of 41 /41
9/30/2009 1 SPREZANJE BETON - BETON Spregnute konstrukcije

Sprezanje Beton Beton

Embed Size (px)

Text of Sprezanje Beton Beton

9/30/20091SPREZANJE BETON - BETONSpregnute konstrukcije9/30/20092POGLAVLJE I - KRATAK PRIKAZ DOSADANJIH RADOVA NA PROBLEMU PUZANJA BETONA1.1 Dischingerov izraznSE ddE1dd+ =pri emu oznake imaju slijedee znaenje: - ukupna veliina deformacije - koeficijent teenjas- koeficijent skupljanjan- granina vrijednost koeficijenata teenja u trenutku t = tnNedostatak ove teorije je to ne opisuje realno deformacije u periodu rastereenja; naime ovim izrazom se ne registriraju reverzibilne (zaostale elastine) deformacije. MHM EMNM9/30/200931.2 Poboljani Dischingerov izrazU smislu poboljanja Dischinger-ovog izraza (teorija starenja betona) predloeno je koritenje Maxwell-Kelvin-ovog modela, gdje Kelvin-ovelement daje deformacije zaostalog puzanja i povratnog puzanja.Eb0MPoboljana teorija starenja bolje opisuje ponaanje betona. Meutim u praksi se, eksperimentalno pokazalo da poboljana teorija starenja nije u stanju opisati relaksaciju napona pod konstantnim deformacijama.1.3 Nasljedna teorija starenja Maslov - ArutjunjanPo ovoj teoriji funkcija specifinog teenja uzima se u obliku:( ) ( ) ( )| | = te 1 , t Cgdje je funkcija koja uzima u obzir starenje betona( ) 9/30/20094EHEK KIako nasljedna teorija starenja znatno uspjenije opisuje vremenske deformacije betona od prethodnih teorija, ona nije nala iru primjenu u teoriji konstrukcija. Razlog je to se zadatak odreivanja stanja napona i deformacija i za statiki odreene sisteme svodi na rjeavanje integralnih, odnosno diferencijalnih jednaina sa promjenljivim koeficijentima.1.4 Rjeenje Dischinger-ove diferencijalne jednaine premaautorima Rusch i JungwirthRusch i Jungwirth su dali rjeenje Dischinger-ove diferencijalne jednaineza lokalno sprezanje dva elementa: elastinog i elementa sklonog puzanju (betonski luk sa elinom zategom ili prednaprezanje bez kontakta) i kontinuirano sprezanje (armirani beton, prednaprezanje sa kontaktom, spregnuti nosa).9/30/20095Z = 1Sybz( ) + + = 1 E C C a t , s s 0 , ad d t , ak t , aIzraz (1-3) daje relativno jednostavno rjeenje za naprezanje u elementima armiranog betona usljed uticaja vremenskih deformacija. Meutim, ovim postupkom nisu obuhvaene promjene dugotrajnog optereenja, razliite starosti betona ili eventualne promjene na sistemu usljed puzanja i skupljanja. U tom sluaju rjeenje je jedino mogue primjenom difereninih postupaka.1.5 Prijedlog Trost-a( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | | t , s 0 t t 0b t 1 1E1t + + + + = Ovaj postupak ima prednost jer se preko koeficijenta u proraun mogu unijeti teoretske postavke, te dobiti tanije vrijednosti koje odgovaraju stvarnosti.9/30/200961.6 Prijedlozi raznih autora- Prijedlog prof.uriaProf. uri je uveo algebarsku vezu umjesto integralne veze izmeu napona i deformacija.s0dE1E + += + = 2d 00s 0E 2 21E1 + + |.|

\| + = - Izraz po Ulickom( ) ( ) ( ) ( ) | | ( ) ( )( ) ( ) + + + = , tt E 2t, t 1E 2 tt s0Nedostatak ovog prijedloga je isti kao i kod teorije starenja -ne opisuje reverzibilne (viskoelastine) deformacije.9/30/20097- Prijedlog prof.IvkoviaEb0101iE10E1i1i( ) ( ) ( ) ( ) (((

+= = dk e1kEktkt kt1kk0 ik kti 1t 1Ei 1 0 bDijagram koeficijenta teenja uraen prema ovom prijedlogu je u saglasnosti sa dijagramom predloenim CEB preporukama.- Trost Baant-ov modul( )( ) ( )0 00TB, t , t 1 EE + =Ovaj postupak se pokazao dosta taan za istorije deformacija afine funkciji puzanja , dok u sluaju ostalih tipova deformacija moe posluiti samo za preliminarnu ocjenu.9/30/20098POGLAVLJE II LINEARNE ALGEBARSKE VEZE TEORIJEPUZANJA OVRSLOG BETONASvojstva ovrslog betona su u optem sluaju funkcija izvanredno velikog broja razliitih uticajnih faktora:-karakteristika primjenjenih komponenata agregata, cementa, vode i aditiva, -kvantitativnih odnosa ovih materijala u masi svjeeg betona,-tehnolokih faktora,-postupaka izrade konkretnog betonskog elementa,-uslova eksploatacije,-dimenzija konstruktivnog elementaNajvei broj svojstava betona zavisi od ostvarene strukture betona.Reoloka svojstva betona naelno bi uvijek trebalo posmatrati u funkciji svojstava strukture, vremena, termohigrometrijskih i drugih parametara vezanih kako za sam materijal, tako i za okolinu i sredinu.Beton je po reolokim svojstvima viskozan elastian materijal.9/30/20099Jednaine ravnotee i jednaine kompatibilnosti su osnovni principi mehanike i vrijede za sve materijale. Karakteristina svojstva pojedinih materijala su odreena jednainama konstitucije, koje predstavljaju odnos izmeu napona i deformacije.De( ) = t ( ))` = = tt0Vrijednost deformacije u vremenu t zavisi od svih vrijednosti naprezanjaza , koje varira izmeu0i t. ( ) Ako je materijal linearno elastian, prethodni izraz se moe pojednostaviti( ) ( ) t D t = Meutim, viskoelastian materijal karakterizira deformacioni proces koji ovisi o cijeloj istoriji naprezanja i njegova konstitutivna relacija mora imati oblik funkcionala.9/30/200910(t)1 0t0 1t(t)00Deformacija viskoelastinog tijela pod konstantnim naprezanjemPonaanje materijala se definie kao linearno ako za istoriju naprezanja:( ) ( ) ( ) ( ) t , ; t 0 2 1 + = odgovara istorija deformacije:( ) ( ) ( ) ( ) t , ; t 0 2 1 + = Ovo se ujedno naziva princip superpozicije i koristi se u svim pretpostavkama do sada datih linearnih teorija puzanja betona.9/30/200911Granica naprezanja do koje beton ima linearno ponaanje je:C C f 4 , 0 Za linearno podruje moe se pisati:( ) ( ) = , t D t 0gdje je specifina funkcija puzanja, definirana kao odgovor u trenutku t na jedinstven korak naprezanja primijenjen u trenutku t.( ) , t DStarenje betonaPoreenje funkcija D(t,) materijala koji stari i materijala koji ne stari9/30/200912Reoloki modeliRiesz teorema (istorija deformacija viskoelastinog tijela u linearnom podruju) :( ) ( )( ) ( ) ( ) += t0d , t dt E ttDa bi se objasnilo ponaanje betona, kao viskoelastinog materijala, pod djelovanjem optereenja, koriste se saznanja reologije, kao dijela fizike, koji se bavi izuavanjem deformacija tijela usljed definiranih sila.1 E1E2En2nE11E22Enna) b)Standardni model za vrsto tijelo Reoloki modeli9/30/200913Primjena Kelvin ovog modela za opis preraspodjele naprezanja izmeu starog i novog betona - autorski radNOVI BETONSTARIBETON) t ( ) t () t (E + =&diferencijalna jednaina prvog reda tipa: + p(t) y = r(t) y&Uz poetni uslov da je y(t0) = y0, rjeenje jednaine je: y(t) = + ttttttpdt ttpd pde y d r e e 000 00) ( Iz uslova kompatibilnosti dobije se jednaina: += tt) t (Eb00 bbnbb0bndt e ) (1) t ( E) t (E) ( 1Nakon provedenih matematikih transformacija dobije se rjeenje za odreivanje naprezanja u novom betonu usljed vremenski ovisnih deformacija :( ) ( ) ( ) t0tbnEeb0 b b e t = 9/30/200914POGLAVLJE III DEFINICIJA PROBLEMA PRERASPODJELE NAPREZANJA U BETONSKIM PRESJECIMAPrimjeri kompozitnih presjekaO Omont.prednapregnutinosac (MPN)mont. oplatabeton "in situ"beton "in situ"beton "in situ"beton "in situ"beton "in situ"mont.prednapregnutinosac (MPN)mont.prednapregnutinosac (MPN)mont.prednapregnutinosac (MPN)mont.prednapregnutinosac (MPN)9/30/200915Mehanizam peraspodjele naprezanja i presjenih sila unutar armiranobetonskih i prednapregnutih konstruktivnih elemenataPP-PPbetonPfedermax.PbetonRadni dijagram betona i oprugettpa,bt t0t0BETONCELIKtDijagram deformacije betona i elika pod konstantnim naprezanjem9/30/200916Ako se zanemari relaksacija elika (armatura), moe se smatrati da je elik idealno elastian materijal. Pod konstantnim dugotrajnim optereenjem deformacija je konstantna.d = d/E ; = const. d = 0 d = 0U vremenskom intervalu dt dolazi do razlike u veliini deformacije u betonu i eliku. Razlika je posljedica vremenski ovisnih deformacija betona (puzanje i skupljanje).Iz uslova kompatibilnosti jasno je da e se naprezanje d, koje nastaje kao posljedica vremenski ovisnih deformacija betona, pojaviti u armaturi. Poto moraju uvijek biti zadovoljeni uslovi ravnotee, a ne dolazi do promjene vanjskog optereenja, ovaj prirast naprezanja d u armaturi, ujedno je pad naprezanja u betonu PRERASPODJELA NAPREZANJA.dp= 0 da+ db= 0Na analogan nain se moe objasniti preraspodjela naprezanja izmeu dva viskozno-elastina materijala razliitih karakteristika.9/30/2009172121tt0 t1 tDijagram deformacije betona pod konstantnim naprezanjemZbog razliitog prirasta deformacija d dolazi do preraspodjele naprezanja d izmeu betona 1 i betona 2.12ARMATURAdio beton-betondio armatura-betona,btt1 t t t0*9/30/200918Metode rjeavanja preraspodjele naprezanja u kompozitnim presjecima (teorija k elemenata)Ukupni moment i normalna sila u proizvoljnom poprenom presjeku: = =F0F0dF y M dF NDijagram naprezanja pojedinih dijelova kompozitnog presjekaE11E2E30u2101u20302u1u9/30/200919Ako se promatra jedan dio poprenog presjeka k, onda su presjene sile: = =kkF0 kF0 kdF y MdF NFKk0kuPrilikom prorauna presjenih sila pojedinih dijelova, mora se zadovoljitisljedee:1. Suma svih presjenih sila pojedinih dijelova poprenog presjeka jednaka je presjenoj sili ukupnog poprenog presjeka,2. Deformacije pojedinih dijlova usljed vanjskih presjenih sila su kompatibilne i odgovaraju deformaciji ukupnog presjekaMoraju biti zadovoljeni uslovi ravnotee i uslovi kompatibilnosti.9/30/200920Preraspodjela presjenih silaOsnovni razlozi koji dovode do preraspodjele presjenih sila su vremenski ovisne deformacije betona (skupljanje i puzanje).Matematika funkcija puzanja, koja dosta dobro aproksimira rezultate eksperimenata, moe se uzeti:( ) ( )ctelpe b a t = =Iz rubnih uslova: za t = 0; (t) = 0za t = ; (t) = (t) = (1-ect)Veliina c u eksponentu funkcije se dobijaeksperimentalno (test puzanja). 9/30/200921Vremenski ovisne deformacije dovode u vremenu dt do promjene konstantnih vrijednosti presjenih sila Nbo+ Nbt, Mbo+ Mbt, Nao+ Nat.U pojedinim dijelovima poprenog presjeka javljaju se sljedee deformacije dt:BETON (materijal koji pue)CENTRINO OPTEREEN POPRENI PRESJEK ++= d dF EN NA EdNdSb bbt 0 bb btt , bbEKSCENTRINO OPTEREEN POPRENI PRESJEK +++ ++ dI EM MI EdMd dF EN NF EdNb bbt 0 bb bt , bSb bbt 0 bb btt , bARMATURA, ELIK ZA PREDNAPREZANJE, ELINI NOSA (materijal koji ne pue)deformacija armaturedeformacija elinih nosaaa at , ael , aF EdNd= N Nt , NN Nt , NNI EdMF EdNd+= 9/30/200922Proraun preraspodjele poprenih sila se radi u sljedeim koracima:1. Odreivanje presjenih sila pojedinih dijelova poprenog presjeka u trenutku t,2. Ispisivanje promjene deformacije pojedinih dijelova poprenog presjeka za interval vremena dt3. Postavka uslova ravnotee za presjene sile pojedinih dijelova u trenutku t i t+dt,4. Postavka uslova kompatibilnosti deformacija u intervalu vremena dt,5. Zamjena presjenih sila Nbt, Mbt, Nat, i uvoenje njihovih diferencijala dNbt, dMbt, dNat iz uslova ravnotee u uslove kompatibilnosti,6. Uz pomo funkcija puzanja dobijanje sistema diferencijalnih jednaina za proraun presjenih sila ovisnih o vremenu.Rjeenje problema preraspodjele presjenih sila, u matematikom smislu, svodi se na rjeenje sistema linearnih diferencijalnih jednaina.U nastavku su postavljeni sistemi lineranih diferencijalnih jednaina za primjere iz prakse: - sanirani armiranobetonski stub, - spregnuta prednapregnuta greda, - ojaana armiranobetonska greda, - polumontana stropna konstrukcija, - spregnuti popreni presjek beton+elik.9/30/200923Rjeenje sistema linearnih diferencijalnih jednaina za sanirani armiranobetonski stub autorski radbsbnasanNas = X - sila u staroj armaturiNan= Y - sila u novoj armaturiNbs= Z - sila u starom betonuNbn= W - sila u novom betonuUslov ravnotee: 0 dW dZ dY dX = + + +Uslovi kompatibilnosti:an an as as F E dYF E dX=ssssbs bs0bs bs as as d dF E Z ZF E dZF E dX ++= nsnnbn bn0bn bn as as d dF E W WF E dWF E dX ++= 9/30/200924Dobije se sistem diferencijalnih nehomogenih jednaina, koje imaju homogeno i partikularno rjeenje. Detalji rjeenja sistema dati su u magistarskom radu.Rjeenje sistema jednaina su funkcije promjene presjenih sila u starom i novom betonu, te staroj i novoj armaturi.3pqp H Dqre X X X + + = + = ( ) 2 3spqD Dqre 1 q Y +||.|

\|+ + = )) m e ( Y X D (21W 1 + = )) m e ( Y X D (21Z 1 + + = Konstante D1, D2 i D3 su integracione konstante. Odabir matematikog oblika integracionih konstanti uslovljava ponaanje funkcija X, Y, Z i W. 9/30/200925Osim tanog rjeenja sistema linearnih diferencijalnih jednaina, postoje priblini postupci od kojih se izdvajaju: rjeenje pomou pribline funkcije toka vremenski ovisnih presjenih sila i diferenina metoda.Rjeenje pomou pribline funkcije toka vremenski ovisnih presjenih silaPretpostavljena funkcija promjene presjene sile u betonu9/30/200926Diferenina metodaDijagram promjene presjene sile u betonu u ovisnosti od koeficijenta puzanjaPoboljanje diferenine metode moe se dobiti korekcijom .9/30/200927Iz prethodno izloene definicije problema moe se konstatovati slijedee:1. Tano rjeenje problema preraspodjele naprezanja u kompozitnim presjecima, koji se nalaze u naponskom stanju I, je rjeenje sistema linearnih diferencijalnih jednaina, koje se dobijaju iz uslova ravnotee i uslova kompatibilnosti,2. Promjena presjenih sila u pojedinim dijelovima kompozitnog presjeka ovisi od promjene vremenski ovisnih deformacija (puzanje i skupljanje), prema tome funkcija promjene presjenih sila ovisi od funkcije promjene vremenskih deformacija,3. Odabir funkcije puzanja i skupljanja vri se na osnovu eksperimentalnih rezultata,4. Kod kompozitnih presjeka koji se nalaze u naponskom stanju II sistem linearnih diferencijalnih jednaina nije dovoljan za rjeenje, s obzirom da poloaj neutralne osi zavisi od optereenja. Dakle potrebno je rjeavati iterativnim postupkom, za pojedine korake poloaja neutralne osi.9/30/200928POGLAVLJE IV PRIMJERI ZA ILUSTRACIJUPreraspodjela naprezanja u saniranom armiranobetonskom stubu6040 10 1060401010Razmatrimo primjer stuba centrino pritisnutog silom P = 2,0 MN, koji se sastoji od betona C16/20 armiranog sa 425. Nakon 30 godina, stub je ojaan dodatnim slojem betona C30/37, debljine d = 10 cm armiranog sa 2020 i optereenog dodatnim optereenjem P = 2,0 MN.Odredit emo presjene sile u betonu postojeeg dijela stuba, dimenzija 40/40 cm, i armaturi za stubstarosti 28 dana (t1 = 0) i starosti t2= 30 g, prije saniranja, a potom presjene sile u starom i novom betonu i staroj i novoj armaturi, od trenutka nanoenja dodatnog optereenja t3 = 30 g + 28 dana do trenutka t4= .Karakteristike presjeka su:- postojei beton C16/20 Ebs= 27 500 MN/m2b/h = 40/40 cm- stara armatura Fa= 19,6 cm2(425) Eas= 210 000 MN/m2- novi beton C30/37 Ebn = 32 000 MN/m2d = 10 cm- nova armatura Fa= 62,8 cm2(2020) Ean= 210 000 MN/m29/30/200929a) t1= 0Nat1= 0,173 MNNbt1= 1,827 MNb) t2= 0uslov ravnotee: dNa+ dNb= 0 dNa= - dNbuslov kompatibilnosti: = + d - da aatF EdNb bbtF EdNb bbtF ENs9/30/200930Nbt= Nb0- sila u betonu u vremenu t||.|

\|+ b bsb F E N0||||.|

\| + ta ab bF E F Ee 111t(30 g) = 3,33 st= -21 10-5Proraunati koeficijent puzanja i mjera skupljanja za beton starosti 30g:Nat2= 0,591 MNNbt2= 1,409 MNc) t3= 30g + 28dana (ojaanje stuba i nanoenje dodatnog optereenja N = 2,0MN )Iz uslova ravnotee i kompatibilnosti mogu se direktno dobiti presjene sile u pojedinim dijelovima poprenog presjeka:N = 0 Nas+ Nan+ Nbs+ Nbn= Nbs bsbsas asasF ENF EN=bn bnbnas asasF ENF EN=an ananas asasF ENF EN=Nast3= 0,066 MNNbst3= 0,702 MNNant3 = 0,211 MNNbnt3 = 1,022 MN9/30/200931d) t4= s= 0,422 n= 3,55 ss= -1,43 10-5 sn= -21,23 10-5Proraun preraspodjele presjenih sila od trenutka ojaanja stuba uraen je na slijedei nain :d1) Diferenina metoda,d2) Rjeenje sa pretpostavljenom funkcijom promjene presjenih sila u betonu,d3) Rjeenje primjenom osnovne Dischinger-ove diferencijalne jednaine,d4) Pomou Kelvin-ovog modelad5) Postupak po Stangenberg-ud6) Proraun presjenih sila u funkciji od stare armature (veina autora).d1) Diferenina metodauslov ravnotee u trenutku tn: Xn+ Yn+ Zn+ Wn= 0uslov ravnotee u trenutku tn+1: Xn+1 + Yn+1+ Zn+1+ Wn+1= 0uslov kompatibilnosti u intervalu vremena t = tn+1- tnssssbs bsn cbs bsn nas asn nF E Y YF E Y YF E X X ++=+ + 1 1n-bn bnn cbn bnn nas asn nF E Z ZF E Z ZF E X X ++= + + 1 1nsn an ann nas asn nF E W WF E X X = + + 1 1gdje su: X = Nas; Y = Nbs; Z = Nbn; W = Nan9/30/200932d2) Rjeenje sa pretpostavljenom funkcijom promjene presjenih sila u betonu u obliku parabole drugog redadNbs+ dNbn+ dNas + dNan= dNan ananas asasF EdNF EdN=( ) + +||.|

\| = sbs bsbss s ssbs bsbsas asasdF ENdF ENF EdN 022ssssss sbs bsbsd dF EN ||.|

\| + 2( ) + +||.|

\| = nbn bNbnon n nnbn bnbnas asasdF ENdF ENF EdN 22nnsnnnnnnbn bnbnd dF EN ||.|

\| + 2d3) Rjeenje primjenom osnovne Dischinger-ove diferencijalne jednaineModifikovani izraz za preraspodjelu presjenih sila izmeu dva betona razliitih karakteristika:||||.|

\|||.|

\|+ = + 110 0 2 21 b bb bF E F Eb bsb b bt e F E N N N9/30/200933d4) Pomou Kelvin-ovog modelaIzraz je izveden u poglavlju II ( ) ( ) ( ) t0tbnEeb0 b b e t = d5) Postupak po Stangenberg-uStangenberg je koristio iste jednaine (uslov ravnotee i uslov kompatibilnosti), s tim to je u uslovima kompatibilnosti uzeo da je:Nbs0 + Nbst= dNbst odnosno Nbn0 + Nbnt= dNbntStangenberg je dao vezu izmeu puzanja i skupljanja starog i novog betona u obliku:||.|

\|||.|

\| + + tntntn tsn , ts11d6) Proveden je isti postupak kao pod d5) samo su presjene sile odreene u funkciji od stare armature, to je sluaj kod veine autora koji su se bavili ovim problemom. Stangenberg je odredio presjene sile u funkciji od starog betona.9/30/200934Tabela: Presjene sile u MNIz pregleda rezultata je vidljivo da se primjenom raznih postupaka dobiju ekstremne vrijednosti u pojedinim dijelovima poprenog presjeka. Meutim, sa sigurnou se moe tvrditi, da u vremenu od trenutka ojaanja armiranobetonskog stuba do t = dolazi do porasta naprezanja u novoj armaturi, staroj armaturi i starom betonu, a da dolazi do pada naprezanja u novom betonu.9/30/200935Utvrivanje kapaciteta nosivosti ojaanog armiranobetonskog stubaMaksimalna nosivost postojeeg stuba je:Nsd=Fcd+ Fsd= Ac fcd+Asd sd =0,4 0,4 0,85 + 19,610-4 400 =2,235 MN5 , 116Karakteristina nosivost je: 596 , 14 , 1235 , 24 , 1 = = = sdk NNUkupno optereenje u konanom stanju je:Nt = = 2,0 + NPoetno optereenje preuzima postojei stub, a dodatno optereenje preuzimaju postojei i novi dio stuba.Nstaro= 2,0 + Kstaro NNnovo = Knovo NKapacitet nosivosti proraunat je po Stangenberg-ovom postupku (d5) i postupku oznaenom sa (d6).Mogue dodatno optereenje u trenutku t = 0 N = 0,612 MNMogue dodatno optereenje u trenutku t = :d5) N = 0,337 MNd6) N = 0,405 MN9/30/200936Programski algoritam9/30/200937Preraspodjela naprezanja kod spregnute prednapregnute gredePrimjer uraen u knjizi, navedena u literaturi pod brojem 5, autora Alfreda Mehmela, uraen je i postupkom opisanim u poglavlju III.75156012621FZS2SiS1Ib1= 0,0027m4y1z= 0,34 mEb1= 40000 MN/m2BETON 2 : Fb2= 0,09 m2Ib2= 0,000108m4y2z= 0,60 mEb2= 30000 MN/m2ARMATURA : FZ= 0,0012 m2EZ= 200000 MN/m2BETON 1 : Fb1= 0,09 m2Promatrat emo promjenu naprezanja u betonima 1 i 2, od trenutka ovravanja betona 2 (t1) do t2 = .4,892,783,702,883,117,8112,83 10,40t1 t2Preraspodjela presjenih sila sa novog na stari beton po Mehmel-u:X(t) = 0,0758 MNy(t) = 0,00665 MN9/30/200938Preraspodjela presjenih sila sa novog na stari beton postupak opisan u poglavlju III2121a a21y2y1N1N2M1M2uslovi ravnotee: 0 N N 2 1 = + 0 M M 2 1 = + uslovi kompatibilnosti:22 b 2 bt 2 202 b 2 b21 b 1 b1dI E M MI EdMI EdM ++= ++++ += + d yI E M MI EdMd dF EdNF EdNyI EdMF EdNa 22 b 2 bt 2 202 b 2 b22 S2 b 2 b22 b 2 b2a 11 b 1 b11 b 1 b1Rjeenjem sistema jednaina kako je pokazano u primjeru stuba, dobiju se izrazi za sile preraspodjele:9/30/20093922 bI2 bE 11 bI1 bE 1 2 bI2 bE 10 e M M + = ( ) ||.|

\| + = e F EI E y MF E N N N b bb bab bS12 22 222 2 0 010,4013,409,703,531,1412,832,883,117,814,892,783,70Mehmel postupak iz magistarskog rada9/30/200940Preraspodjela naprezanja kod armiranobetonske gredeIzrazi dobiveni za prednapregnutu gredu mogu se primijeniti i za armiranobetonsku gredu, to je pokazano na primjeru datom u knjizi [ 14 ] (str.464).Rjeenja primjera iz knjige data su u sljedeoj tablici:Proraun se radi iterativnim postupkom. Prvo se za poetni iznos presjenih sila odredi poloaj neutralne osi, potom se za preraspodijeljene presjene sile odredi novi poloaj neutralne osi, te za novi poloaj neutralne osi preraspodjela presjenih sila.Proraun iterativnim postupkom sa 3 koraka i dobiveno je rjeenje :naprezanje u betonu: 2b m MN 36 , 3 = naprezanje u pritisnutoj armaturi: 2 Ia m MN 130 = 9/30/200941Na osnovu prethodnih primjera spregnute prednapregnute grede i armiranobetonske grede, moe se zakljuiti da je primjenjeni postupak upotrebljiv i za sluaj ojaanja armiranobetonskih greda kao na narednoj slici.12Nb1Nb2Nb1Na Naxx0Oznaimo sa X0 poloaj neutralne ose prije nanoenja ojaanja grede. Usljedpoveanja statike visine, doi e do pomjeranja neutralne ose prema gore. To pomjeranje nije proporcionalno poveanju visine, jer se sa poveanjem visine poprenog presjeka poveava i optereenje.Novi poloaj neutralne ose je X0- X, i poetni je korak provoenja postupka iz prethodnog primjera. Usljed veeg inteziteta skupljanja i puzanja novog betona od inteziteta skupljanja betona grede, sila Nb2 e se smanjivati, a sila Nb1poveavati (preraspodjela presjenih sila sa novog betona na stari beton).