Smjernice o prijevozu unutarnjim vodnim putovima i mre¥¾i ...ec. 2 Smjernice o prijevozu unutarnjim

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Smjernice o prijevozu unutarnjim vodnim putovima i mre¥¾i ...ec. 2 Smjernice o prijevozu...

 • Smjernice o prijevozu unutarnjim vodnim putovima i mreži Natura 2000

  Održivi razvoj i upravljanje unutarnjim vodnim putovima u kontekstu Direktiva o pticama i staništima EU-a

  Okoliš

 • Ni Europska komisija ni osobe koje djeluju u njezino ime ne odgovaraju za uporabu podataka iz ove publikacije. Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2018

  © Europska unija, 2018 Ponovna je uporaba dopuštena uz uvjet navođenja izvora. Politiku ponovne uporabe dokumenata Europske komisije uređuje Odluka 2011/833/EU od 12. prosinca 2011. (SL L 330, 14.12.2011., str. 39.). Za svaku uporabu ili reprodukciju fotografija ili druge građe koja nije zaštićena autorskim pravom EU-a dopuštenje treba zatražiti izravno od vlasnika prava.

  PDF ISBN 978-92-76-02235-0 doi:10.2779/817950 KH-01-19-321-HR-N

  Kontakt s EU-om Osobno U cijeloj Europskoj uniji postoje stotine informacijskih centara Europe Direct. Adresu najbližeg centra možete pronaći na: https://europa.eu/european-union/contact_hr Telefonom ili e-poštom Europe Direct je služba koja odgovara na vaša pitanja o Europskoj uniji. Možete im se obratiti: • na besplatni telefonski broj: 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki operateri naplaćuju te pozive), • na broj: +32 22999696 ili • e-poštom preko: https://europa.eu/european-union/contact_hr Traženje informacija o EU-u Na internetu Informacije o Europskoj uniji na svim službenim jezicima EU-a dostupne su na internetskim stranicama Europa: https://europa.eu/european-union/index_hr Publikacije EU-a Besplatne publikacije EU-a i publikacije EU-a koje se plaćaju možete preuzeti ili naručiti preko internetske stra- nice: https://publications.europa.eu/hr/publications. Za više primjeraka besplatnih publikacija obratite se službi Europe Direct ili najbližemu informacijskom centru (vidjeti https://europa.eu/european-union/contact_hr). Zakonodavstvo EU-a i povezani dokumenti Za pristup pravnim informacijama iz EU-a, uključujući cjelokupno zakonodavstvo EU-a od 1952. na svim službenim jezičnim verzijama, posjetite internetske stranice EUR-Lexa: http://eur-lex.europa.eu Otvoreni podatci iz EU-a Portal otvorenih podataka EU-a (http://data.europa.eu/euodp/hr) omogućuje pristup podatkovnim zbirkama iz EU-a. Podatci se mogu besplatno preuzimati i ponovno uporabiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

  U ovom dokumentu navedeno je stajalište Europske komisije i kao takav nije pravno obvezujući.

  © Europska komisija, 2018.

  Umnožavanje je dopušteno uz navođenje izvora.

  Dokument je pripremljen uz pomoć N2K GROUP EEIG — Ecosystems LTD, Bruxelles i Beleco, Češka

  Cover photo: ©GettyImages/vora

 • 2 Smjernice o prijevozu unutarnjim vodnim putovima i mreži Natura 2000

  Smjernice o održivom razvoju i upravljanju unutarnjim vodnim putovima u kontekstu Direktiva o pticama i staništima EU-a

  Ovaj dokument odražava stavove službi Europske komisije, ali nije obvezujuće prirode.

  Europska komisija, 2012.

  Umnožavanje je dopušteno uz uvjet da se navede izvor

  Fotografija: istockphoto

  Ovaj dokument je izradio Ecosystems LTD temeljem ugovora s Europskom komisijom (ugovor br.070307/2010/513837/SER/B2).

 • 3 Smjernice o prijevozu unutarnjim vodnim putovima i mreži Natura 2000

  SADRŽAJ

  1. UVOD ................................................................................................. 6 1.1. ....Razlozi za izradu ovih smjernica ................................................................................6 1.2. ....Svrha smjernica ...........................................................................................................7 1.3. ....Područje primjene smjernica.......................................................................................7 1.4. ....Struktura i sadržaj .......................................................................................................8 1.5. ....Ograničenja ovih smjernica ........................................................................................8

  2. OKVIR ZA POLITIKE EU-A .............................................................. 10 2.1. ....Uvod ..........................................................................................................................10 2.2. ....Prometna politika EU-a za prijevoz unutarnjim vodnim putovima ..........................10

  2.2.1. Akcijski program EU-a NAIADES ................................................................ 11 2.2.2. Transeuropska prometna mreža (TEN-T) ...................................................... 12

  2.3. ....Dunavska strategija EU-a – nova strategija EU-a za makro regiju .........................14 2.4. ....Pristup očuvanju bioraznolikosti u EU-u ..................................................................16 2.5. ....Direktive o pticama i staništima ...............................................................................16

  2.5.1. Mreža Natura 2000 ......................................................................................... 17 2.5.2. Novi razvojni projekti koji imaju utjecaj na područja Natura 2000 ............... 20 2.5.3. Novi razvojni zahvati i planovi i njihov odnos spram stroge zaštite vrsta ..... 20

  2.6. ....Okvirna direktiva o vodama......................................................................................21

  3. EUROPSKE RIJEKE: RESURS OD VELIKE VAŽNOSTI ................... 23 3.1. ....Višenamjenska uloga rijeka ......................................................................................23 3.2. ....Stanje okoliša europskih rijeka .................................................................................24

  3.2.1. Glavni pritisci na europske rijeke................................................................... 24 3.2.2. Novi izazovi s kojima se suočavaju europske rijeke ...................................... 26

  3.3. ....Značaj rijeka za bioraznolikost .................................................................................27 3.3.1. Mreža Natura 2000 duž glavnih nizinskih rijeka EU-a .................................. 28 3.3.2. Stanje očuvanosti slatkovodnih vrsta i stanišnih tipova zaštićenih na

  području u EU-u ............................................................................................. 30 3.4. ....Korištenje rijeka za unutarnji prijevoz komercijalnih dobara...................................31 3.5. ....Razvoj i upravljanje unutarnjim plovnim putovima i njihov mogući pozitivni i

  negativni utjecaj na rijeke .........................................................................................32 3.5.1. Mogući negativni utjecaji razvoja i upravljanja unutarnjim vodnim

  putovima na staništa i vrste zaštićene zakonodavstvom EU-a iz

  područja zaštite prirode .................................................................................. 34 3.5.2. Mogući pozitivni utjecaji razvoja i upravljanja unutarnjim plovnim

  putovima na riječne ekosustave...................................................................... 37 3.5.3. Integriranje ekološke obnove rijeka u planove PUVP-a ................................ 43

 • 4 Smjernice o prijevozu unutarnjim vodnim putovima i mreži Natura 2000

  4. VAŽNOST INTEGRIRANOG PLANIRANJA ...................................... 44 4.1. ....Koristi od integriranog pristupa planiranju i izvedbi zahvata ...................................44 4.2. ....Primjena integriranog pristupa u sklopu međunarodnih riječnih konvencija ...........46 4.3. ....Primjena integralnog planerskog procesa u praksi ...................................................47

  4.3.1. Određivanje obuhvata infrastrukturnog zahvata ............................................ 48 4.3.2. Priprema integriranog zahvata ....................................................................... 49 4.3.3. Priprema postupaka ocjene utjecaja ............................................................... 50 4.3.4. Uspostava integriranog programa praćenja (monitoringa) provedbe

  zahvata ............................................................................................................ 53 4.4. ....Rane konzultacije ......................................................................................................55

  5. PROVEDBA OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZA RAZVOJNE

  PROJEKTE PUVP-A KOJI MOGU IMATI ZNAČAJAN

  (NEGATIVAN) UTJECAJ NA PODRUČJA NATURA 2000 ................ 58 5.1. ....Uvod ..........................................................................................................................58 5.2. ....Kada je potreban postupak iz članka 6.? ...................................................................59 5.3. ....Pristup korak po korak pri provedbi ocjene prihvatljivosti ......................................63 5.4. ....Prvi korak: prethodna ocjena ....................................................................................63 5.5. ....Drugi korak: ocjena prihvatljivosti ...........................................................................66

  5.5.1. Ocjenjivanje utjecaja s obzirom na ciljeve očuvanja područja ...................... 68 5.5.2. Prikupljanje potrebnih informacija................................................................. 70 5.5.3. Utvrđivanje utjecaja na područje.................................................................... 71 5.5.4. Utvrđivanje značajnosti utjecaja .................................................................... 74 5.5.5. Utvrđivanje je li zahvat utjecao na cjelovitost područja ....................