of 43 /43
STARAC PAJSIJE SVETOGORAC ČUVAJTE DUŠU! Razgovori sa Starcem Pajsijem Svetogorcem o spasenju u savremenom svetu BORBA PROTIV POMISLI Prvo poglavlje DOBRE I RĐAVE POMISLI Dobre i rđave pomisli Pomisli sleva najteža bolest Dobre pomisli donose duhovno zdravlje Onaj ko ima dobre pomisli videće sve dobro Pomisli čoveka koji je dostigao svetost i pomisli lukavog čoveka Čovekove pomisli ukazuju na njegovo duhovno stanje Drugo poglavlje BOGOHULNE POMISLI Koje pomisli su bogohulne Odakle potiču bogohulne pomisli Preziranje [nipodaštavanje] bogohulnih pomisli Kada smo sami krivi za bogohulne pomisli Treće poglavlje VEROVANjE SOPSTVENOJ POMISLI Verovanje sopstvenoj pomisli početak je prelesti Verovanje pomisli stvara psihološke probleme Ćudljivost nastaje od pomisli Umišljene bolesti Uz poslušnost sve se može prevazići Četvrto poglavlje BORBA PROTIV POMISLI Duhovni život ima temelj u pomislima [temelji se na pomislima] Negovanje dobrih pomisli Očćenje uma i srca 1

Starac Pajsije Svetogorac - Čuvajte dušu! (Borba protiv pomisli)

  • Author
    allsame

  • View
    1.598

  • Download
    56

Embed Size (px)

Text of Starac Pajsije Svetogorac - Čuvajte dušu! (Borba protiv pomisli)

STARACPAJSIJESVETOGORAC UVAJTEDUU! RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLI Prvopoglavlje DOBREIRAVEPOMISLI Dobreiravepomisli Pomislislevanajteabolest Dobrepomislidonoseduhovnozdravlje Onajkoimadobrepomislivideesvedobro Pomisliovekakojijedostigaosvetostipomislilukavogoveka ovekovepomisliukazujunanjegovoduhovnostanje Drugopoglavlje BOGOHULNEPOMISLI Kojepomislisubogohulne Odaklepotiubogohulnepomisli Preziranje[nipodatavanje]bogohulnihpomisli Kadasmosamikrivizabogohulnepomisli Treepoglavlje VEROVANjESOPSTVENOJPOMISLI Verovanjesopstvenojpomislipoetakjeprelesti Verovanjepomislistvarapsiholokeprobleme udljivostnastajeodpomisli Umiljenebolesti Uzposlunostsvesemoeprevazii etvrtopoglavlje BORBAPROTIVPOMISLI Duhovniivotimatemeljupomislima[temeljisenapomislima] Negovanjedobrihpomisli Oienjeumaisrca 1

Podvrgavajmoispitivanjupomislipodozrenja Razgovorsapomislima Saglaavanjesapomilju

STARACPAJSIJESVETOGORAC UVAJTEDUU! RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIDOBREIRAVEPOMISLI Dobreiravepomisli[1] Stare,uStaromZavetu,uetvrtojknjiziMakavejasekae:Blagoastivapomisaoneiskorenjuje strasti,negoseboriprotivnjih.(Vidi4:Mak.3,5)tatoznai? Pazi:strastisudubokoukorenjeneunama,aliblagoastiva,dobrapomisaonampomae da ne postanemo njihovi robovi. Kada ovek ima samo dobre pomisli i ostvari stabilno duhovno stanje, onda strasti prestaju da deluju, a to je onda kao i da ne postoje. Znai, blagoastiva pomisao ne iskorenjuje strasti, ve se bori protiv njih i moe da ih potisne. Mislim da pisac opisuje ta su mogli da podnesu svetih Sedam Sinova i njihova majka, svetaSolomonijainjihovuiteljEleazar,imajuiblagovernepomisli(Vidi4Mak.5idalje), dabipokazaokolikajemodobrepomisli. Jednadobrapomisaoimaistumokaojednomnogoasovnobdenje!Imavelikumo.Kao ta sada neko novo oruje laserskim zracima moe da zaustavi raketu jo u bazi i Da je sprei da bude ispaljena, tako i dobre pomisli predupreuju i prizemljuju rave pomisli jonaavolovimaerodromima,odakleinaepoleu.Zatosepotruditeda,kolikogod moete, pre nego to kua stigne da vam zasadi rave pomisli, vi sami zasadite dobre pomisli, kako bi vae srce postalo cvetna bata i kako bi vau molitvu uvek pratio boanskimiomirisvaegasrca. Kada ovek zadri, makar i na kratko, pomisao sleva, a to znai zlu pomisao o nekome, kakav god podvig, post ili bdenje posle inio, sve je uzalud. U emu da mu pomogne 2

podvizavanje, ako se uporedo ne bori da ne prihvata zle pomisli? Zato da se prvo ne isprazniizupatalogodulja,kojijesamozasapun,padaseposleunjegasipadobroulje, negodasedobrouljesipanaononeupotrebljivodasetakozaprlja? Jednaista,dobrapomisaoimaveumoodbilokogpodviga.Nekogmladia,naprimer, savladaavoiimaneistepomisli,patridanabdiipostidabiseoslobodiotihpomisli. Jednaistapomisaobi,meutim,imalaveumoodtihbdenjaipostaiviebipomogla. Kadakaeteistapomisao,stare,dalisetoodnosisamonaodreeneteme,ilitoimaoptije znaenje? Moe da ima i optije znaenje. Zato to se ovek, kada na sve gleda sa dobrim pomislima proiuje, a Bog ga dariva blagodau. Pomislima sleva sudei ravo o drugimainanoseiimnepravdu,ovekspreavablagodatBoijudagaposeti,paponovo dolaziavoivejegakaopenicu[gazigakaoitonavridbivadimumast]. Znailito,stare,datimetoravosudiodrugima,dajeavolupravodagavejekaopenicu? Da.Osnovasvegajedobrapomisao.Tojeonotouzvisujeoveka,togamenjanabolje. ovektrebadadospedostanjadasveokosebevidiistim.TojeonotojerekaoHristos: Ne sudite po izgledu, nego pravedan sud sudite (Jn. 7,24). Potom ovek dospeva do takvog stanja kada sve vidi duhovnim okom, a ne ljudskim. Tada sve opravdava u najboljemsmisluterei. Moramo da pazimo da ne primamo lukave telegrafske poruke avolove, kako ne bismo uprljalihramSvetogaDuha(Vidi1Kor.6,19i3,16)iudaljiliodsebeblagodatBoiju,a rezultattogabiobidasepomraimo.KadaSvetiDuhuvididanamjesrceisto,dolazii nastanjujeseunjemu,jerOnvoliistotuzatoseiprikazaokaogolubica.

3

NAPOMENE: 1. Re pomisao (Xoyiapoq) u podvinikom jeziku oznaava ili neku prostu misao koja prolazi kroz um, ili kretanje due ka dobru, ili ka zlu, ili, pak, tenju due prema dobru ili zlu, koja nastaje iz zajednikog delovanja uma, savesti, oseanja i volje.Potopomisliprethodesvakomdelanju,ondaborbasvakogvernika,anajvie monaha, da bude ispravna, treba da se ogleda prvenstveno u ispitivanju pomisli, kakobiseodnegovaledobreiodbacilerave. STARACPAJSIJESVETOGORAC UVAJTEDUU! RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIDOBREIRAVEPOMISLI Pomislislevanajteabolest Kadamoramdareimnekiproblem,stare,nemogudaspavam,muimse. Kodtebejeosnovniproblemtotoimaisuviepomisli.Danematakomnogopomisli, moglabimnogoviedaseposvetiisvojimobavezamaisvojojduhovnosti.Evo,reiuti jedan nain da izbegne previe pomisli: kada ti padne na pamet, na primer, neto to moradauradisutra,recisvojojpomisli:Tajposaonijezadanas,misliuonjemusutra. Istotako,kadatrebadadoneseodlukuoneemu,nemojdasemuirazmiljanjemkako danaeonotojenajboljeidastalnoodlaekonanuodluku.Izaberinetoiididalje. Ostavi da se potom Bog pobrine za ostalo. Nastoj da izbegava bavljenje nepotrebnim sitnicama,dasamojsebinepomutimozak.Uininajboljetomoeikolikomoe,neka sve to bude prostoduno i sa velikim pouzdanjem u Boga. Mi, na izvestan nain, obavezujemoBogadanampomogne,kadabudunostisvojenadepolaemouNjega.Od mnogobrojnih pomisli i potpuno zdrav ovek onemoa. Ako strada i mui se, ima opravdanja to se mnogo brine. Ali onaj ko je zdrav, pa samoga sebe smuuje i mui pomislimasleva,tajnijeprisebi.Dajesanjimsveuredu,adasemuipomislima!

4

U nae vreme najteu bolest predstavljaju isprazne pomisli svetovnih ljudi. Ljudi danas, moda, imaju sve osim, dobrih pomisli. Nesreni su zato to se ne suoavaju sa problemimanaduhovninain.Naprimer,nekopoenekudaautomobilom,alimotorse pokvariionkasninasvojeodredite.Kadabiimaodobrupomisao,rekaobi:Izgledada je dobri Bog to spreio, jer bih, moda, doiveo nesreu, da nisam zakasnio. Kako da Ti zablagodarimnatome,Boemoj?,islaviobiBoga.Meutim,akonemadobrupomisao, ne bi se sa tom situacijom suoio na duhovni nain, grdio bi i psovao: Evo, da sam bar krenuoranije,zakasniosam!Ah,itajBog... Kada ovek sve to mu se deava prima sa dobrim pomislima, dobija pomo. Sa druge strane,kadasveradisazlimpomislima,muise,kopni,ludi.Jednom,premnogogodina, uli smo u nekakav stari autobus koji je umesto sedita imao daske. Poli smo iz Uranopolja u Solun. Unutra je sve bilo ispremetano: nabacani koferi, pomorande, ribe, prazneprljavekorpeodribe,kojesuvraalikuisapijace,bilisutumomciizBogoslovske kole Atonijade, neki ljudi su sedeli, neki stajali, monasi, mirjani... Jedan mirjanin je seo poredmene.Biojedebeo,pakakojebioutojguviprignjeen,poeojedakuka:Nata ovolii!...Malodaljebiojejedanmonahkojije,jadnik,savbiozatrpankorpama,takoda mujevirilasamoglava.Ali,kakoseautobustruckaodrumjebiostarikolskiputkorpe su ga svevie zatrpavale, a on je, jadniak, pokuavao rukom da ih dri dalje od sebe, i levoidesno,damunepadnunaglavu.Aonajdrugijevikao,jerjesedeomalopritenjen. Zar ne vidi, rekoh mu, kako je onome, a ti vie? Pitam monaha: Kako izdrava, oe? A on mi, sa osmehom, odgovori: Ovde je, stare, sigurno bolje nego u paklu! Jednomeseinilodasemnogomui,iakojesedeo,adrugiseradovao,uprkostometoje biosavzatrpankorpama.Aputjetrajaodvasata.Umlaikavrteoseokotogakolikobimu bilo udobnije da je putovao boljim autobusom, i dolo mu je da pukne od muke, dok je monahrazmiljaokolikobimubiloteedajeupaklu,pajebiosrean.Razmiljaoje:Za dva sata stii emo na odredite i izai emo, a oni jadnici u paklu mue se vekovima. Uostalom,tamonemakorpi,ljudiitakodalje,negomuenja.SlavaTebiGospode,ovdemi jebolje. Uemusesastoji,stare,razlikaupoverenju,naprimerdvojiceposlunikapremastarcu? Upomisli.Nekomoedaimapokvarenupomisaoobiloemuiobilokome.Akoovek nemadobrupomisaoineuspevadaseoslobodinjenogdelovanjaakosvetoini,iniiz sebinosti ne moe da mu pomogne ni svetitelj. Ne samo da ima svetog starca ili svetu staricu(igumaniju),negoidamujestaracisvetiAntonijeisvisvetitelji,nemamupomoi. NiSamBognemoedapomognetakvomoveku,akidatomnogoeli.Kadaovekvoli samoga sebe, kada je, znai, samoljubiv, kada sve tumai onako kako se njemu samom dopada.Ividi,jednitotumaekaogreh,drugionakokakoimodgovaraimalopomalo 5

postaju prirodna ta njihova naopaka tumaenja. Kako god da se postavi prema njima, sablanjavajuse. Imaitakvihljudikoji,akoimposvetimalopanje,akoimkaenekulepure,lete.Ako ihneprimeuje,tugujumnogo,povlaese,iduukrajnost,atojekuaevodelo.Vide,na primer, neku situaciju i kau: A! To mora da je tako i tako, i posle zavre tako to su ubeenidajebatakobilo.Ili,videdrugogovekadajeozbiljanimisledatoimaneke vezesanjima,atajdrugi,meutim,modajeozbiljanjerganetotiti.Prenekolikodana doekodmenejedanikae:Zatojeranijetajitajrazgovaraosamnom,asadaneeni redaprogovorisamnom?Netosammujednomprigovorio,danijezbogtoga?Sluaj rekohmu,modatejevideo,alinijeobratiopanjunatebe,ilimujenekobiobolestan, pa je imao na umu da potrai lekara, ili je traio da razmeni novac, da bi iao u inostranstvo i tako dalje. I, stvarno, onaj drugi je imao bolesnog roaka, imao je brdo briga,aovajjeimaonamerudastaneidaporazgovarasanjim,pamujeotudadolocelo brdopomisli. STARACPAJSIJESVETOGORAC UVAJTEDUU! RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIDOBREIRAVEPOMISLI Dobrepomislidonoseduhovnozdravlje Stare,kojesuosobineslabepomisli? tapodtimpodrazumeva?Prviputujemzatakoneto. Vi ste to spomenuli. To je kada neko ima pomisao sleva, kada pogreno protumai neije ponaanje... Itosamnazvaoslabompomisli? 6

Setilasamseonogkojijehteodaostanekodvackaovaposlunik,avustemurekli:Neudate zadrim,jerimaslabupomisao. Ma, ne, nisam to tako rekao. Rekao sam: Neu da te uzmem za poslunika jer nisi duhovnozdrav.AonMeupita:taznaiduhovnozdravlje?Nemadobrepomisli. rekao sam mu. Kao ovek, sigurno imam nedostataka, a kao dugogodinji monah, sigurnoimamiponekuvrlinu.Akonemadobrupomisao,bietinatetuimojinedostaci imojevrline!Zamalodetenekomoedakaedaimaslabupomisao,zatotojenezrelo, alineizaodraslogoveka. Ajesulicvuodrasliljudizreli,stare? Neki u glavi nikada i ne sazrevaju. Kada se neko ne ponaa jednostavno, njegova pomisao se kree ka zlu i sve prima iskrivljeno. Taj nije duhovno zdrav i ne moe mu pomoinidobrim.Njegaidobromui. Akovidimo,stare,dajenekonapravionekutetu,daliimakoristiakotraimodavidimokojeza toodgovoran! Prvoseuveridanisi,moda,ti.Tojenajbolje! Ali,akomidrugidajupovoddamislimdasuodgovorni? A koliko si ti povoda dala drugima? Ako o tome razmilja na taj nain, shvatie da greitotakogledanastvari. Akadakaemo:Ovojeverovatnouinilata.ptasestra.Dalijeitopomisaosleva? 7

Ajesilisigurnadajetouinilabatasestra? Nisam,alionajevejednomuinilanetoslino. Tojeopetpomisaosleva,jernisisigurna.Aonda,akdajetoiuinilatasestra,kozna kakoizatojetouinila. Aliakovidim,stare,naprimer,dasestraimanekustrast? Jesilitiigumanija?Igumanijasnosiodgovornostizatoonatrebadaispitujevaestrasti. A zato biste vi ispitivale strasti jedna drugoj? Zar niste nauile da radite same na sebi? Akoelitedaraditesamenasebi,nemojtedagledatetaradedrugiokovas,vetrebada imatedobrepomisliipremadobrim i premaravim osobinama kojevidite na drugima. Bez obzira na to sa kojom namerom drugi ovek neto ini, vi imajte za njega poneku dobrupomisao.Dobrapomisaousebisadriljubav,razoruavadrugogiinidaseprema tebi lepo ophodi, Seate li se onih monahinja koje su od razbojnika mislile da je avva? Kadasetootkrilo,pomislilesudajeludHristaradiidaseprikazujekaorazbojnik,pasu gajoviezavolele.Naposletkususpasleinjegainjegovesaussnike.[1] Aakomi,stare,nekasestrakaenekula... Aakojebilaprinuenazbogtebedakae,nekula,iliakojezaboravila,patototije reklanijebilala?Zatrai,naprimer,sestrakojaposluuje.utrpezariji,odsestrekuvarice, salatu, a ona joj kae nemam iako posluiteljka zna da ima. Ako posluiteljka nema dobre pomisli, rei e: Ona lae. Ako, meutim, ima dobre pomisli, rei e: Jadnica, zaboravilajedaimasalate,jerimamnogoposla,iliuvasalatuzanekudrugupriliku. Tinemaduhovnogzdravlja,izatomislitako.Daimaduhovnogzdravlja,ineistobiti izgledaloisto.Kaotobigledalanaplodove,istobitakogledalainaubrivo,jerubrivo jepomoglodatiplodovisazru. Onaj ko ima dobre pomisli, poseduje duhovno zdravlje i ravo preobraava u dobro. Seamse,zavremeokupacije,onadecakojasuimalajakorganizam,jelasusaapetitom komad kukuruznog hleba i pucala su od zdravlja. Sa druge strane, neka deca iz bogatih porodica, uprkos tome to su jela hleb sa maslacem, poto nisu imala jak organizam, poboljevalasu.Takojeiuduhovnomivotu:Onajkoimadobrepomisli,akiakogabez 8

razloga udara, rei e: Bog je to dopustio, kako bih iskupio svoje stare grehove. Slava Bogu! Sa druge strane, drugi, koji nema dobre pomisli, ak i kada hoe da ga miluje, mislie da hoe da ga udari, Uzmite za primer nekog pijanicu. Ako je dobar, ili e da plae,iliedaseizvinjava.Jedanpijaniovekjegovorio:.Poklanjamkofunovcaonome komizavidi! NAPOMENE: 1. Meu pripovestima o monasima iz najstarijih vremena nalazi se i ova: jedan razbojniki voa, da bi opljakao neki dobro snabdeveni enski manastir, preobukao se u monaha i zatraio prenoite. Igumanija i ostale sestre ga primie kao velikog avvu, sa mnogo potovanja. Okupile su se sve da od njega uzmu blagoslov, oprale su mu noge i tu vodu uzele za blagoslov. Jedna oduzeta sestra, koja se sa verom umila njome, iscelila se i pola, na iznenaenje svih ostalih, da i ona uzme njegov blagoslov. Razbojnik, videi udo koje se desilo, preobrazi se u sebi, pokaja se, odbaci ma koji je imao sakriven pod rasom i posle kratkog vremenaioninjegovisauesnicipostadoemonasiiproiveepotenoiispravno svojmonakiivot.(VidiD.Taadg\,MrjtEpiKOv,xo(ioqT,(c)saaaA,oviKT|1992., a.1824.) STARACPAJSIJESVETOGORAC UVAJTEDUU! RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIDOBREIRAVEPOMISLI Onajkoimadobrepomislivideesvedobro 9

RekoeminekidasesablanjavajujeruCrkvividemnogonaopakihstvari,ajasamim rekao:Akoupitamuvu;Imaliovdeuokolinicvea?,onaerei:Neznam:alitamo dole ima mnogo konzervi, ubreta, prljavtine pa e ti nabrojati sva ubrita koje je obila. A ako upita pelu: Jesi li videla neku prljavtinu u okolini?, rei e ti: Prljavtinu?Ne,nisamjevidelanigde;ovdejesvepunomirisnogcveaiispriaetikog svecveaimapobatamaipoljimaitakodalje.Vidi,muvaznasamogdepostojiubre, dokpelaznadatamocvetaljiljan,amalodaljezumbul... Koliko sam shvatio, jedni ljudi lie na pelu, a drugi na muvu. Oni koji lie na muvu u svakojsituacijitraesamodavideegaimaravogizaokupljenisutime.Nigdenevide nitadobro.Onikojilienapelusvugde,nalazesamoonotojedobro.Pokvareniovek pokvareno misli, sve prima sleva, sve vidi naopako. Sa druge strane, onaj ko ima dobre pomisli,togoddavidi,togoddamukae,imaedobrupomisao. Jednomjejedandeakizdrugograzredagimnazijedoaoukolibuiudariozvekirompo vratima. Imao sam itav dak pisama da proitam, ali sam rekao, hajde da izaem da vidimtadetehoe.tajebilo,deko?Kaem.DalijeovokolibastarcaPajsija?upita me. eleo bih da razgovaram sa ocem Pajsijem. Ovo jeste njegova koliba, ali on nije ovde.Otiaojedakupicigarete.Kaemmu.Verovatnodajepoaodaposluanekoga, damukupicigaretereeonsadobrompomilju.Mane,poaojedakupicigareteza sebe, kaem ja. Ostao je bez cigareta, pa je poludeo. Mene je ovde ostavio samog, i uopte ne znam kada e da se vrati. Ako vidim da ga dugo nema, otii u. Oi mu zasuzie, ali on, opet sa dobrom pomilju, ree: Zamaramo starca. A ta e ti on? upitam ponovo. Hou da traim blagoslov od njega ree. Kakav blagoslov, more, da uzme! On je varalica. Nema od njega nikakve vajde. Ja ga dobro poznajem. Nemoj bez potrebe da eka; jer, i kada se vrati, bie nervozan, moda ak i pijan, jer i pije, pored svega. Ali deak je neprestano imao dobru pomisao..Dobro, kaem, ja u ga ipak priekatijomalo.tadamukaem?Imamjednopismodamupredam,kaeon,ali priekaudauzmemiblagoslovJestelivideli?togodsammugovorio,prihvataojesa dobrompomilju.Rekaosammu:Poludeojezacigaretama,aon,jadniak,uzdahnu,oi musenapuniesuzama.Koznaree,sigurnojepoaonekogadaposlua,damukupi cigarete. Drugi toliko itaju, a on, deak od dvanaestak godina, pa poseduje tako dobre pomisli! Pokvari mu pomisao, a on pronalazi bolju i izvlai jo bolji zakljuak. Zadivio me! Prvi putsamvideonetotakvo!

10

STARACPAJSIJESVETOGORAC UVAJTEDUU! RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIDOBREIRAVEPOMISLI Pomisliovekakojijedostigaosvetostipomislilukavogoveka Dali,stareovekkojijedostigaosvetostmoedapoznakojerav? Da. Poznaje ko je rav, isto kao to moe da prepozna svetost svetitelja. Vidi zlo, ali, istovremeno moe da vidi i unutranjost oveka i da rasudi da je to zlo od avola i da dolazispolja.Okomsvojeduesopstvenemanevidikaovelike,amanedrugihljudividi kaosasvimmale.Vidiihistinskimalim.Moedavidikadasugresiozbiljni,aliunajboljoj nameriopravdavaravepostupkeravogoveka.Neprezirega,nesmatraganiimod sebe.Moe,ak,dagasmatraiboljimodsebeidagasvesnopodnosiizmnogihrazloga. Onvidizlonekogzloinca,alimislidajeondoaousituacijudapoinizloin,jermuniko nije pomogao, i da je i sam mogao da bude u takvoj situaciji, da mu Bog nije pomogao. Takodobijamnogoblagodati.Aravovek,naprotiv,iakomoedauvidisvetostonoga drugoga,nemoedapoznadobrepomislikojeonposeduje,kaotoniavotonemoe. Onajkodonajmanjihsitnicaispitujesamogasebeuvekopravdavadrugog,anesebe.Ito jenaviemduhovnomnivou,timsevieoslobaaivieljubiiBogailjude.Ondanemoe dashvatitaznaizlobaizatopremadrugimauvekimasamodobrepomisliirazmilja uveksaistotominasvegledakaonaduhovnoisveto,OnimakoristiaKiodpadova svojesabrae,koristiihkaojakukonicuzasamogasebe,kakobibiojooprezniji,danebi skliznuosaputa. Sadrugestrane,onajkosenijeoistio,mislisamonazloisvemuizgledaravo.akiono tojedobrozagaujesvojomzlobom.Njemunisunadobrobitnivrlinedrugihljudi,jerje pomraen tamom ovekoubice od iskoni, a onda i vrline tumai svojim zlobnim reima. Uvekjepotiteniuvekalostisvojusabrautimsvojimduhovnimmrakom.Akoelida seoslobodi,moradashvatidajeneophodnodaseoisti,kakobiinjemusvanuladuhovna zora,oienjenjegovogumaisrca.

11

Aakojeistiovekponekadzao,aponekaddobar? Toondaznaidaprimauticajesaobestraneiuskladusatimsemenja.ovekjepodloan promenama:Zlepomisliponekadpotiuodkuaa,aponekadoveksamodsebeimazle pomisli.Znaidakuaestoizazivasituacijeukojimaljudikojisutomeskloniproizvode ravepomisli.Jednogarhimandrita,kadajeprviputdoaoovamoukolibu,nisamstigao da primim. Drugi put, kada je doao, nisam mogao da ga primim jer sam bio ozbiljno bolestan,pasammurekaodadoenekidrugiputdarazgovaramo.Ondajeondoaona pomisaodaneelimdagaprimim,daimamnetoprotivnjega,iotiaojedoleumanastir daseali.Tojesvebiloodkuaa. STARACPAJSIJESVETOGORAC UVAJTEDUU! RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIDOBREIRAVEPOMISLI ovekovepomisliukazujunanjegovoduhovnostanje Kakosedeava,stare,daistustvar,ilidogaaj,dvaovekavidesasvimrazliito? Dalisveoividepodjednakojasno?Dabinekojasnovideo,trebadaposedujeizuzetno zdraveoidue,jersamotadaposedujeunutarnjuistotu. Azato,stare,ponekad,jedanistidogaajjedanoveksmatrablagoslovom,adruginesreom? Svakiodnjihgatumaiuskladusasvojompomisli.Svakustvarmoedavidisadobre ili.sa rave strane. uo sam za ovaj dogaaj: U jednom manastiru koji se nalazio u naseljenojoblasti,potipikususluiliveernjeijutrenjeupono,adolazilisuimirjani,jer 12

je manastir bio okruen kuama koje cy malopomalo sagradili ve i sasvim blizu manastira. Jednom jejedan mladi monah, poetnik, zaboravio svoju kelijuda zatvori i u nju je ula neka ena. Kada je to saznao, sekiracije, brige, zlo! O, oskvrnila se kelija! Strano, smaksveta! Uzeojealkohola, prosuo po poduizapalioda bije oistio!Maloje nedostajalo da spali itav manastir. Pod svoje kelije je spalio, ali svoju pomisao nije. A trebalojepresvegasvojupomisaodaspali,jerzlojebilounjegovojpomisli.Dajeimao dobru pomisao, rekao bila je ena u njegovu keliju ula iz pobonosti,.da bi joj bilo na dobrobit, da bi primila blagodat, kako bi se i ona u svojoj kui borila da se duhovno obogatiidaslaviBoga. Odtogakakvesupomislinekogovekavidisenjegovoduhovnostanje.Ljudidonosesud oneemuuzavisnostiodtogakakavsadrajimajunjihovepomisli.Akonjihovepomisli ne poseduju duhovni sadraj, donose pogrene zakljuke i drugome nanose nepravdu. Ako,naprimer,ovek,kojidelimilostinjunoudaganikonebivideo,vidinekogakasno uveenaulici,nikadaneepomislitinitaravoonjemu.Aliakotogovekavidikasnona uliciovekkojiprovodinoiugrehu,reie:Viditinitkova,koznagdejeproveono, jerisamimatakvaiskustva.Iliakosenou,sagornjegsprata,ujedumdum,neko,koima dobrepomisli,reie:Onajgorepravimetanije,asadrugestrane,neko,konemadobre pomisli, e rei: Celu no igra. Ako se uje muzika, onaj prvi e rei: Kako je lepa muzikaaonajdrugi:Makakvesutopesme? SeatelisekakosusesuoilisaHristomdvojicarazbojnika,kojisubiliraspetizajednosa Njim?IjedanidrugisugledaliHristanaKrstu,zemljukakopodrhtavaiostalo.Ijedani drugiimalisupomisao!Jedanodnjih,onajsalevestrane,huljaenaNjegairee:Akosi ti Hristos, spasi i sebe i nas! (Lk 23,39) A drugi, onaj sa desne strane, ree: A mi smo pravednoosueni,jerprimamoposvojimdjelimakaotosmozasluili;aonnikakvazla neuini(Lk23,41). Ovajsespasao,adrugijeotiaounakao. STARACPAJSIJESVETOGORAC UVAJTEDUU! RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIBOGOHULNEPOMISLI Kojepomislisubogohulne 13

Stare,jouveknerazumemkadajepomisaobogohulna. Kada nam na um padnu rune predstave o Hristu, o Bogorodici, o svetiteljima, ili o neemu svetom i svetenom, ili, pak, o naem duhovnom ocu i tako dalje, e, to su bogohulnepomisli.Takvepomisli,ak,nijedobrodaikoprepriava. akniduhovniku? Akoduhovnikukaemo:DolazemibogohulnepomislioHristu,ilioSvetomeDuhu,ili oPresvetojBogorodici,iliosvetiteljima,iliotebi,momduhovniku,biedovoljno.Takve pomisliigresisvejetoodavola,tonijenae.Zatonetrebadasealostimoizaavolje grehe. Kada sam se tek zamonaio, u jednom periodu mi je avo nametao bogohulne pomisliakiucrkvi,imnogosamsezbogtogaalostio.Sveonotosamsluaodadrugi govore,kadasambiouvojsci,psovkeislino,osvetiteljima,svemijetoavodonosiou um. Duhovnik mi je govorio: Te pomisli su od avola. Kada ovek pone da se brine i alostizbogrunihpomislikojemupadajunapametuvezisasvetinjama,todokazujeda tepomislinisunjegove,negodadolazespolja.Alijasamseipakalostio.Odlaziobihu paraklis asnog Pretee da se pomolim, a njegova bi ikona mirisala svetim mirom, kad god bih joj se poklonio. Kada bi mi ponovo dolazile takve pomisli, ponovo bih odlazio onamo u paraklis i opet bi ikona mirisala mirom! Jednoga dana, u vreme boanstvene Liturgije, za vreme Trisvete pesme, zapojao sam i ja, sasvim tiho, Svjati Boe! Tada ugledam kako na vrata crkve ulazi jedna velika zver, zastraujua, sa pseom glavom. Bacao je plamen iz usta i oiju! Okrenu se i udari me dvaput, zato to sam pojao Svjati Boe! Ogledao sam se, da ga nije jo neko video, ali nije. Kasnije sam sve ispriao duhovniku:Desilosetakoitako.Evo,jesiligavideo?rekaomijeduhovnik,tojebio on.Jesilisadamirniji? Daliovek,stare,uvekrazumedajenekapomisaobogohulna? Akorazum,kojimgajeBogobdario,radisvojposao,ondarazume.Nekimi,naprimer, kau: Stare, kako je mogue da postoji pakao? Mi se alostimo kada je neki ovek u zatvoru,akolikotektrebadasealostimoakojeupakluToje,meutim,huljenje,jerse takopredstavljajupravednijimodBoga.Bogznataini.Seateliseonogatopriasveti GrigorijeDvojeslov?JednomjeepiskopFurtunatoteraodemonaiznekeposednuteene. Demon je posle toga iao po gradu kao nekakav siromaak i optuivao episkopa: Taj 14

nemilosrdni ovek me je oterao, vikao je. Zato te je isterao? upita ga jedan ovek, kakojetomogaodauini?Doikodmene,umojukuu.Itakoavoueukuutoga oveka.Ubrzomukae:Hladnomije,ubacijodrvauognjite.Razgoriovekvatruu ognjitu.Potosevatrajakorazgorela,ueavoudetetogaoveka,paga,jadnoposedne, ideteskoiuvatruiopeese.Tektadajeonajovekshvatiotajeepiskopoteraoitaje onusvojukuuprimio.Dabigaisterao,episkopjemoraonetodazna.[1] NAPOMENE: 1. Vidi:Aui Grluori too AiaA.6yoo, Evspysnv6q, xop.oq A, Yn6Qsmq AE, ekb. Mat0.Aauugj,AGrjvat1980.,o\510. STARACPAJSIJESVETOGORAC UVAJTEDUU! RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIBOGOHULNEPOMISLI Odaklepotiubogohulnepomisli Stare,dalibistenamnetorekliodobrojravnodunosti? Dobra ravnodunost je potrebna isuvie osetljivom oveku koga mui avo raznim pomislima, U takvom sluaju je dobro da bude malo neosetljiv, u pozitivnom smislu te rei, da izvesne stvari ne ispituje do najmanjih sitnica. Potrebno je i onome ko je moda premamnogoemuravnoduan,alimujekuasamonanetostvoriopreosetljivostdabi 15

gaonesposobio.Utomsluaju,tadobraravnodunost,samozaizvesnovreme,bilabimu odpomoi.Meutim,veomajevanopratitigautome.Trebasvojupomisaodapoverava duhovniku i da ga on paljivo prati. U suprotnom, moe malopomalo da postane ravnoduanpremasvemu,bezrazlike,padaodeudrugukrajnostidapostanepotpuno ravnoduan. Stare,zatoimambogohulnepomislikadasamneraspoloena,ilituna! Vidi ta se deava. Kada avo vidi da si alosna, on to iskoriava i daje ti jednu bombonu, jednu grenu pomisao. Poto padne prvi put, onda te.vodi u jo veu potitenost i nema snage da joj se odupre. Zbog toga ne treba nikada da ostane u takvom stanju, nego se posveti nekoj duhovnoj aktivnosti koja e ti pomoi da izae iz takvograspoloenja. Stare,mnogosemuimsanekimpomislima... To je od kuaa. Umiri se i nemoj da ih slua. Ti si osetljiva. avo koristi tvoju osetljivost, tera te da se nekim stvarima bavi do najmanjih sitnica, tvoj razum tera da prianjauznjihidasebezpotrebemui.Moedatinametnerunepomisli,naprimero tvojojigumaniji,iliomeni.Natakvepomislineobraajpanju.Bogohulnapomisao,ako jojpridainajmanjiznaaj,moedateizmui,dateslomi.Tebijepotrebnomalodobre ravnodunosti. Bogohulnimpomislimamuiavoonekojisuveomapoboniipreosetljivi.Uveliavau njihovim sopstvenim oima njihov pad, kako bi zapali u oajanje i beznae, a ako ne postignedazbogtogasamisebeubiju,nastojibardaihizluujeidaihliivolje,Aakone moenitodapostigne,zadovoljavasetimetoihuinimakarmelanholinim. Jednomsamsreonekogkojijeneprestanopljuvao.Kau:Imademona.Ajaimkaemda ljuditoneradekadasuposednuti.Kakosamsekasnijeuverio,on,jadnik,nijeniuemu sagreiotakodabigaposeodemon.Odrastaojekaosiroeibiojepreosetljiv.Poredtoga imaojepomisaoslevainetomate,atojeavojovierazvioinametaomubogohulne pomisli.Kadabimudoletakvepomisli,onseodupirao,pajepljuvaobogohulnepomisli. Onaj, ko bi to gledao sa strane, mislio je da ima demona. Eto, zamislite, da jadnik bude preosetljiv,dapljujenabogohulnepomisli,adamupovrhtogajokau:Imademona!

16

Bogohulnepomislidolazejoizbogzavistiavolove.Ponekad,ak,poslebdenja,kadaje ovekmrtavumoraninijeustanjudaseodupre,zlotvormunameebogohulnepomisli, pa potom, da bi ga spleo ili da bi ga gurnuo u oajanje, poinje da mu govori: Takve pomisli ni sam avo nema! Sada ti nema spasa... Jo moe da mu nametne bogohulne pomislioSvetomeDuhu,aposledamukaedasetakavgrehneprataitakodalje. Moemoli,stare,misamidabudemouzrokbogohulnepomisli? Da.Moeovekisamdadapovodzato.Kadanemapreosetljivosti,bogohulnepomisli dolaze zbog gordosti, zbog osuivanja drugih i slino. Zato, kada ste u podvigu i imate bogohulne pomisli, treba da znate da u vaem podvigu ima gordosti. Od gordosti se pomraujeum,ostajetebezvereiblagodatBoijavasnaputa. Ilikadaseovekbavipitanjimadogme,adazatoneposedujepreduslove,imaposletoga bogohulnepomisli. STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIBOGOHULNEPOMISLI Preziranje[nipodatavanje/bogohulnihpomisli Stare, avva Isaak Sirijski kae da strasti pobeujemo smirenjem, a ne prezirom[nipodatavanjem][1]. Da li je preziranje [nipodatavanje] strasti i preziranje [nipodatavanje]bogohulnihpomisliisto? Ne.Nipodatavanje(omaloavanje)nekestrastisadriusebigordost,samouverenosti, tojenajgore,sadriopravdavanje.Toznaidaopravdavasamusebeinepriznajesvoju strast.Tojekaodakae:Tastrastnijemoja,nemanikakvevezesamnom,ineborise 17 SVETOGORAC DUU!

dajeseoslobodi.Bogohulnepomisli,meutim,trebadapreziremo[nipodatavamo],jer, kaotosamverekao,onenisunae,veavolove. Kadasenekopretvarapreddrugimadaimanekustrast,kadase,naprimer,pravidajeprodrljiv, daliseondapodsmevaavolu? Utom,sluajusesamopretvaradobrompritvornoualitadasenepodsmevaavolu. avolusepodsmevakadatinameebogohulnepomisli,atipojepsalme. Kakodaoteram,stare,bogohulnepomisliuvremeslubeBoije? Pojanjem: Otvoriu usta moja i ispunie se duha....[2] Zar ne zna da poje? Nemoj nikako da se zadrava na takvim pomislima, da ulazi u pojedinosti. Ne osvri se na takvu pomisao.Kada neko ulazi uraspravu sa takvim pomislima uvrememolitve, to je kaodavojnikaktivirarunubombudokpodnosiraport. Aakojepomisaouporna? Akojeuporna,ondaznajdanegdeutebiimaoslonac.Krajnjereenje:preziranjeavola, jeronjeprofesorukolizaizmiljanjenovihlukavstava.Najboljejedaseutomsluaju akninemolimo,jer,akosemolimo,pokazujemodanastepomislizaokupljajuibrinu,a avo nalazi nae najosetljivije mesto, pa nas bez prestanka bombarduje bogohulnim pomislima.Mnogojeboljedapsalmopojemo.Vidi,imaladecakadahoedaomalovae neko drugo dete, koje im neto govori, pevaju tralala. To isto treba i mi da inimo avolu, samo to mi treba da psalmopojemo, a ne da pevamo. Psalmopojanje je molitva upuena Bogu, ali je istovremeno i nipodatavanje i preziranje avola. A onda, avo gricnemaliceodavde,maliceodande,alinaposletkupobegne. Ali,stare,kadasamuovakvomstanju,nemogudapojem,paakmijetekoidasepriestim.

18

Tojeveomaopasno!avopokuavadateblokira!Ididapoje,daseprieuje,jerte pomisli nisu tvoje. Samo jedno me posluaj: otpoj jedno Dostojno jest da avo dobije svoje,idasepokupiiode.Jesamlitiispriaopriuoonommonahu?Imavedvanaest godinakakojedoaonaSvetuGoru.Biojesiroe,ostaojebezmaterinskeljubaviibrigei svu svoju ljubav dao je Presvetoj Bogorodici. Nju je oseao svojom majkom. Samo da si videlasakolikopobonostiseklanjaoikonama!Poslejekuaiskoristiotunjegovuljubav i navalio na njega bogohulnim pomislima. Jadniak, nije vie iao ni ikonama da se pokloni.Saznadezatonjegovstarac,uzegazarukuinateragadacelivaikonuPresvete Bogorodice i Hristovo lice, ruke, i avo odmah pobee. Na izvestan nain jeste drskost celivatilicePresveteBogorodiceiHrista,alitojeuiniostaracsamodabioteraopomisli kojesumuilemladogmonaha. NAPOMENE: 1. AvvaIsaakSirijski,Podvinikaslova,Slovo4 2. PoetakIrmosaprvePesmeAkatista. STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIBOGOHULNEPOMISLI Kadasmosamikrivizabogohulnepomisli Stare,kadaimamnapadbogohulnepomisli,bezsvogpristanka,dalizbogtogasnosimkrivicu? SVETOGORAC DUU!

19

Ako se zbog toga raalosti i ne prihvati pomisao, to nije nita, ne snosi nikakvu krivicu. Akada,stare,oveksnosikrivicuzbogbogohulnepomisli? Akoseoveknezabrinetoimatakvepomisli,pasesasvimmirnouputauraspravusa takvompomisliiispitujeje,e,ondasnosikrivicu.Itovieprimabogohulnepomisli,to viegaavouznemirava,jerkadamuuejednabogohulnapomisao,aovekjeispitujei prevreupameti,primausebejednogmalogdemona. Akakodanestanu,stare,takvepomisli? Ako se ovek alosti kada mu dou takve pomisli, ali ih ne ispituje, nestae same, jer nee dobijati hranu. Drvo koje se ne zaliva osui se. Meutim, onog trenutka kada se ovek, makar i nakratko, zabavi njima, on ih hrani, snai se stari ovek i tako i pomisli tekonestaju. Stare, ponekadmidoubogohulnepomisli,a ja sezadrimna njima,a posletoshvatim,aline mogudaihoteram. Znalititajesatobom?Ujednomtrenutkutvojumodluta,rasejanasi,bleneotvorenih usta.Ondadoeavo,gurnetiuustabombonuitiponedajesisa.Osetinjenukus,pa tijeposletekodajeispljune.Trebadajeispljuneimjeoseti. Znailito,stare,dakadaprolazibogohulnapomisaotrebadajeprimimnakratkoidajeposle oteram? Matojeondakaodatijeavodaobombonu,tijemalosisaiposlejeispljune.Trebada je ispljune odmah. Inae, u poetku e te zabaviti jednom bombonom, a posle e te nahranitiotrovomiporugaetise.

20

STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIVEROVATISOPSTVENOJPOMISLI Verovanjesopstvenojpomislipoetakjeprelesti Stare,kadaseljutim,postanemkaoorkan,nemogudaseuzdrim. Zatonemoedaseuzdri? Zatotoverujemcvojojpomisli.

SVETOGORAC DUU!

E,utomsluajutiimasvojevjeruju,svojsimvolvere!...Tomejekrivegoizam.Nemojda opravdavasvojupomisao.Budalastupomisaotrebasamadaodbaci,dajeneprihvati. Akakodaznamdajenekapomisaobudalasta? E,akotonezna,poverijeigumanijiiodbaciejetakotoeposluatisvetotiona kae.Akadaduhovniovekverujesvojojpomisli,tojepoetakprelesti.Pomraujemuse razumodgordostiimoedazapadneuprelest.Boljebibilodapoludi,jerbimusetada blaesudilo. Azartu,stare,nemamestapomoioddrugih? Dabimusepomogloutakvomstanju,moraisamsebidapomogne.Moradashvatida verovanje u pomisao koja mu govori da je, na primer, najbolji od svih, da je svet i tako 21

dalje, predstavlja prelest. Takvapomisao ne odlazi ni pod pretnjom orujem, ako jesam ovekzadrava.ovekmoradasesmiridabiotila.Ponekadtraeodmenedasemolim utakvimsluajevima.Kakodasemolim,kadaonajusebiimaavolovfitilj,paeponovo daplane.Tojekaodanekodriurukamadetonatormineitraidamupomognedane pogineodnjeneeksplozije. Stare,jasampostalasvojeglava. Ko to kae? Tvoja pomisao? Pratim te sa Svete Gore. Moj um je na svome mestu. Nisi postalasvojeglava.Aliakopoverujesvojojpomisli,postae.Neverujsvojojpomisli,niti akotikaedanitanevalja,nitiakotikaedasisvetica. STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIVEROVATISOPSTVENOJPOMISLI Verovanjepomislistvarapsiholokeprobleme Kadanekoimapomisao,stare,daseceusamonjimbavekakodajeizbaci? To je od kuaa koji hoe da se ovek razboli. Taj ovek mora da postane ravnoduan prema pomislima, da im.nikako ne veruje. Ako, na primer, ovek, koji pati od sumnjiavosti,vidinekogpoznanikakakotihorazgovarasadrugimnjegovipoznanikom, pomislie:Govoriomeni.Nisamtoodnjegaoekivao!aocadvojica,ustvarirazgovaraju o neemu sasvim drugom. I ako ne pripazi, sumnjiavost se razvija dalje imalo po malo dokle stigne! Misli data prate, da ga progone. Pa jo ako ima konkretne podatke da se drugibavenjime,trebadaznadajeneprijateljtotakosmestiodagautouveri.Kakoto avosamoumedanamesti! 22 SVETOGORAC DUU!

Poznajem jednog mladia koji, iako je izuzetno inteligentan, veruje u pomisao koja mu govoridanijeuravnoteen.Potojeprihvatiopomislikojemujemalipokvarenjakdoneo, onesustvorilekodnjegagomilukompleksa.Pokuaojedaseubije,unesreiojeroditelje. Bogmujepodariosposobnostidarovitost,alisvetoavoinibeskorisnimitakosemue ionioniokonjega.Nemogudarazumemzatoljudiprihvatajuteavolskepomisli,pa imseivotpretvaraumuku,aondajosvetopripisujuBoguKojinaminitolikadobrai toliko nas voli. to god da kae jednom takvom oveku, nita ne pomae. Ako sam ne prestanedaverujesvojimprmislima,kojemudonosiavo,samoesebadavazamarati. Stare,osetljivovekjeduevnoslab,dalitoznaidajebolestan? Ne.Usrdnostiosetljivostsuprirodnidarovi,ali,nanesreu,avouspevadaihiskoristi. esto tako postie da osetljiv ovek pone sve da preuveliava, pa ne moe da savlada neku tekou, ili pone sa njom na kratko da se bori, pa poklekne, razoara se, postaje nesrean i naposletku sasvim propadne. Ako ovek koristi na dobrobit svoju naslednu osetljivost, ona e postati nebeska. Ako, meutim, dozvoli da je zloupotrebi avo, propae. Jer ako ovek ne koristi na dobrobit svoje darove Boije, iskoriava ih avo. TakoodbacujedaroveBoije,UmestodablagodariBogu,onsveuzimanaopako.Osetljiv ovek moe, kada veruje svojim pomislima, da zavri ak i u duevnoj bolnici, dok ravnoduansasvojimnemavezeneide,razumese,dobrimputem,alibarnezavravau duevnojbolnici.Zatoavoprogoniosetljiveljude. Drugi, opet, imaju pomisao ili, bolje reeno, mali pokvarenjak im donosi pomisao da sy naslednooptereeniinastojidaihubedidapoverujudabolujuodneega.Plaiihkakobi ih smutio i iz ista mira uinio neblagotvornim. Ali ak i da postoji neto nasledno, blagodau Boijom nita nije nemogue. Seate li se svetog Kiprijana koji je od maga postao Jerarh Crkve i muenik Hristov? Mojsej Murin, opet, od razbojnika postao je osetljiviji od mnogih velikih Otaca Crkve. Do kakve uzviene duhovnosti je on dospeo! KadajesvetiMakarijedoaodagavidi,upitagaMojsej:tadaradim?Odtolikogsveta ne mogu da naem mir. A onaj mu ree: Mojseju, Mojseju, ti si mnogo osetljiv. Idi u PetrejskuArabiju[1],jertinemoedaoterasavovajnarod![2]Prevaziaojeosetljivou akiArsenijaVelikogkojijebioizuglednepopodice,obrazovan,kulturanovek,aonajje biorazbojnik.Eto,viditainiblagodatBoija!Alionjeposedovaovelikosmirenje. 23

NAPOMENE: 1. UnutranjapustinjauseverozapadnomdeluArabije. 2. Vidi:Starenik,AvvaMakarijeEgipatski STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIVEROVATISOPSTVENOJPOMISLI udljivostnastajeodpomisli Zatoje,stare,nekoudljiv? Recimi,egasetigadi? Svegasegadim. Ondatebisvezapadne!Icrviiuvou,ilisoivuiponekadlakauhlebuitakodalje. Jeste,stare,bajetako! SlavaTebi,Boe!VidilikolikotiBogpomaedabitoprevazila? 24 SVETOGORAC DUU!

Da li i to dolazi, stare, od pomisli? Recimo da je sestra pronala dlaku. Zar nije mogla da je skloni? Ma to je blagoslov! Daj meni tu dlaku, da je ja uzmem za blagoslov!.,. Ah! Seam se jednomnaSinajuotiaosamsajednimmonahomidaosammudvebreskve.Gledamga, nejedeih.Hteojeprvodaihopere,paondadaihpojede,paihjedraouruci,daihnebi stavljaoudepidanepokupebacileiizdepa!Njegovbrat,kojijeimaoosmorodeceree mi:Ontroiviesapunazapranjeruku,negomojaenazapranjenaeosmorodece!I daviditetagajesnalo!Tamo,naSinaju,dodelilisusvakommonahupojednogbeduina dagaslui,damudonosihranuislino.Beduinkojegsudodelilinjemubiojenajprljaviji odsvih.Biojegotovocrnodprljavtine.Smrdelamujeodea,savjesmrdeo.Trebalobi nedeljudanadagadriukadidabisesvesanjegaspralo!Arukesumubile...,ma,ne pitaj!Trebalobida ihstrue pahtlom! A kada je uzimaoerpicu damuodnesehranu, turaojedvasvojaprstaunutra.Odlazi,bei...,vikaojenanjegaonajimbigaugledao. Naposletku,tajmonahnijemogaodaizdrinidvenedeljenaSinaju:Otiaoje... Seamse,iukolibismoimalijednogmonahakojijekaomirjaninbioporunik.Postavili sugazatecajerjebioobrazovan.Proveojetolikegodineumanastiruaostaojegadljiv. Nidasepribliikvakinavratima!Nogomjeotvaraovrata,ilibigurnuorezulankomna ruciiposlebialkoholomistiorukavkojimjedotakaorezu!akjeivratanacrkviotvarao nogom.IdopustiojeBog,kadajeostario,damuseucrvljajunoge,anaroitoonakojomje otvaraovrata.Biosambolnikipomonik,kadajedoaoprviputumanastirskubolnicu umotane noge. Bolniar mi je rekao da mu skinem zavoj sa noge dok on ode po gazu. Kadasamskinuozavoj,imaosamtadavidim!Nogajebilaprepunacrva!Idinamore, rekohmu,operinoguumoruicrvieotii,padoi,datistavimonovizavoj.Dokleje dospeo!Kakvomuenje!Jasamsesasvimzbunio.Bolniarmikae:Znaliodegamuje to?Znamrekoh,zatotovrataotvaranogom! Iutakvomstanju,stare,jelijouvekotvaraovratanogom? Jeste.Nastaviojeidaljedaotvaravratanogom,aostariojekaomonah! Inijetoshvatio?

25

Ne znam. Posle sam otiao u manastir Stomi u Konici. Ko zna kako je umro! A u opteiteljnom manastiru moe da vidi mlade monahe kako idu da pojedu iz tanjira ostatke hrane koju ostave stariji, da bi dobili blagoslov! Drugi, pak, celivaju kvake na vratima jer su ih dodirivali Oci, a on, kada se klanjao ikonama, jedva da su mu brkovi doticaliikonu.Abrkovebiposlepraoalkoholom! Kadabivatakonetosasvetinjama,stare,zartonijesvetogre? Maodatleovekpoe,paidesvedaljeidalje.Dospeojedotogadaseneklanja,jerse plaiodaonajkojisepoklonioprenjeganijemodaodneegabolestan! Dakle,daoveknebibiogadljiv,netrebadaobraapanju? Ne vide ljudi kakvo sve ubre jedu! Ako se ovek prekrsti, bilo da ima neku fobiju, ili strah od bolesti, posle Hristos pomae. Tamo u kolibi toliko je ljudi prolo koji su imali najrazliitije bolesti! A neki prostoduni prekrste se, jadni, pa popiju vodu iz ae koju drimtamo.Drugikojiseplaeneprilazejoj.Prenekolikodanadoenekiovekkojije bionanekakvomvisokompoloaju.Tolikose,jadnik,plaibacila,dasumurukepobelele odienjaalkoholom.akisvojautomobilistialkoholom!Bimiga,jadnika,ao.Znali tatoznaidabudenatakvompoloaju,adaseponaatako?Posluiosamgaratlukom, aliganijeuzeo,jersamgadraouruci.Alida.jebioiu.kutiji,opetganebiuzeo,jerbi mislio da ga je u kutiju rukom stavio neko drugi. Uzmem ja taj ratluk, protrljam ga o njegovecipeleipojedem.Uiniosamtosamozatodagamaliceoslobodimodtoga.Etoi danasjeovamodolajednadevojkasapatolokimstrahomodbolesti.Akadajeula,nije uzelablagoslov,jerseplailadasenezarazibacilima.Kadajeotila,poslesvegatosam jojrekaodajojpomognem,opetnijeuzelablagoslov.Neudatiljubimruku,kae,jerse plaimdaudobitibacile!tadajojposlekae?Takosebisamooteavajuivot.

26

STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIVEROVATISOPSTVENOJPOMISLI Umiljenebolesti

SVETOGORAC DUU!

Odsvihbolestinajgorejekadaovekpoverujepomislidaodneegaboluje.Tapomisao mu stvara oseanje teskobe, potitenosti, nema volje za jelom, ne moe da spava, uzima lekoveinaposletkusezaistarazboli,abiojepotpunozdrav.Dajenekobolestan,padase lei,torazumem.Alidajezdrav,adamislidajebolestanidaseizistamirarazboli,to je... Neko, na primer, iako ima i telesne i duevne snage, ne moe nita da radi, jer je poverovaousvojupomisaokojamugovoridanijedobro,pase,kaorezultattoga,gasii telesnoiduevno.Neradiseotomedaonlae.Akoovekpoverujedasanjimnetonije uredu,uspaniiseinemahrabrostinitadapone.Takopostajenesposobanbezrazloga. Ukolibudolazenekikojisupotpunoslomljeni.Kaemipomisaodaimamsidukaui verujuuto.Pitamih:Davamsenijedogodilotoito?Ne,kau.Ondasebezrazloga brine.Idiipregledajsedatiodetapomisao.Aakomeispitajuinaudaimam?kau, nesluajumeimuese.Sadrugestraneonikojiuju,odunaispitivanje,uvidedaimnije nitaidaviditekakoimselicepromeni,vraaimsehrabrost.Onidrugiodbrigelegnuu postelju i nee ni da jedu. U redu, ima sidu. Za Boga nema tekog problema. Kad bi duhovnijeiveo,kadabiseispovedao,prieivaoiostalo,Bogbitipomogao. Kakotopoinje,stare,ikakonekoponedamislidajebolestan? Malopomalo razvije takvu pomisao. esto se deava da postoji neki razlog, ali obino nije ozbiljan. Pomisao to preuvelia. Kada sam bio u manastiru Stomi, bio je jedan otac porodiceuKonici,kojijemisliodaimatuberkulozu.Nijenienidozvoljavaodamuprie. Nepribliavajsegovoriojojje,zaraziese.Jadnicajevealakorpusahranomneneki tapidavalamujeizdaleka.Siroticajesvausahla.Njegovadeca,zlosrenici,gledalisuga samoizdaleka.Anjemunijebilonita,alipoto.nijeizlazionikuda,panisuncanijevideo 27

bio je zatvoren u sobi i uvek umotan u ebad bio je ut i bio je ubeen. da je tuberkulozan. Poem ja njegovoj kui. im me je ugledao, ree: Nemoj da mi prilazi, kalueru, da se ne zarazi i ti, a narod dolazi tamo kod tebe u manastir. Imam tuberkulozu.Kotije,more,rekaodaimatuberkulozu?pitamga.Njegovaenaiznese dameposluislatkimodoraha.Otvoriusta,kaemmu.Budisadaposluan.Otvorioje usta: nije znao ta nameravamda uradim. Stavim orah prvo u njegova usta, pa ga onda uzmemipojedem.Nemoj,nemoj,zaraziese!vikaoje.Odegadasezarazim!Tebi nijenitakaem.Dasizaistabolestan,jesamlijaizgubiopamet,padauradimovako neto? Ustaj, da izaemo napolje. Kaem njegovoj eni: Baci sve ovo: lekove, ebad... Podignem ga tako i izaemo napolje. Posle tri godine, koliko je bio zatvoren u sobi, sve mujeizgledaoneobinonapolju.Poslejemalopomalopoeoidaodlazinaposao.Eto,ta jepomisao,kadajegaji! STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIVEROVATISOPSTVENOJPOMISLI Uzposlunostsvesemoeprevazii Stare,kakosenekomemoepomoikadamislidapatiodnekebolesti? Dabidobiopomo,trebadaimaduhovnika,daimaunjegapoverenjaidagaslua.Da mu poveri pomisao i on e mu rei: Nemoj da obraa panju na ovo, vodi rauna o onomeitakodalje.Akonemapoverenjaiakogane poslua,nemoedaodepomisao. Znalikakojetokadatraepomoodtebe,asamineenitadaine?Jedanmladi,koji neurednoivi,imaduevnihproblema,zlopatise,dolazioijucrvenihodpuenjaitrai damupomognem.Imainekakvulanupobonost,traidamudamslikuikonostasaza blagoslov, a ulazi u moju keliju sa cigaretom! Bre, kaem mu, oi su ti od cigareta postale potpuno crvene kao u besnog psa. Ovde ni stari ljudi ne pue. Ja ovde kadim tamjanom. A on opet po svome. Dolazi, trai pomo, ne ostavlja svoju pomisao. Zato meneisceli?kae.Hoedaozdravinekomarolijom,adaseonsamnitanepotrudi. 28 SVETOGORAC DUU!

Tinisizaudo,kaemmu.Tebinitanefali.Verujesvojojpomisli.Damejeposluao, dobio bi pomo. Zapazio sam da onaj ko slua odmah vidi napredak i poe pravim putem.Ionsaminjegovaporodicaposlesumirni. Jednom neki svetenik poe u jedan manastir i tamo mu rekoeda poje, ali on je odbio. Zato, upitae ga, ne poje? Zato to u psalmu kae: Slava je Boija u ustima njihovijem, i ma s obje strane otar u ruci njihovoj. (Psal. 149, 6) Plaio se maa ako uznesesvojglasiostaoupornoprisvomedanebibilodobrodapoje.Ama,dobrimoj, zlatni moj, nije tako, govorili su mu drugi, a on nita, tera po svome. E, kako da se sporazume sa takvim ovekom? ta da radi s njim? ak i da je to to je govorio bilo tano,adamujedrugirekao:Ne,nijetako,negojeovakotrebalojedaposlua,makar onajdruginebioupravu,opetbinjegapohodilablagodatBoija,tavie,velikablagodat, zatotojesmeran. Toliki ljudi se tako godinama mue, samo zato to veruju svojoj pomisli, a nee da posluaju!Svetoimkae,svetoinizanjih,sveprimajunaopako.Inijestvarutome danekopoverujeusvojupomisaoidajezlotustalo,negojestvarutometozloraste. Gaji se, gaji se i moe da.dovede do ludila. Gradi, na primer, neko kuu, pa mu kau: Kako to gradi? Sruie se i pae ti na glavu. Poto je na poetku, ako poslua, moe lakodasruitotojezapoeoidapopravi.Ako,meutim,zavrikuu,kakodajesrui posle? Kau mu: Sruie ti se na glavu, on vidi i sam da e da se srui, svestan je opasnosti,alimislinatodajepotroionovac,dasemnogonamuiodakuusagradi,paje nerui,i,naposletku,kuamupadnenaglavu. Moelimusepomoi? Ako on to hoe, moe da mu se pomogne. Ali ako mu kae da to nije tano, a on se opravdava, kako da mu se pomogne? Pretpostavimo da jedan mladi. ovek ima eernu bolesti,potoneznakolikozlamoetodaizazove,mislidatonijenitaozbiljno.Lekar mukae:eerkodiitrebadadridijetu.Akogaposlua,neebitinikakvihproblema. Ali ako kae: Pa ta ako imam eer, jeu slatko, jer kada jedem slatko, zagrejem se, mogudaspavambezebetaakiusredzime!Kakodasanjimizienakraj,kadauporno nastavljaposvome? Stare,dalijeprirodnodamladovekverujesvojojpomisli? Akomladovekverujesvojojpomisli,imavelikiego. 29

Akakodatogapostanesvestan? Akose,naprimer,setinekihdogaajaizvremenakadajebiomali,kojipokazujukoliku jedozuegoizmaimaokaomali,shvatie.Posmatraosamdvojemaledece.Jednojeuzelo jastukipodiglogalako,kaotojeiprirodno.Dolojedrugodetedapodignetajistijastuk i pretvaralo se kao da podie dak cementa. To dete poseduje egoizam. Ali kada malo porasteishvatidajeonajnjegovinpotekaoodegoizmaito poverisvomispovedniku, dolaziblagodatBoija,onseoistiitakojedobiopomo.Zaboga,paBognijenepravedan! Ako,stare,iznekogsvogiskustvavidimkakoeseotprilikenekomojestanjerazviti,daliutome imasamouverenosti? Netrebasamadadonosizakljuke.ApostolPetarje,kadagajeHristospozvao,hodao povodi.immuje,meutim,pomisaorekladaepotonuti,potonuoje(VidiMt.14,28 31). Avidi,smireniovek,iudadaini,opetneverujesvojojpomisli.BiojeuJordanujedan izuzetnoprostoduansvetenik,kojijeiniouda.Oitaobimolitvubolesnomovekuili ivotinjiionibiozdravili.Imuslimanisuodlazilikodnjegakadabiserazboleliionihje isceljivao.Imaojeobiaj,pre sluenjaLiturgije,dapopijekoji gutljaj tenostii da pojede komadidvopekaiposlecelogadananijenitajeo.JednomjesaznaoPatrijarhdaonjede preboanstveneLiturgijeipozvaogauPatrijariju.Poeontako,nemajuipojmazato gatrae.DokjeekaodagapozovePatrijarh,ekaojeuholuzajednosaostalima.Napolju je bila velika vruina, pa su kapci bili zatvoreni, a iz jedne rupice prolazila je jedna suneva zraka. On je od te zrake pomislio da je tu nekakav kanapi. Poto se oznojio, skinerasuiokaijeosunevuzraku.Kadasutovideliostali,kojisutusedeli,potpunose zbunie. Odu i kau Patrijarhu: Onaj svetenik koji uina pre boanstvene Liturgije okaiojerasuosunevuzraku!Pozovega,onda,Patrijarhiponedagaispituje:Kako si?taradi?KolikoestosluiboanstvenuLiturgiju?KakosepripremazaLiturgiju? Pa, eto, ree mu svetenik, Oitam jutrenje, pravim nekoliko metanija i posle malo popijemvodeiprezalogajimdvopek,iondasluimLiturgiju.Azatotoini?upita gaPatrijarh.AkopojedemmalicepreboanstveneLiturgije,kaeon,kadaproiznosim otpust[1], Hristos ide gore. Meutim, ako pojedem neto posle boanstvene Liturgije, Hristosostajedole!Onjetoiniosadobrompomilju!Reemu,onda,Patrijarh:Ne,to nijeispravno. Prvoproiznesiotpust,paondanetopojedi. Sveteniknapravi metaniju i prihvatikakomujereeno. 30

Hou da kaem da, uprkos tome to je dospeo do takvog duhovnog uzrasta da je inio uda,Patrijarhovereiprimiojesasvimprostoduno:nijeimaosvojuvolju.Meutim,da je verovao svojoj pomisli, mogao je da kae: Ja itam molitve bolesnim ljudima i ivotinjama, pa se isceljuju. ta mi sad ovaj govori? Bolje je onako kako ja o tome razmiljam,jerjeinaehranavanijaodHrista. Shvatiosamdaposlunostmnogopomae.Akoimaovekimalomozga,akojeposluan, postaje filosof. Bio ovek pametan, ili glup, bio zdrav, ili bolestan duhovno ili telesno i muegapomisli,akojeposluan,oslobaase.Posluanjejeizbavljenje. Najvei egoista je onaj ko sledi svoju pomisao i nikoga ne pita: okree se samome sebi. Neko moe da bude pametan, izuzetno inteligentan, ali ako ima svoju volju, samouverenost i samoljublje, neprestano se mui. Stvara sebi prvo opasnu zabludu, a onda probleme. Da bi iziao na pravi put, treba da otvori srce nekom duhovniku i da smerno zaite njegovu pomo. Neki, meutim, umesto da idu duhovniku, odu kod psihijatra.Akojepsihijatarvernik,povezaeihsanekimduhovnikom.Aakonije,daeim samopilule.Samotopilulenereavajuproblem.Neophodnajepomoduhovnika,kako bi mogli na pravi nain da se suoe sa svojom situacijom i kako bi se popravilo njihovo stanje,kakosenebiviemuili. NAPOMENE: 1. Posle boanstvenog Priea vernika i posle podele antidora (nafore), svetenik proiznosiotpust.onogatojeostalouSvetojai.

31

STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIBORBAPROTIVPOMISLI Duhovniivotimatemeljupomislima(temeljisenapomislima).

SVETOGORAC DUU!

itala sam, stare, da su Grci u italijanskom ratu prvo pokuavali da unite neprijateljska utvrenja,pasutekposlenapadali. I avo radi to isto. Ba kao to neprijatelj, pre nego to izvri napad topovima, bombarduje utvrenja iz vazduha, kako bi ih neutralisao, tako i avo prvo bombarduje ovekapomislimaipotomganapada.Akoneneutralieovekovupomisao,nenapada, jerovek,kaoutvrenje,koristidobrupomisao,onajenjegovgrudobran.. Levapomisaojestranoteloiovektrebadanastojidagaodbaci.Zatuborbusviimamo dovoljnosnage.Nemaopravdanjanizakogadakaedanemasnageidanemoedase bori.Tunemanipijuka,nimacole,padanemoedaihpodigne,jermudrhteruke,Ne vidim da je teko da sve primamo sa desne strane. Zato da ispitujem, na primer, udljivosti drugog oveka? Moda, u stvari, to to ini i nije udljivost, nego to ini namerno,dabisesmirio. Stare,uznemirenasam,jersveradimslevestrane.Borimse,alinemogudaokrenemudesno. Veisamainjenicatoprepoznajekojepomislinisuiste,tosiuznemirenaiborise da ih udalji od sebe, veliki je napredak. Ako eli da napreduje i dalje, kad god te napadne lukavi pomislima sleva i vue te na svoju stranu, snano okreni volan na suprotnustranuiignoriiga.Potrudisedaimadobrepomisliomlaim,aliiostarijim sestramakojesetihobavesvojimunutarnjimdelanjem,jertebiavoprljapomisao,kako bi usporio tvoj duhovni napredak.Kad ne bi zapinjala kod pomisli, onda bi duhovno

32

visoko odskoila. Celokupni duhovni ivot temelji se na pomislima. Duhovni napredak zavisiodpomisli. Stare,kakodapomognemsebiuborbiprotivpomislisleva? Budnouineprekidnommolitvom.Akosistalnobudna,opreznasiijavljajutisesamo dobrepomisli.Naprimer,vidijednuauipomislinaSvetiPutir,TajnuVeeru,Hristai takodalje.Aliakonisibudna,tvojummoedaskrenenarazneneduhovnestvari,paaki naskaredne.Zatosetrudidanesakupljasvakakvoubreodpomisli,padaposlemora daseboridaihotera.Izgovarajumnumolitvuisabirajseusebe.Aakotiumbei,tiga ponovo vrati i neprestano to ponavljaj. Ne dozvoli umu da luta. Jer ak i ako ne poiva stalno na skarednostima, nego samo na neutralnim, one ga isto toliko onesposobljavaju inei ga rasejanim, da mu je sav trud uzalud. tavie, pomisli koje ti nastaju od rasejanosti,nisumanjepogubneodzlihpomisli,jerihneprimeujemoineodbacujemoih. Stare, pomisao mi govori: Nisi uinila nikakav napredak za toliko godina koliko si ve u manastiru. Dajdaujem,tatijogovoripomisao!Kolikomiseini,viovdemnogosluatemalog pokvarenjaka. Kako vas samo ismeva! Zato verujete pokvarenjaku? Zato dozvoljavate da vas smuuje? Umiri se. Brine se uzalud i zlopati se bez razloga. avo ti, kao fakir, prikazuje lano stanje i zbunjuje te. Smuuje te pesimistikim pomislima, kako bi ti prolazilovremeikakobitiodvlaiopanjuodmolitveipanjeuobavljanjuposluanja. Makar malo da te smuti i postigne da nema volje da se bori protiv toga, ak i to je dovoljno, da bi preuzeo vostvo. Nastoj kad god neto radi sama da se dri ovog pravila: psalmopojanje, slavoslovlje, molitva u umu, ili naglas, tako da izbegava apat pomisli,odnosno,dabipromenilatemu.Potoavomenjatemu,zatodanemenjamoi mi?Vesamvamjednomprilikompriaokakotokomnekograzgovora,umomentukada svomsagovornikutrebadakaemonotoemupomoi,dolazinekoiprekidame,ilise napravinekabukaitakodalje,samodabihbioprimorandaprekinem.Potokuakuje takveplanove,zatoiminjemudanesmislimotakavplan?Buditepametne,narugajtese pokvarenjaku. Stare,muimetuga,bezvoljnost...Tojemuenje. 33

Muenje pre muenja!... Ti si samouverena. Pomisli sleva su te dovele u takvo stanje i zatotisvepredstavljanapor.Tebisuneophodnepomislizdesna.Trebadazamenirave maine svoje... fabrike dobrim mainama. Najbolje je da ovek izgradi fabriku dobrih pomisli.Ondabiakionotojerunoumpretvaraoulepo.Akooveka,naprimer,vidi kaoduu,kaoanela,kaoaneoseuzvisujenaneboitvojivotpostajeslavlje.Akoga vidisamokaotelo,silaziupakao. Vieputamisedogodilodaimamdobrupomisao,aliodmahposletogamidolazijednaravaicve mipokvari.Dajato,moda,neinimodsvogsrca? Ciljjestedatoiniodsvogsrcai,akotiidoepomisaosleva,trebadakae:Tanije moja.Trebadajeodagnam.Igotovastvar,zavreno. Akosam,stare,uzmnogomukeodagnalajednupomisaosleva,kakotodaseonaponovovraa, kadajetatemavezavrena? Da,temajestezavrena,alipokvarenjaknijezavrio.avonikadaneumire.Jedanstari monah je imao obiaj da kae: Ako psa udari jednom ili dvaput, on pobegne. avo nikadanebei.Upornojetu.Svugdeje.Upalimsveusvetiteljimazatitnicimaisposnice, samodaode,ademonimikau:Jesilizanasupaliosveu?Bre,ubradijedna,otkud zavasdapalimsveu?Zasvetiteljesamupaliosveu:Da,alimismotenatoprimorali, kau. Kadase,stare,nekomedogodinetoneprijatno,paponedagovori:Zato,Boemoj,damiseto dogodi?,dalitajovekdobijepomo? A.kakodadobijepomo!Osnovnojedaoveksvetumaidobrompomilju.Samoonda mu je na dobrobit. Postoje neki koji imaju dobar motor, mnogo preduslova za duhovni ivot,aliimjevolanpogrenousmeren.Akookrenuvolanupravcudobrihpomisli,onda nastavljajuudobrompravcu.

34

STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIBORBAPROTIVPOMISLI Negovanjedobrihpomisli Stare,dalidobrepomislidolazesameilitrebadaihnegujem?

SVETOGORAC DUU!

Trebadaihneguje.Moradapratisamusebe,daispitujesebeidanastojikadgodti neprijateljnametneravepomislidaihodagnaidaihzamenidobrimpomislima.Kada se tako bori, razvie ti se i dobra volja. Onda e Bog, kada vidi tvoju dobru volju, da ti pritekneupomo,atadaravepomisliutebineemoidanaumesta.Otiieiimae sadvepotpunoprirodno,dobrepomisli.Naviiesenadobro,dobrotaetiuiusrce,i ondaeusebiugostitiHrista.Tose,meutim,nemoepostiizajedandan.Neophodno jevremeineprekidnaborbakakobitvojaduazasluilapobednikivenac.Aonda,bitka je dobijena zauvek, jer bitke su izraz unutranje nesreenosti, koju iskoriava neprijateljskapropaganda. Dalitoznai,stare,dasusvionikojiimajudobrepomislitopostigliboreise? Nemoradaznai.Imaljudikojiodpoetkasvogduhovnogivotaimajudobrepomislii takonapreduju.Adrugi,iakoupoetkuimajudobrepomisli,poslenepazeipoinjuda prihvatajupomislisleva,ali,prateisamisebeiuviajuikolikoputaimsedeavatoisto, gubeuzdanjeusebeiposleopetimajudobrepomisli.Neki,opet,modaimajupolovinu dobrih i polovinu zlih. Drugi imaju vie dobrih, trei vie zlih. Neko, na primer, ko nameravadasezamonai,uzavisnostiodokoline,oduslovaukojimajeiveo,imadobre ili zle pomisli. Moe da ima deset do dvadeset odsto, pa ak i osamdeset odsto zlih pomisli.Kadaponedapratisamogasebe,poinjedasetrudidaodbacizlepomisliida neguje dobre. Nastavljajui sa tim nastojanjem, uspeva, posle izvesnog vremena, da ima samo dobre pomisli. Od duine vremena u kome je, ivei u svetu, imao zle pomisli, 35

zavisiekolikoevremenabitipotrebnodaonenestanu.Posletoga,malopomalo,nema vie ni dobrih pomisli i dospeva do neke vrste ispranjenosti. Tada prolazi kroz period kadanemanidobre,nizlepomisli.Tafazanosisasobomiizvestannemiruduiiovek poinjedasepita:tasedeava?tabivasada?Imaosamzlepomisli,nestalesu.Dolesu dobre. Sada nemam ni dobre, ni zle. Posle te praznine, um se ispunjava blagodau Boijomitadadolazidoboanskogprosvetljenja. Akakoizgledatoispunjavanje,stare? Nekomekonikadanijevideozvezdenemoedaopiekakoizgledasunce.Dajebar zvezdevideo,mogaobi,nekakootprilike,damudaidejuotomekakoizgledasunce. Stare,tamoedapomogneovekudadospeutostanjepraznine,okomegovorite? Bogomislije, ili neprekidna molitva, ili tihovanje, ili usrdno podvizavanje. Dua koja e toplo prigrliti borbu protiv zlih pomisli moe dospeti do vieg duhovnog uzrasta nego druga, koja gotovo uopte nema zlih pomisli. Moe, dakle, na poetku duhovnog ivota daimadevedesetzlihidesetdobrihpomisliidadospedouzvienijegduhovnogivota odone,kojajeimaladevedesetdobrihidesetzlih. STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIBORBAPROTIVPOMISLI Oienjeumaisrca Kakostare,dolazidooienjaumaisrca? 36 SVETOGORAC DUU!

Vesamvamrekaoda,kakobiseoistiliumisrce,oveknetrebadaprimazlepomisli kojemunameepokvarenjak,nitionsamtrebadapomiljazlo.Trebadanastojidauvek imadobrupomisao,daselakonesablanjavaidasablagouiljubavljugledanagrehe drugih. Kada se umnoe dobre pomisli, ovek se u dui osveuje, ophodi se pobono, postajemirnijiiivotmupostajeraj.Usuprotnom,nasvegledasnepoverljivouinjegov ivotsepretvaraupakao.Takosamoveksvojivotpretvaraupakao. Potrebno je da se pomuimo oko oienja. Moemo i da budemo svesni onoga to je ravounama,alitonijedovoljno.Akonesamodaneprihvatamozlepomisliisamine pomiljamozlo,negojoiakoosvemutonamgovoreitovidimoimamodobrepomisli, oistie nam se um i srce. Kua, razume se, nee prestati da nam alje poneki zlu telegrafskuporuku.Jerakikadaseotarasimosvojihzlihpomisli,bieidaljeavolovih napada,alionineprianjaju,akojesrceisto. Stare,dalimolitvapomaeoienjuuma? Molitvanijedovoljna.Kadnekokadiikilogrametamjanadoksemoli,akomuumvrvi zlimpomislimaodrugima,nemanikakvekoristi.Izumatelegrafskaporukasilaziusrcei odovekainizver.Bogelidaimamoistosrce(Psal.51,10),anaesrcejeistokadane dozvoljavamodanamumomprolazeravepomisliodrugima. Dali,stare,prvoovekpomislidobrupomisao,pamupotomBogpomae? Pazi, samo ako ovek ima dobru pomisao, stie pravo na Boiju pomo. Dobrom pomilju isti svoje ravo srce, jer iz srca izlaze zle pomisli (Mt. 15,19), sva zla i opet usta njegova govore od suvika srca (Lk 6, 45). Bog ga, tavie, nagrauje za dobru pomisaokojuposeduje.

37

STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIBORBAPROTIVPOMISLI Podvrgavajmoispitivanjupomislipodozrenja Stare,tapomaedaizbacimpomislipodozrenja?

SVETOGORAC DUU!

Da li je sve uvek onako kako izgleda? Uvek stavi znak pitanja na kraju svake pomisli, kad ve obino sve vidi sa leve strane, a isto tako dodaj i poneku dobru pomisao o drugima, kako ne bi sagreila sudei drugima. Jo je bolje ako stavi dva znaka pitanja. Akostavitri,tojejobolje.Takosetiumiri,asluiitebinadobrobit,aliinidobroi drugome.Inae,odpomislislevasenervira,uznemirenasi,zabrinuta,aondaiduhovno sebikodi.Kadanasvetovidigledasadobrimpomislima,ubrzoevidetidajesve stvarnotako,kakosividelaimajuidobrepomisli.Ispriautinetokakobividelataini pomisaosleva.Jednogadanadoeukolibujedanmonahikaemi:StariHaralampijeje mag.Izvodiojemagije.Matapria,ovee?Nijelitestid?kaemmuja,Da,kaemi on,videosamgajednenoi,pomeseini,kakonetomrmljaiprosipanetoiznekakvog balona po bati. Odem jednoga dana kod starog Haralampija. Kako si, Haralampije? oslovimga.tatoradi?Nekotejevideokakonetoprosipaizbalonapobatiimrmlja netosebiubradu.Tamoubatiimaljiljana,pasampoaodaihzalijem.Govoriosam usput Raduj se, Nevesto Nenevesna! i zalio jedan ljiljan. Pa onda opet, Raduj se, NevestoNenevesna!pazaliodrugiljiljan...Napuniosamponovobalonizalivaoihdalje. Vidili?Adrugigajesmatraomagom! Vidim, neki mirjani imaju tako dobre pomisli! Dok se drugi, jadnici, toliko mue zbog neegatonesamodanepostoji,negotoniavonebimogaodasmisli!Jednom,kadaje padala kia posle dugotrajne sue, osetio sam takvu blagodarnost prema Bogu, da sam sedeo u kolibi i bez prestanka govorio: Hvala Ti milion, dva miliona puta, Boe moj. Napolju, a ja to nisam znao5 bio je jedan mirjanin koji me je sluao. Kada me je posle video, ree mi: Oe, sablaznio sam se. uo sam te kako govori miliondva miliona i rekoh: O emu to govori otac Pajsije? ta sam mogao da mu kaem? Ja sam mislio na zahvalnost Bogu zbog kie, a on je mislio da sam brojao novac. I da je bio neko drugi, 38

mogao je da doe da me uvee opljaka, da me raspali nekom batinom i da naposletku nita ne nae, Jednom drugom prilikom, doao je neki ovek kome je dete bilo bolesno. Primio sam ga u crkvici. Kada sam uo kakav problem ima, rekoh mu da bih mu pomogao: I ti treba neto da uini da bi ti dete dobilo pomo. Ne pravi metanije, ne posti, novaca nema da daje milostinju, kai Bogu: Nemam nita da rtvujem za zdravljesvogadeteta,paupokuatibardaostavimcigarete.Jadnikjebiodirnut,pami jeobeaodaetodauini.Poaosamdamuotvorimvrata,jerjetrebalodakrene,aon ostavi upalja i cigarete u crkvici, ispod Hristove ikone. Nisam to primetio. Posle njega uejedanmladiucrkvicu,netojehteodamikae;iposlejeizaaoizcrkviceizapalio cigaretu; Kaem mu: Mome, nije u redu da pui ovde, udalji se bar malo. A je li u crkvidozvoljenopuenje?kaeonmeni.Videojekutijucigaretaiupaljakojejeostavio otacbolesnogdetetaipomisliodajapuim.Pustiosamgadaodesatompomilju.Dobro, akidapuim,zarbihpuioucrkvi?Viditelitajepomisao? Stare,kolikosumnjainepoverenjemogudanakodedui? Premakoliinisumnjejeiteta.Nepoverenjedovodidodepresije. Akakoselei? Dobrimpomislima. Stare,akoovekuviadajepaojedanput,zarmutonepomae? Ako padne jednom, nije strano. Ali ako padne dva puta, postradae. ovek mora da budeoprezan,jerakojeodnosjedanpremahiljadudanijeonakokakosmomislilidajeste, propalismo.Kadasambiouopteiteljnommanastiru,jednom,naVelikuetrdesetnicu, jedan stari monah, otac Dorotej, prio je tikvice u tiganju. Video ga je jedan brat ba u trenutkukadaihjestavljaoutiganj,pamiree:Davidi,stariDorotejpribarbuneito ovoliko velike! Ama kaem ja njemu, nije mogue da stari Dorotej na Veliku etrdesetnicu pri ribu. Ali jeste, kae on opet, video sam ga svojim oima: prio je ovolike barbune! Stari Dorotej je pre petnaest godina doao na Svetu Goru i bio je kao majka. Kad bi video nekog slabunjavog monaha rekao bi mu: Doi ovamo, imam da ti 39

kaemjednutajnu,pabimudavaotahinisatucanimorasima,ilinetodrugo.Ostarijim monasima je na isti nain brinuo. Odem ja posle ovog razgovora kod starog Doroteja i imamtadavidim!Priojetikvicezabolnicu! Aakose,stare,pomisaopodozrenjaonekomepokaekaotana? Akoseidesidasejednompokaekaotana,znailitodaesvakiputbitiistinitetakve pomisli?Uostalom,otkudznadaBognijedopustiodaonapomisaoispadneistinita,dabi drugipolagaoduhovneispiteizsmirenja? Razumese,ovekmoradapazidaionsamnedajepovodadabidrugiizvodiopogrene zakljuke.Dabineko,naprimer,imaozlupomisaootebi,modaonsamposedujestrasti, aliitisimumodadalazatopovod.Akouprkostometositibilapaljiva,drugipomisli netonatvojutetu,ondaslaviBogaipomolisezanjega. STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIBORBAPROTIVPOMISLI Razgovorsapomislima Stare,kadamidoepomisaogordosti,tomemui? Zadravalijeusebi? Da. 40 SVETOGORAC DUU!

Zatojezadrava?Zatvorijojvrata.Akojezadravausebi,trpitetu.Pomisaodoe kao lopov, ti joj otvori vrata, pusti je unutra, ue u razgovor sa njom i ona te posle pokrade. Da li iko razgovara sa lopovom? Ne samo da niko sa lopovom ne razgovara, negozakljuavratadanemoedaue.Modainerazgovarasanjom,alizatojeputa da proe? Da navedemo jedan primer: ne kaem da ti ima takve pomisli, ali hajde da pretpostavimo da ti doe pomisao da si mogla da postane igumanija. U redu, dola je pomisao. im doe, reci samoj sebi: Aha, dobro: hoe da bude igumanija? Budi prvo igumanija samoj sebi. Onda odmah samoj sebi prekida razgovor. ta imamo da razgovaramosaavolom?Vidi,kadajeavopoaodanapadneHrista,Onmujerekao: Idiodmene,satano(Lk.4,8).PotojeHristosrekaoavolu:Ajde,beiodmene...ta ondamiimamodarazgovaramosanjim? Dalijezlo,stare,darazgovaramsajednomzlompomislisamodabihotkrilaodaklemi? Zlojeutometoti nerazgovarasapomilju,kaotomisli,negosaavolom.Bivati prijatnou onomtrenutku,aliposlesemui.Nemojuoptedaseuputauraspravusa takvim pomislima. Uzmi tu runu bombu i bacij e na neprijatelja, da bi ga ubila. Runa bomba ima tu osobinu da ne eksplodira odmah, nego posle dvatri minuta. Tako i pomisaosleva,akojeoteraodmah,nemoedatepovredi.Alitiponekadnisidovoljno budna,neizgovaramolitvu,panemoedaseodbrani.Stiespoljatelegrafskaporuka od avola, ti je primi, ita je, pa je ponovo ita, poveruje joj i stavlja je u arhiv. Te fascikleetiprikazatiavoSudnjegaDanadabiteoptuio. Kada,stare,napadnekezlepomislipredstavljapad? Doetipomisao,tijeoteraodmahitonijepad.Doe,atiseraspravljasnjom.Tojeste pad.Doe,primije,pajepotomotera.Tojedelimianpad,jeriondasipretrpelatetu, potojeavozagadiotvojum.Znai,tojekaodajedoaosamavo,atimukae:Dobar dan, kako si? Jesi li dobro? Sedida te posluim. A, jesi li ti avo? Odlazi sada. Poto si uvideladajeavo,zatosigaprimilaunutra?Posluilasigaioneponovodoi.

41

STARAC PAJSIJE UVAJTE RazgovorisaStarcemPajsijemSvetogorcemospasenjuusavremenomsvetu BORBAPROTIVPOMISLIBORBAPROTIVPOMISLI Saglaavanjesapomilju

SVETOGORAC DUU!

Zatomi,stare,umomprolazeraznezlepomisliumanastiru?Usvetunijebilotako.Dalijato doputam? Ne,duohrianska!Nekaih,nekadolazeiodlaze.Dalite,moda,avionikojipreleu iznadmanastira,patiremetemiritiinu,pitajudalimogudapreleu?Takoizlepomisli. Neoajavaj.Tepomislisuavolovatopovskaulad.Onasukaopticeselicekojeizgledaju lepokadaletenebom,patisedopadadaihgleda.Ako,meutim,slete,napravegnezdo natvojojkui,paposleseizleguptii,aptiitiposleprljajukuu. Alizatodamidolazetakvepomisli? Tojeavolovposao.Aliimautebiitaloga:jonijedolodooienja.Alisvedokihtine prihvata,nisiodgovorna.Pustipsedalaju.Nemojsemnogobacatikamenjemnanjih.Jer to vie kamenja baca na njih, to oni vie laju, a od te gomile kamenja podii e manastir,ilikuu,zavisi...pajeposletekodajesrui. Kada,seonda,stare,saglaavamosapomislima! Kadaihsisakaobombonu.Potrudisedanesisapomislikojetidolazespoljaobavijene eerom,aunutrasuotrov,paposlepadaubeznae!Totopomisliprolazeovekovim umom nije uznemiravajue, jer samo Anelima i savrenima ne prolaze zle pomisli 42

umom. Uznemiravajue je kada ovek iskri i poravna jedan deo svoga srca i pusti da unutrasleuavoloviavioni.Akosejednomitodogodi,ispovedisesmestaiposadina jalovukrevinuplodonosnodrvee,paganeguj,kakobitisrceponovopostaloraj.

43