STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO .2.1 Prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO .2.1 Prowadzenie monitoringu powietrza...

STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

W AGLOMERACJI GDASKIEJ I TCZEWIE W ROKU 2010

I INFORMACJA O DZIAALNOCI FUNDACJI ARMAAG

Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdaskiej

Raport przygotowa zesp:

Michalina BielawskaEwa Kachniarz

Tomasz KoakowskiMicha Sarafin

Tomasz WaszczykAnia Zygmunt

Pod redakcj:Krystyny Szymaskiej

ZAOYCIELE FUNDACJI ARMAAG:

Gmina Gdask

Gmina Gdynia

Gmina Sopot

Gmina Tczew

FUNDATORZY STACJI:

Grupa LOTOS S.A Rafineria Gdaska

Zesp Elektrociepowni Wybrzee S.A

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsibiorstwo Eksploatacji Rurocigw Naftowych PERN

Przedsibiorstwo Przeadunku Paliw Pynnych NAFTOPORT Sp z.o.o

Fundacja Wsppracy Polsko-Niemieckiej

Stocznia Gdynia S.A

Port Gdynia

Stocznia Remontowa NAUTA S.A

Batycka Baza Masowa Sp. z.o.o

Stocznia Marynarki Wojennej

Po dwuletniej przerwie przekazujemy Pastwu kolejny Raport z dziaalnoci sieci regionalnego monito-ringu atmosfery ARMAAG. W wyjtkowym dla nas okresie lat 2009 -2010 komunikowalimy si z Pastwem poprzez stron www.

Przywizujc wag do tradycji zwizanych z jakoci powietrza, wydajemy papierow wersj Raportu, liczc, e znajdzie miejsce w bibliotekach. Dzikujemy naszym Fundatorom: Prezydentom Miast Zaoy-cieli Fundacji ARMAAG (Gdaska, Gdyni, Sopotu i Tczewa), pracownikom merytorycznych Wydziaw Miast Zaoycieli za pomoc w stosowaniu procedur administracyjnych przy konstruowaniu umw, subom fi-nansowym za terminowe przekazywanie dotacji i sprawne rozliczanie wykorzystanych rodkw i pomoc przy interpretacji przepisw.

Podzikowania kierujemy do naszego Partnera w projekcie AIRPOMERANIA, Pomorskiego Wojewdzkiego Inspektora Ochrony rodowiska, ktry wspar t inicjatyw swoj kompetencj ustawow.Szczeglne podzikowania kierujemy do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdasku za finansowanie dziaalnoci Fundacji.Dzikujemy rwnie Urzdowi Marszakowskiemu za partnerski udzia w realizacji projektu AIRPOMERANIA.

To wydanie Raportu powicamy pamici Nieodaowanego Przyjaciela Fundacji

.P Prof. ROBERTA BOGDANOWICZAwieloletniego wiceprezesa Zarzdu WFOiGW

Zarzd Fundacji ARMAAG

http://www.armaag.gda.pl4

1. WSTP 7

2. DZIAALNO SIECI ARMAAG w latach 2009 2010 82.1 Prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego w Gdasku, Gdyni, Sopocie i Tczewie 82.1.1. Wyposaenie pomiarowe 92.1.2. Pomiary ekwiwalentnoci pyu PM10 i PM2,5 122.1.3. Wyposaenie do pomiarw meteorologicznych 142.2. Udostpnianie i prezentacja informacji o jakoci powietrza 152.3. Projekty Europejskie 192.3.1 Projekt AIRPOMERANIA 192.3.1.1. Przebieg realizacji projektu 212.3.2 Projekt CITEAIR II 242.4. System zarzdzania 252.5. Budety Fundacji w latach 2009-2010 26

3. WYNIKI POMIARW STE ZANIECZYSZCZE 273.1. Ditlenek siarki 293.2. Tlenki azotu 363.2.1 Ditlenek azotu 373.2.2 Tlenki azotu 423.3. Py PM10 433.4. Tlenek wgla 493.5. Ozon 523.6. Zanieczyszczenia specyficzne 593.6.1. Benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny 593.6.2. Amoniak i ditlenek wgla 61

4. WARUNKI METEOROLOGICZNE 624.1. rednie i ekstremalne wartoci niektrych parametrw meteorologicznych 644.2. Temperatura powietrza 654.3. Wilgotno wzgldna powietrza 674.4. Cinienie atmosferyczne 684.5. Kierunek i prdko wiatru 694.6. Opad atmosferyczny 724.7. Natenie promieniowania bezporedniego 74

5. OCENA JAKOCI POWIETRZA W AGLOMERACJI I TCZEWIE 765.1 Ocena oglna 765.2 Ocena jakoci powietrza w Gdasku 815.2.1 Ditlenek siarki 815.2.2 Ditlenek azotu 835.2.3 Py PM10 83

SPIS TRECI

Raport 2010 - Fundacja ARMAAG5

5.2.4 Tlenek wgla 865.2.5 Ozon 865.3 Ocena jakoci powietrza Gdyni 865.3.1 Ditlenek siarki 865.3.2 Ditlenek azotu 885.3.3 Py PM10 895.3.4 Tlenek wgla 905.3.5 Ozon 915.4 Ocena jakoci powietrza w Sopocie 915.4.1 Ditlenek siarki 915.4.2 Ditlenek azotu 925.4.3 Py PM10 935.4.4 Tlenek wgla 945.4 Ocena jakoci powietrza w Tczewie 945.5.1 Ditlenek siarki 945.5.2 Ditlenek azotu 965.5.3 Py PM10 965.5.4 Tlenek wgla 975.6 Epizody 985.7 Wyniki pomiarw monitoringu automatycznego w Polsce 1035.8 Sieci monitoringu automatycznego w krajach Europy 107

6. PODSUMOWANIE 109

7. MONITORING, OCENA I ZARZDZANIE JAKOCI POWIETRZA W WOJEWDZTWIE POMORSKIM 1107.1. Wstp 1117.2. Podstawy prawne systemu zarzdzania jakoci powietrza w Polsce 1117.3. System zarzdzania jakoci powietrza 1117.4. Finansowanie systemu ocen jakoci powietrza 1137.5. Informacje o projekcie AIRPOMERANIA 1157.6. Podsumowanie 117

8. SPIS TABEL 1189. SPIS RYCIN 119

SPIS TRECI

Raport 2010 - Fundacja ARMAAG7

W latach 2009 -2010 podstaw dziaalnoci Fundacji ARMAAG byy plany rzeczowo-finansowe uchwalane przez Rad Nad-zorcz V kadencji. Plan rzeczowo- finansowy na rok 2009 uchwalony zosta 27 wrzenia 2008 roku, za plan na rok 2010 w dniu 22 wrzenia 2009. Rwnie 22 wrzenia 2009 roku, Rada Nadzorcza udzielajc zgody na aplikacj do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Pomorskiego o rodki na projekt AIRPOMERANIA, zaktualizowaa plan finan-sowy Fundacji.

W Raporcie omwiono dziaalno Fundacji w latach 2009 - 2010. W rozdziaach oglnych oraz przy ocenie jakoci powie-trza przedstawiono informacje z dwch lat ze szczeglnym uwzgldnieniem realizacji projektw europejskich.

Wynikw pomiarw, zarwno substancji jak i parametrw meteorologicznych, poddano analizie za rok 2010, poniewa wy-niki z roku 2009 omwiono i zamieszczono na stronie internetowej www.armaag.gda.pl/projekty.htm.

Realizujc porozumienie z Wojewdzkim Inspektorem Ochrony rodowiska przekazano zwalidowane wyniki pomiarw za rok 2010 jako rdo do wykonania Oceny jakoci powietrza w wojewdztwie pomorskim w roku 2010

Wyniki audytu w nadzorze ( 8, 9 czerwca 2010 r.) potwierdziy kompetencje techniczne personelu i wysok jako bada.

Sprawozdania z wynikw pomiarw wykonywane byy zgodnie z procedur oraz ustalonym zakresem akredytacji i przeka-zywane gminom i fundatorom stacji kadego miesica. Opracowania i analizy udostpniano na stronie www.armaag.gda.pl. Raport roczny za rok 2009 umieszczono na stronie internetowej.

Do sieci informacyjnej EnviroNet wczono panele w starostwach starogardzkim i kwidzyskim. Na panelach pokazywano wyniki z pomiarw sieci ARMAAG i wczonej w ramach projektu stacji w Starogardzie Gdaskim. Na panelach prezentowano rwnie inne wane informacje o zdarzeniach zwizanych z ochron rodowiska.W ramach projektu uruchomiono stron internetow www.airpomerania.pl.

Udzia Fundacji w projekcie CITEAIR II w istotny sposb zaznaczono przez organizacj warsztatw w Gdasku w padzierni-ku 2010.

Statutowa dziaalno Fundacji finansowana bya z dotacji samorzdw zaoycieli oraz Wojewdzkiego Funduszu Ochro-ny rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdasku. Wspierana bya rwnie przez dotacj od Grupy LOTOS S.A i ZEC Wybrzee.

Na zrealizowan w roku 2010 cz zada z projektu AIRPOMERANIA uzyskano refundacj 75% rodkw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. WSTP

http://www.armaag.gda.pl8

2. DZIAALNO SIECI ARMAAG w latach 2009 - 2010

2.1 Prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego w Gdasku, Gdyni, Sopocie i Tczewie

W latach 2009-2010 pomiary wykonywane byy w dziesiciu stacjach, z przerw pomiarow trwajc od 1 padziernika 2008 do 20 grudnia 2009 w stacji AM9 (Gdynia) w zwizku ze zmian jej lokalizacji. W czasie wyczenia analizatory przeniesio-ne byy do innych stacji. Oprcz pomiarw ste substancji i parametrw meteorologicznych wykonywane byy pomiary ekwiwalentnoci metod pomiarowych pyu PM10, a w roku 2010 rwnie pyu PM2,5

Ryc.1.Rozmieszczenie stacji ARMAAG

Raport 2010 - Fundacja ARMAAG9

2. DZIAALNO SIECI ARMAAG w latach 2009 - 2010

Tabela 1. Adresy stacji pomiarowych ARMAAG i zakres pomiarowy w latach 2009-2010

Stacja Rok rozpocz-cia pomiarw Analizatory gazoweAnalizatory

pyowe Wyposaenie meteorologiczne

AM1 Gdask rdmiecie ul. Powstacw Warszawskich 1996

SO2, NOX, NO2 NO,CO PM10 temperatura, wilgotno, cinienie

AM2 Gdask Stogi ul. Kaczece 1996

SO2, NOX, NO2 ,NO, BTEX PM10

temperatura, wilgotno, cinienie, opad, prdko i kierunek wiatru

AM3 Gdask Nowy Port ul. Wyzwolenia 1997

SO2, NOX, NO2, NO, CO, CO2

PM10 temperatura, cinienie

AM4 Gdynia Pogrze ul. Porbskiego 1997

SO2, NOX, NO2, NO, CO,CO2 , ozon

PM10temperatura, wilgotno, cinienie, opad, prdko i kierunek wiatru

AM5 Gdask Szadki ul. Ostrzycka 1998

SO2, NOX, NO2, NO, CO,CO2 ,ozon

PM10temperatura, wilgotno, cinienie, opad, prdko i kierunek wiatru

AM6 Sopot ul, Bitwy pod Powcami 1998

SO2, NOX,NO2, NO, CO PM10

temperatura, wilgotno, cinienie,nasonecznienie, prdko i kieru-nek wiatru

AM7 Tczew ul, Targowa 1998

SO2, NOX,NO2, NO, CO PM10, PM2,5

temperatura, wilgotno, cinienie, opad, prdko i kierunek wiatru

AM8 Gdask Wrzeszcz ul. Leczkowa 1998

SO2, NOX, NO2, NO, CO, ozon PM10, PM2,5

temperatura, wilgotno, cinienie, opad, prdko i kierunek wiatru

AM9 Gdynia ul. Szafranowa 1999

SO2, NOX, NO2, NO, CO, ozon PM10

temperatura, wilgotno, cinienie, nasonecznienie, prdko i kieru-nek wiatru

AM10 Gdynia rdmiecie ul. Wendy 2001 NOx,NO,NH3,BTEX PM10

temperatura, wilgotno, cinienie, prdko i kierunek wiatru

2.1.1. Wyposaenie pomiaroweW sieci monitoringu regionalnego Fundacji ARMAAG w latach 2009-2010 do pomiarw substancji gazowych i pyu PM10 uywano nastpujcego wyposaenia pomiarowego: 9 analizatorw ditlenku siarki, 9 analizatorw ditlenku i tlenku azotu, 7 analizatorw tlenku wgla, 2 analizatorw ditlenku wgla, 3 analizatorw ozonu, 1 analizatora amoniaku, 2 analiz