of 44 /44
SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIČKE I STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2009./2010.GODINI

SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, …portal.skola.ba/start/Portals/0/spisak odobrenih udzbenika.pdf · SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, ... Multimedijalna slovarica

Embed Size (px)

Text of SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, …portal.skola.ba/start/Portals/0/spisak odobrenih...

 • SPISAK ODOBRENIH UDBENIKA, PRIRUNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE KOLE,

  GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIKE I STRUNE KOLE U KOLSKOJ 2009./2010.GODINI

 • Broj: 03-38-4681/09 Mostar, 23. 7. 2009.godine

  Na osnovu lana 3. Zakona o izdavakoj djelatnosti (Slubeni list SR BiH, broj 35/90 i Slubeni list R BiH, broj 3/93. i 23/93.), lana 1. i 9. Pravilnika o postupku pripremanja i izdavanja udbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje kole (Slubeni list SR BiH, broj 4/91.), koji je shodno lanu IX. 5 (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, primjenjuje kao vaei propis do donoenja odgovarajuih kantonalnih propisa, kao i Sporazuma o postupku pripremanja i odobravanja udbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje kole, potpisanog izmeu nadlenih federalnih i kantonalnih obrazovnih vlasti Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeniko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Hercegovako-neretvanskog i Kantona Sarajevo, Vijee za usklaivanje udbenike politike, na sjednicama odranim 28. 4. 2009. godine, 5. 6. 2009. godine te 23. 6. 2009.godine u Sarajevu, d o n i j e l o j e

  SPISAK ODOBRENIH UDBENIKA, PRIRUNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE KOLE, GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIKE I STRUNE KOLE U KOLSKOJ 2009./2010.GODINI

  Na prologodinji spisak dodaju se odobreni udbenici za 6. razred devetogodinje

  osnovne kole. Iz prologodinjeg spiska briu se udbenici i radne sveske engleskog jezika za 3.

  razred devetogodinje osnovne kole, koji su odobreni 2006. godine. Preporuuje se koritenje udbenika i prirunika tri godine.

  Svako kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke ima pravo dodati naslove udbenika i

  drugih nastavnih sredstava koji su odobreni od strane njihovog ministarstva ili reducirati spisak za one naslove za koje misle da se ne mogu upotrebljavati u njihovim kantonima.

  Direktori kola su duni obavjestiti sve nastavnike o spisku udbenika i drugih nastavnih

  sredstava odobrenih za upotrebu u sljedeoj kolskoj godini i omoguiti nastavnikim aktivima izbor udbenika i drugih nastavnih sredstava do kraja avgusta/kolovoza 2009.godine.

  S potovanjem M I N I S T R I C A Meliha Ali, prof.

  ___________________________________________________________________________________________________________ Mostar, Stjepana Radia 33, Tel.: + 387 36 355 700, Fax: + 387 36 355 742;

  Sarajevo, Obala Maka Dizdara 2, Tel.: + 387 33 276 370, Fax: + 387 33 276 380 E-mail: [email protected]; [email protected] i [email protected]; www.fmon.gov.ba

  , 33, .: + 387 36 355 700, : + 387 36 355 742; , 2, Te.: + 387 33 276 370, : + 387 33 276 380

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO

  OBRAZOVANJA I NAUKE

  BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

  mailto:[email protected];mailto:[email protected]:[email protected];http://www.fmon.gov.ba

 • DEVETOGODINJA OSNOVNA KOLA

 • R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVA

  1. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE

  1. Matalica udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike Zehra Hubijar ''Svjetlost'' Sarajevo

  2. Moja slova (poetnica) udbenik, radna sveska (slovarica) Vekaz Hafizovi, Munevera Raidovi ''Nam'' Tuzla

  3. Prvanka udbenik, radna sveska, slovarica, prirunik za nastavnike Hazema Nitovi, Ibro Nitovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  4. itanka udbenik, radni listovi, prirunik za nastavnike Azra Verlaevi, aban Smajlovi, Vesna Ali

  ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  5. itanka udbenik i radna sveska Nadida ukalo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 6. Slovarica - radna sveska efkija Merzi ''Svjetlost'' Sarajevo

  7. Multimedijalna slovarica (knjiga, CD, zidna slovarica, memori igra) Too Borkovi, Ivica Vanja Rori, Tomislav Popovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  8. Matovanka - prirunik za nastavnike Zejir Hasi ''Bosanska rije'' Tuzla

  9. Matematika udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike Boko Jagodi ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  10. Matematika udbenik, prirunik za nastavnike Marinko Peji ''Svjetlost'' Sarajevo

  11. Matematika udbenik, prirunik za nastavnike Ramiz Dananovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  12. Matematika udbenik i radna sveska Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Bosanska rije'' Tuzla

  13. Moja matematika - udbenik Dijana Kovaevi, Vildana Mujaki ''Nam'' Tuzla

  14. Moja matematika radni list Dijana Kovaevi, Vildana Mujaki, armen Hamidovi ''Nam'' Tuzla

  ''Vrijeme'' Zenica

  15. Raunica udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike Hazema i Ibro Nitovi, Adisa Bijedi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  16. Matematika konverzija mjera (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  17. Moja okolina udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike Sebaheta Bijedi, Zinaida Livnjak, aban Smajlovi

  ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  18. Moja okolina udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike Hazema i Ibro Nitovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  19. Moja okolina udbenik, radna sveska Jasna Mehmedovi, Magdalena Avdi ''Bosanska rije'' Tuzla

  20. Moja okolina - udbenik Svetlana Duvnjakovi, Rusmira Gazdi, Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi ''Nam'' Tuzla

  21. Moja okolina radni list Dijana Kovaevi, Vildana Mujaki, armen Hamidovi ''Nam'' Tuzla

  ''Vrijeme'' Zenica 22. Moja okolina udbenik, radni listovi Ibro Borovina, Sabaheta Borovina ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Muzika kultura sa CD om Marko Baroevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  24. Muzika-glazbena kultura udbenik Zlatan Mujki, eljka Andri ''Bosanska rije'' Tuzla

  25. Muzika-glazbena kultura + CD - radna sveska, prirunik za nast. Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  26. Muzika/glazbena kultura - udbenik Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  27. Muzika/glazbena kultura - udbenik Refik Hodi, Alma Poli ''Nam'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica

  28. Muzika-glazbena kultura - prirunik za nastavnike + CD Marko Baroevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  29. Likovna kultura radni udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  30. Likovna kultura - udbenik Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo

  31. Likovna kultura ABC crtanja na PC (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co

 • R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVA

  2. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE 1.

  Slovodar udbenik, Razigrani slovodar radna sveska

  Ibro Nitovi, Hazema Nitovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  2. itanka uz slovodar - udbenik Ibro Nitovi, Hazema Nitovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  3. Potraga za blagom itanka sa gramatikim dodatkom

  Jagoda Ilii, Sanja Mitrovi, Ivana Peji, imo Ei ''Bosanska rije'' Tuzla

  4. Knjievnost radna sveska Jagoda Ilii ''Bosanska rije'' Tuzla

  5. itanka s ranim listovima udbenik Azra Verlaevi, aban Smajlovi, Vesna Ali ''Sarajevo publishing''

  Sarajevo

  6. Metodski pristup knjievnosti i medijskoj kulturi prirunik uz itanku

  Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  7. itanka udbenik Nadida ukalo ''Sarajevo publishing'' Sarajevo 8. itanka udbenik Zehra Hubijar ''Tugra'' Sarajevo

  9. Knjievnost radni list Zehra Hubijar ''Tugra'' Sarajevo

  10. Na jezik radna sveska Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  11. Bosanski jezik udbenik, radna sveska Neara Rai, Jasminka Bujanovi ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  12. Pelica udbenik i radna sveska za bosanski jezik i knjievnost

  Nadida ukalo ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  13. Knjievnost radna sveska za lektiru Nadida ukalo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  14. Matematika sa vjebankom udbenik, radna sveska

  Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Bosanska rije'' Tuzla

  15. Raunica udbenik Ibro Nitovi, Adisa Bijedi, Hazema Nitovi ''Bosanska rije''

  Sarajevo

  16. Raunica radna sveska Ibro Nitovi, Hazema Nitovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  17. Matematika udbenik, radna sveska Atija Fako ''Bosanska rije'' Sarajevo

  18. Matematika udbenik, radna sveska Razija Bajtarevi ''Sarajevo publishing'' Sarajevo 19. Matematika - udbenik Mirha Bajramovi, Muhamed Sulji ''Vrijeme'' Zenica

  20. Matematika udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike

  Boko Jagodi ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  21. Matematika udbenik, radna sveska Ramiz Dananovi ''Svjetlostkomerc'' Sarajevo

  22. Matematika konverzija mjera (softver radna sveska)

  Marijan Dover Agencija za obrazovanje, Dover & Co

  23. Moja okolina udbenik, radna sveska Ibro Nitovi, Hazema Nitovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  24. Moja okolina udbenik, radna sveska Magdalena Avdi, Jasna Mehmedovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  25. Moja okolina udbenik, radna sveska Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  26. Moja okolina - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi ''Nam'' Tuzla

  27. Moja okolina radni list Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi ''Nam'' Tuzla

  ''Vrijeme'' Zenica

  28. Moja okolina udbenik, radna sveska Sabaheta Bijedi, Zinaida Livnjak, Ediba Pozderovi ''Sarajevo publishing''

  Sarajevo

 • 29. Moja okolina prirunik za nastavnike Sabaheta Bijedi, Zinaida Livnjak ''Sarajevo publishing'' Sarajevo 30. Muzika glazbena kultura udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki ''Bosanska rije'' Tuzla

  31. Muzika glazbena kultura udbenik, radna sveska

  Selma Ferovi ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  32. Muzika glazbena kultura prirunik za nastavnike

  Selma Ferovi ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  33. Muzika glazbena kultura udbenik, prirunik, CD

  Marko Baroevi, Mevludin Hajdarhodi, Mehmed Bajraktarevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  34. Muzika glazbena kultura udbenik Refik Hodi, Alma Poli ''Nam'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica

  35. Likovna kultura radni udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  36. Likovna kultura udbenik, radna sveska, prirunik

  Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo

  37. Likovna kultura - udbenik eljko Filipovi ''Bosanska rije'' Sarajevo 38. Likovna radionica radno edukativni listovi Nataa Klopi ''Bosanska rije'' Tuzla

  39. Likovna kultura ABC crtanja na PC (softver radna sveska)

  Marijan Dover Agencija za obrazovanje, Dover & Co

 • R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVA

  3. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE 1. itanka udbenik, radni list, prirunik za nastavnike

  aban Smajlovi, Jasmina ehabovi, ejla ehabovi

  ''Nam'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica

  2. itanka udbenik, radna sveska Hazema Nitovi, Ibro Nitovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  3. itanka ''ubor radosti'' udbenik, ''itam, znam i stvaram'' radni listovi Zehra Hubijar ''Bosanska rije'' Sarajevo

  4. Knjievnost prirunik za nastavnike uz itanju - trijada Jagoda Ilii ''Bosanska rije'' Tuzla

  5. Metodski pristup knjievnosti i medijskoj kulturi - prirunik Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  6. Bosanski jezik udbenik, radna sveska Mirsad Beirbai ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  7. Jezik - udbenik ''Tugra'' Sarajevo 8. Na jezik radna sveska Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  9. Knjievnost radna sveska za lektiru Nadida ukalo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  10. Engleski jezik JOIN IN 1 udbenik Gunter Gerngross, Herbert Puchta ''Cambridge Centar Banja Luka

  11. Engleski jezik REACH FOR THE STARS 3 - udbenik Magdalena Novak, Joica Nu Nam Tuzla i Vrijeme Zenica

  12. Engleski jezik English adventure 1 udbenik Anne Worall, Asmir Mei ''Buybook'' Sarajevo

  13. Engleski jezik English adventure 1 radna sveska Anne Worall, Asmir Mei ''Buybook'' Sarajevo

  14. Engleski jezik REACH FOR THE STARS 3 radna sveska Magdalena Novak, Joica Nu Nam Tuzla i Vrijeme Zenica

  15. Engleski jezik JOIN IN 1 radna sveska Gunter Gerngross, Herbert Puchta ''Cambridge Centar Banja Luka

  16. Prirunik za nastavnike engleskog jezika - REACH FOR THE STARS 3 Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  17. Prirunik za nastavnike engleskog jezika Magdalena Novak, Joica Nu Nam Tuzla i Vrijeme Zenica

  18. Matematika udbenik, radni list, prirunik za nastavnike Edin Galijatovi, Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Bosanska rije'' Tuzla

  19. Matematika udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike Boko Jagodi ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  20. Matematika - udbenik Nermin Okii ''Denfas'' Tuzla

  21. Matematika radni list Muhamed Sulji, Mirha Bajramovi ''Vrijeme'' Zenica, ''Nam'' Tuzla

  22. Matematika radna sveska Atija Fako ''Bosanska rije'' Sarajevo

  23. Moja okolina udbenik, prirunik za nastavnike, radni list Dijana Kovaevi, Vildana Mujaki, armen Hamidovi ''Nam'' Tuzla, ''Vrijeme'' Zenica

  24. Moja okolina udbenik, radni list Zijad Numi, Emina Osmandikovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  25. Moja okolina udbenik, radni listovi Ibro i Sabaheta Borovina ''Svjetlost'' Sarajevo

  26. Moja okolina prirunik za nastavnike uz trijadu Jasmina Mehmedovi, Magdalena Avdi ''Bosanska rije'' Tuzla

  27. Moja okolina prirunik za nastavnike Sabaheta Bijedi, Zinaida Livnjak ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  28. Moja okolina radni list, prirunik za nastavnike Vahid Muli ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  29. Muzika/glazbena kultura udbenik sa CD om Refik Hodi ''Nam'' Tuzla, ''Vrijeme'' Zenica

  30. Muzika/glazbena kultura udbenik, prirunik za nastavnike eljka Andri, Zlatan Mujki ''Bosanska rije'' Tuzla

  31. Muzika/glazbena kultura udbenik, prirunik za nastavnike, radna sveska Selma Ferovi ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

  32. Muzika kultura prirunik za nastavnike Marko Baroevi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  33. Likovna kultura - udbenik eljko Filipovi ''Bosanska rije'' Sarajevo 34. Likovna kultura - udbenik Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo 35. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo publishing'' Sarajevo

 • R/B NAZIV

  UDBENIKA IME I PREZIME

  AUTORA IZDAVA

  4. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE 1. itanka udbenik Zehra Hubijar ''Bosanska rije'' Sarajevo

  2. itanka udbenik Hazema i Ibro Nitovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  3. itanka udbenik Zejir Hasi, Jagoda Ilii i imo Ei ''Bosanska rije'' Tuzla

  4. Knjievnost radni listovi Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  5. Knjievnost radni listovi Hazema i Ibro Nitovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  6. Knjievnost radni listovi ejla i Jasenka ehabovi ''Vrijeme'' Zenica,''Nam'' Tuzla

  7. Na jezik udbenik Refik Buli ''Bosanska rije'' Tuzla

  8. Na jezik udbenik Mirsad Beirbai ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  9. Na jezik udbenik Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Bosanska knjiga''Tuzla

  10. Na jezik prirunik Mirsad Beirbai ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  11. Na jezik prirunik Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Bosanska knjiga''Tuzla

  12. Na jezik radni listovi Mirsad Beirbai ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  13. Na jezik radni listovi Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Bosanska knjiga''Tuzla

  14. Na jezik radni listovi Refik Buli ''Bosanska rije'' Tuzla

  15. Radna sveska za lektiru Nadida ukalo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  16. Matematika udbenik Atija Fako ''Bosanska rije'' Sarajevo

  17. Matematika udbenik Boko Jagodi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  18. Matematika udbenik Dijana Kovaevi, armen Hamidovi i Vildana Mujaki ''Vrijeme'' Zenica,''Nam'' Tuzla

  19. Matematika prirunik Boko Jagodi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  20. Matematika prirunik Nasiha Fazli ''Bosanska knjiga''Tuzla

  21. Matematika radni listovi Atija Fako ''Bosanska rije'' Sarajevo

  22. Matematika radni listovi Boko Jagodi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  23. Matematika radni listovi Nasiha Fazli ''Bosanska knjiga''Tuzla

  24. Moja okolina udbenik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  25. Moja okolina udbenik Samira Lugavi ''Bosanska knjiga''Tuzla

  26. Moja okolina udbenik sa radnim listovima Nusret Tobudi ''Denfas''Tuzla

  27. Moja okolina prirunik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  28. Moja okolina prirunik Samira Lugavi ''Bosanska knjiga''Tuzla

  29. Moja okolina radni listovi Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  30. Moja okolina radni listovi Dijana Kovaevi, armen Hamidovi i Vildana Mujaki ''Vrijeme'' Zenica,''Nam'' Tuzla

  31. Moja okolina radni listovi Muamer Tinjak, Vahida Kunovac i Gabrijela Hrga ''Vrijeme'' Zenica,''Nam'' Tuzla

  32. Likovna kultura udbenik sa radnim listovima Aida Agi ''Bosanska rije'' Tuzla

  33. Likovna kultura udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

 • 34. Likovna kultura udbenik Miralem Brki ''Vrijeme'' Zenica,''Nam'' Tuzla

  35. Muzika kultura udbenik+ CD Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  36. Muzika kultura udbenik+ CD Refik Hodi ''Vrijeme'' Zenica,''Nam'' Tuzla

  37. Muzika kultura udbenik Marko Baroevi i Mehmed Bajraktarevi ''Svjetlost''Sarajevo

  38. Muzika kultura udbenik +CD eljka Andri, Zlatan Mujki i Vesna Kealovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  39. Muzika kultura prirunik eljka Andri, Zlatan Mujki i Vesna Kealovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  40. Muzika kultura prirunik Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  41. Muzika kultura prirunik Marko Baroevi i Mehmed Bajraktarevi ''Svjetlost''Sarajevo

  42. Muzika kultura radni listovi Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  43. Muzika kultura radni listovi Marko Baroevi i Mehmed Bajraktarevi ''Svjetlost''Sarajevo

  44. Engleski jezik udbenik Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  45. Engleski jezik REACH FOR THE STARS 4 udbenik

  Magdalena Novak, Joica Nu, Danica . Novosel Nam Tuzla i Vrijeme Zenica

  46. Engleski jezik JOIN IN 2 udbenik

  Gunter Gerngross, Herbert Puchta ''Cambridge Centar Banja Luka

  47. Engleski jezik radna sveska Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  48. Engleski jezik JOIN IN 2 radna sveska

  Gunter Gerngross, Herbert Puchta ''Cambridge Centar Banja Luka

  49. Engleski jezik REACH FOR THE STARS 4 radna sveska

  Magdalena Novak, Joica Nu, Danica . Novosel Nam Tuzla i Vrijeme Zenica

  50. Prirunik za nastavnike engleskog jezika

  Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  51.

  Prirunik za nastavnike engleskog jezika - REACH FOR THE STARS 4

  Magdalena Novak, Joica Nu, Danica . Novosel Nam Tuzla i Vrijeme Zenica

 • R/B NAZIV

  UDBENIKA IME I PREZIME

  AUTORA IZDAVA

  5. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE 1. itanka - udbenik Almira Hadihrusti Klett Sarajevo

  2. itanka udbenik SVEZAME, OTVORI SE!

  Lamija Begagi, Eldina Bruli, Namir Ibrahimovi, Sanja Juri, Amer Tikvea, Azra Rizvanbegovi, Nenad Velikovi

  SEZAM Sarajevo

  3. itanka - udbenik ejla ehabovi, Jasminka ehabovi Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla

  4. Radna sveska uz itanku ejla ehabovi, Jasminka ehabovi Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla

  5. Radna sveska za lektiru Amira i Ismeta Dibri IK ''Bosanska rije'' Tuzla

  6. Radna sveska za lektiru Zdravka Zeki, Muhidin Danko, eljko Ivankovi ''Bosanska rije''

  Sarajevo

  7. Radna sveska za lektiru Nadida ukalo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  8. Na jezik - udbenik ejla ehabovi, Jasminka ehabovi Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla

  9. Na jezik - udbenik Zdravka Zeki, Muhidin Danko, eljko Ivankovi ''Bosanska rije''

  Sarajevo

  10. Na jezik - udbenik Refik Buli IK ''Bosanska rije'' Tuzla

  11. Na jezik radna sveska Zdravka Zeki, Muhidin Danko, eljko Ivankovi ''Bosanska rije''

  Sarajevo

  12. Na jezik radna sveska Refik Buli IK ''Bosanska rije'' Tuzla

  13. Na jezik radna sveska Amira i Ismeta Dibri IK ''Bosanska rije'' Tuzla 14. Matematika udbenik Halida Zvornianin Klett Sarajevo

  15. Matematika udbenik Atija Fako ''Bosanska rije'' Sarajevo

  16. Matematika udbenik Vildana Mujaki, armen Hamidovi, Dijana Kovaevi Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla 17. Matematika radna sveska Halida Zvornianin Klett Sarajevo

  18. Matematika radna sveska Edin Galijatovi, Robert Onodi IK ''Bosanska rije'' Tuzla

  19. Matematika radna sveska Atija Fako ''Bosanska rije'' Sarajevo

  20. Priroda - udbenik Zijad Numi, Naida Vidovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  21. Priroda - udbenik Vildana Mujaki, armen Hamidovi, Dijana Kovaevi Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla 22. Priroda - udbenik Nusret Tobudi Denfas Tuzla

  23. Priroda radna sveska Zijad Numi ''Bosanska rije'' Sarajevo 24. Priroda radna sveska Mirsada Begovi Klett Sarajevo

  25. Priroda radna sveska Vildana Mujaki, armen Hamidovi, Dijana Kovaevi Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla

  26. Priroda prirunik za nastavnike Mirsada Begovi Klett Sarajevo

  27. Drutvo - udbenik Enisa Kulain Bosanska knjiga Tuzla

  28. Drutvo - udbenik Amira Idrizovi Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla

  29. Drutvo - udbenik Arifa Isakovi, Greta upani ''Bosanska rije'' Sarajevo

  30. Drutvo radna sveska Amira Idrizovi Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla 31. Drutvo radna sveska Arifa Isakovi, Greta upani ''Bosanska rije'' Sarajevo

 • 32. Drutvo radna sveska Enisa Kulain Bosanska knjiga Tuzla

  33. Kultura ivljenja - udbenik Tatjana Neidhardt, Zijad Numi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  34. Kultura ivljenja - udbenik Subhija Kapi IK ''Bosanska rije'' Tuzla 35. Kultura ivljenja - udbenik Sadeta Ajanovi IP Svjetlost Sarajevo

  36. Osnovi tehnike - udbenik Sakib Selimovi, Elvir Nezirevi Bosanska knjiga Tuzla

  37. Osnovi tehnike - udbenik amil Ahmetovi Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla

  38. Osnovi tehnike - udbenik Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  39. Osnovi tehnike radna sveska Eref Korijeni, Nijaz Brajlovi, Suada Numi, Nusret Ahmetovi IP Svjetlost Sarajevo

  40. Osnovi tehnike radna sveska amil Ahmetovi Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla 41. Osnovi tehnike radna sveska Sakib Selimovi, Elvir Nezirevi Bosanska knjiga Tuzla

  42. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  43. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla 44. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi Bosanska knjiga Tuzla

  45. Likovna kultura radna sveska Veselinka Ivanevi Klett Sarajevo

  46. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla

  47. Muzika kultura - udbenik Esad uman ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 48. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi Bosanska knjiga Tuzla

  49. Engleski jezik - udbenik Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 50. Engleski jezik - udbenik Izabella Hearn, Asmir Mei ''Buybook'' Sarajevo

  51. Engleski jezik - udbenik Stella Maidment, Loren Roberts ''ahinpai'' Sarajevo

  52. Engleski jezik radna sveska Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 53. Engleski jezik radna sveska Izabella Hearn ''Buybook'' Sarajevo

  54. Engleski jezik radna sveska Stella Maidment, Loren Roberts ''ahinpai'' Sarajevo

  55. Engleski jezik prirunik za nastavnike Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo 56. Njemaki jezik - udbenik Giorgio Mota Klett Sarajevo

  57. Njemaki jezik - udbenik Emira Hadimuratovi, Demlamna Dananovi IP Svjetlost Sarajevo

  58. Njemaki jezik radna sveska Giorgio Mota Klett Sarajevo

  59. Njemaki jezik prirunik za nastavnike Giorgio Mota Klett Sarajevo

 • R/B NAZIV

  UDBENIKA IME I PREZIME

  AUTORA IZDAVA

  6. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE 1. itanka - udbenik Azra Verlaevi i Vesna Ali Nam Tuzla

  2. itanka udbenik Zejir Hasi Bosanska rije Tuzla

  3. itanka - udbenik ejla ehabovi i Jasminka ehabovi Nam Tuzla

  4. itanka udbenik Almira Hadihrusti Klett Sarajevo

  5. itanka - udbenik Suzana Timarac, Suada amo i Edina Konak Svjetlost Sarajevo

  6. Na jezik - udbenik Amira Dibri i Ismeta Dibri Bosanska rije Tuzla

  7. Matematika udbenik Hariz Agi i Mara Keina Nam Tuzla

  8. Matematika udbenik efket Arslanagi i Dragoljub Miloevi Bosanska rije Sarajevo

  9. Matematika udbenik Edin Galijatovi i Robert Onodi Bosanska rije Tuzla

  10. Biologija- udbenik Mehmed Bai; prireivai: Senka Krgo i Muamer Spahi Nam Tuzla

  11. Biologija- udbenik Amela Begi, Jasminka Hadihalilovi i Rasima Tupkui Bosanska knjiga Sarajevo

  12. Biologija- udbenik Zvonko Korene Bosanska rije Sarajevo

  13. Biologija- udbenik Minela Pezi, Ljiljana Toli, Rifet Terzi i Isat Skenderovi Bosanska rije Tuzla

  14. Biologija- udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi Bosanska rije Sarajevo

  15. Geografija- udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi Svjetlost Sarajevo

  16. Geografija- udbenik Enisa Kulain Bosanska knjiga Sarajevo

  17. Geografija- udbenik Muriz Spahi Sarajevo Publishing Sarajevo

  18. Geografija- udbenik Greta upani i Alma Pobri Bosanska rije Sarajevo

  19. Historija- udbenik Edis Derviagi i Hadija Hadiabdi Bosanska knjiga Sarajevo

  20. Historija- udbenik Aida Petkovi i Marina Pocrnja Klett Sarajevo

  21. Historija- udbenik Melisa Fori Bosanska rije Sarajevo

  22. Historija- udbenik Izet aboti i Mirza ehaji Nam Tuzla

  23. Tehnika kultura- udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije Sarajevo

  24. Tehnika kultura- udbenik amil Ahmetovi Nam Tuzla

  25. Tehnika kultura- udbenik Esed Kari Bosanska rije Tuzla

  26. Informatika- udbenik Daliborka Vili i Suada Numi Nam Tuzla

  27. Informatika- udbenik Suada Numi Bosanska rije Sarajevo

  28. Informatika- udbenik Lejla Dizdarevi Sarajevo Publishing Sarajevo

  29. Informatika- udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije Sarajevo

  30. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi Bosanska knjiga Sarajevo

  31. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki Nam Tuzla

  32. Likovna kultura - udbenik Admir Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  33. Likovna kultura - udbenik Borka Joki Klett Sarajevo

  34. Muzika kultura - udbenik Mevludin Hajdarhodi i Marko Barovevi Nam Tuzla

  35. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Nam Tuzla

 • 36. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi Bosanska knjiga Sarajevo

  37. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi, Suzana Ban i Dubravka Blai Sarajevo Publishing Sarajevo

  38. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik Michael Harris, David Mower i Asmir Mei Buybook Sarajevo

  39. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik Tom Hutchinson i Amila Islamovi ahinpai Sarajevo

  40. Njemaki jezik (prvi strani jezik) - udbenik Emira Hadimuratovi i Demilamna Dananovi Svjetlost Sarajevo

  41. Njemaki jezik (prvi strani jezik) - udbenik Giorgio Mota, Zrinka orali Klett Sarajevo

  42. Njemaki jezik (drugi strani jezik)- udbenik Zlata Maglajlija Bosanska rije Sarajevo

  43. Njemaki jezik (drugi strani jezik)- udbenik Vahidin Preljevi, Marija Malei, Jelka Deman i Gertruda Kostanjek Nam Tuzla

 • OSMOGODINJA OSNOVNA KOLA

 • * 1. RAZRED OSMOGODINJE OSNOVNE KOLE

  1. itanka efkija Merzi, Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  2. itanka ''Od rijei do bajke'', Radni listovi uz itanku Zehra Hubijar ''Svjetlost'' Sarajevo

  3. itanka Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  4. itanka, Radne sveske tampana slova, pisana slova Nadida ukalo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  5. itanka, itamo i piemo radni listovi Hazema i Ibro Nitovi ''Vrijeme'' Zenica 6. Poetnica sa slovaricom efkija Merzi ''Svjetlost'' Sarajevo 7. Poetnica Safet Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  8. Put u Slovograd sa slovaricom, Radni listovi uz Slovograd Zehra Hubijar ''Svjetlost'' Sarajevo

  9. Poetnica, slovarica radna sveska Nadida ukalo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 10. Slovodar, Slovarica Slovodara Hazema i Ibro Nitovi ''Vrijeme'' Zenica

  11. Poetnica, Slovarica tampana slova/pisana slova radne sveske Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  12. Piem slova i itam prie Nusret Tobudi ''Denfas''Tuzla 13. Slovo na slovo Raidovi Munevera, Gazdi Rusmira ''Nam'' Tuzla

  14. tampana slova radni listovi, Pisana slova - radni listovi Devahira i Safet Gazibara ''Svjetlost''Sarajevo

  15. Kultura izraavanja - prirunik Salko Gazibara ''Svjetlost''Sarajevo 16. Radna sveska za lektiru 1 i 2 Ismeta Dibri , imo Ei ''Bosanska rije''Tuzla 17. Radna sveska za lektiru 1,2 Nadida ukalo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  18. Romska poetnica Ragib Seferovi, Ljerka Rajkovi - Franevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  19. Engleski jezik (fakultativno) English Adventure Starter Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn ''Buybook'' Sarajevo

  20. Arapski jezik O. Nakievi, J. Rami, M. Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo 21. Matematika udbenik, radna sveska Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Bosanska rije''Tuzla 22. Matematika udbenik, radni list Ramiz Dananovi ''Svjetlost'' Sarajevo 23. Matematika radna sveska Boko Jagodi, Enver Kurbegovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  24. Matematike bojanke 1 4 (Uim sabiranje, Uim oduzimanje, uim mnoenje, Uim dijeljenje)

  ''Bosanska rije'' Sarajevo

  25. Priroda i drutvoudbenik, radna sveska Sabaheta i Ibro Borovina ''Svjetlost'' Sarajevo 26. Priroda i drutvo udbenik, radna sveska Sabaheta Bijedi, Zinaida Livnjak ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  27. PPD udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike Hazema i Ibro Nitovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  28. Priroda i drutvo Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  29. Priroda i drutvo Moj dom, moja kola radna sveska Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  30. Kalendar prirode i drutva 1 - 4 Esmira Isakovi ''Svjetlost'' Sarajevo 31. Likovna kultura Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 32. Likovna kultura 1 i 2 Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo 33. Likovna kultura 1 i 2 eljko Filipovi ''Svjetlost'' Sarajevo 34. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 35. Muzika kultura Marko Baroevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  36. Muzika kultura 1 - 3 Selma Ferovi, Teodora ukovi ''Minex'' Zenica 37. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina oe ''OKO'' Sarajevo 38. Tjelesna kultura 1- 2 Jasna Bajraktarevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

 • * 2. RAZRED OSMOGODINJE OSNOVNE KOLE 1. itanka, radni listovi Zehra Hubijar ''Ljiljan'' Sarajevo 2. itanka Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Sarajevo Publishing''Sarajevo 3. itanka Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  4. Bosanski jezik udbenik, radna sveska, uimo irilicu N. Rai, J. Bujanovi, E. Hajrulahovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  5. Bosanski udbenik, radna sveska Minela Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 6. Na jezik radna sveska Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo 7. Prirunik za kulturu izraavanja Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo 8. Engleski jezik - Blue Skies 1 Ron Holt ''Buybook'' Sarajevo

  9. Engleski jezik udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike Gunter Gernogross, Herbert Puchta

  ''Svjetlost'' Sarajevo Cambridge University Press

  10. ENGLISH ADVENTURE 1 engleski jezik udbenik, radna sveska Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn ''Buybook'' Sarajevo

  11. Njemaki jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo Cambridge University Press 12. Arapski jezik O. Nakievi, J. Rami, M. Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo 13. Matematika udbenik, radni list Ramiz Dananovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  14. Matematika udbenik, radna sveska Enver Kurbegovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  15. Matematika udbenik, radna sveska Lejla Sarajli ''Vrijeme'' Zenica

  16. Matematika udbenik, radna sveska Nihad Suljii Miljenje dalo Kantonalno ministarstvo za

  obrazovanje nauku, kulturu i sport

  17. Priroda i drutvo - udbenik efkija Merzi, Ismet Ajanovi ''Svjetlost'' Sarajevo 18. PPD udbenik, radna sveska Fehim Barakovi ''Svjetlost'' Sarajevo 19. PPD udbenik, radna sveska Elvira i Faik Kaapor ''Dom tampe'' Zenica 20. Priroda i drutvo - udbenik Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  21. Priroda i drutvo udbenik, radna sveska Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  22. Priroda i drutvo Marko Stevanovi ''R & S'' Tuzla

  23. Moj dom, kola i mjesto radni listovi Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  24. Likovna kultura radni udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 25. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  26. Muzika kultura M. Baroevi, D. Basrak M. Bajraktarevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  27. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina oe ''OKO'' Sarajevo

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

 • 3. RAZRED OSMOGODINJE OSNOVNE KOLE 1. itanka Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo 2. itanka Elbisa Ustamuji ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 3. itanka Mali svijet imo Ei, Zejir Hasi ''Bosanska rije'' Tuzla

  4. itanka Miris rose, itam, piem, stvaram radna sveska Zehra Hubijar ''Bosanska rije'' Sarajevo

  5. itanka Hazim i Ljubica Hodi ''Denfas'' Tuzla

  6. Bosanski jezik udbenik, radna sveska N. Rai, J. Bujanovi, E. Hajrulahovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  7. Bosanski udbenik, radna sveska Minela Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 8. Na jezik radna sveska Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo 9. Kultura izraavanja Rasema Pelidija ''OKO'' Sarajevo

  10. Kultura izraavanja - prirunik Hazim i Ljubica Hodi ''Denfas'' Tuzla

  11. ''Lijepe rijei'' radna sveska za lektiru Ismeta Dibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  12. Radna sveska za lektiru 3,4 Nadida ukalo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  13. Engleski jezik udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike Gunter Gernogross Herbert Puchta

  ''Svjetlost'' Sarajevo Cambridge University Press

  14. Engleski jezik HAPPY STREET 1 udbenik Stella Maidment ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press''

  15. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 2 udbenik, radna sveska Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn ''Buybook'' Sarajevo

  16. Arapski jezik O. Nakievi, J. Rami, M. Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo 17. Priroda i drutvo Sabaheta i Ibro Borovina ''Svjetlost'' Sarajevo 18. Priroda i drutvo radna sveska Teufik Hodi ''Svjetlost'' Sarajevo

  19. Priroda i drutvo udbenik, radna sveska Bahrudin Kurtagi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  20. Priroda i drutvo udbenik, radna sveska M. Avdi, . Smajlovi, H. Hadiabdi, J. Mehmedovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  21. Priroda i drutvo Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla 22. Priroda i drutvo Sabina Toski ''OKO'' Sarajevo

  23. Priroda i drutvo ''Djeija i omladinska tampa'' Sarajevo 24. PPD radna sveska Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  25. Matematika udbenik, zbirka zadataka, radna sveska Jefto otra ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  26. Matematika udbenik, zbirka zadataka, radna sveska Boko Jagodi, Enver Kurbegovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  27. Matematika udbenik, radna sveska Ramiz Dananovi ''Fojnica'' Fojnica

  28. Matematika udbenik, radni listovi Atija Fako ''Bosanska rije'' Tuzla 29. Zbirka zadataka iz matematike Fadila Arnautovi ''Svjetlost'' Sarajevo 30. Matematika metodiki prirunik Boidar Popovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  31. Matematika konverzija mjera (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 32. Likovna kultura radni udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 33. Likovna kultura 3 i 4 Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo 34. Likovna kultura 3 i 4 eljko Filipovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  35. Likovna kultura ABC crtanja na PC (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 36. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 37. Muzika - glazbena kultura Nusret Struji ''Svjetlost'' Sarajevo 38. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina oe ''OKO'' Sarajevo 39. Tjelesna kultura 3 - 4 Jasna Bajraktarevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

 • 4. RAZRED OSMOGODINJE OSNOVNE KOLE 1. itanka Hazema Nitovi ''Vrijeme'' Zenica

  2. itanka, prirunik za nastavnike uz itanku Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  3. itanka Mirsad Beirbai ''OKO'' Sarajevo 4. itanka Hazim i Ljubica Hodi ''Denfas'' Tuzla 5. itanka Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  6. Bosanski jezik udbenik, radna sveska Minela Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  7. Bosanski jezik udbenik, radna sveska N. Rai, J. Bujanovi, E. Hajrulahovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  8. Na jezik Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo 9. Na jezik radna sveska Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  10. Kultura izraavanja Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo 11. Gramatika u slici i rijei 3 - 4 Zdravka Zeki ''Bosanska rije'', Sarajevo

  12. Engleski jezik JOIN IN 2 udbenik i radna sveska Gunter Gerngross, Herbert Puhta ''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge University Press''

  13. Engleski jezik CHATERBOX 1 Derek Strange ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''ahinpai''

  14. Engleski jezik HAPPY STREET 2 udbenik Stella Maidment ''Oxford University Press'' Oxford

  TKD ''ahinpai''

  15. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3 udbenik, radna sveska Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn ''Buybook'' Sarajevo

  16. Francuski jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 17. Njemaki jezik sa prirunikom Ljiljana Masal ''Dom tampe'' Zenica 18. Njemaki jezik Ljiljana Masal ''Svjetlost'' Sarajevo 19. Matematika Ramiz Dananovi ''Svjetlost'' Sarajevo 20. Matematika udbenik, radni list Edin Galijatovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  21. Matematika udbenik, radna sveska, zbirka zadataka Boko Jagodi, Enver Kurbegovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  22. Zbirka zadataka iz matematike Fadila Arnautovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Matematika konverzija mjera (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 24. Priroda i drutvo Lj. Berberovi N.Hadimehmedagi I. Baki ''Svjetlost'' Sarajevo

  25. Priroda i drutvo radna sveska Nadija Hadimehmedagi ''Svjetlost'' Sarajevo

  26. Priroda i drutvo S. ajo, B. Kapetanovi A. Pejkovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  27. Priroda i drutvo udbenik, radna sveska Razija Bajtarevi, Eldina Hajri ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  28. Priroda i drutvo udbenik, radna sveska M. Avdi, . Smajlovi, H. Hadiabdi, J. Mehmedovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  29. Priroda i drutvo Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla 30. Moja domovina radni listovi Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla 31. Likovna kultura radni udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  32. Likovna kultura ABC crtanja na PC (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  33. Muzika kultura V. Krajtmajer, B. Kulenovi, S. Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  34. Muzika kultura S. Ferovi, V. Krajtmajer, B. Kulenovi, T. ukovi ''Minex'' Zenica

  35. Muzika kultura M. Baroevi, M. Hajdarhodi, V. Andre ''Svjetlost'' Sarajevo

  36. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina oe ''OKO'' Sarajevo

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

 • 5. RAZRED OSNOVNE KOLE 1. itanka Muhidin Danko, eljko Ivankovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  2. itanka Zejir Hasi ''Bosanska rije'' Tuzla

  3. itanka Aia Softi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  4. itanka Rizo Dafi ''Denfas'' Tuzla

  5. Bosanski jezik udbenik, radna sveska Remzija Hadiefendi Pari ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  6. Na jezik Ismeta i Amira Dibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  7. Na jezik radna sveska Almira Hadihrusti ''Bosanska rije'' Tuzla

  8. Na jezik radna sveska Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  9. Na jezik - prirunik Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  10. Kultura izraavanja radna sveska Salko Gazibara ''Bosanska rije'' Sarajevo

  11. Na jezik udbenik, prirunik za nastavnike Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  12. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  13. Radna sveska za lektiru 5, 6 Ismeta Dibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  14. Radna sveska za lektiru 5 - 8 Mevlida Pekmez ''Bosanska rije'' Sarajevo

  15. Kultura izraavanja Mo govora Z. Hasi, A. Dibri, I. Dibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  16. Engleski jezik JOIN IN 3 udbenik i radna sveska Gunter Gerngross, Herbert Puhta ''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge University Press''

  17. Engleski jezik OPEN DOORS 1A Norman Whitney ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press'' Oxford

  18. Engleski jezik PROJECT 1 Tom Hutchinson ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press'' Oxford

  19. Engleski jezik TOP MARK 1 udbenik, radna sveska Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery ''Buybook'' Sarajevo

  20. Francuski jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  21. Njemaki jezik PINGPONG NEU 1 udbenik, radna sveska 5. i 6. razred Gabrielle Kopp, Konstanze Froelich

  ''ahinpai'' Sarajevo ''Hueber''

  22. Njemaki jezik sa prirunikom Ana Boanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Njemaki jezik Ana Boanovi ''Dom tampe'' Zenica

  24. Njemaki jezik (5. i 6. razred) PLANET A1 udbenik, radna sveska Gabriele Kopp, Siegfried Bttner ''Buybook'' Sarajevo

  25. Njemaki jezik radna sveska Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  26. Njemaki jezik II strani jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  27. Arapski jezik Mesud Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  28. Matematika udbenik, radna sveska, zbirka zadataka Blagota Lui, Ljubo Peji ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  29. Matematika udbenik, zbirka zadataka, radna sveska Boko Jagodi, Sead Rei ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  30. Matematika sa zbirkom zadataka Edo Galijatovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  31. Matematika udbenik, zbirka zadataka, prirunik za nastavnike efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  32. Matematika udbenik, zbirka zadataka efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi ''Svjetlost'' Sarajevo

 • 33. Matematika konverzija mjera (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 34. Biologija Samir ug i grupa autora ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  35. Biologija Zvonko Korene ''Svjetlost'' Sarajevo

  36. Biologija Mehmed Bai ''Vrijeme'' Zenica

  37. Bioloki praktikum 5 - 8 Nadija Nadimehmedagi i drugi ''Svjetlost'' Sarajevo

  38. Bioloki praktikum (uz udbenik za 5. razred) Mehmed Bai ''Bosanska rije'' Sarajevo

  39. Biologija radna sveska emso Masli ''Selimpex'' Srebrenik

  40. Biologija herbarijum Bajruzin Planjac ''Planjax'' Bobare

  41. Likovna kultura radni udbenik Admir Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  42. Likovna kultura 5 i 6 Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo

  43. Likovna kultura 5 i 6 eljko Filipovi ''OKO'' Sarajevo

  44. Likovna kultura 5 i 6 eljko Filipovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  45. Muzika kultura Vinko Krajtmajer ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  46. Muzika kultura Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenovi ''Studentska tamparija'' Sarajevo 47. Muzika - glazbena kultura Marko Baroevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  48. Likovna kultura ABC crtanja na PC (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 49. Tjelesna kultura 5 - 8 Jasna Bajraktarevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  50. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Hado Bezdrob, Eref Korjeni ''Svjetlost'' Sarajevo

  51. Informatika 5 i 6 Suada Numi, Salih emo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  52. Osnovi informatike M. Sarajli, D. Donko, S. abeta ''Svjetlost'' Sarajevo

  53. Informatika ABC crtanja na PC (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  54. Informatika ABC editora (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 55. Kultura ivljenja 5 Subhija Kapi ''Bosanska rije'' Tuzla

  56. Domainstvo Sadeta Ajanovi ''Dom tampe'' Zenica

  57. Tehniki odgoj udbenik, dnevnik rada Esad Kari, Jovo Stefanovi ''Bosanska rije'' Tuzla

 • R/B NAZIV

  UDBENIKA IME I PREZIME

  AUTORA IZDAVA

  HISTORIJA/POVIJEST

  5. RAZRED OSNOVNE KOLE 58. Historija udbenik Melisa Fori ''Bosanska rije'' Sarajevo

  59. Historija udbenik Hadija Hadiabdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  60. Historija udbenik Muhamed Ganibegovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  61. Historija prirunik Hadija Hadiabdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  62. Historija radni listovi Hadija Hadiabdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  63. Historija radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi ''Labirint'' Zenica

  R/B NAZIV

  UDBENIKA IME I PREZIME

  AUTORA IZDAVA

  GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS

  5. RAZRED OSNOVNE KOLE 64. Geografija udbenik Alma Pobri, Greta upani ''Bosanska rije'' Sarajevo

  65. Geografija udbenik Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  66. Geografija udbenik Jasmina auevi i Erna Bili ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  67. Geografija prirunik Alma Pobri, Greta upani ''Bosanska rije'' Sarajevo

  68. Geografija prirunik Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  69. Geografija radni listovi Alma Pobri, Greta upani ''Bosanska rije'' Sarajevo

  70. Geografija radni listovi Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

 • 6. RAZRED OSNOVNE KOLE 1. itanka Aja Softi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  2. itanka Azra Mujkanovi, Nefisa Mujezinovi, Milosav Miki ''Bosanska rije'' Tuzla

  3. itanka Muhidin Danko, eljko Ivankovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  4. itanka Rizo Dafi ''Svjetlost'' Sarajevo

  5. itanka Almir Zalihi, eljko Grahovac ''OKO'' Sarajevo

  6. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  7. Na jezik Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  8. Na jezik radna sveska Zdravka Zeki, Salko Gazibara ''Bosanska rije'' Sarajevo

  9. Bosanski jezik Jasminka Bujanovi, Nedara Rai ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  10. Bosanski jezik radna sveska Hanka Vajzovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  11. Bosanski jezik Selma Kopi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  12. Na jezik Ismeta i Amira ibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  13. Na jezik Almira Hadihrusti ''Denfas'' Tuzla

  14. Na jezik Hazim i Ljubica Hodi ''Denfas'' Tuzla

  15. Cambridge English for Schools 1 udbenik i radna sveska Andrew Litlejohn, Diana Hicks ''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge University Press''

  16. Engleski jezik OPEN DOORS 1B Norman Whitney ''Oxford University Press'' Oxford

  TKD ''ahinpai''

  17. Engleski jezik PROJECT 2 udbenik Tom Hutchinson ''Oxford University Press'' Oxford

  TKD ''ahinpai''

  18. Engleski jezik TOP MARK 2 udbenik, radna sveska Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery ''Buybook'' Sarajevo

  19. Francuski jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  20. Njemaki jezik Benjamin Terzi ''Dom tampe'' Zenica

  21. Njemaki jezik udbenik, radna sveska Benjamin Terzi ''Svjetlost'' Fojnica

  22. Njemaki jezik II strani jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Geografija Europa (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  24. Matematika udbenik, zbirka zadataka, prirunik za nastavnike . Arslanagi, D. Miloevi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  25. Matematika udbenik, zbirka zadataka Boidar Popovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  26. Matematika Atija Fako ''Bosanska rije'' Tuzla

  27. Matematika udbenik, radna sveska, zbirka zadataka Boko Jagodi, Sead Rei ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  28. Matematika konverzija mjera (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 29. Fizika Esad Kulenovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  30. Biologija udbenik, radna sveska Ethem Haskovi i grupa autora ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  31. Biologija Avdo Sofradija ''Svjetlost'' Sarajevo

  32. Biologija udbenik, bioloki praktikum Mehmed Bai ''Bosanska rije'' Sarajevo

  33. Biologija radna sveska emso Masli ''Selimpex'' Srebrenik

 • 34. Likovna kultura radni udbenik Admir Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  35. Likovna kultura ABC crtanja na PC (softver radna sveska)

  Marijan Dover Agencija za obrazovanje, Dover & Co

  36. Muzika kultura Vinko Krajtmajer ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  37. Muzika kultura M. Hajdarhodi, M. Baroevi ''Denfas'' Tuzla

  38. Muzika kultura Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  39. Muzika glazbena kultura Marko Baroevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  40. Tehniki odgoj 5, 6, dnevnik rada Hado Bezdrob, Eref Korjeni ''Svjetlost'' Sarajevo

  41. Tehniki odgoj udbenik, dnevnik rada

  Esed Kari ''Bosanska rije'' Tuzla

  42. Informatika 5, 6 Lejla Dizdarevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  43. Informatika 5 i 6 Suada Numi, Salih emo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  44. Informatika 5 - 8 Edin Hadikaduni ''OKO'' Sarajevo

  45. Informatika ABC editora (softver radna sveska)

  Marijan Dover Veernje novine i MAYO HELP SCHOOL

  46. Informatika ABC crtanja na PC (softver radna sveska)

  Marijan Dover Agencija za obrazovanje, Dover & Co

  47. Kultura ivljenja 5, 6 Fahira Kalajdisalihovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  48. Kultura ivljenja Subhija Kapi ''Bosanska rije'' Tuzla

  49. Kultura ivljenja Sadeta Ajanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

 • R/B NAZIV

  UDBENIKA IME I PREZIME

  AUTORA IZDAVA

  HISTORIJA/POVIJEST

  6. RAZRED OSNOVNE KOLE 50. Historija udbenik Arifa Isakovi i Melisa Fori ''Bosanska rije'' Sarajevo

  51. Historija udbenik Esad Kurtovi i Samir Hajrulahovi ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  52. Historija udbenik Hadija Hadiabdi, Edis Derviagi, Alen Muli i Vahidin Mei ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  53. Historija prirunik Hadija Hadiabdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  54. Historija radni listovi Hadija Hadiabdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  55. Historija radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi ''Labirint'' Zenica

  R/B NAZIV

  UDBENIKA IME I PREZIME

  AUTORA IZDAVA

  GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS

  6. RAZRED OSNOVNE KOLE 56. Geografija udbenik Teufik Hodi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  57. Geografija udbenik Alma Pobri ''Bosanska rije'' Sarajevo

  58. Geografija udbenik Muriz Spahi i Haris Jahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  59. Geografija prirunik Teufik Hodi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  60. Geografija prirunik Muriz Spahi i Haris Jahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  61. Geografija radni listovi Teufik Hodi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  62. Geografija radni listovi Alma Pobri ''Bosanska rije'' Sarajevo

  63. Geografija radni listovi Muriz Spahi i Haris Jahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisak udbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

 • 7. RAZRED OSNOVNE KOLE

  1. itanka Mirsad Beirbai Alija Hasagi Duboanin ''Bosanska rije'' Sarajevo

  2. itanka Aja Softi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  3. itanka Azra Mujkanovi, Almira Hadihrusti ''Bosanska rije'' Tuzla

  4. itanka eljko Ivankovi Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  5. itanka Ruzo Dafi ''Svjetlost'' Sarajevo

  6. Na jezik ''Djeija i omladinska tampa'' Sarajevo 7. Na jezik Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  8. Na jezik Ismeta i Amira Dibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  9. Bosanski jezik udbenik, radna sveska Hanka Vajzovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  10. Bosanski jezik udbenik, radna sveska Dafer Avdi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  11. Na jezik radna sveska Zdravka Zeki Salko Gazibara ''Bosanska rije'' Sarajevo

  12. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  13. Engleski jezik OPEN DOORS 2A Norman Whitney ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''ahinpai''

  14. Engleski jezik PROJECT 3 - udbenik Tom Hutchinson ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''ahinpai''

  15. Engleski jezik TOP MARK 3 udbenik, radna sveska Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery ''Buybook'' Sarajevo

  16. Cambridge English for Schools 2 udbenik, radna sveska Andrew Litlejohn, Diana Hicks ''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge University Press''

  17. Njemaki jezik PINGPONG NEU 2 udbenik, radna sveska Gabrielle Kopp, Konstanze Froelich

  ''ahinpai'' Sarajevo ''Hueber''

  18. Njemaki jezik (II strani jezik) PLANET A2 za 7. i 8. razred Gabriele Kopp, Siegfrid Bttner, Josef Alberti ''Buybook'' Sarajevo

  19. Njemaki jezik udbenik, radna sveska Benjamin Terzi ''Svjetlost'' Fojnica

  20. Njemaki jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  21. Njemaki jezik II strani jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  22. Ruski jezik Ilijas Tanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Arapski jezik Mesud Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  24. Geografija svijet (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 25. Matematika zbirka zadataka Abdulah Hodi ''Denfas'' Tuzla

  26. Matematika sa zbirkom zadataka efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  27. Matematika sa zbirkom zadataka Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Bosanska rije'' Tuzla

  28. Matematika sa zbirkom zadataka efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  29. Matematika udbenik, zbirka zadataka, radna sveska Boko Jagodi, Sead Rei ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  30. Matematika prirunik za nastavnike efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  31. Matematika konverzija mjera (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 32. Fizika Hedija Bokailo - ikalo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

 • 33. Fizika zbirka zadataka Hasnija Muratovi ''Grafex'' Mostar

  34. Fizika Esad Kulenovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  35. Fizika - udbenik Hasnija Muratovi, Nada Gabela ''Grafex'' Mostar

  36. Fizika za osnovnu kolu Hasnija Muratovi, Nada Gabela ''Grafex'' Mostar

  37. Fizika Aziza Skoko, Kasim Imamovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  38. Fizika zbirka zadataka Aziza Skoko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  39. Fizika zbirka zadataka Kasim Imamovi, Brgo Mehuri ''Harfograf'' Tuzla

  40. Fizika konverzija mjera (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 41. Biologija Mehmed Bai ''Ljiljan'' Sarajevo

  42. Bioloki praktikum Mehmed Bai ''Bosanska rije'' Sarajevo

  43. Biologija Zvonko Korene ''Svjetlost'' Sarajevo

  44. Biologija radna sveska emso Masli ''Selimpex'' Srebrenik

  45. Biologija herbarijum Bajruzin Planjac ''Planjax'' Bobare

  46. Hemija udbenik, radna sveska Hadira Drao ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  47. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo

  48. Hemija Hajra Belija, Vladimir Milievi, Alen Hadovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  49. Hemija Antica Petreski ''Svjetlost'' Sarajevo

  50. Hemija radna sveska emso Masli ''Selimpex'' Srebrenik

  51. Moja prva hemija Antica Petreski ''Svjetlost'' Sarajevo

  52. Hemija udbenik, radna sveska Hiba Sikiri, Vladimir Milievi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  53. Informatika 7, 8 Lejla Dizdarevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  54. Likovna kultura radni udbenik Admir Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  55. Likovna kultura Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo

  56. Likovna kultura eljko Filipovi ''Ljiljan'' Sarajevo 57. Likovna kultura eljko Filipovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  58. Likovna kultura ABC crtanja na PC (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 59. Muzika kultura Bakir Kulenovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  60. Muzika kultura Nusret Struji ''Svjetlost'' Sarajevo

  61. Muzika kultura Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenovi ''Dom tampe'' Zenica

  62. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Milan Cvjetinovi, Nijaz Brajlovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  63. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Milan Cvjetinovi, Hado Bezdrob, Eref Korjeni ''Studentska tamparija'' Sarajevo

  64. Informatika 7 i 8 Suada Numi, Salih emo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  65. Informatika ABC editora (softver radna sveska) Marijan Dover Veernje novine i MAYO HELP

  SCHOOL

  66. Informatika ABC crtanja na PC (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co

 • R/B NAZIV

  UDBENIKA IME I PREZIME

  AUTORA IZDAVA

  HISTORIJA/POVIJEST

  7. RAZRED OSNOVNE KOLE 67. Historija udbenik Arifa Isakovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  68. Historija udbenik Edin Radui, Aladin Husi, Vehid Smriko ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  69. Historija udbenik Hadija Hadiabdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  70. Historija prirunik Hadija Hadiabdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  71. Historija radni listovi Hadija Hadiabdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  72. Historija radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi ''Labirint'' Zenica

  R/B NAZIV

  UDBENIKA IME I PREZIME

  AUTORA IZDAVA

  GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS 7. RAZRED OSNOVNE KOLE

  73. Geografija udbenik Teufik Hodi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  74. Geografija udbenik Greta upani ''Bosanska rije'' Sarajevo

  75. Geografija udbenik Jasmina auevi i Erna Bili ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  76. Geografija udbenik Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  77. Geografija prirunik Teufik Hodi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  78. Geografija prirunik Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  79. Geografija radni listovi Teufik Hodi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  80. Geografija radni listovi Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  81. Geografija radni listovi Jasmina auevi i Erna Bili ''Bosanska knjiga'' Tuzla

 • 8. RAZRED OSNOVNE KOLE 1. itanka Zejir Hasi ''Bosanska rije'' Tuzla

  2. itanka Aja Softi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  3. itanka Muhidin Danko, eljko Ivankovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  4. itanka Rizo Dafi ''Denfas'' Tuzla

  5. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Tuzla

  6. Na jezik udbenik, radna sveska Hanka Vajzovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  7. Na jezik radna sveska Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  8. Na jezik Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  9. Na jezik Azra Mujkanovi, Almira Hadihrusti ''Bosanska rije'' Tuzla

  10. Na jezik radna sveska Almira Hadihrusti ''Bosanska rije'' Tuzla

  11. Na jezik sa tehnikom RWCT i proj. nastave Almira Hadihrusti ''Bosanska rije'' Tuzla

  12. Na jezik pravopis udbenik bosanskog jezika ''Dom tampe'' Zenica

  13. Na jezik prirunik ''Bosna leksika'' Sarajevo

  14. Cambridge English for Schools 3 udbenik, radna sveska Andrew Litlejohn, Diana Hicks ''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge University Press''

  15. Engleski jezik OPEN DOORS 2B Norman Whitney ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''ahinpai''

  16. Engleski jezik PROJECT 4 - udbenik Tom Hutchinson ''Oxford University Press'' Oxford

  TKD ''ahinpai''

  17. Engleski jezik TOP MARK 4 udbenik, radna sveska Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery ''Buybook'' Sarajevo

  18. Njemaki jezik PINGPONG NEU 3 udbenik, radna sveska Gabrielle Kopp, Konstanze Froelich

  ''ahinpai'' Sarajevo ''Hueber''

  19. Njemaki jezik Benjamin Terzi, Inka Omanovi ''Svjetlost'' Fojnica

  20. Njemaki jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  21. Ruski jezik Ilijas Tanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  22. Arapski jezik Mesud Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  23. Geografija BiH (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 24. Matematika efket Arslanagi, D. Miloevi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  25. Matematika zbirka zadataka Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Denfas'' Tuzla

  26. Matematika odabrani zadaci za pripremanje uenika radna sveska Nasiha Fazli, Mila Dei ''Selimpex'' Srebrenik

  27. Matematika Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Bosanska rije'' Tuzla

  28. Matematika udbenik, zbirka zadataka, radna sveska Boko Jagodi, Sead Rei ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  29. Matematika prirunik za nastavnike efket Arslanagi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  30. Matematika pr. zadaci testovi ''Planjax'', Bobare

  31. Matematika konverzija mjera (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 32. Biologija udbenik, radna sveska Edhem Haskovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  33. Biologija Zvonko Korene, Rifat Hadiselimovi, Esad Masli ''Svjetlost'' Sarajevo

  34. Biologija radna sveska emso Masli ''Selimpex'' Srebrenik

  35. Biloki parktikum Mehmed Bai ''Bosanska rije'' Sarajevo

 • 36. Fizika zbirka zadataka Nada Gabela ''Grafex'' Mostar

  37. Fizika Esad Kulenovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  38. Fizika Aziza Skoko, Kasim Imamovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  39. Fizika - udbenik Nada Gabela, Hasnija Muratovi ''Grafex'' Mostar

  40. Fizika zbirka zadataka za osnovnu kolu Nada Gabela, Hasnija Muratovi ''Grafex'' Mostar

  41. Fizika Hedija Bokailo - ikalo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  42. Fizika zbirka zadataka Aziza Skoko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  43. Fizika zbirka zadataka Kasim Imamovi, Brgo Mehuri ''Harfograf'' Tuzla

  44. Zbirka zadataka iz fizike za osnovne i srednje kole Zinka alaka ''ahinpai'' Sarajevo

  45. Fizika konverzija mjera (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  46. Hemija udbenik, radna sveska Hadira Drao, Mirsada Rizvanovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  47. Hemija Marijana Miljas, Esma Velagi - Habul ''Svjetlost'' Sarajevo

  48. Hemija Mehmedalija Lili ''Grafiar'' Biha

  49. Hemija udbenik, radna sveska Hiba Sikiri, Vladimir Milievi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  50. Likovna kultura radni udbenik Admir Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  51. Likovna kultura ABC crtanja na PC (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co 52. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  53. Muzika kultura Selma Ferovi, Teodora ukovi ''Dom tampe''

  Zenica 54. Muzika kultura Vjekoslav Andree, Marija Andree ''Svjetlost'' Sarajevo

  55. Tjelesni odgoj 1. 4. prirunik za nastavnike razredne nastave Hamid oe, Jasmina oe ''Bosanska rije'' Sarajevo

  56. Ritmika gimnastika prirunik za nastavnike Fadila Ibrahimbegovi - Dafi ''Svjetlost'' Sarajevo

  57. Tehniki odgoj udbenik, dnevnik rada Sulejman Ljubovi i drugi ''Denfas'' Tuzla

  58. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Pavle Valenti, Nijaz Brajlovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  59. Tehniki odgoj -brodomodelarstvo Eugen Smital ''Svjetlost'' Sarajevo

  60. Informatika 7 i 8 Suada Numi, Salih emo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  61. Informatika za dodatnu nastavu udbenik Lejla Dizdarevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  62. Informatika zbirka zadataka Suada Numi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  63. Q-BASIC zbirka zadataka iz informatike za O D. Omeravi M. Sarajli ''Svjetlost'' Sarajevo

  64. Informatika ABC editora (softver radna sveska) Marijan Dover Veernje novine i MAYO HELP

  SCHOOL

  65. Informatika ABC crtanja na PC (softver radna sveska) Marijan Dover Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co

 • R/B

  NAZIV UDBENIKA

  IME I PREZIME AUTORA IZDAVA

  HISTORIJA/POVIJEST

  8. RAZRED OSNOVNE KOLE 66. Historija udbenik Leonard Valenta ''Bosanska rije'' Sarajevo

  67. Historija udbenik Zijad ehi, Zvjezdana Marii Matoevi i Alma Leka ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  68. Historija udbenik Hadija Hadiabdi, Edis Derviagi, Alen Muli i Vahidin Mei ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  69. Historija udbenik (za KC) Leonard Valenta ''Bosanska rije'' Sarajevo

  70. Historija prirunik Hadija Hadiabdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  71. Historija radni listovi Hadija Hadiabdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  72. Historija radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi ''Labirint'' Zenica

  R/B NAZIV

  UDBENIKA IME I PREZIME

  AUTORA IZDAVA

  GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS

  8. RAZRED OSNOVNE KOLE 73. Geografija udbenik Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  74. Geografija udbenik Jasmina auevi i Erna Bili ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  75. Geografija prirunik Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  76. Geografija radni listovi Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  77. Geografija radni listovi Jasmina auevi i Erna Bili ''Bosanska knjiga'' Tuzla

 • SPISAK UDBENIKA NA HRVATSKOM JEZIKU

  odobrenih od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniko dobojskog kantona

  Razred Predmet Udbenik Autor

  itanka udbenik Antonija Radi Ana Vukani Hrvatski jezik i knjievnost Radna biljenica Antonija Radi Ana Vukani

  Moja okolina udbenik

  Ljerka RojnikTomi Sabaheta Bijedi Zinaida Livnjak

  aban Smajlovi Moja okolina

  Moja okolina radna biljenica

  Ljerka RojnikTomi Sabaheta Bijedi Zinaida Livnjak

  aban Smajlovi

  Matematika udbenik Anto Pranji Boko Jagodi Matematika Radna biljenica Anto Pranji Boko Jagodi

  I - prvi

  Likovna kultura Likovna kultura radni udbenik Alma Mandi Jasna Mujki

  itanka udbenik Antonija Radi Ana Vukani Hrvatski jezik i knjievnost Radna biljenica Antonija Radi Ana Vukani

  Moja okolina udbenik

  Ljerka RojnikTomi Sabaheta Bijedi Zinaida Livnjak

  aban Smajlovi Moja okolina

  Moja okolina radna biljenica

  Ljerka RojnikTomi Sabaheta Bijedi Zinaida Livnjak

  aban Smajlovi

  Matematika - udbenik Razija Bajtarevi Anto Pranji Matematika Matematika radna biljenica Razija Bajtarevi Anto Pranji

  Likovna kultura Likovna kultura - udbenik Alma Mandi Jasna Mujki

  Glazbena kultura - udbenik Alma Mandi Selma Ferovi

  II - drugi

  Glazbena kultura Radna biljenica Alma Mandi Selma Ferovi

 • GIMNAZIJA

 • I RAZRED SREDNJE KOLE

  1. itanka Zdenko Lei ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  2. itanka Zejir Hasi Azra Mujkanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  3. Na jezik Remzija Hadiefendi - Pari ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  4. Na jezik Refik Buli, Muhamed ator ''Bosanska rije'' Tuzla

  5. Engleski jezik - Headway John & Liz Sears ''Oxford''

  6. Engleski jezik English in Mind 2 udbenik, radna sveska

  Herbert Puchta ''Bosanska rije'' Sarajevo ''Cambridge University Press''

  7. Engleski jezik SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE I i II gimnazije i III i IV sr. teh. k.

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker ''Buybook'' Sarajevo

  8. Engleski jezik OPPORTUNITIES PRE-INTERMEDIATE udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska ''Buybook'' Sarajevo

  9. Engleski jezik Business and commerce prirunik Neil Wood ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press'' Oxford

  10. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  11. Francuski jezik I i II PANORAMA udbenik, radna sveska (II strani jezik)

  Jacky Girardet, Jean Marie Cridlig

  ''ahinpai'' Sarajevo ''Cle international''

  12. Njemaki jezik Ana Boanovi, Ljiljana Masal ''Svjetlost'' Sarajevo

  13. Njemaki jezik Sichtwechsel 1 Grupa autora Edition Deutsch

  14. Njemaki jezik I GENIAL A1- II strani jezik udbenik, radna sveska

  Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling ''Buybook'' Sarajevo

  15. Ruski jezik Ilijas Tanovi ''OKO'' Sarajevo

  16. Arapski jezik Adila Begovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  17. Gramatika arapskog jezika Teufik Mufti ''Ljiljan'' Sarajevo

  18. Matematika Enver Kurbegovi, Svetozar Kurepa ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  19. Matematika sa zbirkom zadataka Meliha Ali, Lejla Krili ''Svjetlost'' Sarajevo

  20. Matematika Abdulah Hodi ''Svjetlost'' Sarajevo

  21. Matematika Meliha Ali, Lejla Smajlovi - Krili ''Svjetlost'' Sarajevo

  22. Matematika za uiteljsku kolu Abdulah Hodi ''OKO'' Sarajevo

  23. Matematika za tehnike kole Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo

  24. Matematika zbirka rijeenih zadataka Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo

  25. Biologija Sulejman Redi, Tomislav Bai Radovan Erben ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  26. Biologija Avdo Sofradija,Dubravka oljan, R. Hadiselimovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  27. Biologija - praktikum N. Hadimehmedagi, Lj. Berberovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  28. Bioloki praktikum Nadija Hadimehmedagi i drugi ''Svjetlost'' Sarajevo

  29. Fizika radna sveska Jugoslav Stahov Hrustem Smailhodi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

 • 30. Fizika eljko Stapi Miljenje dalo kantonalno

  ministarstvo obrazovanja i nauke Zeniko dobojskog kantona

  31. Fizika Ahmed oli ''Svjetlost'' Sarajevo

  32. Fizika sa zbirkom zadataka Nada Abasbegovi, Rajfa Musemi ''Svjetlost'' Sarajevo

  33. Fizika za kole primijenjenih umjetnosti Amira Bajri ''OKO'' Sarajevo

  34. Fizika za tehnike kole Ahmo oli ''Svjetlost'' Sarajevo

  35. Hemija Milan Sikirica ''Svjetlost'' Sarajevo

  36. Hemija Milan Sikirica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  37. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo

  38. Informatika I - III eljko Juri ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  39. Informatika I i II Muhamed Sarajli ''Svjetlost'' Sarajevo

  40. WINDOWS 2000 Osman M. Dindo ''Bosanska rije'' Tuzla

  41. Kompjuterska grafika prirunik Selma Rizvi ''Arka'' Sarajevo

  42. Zbirka zadataka iz informatike Muhamed Sarajli Hazim Glavi ''Svjetlost'' Sarajevo

  43. Logika Slavo Kuki, Mirko Jaki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  44. Latinski jezik 1, 2 Jadranka Bagari ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  45. Latinski jezik 1, 2 Osman Arnautovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  46. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  47. Likovna kultura Salih Posvandi ''Bosanska rije'' Tuzla

  48. Likovna kultura1, 2 Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo 49. Likovna kultura1, 2 Miralem Brki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  50. Tjelesni i zdravstveni odgoj I - IV Milica Beevi ''Ljiljan'' Sarajevo

  51. Geografija I udbenik Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  52. Geografija I prirunik Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  53. Geografija I radni listovi Muriz Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  54. Geografija I udbenik Greta upani ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  55. Historija I udbenik Snjeana Vasilj i Ekrem Barakovi ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  56. Historija I udbenik Hadija Hadiavdi i Edis Derviagi

  ''Bosanska knjiga'' Tuzla

 • II RAZRED SREDNJE KOLE 57. itanka Zdenko Lei ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 58. Na jezik Ratmira Pjani ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 59. Engleski jezik - Headway John & Liz Sears ''Oxford''

  60. Engleski jezik English in Mind 3 udbenik, radna sveska Herbert Puchta ''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge University Press''

  61. Engleski jezik OPPORTUNITIES INTERMEDIATE udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska ''Buybook'' Sarajevo

  62. Engleski jezik Engineering prirunik Lindsay White ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press'' Oxford

  63. Njemaki jezik Sichtwechsel 2 Grupa autora Edition Deutsch 64. Njemaki jezik II strani jezik Ana Boanovi, Ljiljana Masal ''Svjetlost'' Sarajevo

  65. Njemaki jezik II GENIAL A2- II strani jezik udbenik, radna sveska Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling ''Buybook'' Sarajevo

  66. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 67. Ruski jezik Ilijas Tanovi ''OKO'' Sarajevo 68. Arapski jezik Adila Begovi ''Ljiljan'' Sarajevo 69. Historija Fahrudin Isakovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  70. Historija, Historijska itanka E. Haimbegovi, A. Busuladi, E. Veladi,M. Sijari

  ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  71. Matematika efik Prgo ''Svjetlost'' Sarajevo 72. Matematika sa zbirkom zadataka Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo 73. Zbirka zadataka iz matematike Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo

  74. Matematika - zbirka rijeenih zadataka srednje kole Hazim Karahmet ''Bosanska rije'' Sarajevo

  75. Matematika udbenik, zbirka zadataka Ljubo Radovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  76. Biologija Lj. Berberovi, R.Hadiselimovi,A. Sofradija ''Svjetlost'' Sarajevo

  77. Biologija S. Meedovi, R.Hadiselimovi,E. Masli ''Svjetlost'' Sarajevo

  78. Fizika H. Smailhodi, S. Sulejmanovi,V. Par ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  79. Fizika eljko Stapi Miljenje dalo kantonalno ministarstvo

  obrazovanja i nauke Zeniko dobojskog kantona

  80. Fizika sa zbirkom zadataka Egvin Girt, Asim Donli, Kenan Novalija ''Svjetlost'' Sarajevo

  81. Hemija Boo Banjanin, Aida Crnki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 82. Hemija Milan Sikirica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 83. Hemija A. Peterski, B. Tkalec ''Svjetlost'' Sarajevo 84. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo 85. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 86. Muzika kultura Selma Ferovi ''Dom tampe'' Zenica 87. Muzika kultura M. Baroevi, M. Bajraktarevi ''Svjetlost'' Sarajevo 88. Vokalni kontrapunkt Samir Fejzi ''Svjetlost'' Sarajevo 89. Harmonija muzika kola Asim Horozi ''OKO'' Sarajevo

  90. Geografija II udbenik Greta upani ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  91. Geografija II udbenik Anelina Sulejmanovi, Rafet Kri i Snjeana Musa ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  92. Historija II udbenik Esad Kurtovi i Samir Hajrulahovi ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo 93. Historija II udbenik Fahrudin Isakovi ''Svjetlost''Sarajevo

  94. Historija II udbenik Hadija Hadiavdi, Edis Derviagi, Alen Muli i Vahidin Mehi

  ''Bosanska knjiga'' Tuzla

 • III RAZRED SREDNJE KOLE 1. itanka Vedad Spahi, M. Kuni ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 2. itanka Nusret Voloder ''OKO'' Sarajevo 3. Na jezik Senija Midi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 4. Engleski jezik - Headway John & Liz Sears ''Oxford''

  5. Engleski jezik (Snapshot intermediate) III i IV gimnazije Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker ''Buybook'' Sarajevo

  6. Engleski jezik OPPORTUNITIES UPPER-INTERMEDIATE udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska ''Buybook'' Sarajevo

  7. Engleski jezik Tourism and Catering prirunik Neil Wood ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press'' Oxford 8. Njemaki jezik Sichtwechsel 3 Grupa autora Edition Deutsch 9. Njemaki jezik Emira Hadimuratovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  10. Njemaki jezik III i IV GENIAL B1- II strani jezik udbenik, radna sveska Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling ''Buybook'' Sarajevo

  11. Francuski jezik I strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 12. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  13. Francuski jezik III i IV PANORAMA udbenik, radna sveska (II strani jezik) Jacky Girardet, Jean Marie Cridlig ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Cle international'' 14. Arapski jezik Adila Begovi ''Ljiljan'' Sarajevo 15. Matematika Enver Kurbegovi, Svetozar Kurepa ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 16. Matematika sa zbirkom zadataka Sead Softi ''Svjetlost'' Sarajevo 17. Matematika zbirka rijeenih zadataka Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo 18. Fizika Ismet Botonji ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  19. Fizika sa zbirkom zadataka Z. alaka , S. Dervibegovi D. Miloevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  20. Hemija Milan Sikirica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  21. Hemija Milan Sikirica, Branka Korpar - olik ''Svjetlost'' Sarajevo

  22. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo

  23. Biologija S. Meedovi, R. Hadiselimovi, E. Masli ''Svjetlost'' Sarajevo

  24. Sociologija Slavo Kuki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 25. Sociologija Salih Foo ''Svjetlost'' Sarajevo 26. Sociologija Mustafa Spahi ''Vrijeme'' Zenica 27. Filozofija Muhamed Filipovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 28. Psihologija Refik ati ''Svjetlost'' Sarajevo 29. Psihologija Jasminka Zeo ''Denfas'' Tuzla 30. Opa psihologija Elharun Selimovi ''Bosanska rije'' Tuzla 31. Harmonija muzika kola Asim Horozi ''OKO'' Sarajevo 32. Estetika za srednje umjetnike kole Fatima Laevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  33. Geografija III udbenik Greta upani ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  34. Geografija III udbenik Anelina Sulejmanovi, Rafet Kri i Snjeana Musa ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  35. Historija III udbenik Vehid Smriko i Aladin Husi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  36. Historija III udbenik Hadija Hadiavdi i Edis Derviagi ''Bosanska knjiga'' Tuzla

 • IV RAZRED SREDNJE KOLE 1. itanka Hadem Hajdarevi ''Svjetlost'' Sarajevo 2. itanka Vedad Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  3. itanka Enver Kazaz, Nedad Ibrahimovi ''OKO''

  Sarajevo 4. Na jezik Remzija Hadiefendi - Pari ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  5. Gramatika bosanskog jezika ''Dom tampe'' Zenica

  6. Engleski jezik - Headway John & Liz Sears ''Oxford''

  7. Engleski jezik Information Technology - prirunik Dinos Demetriades ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press'' Oxford

  8. Engleski jezik First Certificate Masterclass - udbenik Simon Haines ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press'' Oxford

  9. Njemaki jezik Emira Hadimuratovi ''Svjetlost'' Sarajevo 10. Francuski jezik I strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  11. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  12. Arapski jezik Adila Begovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  13. Matematika udbenik, zbirka zadataka Ljubo Radovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  14. Matematika sa zbirkom zadataka Nataa Dubur ''Svjetlost'' Sarajevo

  15. Matematika zbirka rijeenih zadataka Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo

  16. Fizika Hrustem Smailhodi, Jugoslav Stahov, Vladimir Par ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  17. Fizika sa zbirkom zadataka Fahrudin Kulenovi, Josip Sliko, Slavenka Vobornik ''Svjetlost'' Sarajevo

  18. Hemija Boo Banjanin Zorica Hodi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  19. Hemija Milan Sikirica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  20. Hemija Milan Sikirica, Branka Korpar olik ''Svjetlost'' Sarajevo

  21. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo

  22. Biologija Avdo Sofradija, Rifat krijelj, Esad Masli ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Pregled historije filozofije Ismet Strujo ''Svjetlost'' Sarajevo

  24. Osnove formalne logike s opom metodologijom Ismet Strujo ''Svjetlost'' Sarajevo

  25. Geografija IV udbenik Snjeana Musa ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  26. Geografija IV udbenik Ibrahim Buatlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  27. Historija IV udbenik Zijad ehi, Aida Kovaevi i Alma Leka ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  28. Historija IV udbenik Hadija Hadiavdi, Edis Derviagi, Alen Muli i Vahidin Mehi ''Bosanska knjiga''

  Tuzla

 • SREDNJE TEHNIKE KOLE I

  SREDNJE STRUNE KOLE

 • TEHNIKE I SRODNE STRUNE KOLE Mainska tehnika kola i mainska struna kola

  1. itanka za II razred srednjih tehnikih i srednjih strunih kola Amira ibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  2. itanka III srednje tehnike k. Amira ibri, Milosav Miki, Zejir Hasi ''Bosanska rije'' Tuzla

  3. Engleski jezik SNAPSHOT ELEMENTARY I i II razr. sr. teh. k. Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker

  4. Fizika za I razred tehnikih kola emso Bukalo ''OKO'' Sarajevo

  5. Fizika II srednje tehnike k. Ahmed oli ''Bosanska rije'' Tuzla

  6. Tehniki materijali za I razred mainske i elektrotehnike struke Fahrudin Biogradli ''Svjetlost'' Sarajevo

  7. Praktina nastava za I razred mainske kole Sead Saki ''Svjetlost'' Sarajevo

  8. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom I Stjepan Karlovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  9. Praktina nastava I Sead Saki ''Svjetlost'' Sarajevo

  10. Tehnika mehanika za strune kole I Abduselam Rustempai ''Svjetlost'' Sarajevo

  11. Tehniko crtanje za strune kole Stjepan Karlovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  12. Tehnika mehanika I Nazim Peto, Mustafa Kramo ''Svjetlost'' Sarajevo

  13. Tehnologija obrade Slaenko erkez ''Svjetlost'' Sarajevo

  14. Toplotehnika I Stjepan Ilii ''Dom tampe'' Zenica

  15. Mainski elementi II Sead Saki ''Svjetlost'' Sarajevo

  16. Maine u drvnoj industriji I Vlaho Despot ''Svjetlost'' Sarajevo

  17. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom II Stjepan Karlovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  18. Tehnologija obrade II S. orovi, M. Andelija, M. Kijamet ''Svjetlost'' Sarajevo

  19. Tehnika mehanika II Nazim Peto, Mustafa Kramo ''Svjetlost'' Sarajevo

  20. Mainski elementi II Nedad Repi i dr. ''Svjetlost'' Sarajevo

  21. Motori SUS-a II za strune kole Enes urkovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  22. Praktina nastava II Nasuf Bonjak ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Ekonomika i organizacija poslovanja Faruk Hasanbegovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  24. Termodinamika sa termotehnikom M. Reidovi, H. Baruija ''Svjetlost'' Sarajevo

  25. Maine u drvnoj industriji I i II Vlaho Despot ''Svjetlost'' Sarajevo

  26. Tehnologija zanimanja II i III - zavariva Sadik Zaliki ''Svjetlost'' Sarajevo

  27. Tehnologija zanimanja II i III - metalostrugar Nazif Bonjak ''Svjetlost'' Sarajevo

  28. Tehnika mehanika III Nazim Peto, Mustafa Kramo ''Svjetlost'' Sarajevo

  29. Motori SUS-a i motorna vozila III Slaenko erkez ''Svjetlost'' Sarajevo

  30. Hidraulika i pneumatika III Fahrudin eibovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  31. Tehnologija zanimanja bravar III Smajo orovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  32. Tehnoloki postupci III Zdravko Simeunovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  33. Radne i pogonske maine Nazim Peto ''Svjetlost'' Sarajevo

 • 34. Remont i odravanje motora i motornih vozila Drago Cvitanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  35. Hemija III teh. k. i gimnazije mat.- inf. smj. J. Hadimurtezi, J. Stojanov ''OKO'' Sarajevo

  36. Osnovi konstruisanja IV Nedad Repi, Alija Zuko i dr. ''Svjetlost'' Sarajevo

  37. Transportni ureaji IV Nedad Repi i dr. ''Svjetlost'' Sarajevo

  38. Termika obrada sa ispitivanjem materijala IV Zdravko Simeunovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  39. Tehnika telekomunikacija Franjo Stvarnik ''Denfas'' Tuzla

  40. Termodinamike tablice H. Ibrahimovi, Edin Huremovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  41. Tehniko crtanje Sead Salki ''Bosanska rije'' Tuzla

  42. Tehniko pismo Grupa autora ''Planjax'' Teanj

  43. Odabrani zadaci iz fizike Ahmo oli ''Harfograf'' Tuzla

  Elektrotehnika kola 44. Osnove elektrotehnike I Pero Cigi ''Svjetlost'' Sarajevo

  45. Elektrine instalacije I Milo Mikovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  46. Elektrine instalacije II Milo Mikovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  47. Energetika II Jasminka Jaki ''Ljiljan'' Sarajevo

  48. Osnove elektrotehnike II Pero Cigi ''Svjetlost'' Sarajevo

  49. Osnovi elektrotehnike II Pero Cigi ''Ljiljan'' Sarajevo

  50. Elektroakustika II Asaf Sarajli ''Svjetlost'' Sarajevo

  51. Elektrine instalacije III Duan Kljaki ''Svjetlost'' Sarajevo

  52. Elektroenergetika III Duan Kljaki ''Svjetlost'' Sarajevo

  53. Elektronika III Alija Digal ''Svjetlost'' Sarajevo

  54. VF tehnika III Zdravko Vrsalovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  55. Elektrina mjerenja IV Zdravko Vrsalovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  56. Elektrina mjerenja IV Zdravko Vrsalovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  57. Elektrina kola IV Zdravko Vrsalovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  58. Elektronika IV Aida Kurtovi, Faruk Kurtovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  59. Elektrine instalacije i osvjetljenja IV Duan Kljaki ''Svjetlost'' Sarajevo

  Drvopreraivaka i umarska kola 60. Meteorologija sa klimatologijom Orhan Zubevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  61. Tehnologija drveta I Selma Taslaman ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  62. Pedologija sa geologijom Husnija Resulovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  63. Fitocenologija II Vladimir Beus ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  64. Geodezija za umarsku struku N. Kapetanovi, V. Malanovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  65. Ekonomika i organizacija rada Hamdija erak ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo 66.

  Organizacija i ekonomika proizvodnje Hamdija erak ''Svjetlost'' Sarajevo

  67. Povrinska obrada drveta Melija Mulaosmanovi - Kupus ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

 • Ekonomska, trgovinska i ugostiteljsko turistika kola

  68. Ekonomika preduzea I i II Mira unji - Beus, Jasmina omi ''Ljiljan'' Sarajevo

  69. Privredna matematika 1 za I ekonomske, II razred trgovake k. i III razred ugostiteljsko turistike kole

  Akif Deli, Salih Meanovi ''Off set'' Tuzla

  70. Privredna matematika za II razred srednje ekonomske kole, III razred trgovinske i IV razred ugostiteljsko turistike kole

  Salih Meanovi, Akif Deli ''Off set'' Tuzla

  71. Privredna matematika I i II Nedib eri, Husref ari ''Svjetlost'' Sarajevo 72. Knjigovodstvo II Ahmed Brakovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  73. Knjigovodstvo II za trgovinske kole Sadeta Sabina Zuli ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo i autor 74. Ekonomika i org. Ugostitelj. preduzea I i II Fethija Jamakovi ''Ljiljan'' Sarajevo 75. Poznavanje robe I Murad Hadidedi ''Ljiljan'' Sarajevo 76. Poznavanje robe II Murad Hadidedi ''Ljiljan'' Sarajevo

  77. Osnovi ekonomske teorije za III razred ekonomske kole Akif Deli, Salim ii ''Off set'' Tuzla

  78. Ekonomika prometnih preduzea za III razred ekonomske kole Muharem Hasanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  79. Poznavanje robe III Murad Hadidedi ''Ljiljan'' Sarajevo

  80. Finansijska matematika za III razred ekonomske i drugih srodnih kola Salih Meanovi, Akif Deli ''Off set'' Tuzla

  81. Ekonomika prometnih preduzea za IV razred ekonomske kole Muharem Hasanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  82. Finansijska matematika IV Nedib eri, Husref ari ''Ljiljan'' Sarajevo 83. Knjigovodstvo Sadeta Sabina Zuli ''Svjetlost'' Sarajevo

  84. Daktilografija i poslovne komunikacije udbenik Zvonko ievi ''IC'' Mostar

  Veterinarska kola 85. Patologija domaih ivotinja I i II Mirsad Kadri ''OKO'' Sarajevo 86. Ope i specijalno stoarstvo I i II Salko Adilovi ''OKO'' Sarajevo

  87. Anatomija, histologija i fiziologija domaih ivotinja I i II M. Hamamdi, H. Pobri, Lj. Babi ''OKO'' Sarajevo

  88. Mikrobiologija sa imunologijom II M. Hadimuratovi,