60
MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA (http://narodne- novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/287995.html) 472 Na temelju članka 1021. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004. ) ministar mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske donosi PRAVILNIK O BRODICAMA I JAHTAMA I. UVODNE ODREDBE Članak 1. Odredbama ovoga Pravilnika uređuju se uvjeti za plovidbu, stavljanje na tržište, područja plovidbe, uvjeti i nadzor nad gradnjom jahti i brodica, upis i brisanje brodica iz očevidnika brodica, određivanje oznake i imena brodica, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu jahti i brodica, te isprave brodica, posada brodica i jahti, način i uvjeti za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o osposobljenosti voditelja brodica i zapovjednika jahti, uvjete i način ovlašćivanja učilišta, te nadzor nad provođenjem odredaba ovoga Pravilnika. Članak 2. (1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na jahte upisane u hrvatski upisnik jahti i brodice upisane u hrvatske očevidnike brodica, te na sve brodice i jahte koje plove unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske kada je to izričito propisano odredbama ovoga Pravilnika. (2) Odredbe ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila koje se odnose na prevenciju od onečćenja mora i morskog okoliša primjenjuju se na sve brodice i jahte koje plove u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenoj ekološko-ribolovnoj zoni Republike Hrvatske. Članak 3. Poredizraza definiranih Pomorskimzakonikom, pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja: 1.) brodica za osobne potrebe jest brodica za sport i razonodu koja se ne koristi u gospodarske namjene; 2.) brodica za gospodarske namjene jest brodica za prijevoz putnika i/ili tereta uz naplatu, brodica za rekreaciju za iznajmljivanje, profesionalno obavljanje ribolova, vađenje šljunka, kamena i druge gospodarske djelatnosti; 3.) javna brodica jest brodica, osim ratne brodice, namijenjena i opremljena za obavljanje djelatnosti od općeg interesa države, a čiji je vlasnik, odnosno brodar država ili neko drugo tijelo ovlašteno od države i koja služi isključivo u negospodarske namjene; 4.) jahta za gospodarske namjene jest jahta namijenjena iznajmljivanju sa ili bez posade; 5.) jahta za osobne potrebe jest jahta koja se ne koristi u gospodarske namjene;

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/287995.html)

472 Na temelju članka 1021. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004. )

ministar mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK O BRODICAMA I JAHTAMA

I. UVODNE ODREDBE Članak 1.

Odredbama ovoga Pravilnika uređuju se uvjeti za plovidbu, stavljanje na tržište, područja plovidbe, uvjeti i nadzor nad gradnjom jahti i brodica, upis i brisanje brodica iz očevidnika brodica, određivanje oznake i imena brodica, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu jahti i brodica, te isprave brodica, posada brodica i jahti, način i uvjeti za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o osposobljenosti voditelja brodica i zapovjednika jahti, uvjete i način ovlašćivanja učilišta, te nadzor nad provođenjem odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2. (1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na jahte upisane u hrvatski upisnik jahti i

brodice upisane u hrvatske očevidnike brodica, te na sve brodice i jahte koje plove unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske kada je to izričito propisano odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila koje se odnose na prevenciju od onečišćenja mora i morskog okoliša primjenjuju se na sve brodice i jahte koje plove u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenoj ekološko-ribolovnoj zoni Republike Hrvatske.

Članak 3. Poredizraza definiranih Pomorskimzakonikom, pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika

imaju sljedeća značenja: 1.) brodica za osobne potrebe jest brodica za sport i razonodu koja se ne koristi u

gospodarske namjene; 2.) brodica za gospodarske namjene jest brodica za prijevoz putnika i/ili tereta uz naplatu,

brodica za rekreaciju za iznajmljivanje, profesionalno obavljanje ribolova, vađenje šljunka, kamena i druge gospodarske djelatnosti;

3.) javna brodica jest brodica, osim ratne brodice, namijenjena i opremljena za obavljanje djelatnosti od općeg interesa države, a čiji je vlasnik, odnosno brodar država ili neko drugo tijelo ovlašteno od države i koja služi isključivo u negospodarske namjene;

4.) jahta za gospodarske namjene jest jahta namijenjena iznajmljivanju sa ili bez posade; 5.) jahta za osobne potrebe jest jahta koja se ne koristi u gospodarske namjene;

Page 2: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

6.) rekreacijsko plovilo jest plovilo bilo koje vrste namijenjeno za sport i razonodu duljine trupa od 2,5 do 24 metra mjerenoj prema usuglašenoj normi, neovisno o vrsti poriva;

7.) gliser jest brodica ili jahta koja pomoću mehaničkog porivnog uređaja klizi po površini mora;

8.) osobno plovilo na vodomlazni pogon (vodeni skuter, i sl.) jest brodica duljine manje od 4 metra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim uređajem, projektirana na način da osoba ili osobe na njoj sjede, stoje ili kleče;

9.) porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem s paljenjem goriva iskrom ili tlakom, koji se upotrebljava u svrhu poriva plovila, a koji uključuju dvotaktne i četverotaktne ugrađene motore, krmene propulzore sa ili bez integralnog ispuha, te vanbrodske motore;

10.) športska brodica ili jahta jest plovni objekt isključivo namijenjen sudjelovanju na športskim natjecanjima, a razvrstana je prema klasama športskih organizacija ili je izvan klase;

11.) brodica na vesla jest brodica koja kao porivno sredstvo koristi vesla; 12.) osobe u brodici ili jahti su članovi posade i putnici na brodici ili jahti; 13.) posada brodice su osobe koje upravljaju brodicom i druge osobe koje obavljaju poslove

u svezi s plovidbom brodice; 14.) posada jahte jest zapovjednik jahte i druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s

plovidbom jahte i upisane su u popis posade jahte; 15.) baždarska duljina brodice jest duljina na temelju koje se plovilo određuje kao brodica, a

predstavlja 96% ukupne duljine na vodnoj liniji, povučenoj na visini od 85% najmanje visine brodice iznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjega ruba pramčane statve do osi osovine kormila na istoj vodnoj liniji, ako je ta vrijednost veća. Na brodicama izvedenim s kosom kobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina mora biti paralelna s projektiranom vodnom linijom;

16.) duljina brodice ili jahte jest duljina trupa brodice ili jahte, odnosno duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovila mjerena paralelno s vodnom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuštenim opterećenjem plovila;

17.) vlasnik brodice jest vlasnik brodice i korisnik leasinga; 18.) proizvođač jest fizička ili pravna osoba koja projektira i proizvodi proizvode na koje se

odnose odredbe ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila ili koja takav proizvod namjerava staviti na tržište u svoje ime;

19.) ovlašteni zastupnik jest fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je temeljem pisanog ovlaštenja od strane proizvođača ovlaštena postupati u njegovo ime u svezi s obvezama proizvođača sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila;

20.) luka upisa jest luka na čijem je području sjedište lučke kapetanije ili ispostave koja vodi očevidnik odnosno upisnik u koji je brodica ili jahta upisana;

21.) ispostava jest ispostava lučke kapetanije; 22.) Direktiva jest Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća broj 94/25 EZ kako je

izmijenjena i dopunjena o usklađivanju zakona i drugih propisa zemalja članica koji se odnose na rekreacijska plovila;

23.) Tehnička pravila su Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti koja sukladno odredbama Pomorskog zakonika i ovog Pravilnika propisuju tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti brodice i jahte za plovidbu.

Page 3: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

II. UVJETI ZA PLOVIDBU Članak 4.

(1) Brodice i jahte hrvatske državne pripadnosti mogu ploviti ako je njihova sposobnost za plovidbu utvrđena sukladno odredbama Pomorskog zakonika i ovoga Pravilnika, te ako posjeduju valjanu dozvolu za plovidbu, odnosno svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu i ako imaju najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu utvrđen sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Na brodici ili jahti za osobne potrebe iz stavka 1. ovoga članka mora se za vrijeme plovidbe nalaziti vlasnik brodice ili jahte, članovi njegove uže obitelji ili osoba ovlaštena pisanom i ovjerenom punomoći.

(3) Strana brodica i jahta može ploviti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisom i ako je sukladno propisima države čiju zastavu brodica ili jahta vije sposobna za plovidbu, te ako njome upravlja ili zapovijeda osoba koja je sukladno propisima države čiju zastavu vije osposobljena za uprav-ljanje odnosno zapovijedanje.

(4) Ako sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu brodica ili jahta vije osposobljenost nije propisana, osoba koja upravlja brodicom ili zapovjednik jahte mora biti osposobljen sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Pravna ili fizička osoba koja iznajmljuje brodicu ili jahtu bez posade, dužna je prije iznajmljivanja brodice ili jahte provjeriti da li najmoprimac posjeduje odgovarajuće uvjerenje od-nosno svjedodžbu o osposobljenosti.

(6) Sve brodice i jahte koje plove unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske moraju imati pomorsku informativnu kartu.

Članak 5. (1) Plovnim objektima koji se ne upisuju u upisnik ili očevidnike, a koji imaju snagu porivnog

uređaja jednaku ili manju od 5 kW mora upravljati osoba koja je osposobljena najmanje kao voditelj brodice kategorije A.

(2) Plovni objekti iz stavka 1. ovoga članka, te drugi plovni objekti koji se ne upisuju u upisnik ili očevidnike (npr. kajak, kanu, gondola, pedalina, daska za jedrenje i dr.) ne smiju se udaljavati od obale kopna ili otoka više od 500 metara.

(3) Plovnim objektom duljine jednake ili manje od 2,5 metara mogu se istovremeno prevoziti najviše dvije osobe.

Članak 6. Na gliseru koji vuče skijaša, padobranca ili osobu na gumenom jastuku ispunjenom zrakom ili

slično, na moru ili nad morem pored najmanjeg broja članova posade propisanim ovim Pravilnikom, mora se nalaziti još jedna osoba koja nadzire skijaša, padobranca ili druge osobe i daje im upute.

Članak 7. (1) Osoba koja upravlja brodicom ili zapovjednik jahte koja je doživjela pomorsku nesreću

dužan je u roku ne duljem od 3 dana od trenutka nesreće prijaviti istu lučkoj kapetaniji ili ispostavi.

(2) Lučka kapetanija ili ispostava kojoj je prijavljena pomorska nesreća dužna je provesti istragu nesreće u slučajevima i na način utvrđen posebnim propisom, te o rezultatima istrage sačiniti zapisnik.

Page 4: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

(3) Vlasnik brodice ili jahte koja je doživjela pomorsku nesreću dužan je prije nastavka plovidbe zatražiti provođenje izvanrednog pregleda brodice radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu.

Članak 8. Sve domaće i strane brodice i jahte ukupne snage porivnog uređaja veće od 15 kW, koje plove

u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske moraju imati valjanu policu o osiguranju obvezne odgovornosti za nematerijalne štete vlasnika brodice.

III. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE Članak 9.

(1) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi projektiranja i građenja primjenjuju se na: 1. Rekreacijska plovila, te djelomično završena rekreacijska plovila, 2. Osobna plovila na vodomlazni pogon (vodeni skuteri i sl.). 3. Komponente navedene u Dodatku 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika kada se stavljaju

na tržište ili kada su namijenjeni za ugradnju. (2) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi projektiranja i građenja ne primjenjuju se na: 1. Plovila namijenjena isključivo za utrke, uključujući plovila za veslačke utrke i trening

označene kao takve od strane proizvođača; 2. Kajake, kanue, gondole, pedaline i slična plovila pogonjena ljudskom snagom; 3. Daske za jedrenje i daske za jahanje na valovima uključujući i one pogonjene motorom; 4. Povijesna plovila građena prije 1950. godine i njihove replike građene pretežito od izvornih

materijala i označene kao takve od strane proizvođača; 5. Eksperimentalna plovila koja se ne stavljaju na tržište; 6. Plovila građena za vlastite potrebe graditelja (samogradnje) koja se ne stavljaju na tržište, u

razdoblju od pet godina od datuma izdavanja Svjedodžbe o gradnji; 7. Plovila s posadom namijenjena prijevozu putnika uz naplatu neovisno o broju putnika i

posebno plovila unutarnje plovidbe definirana u Direktivi Vijeća 82/714/EEC od 4. listopada 1982. koja propisuje tehničke zahtjeve za plovila unutarnje plovidbe, pri čemu se ovo izuzeće ne odnosi na rekreacijska plovila;

8. Ronilice; 9. Plovila na zračnom jastuku; 10. Hidrokrilna plovila; 11. Plovila pogonjena na paru s vanjskim izgaranjem koja kao pogonsko gorivo koriste

ugljen, drvo, ulje ili plin. (3) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi zahtjeva za ispušne plinove primjenjuju se na: 1. Porivne strojeve koji su ugrađeni ili su namijenjeni za ugradnju u ili na rekreacijska plovila

i plovila na vodomlazni pogon; 2. Porivne strojeve iz točke 1. stavka 3. ovog članka na kojima su obavljene preinake većeg

opsega, kako su definirane Tehničkim pravilima. (4) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi zahtjeva za ispušne plinove ne primjenjuju se na: 1. porivne strojeve ugrađene ili posebno namijenjene za ugradnju u ili na: – Plovila namijenjena isključivo za utrke, označene kao takve od strane proizvođača, – Eksperimentalna plovila koja se ne stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj,

Page 5: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

– Plovila s posadom namijenjena prijevozu putnika uz naplatu neovisno o broju putnika i posebno plovila unutarnje plovidbe definirana u Direktivi Vijeća 82/714/EEC od 4. listopada 1982. koja propisuje tehničke zahtjeve za plovila unutarnje plovidbe, pri čemu se ovo izuzeće ne odnosi na rekreacijska plovila;

– Ronilice, – Plovila na zračnom jastuku, – Hidrokrilna plovila. 2. Originale ili pojedinačne replike povijesnih porivnih strojeva, građenih temeljem projekta

izrađenog prije 1950. godine, a koji nisu iz serijske proizvodnje i koji su ugrađeni na plovilo iz točke 4. stavka 2. ovoga članka;

3. Pogonske strojeve građene za vlastite potrebe graditelja (samogradnje) koji se ne stavljaju na tržište u razdoblju od pet godina.

(5) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi zahtjeva za buku primjenjuju se na: 1. Rekreacijska plovila s krmenim propulzorom bez integralnog ispuha ili ugrađenim

porivnim strojevima; 2. Rekreacijska plovila sa značajkama porivnog sustava kako je naveden u točki 1. ovoga

stavka na kojima je izvršena preinaka većeg opsega, a stavlja se na tržište prije isteka roka od 5 godina nakon preinake;

3. Plovila na vodomlazni pogon; 4. Izvanbrodske motore i krmene propulzore s integralnim ispuhom namijenjene za opremanje

rekreacijskih plovila. (6) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi zahtjeva za buku ne primjenjuju se na sva plovila na

koja se odnosi stavak 4. i točka 6. stavka 2. ovoga članka. (7) Na proizvode navedene u stavku 1. točki 2., stavku 3. i stavku 5. ovoga članka odredbe

ove Glave Pravilnika primjenjuju se od prvog stavljanja na tržište i/ili u uporabu nakon početka primjene ove glave Pravilnika.

Stavljanje na tržište i puštanje u uporabu Članak 10.

Proizvodi na koje se primjenjuje ova Glava Pravilnika, sukladno članku 9. ovoga Pravilnika mogu biti stavljeni na tržište i pušteni u uporabu radi korištenja u skladu s njihovom namjenom samo ako su propisno građeni i održavani tako da ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje ljudi, imovine ili okoliša.

Proizvodi koji imaju CE oznaku o sukladnosti slobodno se stavljaju na tržište. Temeljni zahtjevi

Članak 11. (1) Proizvodi na koje se primjenjuje ova Glava Pravilnika, sukladno članku 9. ovoga

Pravilnika moraju udovoljavati temeljnim zahtjevima glede sigurnosti, zdravlja, zaštite okoliša i zaštite potrošača koji zahtjevi su utvrđeni Tehničkim pravilima.

(2) Smatra se da proizvodi na koje se odnosi ova Glava Pravilnika, koji udovoljavaju nacionalnim tehničkim normama, udovoljavaju temeljnim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Popis nacionalnih tehničkih normi iz stavka 2. ovoga članka usvojenih sukladno harmoniziranim normama, sa upućivanjem na odgovarajuću harmoniziranu normu, objavljenu u službenom glasilu Europskih zajednica, sastavni je dio Tehničkih pravila.

Page 6: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

Slobodno kretanje proizvoda Članak 12.

(1) Na području Republike Hrvatske neće se zabranjivati, ograničavati ili onemogućavati stavljanje na tržište i/ili u uporabu proizvoda na koje se primjenjuje ova Glava Pravilnika sukladno članku 9. ovoga Pravilnika, koji imaju CE oznaku kako je definirana u Dodatku 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a kojom se potvrđuje sukladnost proizvoda s odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila, uključujući i postupak ocjene sukladnosti.

(2) Na području Republike Hrvatske neće se zabranjivati, ograničavati ili onemogućavati stavljanje na tržište djelomično izgrađenih rekreacijskih plovila kada graditelj ili njegov ovlašteni zastupnik sa sjedištem u Europskoj zajednici ili osoba odgovorna za stavljanje na tržište izda potvrdu, da će plovilo biti dovršeno od strane drugih osoba.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati najmanje podatke koji su navedeni u Dodatku 3 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Na području Republike Hrvatske neće se zabranjivati, ograničavati ili onemogućavati stavljanje na tržište i/ili u uporabu komponenti navedenih u Dodatku 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i koje su označene CE oznakom kako je definirana u Dodatku 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, kada su ti dijelovi praćeni pisanom deklaracijom o sukladnosti kako je definirana u Dodatku 4, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i koji se namjeravaju ugraditi u rekreacijsko plovilo sukladno potvrdi proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika sa sjedištem u Europskoj zajednici ili u slučaju uvoza iz trećih zemalja, bilo koje osobe koja taj proizvod pušta u promet.

(5) Na području Republike Hrvatske neće se zabranjivati, ograničavati ili onemogućavati stavljanje na tržište i/ili u uporabu:

– ugrađenih motora i krmenih propulzora bez integralnog ispuha; – motora odobrenog tipa sukladno Direktivi 97/68/EC koji je sukladan fazi II na koju se

odnosi poglavlje 4.2.3. Dodatka 1 te Direktive; – motori odobrenog tipa sukladno Direktivi 88/77/EEC – kada proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik u Europskoj zajednici potvrdi, sukladno

točki 3. Dodatka 4, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika da će motor zadovoljiti zahtjeve ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila kada se ugradi na rekreacijsko plovilo ili plovilo na vodomlazni pogon prema uputama proizvođača.

(6) Na sajmovima, izložbama i sličnim prilikama mogu se izlagati i proizvodi koji ne udovoljavaju zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom i Tehničkim pravilima pod uvjetom da je vidljivim znakom jasno označeno da proizvodi ne mogu biti stavljeni na tržište i/ili u uporabu dok se ne usklade sa zahtjevima ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila.

(7) Kada se na proizvode na koje se odnosi ova Glava Pravilnika primjenjuju i drugi propisi koji zahtijevaju označavanje CE oznakom, ista će označavati udovoljavanje zahtjevima tih propisa.

(8) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, podaci o propisima primijenjenim od strane proizvođača moraju biti navedeni u dokumentima, deklaracijama o sukladnosti ili uputama iz navedenih propisa, te pratiti takav proizvod.

Zaštitne mjere Članak 13.

(1) Kada Ministarstvo utvrdi da proizvodi na koje se odnosi ova Glava Pravilnika i koji nose

Page 7: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

CE oznaku sukladno Dodatku 2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, i koji su ispravno projektirani, izgrađeni i ugrađeni, kada je to primjenjivo, te održavani i korišteni u skladu s njihovom namjenom, mogu ugroziti sigurnost i zdravlje osoba, imovine ili okoliša, izvijestit će ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva i državni inspektorat koji su dužni poduzeti odgovarajuće privremene mjere kako bi ih povuklo s tržišta ili ograničilo njihovo stavljanje na tržište i/ili u uporabu.

(2) O mjerama poduzetim sukladno stavku 1. ovoga članka, tijela iz stavka 1. ovog članka će odmah izvijestiti Europsku komisiju navodeći razloge za svoju odluku, a osobito ako je neuskla-đenost posljedica:

(a) nepoštivanja temeljnih zahtjeva iz članka 11. ovoga Pravilnika; (b) neispravne primjene normi iz članka 11. stavak 2. i 3. ovoga Pravilnika ako se tvrdi da su

te norme primijenjene; (c) nedostataka u samim normama iz članka 11. stavak 2. i 3. ovoga Pravilnika. (3) Kada je nesukladan proizvod na koji se odnosi ova Glava Pravilnika označen CE

oznakom, nadležno tijelo će poduzeti i druge mjere predviđene posebnim propisom. (4) O mjerama poduzetim sukladno stavku 3. ovoga članka nadležno tijelo će izvijestiti

Europsku komisiju. Ocjena sukladnosti

Članak 14. (1) Prije stavljanja u promet i/ili uporabu proizvoda na koje se odnosi ova Glava Pravilnika,

proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik sa sjedištem u Europskoj zajednici moraju primijeniti postupak propisan Tehničkim pravilima.

(2) Ako proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik nisu primijenili postupak iz stavka 1. ovoga članka, fizička ili pravna osoba koja takav proizvod namjerava staviti na tržište mora podnijeti zahtjev ovlaštenom tijelu za izdavanje Izviješća nakon gradnje.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je ovlaštenom tijelu dostaviti raspoloživu tehničku i drugu dokumentaciju koja se odnosi na prvo stavljanje na tržište proizvoda u zemlji porijekla.

(4) Ovlašteno tijelo će ispitati pojedinačni proizvod i provesti proračune i ostale procjene radi utvrđivanja da li proizvod na odgovarajući način udovoljava odnosnim zahtjevima ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila.

(5) Na pločici graditelja, kako je utvrđena u Tehničkim pravilima, na proizvodu iz stavka 2. ovoga članka mora biti navedena napomena: »Potvrda nakon gradnje«.

(6) Nakon provedenog postupka sukladno odredbama ovoga članka, ovlašteno tijelo će sastaviti Izvješće na temelju provedene ocjene sukladnosti, te će izvijestiti osobu koja proizvod namjerava staviti na tržište i/ili uporabu o njegovim obvezama.

(7) Osoba iz stavka 2. ovoga članka će sastaviti Deklaraciju o sukladnosti sukladno Dodatku 4, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, te će postaviti ili osigurati postavljanje CE oznake na proizvod uz odgovarajući identifikacijski broj ovlaštenog tijela.

Ovlaštena tijela Članak 15.

Ministarstvo će izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice EU o tijelima ovlaštenim za obavljanje ocjene sukladnosti iz članka 14. ovoga Pravilnika, sukladno posebnom propisu, kao i o posebnim poslovima za koje su imenovana ta tijela, te o identifikacijskim brojevima koje im

Page 8: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

je prethodno dodijelila Europska komisija. CE označavanje Članak 16.

(1) Prilikom puštanja na tržište sljedeći proizvodi moraju imati oznaku o sukladnosti CE: 1. rekreacijsko plovilo i osobno plovilo na vodomlazni pogon, te komponente navedene u

Dodatku 1, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika za koje se smatra da zadovoljavaju temeljne zahtjeve iz članka 11. ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila

2. izvanbrodski motori koji zadovoljavaju temeljne zahtjeve iz članka 11. ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila

3. krmeni propulzori s integralnim ispuhom koji zadovoljavaju temeljne zahtjeve iz članka 11. ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila

(2) Oznaka CE o sukladnosti, propisana u Dodatku 2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, mora biti postavljena tako da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva na rekreacijskom plovilu i osobnom plovilu na vodomlazni pogon, na komponentama navedenim u Dodatku 1, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i/ili na njihovoj ambalaži i na izvanbrodskim motorima i krmenim propulzorima s integralnim ispuhom na način kako je propisano Tehničkim pravilima.

(3) Oznaku CE prati identifikacijski broj ovlaštenog tijela odgovornog za provedbu postupaka ocjene sukladnosti sustava kvalitete u proizvodnji, ocjene sukladnosti proizvoda, pojedinačne ocjene sukladnosti proizvoda, ocjene sukladnosti potpunog osiguranja kvalitete, ocjene sukladnosti osiguranja kvalitete proizvoda.

(4) Zabranjeno je postavljanje oznaka ili natpisa na proizvod na koji se odnosi ova Glava Pravilnika koji bi mogli dovesti u zabludu treće osobe, s obzirom na značenje ili oblik oznaka CE. Sve druge oznake mogu se postaviti na proizvode na koje se odnosi ova Glava Pravilnika i/ili na njihovu ambalažu, pod uvjetom da vidljivost i čitljivost oznake CE time nije smanjena.

(5) Ako Ministarstvo ili drugo nadležno tijelu ustanovi da je CE oznaka pogrešno postavljena, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obavezan je bez odlaganja povući pogrešno označene proizvode sa tržišta dok isti ne budu ispravno označeni.

IV. PODRUČJA PLOVIDBE BRODICA I JAHTI Članak 17.

(1) Brodica ili jahta ovisno o svojoj veličini, konstrukciji i drugim tehničkim karakteristikama može ploviti u sljedećim područjima plovidbe:

1. Područje plovidbe I – obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora

2. Područje plovidbe II – obuhvaća međunarodnu plovidbu Jadranskim morem 3. Područje plovidbe III – obuhvaća plovidbu unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim

vodama RH i vodama koje su pristupačne s mora. U području plovidbe III. mogu postojati sljedeća ograničenja: IIIa – do 6 Nm od obale kopna ili otoka; IIIb – do 3 Nm od obale kopna ili otoka IIIc – do 1 Nm od obale kopna ili otoka 4. Područje plovidbe IV koje obuhvaća plovidbu lukama, zaljevima, rijekama hrvatskoga

Jadranskog slijeva do granicama do koje su one plovne morske strane, te Prokljanskim jezerom.

Page 9: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

(2) U područjima plovidbe iz stavka 1. ovoga članka lučka kapetanija, priznata organizacija ili ovlašteno tijelo može ograničiti plovidbu brodice ili jahte u određenim vremenskim uvjetima.

(3) Ograničenje iz stavka 2. ovoga članka mora biti naznačeno u Dozvoli za plovidbu brodice ili Svjedodžbi o sposobnosti jahte za plovidbu.

V. GRADNJA BRODICE I JAHTE Članak 18.

(1) Pravna ili fizička osoba koja namjerava započeti gradnju brodice ili jahte dužna je prije početka gradnje brodice ili jahte podnijeti prijavu o gradnji brodice ili jahte tijelu nadležnom za nadzor nad gradnjom, odnosno za ocjenu sukladnosti.

(2) Nadzor nad gradnjom brodica za osobne potrebe koja se gradi za osobne potrebe graditelja (samogradnja) obavlja lučka kapetanija ili ispostava.

(3) Lučka kapetanija ili ispostava može nadzor nad gradnjom iz stavka 2. ovog članka, ako ocijeni primjerenim, povjeriti ovlaštenom tijelu.

(4) Ocjenu sukladnosti brodica za osobne potrebe i jahti za osobne potrebe, duljine do 24 metra, obavlja ovlašteno tijelo.

(5) Nadzor nad gradnjom brodica za gospodarske namjene i javnih brodica, jahti za gospodarske namjene, te jahti duljine veće od 24 metra obavlja priznata organizacija.

(6) Nadzor nad gradnjom i ocjena sukladnosti iz stavka 2., 4. i 5. ovoga članka obavlja se sukladno Tehničkim pravilima.

(7) Po završetku gradnje, u slučaju iz stavka 2. i 5. ovog članka nadležno tijelo izdaje Svjedodžbu o gradnji.

(8) Po završetku gradnje iz stavka 4. ovog članka, graditelj izdaje Deklaraciju o sukladnosti. Članak 19.

Vlasnik brodice iz članka 18. stavak 2. ovoga Pravilnika ne smije staviti na tržište brodicu u roku od najmanje pet godina od dana izdavanja svjedodžbe o gradnji.

VI. UPIS I BRISANJE BRODICA Članak 20.

(1) U očevidnik brodica mora se upisati brodica duljine veće od 2,5 metra ili brodica s ukupnom snagom porivnih strojeva većom od 5 kW, koja je u cjelini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) U očevidnik brodica može se upisati brodica duljine veće od 2,5 metra ili brodica s ukupnom snagom porivnih strojeva većom od 5 kW koja je u cjelini ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili osobe bez državljanstva ili državljanina Republike Hrvatske koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj ako brodica pretežno boravi u moru Republike Hrvatske.

(3) Vlasnik brodice iz stavka 2. ovog članka dužan je opunomoćiti zastupnika u Republici Hrvatskoj s prebivalištem ili sjedištem na području lučke kapetanije ili ispostave gdje je brodica upisana u očevidnik brodica.

Članak 21. U očevidnik brodica ne smije se upisati brodica koja je upisana u strani upisnik brodica.

Članak 22. (1) U Republici Hrvatskoj vode se sljedeći očevidnici brodica: 1. Očevidnik brodica za osobne potrebe

Page 10: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

2. Očevidnik brodica za gospodarske namjene 3. Očevidnik javnih brodica. (2) Očevidnik brodica za osobne potrebe i gospodarske namjene vode lučke kapetanije i

ispostave lučkih kapetanija, a očevidnik javnih brodica vode lučke kapetanije. Članak 23.

(1) Očevidnik brodica sastoji se od knjige brodica i imenika vlasnika brodica upisanih u knjigu brodica.

(2) Knjiga brodica sastoji se od uložaka i zbirke isprava koja je sastavni dio svakog uloška. (3) Svaka brodica upisuje se u posebni uložak. (4) Očevidnici brodica vode se u pisanom i elektroničkom obliku koji sadrži bazu podataka za

cijelo područje Republike Hrvatske. Članak 24.

(1) Uložak ima list A, list B i list C. (2) Iznimno uložak javnih brodica ima samo list A i list B. (3) U list A uloška Knjige brodica upisuju se sljedeći podaci o brodici: oznaka i ime brodice,

luka upisa, tip, proizvođač, model i materijal gradnje, duljina, širina, visina u metrima, BT, vrsta i snaga porivnog uređaja u kilovatima, brodogradilište i godinu gradnje, najveći dopušteni broj osoba, najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu sa osposobljenjima, područje plovidbe, te nosivost, najveći dopušteni broj putnika i namjena kod brodica za gospodarske namjene.

(4) U list B uloška knjige brodica upisuju se sljedeći podaci o vlasniku brodice: ime, prezime, JMBG, odnosno naziv i matični broj vlasnika, prebivalište/sjedište, isprava kojom se dokazuje vlasništvo brodice, podaci o korisniku leasinga, ako ga ima, dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za brodice za gospodarske djelatnosti i osobna ograničenja vlasnika u svezi sa raspolaganjem brodicom.

(5) U list C uloška knjige brodica upisuju se stvarna prava kojima je brodica opterećena, te prava stečena na tim pravima.

Članak 25. Imenik vlasnika brodica sadrži naziv i sjedište odnosno prezime, ime i prebivalište vlasnika i

oznaku brodice. Članak 26.

Zbirka isprava sadrži isprave na temelju kojih je obavljen upis brodice u očevidnik, ovjerena preslika Svjedodžbe o gradnji ili drugoga odgovarajućeg dokumenta, ovjeren preslik dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo brodice, ovjeren preslik Svjedodžbe o baždarenju, zapisnik o pregledima i druge isprave u svezi predmetne brodice.

Postupak upisa u očevidnik brodica Članak 27.

(1) Zahtjevu za prvi upis brodice u očevidnik brodica mora se priložiti: 1. isprava kojom se dokazuje vlasništvo brodice i porivnog uređaja (kupoprodajni ugovor,

ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju, račun, Svjedodžba o gradnji, i sl.); 2. isprava kojom se dokazuje bruto tonaža, te nosivost brodice za brodice za gospodarske

namjene;

Page 11: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

3. dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za brodice za gospodarske namjene;

4. presliku Police o osiguranju obvezne odgovornosti za nematerijalne štete vlasnika brodice ukoliko snaga porivnog uređaja brodice prelazi 15 kW;

5. isprava kojom se dokazuje da je brodica brisana iz stranog upisnika brodica, ukoliko je brodica bila upisana u strani upisnik brodica;

6. dokaz o podmirenim carinskim i poreznim obvezama; 7. dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u hrvatski očevidnik brodica; 8. svjedodžba o gradnji izdana od nadležnog tijela ili Deklaracija o sukladnosti izdana

sukladno Direktivi EU 94/25 EC. (2) Ako brodica nema dokument iz točke 9. stavka 1. ovog članka tijelo nadležno za

obavljanje osnovnog pregleda utvrdit će da li je brodica tehnički prihvatljiva za upis u hrvatski očevidnik brodica sukladno Tehničkim pravilima.

(3) Ako vlasnik brodice upisane u očevidnik brodica za osobne potrebe namjerava brodicu dati u najam fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti, dužan je podnijeti zahtjev za upis brodice u očevidnik brodica za gospodarske namjene, te uz zahtjev za upis, pored dokumenata iz stavka 1. ovog članka priložiti i ovjereni ugovor o najmu, dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti tvrtke s kojom je zaključio ugovor o najmu, dokaz o prijavi predmetnog ugovora nadležnoj poreznoj upravi.

Članak 28. (1) Zahtjev za upis brodice u očevidnik brodica, za upis promjena ili za brisanje brodice iz

očevidnika podnosi vlasnik brodice nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi. (2) Zahtjev za upis nastalih promjena podnosi se u roku 30 dana od dana nastanka promjene. (3) U slučaju promjene prava vlasništva brodice novi vlasnik brodice je dužan u roku 30 dana

od dana stjecanja prava vlasništva zatražiti promjenu podataka u očevidniku brodica. (4) Ukoliko novi vlasnik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka raniji vlasnik brodice

ovlašten je podnijeti zahtjev za brisanje brodice iz očevidnika brodica. Članak 29.

Zahtjevu za upis promjena u očevidnik brodica prilažu se isprave kojima se dokazuju nastale promjene.

Članak 30. (1) Ukoliko vlasnik brodice upisane u očevidnik brodica promijeni sjedište odnosno

prebivalište ili promijeni područje na kojem se brodica pretežno zadržava i koristi i time promijeni lučku kapetaniju ili ispostavu nadležnu za upis brodice, dužan je takvu promjenu prijaviti lučkoj kapetaniji ili ispostavi na čijem području ima novo sjedište odnosno prebivalište ili na čijem području se brodica pretežno zadržava i koristi i to u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(2) Lučka kapetanija odnosno ispostava kojoj je vlasnik brodice prijavio promjene iz stavka 1. ovoga članka upisat će brodicu i izdati novu dozvolu za plovidbu brodice.

(3) Lučka kapetanija odnosno ispostava koja je upisala brodicu u smislu stavka 2. ovoga članka obavijestit će o obavljenom upisu lučku kapetaniju odnosno ispostavu kod koje je brodica bila upisana, radi unošenja bilješke o preupisu u drugi očevidnik.

(4) Lučka kapetanija odnosno ispostava iz čijeg je očevidnika brodica preupisana dužna je

Page 12: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi kod koje je brodica upisana dostaviti zbirku isprava. Članak 31.

(1) Isprave koje se prilažu zahtjevu za upis u očevidnik brodica prilažu se zahtjevu u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj preslici.

(2) Ako je isprava napisana na stranom jeziku, zahtjevu se mora priložiti ovjereni prijevod isprave.

Članak 32. Brisanje brodice iz očevidnika brodica obavlja se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti

kada su ispunjeni uvjeti predviđeni Pomorskim zakonikom. Članak 33.

(1) Zahtjev za brisanje brodice podnosi vlasnik brodice u rokovima predviđenim Pomorskim zakonikom.

(2) Zahtjevu za brisanje brodice iz očevidnika brodica prilažu se isprave kojima se dokazuju pretpostavke za brisanje brodice iz očevidnika.

Članak 34. (1) Upis odnosno brisanje iz očevidnika brodica obavlja se na osnovi rješenja lučke kapetanije

odnosno ispostave koja vodi očevidnik brodica. (2) Upis u list C uloška Knjige brodica provodi se temeljem rješenja nadležne lučke

kapetanije. Članak 35.

(1) Prilikom brisanja brodice iz očevidnika brodica lučka kapetanija odnosno ispostava poništit će dozvolu za plovidbu brodice.

(2) Ukoliko dozvola za plovidbu brodice nije priložena uz zahtjev za brisanje brodice jer je ista uništena ili izgubljena podnositelj zahtjeva je dužan oglasiti gubitak ili uništenje iste u službenom glasilu Republike Hrvatske, te dokaz o tome priložiti uz zahtjev za brisanje brodice.

(3) U slučaju brisanja brodice iz očevidnika brodica po službenoj dužnosti lučka kapetanija odnosno ispostava će oglasiti poništenje dozvole za plovidbu brodice u službenom glasilu Republike Hrvatske.

Članak 36. (1) Nestanak ili znatno oštećenje isprava izdanih sukladno odredbama ovoga Pravilnika osoba

na koju isprava glasi dužna je prijaviti tijelu koje je ispravu izdalo. (2) Nadležno tijelo će nestalu ili oštećenu ispravu proglasiti nevažećom. (3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije moguća. (4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka objavit će se u službenom glasilu Republike Hrvatske,

o trošku podnositelja prijave. (5) Nadležno tijelo koje je izdalo nestalu ili oštećenu ispravu izdat će novu ispravu, na zahtjev

osobe na koju isprava glasi. (6) Rok valjanosti isprave iz stavka 5. ovoga članka ne može biti dulji od datuma isteka

valjanosti izgubljene ili oštećene isprave. Članak 37.

Upis i brisanje jahti provodi se sukladno odredbama Pomorskog zakonika.

Page 13: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

VII. ODREĐIVANJE OZNAKE I IMENA Članak 38.

(1) Brodica upisana u očevidnik brodica mora imati oznaku, a može imati i ime. (2) Ime brodice određuje vlasnik brodice. (3) Zabranjena je plovidba brodice upisane u očevidnik brodica ako nema oznake.

Članak 39. (1) Oznaku brodice čine dva slova koja označavaju ime luke upisa i broj koji označava redni

broj pod kojim je brodica upisana u očevidnik brodica. (2) Na brodicama za osobne potrebe oznaka brodice se ispisuje tako da se prvo ispiše slovna

oznaka luke upisa u kojoj je sjedište lučke kapetanije ili ispostave kod koje je brodica upisana, a nakon toga redni broj iz očevidnika brodica.

(3) Na brodicama za gospodarske namjene oznaka brodice se ispisuje tako da se prvo ispiše redni broj iz očevidnika brodica, a nakon toga slovna oznaka imena luke upisa.

(4) Na javnim brodicama oznaka brodice se ispisuje tako da se prvo ispiše slovna oznaka »RH« zatim redni broj iz očevidnika brodica, te slovna oznaka imena luke upisa.

(5) Slovne oznake luka upisa daju se u Dodatku 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Članak 40.

(1) Oznaka brodice mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela brodice ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini boka.

(2) Oznaka brodice mora biti uredno ispisana bojom vidno različitom od boje kojom je obojena brodica.

(3) Veličina slova i brojeva iz oznake brodice mora iznositi najmanje 10 cm odnosno 20 cm za glisere, te mora biti u razmjeru s veličinom brodice.

(4) Ako brodica ima ime, ono mora biti čitljivo ispisano na brodici na način da ne ometa vidljivost oznake.

Članak 41. Javna brodica mora na oba boka ili nadgrađa imati ispisan naziv tijela koje je korisnik brodice

odnosno skraćeni ili uobičajeni naziv tog tijela (kapetanija, carina, policija i sl.). Isticanje i vijanje zastava

Članak 42. (1) Brodice koje su dužne vijati zastavu Republike Hrvatske sukladno odredbama Pomorskog

zakonika ističu zastavu Republike Hrvatske primjerene veličine. (2) Zastava iz stavka 1. ovoga članka mora uvijek biti u urednom stanju. (3) Javna brodica mora na krmenom koplju ili drugom pogodnom mjestu u tijeku dana (od

izlaza do zalaza sunca) istaknuti zastavu Republike Hrvatske. Članak 43.

Javne brodice čiji je korisnik lučka kapetanija ističu s lijeve i desne strane pramčanog dijela brodice, od vodne linije projektnog gaza do linije palube, upravni znak lučke kapetanije. Za des-nu stranu broda upravni znak je paralelogram jednakih stranica, od kojih su dvije stranice položene vodoravno, a preostale dvije pod kutom od 67,5°. Upravni znak podijeljen je s lijeva na desno u tri polja u omjeru 5:1:1, od kojih je prvo polje modro, drugo bijelo, a treće crveno. Sa

Page 14: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

središtem na 3/5 visine i na polovici duljine modrog polja, smješten je znak oblika kruga promjera 3/5 duljine istoga polja. Znak je sastavljen od kružnog vijenca hrvatskog pletera zlatne (žute) boje, širine 1/11 polumjera znaka, u koji su smještena dva bijela ukrižana sidra i u sredini iznad strukova sidara grb Republike Hrvatske. Upravni znak za lijevu stranu brodice zrcalno je simetričan opisanom znaku za desnu stranu broda, s obzirom na simetralnu ravninu brodice.

VIII. UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI ZA PLOVIDBU BRODICA I JAHTI Članak 44.

(1) Brodica ili jahta je sposobna za plovidbu u određenom području plovidbe i za određenu namjenu ako brodica ili jahta udovoljava odredbama Pomorskog zakonika, ovoga Pravilnika i Tehničkim pravilima i ako brodica ili jahta ima najmanji propisani broj članova posade potrebnih za sigurnu plovidbu sa propisnom osposobljenošću.

(2) Sposobnost za plovidbu brodica i jahti utvrđuje se sukladno odredbama Pomorskog zakonika, ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila.

(3) Preglede radi utvrđivanja sposobnosti jahti za plovidbu obavlja priznata organizacija. (4) Preglede radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodica obavlja lučka kapetanija ili

ispostava. (5) Pregledi iz stavka 3. i 4. ovog članka obavljaju se na zahtjev vlasnika uz naknadu. (6) Visinu naknade za preglede iz stavka 4. ovog članka propisuje ministar, a visinu naknade

za preglede iz stavka 3. ovog članka utvrđuje priznata organizacija. Članak 45.

(1) Brodici koja je upisana u očevidnik brodica i za koju je pregledom iz članka 44. ovog Pravilnika utvrđena sposobnost za plovidbu izdaje se Dozvola za plovidbu.

(2) Lučka kapetanija ili ispostava može na zahtjev vlasnika brodice, izdati neupisanoj brodici privremeno odobrenje za plovidbu u trajanju do 30 dana zbog obavljanja probnih vožnji ili uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija odnosno ispostava u kojoj će se brodica upisati.

Članak 46. (1) Ako se prilikom pregleda utvrde nedostaci koji bitno ne ugrožavaju sigurnost plovidbe

naložit će se vlasniku brodice da ih otkloni u određenom roku ne duljem od 30 dana. (2) Ukoliko se u danom roku ne otklone nedostaci zabranit će se daljnja plovidba brodice, te

će se vlasniku brodice oduzeti Dozvola za plovidbu brodice. (3) Ako se prilikom pregleda utvrdi da brodica ima nedostataka koji bitno ugrožavaju njezinu

sposobnost za plovidbu naložit će se vlasniku brodice da ih otkloni odmah. (4) Ukoliko se nedostaci iz stavka 3. ovog članka ne otklone zabranit će se daljnja plovidba

brodice, a vlasniku će se oduzeti Dozvola za plovidbu brodice. (5) Ukoliko su nedostaci iz stavka 4. ovog članka takve prirode da brodica može sigurno

ploviti uz određena ograničenja, vlasniku brodice može se izdati dozvola za plovidbu brodice s ograničenim rokom trajanja, ograničenim područjem plovidbe ili smanjenom dopuštenom nosivosti tereta i/ili putnika.

Članak 47. (1) Dozvola za plovidbu brodice sadrži: 1. naziv tijela koje izdaje dozvolu;

Page 15: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

2. broj, datum i mjesto izdavanja dozvole; 3. oznaku i ime, ako brodica ima ime, pozivni znak i godinu gradnje; 4. namjenu; 5. tip i materijal gradnje, broj trupa, ako ga ima, duljina brodice, nosivost i visinu teretne

vodne linije za brodice za gospodarske namjene; 6. broj i snagu porivnog uređaja; 7. ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište vlasnika; 8. najveći dopušteni broj osoba; 9. najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu sa osposobljenjima; 10. najveći dozvoljeni broj putnika, za brodice za prijevoz putnika; 11. područje plovidbe; 12. datum pregleda s rokom valjanosti. (2) Dozvola za plovidbu brodice izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 48. (1) Jahti koja je upisana u upisnik jahti i za koju je utvrđena sposobnost za plovidbu izdaje se

Svjedodžba o sposobnosti za plovidbu jahte. (2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovoga članka izdaje priznata organizacija. (3) Priznata organizacija može na zahtjev vlasnika jahte ili graditelja izdati jahti u gradnji

privremeno odobrenje za plovidbu u trajanju do 30 dana radi obavljanja probnih vožnji. (4) Sadržaj, obrasce, način vođenja isprava, zapisa i knjiga, kao i oblik, rokovi valjanosti,

mogućnosti produljenja valjanosti, prestanak valjanosti, suspenzija ili povlačenje isprava, zapisa i knjiga, propisani su Tehničkim pravilima.

IX. POSADA BRODICE Članak 49.

(1) Osoba koja upravlja brodicom ili zapovijeda jahtom mora biti osposobljena kao: – Voditelj brodice kategorije A – Voditelj brodice kategorije B – Voditelj brodice kategorije C – Zapovjednik jahte kategorije A (jahta do 100 BT) – Zapovjednik jahte kategorije B (jahta do 500 BT) (2) Osposobljenost se dokazuje Uvjerenjem o osposobljenosti za voditelja brodice, odnosno

Svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika jahte. (3) Isprave iz stavka 1. ovoga članka izdaju se na hrvatskom i engleskom jeziku, i sadrže

sljedeće podatke: – naziv tijela koje ga izdaje – broj uvjerenja/svjedodžbe – naziv osposobljenosti – mjesto i datum izdavanja – ime i prezime imatelja – mjesto i datum rođenja imatelja – fotografiju

Page 16: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

– opis ovlaštenja. Članak 50.

(1) Osobe osposobljene za voditelja brodice kategorije B mogu upravljati i brodicom kojom je ovlaštena upravljati osoba osposobljena kao voditelj brodice kategorije A.

(2) Osobe osposobljene za voditelja brodice kategorije C mogu upravljati i brodicom kojom je ovlaštena upravljati osoba osposobljena kao voditelj brodice kategorije A i B.

(3) Osobe osposobljene za zapovjednika jahte ovlaštene su upravljati i brodicama. (4) Osobe osposobljene za zapovjednika jahte kategorije B ovlaštene su zapovijedati i jahtama

kojima je ovlašten zapovijedati zapovjednik jahte kategorije A. (5) Osobe koje imaju časnička pomorska zvanja u službi palube i stroja u trgovačkoj

mornarici ovlaštene su upravljati brodicama kojim je ovlaštena upravljati osoba osposobljena za voditelja brodice kategorije B i C, a osobe koje imaju ostala pomorska zvanja u službi palube i stroja ovlaštene su upravljati brodicama kojima je ovlaštena upravljati osoba osposobljena za voditelja brodice kategorije B.

Uvjeti za stjecanje svjedodžbi i uvjerenja Članak 51.

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije A stječe osoba koja: – ima najmanje 15 godina života – položi ispit prema programu iz Dodatka 6., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 52. Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B stječe osoba koja: – ima najmanje 16 godina života, – položi ispit prema programu iz Dodatka 7., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 53. (1) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C stječe osoba koja: – ima najmanje 18 godina života – ima završenu osnovnu školu – udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha – završi izobrazbu i položi ispit prema programu iz Dodatka 8. koji je sastavni dio ovoga

Pravilnika. (2) Osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana

izdavanja. (3) Osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka obnavlja se za isto razdoblje ako imalac

ovlaštenja udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha. Članak 54.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorija A stječe osoba koja: – ima najmanje 18 godina života – ima srednjoškolsku naobrazbu u trajanju 3 godine – mora imati najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na trgovačkom brodu ili javnom brodu

ili najmanje tri godine osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C – udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha

Page 17: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

– završi posebnu izobrazbu i položi ispit sukladno programu iz Dodatka 9. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja, a obnavlja se za isto razdoblje ako imalac ostvari najmanje šest mjeseci plovidbe u svojstvu zapovjednika jahte do 100 BT, te ako udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Članak 55. (1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorija B stječe osoba koja: – ima najmanje 25 godina života – ima srednjoškolsku naobrazbu u trajanju 3 godine – mora imati najmanje 24 mjeseca plovidbene službe na brodu u svojstvu člana plovidbene

straže ili ima 12 mjeseci plovidbe u svojstvu zapovjednika jahte do 100 BT – udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha – završi posebnu izobrazbu i položi ispit sukladno programu iz Dodatka 10. koji je sastavni

dio ovoga Pravilnika. (2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana

izdavanja. (3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka obnavlja se za isto razdoblje ako imalac ostvari

najmanje dvanaest mjeseci plovidbe u svojstvu zapovjednika jahte do 500 BT, te ako udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Postupak za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti i uvjerenja o osposobljenosti Članak 56.

(1) Svjedodžbu ili Uvjerenje o osposobljenosti iz članka 49. ovoga Pravilnika izdaje Ministarstvo ili lučka kapetanija na zahtjev osobe koja ispuni uvjete predviđene ovim Pravilnikom.

(2) Uz zahtjev za izdavanje isprava iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je dužan priložiti dvije fotografije ne starije od šest mjeseci i dokaze o:

– identitetu i starosnoj dobi – udovoljavanju propisanim uvjetima zdravstvene sposobnosti, kada je ista uvjet za stjecanje

svjedodžbe, odnosno uvjerenja – udovoljavanju svim uvjetima obveznog obrazovanja i/ili izobrazbe za stjecanje odnosne

svjedodžbe ili uvjerenja – položenom odgovarajućem ispitu – udovoljavanju uvjetima glede trajanja plovidbene službe kada je ona uvjet za stjecanje

svjedodžbe – udovoljavanju drugim uvjetima propisanim za stjecanje odnosne svjedodžbe ili uvjerenja. (3) Uz Svjedodžbu ili Uvjerenje o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka podnositelju

zahtjeva se daje i Informativna pomorska karta. Članak 57.

(1) Udovoljavanje propisanim zdravstvenim uvjetima dokazuje se valjanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje je izdala ovlaštena zdravstvena ustanova i koje nije starije od 6 mjeseci.

Page 18: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

(2) Udovoljavanje uvjetima glede trajanja plovidbene službe dokazuje se izvatkom iz popisa posade, iskrcajnom listom, pomorskom knjižicom, platnom listom ili drugim valjanim dokumentima.

Članak 58. Ministarstvo ili lučka kapetanija će pristupnika koji zadovoljava uvjete za stjecanje

svjedodžbe ili uvjerenja, osim uvjeta glede položenog ispita, uputiti na ispit. Članak 59.

(1) Ispit iz članka 58. ovoga Pravilnika održava se u vrijeme i na mjestu koje je odredilo Ministarstvo, odnosno lučka kapetanija.

(2) O vremenu i mjestu održavanja ispita Ministarstvo ili lučka kapetanija su dužni izvijestiti pristupnika u roku ne kraćem od sedam dana od dana održavanja ispita.

Članak 60. Ispiti za stjecanje svjedodžaba odnosno uvjerenja pri kojima program i način provjere

osposobljenosti zahtijeva posebnu tehničku opremu ili pomagala, održavaju se u prostorima ovlaštenih pomorskih učilišta.

Članak 61. (1) Ispit se održava pred ispitnim povjerenstvom. (2) Ispitna povjerenstva se osnivaju pri Ministarstvu i lučkim kapetanijama. (3) Ispitna povjerenstva imenuje ministar na prijedlog lučkog kapetana za ispitna povjerenstva

u lučkim kapetanijama, odnosno nadležnog pomoćnika ministra za ispitno povjerenstvo pri Ministarstvu.

(4) Ispitno povjerenstvo imenuje se na godinu dana. (5) Ispitno povjerenstvo za voditelja brodice kategorije A čine predsjednik i tri člana, a za

ostale ispite, predsjednik i četiri člana koji su ujedno i ispitivači iz pojedinih predmeta, te tajnik. (6) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva moraju zadovoljavati sljedeće uvjete: – imati časničko zvanje u pomorstvu ili – imati najmanje tri godine radnog iskustva u Ministarstvu u upravi nadležnoj za poslove

pomorstva ili upravi nadležnoj za sigurnost na moru, lučkoj kapetaniji, odnosno ispostavi kao državni službenici, te najmanje ono ovlaštenje koje je potrebno za stjecanje svjedodžbe odnosno uvjerenja za koje se ispit održava

(7) Predsjednik povjerenstva mora imati časničko zvanje u pomorstvu. (8) Administrativne poslove u svezi održavanja ispita i izdavanja svjedodžbi i uvjerenja o

osposobljenosti obavlja Ministarstvo ili lučka kapetanija. (9) Administrativne poslove u svezi održavanja ispita obavlja ovlašteno pomorsko učilište za

ispite za ovlaštenja ili svjedodžbe za čije stjecanje je propisana obavezna izobrazba. (10) Troškove održavanja ispita i cijenu obrazaca snosi pristupnik. (11) Troškovi održavanja ispita uključuju materijalne troškove za održavanje ispita, naknadu

za predsjednika, tajnika i članove ispitnog povjerenstva. (12) Visinu naknade za predsjednika, tajnika i članove ispitnog povjerenstva, materijalne

troškove i cijenu obrazaca utvrđuje ministar. (13) Troškove održavanja ispita izvan sjedišta Ministarstva ili lučke kapetanije, a koji

uključuju putne troškove i dnevnice predsjednika, tajnika i članova ispitnog povjerenstva, snosi

Page 19: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

organizator ispita. Članak 62.

(1) Ispit se može polagati usmeno i/ili pisano i praktično. (2) Usmeni dio ispita pristupnici polažu pojedinačno po pojedinim predmetima. (3) Praktični dio ispita održava se na brodici, a obvezno obuhvaća i plovidbu brodicom. (4) Ako ispit ima pisani i usmeni dio, uvjet za izlazak na usmeni dio ispita je uspješno

polaganje pisanog dijela ispita. (5) Pristupnik je uspješno položio pisani dio ispita ako ima najmanje 70% osvojenih bodova. (6) Ocjena uspjeha pristupnika iz svakog predmeta na ispitu je »ZADOVOLJIO-la« ili »NIJE

ZADOVOLJIO-la«, a ocjena sveukupnog ispita je »POLOŽIO-la« ili »NIJE POLOŽIO«. (7) Pristupnik može polagati popravni ispit iz jednog predmeta za ispite koji imaju pet

predmeta, a za ispite koji imaju od šest do devet predmeta dozvoljava se polaganje popravnog ispita iz dva predmeta. Pristupnik može polagati popravni ispit u prvom idućem roku, a najkasnije šest mjeseci od započetog polaganja ispita. Ako pristupnik na popravnom ispitu iz bilo kojeg predmeta bude ocijenjen ocjenom »NIJE ZADOVOLJIO-la«, smatra se da predmetni ispit nije položio.

(8) Pristupnik koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita ili popravnog dijela ispita, smatra se da nije položio ispit.

(9) Pristupniku koji je izostanak opravdao, Ministarstvo ili lučka kapetanija će odrediti novi rok za polaganje ispita.

(10) Po završetku ispita, ispitno povjerenstvo ocjenjuje pristupnike većinom glasova. Na osnovi postignutih ocjena ispitno povjerenstvo utvrđuje za svakog pristupnika da li je ispit položio ili ga nije položio.

(11) Predsjednik ispitnog povjerenstva u nazočnosti svih članova ispitnog povjerenstva priopćuje pristupnicima uspjeh na ispitu.

(12) Za svakog pristupnika izdaje se potvrdnica o uspjehu na ispitu, koju potpisuje predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva. Ukoliko se pristupnik upućuje na popravni ispit, potvrdnica sadrži i mjesto i vrijeme polaganja popravnog ispita, odnosno naznaku posljednjeg dana roka do kada pristupnik mora pristupiti polaganju popravnog ispita.

(13) Tijekom polaganja ispita vodi se zapisnik u kojega se unose svi podaci od važnosti za postupak i ishod na ispitu, a poglavito imena članova ispitnog povjerenstva, nazivi predmeta, uspjeh iz svakog predmeta, te konačna ocjena.

(14) Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva. (15) Neposredno po priopćenju ishoda ispita, a najkasnije tijekom narednog radnog dana po

održanom ispitu, pristupnik ima pravo uložiti pisani i obrazloženi prigovor na odluku povjerenstva. O prigovoru predsjednik povjerenstva odmah izvješćuje Ministarstvo, koje u roku od dva dana mora potvrditi odluku ispitnog povjerenstva ili uvažiti prigovor pristupnika.

Članak 63. Gradivo iz pružanja prve pomoći nisu dužni polagati pristupnici koji su položili ispit iz

pružanja prve pomoći kod nekog drugog tijela i o tome ispitnom povjerenstvu predoče pisani dokaz.

Članak 64. (1) Izobrazba pristupnika radi stjecanja uvjerenja i svjedodžbi za čije stjecanje je propisana

Page 20: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

obavezna izobrazba obavljaju pomorska učilišta na temelju odluke o povjeravanju izobrazbe koje izdaje Ministarstvo na temelju pisanog zahtjeva odnosnog pomorskog učilišta.

(2) Zahtjev za povjeravanjem izobrazbe mora sadržavati najmanje: – popis nastavnika koji izvode nastavu i/ili uvježbavanje uključujući: ime i prezime, dob,

školsku spremu, osnovnu i dopunsku osposobljenost, nastavno i/ili znanstveno zvanje i radno iskustvo, te razdoblje za koje je pojedini nastavnik zaposlen;

– broj, veličinu i opis prostora te namjenske opreme gdje i s kojima će se izobrazba odvijati; – planove i programe po kojima će se odvijati izobrazba; – popis obveznih i dopunskih uređaja s njihovim opisom; – primjerke korištene literature i/ili pisanih uputa, nastavnih filmova i druge prikladne

opreme; – plan upisa i nastavnih razdoblja s naznakom broja pristupnika u pojedinom nastavnom

razdoblju. Članak 65.

(1) Ministarstvo može donijeti odluku o povjeravanju izobrazbe pojedinom pomorskom učilištu ako:

– pomorsko učilište raspolaže dovoljnim brojem nastavnika za predviđen plan i program izobrazbe i predviđenim brojem pristupnika, sukladno s pedagoškim mjerilima:

– trajanje i sadržaj plana i programa u potpunosti zadovoljava uvjete ovoga Pravilnika; – oprema, uređaji, simulatori i nastavni prostori omogućuju izobrazbu predviđenog broja

pristupnika. (2) Rješenje o povjeravanju izobrazbe Ministarstvo donosi nakon što neposrednim uvidom

utvrdi da pomorsko učilište udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. Članak 66.

(1) Ministarstvo će u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva donijeti rješenje o povjeravanju izobrazbe pojedinom pomorskom učilištu.

(2) Rješenje Ministarstva o povjeravanju izobrazbe pojedinom pomorskom učilištu donosi se za razdoblje od najviše tri godine, za svaku pojedinu lokaciju.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može voditi upravni spor.

(4) Pomorsko učilište kojem je odobreno održavanje izobrazbe plaća unaprijed godišnju naknadu. Za prvu godinu naknada se plaća prilikom preuzimanja rješenja.

(5) Visinu naknade propisat će ministar. Članak 67.

Ako Ministarstvo utvrdi da pomorsko učilište ne zadovoljava uvjete na temelju kojih mu je izdano rješenje ili utvrdi bilo koju drugu nepravilnost u radu pomorskog učilišta, odnosno ako pomorsko učilište ne plati naknadu iz članka 66. ovoga Pravilnika, može mu oduzeti ovlast iz članka 66. i prije isteka valjanosti rješenja.

Članak 68. (1) Svakom pristupniku koji s uspjehom završi propisani program izobrazbe, pomorsko

učilište izdaje potvrdnicu, na obrascu propisanom u Dodatku 11. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Page 21: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

(2) Pomorsko učilište neće izdati potvrdnicu iz stavka 1. pristupniku koji nije bio nazočan na više od 5% ukupnog trajanja programa izobrazbe, s time da se praktični dio izobrazbe mora pohađati u cijelosti.

X. NAJMANJI BROJ ČLANOVA POSADE POTREBAN ZA SIGURNU PLOVIDBU BRODICA I JAHTI

A) BRODICE ZA OSOBNE POTREBE Članak 69.

Brodica za osobne potrebe koja plovi u području plovidbe I. i II. mora imati najmanje sljedeći broj članova posade:

– osobu koja upravlja brodicom osposobljena za voditelja brodice kategorije C – jednog člana posade osposobljenog za voditelja brodice kategorije B.

Članak 70. (1) Brodice za osobne potrebe u području plovidbe III. i IV. mora imati najmanje sljedeći broj

članova posade: – osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije B. (2) Brodica za osobne potrebe duljine do 6 metara i snage porivnog uređaja do 8 kW u

području plovidbe III.a, III.b, III.c i IV. mora imati najmanje sljedeći broj članova posade: – osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije A. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka brodica snage porivnog uređaja veće od 15

kW mora imati osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije B koji mora imati najmanje 18 godina života.

(4) Brodicom za osobne potrebe na vesla može upravljati osoba starija od 12 godina.

B) BRODICE ZA GOSPODARSKE NAMJENE Članak 71.

Brodica za gospodarske namjene koja plovi u području plovidbe I. i II. mora imati najmanje sljedeći broj članova posade:

– osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije C – jednog člana posade osposobljenog za voditelja brodice kategorije B.

Članak 72. Brodice za prijevoz putnika u području plovidbe III. i III.a mora imati najmanje sljedeći broj

članova posade: – osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije C – jednog člana posade osposobljenog za voditelja brodice kategorije B.

Članak 73. Brodice za prijevoz putnika u području plovidbe III.b mora imati najmanje sljedeći broj

članova posade: – osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije B – jednog člana posade osposobljenog za voditelj brodice kategorije A.

Članak 74. Brodica za prijevoz putnika u području plovidbe III.c i IV. mora imati najmanje sljedeći broj

Page 22: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

članova posade: – osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije B.

Članak 75. Brodica za prijevoz tereta i ribarska brodica u području plovidbe III mora imati najmanje

sljedeći broj članova posade: – osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije B – jednog člana posade osposobljenog za voditelja brodice kategorije A.

Članak 76. Brodica za prijevoz tereta i ribarska brodica u području plovidbe III.a, III.b, III.c i IV. mora

imati najmanje sljedeći broj članova posade: – osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije B.

Članak 77. Na brodice koje se iznajmljuju bez posade primjenjuju se odredbe o najmanjem broju članova

posade i njihovoj osposobljenosti koje se odnose na brodice za osobne potrebe. Članak 78.

Ako se na brodici ili jahti nalazi brodska radijska postaja osoba koja rukuje postajom mora biti osposobljenja za rukovanje istom.

Članak 79. Javna brodica neovisno o području plovidbe mora imati najmanje sljedeći broj članova: – osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije C koji posjeduje

i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice

– jednog člana posade osposobljenog za voditelja brodice kategorije C. C) JAHTE Članak 80.

Jahta do 20 BT neovisno o namjeni koja plovi u području plovidbe I. i II. mora imati sljedeći najmanji broj članova posade:

– zapovjednika s uvjerenjem o osposobljenosti voditelja brodice kategorije C – jednog član posade.

Članak 81. (1) Jahta do 20 BT za gospodarske namjene, koja se iznajmljuje s posadom u području

plovidbe III., III.a, III.b, III.c i IV. mora imati sljedeći najmanji broj članova posade: – zapovjednika s uvjerenjem o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C. (2) Jahtama iz stavka 1. ovoga članka koje se iznajmljuju bez posade, kao i jahtama za osobne

potrebe može zapovijedati osoba osposobljena kao voditelja brodice kategorije B. Članak 82.

Jahta od 20 BT do 100 BT neovisno o namjeni i području plovidbe mora imati: – zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije A – jednog člana posade osposobljenog za voditelja brodice kategorije B.

Članak 83.

Page 23: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

(1) Jahta od 100 BT do 500 BT neovisno o području plovidbe mora imati: – zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije B – jednog člana posade sa svjedodžbom o osposobljenosti za člana posade koji čini dio

plovidbene straže u strojarnici – jednog član posade sa svjedodžbom o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu. (2) Zapovjednik jahte iz stavka 1. ovoga članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj

osposobljenosti: – svjedodžbu o osposobljenosti za temeljnu sigurnosti na brodu; – svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara; – svjedodžbu o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći. (3) Kada zapovjednik jahte iz stavka 1. ovoga članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o

osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom tada na jahti ne mora biti ukrcan član posade sa svjedodžbom iz stavka 1. alineji 2., ali umjesto njega mora biti ukrcan jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost za brodu.

Članak 84. (1) Jahta preko 500 BT neovisno o području plovidbe mora imati: – zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT, – jednog člana posade sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za

stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim – dva člana posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju

opasnosti na brodu. (2) Zapovjednik jahte iz stavka 1. ovoga članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj

osposobljenosti: – svjedodžbu o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu; – svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara; – svjedodžbu o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

XI. NADZOR Članak 85.

(1) Nadzor nad provedbom odredbama ovog Pravilnika obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučkih kapetanija i drugi stručni djelatnici Ministarstva i lučkih kapetanija u okviru posebnog ovlaštenja.

(2) Postupci i način obavljanja inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovog članka propisan je posebnim propisom.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 86.

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B može steći osoba koja: a) ima pomorsko zvanje u službi palube ili b) ima pomorsko zvanje u službi stroja pod uvjetom da položi dopunski ispit iz predmeta:

Pomorska radio-telefonska služba po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije B, ili c) ima završenu dočasničku ili časničku školu na učilištu Hrvatske ratne mornarice, ili d) je završila srednju, višu ili visoku pomorsku školu nautičkog ili brodostrojarskog

Page 24: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

usmjerenja ili e) je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla Uvjerenje o osposobljenosti za

voditelja brodice sukladno Pravilniku o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02 i 122/04) ili

f) je stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca prije stupanja na snagu Pravilnika o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02 i 122/04) pod uvjetom da položi dopunski ispit iz predmeta: Pomorska radio-telefonska služba po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije B, ili

g) je stekla Uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti za mornara motoristu, odnosno Potvrdu o položenom ispitu za stjecanje uvjerenja o osposobljenosti za mornara motoristu sukladno Pravilniku o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02 i 122/04) ili Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti članova posade na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« 103/98, 151/98 i 41/99) pod uvjetom da položi dopunski ispit iz predmeta: Pomorska radio-telefonska služba po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije B.

Članak 87. (1) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C može steći osoba koja: a) ima stečeno časničko zvanje u službi palube sukladno posebnom propisu, ili b) ima stečeno časničko zvanje u službi stroja sukladno posebnom propisu pod uvjetom da

položi dopunski ispit iz predmeta: Pomorska radio-telefonska služba po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije C; ili

c) imaju završenu dočasničku ili časničku školu na učilištu Hrvatske ratne mornarice ili d) je završila višu ili visoku pomorsku školu nautičkog ili brodostrojarskog usmjerenja, ili e) je stekla Uvjerenje ili Svjedodžbu o osposobljenosti za mornara motoristu, odnosno

potvrdu o položenom ispitu za stjecanje uvjerenja za mornara motoristu sukladnu Pravilniku o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02, 122/04) ili Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti članova posade na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« 103/98, 151/98 i 41/99) pod uvjetom da položi dopunski ispit ili priloži dokaz da ima položen ispit iz predmeta: Pomorska radio-telefonska služba po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije C.

(2) Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka pristupnik za stjecanje uvjerenja o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pog-ledu vida i sluha.

Članak 88. (1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije A (do 100 BT) i

svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije B (do 500 BT) može steći osoba koja:

– ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većem; ili – ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili

većem; ili – ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT – ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT; ili – ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodu od 500 BT

ili većem.

Page 25: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

(2) Pored osoba iz stavka 1. ovoga članka, Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije A (do 100 BT) može steći i osoba koja ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi.

(3) Pored uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka pristupnik za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Članak 89. (1) Rješavajući po zahtjevu za upis brodice u očevidnik brodica, odnosno po zahtjevu za upis

jahte u upisnik jahti sukladno članku 1030. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004.), lučka kapetanija ili ispostava će, ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane člankom 1030. stavcima 7., 8. i 9., izvršiti predbilježbu upisa, te izdati rješenje o predbilježbi upisa brodice ili jahte.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži sve podatke koje sadrži upisni list, odnosno plovidbena dozvola i služi kao dokaz državne pripadnosti brodice odnosno jahte do okončanja postupka upisa.

Članak 90. (1) Sve isprave izdane temeljem Pravilnika o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01,

8/02, 122/04) ili temeljem Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 08/02, 05/03, 167/03, 127/04) ostaju na snazi do isteka roka valjanosti, osim ako njihov imatelj ne zatraži izdavanje novih isprava temeljem odredaba ovoga Pravilnika.

(2) Dozvole za plovidbu brodice sukladno odredbi članka 47. ovog Pravilnika počet će se izdavati najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Do roka iz stavka 2. ovog članka Dozvole za plovidbu brodica izdaju se na obrascu sukladno Pravilniku o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02, 122/04).

Članak 91. (1) Osoba koja je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla Uvjerenje za upravljanje

brodicom ovlaštena je upravljati brodicom ili biti član posade brodice kojom je ovlaštena upravljati ili čiji je član posade ovlaštena biti osoba sa uvjerenjem o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije A, a sukladno Glavi X. ovoga Pravilnika.

(2) Osoba koja je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice ovlaštena je upravljati brodicom ili biti član posade brodice kojom je ovlaštena upravljati ili čiji je član posade ovlaštena biti osoba sa uvjerenjem o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B, a sukladno Glavi X. ovoga Pravilnika.

(3) Osoba koja je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla Uvjerenje o osposobljenosti za mornara motoristu ovlaštena je upravljati brodicom ili biti član posade brodice ili jahte kojom je ovlaštena upravljati ili čiji je član posade ovlaštena biti osoba sa uvjerenjem o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C, a sukladno Glavi X. ovoga Pravilnika.

Članak 92. (1) Prilikom prvog upisa brodice za gospodarske namjene koja nema svjedodžbu o gradnji

izdanu od ovlaštenog tijela u RH i/ili nije građena sukladno smjernici EU 94/25 EC brodica mora imati potvrdu o prihvatljivosti izdanu od priznate organizacije.

(2) Prilikom prvog upisa jahte za gospodarske namjene koja nema svjedodžbu o gradnji izdanu od ovlaštenog tijela u RH i/ili nije građena sukladno smjernici EU 94/25 EC jahta mora

Page 26: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

imati potvrdu o prihvatljivosti izdanu od priznate organizacije. (3) Prilikom prvog upisa brodice za osobne potrebe koja nema svjedodžbu o gradnji izdanu

od ovlaštenog tijela u RH i/ili nije građena sukladno smjernici EU 94/25 EC brodica mora imati Deklaraciju o sukladnosti koju izdaje ovlašteno tijelo u RH.

(4) Prilikom prvog upisa jahte za osobne potrebe koja nema svjedodžbu o gradnji izdanu od ovlaštenog tijela u RH i/ili nije građena sukladno smjernici EU 94/25 EC jahta mora imati Deklaraciju o sukladnosti koju izdaje ovlašteno tijelo u RH.

(5) Odredbe stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka primjenjuju se do ulaska RH u EU. Članak 93.

Odredbe Glave III. ovoga Pravilnika primjenjuju se od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 94. Na brodicu i jahtu koja je građena izvan Republike Hrvatske i čija je gradnja započela nakon

stupanja na snagu ovog Pravilnika, kada se upisuje u hrvatski očevidnik brodica ili upisnik jahti primjenjuju se odredbe Odjeljka 2 Tehničkih pravila.

Članak 95. (1) Do donošenja propisa o uvjetima, ovlastima i načinu provođenja istraga pomorskih

nesreća temeljem članka 1023. stavak 1. alineja 2. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04), pomorske nezgode prijavljuju se na obrascu propisanom Pravilnikom o brodicama (»Narodne novine« br. 81/94, 77/01, 8/02, 122/04).

(2) Do donošenja propisa o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe temeljem odredbe članka 1021. stavak 3. na postupak i način obavljanja inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe Glave IX NADZOR, Pravilnika o brodicama (»Narodne novine« br. 81/94, 77/01, 8/02, 122/04).

Članak 96. Osoba koja je stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca sukladno Pravilniku o

čamcima (»Narodne novine« br. 80/2000) ovlaštena je zapovijedati brodicom u području plovidbe IIIc.

Članak 97. (1) Brodice koje su upisane kod Lučke ispostave Bakar prije stupanja na snagu ovoga

Pravilnika i nose oznaku »RK«, preupisat će se i dobiti oznaku »BA« isključivo na zahtjev vlasnika.

(2) Sve javne brodice upisane u očevidnike brodica ispostava lučkih kapetanija preupisat će se u očevidnik brodica lučkih kapetanija u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 98. Odredba članka 4. stavak 4. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Članak 99. Do osnivanja EOP očevidnika brodica upis brodica obavlja se sukladno postupku i na

obrascima propisanim Pravilnikom o brodicama (»Narodne novine« br. 81/94, 77/01, 8/02, 122/04).

Članak 100.

Page 27: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o brodicama (»Narodne novine« br. 81/94, 77/01, 8/02, 122/04) osim odredaba navedenih u članku 95. i 99. ovog Pravilnika koje ostaje na snazi do osnivanja EOP očevidnika brodica.

Članak 101. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-01/04-02/101 Urbroj: 530-03-05-11 Zagreb, 21. veljače 2005.

Ministar Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1.

KOMPONENTE (članak 9. stavak 1. točka 3.) – Oprema ugrađenih motora i krmenih propulzora u protueksplozivnoj izvedbi. – Uređaji za zaštitu od upućivanja izvanbrodskih motora u radnom položaju, kormilarski

uređaji i pripadna oprema – Ugrađeni tankovi goriva i savitljive cijevi za gorivo – Grotlašca i sredstva zatvaranja otvora na trupu i nadgrađu.

DODATAK 2.

CE oznaka (članak 12. stavak 1. i članak 16. stavak 2.) OZNAKA CE

Oznaka sukladnosti CE mora sadržavati inicijale CE prema sljedećem grafičkom prikazu:

Ako je oznaka smanjena ili povećana, moraju se poštivati proporcije određene na prikazanom

crtežu. Različiti dijelovi znaka CE moraju biti iste visine, ne manji od 5 mm. Oznaku CE slijedi identifikacijski broj ovlaštenog tijela, ako ono sudjeluje u nadzoru

proizvodnje.

DODATAK 3.

POTVRDA GRADITELJA ILI NJEGOVOG OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA ILI OSOBE ODGOVORNE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE (ČLANAK 12. STAVAK 3)

Potvrda graditelja ili njegovog ovlaštenog zastupnika mora sadržavati sljedeće: – naziv i adresu graditelja, – naziv i adresu zastupnika graditelja ili ako je primjenjivo, osobe odgovorne za stavljanje na

tržište, – opis djelomično završenog plovila, – izjavu da je djelomično završeno plovilo namijenjeno za konačno sastavljanje od strane

drugih osoba i da plovilo udovoljava temeljnim zahtjevima primjenjivim na odgovarajući stupanj izgrađenosti.

Potvrda graditelja ili njegovog ovlaštenog zastupnika ili osobe odgovorne za stavljanje na

Page 28: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

tržište komponenti mora sadržavati sljedeće: – naziv i adresu graditelja, – naziv i adresu zastupnika graditelja ili ako je primjenjivo, osobe odgovorne za stavljanje na

tržište, – opis komponente, – izjavu da komponenta udovoljava primjenjivim temeljnim zahtjevima.

DODATAK 4.

PISANA DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI (članak 12. stavak 4. i članak 14. stavak 7. 1. Pisana deklaracija o sukladnosti s odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila mora

uvijek biti priložena uz: – rekreacijsko plovilo i osobno plovilo na vodomlazni pogon, te mora biti uključena u

priručniku za korištenje kako je definiran Tehničkim pravilima, – komponente iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika, – pogonske strojeve, te mora biti uključena u priručniku za vlasnike kako je definiran

Tehničkim pravilima. 2. Pisana deklaracija o sukladnosti sadrži: a) ime i adresu proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika sa, b) opis proizvoda navedenog u točci 1. ovog Dodatka, c) upućivanje na primijenjene odgovarajuće usklađene norme ili upućivanje na specifikacije

prema kojima je deklaririna usklađenost, d) kada je to primjenjivo, upućivanje na druge primjenjive propise, e) kada je to primjenjivo, upućivanje na potvrdu o EC tipnom ispitivanju, izdanu od

ovlaštenog tijela, f) kada je to primjenjivo, ime i adresu ovlaštenog tijela g) identifikaciju osobe opunomoćene da potpisuje u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog

predstavnika sa sjedištem u Europskoj zajednici. 3. U svezi sa: – ugrađenim motorima i krmenim propulzorima bez integralnog ispuha, – motorima odobrenog tipa sukladno Direktivi 97/68/EC koji su sukladni fazi II na koju se

odnosi poglavlje 4.2.3. Dodatka I te Direktive, – motorima odobrenog tipa sukladno Direktivi 88/77/EEC, Deklaracija o sukladnosti će pored podataka iz točke 2. ovoga Dodatka uključiti i izjavu

proizvođača da će motor udovoljiti zahtjevima ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila za ispušne plinove, kada se ugradi na rekreacijsko plovilo u skladu s uputama proizvođača i da taj motor neće biti pušten u uporabu dok rekreacijsko plovilo u koje se ugrađuje ne udovolji odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila.

DODATAK 5.

SLOVNE OZNAKE LUKA UPISA (članak 39. stavak 5.)

Bakar BA Baška BŠ

Page 29: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

Biograd n/M BG Bol BO Božava BŽ Cavtat CT Cres CS Crikvenica CK Dubrovnik DB Hvar HV Ist IT Jablanac JB Jelsa JL Karlobag KB Komiža KŽ Korčula KO Kraljevica KR Krk KK Mali Lošinj ML Malinska MK Makarska MA Maslenica MC Metković MT Milna MN Mošćenička Draga MD Murter MU Novalja NV Novi Vinodolski NO Novigrad (Zadar) NG Novigrad (Pula) ND Omiš OŠ Omišalj OM Opatija OP Pag PG Ploče PL Poreč PO Preko PR Primošten PŠ Punat PN Rab RB Rabac RC Raša-Trget RŠ

Page 30: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

Rijeka RK Rogač RO Rogoznica RG Rovinj RV Sali SA Senj SE Silba SL Slano SO Sobra SR Split ST Starigrad (Split) SG Starigrad (Zadar) SD Ston SN Sućuraj SĆ Sumartin SM Supetar SU Susak SS Sveti Juraj SJ Šibenik ŠB Šilo ŠL Tisno TI Trogir TG Trapanj TP Trstenik TT Ubli-Lastovo UB Umag UM Vela Luka VL Vis VS Vodice VD Zadar ZD

DODATAK 6: Program ispita za VODITELJA BRODICE KATEGORIJE A (članak 51.)

PROGRAM ISPITA

1. OSNOVE PLOVIDBE

Page 31: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

PROGRAM ISPITA

1.1. Pomorske karte 1.1.1. Čitanje pomorskih karti 1.1.2. Određivanje kursa 1.1.3. Određivanje udaljenosti 1.2. Pravila izbjegavanja sudara na moru 1.2.1. Praktičan prikaz s modelima 1.2.2. Svijetla na brodovima 1.2.3. Dnevni znakovi 1.2.4. Zvučni signali 1.3. Signali opasnosti 1.4. Konopi i uzlovi 1.5. Meteorologija 1.5.1. Vjetrovi na Jadranu

Page 32: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

DODATAK 7: PROGRAM ISPITA ZA VODITELJA BRODICE KATEGORIJE B (članak 52.)

PODRUČJE 1. POMORSKA PLOVIDBA (NAVIGACIJA) 1.1. Pomorska karta, općenito (vrste, sadržaj karte, katalozi karata, mjerila) 1.1.1. Čitanje karata, oznake i skraćenice 1.1.2. Određivanje kurseva i azimuta 1.1.3. Mjerenje udaljenosti na kartama 1.1.4. Plovni putovi i balisaža, IALA sustav 1.1.5. Ucrtavanje točke broda 1.2. Osnove terestičke navigacije 1.2.1. Istovremeno opažanje, 1.2.2. Opažanje u razmaku vremena 1.2.3. Zbrojena i procijenjena pozicija 1.3. Priručnici za navigaciju 1.3.1. Peljari 1.3.2. Popisi svjetionika 1.4. Kompas, upotreba, održavanje, pogreške i njihovo otklanjanje 1.5. Upotreba elektronskih pomagala na brodici 1.5.1. Radar , princip rada , mjerenje udaljenosti i kuta radarom, 1.5.2. Dubinomjeri, vrste, principi rada, pogreške; 1.5.3. Brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške; 2. MOTORISTIKA I ZAŠTITNE MJERE 2.1. Podjela mehaničkih porivnih uređaja; 2.2. Osnovni pojmovi o radu, priprema za pogon; upućivanje i zaustavljanje; 2.3. Načini upućivanja; podmazivanje i hlađenje; 2.4. Kontrola rada; instrumenti za kontrolu; 2.5. Dijagnosticiranje kvarova i njihovo otklanjanje; 2.6. Akumulatori; gorivo i mjere predostrožnosti kod krcanja goriva; 2.7. Brodske instalacije 2.8. Sredstva za gašenje požara. 2.9. Poznavanje mjera predostrožnosti za sprečavanje izljevanje ulja u more 2.9.1. Balastni tankovi i tankovi za prikupljanje otpadnih voda 3. POMORSTVO,PROPISI I METEOROLOGIJA 3.1. Propisi o plovidbi, o redu u lukama 3.1.1 Isprave na brodici, upis brodice u očevidnik brodice, pregledi 3.1.2. Osposobljenost posade 3.1.3. Nadležnosti lučkih kapetanija u odnosu na brodicu i posadu brodice; 3.2. Sredstva pomorskog prometa – brodice i jahte različitih tipova, 3.2.1. Prednosti i nedostaci, elementi konstrukcije i konstrukcijska obilježja različitih vrsta

Page 33: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

brodica, 3.2.2. Oprema brodice 3.3. Stabilnost brodice - pojam, podjela i značenje stabilnosti broda; 3.4. Konopi i uzlovi 3.5. Meteorologija, općenito

3.5.1. Meteorološki elementi – temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka; zračna strujanja; oblaci I oborine; magla i vidljivost;

3.5.2. Vjetrovi na Jadranu 3.5.3. Plima i oseka, morski vjetrovni valovi; mrtvo more;utjecaj plitke vode; morska doba; 3.5.4. Izvješća i upozorenja; vrijeme i uvjeti plovidbe;

4. MANEVRIRANJE BRODICOM, SIGURNOST PLOVIDBE I PRUŽANJE PRVE POMOĆI

4.1. Manevriranje brodicom - pojam, vrste manevriranja i značenje; 4.1.1. Poznavanje manevarskih sposobnosti brodice, 4.1.2. Praktično upravljanje brodicom u plovidbi, pristajanju, sidrenju i vezivanju, 4.1.3. Vanjski uvjeti pri manevriranju (vjetar, valovi, struje) 4.2. Pravila o izbjegavanju sudara na moru 4.2.1. Praktičan prikaz s modelima 4.2.2. Svijetla na brodovima; 4.2.3. Dnevni znakovi 4.2.4. Zvučni signali 4.3. Poznavanje postupaka u slučaju opasnosti 4.3.1. Signali opasnosti 4.3.2. Suradnja sa SAR službama 4.5. Preživljavanje na moru - postupci u splavima i brodicama za spašavanje 4.6. Sredstva za spašavanje - vrste, količina, oprema i obilježja ; 4.6.1. Splavi za spašavanje i spasilački čamci; 4.6.2. Osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi); 4.7. Pružanje prve pomoći 4.7.1. Sredstva za pružanje prve pomoći 4.7.2. Izvori povreda na brodici 4.7.3. Umjetno disanje

4.7.4. Pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura

5. POMORSKA RADIOTELEFONSKA SLUŽBA

5.1. Isprave brodske radijske telefonske postaje, služba bdijenja, rad u luci, nadzor i inspekcija

5.2. Smještaj radijske postaje, dijelovi radijske postaje, mjere protiv smetnji 5.3. Identifikacija i pozivni znakovi, opći postupak za uspostavljanje veze, 5.4. Signal za pogibelj, poziv i poruka o pogibelji, 5.5. Signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o sigurnosti 5.6. Red prvenstva u radio-prometu, radio telegram, upotreba međunarodne tablice za

Page 34: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

sricanje slova i brojeva, provjera radijske postaje prije puštanja u rad,

5.7. Praktično rukovanje radio telefonskom postajom, osnovna načela »Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost – GMDSS sustava

DODATAK 8: PROGRAM IZOBRAZBE i ISPITA ZA VODITELJA BRODICE KATEGORIJE C (članak 53.

stavak 1.)

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

1. POMORSKA PLOVIDBA (NAVIGACIJA)

1.1. Pomorska karta, općenito (vrste, sadržaj karte, katalozi karata, mjerila) 1,5 1,0

1.1.1. Čitanje karata, oznake i skraćenice 1.1.2. Određivanje kurseva i azimuta 1.1.3. Mjerenje udaljenosti na kartama 1.1.4. Plovni putovi i balisaža, IALA sustav 1.1.5. Ucrtavanje točke broda 1.1.6. Elektronska karta

1.2. Osnove terestičke navigacije 1,0 1,0 1.2.1. Istovremeno opažanje, 1.2.2. Opažanje u razmaku vremena 1.2.3. Zbrojena i procijenjena pozicija

1.3. Priručnici za navigaciju 0,5 - 1.3.1. Peljari 1.3.2. Popisi svjetionika

1.4. Kompas 0,5 - 1.4.1. Magnetizam; 1.4.2. Kompas, dijelovi, vrste, princip rada pogreške

1.4.3. Brodski i zemaljski magnetizam, kompenzacija

1.5. Upotreba elektronskih pomagala na brodu 1,0 1,0

1.5.1.

Radar, princip rada, mjerenje udaljenosti i kuta radarom, karakteristike radarskog sustava, radarske smetnje i lažni odjeci, svojstva objekta i jačina odjeka,

1.5.2. Dubinomjeri, vrste, principi rada, pogreške; 1.5.3. Brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;

1.5.4. Satelitski navigacijski sustavi: GPS, određivanje položaja broda GPS sustavom;

1.6. Planiranje pomorskog putovanja 0,5 -

Page 35: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

1.6.1. Priprema i izbor plovnog puta,

1.6.2. Provedba putovanja i nadzor provedbe plana putovanja

Ukupno: 5,0 3,0 2. MOTORISTIKA I ZAŠTITNE MJERE 2.1. Mehanički porivni uređaji; podjela 1,0 0,5

2.1.1. Osnovni pojmovi o radu, priprema za pogon; upućivanje i zaustavljanje;

2.1.2. Načini upućivanja; podmazivanje i hlađenje; 2.1.3. Kontrola rada; instrumenti za kontrolu;

2.1.4. Dijagnosticiranje kvarova i njihovo otklanjanje;

2.1.5. Akumulatori; gorivo i mjere predostrožnosti kod krcanja goriva;

2.1.6. Brodske instalacije

2.2. Sredstva za gašenje požara. 0,5 0,5 2.3. Sprječavanje onečišćenja 0,5 - 2.3.1. izvori onečišćenja;

2.3.2. mjere opreza,nadzor rada i postupci sprječavanja onečišćivanja;

2.3.3. postupci u slučaju onečišćenja;

2.3.4. načini i priručna pomagala za sprječavanje onečišćivanja morskog okoliša s brodica;

Ukupno: 2 1

3. POMORSTVO, METEOROLOGIJA, PROPISI I PRUŽANJE PRVE POMOĆI

3.1. Poznavanje nacionalnog pomorskog prava 0,5 -

3.1.1. Propisi o plovidbi u lukama, tjesnacima, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru

3.1.2. Isprave na brodici

3.1.3. Nadležnosti lučkih kapetanija u odnosu na brodicu i posadu brodice;

3.2. Sredstva pomorskog prometa 0,5 -

3.2.1. Brodovi, brodice i jahte različitih tipova, tehnologija i materijala izgradnje;

3.2.2. Oprema brodice 3.3. Stabilnost brodice 1,0 - 3.3.1. pojam, podjela 3.3.2. značenje stabilnosti broda

3.4. Konopi i uzlovi - 0,5 3.5. Pružanje prve pomoći 0,5 0,5 3.7.1. Sredstva za pružanje prve pomoći 3.7.2. Izvori povreda na brodici 3.7.3. Umjetno disanje

Page 36: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

3.7.4. Pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura

3.8. Meteorologija i oceanografija, općenito 0,5 -

3.8.1. Meteorološki elementi – temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka;

3.8.2. Zračna strujanja; 3.8.3. oblaci i oborine; 3.8.4. Magla i vidljivost; 3.8.5. Vjetrovi na Jadranu 3.8.6. Plima i oseka, morske mijene 3.8.7. Morski vjetrovni valovi; mrtvo more;

3.8.4. Izvješća i upozorenja; vrijeme i uvjeti plovidbe;

Ukupno: 3,0 1,0

4. MANEVRIRANJE BRODICOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU

4.1. Manevriranje brodicom - pojam, vrste manevriranja i značenje; 1,0 0,5

4.1.1. Poznavanje manevarskih sposobnosti brodice,

4.1.2. Praktično upravljanje brodicom u plovidbi, pristajanju, sidrenju i vezivanju,

4.1.3. Vanjski uvjeti pri manevriranju (vjetar, valovi, struje)

4.2. Pravila o izbjegavanju sudara na moru 1,5 1,0 4.2.1. Praktičan prikaz s modelima 4.2.2. Svijetla na brodovima; 4.2.3. Dnevni znakovi 4.2.4. Zvučni signali

4.3. Poznavanje postupaka u slučaju opasnosti 0,5 0,5 4.3.1. Signali opasnosti Ukupno: 3 2

5. POMORSKA RADIOTELEFONSKA SLUŽBA

5.1. Isprave brodske radijske telefonske postaje, služba bdijenja, rad u luci, nadzor i inspekcija

5.2. Smještaj radijske postaje, dijelovi radijske postaje, mjere protiv smetnji

5.3. Identifikacija i pozivni znakovi, opći postupak za uspostavljanje veze,

5.4. Signal za pogibelj, poziv i poruka o pogibelji,

5.5. Signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o sigurnosti

5.6. Red prvenstva u radio-prometu, radio telegram, upotreba međunarodne tablice za

Page 37: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

sricanje slova i brojeva, provjera radijske postaje prije puštanja u rad,

5.7.

Praktično rukovanje radio telefonskom postajom, osnovna načela »Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost – GMDSS sustava

Ukupno: 2 - 6. SIGURNOST NA MORU 6.1. Pomorske nezgode 0,5 - 6.1.1. vrste, obilježja, načelni postupci; 6.1.2. sudar brodova - neposredni postupci; 6.1.3. nasukanje - namjerno i slučajno; 6.1.4. procjena i ograničavanje oštećenja; 6.1.5. sprečavanje prevrtanja i/ili potonuća;

6.2. Sredstva za spašavanje 1,0 1,0 6.2.1. vrste, količina, oprema i obilježja ;

6.2.2. splavi za spašavanje i osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi);;

6.3. Pružanje pomoći 0,5 - 6.3.1. obveza pružanja pomoći;

6.3.2. načini traganja prema IAMSAR priručniku; suradnja sa SAR službama;

6.3.3. prihvat i pružanje pomoći ljudima u moru; 6.3.4. postupci u slučaju "Čovjek u moru";

Ukupno: 2 1 UKUPNO: 17 8 UKUPNO (Predavanja i vježbe) 25

Ispit se održava prema gore navedenom programu izobrazbe.

Page 38: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

DODATAK 9: PROGRAM IZOBRAZBE I ISPITA ZA ZAPOVJEDNIKA JAHTE KATEGORIJE A (članak

54. stavak 1.)

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

1. POMORSKA PLOVIDBA

1.1. Pomorska karta 2,0 1,5

1.1.1. Osnovne vrste kartografskih projekcija,

1.1.2. Mercatorova karta, 1.1.3. vrste, sadržaj karte,

1.1.4. Glavni i djelomični razmjer karte,

1.1.5. oznake i skraćenice, 1.1.6. katalozi karata, 1.1.7. ažuriranje karata (OZP), 1.1.8. elektronske karte;

1.1.9.

priručnici za navigaciju: peljari, popisi svjetionika, daljinari, ažuriranje priručnika;

1.1.10.

dubina mora: definicije, visoka i niska voda, struje i tablice morskih mijena;

1.1.11.

Plovni putovi i balisaža, IALA sustav, sredstva za označavanje plovnih putova;

1.1.12.

položaj broda u obalnoj navigaciji: linije pozicija, istovremeno opažanje, opažanje u razmaku vremena, zbrojena i procijenjena pozicija;

1.2. Plovidba 1,0 0,5

1.2.1. Plovidba u posebnim uvjetima

1.2.2. Plovidba u međuotočkom području, rijekama i kanalima

Page 39: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

1.2.3. Plovidba u magli

1.2.4. Plovidba pod utjecajem morske struje i vjetra

1.2.5. Meteorološka plovidba

1.2.6. Plovidba u sustavu odvojenog prometa

1.2.7. Brzina broda, udaljenost i pređeni put

1.2.8 Određivanje udaljenosti; 1.3. Kompas 0,5 0,5 1.3.1. Magnetizam;

1.3.2. Kompas, dijelovi, vrste, princip rada pogreške

1.3.3. Brodski i zemaljski magnetizam, kompenzacija

1.4 Žirokompas 0,5 0,5

1.4.1. Žiroskop: osnovna svojstva,

1.4.2. žirokompasi: principi rada pojedinih vrsta, pogreške;

1.5 Radar 0,5 0,5 1.5.1. Princip rada radara,

1.5.2. mjerenje udaljenosti i kuta radarom,

1.5.3. karakteristike radarskog sustava,

1.5.4. radarske smetnje i lažni odjeci,

1.5.5. svojstva objekta i jačina odjeka,

1.5.6. oblici radarskih slika,

1.5.7. analiza i tumačenje radarske slike,

1.5.8. ARPA radar, Racon, Ramark,;

1.6. Satelitski navigacijski sustavi 0,5 -

1.6.1. GPS, Glonass;

1.6.2. određivanje položaja broda GPS sustavom;

1.7. Oprema zapovjedničkog mosta 0,5 0,5

Page 40: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

1.7.1. dubinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;

1.7.2. brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;

1.8. Planiranje pomorskog putovanja 0,5 0,5

1.8.1. priprema i izbor plovnog puta,

1.8.2. provedba putovanja i nadzor provedbe plana putovanja;

1.9. Držanje straže 0,5 - 1.9.1. načela držanja straže;

1.9.2. djelatni postupci članova navigacijske straže;

1.10. Pomorske nezgode 0,5 -

1.10.1. vrste, obilježja, načelni postupci;

1.10.2. sudar brodova - neposredni postupci;

1.10.3. nasukanje - namjerno i slučajno;

1.10.4. procjena i ograničavanje oštećenja;

1.10.5. sprečavanje prevrtanja i/ili potonuća;

1.10.6. postupak odsukanja vlastitim strojevima i tegljačima;

1.11. Sredstva za spašavanje 1,0 0,5

1.11.1. vrste, količina, oprema i obilježja brodica i jahti;

1.11.2. Splavi za spašavanje i spasilačkih brodica;

1.11.3. osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi);

1.12. Preživljavanje na moru 0,5 -

1.12.1. postupci u splavima i brodicama za spašavanje;

1.12.2. pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih

Page 41: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

atmosferskih temperatura; 1.12.3. korištenje hrane i vode; 1.13. Pružanje pomoći 0,5 - 1.13.1. obveza pružanja pomoći;

1.13.2.

Načini traganja prema IAMSAR priručniku; suradnja sa SAR službama;

1.13.3. Prihvat i pružanje pomoći ljudima u moru;

1.13.4. postupci u slučaju "Čovjek u moru";

UKUPNO: 9,0 5,0

2.

MANEVRIRANJE BRODOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU

2.1. Manevarska svojstva broda 1,0 -

2.1.1. vrste pogona i sredstava za usmjeravanje broda,

2.1.2. Utjecaj veličine broda, privezna sredstva

2.1.3. spremnost posade broda,

2.2. Vanjski uvjeti 1,0 -

2.2.1. Vjetar, valovi, struje, morske mijene,

2.2.2. tegljači, peljarska služba, privezivačka služba;

2.3. Manevriranje brodovima u različitim uvjetima 3,0 2,0

2.3.1. prilaz obali i plovnim objektima

2.3.2. manevriranje u rijekama, ušćima i ograničenim područjima,

2.3.3. manevriranje i rukovanje brodom u nevremenu

2.3.4. mimoilaženje brodova, 2.3.5. privez i odvez,

2.3.6. izbor sidrišta i sidrenje s jednim ili dva sidra,

Page 42: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

oslobađanje zamršenog sidra;

2.4. Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru

3,0 2,0

2.4.1. ciljevi i primjena pravila u svim uvjetima;

2.4.2. Praktičan prikaz s modelima

2.4.3. Svijetla na brodovima; 2.4.4. Dnevni znakovi 2.4.5. Zvučni signali

2.4.6. upotreba radarskog i ARPA uređaja,

2.4.7. rad na radarskom i ARPA simulatoru;

UKUPNO 8,0 4,0

3. POZNAVANJE BRODA I BRODSKOG POSTROJENJA

3.1 Sredstva pomorskog prometa 1,0 -

3.1.1. brodovi različitih tehnologija; prednosti i nedostaci,

3.1.2.

elementi konstrukcije broda i konstrukcijska obilježja različite vrste brodova,

3.1.3. čvrstoća brodova, 3.1.4. brodska oprema

3.2 Stabilnost broda 1,0 1,0

3.2.1. Pojam, podjela i značenje stabilnosti broda;

3.2.2.

stabilnost broda u oštećenom stanju; naplavljivanje, nasukanje i dokovanje;

3.3. Strojni sustavi i uređaji 2,0 1,0

3.3.1. Vrste brodskih motora I princip rada

3.3.2. Opsluživanje motora; brodske instalacije

Page 43: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

3.3.3.

Rad s daljinskim upravljanjem porivnog sustava i strojnih sustava i uređaja

3.3.4. Opće poznavanje pomorskih strojarskih pojmova,

3.3.5. Načela rada pomorskih energetskih postrojenja,

3.3.6. pomoćni brodski strojevi; 3.4. Sprječavanje onečišćenja 1,0 - 3.4.1. izvori onečišćenja;

3.4.2. mjere opreza,nadzor rada i postupci sprječavanja onečišćivanja;

3.4.3. postupci u slučaju onečišćenja;

3.4.4.

načini i priručna pomagala za sprječavanje onečišćivanja morskog okoliša s brodova;

UKUPNO: 5,0 2,0

4. METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA

4.1. Meteorološki elementi 1,0 -

4.1.1. temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka;

4.1.2. Zračna strujanja; 4.1.3. oblaci i oborine; 4.1.4. Magla i vidljivost;

4.1.5. Opće atmosfersko kruženje; fronte; ciklone I anticiklone;

4.1.6. Mjesni vjetrovi;

4.1.7. Čitanje meteoroloških i oceanoloških karata;

4.2. Vremenska analiza i prognoza 2,0 1,0

4.2.1. Karte; 4.2.2. izvješća i upozorenja;

4.2.3. meteorološka

Page 44: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

dokumentacija;

4.2.4. meteorološka navigacija; 4.3. Gibanja mora 1,0 1,0

4.3.1. morska razina; morska doba;

4.3.2. Morski vjetrovni valovi;

4.3.3. Mrtvo more; stojni val i križanje valova;

4.3.4. Utjecaj plitke vode; 4.3.5. morska doba;

UKUPNO: 4,0 2,0 5. POMORSKO PRAVO 0,0 0,0

5.1 Konvencija UN o pravu mora, 1982 1,0 -

5.1.1. Režim plovidbe i slobode otvorenog mora;

5.1.2. unutrašnje morske vode, polazne crte, zaljevi, teritorijalno more;

5.1.3. vanjski pojas; 5.1.4. gospodarski pojas;

5.1.5. Pravni položaj broda u stranoj luci;

5.2 Ime i oznaka broda/jahte, pozivni znak; luka upisa;

1,0 -

5.2.1. državna pripadnost i identifikacija broda / jahte;

5.2.2. upisnici brodova / jahti;

5.2.5. Uloga I pravni položaj zapovjednika broda / jahte;

5.2.6.

Ovlasti zapovjednika glede sigurnosti broda i plovidbe te zaštite mora od onečišćenja;

5.3 Stvarna prava na brodu/ jahti 0,5 -

5.3.1. vlasništvo broda / jahte;

5.3.2. Pojam i vrste založnih prava na brodu / jahti

5.4 Pomorsko osiguranje 0,5 -

Page 45: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

5.4.1. Pojam i podjela; 5.4.2. Vrste I podjela rizika;

5.4.3. Pojavni oblici štete i naknade;

5.4.4. Premija osiguranja; 5.4.5. franšize i jamstva;

5.4.6. Polica pomorskog osiguranja

UKUPNO: 3,0 - 7 ENGLESKI JEZIK

7.1 Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije

1,0 1,0

7.1.1.

konstrukcija broda, trupa, pogonski strojevi, brodski sustavi (balastni sustav, sustavi za gašenje požara, sidrenje, privezivanje, navigacijska oprema, komunikacijski uređaji, oprema za spašavanje)

7.1.2. pojmovi o plovidbi, 7.1.3. medicinska pomoć,

7.2

Razumijevanje i tumačenje pisanih dokumenata na engleskom jeziku

1,0 1,0

7.2.1. Dokumenti lučkih vlasti u svezi s pomorskim pravom

7.2.2. Meteorološki izvještaji I pomorske karte

7.3 Komuniciranje na engleskom jeziku 2,0 2,0

7.3.1.

Komuniciranje s drugim brodovima i obalnim radiopostajama u vezi sa sigurnošću i plovidbom;

7.3.2. komuniciranje u slučaju pogibelji, žurnih stanja i sigurnosti,

7.3.3. komuniciranje prilikom dolaska i odlaska iz luke,

Page 46: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

plovnih kanala, tjesnaca;

7.3.4.

Razumijevanje i odgovor na upute i zapovijedi peljara i drugih ovlaštenih osoba pomorskih vlasti ;

UKUPNO: 4,0 4,0 UKUPNO 33,0 17,0 UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE) 50,0

Ispit se održava prema gore navedenom programu izobrazbe.

Page 47: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

DODATAK 10: PROGRAM IZOBRAZBE I ISPITA ZA VODITELJA JATHE KATEGORIJE B (članak 55. stavak 1.) ZAPOVJEDNIK JAHTE KATEGORIJE B

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

1. POMORSKA PLOVIDBA

1.1. Pomorska karta 8,0 12,0

1.1.1. Osnovne vrste kartografskih projekcija,

1.1.2. Mercatorova karta, 1.1.3. papirnate pomorske karte: 1.1.4. vrste, sadržaj karte,

1.1.5. glavni i djelomični razmjer karte,

1.1.6. oznake i skraćenice, 1.1.7. katalozi karata, 1.1.8. ažuriranje karata (OZP), 1.1.9. elektronske karte;

1.1.10.

priručnici za navigaciju: peljari, popisi svjetionika, daljinari, ažuriranje priručnika;

1.1.11. magnetizam;

1.1.12.

dubina mora: definicije, visoka i niska voda, struje i tablice morskih mijena;

1.1.13.

plovni putovi i balisaža, IALA sustav, sredstva za označavanje plovnih putova;

1.1.14.

položaj broda u obalnoj navigaciji: linije pozicija, istovremeno opažanje, opažanje u razmaku vremena, zbrojena i procijenjena pozicija;

1.2. Plovidba 4,0 2,0

Page 48: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

1.2.1. Plovidba po loksodromi 1.2.2. Plovidba po ortodromi 1.2.3. Kombinirana plovidba

1.2.4. Plovidba u posebnim uvjetima

1.2.5. Plovidba u međuotočkom području, rijekama i kanalima

1.2.6. Plovidba u magli

1.2.7. Plovidba pod utjecajem morske struje i vjetra

1.2.8. Meteorološka plovidba

1.2.9. Plovidba u sustavu odvojenog prometa

1.2.10. Brzina broda, udaljenost i pređeni put

1.2.11 Određivanje udaljenosti;

1.3 Astronomska navigacija 6,0 12,0

1.3.1. Nebeska sfera i nebeski koordinatni sustavi;

1.3.2. efemeride i nautički godišnjaci;

1.3.3. astronomsko-nautički trokut;

1.3.4.

jednadžbe za račun satnog kuta, azimuta, visine i geografske širine u općem i posebnom slučaju;

1.3.5. jednadžba i mjerenje vremena, pretvorba vremena, datumska

1.3.6. granica; kronometri: stanje, dnevni hod;

1.3.7. sekstant: optički princip, pogreške sekstanta, mjerenje kutova

1.3.8. sekstantom, ispravljanje izmjerene visine;

1.3.9. geometrijsko mjesto pozicije broda:

1.3.10. projekcija nebeskog tijela na Zemlju,

1.3.11. kružnica pozicije;

Page 49: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

1.3.12. sumraci: vrste, trajanje;

1.3.13. identifikacija nebeskih tijela;

1.3.14. geografska širina Sjevernjačom,

1.3.15.

visinska metoda određivanja položaja broda (Marc de Saint Hilairova metoda);

1.3.16.

položaj broda snimanjem istog ili dva različita nebeska tijela u razmaku vremena;

1.4 Žirokompas 1,0 1,0

1.4.1. Žiroskop: osnovna svojstva,

1.4.2. žirokompasi: principi rada pojedinih vrsta, pogreške;

1.4.3. kompasni ponavljači; 1.4.4. automatsko kormilo;

1.5 Radar 4,0 2,0

1.5.1. princip rada radara,

1.5.2. mjerenje udaljenosti i kuta radarom,

1.5.3. karakteristike radarskog sustava,

1.5.4. radarske smetnje i lažni odjeci,

1.5.5. svojstva objekta i jačina odjeka,

1.5.6. oblici radarskih slika,

1.5.7. analiza i tumačenje radarske slike,

1.5.8. ARPA radar, Racon, Ramark,;

1.6 Hiperbolična navigacija 2,0 1,0

1.6.1. hiperbola kao linija pozicija,

1.6.2. pogreške pozicije broda,

1.6.3. hiperbolički navigacijski sustavi - određivanja

Page 50: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

pozicije broda,

1.6.4. domet, točnost i pouzdanost pojedinih sustava,

1.6.5. pogreške sustava hiperbolične navigacije;

1.7 Satelitski navigacijski sustavi 2,0 1,0

1.7.1. GPS, Glonass; 1.7.2. diferencijalni GPS;

1.7.3. određivanje položaja broda GPS sustavom;

1.8 Oprema zapovjedničkog mosta 2,0 1,0

1.8.1. dubinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;

1.8.2. brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;

1.9 Planiranje pomorskog putovanja 2,0 8,0

1.9.1. priprema i izbor plovnog puta,

1.9.2. sadržaj plana putovanja,

1.9.3. provedba putovanja i nadzor provedbe plana putovanja;

UKUPNO: 31,0 40,0

2. KONSTRUKCIJA I STABILNOST BRODA 112212 0,120

2.1 Sredstva pomorskog prometa 4,0 0,0

2.1.1. brodovi različitih tehnologija; prednosti i nedostaci,

2.1.2.

elementi konstrukcije broda i konstrukcijska obilježja različite vrste brodova,

2.1.3. čvrstoća brodova, 2.1.4. brodska oprema

2.1.5. poznavanje i upotreba brodske dokumentacije;

Page 51: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

2.2 Stabilnost broda 6,0 6,0

2.2.1. pojam, podjela i značenje stabilnosti broda;

2.2.2.

početna poprečna stabilnosti; promjena početne poprečne stabilnosti;

2.2.3. stabilnost pri većim kutovima nagiba;

2.2.4. krivulje poluga statičke stabilnosti;

2.2.5. uzdužna stabilnost;

2.2.6. promjena gaza na pramcu I krmi;

2.2.7. dinamička stabilnost; pojam i značaj dinamičke stabilnosti broda;

2.2.8.

stabilnost broda u oštećenom stanju; naplavljivanje, nasukanje i dokovanje;

2.3 Strojni sustavi i uređaji 2,0 4,0

2.3.1.

Rad s daljinskim upravljanjem porivnog sustava i strojnih sustava i uređaja

2.3.2. opće poznavanje pomorskih strojarskih pojmova,

2.3.3. načela rada pomorskih energetskih postrojenja,

2.3.4. pomoćni brodski strojevi;

UKUPNO: 12,0 10,0

3.

MANEVRIRANJE BRODOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU

0,0 0,0

3.1 Manevriranje brodom - pojam, vrste manevriranja i značenje;

1,0 0,0

3.2 Manevarska svojstva broda 2,0 1,5

Page 52: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

3.2.1. vrste pogona i sredstava za usmjeravanje broda,

3.2.2. utjecaj veličine broda, 3.2.3. spremnost posade broda, 3.2.4. privezna sredstva;

3.3 Vanjski uvjeti 2,0 1,5

3.3.1. vjetar, valovi, struje, morske mijene,

3.3.2. nautička složenost pristupa,

3.3.3. tegljači, peljarska služba, privezivačka služba;

3.4 Manevriranje brodovima u različitim uvjetima

3,0 8,0

3.4.1. prilaz obali,

3.4.2. prilaz ostalim plovnim objektima,

3.4.3. manevriranje u rijekama, ušćima i ograničenim područjima,

3.4.4. manevriranje u područjima malih dubina,

3.4.5. mimoilaženje brodova, 3.4.6. privez i odvez,

3.4.7. korištenje tegljača, tegljenje broda,

3.4.8. korištenje poriva i sustava za manevriranje,

3.4.9.

izbor sidrišta i sidrenje s jednim ili dva sidra, oslobađanje zamršenog sidra;

3.5 Manevriranje brodom u otežanim uvjetima 1,0 1,0

3.5.1. manevriranje i rukovanje brodom u nevremenu

3.5.2. održavanje sigurnosti broda koji ne može manevrirati;

3.6 Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na 4,0 4,0

Page 53: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

moru

3.6.1. ciljevi i primjena pravila u svim uvjetima;

3.6.2. upotreba radarskog i ARPA uređaja,

3.6.3. rad na radarskom i ARPA simulatoru;

UKUPNO: 13,0 16,0

4. SIGURNOST NA MORU 0,0 0,0

4.1 Držanje straže 1,0 0,0 4.1.1. načela držanja straže;

4.1.2. djelatni postupci članova navigacijske straže;

4.1.3. držanje straže u slučaju izvanrednih okolnosti;

4.2 Pomorske nezgode 2,0 0,0

4.2.1. vrste, obilježja, načelni postupci;

4.2.2. načela komunikacija;

4.2.3. sudar brodova – neposredni postupci;

4.2.4. procjena oštećenja;

4.2.5. pružanje pomoći; izvješćivanje;

4.2.6. nasukanje - namjerno i slučajno;

4.2.7. procjena i ograničavanje oštećenja;

4.2.8. sprečavanje prevrtanja i/ili potonuća;

4.2.9. postupak odsukanja vlastitim strojevima i tegljačima;

4.2.10.

druge opasnosti po brod - gubitak stabilnosti; gubitak uzgona, gubitak čvrstoće;

4.2.11. nezgode u lukama; gubitak poriva i/ili napajanja;

4.2.12. kormilarenje u nuždi; tegljenje u nuždi;

Page 54: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

4.3 Sredstva za spašavanje 2,0 4,0

4.3.1. vrste, količina, oprema i obilježja brodica i jahti;

4.3.2. splavi za spašavanje i spasilačkih brodica;

4.3.3. sredstva za spuštanje brodica i splavi i njihovo održavanje;

4.3.4. osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi);

4.4 Napuštanje broda 1,0 1,5

4.4.1. odluka o napuštanju broda;

4.4.2. komunikacija u slučaju napuštanja broda;

4.4.3. pozivi pogibli;

4.4.4. postupci neposredno nakon napuštanja broda;

4.5. Preživljavanje na moru 2,0 2,0

4.5.1. postupci u splavima i brodicama za spašavanje;

4.5.2.

pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura;

4.5.3 korištenje hrane i vode;

4.5.4.

korištenje komunikacijskih sredstava; korištenje vizualnih signala; predaja i prijam uz pomoć svjetlosnih Morseovih signala;

4.5.5.

korištenje sredstava za komunikaciju i navođenje pri spašavanju;

4.5.6. komunikacija i suradnja sa spašavateljima;

4.5.7. pristajanje uz nepoznatu obalu;

4.6 Pružanje pomoći 1,0 1,0

Page 55: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

4.6.1. obveza pružanja pomoći; 4.6.2. načini komuniciranja;

4.6.3. priprema broda za traganje i spašavanje;

4.6.4.

načini traganja prema IAMSAR priručniku; suradnja sa SAR službama;

4.6.5. pomaganje drugom brodu ili zrakoplovu u pogibli;

4.6.6. prihvat i pružanje pomoći ljudima u moru;

4.6.7. sprečavanje utjecaja hipotermije;

4.6.8. postupci u slučaju "Čovjek u moru";

4.7 Sprječavanje onečišćenja 1,0 0,0 4.7.1. izvori onečišćenja;

4.7.2. mjere opreza nadzor rada i postupci sprječavanja onečišćivanja;

4.7.3. postupci u slučaju onečišćenja;

4.7.4.

načini i priručna pomagala za sprječavanje onečišćivanja morskog okoliša s brodova;

4.7.5. Suradnja s vlastima obalne države;

UKUPNO: 10,0 8,5 5. METEOROLOGIJA 0,0 0,0 5.1 Meteorološki elementi 4,0 1,0

5.1.1. temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka;

5.1.2. zračna strujanja; 5.1.3. oblaci i oborine; 5.1.4. magla i vidljivost;

5.1.5. opće atmosfersko kruženje; fronte; ciklone i anticiklone;

5.1.6. mjesni vjetrovi;

Page 56: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

5.1.7. čitanje meteoroloških i oceanoloških karata;

5.2. Vremenska analiza i prognoza 2,0 1,0

5.2.1. klimatološki pregled;

5.2.2. temelji vremenske analize i prognoze;

5.2.3. karte;

5.2.4. ustrojstvo pomorske meteorološke službe;

5.2.5. izvješća i upozorenja; 5.2.6. vrijeme i uvjeti plovidbe;

5.2.7. meteorološka dokumentacija;

5.2.8. meteorološka navigacija;

5.3 Gibanja mora 2,0 0,0 5.3.1. površinska strujanja;

5.3.2. razdioba osnovnih morskih struja na Zemlji;

5.3.3. morska razina; 5.3.4. morski vjetrovni valovi;

5.3.5. mrtvo more; stojni val i križanje valova;

5.3.6. utjecaj plitke vode; 5.3.7. morska doba;

UKUPNO: 8,0 2,0 6. POMORSKO PRAVO 0,0 0,0

6.1 Konvencija UN o pravu mora, 1982 2,0 0,0

6.1.1. režim plovidbe i slobode otvorenog mora;

6.1.2. unutrašnje morske vode, polazne crte, zaljevi, teritorijalno more;

6.1.3. vanjski pojas; 6.1.4. gospodarski pojas;

6.1.5. pravni položaj broda u stranoj luci;

6.2 Ime i oznaka broda, pozivni znak; luka upisa; 2,0 1,5

Page 57: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

6.2.1. državna pripadnost i identifikacija broda;

6.2.2. upisnici brodova;

6.2.3.

obrazovanje, izdavanje svjedodžbi pomorcima i obavljanje straže pomoraca;

6.2.4. ukrcaj, iskrcaj i obveze člana posade; pravo na povratno putovanje;

6.2.5. uloga i pravni položaj zapovjednika broda;

6.2.6.

ovlasti zapovjednika glede sigurnosti broda i plovidbe te zaštite mora od onečišćenja;

6.3 Stvarna prava na brodu 1,0 0,5 6.3.1. vlasništvo broda;

6.3.2. pojam i vrste založnih prava na brodu

6.4 Pomorsko osiguranje 2,0 0,5 6.4.1. pojam i podjela; 6.4.2. vrste i podjela rizika;

6.4.3. pojavni oblici štete i naknade;

6.4.4. premija osiguranja; 6.4.5. franšize i jamstva;

6.4.6. polica pomorskog osiguranja

UKUPNO: 7,0 2,5 7 ENGLESKI JEZIK 0,0 0,0

7.1 Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije

2,0 1,0

7.1.1.

konstrukcija broda, trupa, pogonski strojevi, brodski sustavi (balastni sustav, sustavi za gašenje požara, sidrenje, privezivanje, navigacijska oprema, komunikacijski uređaji, oprema za spašavanje)

Page 58: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

SATI PODRUČJE Predavanja Vježbe

7.1.2. pojmovi o plovidbi, 7.1.3. Medicinska pomoć,

7.1.4. držanje straže u plovidbi, u luci , na sidru;

7.2

Razumijevanje i tumačenje pomorskih meteoroloških informacija na engleskom jeziku (vremenski sustavi, vremenska izvješća i prognoze), raznih poruka primljenih putem NAVTEX-a,

2,0 1,0

7.3 Komuniciranje na engleskom jeziku 2,0 2,0

7.3.1.

s drugim brodovima i obalnim radiopostajama u vezi sa sigurnošću i plovidbom;

7.3.2. komuniciranje u slučaju pogibelji, žurnih stanja i sigurnosti,

7.3.3. komuniciranje prilikom dolaska i odlaska iz luke, plovnih kanala, tjesnaca;

7.4

Razumijevanje i odgovor na upute I zapovijedi peljara i drugih ovlaštenih osoba pomorskih vlasti prilikom manevriranja brodom, sidrenja, privezivanja i odvezivanja;

1,0 3,0

UKUPNO: 7,0 7,0 UKUPNO 88,0 86,0 UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE) 174,0

Ispit se održava prema gore navedenom programu izobrazbe.

Page 59: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem

DODATAK 11.

OBRAZAC POTVRDNICE O USPJEŠNO ZAVRŠENOM PROGRAMU IZOBRAZBE (članak 68. stavak 1.)

Br.No.

Pomorsko učilište ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Maritime Training Center ovlašteno rješenjem Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, broj –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– duly authorized by the Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development, No. od ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– date

POTVRĐUJE CERTIFIES

da je ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– that pohađao izobrazbu –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– has attended the training course u razdoblju ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– u skladu s člankom broj –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– in the period in accordance with the Article Pravilnika o brodicama i jahtama (Narodne novine br. ––––/––––) Regulation on Boats and Yachts (Official Gazette no. ––––/––––) Svjedodžba izdana u –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– dana –––––––––––––––––––––––––––––––––– Certificate issued at on –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ime i prezime ovlaštene osobe Potpis ovlaštene osobe Name of duly authorized person Signature of duly authorized person

M.P. I.S.

Page 60: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I · PDF filemetra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao ... porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem