mača svlada Amaleka i njegov narod.

Riječ Gospodnja – Bogu hvala!

PRIPJEVNI PSALAM: 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7- 8Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i

zemlju........................................................................................

K brdima oči svoje uzdižem: odakle će mi doći pomoć? Pomoć je moja od Gospodina koji stvori nebo i zemlju........................................................................................

Tvojoj nozi on posrnu ne da i neće zadrijema on, čuvar tvoj. Ne, ne drijema i ne spava on, čuvar Izraelov.

.......................................................................................

Gospodin je čuvar tvoj, Gospodin je zasjen tvoj s desnetvoje! Neće sunce naudi danju ni mjesec noću.

.......................................................................................

Čuvao te Gospodin od zla svakoga, čuvao dušu tvoju!Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak odsada

dovijeka!........................................................................................

ČITANJE DRUGE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA TIMOTEJU (2 Tim 3, 14-4, 2): Predragi! Ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učini te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu. Sve Pismo, bo-goduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljan-je, odgajanje u pravednos , da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom koji će sudi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: propovijedaj Riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prije , zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.

Riječ Gospodnja – Bogu hvala!

PRIJE EVANĐELJA: Aleluja! Živa je riječ Božja djelotvorna; prosuđuje nakane i misli srca. Aleluja!

ČITANJE SVETOG EVANĐELJA PO LUKI (Lk 18, 1-8): U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moli i nikada ne susta : »U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: ‘Obrani me od mog tužitelja!’ No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: ‘Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi muči me.’« Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog obrani svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?«

Riječ Gospodnja – Slava tebi Kriste!

DAROVNA MOLITVA: Gospodine, obdari nas milošću i očis od grijeha, da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca. Po Kristu.

PRIČESNA PJESMA: Oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu, da im od smr život spasi, da ih nahrani u vrijeme gladi.

POPRIČESNA MOLITVA: Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi. Pra nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudros . Po Kristu.

Page 3: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

STRANA 3

A READING FROM THE SECOND BOOK OF TIMOTHY 3:14 4:2 Beloved: Remain faithful to what you have learned and believed, because you know from whom you learned it, and that from infancy you have known the sacred Scriptures, which are capable of giving you wisdom for salva on through faith in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God and is useful for teaching, for refuta on, for correc on, and for training in righ-teousness, so that one who belongs to God may be competent, equipped for every good work. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and by his appearing and his kingly power: proclaim the word; be persistent whether it is convenient or inconvenient; convince, reprimand, encourage through all pa ence and teaching.

The word of the Lord.—R. Thanks be to God.

ALLELUIA Alleluia. For the word of God is living; judge the thoughts and inten ons of the heart. -R.

A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO LUKE: 18:1-8 Jesus told his disciples a parable about the ne-cessity for them to pray always without becoming wea-ry. He said, “There was a judge in a certain townwho neither feared God nor respected any human be-ing. And a widow in that town used to come to him and say, ‘Render a just decision for me against my adversary.’ For a long me the judge was unwilling, but eventually he thought, ‘While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me I shall deliver a just decision for her lest she fi nally come and strike me.’” The Lord said, “Pay a en on to what the dishon-est judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that jus ce is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he fi nd faith on earth?”The Gospel of the Lord.—R. Praise to you, Lord Jesus

Christ.

A READING FROM THE SECOND BOOK OF EXODUS 17:8 13: In those days, Amalek came and waged war against Israel. Moses, therefore, said to Joshua, “Pick out certain men, and tomorrow go out and engage Amalek in ba le. I will be standing on top of the hillwith the staff of God in my hand.” So Joshua did as Moses told him: he engaged Amalek in ba le a er Moses had climbed to the top of the hill with Aaron and Hur. As long as Moses kept his hands raised up, Israel had the be er of the fi ght,but when he let his hands rest, Amalek had the be er of the fi ght. Moses’ hands, however, grew red; so they put a rock in place for him to sit on. Meanwhile Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other, so that his hands remained steady ll sun-set. And Joshua mowed down Amalek and his people with the edge of the sword.

The word of the Lord.—R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM (Psalm 121:1-8)R. (cf. 2) Our help is from the Lord, who made

heaven and earth........................................................................................

I li up my eyes toward the mountains; whence shall help come to me? My help is from the LORD, who

made heaven and earth.-R.......................................................................................

May he not suff er your foot to slip; may he slumber not who guards you: indeed he neither slumbers nor

sleeps, the guardian of Israel.-R.......................................................................................

The LORD is your guardian; the LORD is your shade; he is beside you at your right hand. The sun shall not

harm you by day, nor the moon by night.-R.......................................................................................

The LORD will guard you from all evil; he will guard your life. The LORD will guard your coming and your

going, both now and forever.-R.......................................................................................

Page 4: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

STRANA 4

PASTORALNI SUSRET HRVATSKIH SVEĆENIKA I ČASNIH SESTRA SAD-A I KANADE 2013.

Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu past-vu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

Ovogodišnji pastoralni susret hrvatskih svećenika i časnih sestara SAD-a i Kanade održan je u Chicagu od 7. do 10. listopada u organizaciji hrvatske župe Sv. Jeronima, župe Pres-vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski. Susret je započeo Svetom misom u crkvi Sv. Je-ronima, koju je predvodio biskup Sudar u koncelebraciji mons. Thomasa Olmsteda, or-dinarija bisku-pije Phoenix, AR, te delegata za SAD-e, dr. Mate Bižace i delegata za Kanadu, msgr. Ivana Vukšića u zajedništvu s prisutnim sveće n i c i m a , časnim ses-trama i vjernicima. Bratsko zajedništvo s euharis jskog se stola preselilo za obiteljski stol, koji je prve večeri priredio fra Ivica Majstorović, župnik župe Sv. Jeronima. Radni dio susreta započeo je u utorak, 8. listopada u jutarnjim sa ma. Nakon zajedničke jutarnje molitve, biskup Su-dar svojim je prvim predavanjem, pod naslovom „Malovjerni, zašto si posumnjao?“, uveo u problema ku sumnje u vjeri, koja je veoma važna u razvoju čovjekove vjere. Pojedinac treba da osobni odgovor Bogu u takvim trenucima, oslanjajući se na nje-ga pun povjerenja, kao što se dijete u svemu oslanja na svoje roditelje i dozvoljavajući da takvo povjerenje ili vjera prosvijetli čovjekov razum. Takva se sumnja naziva „pozi vna“ sumnja, jer ona iskušava čovjekovu vjeru, te ona postaje prokušana. Postoji i destruk vna ili „nega vna“ sumnja, iz koje čovjek izlazi poražen u vjeri, bez mogućnos preda se Bogu i čitav svoj život osloni na njega, ostajući zatvoren unutar mišljenja vlas toga razuma. Nakon prvog predavanja razvila se pozi vna diskusija u kojoj je postalo očito da razum treba vodi kako vjernika, jednako tako i nevjernika u njihovim živo ma, ali da je vjernik onaj čovjek koji dozvoljava da mu vjera prosvijetli razum u teškim trenucima. Drugo predavanje biskup Sudar naslovio je „Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri!“. U vremenu velikih mogućnos pohran-jivanja i sistema ziranja informacija unutar informa čkih tehnologija, primjećuje se postojanje velikog neznanja i nepozn-

avanja stvarnos koje čovjeka okružuju, kao što su priroda i društvo, jednako tako i bogatstva njegove nutrine. Skromno poznavanje vjere, kako vjerskih is na i svega onoga što nam don-osi Sveto pismo i učiteljstvo Crkve, a jednako tako i samog reli-gioznog iskustva, jesu karakteris čni za užurbano vrijeme u kojem živimo. Vjera i povjerenje u Boga je proces, a ne samo trenutačni čin. Taj proces dozrijevanja u vjeri u sebi uključuje različita životna razdoblja, a njegove začetke i napredak možemo prepozna također i u naravnom povjerenju, što ga svakodnevno iskazuje-mo ljudima s kojima živimo i na koje se u svome svakodnevnom životu oslanjamo. Bog je onaj koji nam daje dar nadnaravne vjere ili milost vjere kojom se oslanjamo na njega, predajući svoj život u njegove ruke. Plodna diskusija razvila se i nakon drugog

predavanja, te je iz diskusije bilo očito da Bog dar vjere što ga daje čovječanstvu, nikome ne u s k r a ć u j e , služeći se različi m put-ovima u svom pr ib l i žavanju č o v j e k u . N e d o s t a t a k Božjeg dara vjere u osob-nom životu pojedinca nije zbog man-jka Božje

darežljivos , već veoma često zbog nedostatka spremnos primi taj dar. Večernja molitva bila je uvod u treće predavanje koje se održalo u župi Presvetog Srca Isusova, s domaćinom fra S -pom Bedenikovićem. Biskup Sudar govorio je o „Svećenikovoj vjeri“, stavljajući kao primjer svećenicima Abrahamovu vjeru. Abraham sve ostavlja i u povjerenju ide u neizvjesnu budućnost, oslonjen jedino na Božje obećanje. Svećenikova vjera jed-nako je tako oslonjena na Božju riječ i ako svećenik tu Božju riječ živi i ostvaruje u svome životu, tada njegova vjera posta-je svjedočka. Svjedoči jedino može onaj koji je nešto doživio i proživio, a komponenta svjedočenja nužno je potrebna u današnjem naviještanju Evanđelja. Svećenikova vjera također treba bi empa čna, jer on poletom svoga srca ide do srca ljudi koji su mu povjereni, dajući se pogodi njihovim pri-likama života, kako rados ma, još više žalos ma i nevoljama. Svećenik, stoga, voli ljude i nije grub prema njima, kakvi god ljudi bili prema svećeniku, jer on ne djeluje u svoje ime, već postaje Božji veleposlanik. Nakon predavanja razvila se plodna diskusija koja je u sebi uključivala pitanje oproštenja onim lju-dima s kojima sam vrlo često u kontaktu, naglaš- avajući da je oproštenje i pomirenje ne toliko usluga onome kome se oprašta, koliko li rasterećenje i olakšanje samoj osobi koja oprašta. Nakon predavanja slijedilo je pokorničko bogoslužje, što

Page 5: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

STRANA 5

ga je predvodio pomoćni biskup Chicaga, mons. Alberto Rojas, po čući svoje slušatelje na uspostavljanje iskrenog odnosa s Bogom koji je naš Otac. Euharis jsko slavlje u župi Presvetog Srca Isusova te je večeri predvodio biskup Rojas u koncelebraci-ji biskupa Sudara i svih svećenika u zajedništvu sa sestrama i župljanima, koji su prekrasno pjevali Peranovu Misu i hrvatske liturgijske pjesme. Fra S pe se pobrinuo za obiteljski stol, te je intenzivni rad drugoga dana priveden kraju. U srijedu, 9. listopada, u svom četvrtom predavanju s naslovom „Molitva“, biskup Sudar govorio je svećenicima o važnos molitve u svećeničkom životu, jer vjera i povjerenje u Boga, a onda i u ljude, uspostavljaju se i rastu po molitvi. U svom se predavanju biskup Sudar poslužio Direktorijem za službu i život svećenika, koji u svom središnjem dijelu govori o molitvi. Isus se pokazuje kao molitelj u Evanđeljima, te ta činjenica ute-meljuje i svećenikovu molitvu. Unutar mnogobrojnih oblika mo-litve što ih direktorij predlaže, te pokraj onih propisanih, biskup Sudar izdvaja „kratke“ ili „strelovite“ molitve kao one koje su pogodne u našem užurbanom vremenu, jer svećenikova molitva je pravo vjernika koji su mu povjereni. Naime, svećenik koji moli iz svog molitvenog duha drukčije zaključuje i djeluje u odnosu prema ljudima. U petom predavanju biskup Sudar kratko je govorio o trenutnom stanju hrvatske inozemne pastve, te o stanju naroda i Crkve u BiH. U poslijepodnevnim sa ma domaćin je bio fra Pavao Maslać, župnik župe Blaženog Alojzija Stepinca. Fra Tomislav Pek prikazao je fi lm „Mladifest“, iznoseći iskustva s prošlog susreta mladih s Hrvatskog Franjevačkog Središta Kraljice Mira na Nor-valu, te se dogovorilo da i sljedeći susret mladih bude krajem mjeseca lipnja ili početkom srpnja 2014. na Norvalu. Nakon toga razvila se diskusija o različi m pastoralnim temama, zajedničkim za područje SAD-a i Kanade. Ovogodišnjem pastoralnom susretu hrvatskih svećenika i časnih sestara nazočilo je 19 svećenika i 4 časne sestre, a utvrđeno je također i vrijeme i mjesto sljedećeg susreta, koji će se održa od 13.-15. listopada, 2013. u Hrvats-kom Franjevačkom Središtu Kraljice Mira na Norvalu. Prije ra-zilaska u četvrtak ujutro slavljena je Sveta misa, a nakon toga sve je po gradu u svom egzo čnom autobusu provozao jedan župljanin hrvatskih korijena, koji inače radi za „Chicago Greyline Tour Company“.

(kta/m.h.)

Zaručnički tečaj u Župi Naše Gospe Kraljice Hrvata u Torontu, 7 Croa a Street, 22. – 23. studenoga i 29. – 30. studenoga, 2013. od 8:00-10:00pm.

Svaki mudar čovjek planira svoje djelovan-je, a odluke mu proi-zlaze iz pažljivog istraživanja stvar-nos i usklađivanja vlas tog djelovanja s novootkrivenim is- nama života. U tom

postupku razotkrivanja stvarnos , čovjek se nastoji uskladi s otkrivenim činjenicama realnos , jer sreća se nalazi u skladu između naših unutarnjih želja, zajedno s čitavim subjek vnim svijetom, i objek vnih da-tos koje nas okružuju. Slični postupak usklađivanja s objek vnim svijetom događa se u razdoblju priprave za sakrament Ženidbe. Zaručnički tečaj zauzima osobitu važnost u tom razdoblju, a nastoji pomoći zaručnicima otkri područja u kojima njihov zajednički život i međusobno prijateljstvo dobro napreduje, kao i ona područja koja treba osobito ojača , kako bi budući zajednički život bio sretan i blagoslovljen. Če ri hrvatske katoličke župe Torontske nadbiskupije i Hamiltonske biskupije: Župa Hrvatskih Mučenika – Mississauga; Župa Presvetoga Trojstva – Oakville; Hrvatsko Franjevačko središte “Kraljice Mira” – Norval; i Župa Naše Gos-pe Kraljice Hrvata – Toronto; udružile su snage pripremajući zaručnički tečaj na hrvatskom jeziku za svoje zaručnike, koji će se održa u župi Toronto u petak i subotu 22. i 23. studenoga, te u petak i subotu 29. i 30. studenoga, 2013. od 8:00-10:00 pm. Molimo zaručnike prijavi se (ime i prezime/cell./E-mail) na E-mail: [email protected].

Molitva za pokojne na „Assump on Cemetery“: 03. studenoga u 3:00 pm

Čovjekov život na zemlji ima svoj početak, ali njegov zemaljski završetak nije konačni kraj čovjekove egzistencije. Konačni cilj i smisao čovjekovog života ostvaruje se s druge strane groba, kada čovjek, oslobođen smrtnos i raspadlji-vos , dobiva na dar novu i vječnu egzistenciju, u zajedništvu s Bogom Stvoriteljem i pobožnim ljudima svih vremena. Svoju vjeru u ovu is nu pokazujemo molitvama za pokojne, kada se prisjećamo dragih ljudi s kojima nas je život nekad povezivao, a sada su o šli pred nama u vječnu domovinu. Skupljamo se na grobljima, i zajedno s nebeskom proslavljenom Crkvom i svima sve ma molimo za naše pokojnike, koji se još uvijek nalaze na putu unutarnjega čišćenja duše. Ove godine molimo za pokojne na Assump on Cemetery u nedjelju 03. studenoga u 3:00pm. Bit će to tre-nutak kada ćemo načas oživje naše uspomene na drage ljude i molitvom ih pra na njihovom putu u vječnost.

Page 6: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

7 Croatia StreetToronto, ON, M6H 1K8, Canada

Tel: (416) 536-3669 Fax: (416) 536-6066

E-mail: [email protected]

Rev. MLADEN HORVAT, Administrator

6

ODGOJNI PUTOKAZ

Čovjek koji voli ujedno je i voljen

Psihoterapeutkinja Elisabeth Lukas ističe da je život postoja-no napredovanje, iz sata u sat, od jednog do drugog životnog koraka, da bi čovjek mogao u potpunost pripadati sljedećem životnom koraku. Tko jednom uđe u sadašnjost okrenute glave u prošlost, u neuspjehe prošlo-sti i nerazriješene odnose, biti će ubrzo duševno i tjelesno oštećen i postat će sličan Loto-voj ženi koja se okrenula natrag da vidi kako Sodoma propada (usp. Post 19,26). Obiteljske razmirice, konflikti i svađe vise na našim nogama poput teških utega i onemogućuju napredo-vanje i radost u vlastitom živo-tu. Može se dogoditi da smo mi oni koji namećemo utege vla-stitih neispunjenih očekivanja ili planova našoj djeci, napose kada se odlučuju na samostalan život ili su njihovi izbori života drugačiji od naših usmjerava-nja. Ta nit neprihvaćanja slobo-de izbora i spremnost da uspr-kos i unatoč svemu budemo uz njih, provlači se kroz sadašnjost

kao teško opterećenje, a truje i budućnost, kako nama tako i djeci. Ta nit neprihvaćanja je „stalno tu“, visi istovremeno u zraku i ne dozvoljava osobi da čini izbore i odrasta u ozrač-ju ljubavi i prihvaćanja. Uostalom nije li u prispodobi o iz-

gubljenom sinu (usp. Lk 15,11-32) manji „problem“ mlađi sin koji se vratio ocu od starijega koji je uvi-jek uz njega ali ne srcem i povjere-

na staru biblijsku izreku koja glasi:

ulazi u usta, nego ono što izlazi iz srca“. Drugim riječima ne određu-je čovjeka ono što je o njemu od-lučeno, bilo sa strane roditelja ili prijatelja, bilo sa strane pozicije u društvu koja mu je dodijeljena na temelju njegove naobrazbe, nego ono što on samo odlučuje biti u susretu s nepravdom, teškoćama, bolima, nerazumijevanjem i teš-

možemo razloge svojih neuspjeha ili nezadovoljstava prebacivati na leđa drugima ili pak okriviti ne-povoljne okolnosti života. Svatko nosi svoj teret i odlučuje kakva će osoba biti kao roditelj, supružnik, susjed ili kolega na radnom mje-

-vjek koji je voljen može zbog toga jer je voljen biti sve što želi. Čovjek koji voli ujedno je i voljen. Jednako tako čovjek koji na sebi osjeća mr-žnju također može biti sve što želi. Ali čovjek koji mrzi je bespogovor-

no mrzitelj. Čovjek koji je nemiran u sebi bespogovorno širi nemir oko sebe. A kakvi smo to mi ostaje na nama da se zapitamo i da si iskreno odgovorimo, jer se po plo-dovima i prepoznajemo.

SCHEDULE FOR CHILDREN’S LITURGY:

October 27th;

PSALAM 1

Page 7: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

20. listopada

XXIX. ned.

kroz

godinu

misa u 9.30 AM

misa u 11:00 AM - župna misa

ponedjeljak21. listopada

Nema sv. mise

utorak22. listopada

Nema sv. mise

srijeda23. listopada

Nema sv. mise

četvrtak24. listopada

misa u 6:30 PM

petak25. listopada

misa u 6:30 PM

+ Matija

subota26. listopada

misa u 6:00 PM

+ Ana TOMAS

27. listopada

XXX. ned.

kroz

godinu

misa u 9.30 AM

misa u 11:00 AM

- župna misa

MISNE NAKANE od 20. listopada do 27. listopada

20. listopada Misa u 9:30am:

Pjevani psalam

Molitva vjer.: M. MrazovacPrinos darova: obitelj Mrazovac

Misa u 11:00am 1. čitanje: Božena MatoševićPjevani psalam

Molitva vjer.: Suzi MaglicaPrinos darova: obitelj Matošević

27. listopada Misa u 9:30am:

Pjevani psalam

Misa u 11:00am

Pjevani psalam

20. listopadaMisa u 9:30am:

Misa u 11:00am:

27. listopadaMisa u 9:30am:

Misa u 11:00am:Mandić, Prenc, Maradin, Matešić

7

Za crkvu (graditeljski fond):Sprovodi:Turner & Porter on behalf

Prijave za sakramente Sv. Potvrde i prve Sv. Pri-česti u 2014. godini i prvi roditeljski sastanak

su dostupni na www.torontozupa.com, a valja ih poslati na [email protected], ili uručiti tajnici u ured.

-mente, koja obuhvaća redovito pohađanje nedjeljne sv. Mise i vjeronauka, počevši od nedjelje, 03. studenoga 2013.Vjeronauk za prvopričesnike održavat će se nedjeljom

nakon jutarnje mise, od 10:40-11:30 am -

Vjeronauk za krizmanike održavat će se nedjeljom pri-je župne mise od 10:10-11:00 am

Po ustaljenom običaju sakrament Sv. Potvrde slavimo na

Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika, kriz-manika i njihove kumove, bit će u utorak, 29. listopada 2013. u 7:15pm.

Iz matice umrlih

prijateljima izražavamo iskrenu kršćansku sućut, a pokojnici mo-limo dar uskrsnuća na vječni život.

Page 8: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

MOLITVA ZA MISIONARE

Dragi moj dobri Isuse, molim te za sve misionare svijeta, oni koji to već jesu i one koje Ti zoveš. Prosvijetli ih svojom vjerom, uresi ih tvojom naravi, zaogrni ih Tvojom dobrotom, obasjaj ih Tvojom milošću, blagoslovi ih Tvojom poniznošću, obdari ih Tvojom snagom, da blagoga i odlučnog srca, idu stazama milosrđa, da po Tebi budu nositelji božanske Ljubavi i Svjetlos , siromašnima, bolesnima i usamljenima. Molimo Te pomozi nama i našim obiteljima da postanemo dio Tvoga plana, da i mi budemo misionari Ljubavi. Amen

Pripremio: vlč. Ivica Reparinac

DANAS DRUGA KOLEKTAWORLD MISSION SUNDAY

TORONTO ARCHDIOCESE PRIESTS’ SEMINAR

Od ponedjeljka 21. listopada do četvrtka 24. listopada održava se seminar za svećenike Toronske nadbiskupije. Iz razloga što je župnik prisutan na seminaru u crkvi Hrvatskih mučenika u ovom

tjednu (ponedjeljak, utorak i srijedu) nema sve h Misa.

KLANJANJE PRED PRESVETIM OLTARSKIM SAKRAMENTOMSvakog petka od 5.00 do 7.00 sa

DOĐIMO I POKLONIMO SEPRESVETOM OLTARSKOM SAKRAMENTU

OBAVIJEST ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA ZA NOVU ŠKOLSKU GODINU

Sastanak roditelja i prijava djece za sakrament prve svete pričes bit će u utorak, 29. listopada u 7.00 sa , a za roditelje krizmanika istog dana u 8.00 sa navečer.Slavlje prve svete pričes bit će u nedjelju, 27. travnja 2014. u 11.00. Slavlje potvrde ili krizme bit će u subotu, 15. veljače 2014. u 4.00. Župni vjeronauk počet će u utorak 5. studenoga 2013.

STRANA 8

Isuse, obdari ih Tvojom snagom, da budu hrabri nositelji, Tvoje božanske Ljubavi i Svjetlos !

Svake godine u mjesecu listopadu, Crkva nas po če na veću svijest misijskog poslanja Crkve. Stoga možemo reći da je listopad i misijski mjesec. Svaki je vjernik po sakramentu krštenja i pot-vrde pozvan da bude glasnik i svjedok Radosne vijes . Onaj tko je doživio radosni susret s Isusom, ne bi smio tu radost zadrža samo za sebe kao svoje vlasništvo, već bi trebao tu radost dijeli s drugima. Da bi Crkva uspjela prenije Isusovu Radosnu vijest, evanđelje, svakom čovjeku, svatko od nas kao pojedinac može u tome pripomoći molitvom i materijalnom pomoći. Moleći za one koji su ostavili sve i krenuli k onima koji još nisu čuli Isusovo evanđelje, kao i za one kojima je navješteno evanđelje, da ga s oduševljenjem prihvate i žive. Za m pruži novčanu pomoć koja je toliko potreb-na brojnim mjesnim Crkvama u siromašnim zemljama. Molitva i materijalna pomoć su dva načina, na koja može svaki od nas pri-donije širenju Isusova evanđelja.Isus je bio prvi i najveći Očev misionar, stoga smo i mi dužni nas-tavi vrši njegovo djelo u sadašnjem vremenu. Mnogi mision-ari i misionarke otkrili su u pravom smislu, što znači rečenica iz Markova evanđelja: „Gospodine, svi te traže…“. A traže ga zato jer je On „Svjetlo is nsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka“! Tako su misionari oni koji žele pomoći drugima da pronađu Isusa koji je „Svjetlo is nsko“!I naša je misijska dužnost sastoji u tome da onima koji još hode u tami, pomognemo da im Isus postane Svjetlo u životu. Sje mo se što je Uskrsli Gospodin rekao Mariji Magdaleni kod praznog groba: „Ne zadržavaj se sa mnom, nego idi mojoj braći i javi im: uzlazim Ocu svome i Ocu vašemu, Bogu svome i Bogu vašemu…“! Također, i te su riječi misionari otkrili u pravom smis-lu riječi i uz velike napore i teškoće doprinose širenju Isusova evanđelja po svim kon nen ma.Po misionarima Isus čini velika djela, jer je njihovo srce otvoreno za Isusa i njegovo evanđelje. Da Bog čini velike stvari po svojim misionarima, može nam posluži primjer bl. Majke Terezije. Koja je kao moto svog života uzela Isusove riječi: „Sve što ste učinili jednome od ove moje najmanje brače, meni ste učinili“. U sva-kom čovjeku gledala je svoga bližnjega, te se saginjala i pomagala: siromašne, gole, bose, gladne, žedne i umiruće. I mi Hrva imali smo velikog misionara oca Antu Gabrića, kojeg je na današnji dan prije 25. godina Gospodin pozvao k sebi. U njima Crkva danas ima velike uzore ali vjerujemo i moćne zagov-ornike na nebu, koji nas prate svojim zagovorom, kako bi i mi bili u sadašnjem vremenu hrabri glasnici i svjedoci Isusova evanđelja.

Page 9: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

ŽUPA HRVATSKIH MUČENIKA – MISSISSAUGA23. STUDENOGA 2013. PRIREĐUJE GODIŠNJI ŽUPNI BANKET

U ŽUPNOJ DVORANI ŽUPE PRESVETOG TROJSTVA U OAKVILLE-U2110 Trafalgar Rd. Oakville, ON L6H 7H2

Cijena ulaznice za odraslu osobu: $ 40, a za djecu do 12. godina $20. Ulaznice za župni banket možete uze svakoga dana u našem župnom uredu ili nedjeljom nakon svete Misa.Dragi župljani i prijatelji župe Hrvatskih mučenika, veselimo se Vašem dolaku!

VAŽNI DATUMI U 2013. GODINI 3. studenoga 2013: Molitva na groblju za pokojne 17. studenoga 2013: Proslava sv. Nikole Tavelića 23. studenoga 2013: Župni banket 15. prosinca 2013: Župna Božićna ispovijed.

ČITAČI:Danas: u 9.00 sa : Angelika Mišić i Erika Drašković u 11.00 sa : Zdenko Badjari i Višnja Sude ćSlijedeće nedjelje: u 9.00 sa : Damir Kontrec i Maja Biskupović u 11.00 sa : Kris na Mesić i Mike Menalo

SKUPLJAČI KOLEKTE:Danas: u 9.00 sa : Slavko Ljubić, Joe Drašković i Radoslav Šiško u 11.00 sa : Frank Pavlović, Slavko Salopek i Ivica IvokSlijedeće nedjelje: u 9.00 sa : Miroslav Biskupović, Petar Miladrović i Ivan Vale ć u 11.00 sa : Krešo Bušić, Ivica Škacan i Tomi Škara

BROJAČI KOLEKTE: Danas: Marian Lajtman, David Ljubić, Robert i Heidi KanceljakSlijedeće nedjelje: Ivica i Ankica Zore ć, Ivanka i Jure Tonković i Angela Bošnjak

PJEVANJE: Pjevačka vježba za župni zbor održat će se u utorak, 22. listopada u 7.30 sa . Za dječji zbor u četvrtak, 24. listopada u 7.00 sa .

IZ MATICE KRŠTENIH:U subotu, 12. listopada 2013. godine sakrament svetog krštenja primi-la je: Kira Danica Sondić, kći Jeff reya i Ivane Sondić rođ. Tomas. U nedjelju, 13. listopada 2013.. godine sakrament svetog krštenja pri-mio je: Nikola Josip Škrak, sin Josipa i Nadiae Škrak rođ. Gius niani. Roditeljima čes tamo i želimo puno uspjeha u kršćanskom odgoju nji-hove djece!

IZ MATICE VJENČANIH:U subotu, 12. listopada 2013. godine sakrament svete ženidbe sklo-pili su: Krešimir Mustapić i Joanne Elizabeth Porter. Mladencima čes tamo i molimo da ostanu vjerni u bračnom savezu!

DAROVATELJI:Prigodom krštenja Kire Danice Sondić: Roditelji: Jeff rey i Ivana Sondić $ 200.00Prigodom vjenčanja: Krešimir Mustapić i Joanne Porter $ 400.00 Na čast B.D. Marije-Željko Šu ć $ 50.00ZA CRKVU:David i Zora Kordić $ 150.00Stevo i Štefi ca Šlat $ 100.00Joe Draganjac $ 100.00Mladen Škara $ 100.00Josip i Nadia Škrak $ 100.00Danijel Cimera $ 100.00Neda Marić $ 200.00

STRANA 9

ZA ORGULJE: Ivan i Ka ca Bučan $ 100.00Pavica Bandula $ 60.00Agata i Tomo Jelić $ 70.00Ob. Stjepan Pogačić $ 100.00Zlatko Marković $ 100.00Marica Spudić $ 80.00Anica Furjanić $ 50.00Lovro Bude ć $ 50.00Branka Frke ć $ 100.00Lydia i Ivica Dadić $ 150.00Na svakom Vašem daru, HVALA!

RASPORED SV. MISA U OVOM TJEDNUVečernje Sv. Mise su u 7:00 osim ako je drugačije naznačeno

Ponedjeljak 21. listopada - Srijeda, 23. listopada: Nema sv. mise Četvrtak, 24. listopada: + Marija MarinićPetak, 25. listopada:+ Petar i Ma ja Budiša, i sve pok. iz ob.+ Ana i Josip Trdina+ Ana Bandula+ Zorka i Mate Jurkin+ Mile Peša+ Ilija Šebalj+ Za sve pok. iz ob. Mrkonja i Pleš+ Anica, Vinko, Josip i Jaga ČavlovićSubota, 26. listopada: sv. Misa u 6:00 p.m.+ Nedjeljko Marić, god.+ Pavao Radman-Livaja+ Barbara Car+ Marija i Ivan Hrge ć+ Drago i Marica Ofak, god.+ Kata i Grgo Laslavić+ Aleksander i Štefi ca Vlašić+ Anton Pokolabović, god. i sve pok. iz ob.+ Nikola i Franca Brdarević, i sve pok. iz ob.+ Mirko Bajić, god. i Katarina Bajić+ Anđelka Brkić, god.+ Ruža i Jure Štrk+ Janko i Ana Hrsinjak+ Mate, Bara i Jura Basarac+ Mara Cerovac, i sve pok. iz ob.+ Janko i Marica Car, i sve pok. iz ob.+ Mike Fadi, god.+ Šime Vuče ć+ Stjepan i Dragica Jurinić+ Ane Marušić+ Antun Vlašić, god.+ Mile i Jela Begonja+ Marica Rukavina+ Za sve pok. iz obitelji Slavka Sambolek+ Za sve pok. iz obitelji Antuna Kovaček+ Božo i Marija Glavan+ Marija Mustać+ Bruno i Mate BajićNedjelja, 27. listopada: sv. Misa u 9:00+ Tony Osojnički11:00 sa – ZA SVE ŽUPLJANE

Page 10: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

25 GODINA OD SMRTI MISIONARA P. ANTE GABRIĆA.

Na Svjetski misijski dan u nedjelju 20. listopada navršava se 25 godina od smr misionara p. Ante Gabrića.

Pater Ante Gabrić SJ rodio se u kršćanskoj obitelji kao deve-to dijete u Metkoviću 18. veljače 1915. godine. Primljen je u Isusovačko sjemenište u Travniku 1926., gdje je maturirao 1933. Položio je redovničke zavjete i studirao fi lozofi ju u Italiji. Kra-jem 1938. o šao je kao misionar u Indiju. U misiji Bošon 1943. zaređen je za svećenika. Posve o se misionarskom radu među hindusima, muslimanima i malobrojnim katolicima.

Organizirao je rižinu banku te na taj način oslobađao siroma-he od lihvara. Osnivao je male seoske škole, kapelice, zanatske škole i bolnice. Za proganjane udovice hindusa i njihovu djecu osnovao je domove i siro šta. Osnovao je misijsku postaju „Ma-ria Polli”, pomagajući svima građevinski, liječnički, školski i preh-rambeno koliko je god bilo moguće.

Osnovna škola u Kumrokhaliu danas nosi ime “Father Ante Gabrić”. Surađivao je s Majkom Terezom. Preminuo je 20. lis-topada 1988. u Kalku . Pokopan je po svojoj želji u misijskoj postaji „Mariapolli”. Na sprovodu je bilo oko 20 suća katolika, muslimana i hindusa. Pokopan je sa šakom neret vanske zemlje iz Metkovića i s bočicom Jadranskog mora. Pokrenut je postupak da se proglasi blaženim i sve m. Vicepostulator je p. Zdravko Knežević na službi u Isusovačkoj rezidenciji u Osijeku.

Francisko Pavljuk | Bitno.net

STRANA 10

MOLITVA ZA MISIJE

Gospodine Isuse, podaj puninu svoga životasvim misionarima u svijetu,koji su darovali za dobro drugih u Tvojoj Crkvi,na bilo kojem kon nentu, da budu uvijek radosniu svom darivanju,neumorni u svom služenju,velikodušni u svojoj žrtvi;njihov primjer neka po čei druga srca da poslušaju i slijede Tvoj poziv. Amen.

ŽUPNE OBAVIJESTI

ČITAČISUBOTA, 19. listopada: 5:00 – Žaklina DelićNEDJELJA, 20. listopada: 9:00 – Tomislav Renić 11:00 – Natalie Baričević i Rosemarie Lee

SUBOTA, 26.listopada: 5:00 – Snježana ParilacNEDJELJA, 27. listopada: 9:00 – Marica Bukovčan 11:00 – Ante Pavelić i Marina Šubić REDARISUBOTA, 19. listopada: 5:00 –Nikola Parilac i Nikola Parilac Jr. NEDJELJA, 20. listopada: 9:00 – Ivan Pocrnić i Mike Mačečević 11:00 – Drago Zekić i Ivan PejakovićSUBOTA, 26. listopada: 5:00 – Zdravko Eškit i Nikola ReparNEDJELJA, 27. listopada: 9:00 - Mike Mačečević i George Maltar 11:00 – Ljubo Nikolić i Pero Šutalo

NAŠI DAROVATELJIZa CRKVU: Jelena Oršanić $ 150,00 John Jurković $ 100,00 Adrian Grbavac $ 100,00 Frano Gusić $ 100,00 Marija Čadež $ 100,00 Jozo Milardović $ 100,00

STRANA 10

Page 11: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

Jozo Kutleša $ 100,00 Anđa Vrdoljak $ 100,00 Adam i Ljubica Cindrić $ 100,00 George Maltar $ 50,00 Robert i Sandra Hribljan $ 50,00 Walter Delija $ 50,00 Miro Škara $ 50,00GOLF TOUNAMENT: $ 6,187.83

SVIM DAROVATELJIMA SRDAČNO ZAHVALJUJEMO!

GOLF TOURNAMENT u organizaciji naše župe ove godine održan je 22. rujna u Glen Abbey gulf course u Oakville-u. Sudjelovalo je sto nu petnaestak golfaša. Od srca zahvaljujemo organiza-torima trećeg Golf Tournamenta gosp. Tony-u Mareku i gosp. Boži Periću i svima koji su se odazvali na naš poziv i u njemu sudjelovali. Zahvaljujemo i na novčanom iznosu kojega su os-tvarili i poklonili, a koja će dobro doći u podmirivanju troškova župe.

KRIZMA će u našoj župi bi u nedjelju 16. veljače 2014. u 11:00 sa .

VJERONAUK ZA KRIZMANIKE je srijedom od 5:15 do 6:30 sa uvečer.

MOLIMO roditelje krizmanika da svoju djecu redovno dovode na vjeronauk u crkvu, a OBAVEZNA je i nedjeljna Sv. misa.

PRVA PRIČEST će bi u nedjelju 04. svibnja 2014. DODATNA VJERONAUČNA PRIPRAVA za njih počet će nakon Nove Godine.

KLANJANJE PRED PRESVETIM je svakog četvrtka od 6:00 do 7:00 uvečer. Dođimo i molimo za svećenička i redovnička zvanja i za obitelji u našoj župi.

INFORMATIVNI SASTANAK SVIH KOJI SE ŽELE VJENČATI U NAŠOJ ŽUPI SLIJEDEĆE GODINE će bi 20. listopada u 5:00 sata poslije podne u jednoj od naših župnih dvorana.

KATOLIČKU ŽENIDBU ŽELE SKLOPITI:Josip Knez (ž. Presv. Trojstvo, Oakville) i Diana Ljubičić (ž. Sv. Leopold Mandić, London)Vjenčanje će bi u Londonu 09. studenoga 2013.

SUSRET I MOLITVA ZA POKOJNE NA GROBLJIMA 03. STUDENOGA:

TRAFALGAR LAWN u 2:00 sata GLEN OAKS Cemetery u 3:00 sata

IZ MATICE UMRLIHOvih dana u Domovini je umro Vide Jerinić, otac + Šćepe Jerinić u 86-oj g. života. Svim ožalošćenima izražavamo našu iskrenu kršćansku sućut i molimo Gospodina da pokojnika primi kod sebe na vječni počinak.

RASPORED ŽUPNIH SLAVLJA – Parish Events u 2013.

OBLJETNICA ŽUPE i BANKET: 16. studenogaBOŽIĆNA PRIREDBA: 7. i 8. prosinca

BAKE SALE – 21. prosinca

RASPORED MISA KROZ OVAJ TJEDANMise kroz tjedan su u 7:00 uvečer, osim ako je drukčije

naznačeno.

PONEDJELJAK,21. listopada: Uršula + Livio Matešić (god.) – supruga i kćerka+ Ivan i Marija Bile – kćerka AnitaUTORAK, 22. listopada: Bl. Ivan Pavao II 8:00 sa ujutro+ Vlatko i Klara Jurkić – Nada GilpinNa čast BDM – Nada GilpinSRIJEDA, 23. listopada: Ivan Kapistran+ Ljubica Čavlović – ob. Joe Babić+ Vilim Mesić – ob. Petar JelečaninČETVRTAK, 24. listopada: Antun Marija Claret+ Blaž Brčić – ob. Marija KnezSvi + ob. Pavić – Ruža i S pe PETAK, 25. listopada: Krizant+ Ivan Ozimec – ob. Drago Špehar+ Ruža Skoko (god.) – ob. Dragan ŠnjarićSUBOTA, 26. listopada: Dimitrije i dr. 5:00 sa uvečer+ Milka Putrić – ob. Josip Rožman+ Jelena Jurković – ob. Gordan Jurković+ Dora i Mate Paulić – ob. Marica Kučinić+ Jagica i Zvonko Paulić – ob. Marica Kučinić+ Mirjana Fudurić – Iris Šešelja+ Helen Tibljaš – Iris Šešelja+ Ivan i Manda Čačulović – Marica Kučinić+ Zvonko Kučinić i svi iz ob. – ob. Marica Kučinić+ Ante Grancarić – Iris Šešelja+ Milka i Antun Sećan – ob. Milan Sećan+ Petar i Ana Jakovčić – ob. Milan Sećan+ Ante Zlomislić – ob. Bože ZlomislićSvi + ob. Marice Kneze ć – Marica Kneze ćSvi + ob. Štetner – Božica Bubanović NEDJELJA, 27. listopada: 30. NED. K, G.+ Barbara Delišimunović – suprug Janko i ob.+ Yolanda Hamin – suprug i djeca+ Milka Putrić – Mirko i Ana Abramović+ Ivan Ozimec – Ljilja Radalj+ Josip Belavić – Nikola i Mira Brodar+ Ratko Pile ć – Ljilja Radalj+ Ana Duh – Kata Mikich+ Barka Basar – Ljubica Dolinar+ Kate Lončar – ob. Maje ć+ Pero Mačečević – ob. Mačečević + Antun i Margaret Kralj – ob. Mačečević+ Nikola i Miško Cvitak i svi iz ob. – ob. Mačečević+ Anica Knežević – unuk John Knežević+ Vido Jerinić – Vlasta i djeca11:00 sa – ZA SVE ŽUPLJANE

STRANA 11

Page 12: STRANA 2 · vetog Srca Isusova i župe Blaženog kardinala Stepinca. Voditelj susreta bio je predsjednik Vijeća za inozemnu pastvu, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski