Click here to load reader

Službeni list RBiH - hronološki registar propisa objavljenih u 1994. godini

  • View
    550

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Službeni list RBiH - hronološki registar propisa objavljenih u 1994. godini

SLUBENI LISTlEPUFUJKE ROSNE I HERCEGOVINE '

CAjTKbEHH AUCTPEnVBAlOCE BOCHE U XEPL|ErOB H H t

HRONOLOSKI REGISTARPROPISA OBJAVLJENIH U "SLUBENOM LISTU RBiH" U 1994. GODINIfU-dni broj 17. ZAKON o miniHiarsiriinj i drugim organima M u n i uprave Republike Bosne i Hercegovine 18. ZAKON n primjeni Zakonu o unutrotnjim po slusima 13 ZAKON Izmjenama "- i- : .L eksproprijaciji 20. ZAKON 0 zmirnama i dopunama Zakona n iadi"'[Reviziji Bosne i Hercegovim 21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zri kuna o dravljanstvu Republike Bosne i Hercegovine 22. ZAKON o dopuni Zakona 0 putnim ispravama dravljana Republike Bosne i Herce^vinc 23. ZAKON 0 u v f i z H . carini L porezu na promet pri uvozu odraenih ni uLtvod < 14. ZAKON o pi.ur/u na promet duhanskih prerad" Una, al knhol nih i bezalkoholnih, pia 25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona e i /n 11 . M U sri-dslva plociiiija ?C- ZAKON u pu&cbm>rn porezu na kahtu 2?. ZAKON n izmjenama I Jununama Zakona o Akademiji naukn umjetnO^U Botne i Hercego vine 2. ZAKON o potvrivanju uredbi sa gakonskum nagon 20. ZAKON o produenju mandata odbornika i po slan tka j skuptinama druttveno-polIliikih za jednicu i lunkcionera koje skuptine drutvcnn-poliijikih lajedadca turaju illimunoju JO. ZAKON o preduzerlima 31. ZAKON dnpunama Zakona o rnrnpsL=rstvtlim i drufnm orpanima driuvne uprave Republika Bosne i Hercegrtvine 32. ZAKON o pretvorbi drutvene avojine 33. ZAKON o izmjenama i dftpunarna Zakona q srednjoj *koli 34. ZAKON o vojoLin kolamo za vrijeme rslnog slanju 3fi. ZAKON o uiFruliVanju graana 35. ZAKON a amnrstiil 37. ZAKON o Cenlru za slusnu l gmornu rehabili taciju Sarajevo 38. ZAKON o Centru za slijepu islabovidiiu djecu i omladinu 39. ZAKON o Zavodu za specijalno obrazovanje I odguj a>-cc MjcdVnica Broj Str. 15 1BU

249, '5 266 266 25V

S K U P T I N A RKPirill.lKK R O S N E I H k ' H C E C O V I N E

I . USTAVNI ZAKON D i m i k m i dopunama UblnvJl Republike Br^nc i He u TivLrw 8 113 'J. ZAKON r.hUlLI .. ,|, Pr .- ._i i-11 - Spi>raZU; nifl o osn ivanju h^n federacije1 med 11 r r duniLijii Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatite 114 i ZAKON n ratifikaciji Sp-jrazuma ^prihvotanju Prijedli^n Ustava Fpdpi'acijij Birene i Hercego vine i I' i climii ii; -ijui ai U H .LI U vez] J'ic ekonomike i vojne suradnje izmeu Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske 8 116 i - ZAKUN " potvrivanju iin'ii.i sa in k 11 nekom Snagom IJ ri. ZAKON ft Vladi Republike Bosne i Hirttlgftvlne |3 137 6. ZAKON ft mpdunoiudnamdaumikdm Iranspurtu 13 200 7. ZAKON o osoi vonju Javnog ji red uzea Hi pulcVc u Rppublid Bniili i Hcrcncnvi ni T i i t i V l B i H " 13 207 6. ZAKON o klnottti Bosne i Hrrergovinc I * 206 a ZAKON eeudelskujdjebiKlftfill 13 200 10. ZAKON o izmjenama i dopunama Uredbe sa zuknnrjkum sna^m o rndoratvu 13 ilii 11. ZAKON O izmjunonia i dir^unuma Uredbi: sa i&l" onv k I I rn snagom o pm zij^i k u m i invalidskum n^igurpnjd za vrijrme ratnog * lunja ili u uluisju neposredne ralm; opasnosti 13 214 12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o filmskoj djelatnosti 13 2l& 111. ZAKON a izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonikom :. .^.m o primjerni Euknna o izvrenju krivinih I prekrajnih sanaciju za vrijeme neposredne ratnu opasnosti ili u i vrije me rulnop ilanjn 13 216 14. ZAKON o izmjenama i dopunama: Uredbe sa zakonskom snagom o vojnojti tuzilaSlvu 13 2lti 15. ZAKON " Izmjenama i dopunama Zakona a po lavina 13 217 1G. ZAKON o izmjenama, i dopunama Unedbe sa zakonskom snagom ookrunim vojnim sudovi ma 13 21t

16 15

2Sfl

m260 6

10 Lfl1P>

ta531

33

33

33 43 33 33 33 36 36 36 3fi

611 &13 US 646 563 534 566

tat

2r

R E G I S T A R S L U B E N O G U S T A R B i H " ZA

1994.

GODINU

40 ZAKON o pntvltnanju praaa Dnuvaba p m Zavoda za medicinsku rehabilitaciju "Reuma!" i Specijalnoj bolnici U HtoCefljn, lebalulilnciju miapalskih, lUUNtpaLikMi. rcurnulskih i srod nih oboljenju "Fujnicn" M II. ZAKON o povj^iuvjiiju j.ivnib mlaenja onwiiknhrii if| itafknan ouuunoio klubu - B l (LAMK 30 12. ZAKON o Izmjeni Zakonao n-ipuslenim stann' _ ^ti^a 3C 13. ZAKON u dodatnom ureivanju porigi nn pro met proizvodu i :-i 36 [| ZAKON r: pnturdlvnnju Uredbe sa zakonskom snapjm oizmjenamnidupunarnaZiikcrfuovanjsVulrp ninskom poslovanju 36 I . POSLOVNIK Skuptine Republike Botnc i Heteoguvine (Prrfpfcftni (tkstl 30 1. DEKLARACIJA ] rijiavunju genocida nuil BoSnjacima i Hr Limu, u Bosni i Btootfnvtnl 36 3, DEKLARACIJA n pruanju pomoi Okrugu Bi ha 36 L ODLUKA i> pi'ogluicnju Uslavong zakona IzmjeiBuna r dopunama Ustava Republike SosneiHereepovinr 6 2. ODLUKA[NpvihivLi(iilij^>(t'tr,i?Aqlria"ii**ajftilju prijedliigu Ustava FuduraLije Birane i I? ringovi* IK S 3. ODLUKA o pre^ltmku mfilHfathl pojedi"im, po danicima Skuptine Republike B I S T U ? i HercoEovinc IZ 4. ODLUKA n potvrivanju odluka izboru, ime novanju, nizrjrirnjU. opozivu i prrMank u man data koje je P I T - I Uji.lii is Lvo RBiH donijelo u funkciji Skuptine. RBiH 13 6. ODLUKA u potvrdi vnnju odluka kup opitih aka ta koje je Frertsjedii istvo RB iH dun ijel if U funkci j i Skuptine RBiH 13 0. ODLUKA o izboru pi i^lsjcd ni ka Vladf Republi ke Bosnr- j Httt-vRuvine 17 1. ODLUKA u izboru Vlade Republike Bosne i Hercegovi ne 17 Sr ODLUKA n imenovanju zamjenika ministara u Vlndi Republike Bosne i Hercpgijvine 17 9. ODLUKA opribvutnjiju Mirovnop plunu zaBoSiou i Hercegovinu Kontakt grupe iz Zcneve 26 10. Odluka o razrjeenju i izboru sudiju redovnih ubra 33 JL ODLUKA o rizrjcr

1U 20 22 23

33 351 399 415

25 25 25

423 423 424

25 25 25 25 25 28 28 28

124 424 425 425 425 455 4KB 466

23 2B 34 1 2 2

-156 45S 663 2

&

i

R E G I S T A R "SLUBENOG U S T A K b i H " ZA 1994.

GODINU

4- ODLUKA i imenovanju picdsjcdntka i lanova priviunv-njiq> L'pninnp odbora Javnog prrduzeiu "Acrndiumi .. Bosne i Hercrjjovinu" 5. ODLUKA u imenovanju savjetnika u Prcdsjrd* nifvvij Republike Bosne i Hercegu vine 1!. ODLUKA D .ni i n Odluke n naknarLimu i nugmdi sudijamu purotnicimaredovnih H J M V 7. ODLUKA " postavljenju i , i j i / u l , - , i ij.dlM lEmjenama Uredbe o naknadi trokova U sudskim postupcima iO. UREDBAo prestanku primjene *L 2. i 4. Ured be o nainu formiranja cijena odreenih proiz voda i usluga U . UREDBA o dopuni Uredbe o obavezi 12. UREDBA o ratifikaciji Evropske povelje o lokal noj samoupravi 13L UREDBA oralinkudjiTrgnrinskOf ^puraiuiiut izmeu Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Malezije " ] 7 5 3 IM 13B 137 )3 225

sa20 10 30 21

351 U2 352 i'.-.' 383427

nn

. Lricmim energijom ML ODLUKA u dop unskim ^le-ifimu opslinama i gradu Sarajevu W puriodjanuar-mart I904- go dine . lo. ODLUKA u dmOeU i koritenju detaSmnna u . Saveznoj Republici Njemakoj Ifi. ODLUKA o obustavi orf izvrenja elana L utav 1, OdluV* Skupsiinr okruga Tuzla o osnivanju Filozutikog rakui W ta 17. ODLUKA O I . M od I . M " M,, lana I . stav 1. Odluko Skuptine okruga Tuzla o Defektoluskog fakulteta 13. ODLUKA o imenovanju i radu Komisije ra da vanje Odobrenja o izdavanju vrijednusnih papiru |!i. ODLUKA o izgradnji intlgisllldnog digitalnog radio-relejnog s i U. ODLUKA n visini naknade Za obavezni Zdrav stveni pregled bilju u prometu preko granice Republike Bosne i Hereegovinp 7 ODLUKA 0 prijenosu republikih prihoda $a raun opina, odnosno okruga no ratun Repu blike Bn*9-1 godine 47. ODLUKA o prestanku vaenja Odluke o visini akse TJI drianje pasn 43. ODLUKA n prestanku vaZenja Odluke o visini i nainu naplate naknade za veterinarsko-sunitarne p r e g l e d e lik ODLUKA o prestanku vuenja Odluke a visini takse za u v j e r E n j e o zdravstvenom stanju f i v o .ju u devizama

13

220

13

336 231 221 333 339 240

1313 13

1414 IG

aei341

20

35i

20

333

2?22

330400

133

n

419

ralz5126

36 36 23 33 23 23 33 36 33

419 130 439 433 431

126 131 173 178

459

430 4U461

22E

225

38 tinja: 50. ODLUKA o podnusenju zahtjeva za ulanjenje Republike Bosne i Hercegovine u Evropsku konferenciju Civilne Avijacije! lECAC] 39

461

REGISTAR "SLUBENOG U S T A R B i H " ZA l f c l i . G O D I N U &]. ODLUKA o podnoenju zubljcva *a ulanjenje Rrpubbke Bosne i Hern-&>iriiwuCEAT5(CEN T R A L EUROPEAN AIR TRAFFIC SERVI CES) - Borni knnuulc leunju u gornjem sloju eentrulne Evrope 23 52- ODLUKA o visini nuknude za izvrScni veteri nu rskn-sa ni tarn i pregled u prometu preko giunice Republike RUMLE i Hercegovino 33 53- ODLUKA o izmjena IIUI Odluke o Tisi ni naknade Z4i kuri&enjc podanika premjera i kaUnira nckrrtnina 33 6-i. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o formiiunju i:.,'ln|i: i- l-. ii i cijena cijjuruTU i -. I-.I-. prei uduviuu L prunsetu nu m\i\i' L 55. ODLUKA o izmjeiiumii i dopunama Odluke o prometu molonilh benzina, dizel-goriva | lo."-ul1" 34 50". ODLUKA o formiranju inakiprudajn ih Lijena eigurcUi i duhanskih prcrudovina u promutu nn maJo 34 57. ODLUKA o obeazuVimju Odjeljenja Oki'uJ.nog vojnpg suda - Tuzla u Si-ehi-onici 34 S > ODLUKA o obrazovanju Odjeljenju Okrunog B vojnog tuilatva - Tuzle U Srebrenici 34 53. ODLUKA o dopunskim redstvima upinama i gradu Sarajevu & perk>d Vtobar-deietrthsrf1ii.inp^d-p]'osinn(: IDJJ-I. gidine 35 G J ODLUKA o deviznim sredstvima opinama r grudu Sarajevu za period okuihar-dccembur/fifltopfld-prosinac ]$Q4. pudine 35 61. ODLUKA o podnoenju prijme za lanstvo Re publike Bosne i Hertrgu"ine u forumu M ' d i t r noi 35 62. ODLUKA o obraunu kalaslandlog prihodu od zrfnbiELa -.7 1. RJEENJE o imenovunju dekana Akudemije feHTuklh umjetnosti u Sarajevu 2. RJEENJE 0 Imenovanju Upravnrigi N&diornng odbora Graevinskog fakulteta u Sarajevu 3. RJEENJE 0 davanju Hfj)*SDoEUJ na SutlUi Javnog predozej ~Arrodronu Republike Desne i Herceguvine' 4. RJEENJE o pusUvlj^nju komandanta. nntelnik.i i lanova Runulilu'kuR U.bj civilne ZJistite o. RJEENJE o Jmennvunju dekana FukulLcLu politikih nauka u Sarajevu u". RJ LSEN JE o imenovan ju direktora Zemalja kog muzeja Bosne i Hereegovinc 7. RJEENJE o imenovanju predsjednika i clu no vu Upravnog i NadzniTliigodboza Fakultet* po:i;n kjh nauku u Salujevu R JUB&ENJE o inu^iihvunju dekana Parmaceutskofi fakulteta u E m n j c v i , 'J. RJEENJE oimunuvunju predsjedniku i tlnnoru Upravnog i Nadzornoj; udbora FurmuccUtikng fakulteta u Sarajevu 10. RJEENJE a imenmjnju sekretara Mimiuirstv obnove, izgradnje, ukoboe, saobraaju j veza 1 1 . RJEENJE o imenovanju sekrelara Minisuir5lva zdravlja 12- RJEENJE o davanju saglasnusli na cijene i i: I ; : za termoelektrane ' 13. RJEENJE o davanju suglasnosti na cijene rlektrine energije 11. RJEENJE u imenovanju sekrelara Ministar stva OrivTedc 15. R.TESENJE o imenovanju vrioca dunosti de kanu Ekonomskog Tukultein u Sarajevu 16. RJEENJE o razrjeenju i imenovanju lanova Upravnog odbora Umjetnike galerije Bosne i Hercegovine 17. RJEENJE O i mom U H OJ U sekrelara MintstarAtva za izbjeglice, rad i socijalnu zatita 13. RJEENJE o davanju -aglBimosU na cijene P T T usluga U unutranjem saobraaju IU. RJEENJE a imenovanju sekntum Ministar stva informiranja 2M RJEENJE o imenovanju prifdsjednrka Prav nog savjeu Vlude RBiH 2L RJEENJE O imenovanju predsjednika Eko nomskog uvjetu Vlade RBiH 22. RJEENJE O imenovanju &*LretlLra Ministar stva pravosua i uDrave 23. RJESEN JE o imenovanju deku na Muzifkeakademjic u Sarujevu 21. RJEENJE o imenovanju dekana Pedagoke akademije u Bihau 15. RJEENJE o razije&onju i imenovanju elana Upravnog odbora i Umjetnike gulerije Bosne i Hercegovi nr RJEENJE o imenovanju Vladine komisije za popis i procjenu ratne tete 11. RJEENJE o imenovanju direktora Orijental nog- institutu u Surujevu 2S- RJEENJE p imenovanju direktora Instituta ZA genetiko inzenjerstvo i hiutchiuJogiju u Sa rajevu 23. RJEENJE o imenevanju prcdaji'dnika i cEanovu Upravnog i Nadzornog odbora Orijentalnog instituta u Sarajevu 30. RJEENJE a imenovanju predsjednika i lano va DprUVnng i Nadzornog > > Instituta za genetiko inzrnjerstvu i biotehnologiju u Sarar

7

41 41 47 41 31 31

103 333 5-1

olia

ti 7 7 7 7

S2

101 IDI 101 102

570

u?am57C

377 307 3 3

to1 I

1t1

1 11?

11

uM ?H 13 41-:

31. RJEENJE davanju suglasnosti na osnivanje Biroa osiguranja Republike Bo*ne i Hercegovi ne 32. RJEENJE o imenovanju sekretara Ministar stva unutranjih podova 33. RJEENJE o razi'jeseiiju generalnog direktora Javnog preduzeca P T T BiH 34. RJEENJE 0 imenovanju generalnog direktora Javnog p o u z e u P T T BiH 3b, RJEENJE a razrjeenju d.^.nu Pedagoke akademije u Sarajevu 36. RJEENJE n imenovanju drknna Pedagoke akademije u Sarajevu 37. RJEENJE o razrjeenju dekanu Akademije l i kovnih Umjetnosti U Sarajevu 33. RJEENJE n imenovanju dekana Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu 39 RJEENJE 0 imenovanju dekana Rudarskogeolokog fakulteta u Tuzli 43. RJEENJE o imenovanju dekana Vise medicin ske kole u Sarajevu 11- RJEENJE o imenovanju, predr-jfdn i ka ielunovaNadzornog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Herceguvine 12. RJEENJE o imenovanju predsjedniku i lano va Nadzornog odbora Hi-i - muzeja Bo sne I Hercegovine 43. RJEENJE imenovanju predbjednika i lano va Nadzurnog odbora Muzeja knjievnosti i poKtriine umjetnosti Bosne i Hercegovine 44. RJEENJE 0 imenovanju predsjednika . lano va Nadzornog odbora Umjetnike galerije Bosne i Hercegovine 43. rVEENJEo imenovanju pn?dsjcdniku i lanora Upravnog i Nadzornog odbora Poljoprivred nog Tok ultela u Sarajevu 40. RJEENJE o imenovanju predsjednika i elano-' va Upravnog l Nadzornog odbora Veterinarskog fakulteta u Sarajevu IT F-JiSENJE HI imenovanju predsjednika i lano:: .Ufravnog i Nadzornog odbora Vilu? m ediciji! u . .ni

7 7 3 9 9 U 9 9 9 !J 0 9 9 9 9 9 9

102 102 120 133 131 139 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 140

8

REGISTAR "SLUBENOG L I S T A K l J i f T ZA 1394. G O D I N U 4h. RjF^ENJELiLmii"ni^ujuljnoY'iEk'iliHiin'kiig savjeta Vlade RBill 43. RJEENJE a razrjeenju direktora, logistiara i povjerenikH Logistikih autoru *a humunilurhU pomo i rkubdljVvunje rianoViu&Lra M - RJEENJE n imenovanju predsjednika i lano v a Upravnog i Nadiomog odhnra Aknderniju scenskih umjeLnoFiti u Sarajevu 61. RJEENJE n knen*ta*dai dekana Ytae ekonom ske kole u Bihau 62. RJEENJE n razrjeenju dekanu Cradevinskog fakulteta u Sarajevu 63. RJEENJE o imenovanju drkana Graevin skog fakultela uSaruji'm 34. RJEENJE u davanju saglumnatl na cijene elrktlirnc cneigijro 199 L godini 55. RJEENJE n davanju saglur*nnsuj na cijene ugiju za termoelektrane u 3TOJ.godini 56. RJEENJE i i imenovanju delegati Republike Bnnnc i Hercegovine u Medunarndoc^n uredu 7A zaraze sa sjeditem u Parizu 57. RJEENJE rt Imenovanju suknlara Ministarstva vanjskih poslova M . RJEENJE I I imenovanju dekana Veterinarskog fakultetu u Sarajevu 63. RJEENJE 0 imenovanju de-kanu Ekonomskog fakulteta u Brkam GO. RJEENJE" Lmenovnnju dekanu Viie tehnike kole u Bihau 61. RJEENJE razrjeenju direktora Zavoda za specijalnu obrazovanje i vs^pLumje djetr Saraje vo Ti?. RJEENJE D imenovanju direktora Zavoda za .specijalno oblUzOvanjO i vaspitunje djece Saraje vo 'i3. RJEENJE ft imenovanju predsjednika i lano va Nadzornog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hcn.-'gcivinc b'4. RJEENJE ft imenovanju, predsjedniku i lano va, Upravnog od bora i Nadzornog odbora umar skog fakultoU* u Sarajevu 65. RJEENJE o i m e n o v a n j u predsjednika i lano va L'pruvnopj odbora i Nadzornog odbora P"-diigo.6keakudcmiie u Sarajevu 66. RJEENJE a imenovanju direktora Javnog preduzcca-AJR BOSMA' Sarajevo 67. RJEENJE o imenovanju dekana Pcduroske akademije u Zenici 68. RJEENJE o imenovanju pred-jednika iOlanova Upravnog i Nadf.unng odbora Pedagoke akademije u Zenici 69. RJEENJE o razrjeenju i imenovanju ilana Upravnog odbura Zemaljskog muzeja Busne i Hercegovine 70. RJEENJE n razrjeenju predsjednika Uprav nog odbora Umjetniku galerye Bosne i Ilereen gnvine 71. RJEENJE u imenovanju: predsjednika Uprav n o g odbora Umjetnikc galerije Rosne i Herce govine 72. RJEENJE u imenovanju U prav nog odbora Za voda za. Z o s t i l U zdravlja s t u d e n a t a UniverZi leta u Sarajevu 73. RJEENJE o imenovnriju direk i,-, Zakida za , zasiti tu zdravlja studena ta Un iverziteoa u Sara jevu 74. RJEENJE a razrjeenju i imenovanju pred sjednika Nadzornog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 76. RJEENJE o rnirjesvnju i imenovanju pred sjednika i lanova Upravnog odbora Dr Javne bolnice "Sarajevo u Sarajevu11

9 9 0 !> 9 1 U U 11 14 ]i 11 11 14 14 14 14 11 14 11 14 14 1G 16 16 16 19 '21 41 41 41 42 49

42 4t79 m 241 241 41 ?41 241 14J 241 242 942 242 242 212 233 268 269 269 341 461

76r RJEENJE o imenuvanju predsjednika i lano va Upinvnrtp i Nodzumog odbora Inutituta t a j r i i k u Sarajevu 7 7 . R J E E N J E 0 imenovanju direktora Kinoteke Bosnp i Hercegovine 78. R J E E N J E O imenovanju predsj^lnika i lano va Upravnog odbora Kinoteke Bosne i Herceguvine 79. RJEENJE u davanju saglaunosti na PEan orga niziranja i djelovanja Slube drutvenog knjiga vodstva Bosne i Hercegovine u ratu 30. RJEENJE o rasporedu deviznih >redstavu opinama iz tekue devizne r e z e r v e l u period! Jul i-septem bar/s rpunj-nijan 1994. gr-dine 81. RJESENHFEO imenovanju predsjedniku i t W * > V.J Upravnng odboru Ekonomskog iukulteta u Sarajevu 82. RJEENJE o ruzrjeenju komandantu Repullliekog stubu civilne zatite 33. RJEENJE o razrjeenju direktora Umjetnike galerije Bosne i Hercegovine 84. R J E E N J E u imenovanju direktoru Umjet nike gahirije Bosnu i Hercegovine. 85. RJEENJE 0 razrjeenju dekana Filozofskog fakulteta U Sarajevu 8ti. RJEENJE o imenovanju dekana Filozofskog luku! teta u Sarajevu 87. RJEENJE u razrjeenju dekana Poljoprivrednirgfakulleta u Sarajevu 83. R J E E N J E o imenovanju dekana Poljoprivreda mig fakulteta u Sarajevu BO. RJEENJE o imenovanju dekana Arhitekton skog fakulteta u Sarajevu 90. RJEENJE o postavljenju pomonika ministra finunstju financija 91. RJEENJE n imenovanju dekana umarskog fakulteta U Sorajevl] 92. RJEENJE o imenovanju dukana Pravnog fa kulteta u Sarajevu 93. RJEENJE D imenovanju prrdsjednika i lano va Upravnog i Nadzornog ojJboru Prirodno-ma! - n . i t ; fakultetn U Sarajevu 94 RJEENJE o postavljenju pomonika ministra zdravstva 95. RJEENJE o imenovanju predsjednika, zamje nika predsjednika i Clunuvu Komiteta surad n j u sa Ujedinjenim nacijama 96. RJEENJE; o davanju glasnosti nn cijene usluga u unutranjem PTT saobraaja 97. RJEENJE o davanju saglasnosti na cijene ra dio i televizijske pretplate 93. RJEENJE odavanju suglasnosti na P Lan orga niziranja i djelovanju Dravnog meteorolokog UlVOda u rutu 99. RJEENJE o razrjeenju lanova Republikog slaba civi] ne zatite L POSLOVNIK Vlade Republiku Bosne i Hercego vine r. SAOPTEfJJE o visini plate za m j e s e c au gust/kolovoz 1994. godine 2. SAOFTENJE u vitini plau> ia mjesec septem' i i : - . : - '' i godine 3. SAOPSTENJE u visini plate za mjesec oktohur/listopod 1994. efldine 4. SAOPTENJE o visini plate za mjesec novem bar/studeni 1334. godine fi. SAOPTENJE o n n i plete ia mjesec dtcarnoftr/pro?inac 1!194. godine

21 24 24 26 28

419 420 (20 130 101

49030 3(J;|[f

436 6 496

32Bia

8732

519 513 319 SfiU SS6 067

'1

33 33 33

S67 M7 sn 371

34 37 3T

Ml 816

12 462 367 33 34 B6T 673 616

RF.filSTAR SLUBENOiG L I S T A R R i H " ZA 1994. G O D I N U M I N I S T A R S T V O OlIKRANK - M I NI SI A l i ST VO OJIRANK 1. PRAVILNIK ii smetnjama zu izdavanje putnih iSpfafa vojnim obveznicima ZU vrijeme ratnog slanja ili neposredne lame opasnosti 6 82 1. PRAVILNIK o nainu voenja evidencije o pri' javi i odjavi huvnvku stranaca kuji imaju status pripadnika Oruanih !^n;i);Li Republike Brisni: i Hercegovine za Vrijeme ratnog stanja 14 242 3. PRAVILNIK u izmjenama i dopunama Pravil nika o vojnoj disciplini 29 463 4- PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravil nika o ulovi ma za obavljanje poslova nu unilavunju neoksploriirjinih ubnjnih -n;dsEuvu # 1 507 5. PRAVILNIK o priznanjima u oruanim snaga ma Republike Bosne i Hercegovine. 32 hl!f G. PRAVILNIK o priznanjima i stimulativni mjerama u Oruanim snagama Republike Bo sne i Hercegovine 37 li 17 1 . UPUTSTVO o.zakupu poslovnih prostorija Ar mije Republike Rosne i Hercegovine 27 4-15 prihodu, nainu uplaivanju i nainu obavjeta vanja korisnika tih prihrhu 3b" MINISTARSTVO PRAVOSUA ! UPRAVU 1 R J E E N J E u iunkeiji Ocninnog sudu Kiinjie u Musl-nru kao Vieg suilu za Juhlumcu, Konjjc i Prozor 2. RJEENJE o Iunkeiji O-novnog javnop tuilatvu Konjic u MosUiru kuo Vieg javnog tuilatva za Jablaric^, Konjici Pi-uzur 3. RJEENJE i funkciji Osnovnog sudu Konjic u Mos-taru kao Vieg -sudu za preki-Snje zu Jublunieu. Konjic i Prozor -1. RJEENJE o stu|hunju na snagu kutustra nei L n ' l i i i n i . I L I ka tu tursku op&tinu Kroljcvoe opstine Visoku 5. RHTEENJE o funkciji Vrcgsuda uSaraicvu iz prvostepene nadlenosti u krivinoj ohhiSll suenja za podmje Okruga Corade C R J E E N J E o funkciji Visegjavnog tuilatva u aiajevu u krivinom poslupku za podruje Okruga Gura ide 7. R . I E E N . I E n vrSerju runfccije Vieg suda za prekraje u Mostaru za podruje op-;lina: iItfa, apljina, Oitluk, Gacko, Grude, iroki Bri jeg, Ljubi nje, Ljuhufiki, Mostar. Neum, Nevesinje, PosuSje, Stolac i Trebinje 1. UPUTSTVO o nainu iada organu oprave i pravosudnih organa na otkrivanju uinilaca i ntkrivunj" j obezbjudfnju tragova l predmeta, kao i na prikupljanju obavjetenju u vezi sa krivinim djelima genocidu i ratnih zloina M I N I S T A R S T V O PRAVDE 19 311 I. UPUTSTVO zu provi-donjo Uredbe sa zakon skom snujem o amnestiji 21 1 . PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravil nika 0 unifurmi i oznakama zvanju pripadniku strae u kazneno-popravnim organ izacijama 25 2. PRAVILNIK 0 izmjenama i dopunama Pravil niku n slubenim Legitimacijama piipadnlka sUaze u kuznenu-popiuvnim organizacijama 25MINISTARSTVO PRIVREDE

2 2 2 7 7 7

li l\ r 101 10' Ift

M i N I S T A R S T VO H N A J V S 11A

- MINISTARSTVO F I N A N C I J A

1. RJEENJE o uslnvima pod kojim preuzeu mogu dio prihoda ostvarivati u -lianirn sredsti'ilnu plaanja i robe i usluge koje se JU: mngu prodavati i kupovali za sirana sredstva plaiuuja 1. NAREDBA o izmjenama Naredbe o listovima i nueinu n uplate, ruspoluga nju i plua nju gotovim novcem 2. NAREDBA o uplalnim raunima deviznih pri hoda republikoj? budzela. nainu uplaivanja tih prihoda i izvjetavai>ja Mini^tarstv.iliiiondju - Min isturstva finunsiju 3. NAREDBA u iz mjenumu i dupu numa Naredbe o "platnim raunima deviznih prihoda repu blikog budeta, nainu uplaivanja tih prihoda i izvjetavanja Ministarstva financija - Mini starstva finunsija 3. NAREDBA o "platnim raunima deviznih, pri hoda bu?eTfl, nainu uplaivanja tih prihoda i izvjetavanja Ministarstvu nnan^ijurMinistarstva financija EL NAREDRA o "slovima i nainu naplate, raspo laganja i plaanja poto v\m novcem 1 . PRAVILNIK o dopunama Pmvilniku u sadri ni konta u kori trom planu 2. PRAVILNIK o dopunama Pmvilniku o sadri ni konta u kontnom planu 1 . U P U T S T V O o nainu evidentiranju i uslnvima raspolaganja sredstvima nn deviznim rutu ni inu otvorenim za potrebe Republike Bosne i Heree govlne 2. UPUTSTVO o nainu voenja evidencija, kon trole i uplate poreza za potrebe odbrane i obnove Republike Bosne i Hercegovine 3, UPUTSTVO o nainu [iuaiisiranja drutvenih djelatnosti 4, UPUTSTVO o raunima za uplatu dinarskih hudetskih prihodu, nainu uplaivanju i nainu I',ILJ' :I:IV'UII,I ki:riMiik:i Lili pribonlu 6. UPUTSTVO o primjeni republikih propita u postupku ubmunu i nupluti dabina i postupku prijavljivanja i kontrole roba G. UPUTSTVO ofinunsiranju potreba Armije Re publike Bosne i Hercegovino iz dijela repu blikih prihodu koji se ustupaju okrui ma 7. UPUTSTVO o izmjenama i dopunama Uputsiva o raunima za uplatu dinarskih budetskihL

10

1 7

29 9

464 1-13

17

27i

3 2 621

3G 594 3G 5 9 5 1 l l - l 3 4 571

1 . NAREDBA o dozvoli stavljanja u promet odreenih vrsta sjemena u 1994. godini 3 2. NAREDBA u penridinim pregledima etalonai mjerila 4 3- NAREDBA da se humanitarnim organizacija ma zabranjuje i'mjeStailje, iznoenje predmeta, roba i drugih proizvoda, koji ne spadaju U lini prtlfuggraana sa teritorije Republike Bosne i Hereegovine 14 1 PRAVILNIK o provoenju umskog reda u sumama u dravnom vfasnrstvu # 2. PRAVILNIK o zadacima i nainu obavljanja dunosti uvanja suma, nainu odijevanja i oz nakama, te obliku i sadraju legitimacije uvara uma K 3. PRAVILNIK o sadraju i izdavanju otpremnog iskuza za drvo 1 1 MINISTARSTVO VANJSKR T R G O V I N E

i 4 9 27 34 36

-1 47 144

572 696

1. NAREDBA o spisku roba iji je u Voz slobodan (LB) i po osnovu dozvoie (D)

REGISTAR "SLUBENOG L I S T A R B i H " ZA 1334. G O D I N U ||. NAREDBA u usklaivanju mjesenih novanih iznosu osnovnog obozbji-denja, purodifnog do datka, dodatka za njegu i pomcf dnip/ug lica. Stalnog obezbjeenja i l7.UzL-t[iogobezhjidcnjo 1 1 L2. NAREDBA o usklaivanju mjesenih novanih Izjnaa primanja civilnih rtava rala od L fe bruara 1994. godine 0 U NAREDBA u usklaivanju iznosa dodatka na djecu 9 14. NAREDBA u usklaivanju iznosa dodfitku no djecu 9 15. NAREDBA u usklaivanju mjesenih novanih iznosa primanja civilnih rtava rala od L aprilu 1394. godine 13 IC NAREDBA o usklaivanju iznosit dmlaika na djecu 14 17. NAREDBA o usklaivanju mjesenih novanih iznosa line invalidnina, porodine invalidnine i uveane porodine invalidnine, dodatka U njegu i pomo od sirane drugog lica i ortopedskog dodatka 14 13. NAREDBA u usklaivanju mjesenih novanih iznosa invalidskog dodatku, dodatka zu njegu i pomo drugog Lio i dodatka na djecu 14 19. NAREDBA o uskladivunju mjesenih novanih iznosa osnovnog ubcrhjfdenja, porodinog do datka, dodatka za njegu i pomo drugog lica, obezbjeenja i iUzelnogobezbjeenja 14

M I N I S T A R S T V O T R G O V I NR 1 NAREDBA " spisku ruhu iji je u m i slntHjdan

113

tl.m

20h

302 577

143 ]43 143 228 243

I . UPlT STVOo nainu i postupku izdavanjaodabienja a u v cdiiitlcriLh proizvod* 35

M I N I S T A R S T V O V A N J S K I H POSLOVA M I N I S T A R S T V O I N O Z f i M N I H POSLOVA !. UFUTSTVO a komunicira nju i suradnji drla,*' nlh organu i diplomatsko-kunzulurnih prcdtUwamtn Rcpublike Bosne i Hercegovine u iilOstrunstVU 2, UPOTSTVO o zapoljavanju rudnika u ipfoniutsko-konzularnim predstavnitvima Repu blike Bosne i Hercegovine M I N I S T A R S T V O UNUTRANJIH POSLOVA M I N I S T A R S T VO U N U T A R N J I H POSLOVA J. PRAVILNIK c izmjenama Pravilnika o regi straciji *uila 2. PRAVILNIJI o izmjeni Pravilnika u obrascu VOzuke doJVUle M I N I S T A R S T V O XA I Z R J K G U C B , R A D I SOCUALNL' / A f i T l T U 1. NAREDBA 0 usklaivanju mjesenih novanih iznosu osnovnog obezbjeenja. porodinog do datka, dodatka zu njegu i pomo drugog lica, stalnog obezbjeenja i izuzetnog obezbjeenja 2. NAREDBA o usklaivanju mjesenih novanih iznosa invalidskog dodatka, dodatka za n.i-e." i i. n - i dudaiku na djecu 3. NAREDBA 0 usklaivanju mjesenih novanih iznosa lini invalidnine, porodine invnlidnine i uveane porodine invalidnine, dodatka za njegu i pomo od strane drugog Ika i nrinpedskug oacka I. NAREDBA o usklaivanju mjesenih novanih iznosa, prirnnnja civilnih irtnva rata od L no vembra 1903, godine 5. NAREDBA o uskladi vanju mjesenih novanih iznosa primanja civilnih rtava rata. od 1. decembra 13*13. godine Li. NAREDBA 0 usklaivanju mjesenih novanih iznosa line invalidnine, porodine invalidnine \ uveane porodine in vali d ni flC, dodatka za njegu i pomo od strane drugog lica i ortopedakug dodatku 7. NAREDBA o usklaivanju mjesenih novanih iznosa osnovnog obezbjeenja. porodinog do datka, dodatka zu njegu i pomni drugog licu, stalnog obezbjeenja i izuzetnog obeibjedenju . NAREDBA o usklaivanju mjesenih novanih iznosa invalidskog dodatka, dodatka za njegu i pomo drugog lica i dodatka na djecu 9. NAREDBA usklaivanju mjesenih novanih iznosa Jicnc invalidnine, porodine invalidnine i uveane porodine invalidninu, dodatka za nji'gu i pomo od strane drugog lica i ortopedskog dodatka 10. NAREDBA 0 usklaivanju mjesenih novanih iznosa invalidskug dodatka, dodatka za njegu i pumuc drugog lica i dodatka na djecu 20 37 387 b'IS ,

2 11

21 loli

243 244

244

M I N I S T A R S T V O ZA I Z B J E G L I C E l SOCIJALNU P O L I T I K U 1. UPIJTSTVChza primjenu Odluke oniluhuunju od pladnja odreenih komunalnih iL-luga 2. UPUTSTVO u popisu t voenju osnovne i cen tralne evidencije raseljenih lica, izbjeglica i izb jeglica Republike Busne i Hercegovine 3. UPUTSTVO o voenju knjiga slubene eviden cije i obrascu legitimacije raseljenih ItCA i izbje gli 4. UPUTSTVO o uvjetima i nainu organiziranog povratka izbjeglica Republike Bosne i Hercego vine n* svoja prebivalita 5. UFU'iaTVOo uvjetima i nainu organiziranog povratka raseljenih lica nu ^voja prebivalita G. UPUTSTVO o ki-iterijimu j normativima za smjetaj raseljenih lica i izbjeglicu u prihvatne centre i kolektivne smjetaje 1, NAREDBA n usklaivanju mjesenih novanih iznosa primanja civilnih lrlava rata od 1. jula 1994. godine i NAREDBA u usklaivanju iznosa dodatka na djecu 3. NAREDBA o usklaivanju iznosa dodatka na djecu 1. NAREDBA o usklaivanju mjesenih novanih iznosa primanja civilnih rtava tubi od 1- jula 1994. godine" 5. NAREDBA a usklaivanju mjesenih novanih iznosa primanja civilnih IrtaVa rala od 1. avgusta 1994, godine . NAREDBA o usklaivanju iJiosa dodatka na o djecu 7. NAREDBA o uskludivanju mjesenih novanih, iznosa primanja civilnih Irvasa rata od 1- okto bra ITKU. godine 21 22 Ti 31 31 31 3H4 40T 409 507 612 Kili

4 4

44% Jfi

4 G U *

4" H2 93

6

83

27 27 32 32 32 37 37

448 449 622 o'l'i 522 Glfj Glfi

6 K

! 93

9 9

U3 143

REGISTAR" S L U t B E N O G L I S T A R B i H " ZA 1994. G O D I N U M l NI STARETVO DB R A 7 X 1 V ANJ A, N A U K E , K U L T U H t i I SPORTA f. PRAVILNIK a sa Ari: iju i nainu voenja ulazne i izlazne knjige, knjige inventara, knjigl! pnfclona, kartoteke, i lototckL' muzejskog materijala 2 PRAVILNIK o ustavima za osnivanje i poetak obavljanja djelatnosti muzej i galeriju. 3. PRAVILNIK o polaganju strunog ispila i u strunom ufiflvrftavariju nastavniku, strunih saradnika i suradnika osnovnih i srednjih skula 1. PRAVILNIK o ocjenjivanju rada-islianju zvan ja naslovni ka, strunih saradnikii i sa rudni ka u osnovnim i srednjim kolama i domovima uenike 5. PRAVILNIK 0 izmjenama i dopunama Pravil ni ka nai n u voenja dokiiJiitilLacije i evidenci je i o sarzuju iluke knjiile u Skalama za osnovnu obrazovanje i vasp iuinjc G. PRAVILNIK 0 izmjenama i dopunama Pravil nika u dokumenliieiji i evidenciji usrcdnjnj $ko|i 7. PRAVILNIK 0 dokumentaciji i evidenciji U odr jidjenjima i u dopunsku nastavu koja se organi zira za djecU dri.ivljan.i Republike Rosne i Hercegovine u inozemstvu 1. SPISAK verifikovanih srednjih kola upisanihr

MINISTARSTVO OBNOVE, 1 / G U A U N j l O K O L I C E , SAOBRAAJA ! VfcZA 1. NAREDBA o vuzduinijn. putovima 1. NAREDBA o j?runinim koridorima

10 20 42

M I N I ST ARST VO l ' R O S U i R N O ' \ UREENJA, RESURSA 1 Z A S t l f E O K O L I O : I . SPISAK gntovlh lijekova zaupnirebu u veterini za ije je stavljanje u promet brani uveia u Repjihlikti Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorije Republike Bosnu i Her cegovine svinja, proizvodu, sirovina i otpadak,i o-l svi nj, i * Repuhl ike Hrvatske

45

19 1S

UGh 30G

21IP

3oo 305 334 4H

30 30 3u

456 497

u Registar srednjih kola I . NAREDBA o izvravanju prioritetnih poslova i zadataka Pedagnske slube u Republici Bosni i Hercegovini za Ikolsku 1004/05. podnio I . U P U T S T V O 0 iinSgojno-obrazuvnnm radu predkolskih ustanova* osnovnih i srednjih sfcoln za vrijeme ratnog stanja

21

32

M l NI S T A R S T V O /_ D l i A V U A L NAREDBA n odreivanju zdravstvene uslunOVe u kojoj e se izvravali mjera heubjunosU ohaveznug psihijulrimskog lijeenja za podruje okiugaTuzlu 2. NAREDBA u odredi van ju zdiavsn^ne usujinve u kojuj e se izvravati mjera bezbjednosti Oba veznog psihijatrijskog lijeenja ?a podruje okruga imenica 3. NAREDBA 0 visini i nainu plaanja naknude za pokrivanje trokova uurdivunja adrov^venc ispravnosti ilvolnlh numirnica i predmeta opMe upotrebe koji se uvoze 4. NAREDBA 0 prijemu i distrubieiji lijekova iz humanitarne pomoi 5. NAREDBA 0 programu ubuveonih im u M i l i c i j a stanovnitva protiv zaraznih bolesti U ]ili!4godini 1. PRAVILNIK o n a i n u i postupku upuivanja pripadniku oruanih snaga na lijeenje u mostranstvo . M I N I S T A R S T V O E N E R G E T I K E 1 INDUSTRIJE 1. PRAVILNIK o odredivanj u vrsto mjeri la za koja je obavezno ispitivanje tipa i pregled mjerila 2. PRAVILNIK o odreivanju radnih ctalona i mjerilu iji se pregled moZe povjeriti podu zeima i drugim pravnim licima 1. UPUTSTVO u nainu. pregledu mjerilu 2- UPUTSTVO nainu nu koji Zavod povjerava, pregled radnih etalono 1 mjerila poduzeima i drugim pravnim licima 3. UPUTSTVO o naftnu na koji se ispituje tip mjerila 20 20 20 20 20 i 372 374 37S 377 377

DJ2

o

125

3C

597

^

l2fi

UI'iiAVA /.A ( i L O D E I S K E 1 IMOVINSKO-PRAVNT: POSLOVE R E P U B L I K E ROSNK 1 H E R C E G O V I N E 1. UPUTSTVO O popisu, obczlijecuju L evinlenciji naputenih stambenih zgrada i stanova u svoji ni graana

1" H 17

271 274

1

J

l

SAV.IE I Z A MEUNARODNO SAHAHNJU 275 415 O K R U G SARAJEVO I. STATUT Okruga Sarajevo 1. ODLUKA o obrazovanju Predsjednitva Okru ga Sarajevo 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika Skupti ne Okruga Sarajevo 3. ODLUKA o imenovanju predsjednika Izvrsnop odbora Okruga Saraje.vu 4. ODLUKA o imenovanju sekretaru Skuptine Okruga Sarajevo 5. ODLUKA o imenovanju dopredsjednika IzvrSnop odbora OkriLga Sarajevo R. ODLUKA o imenovanju sekretara Okrunog sekretarijata drutvenih djelatnosti Okruga Sa rajevo I . PtiSLOVNlK Savjeta zu meunarodnu soradnju

30 30^

oO .13

REGISTAR "SLUBENOG L I S T A R B i H ' ZA 1994. G O D I N U 7 ODLUKA o Imenovanju sekretaru Okru/nng sekretarijata privrede Okruga Sarajevu B. ODLUKA O imenovanju Zamjeniku sekretara Okrutnog sekretarijatu finansiju. radnih odno sa, pravosua i uprave Okruga Sarajeva C ODLUKA imuTiovariju ziimjcnih.i sekretara j Okrunog F c k r v U i r i j a l a privrede Oktn^ii Sara jevo su sjeditem u Visokom 10. O D L U K A n Irntnavanju doprehjodnika Izvrsnog ndl.oru Okruga Sarajevo H logistiku sa ajediilunu V i n k o m 11. ODLUKA u imenuvunju sekretara Okrutnog sekrr-UJiijala ftnansija,' radnih odnosu, p r a v n 5uila i uprave Okruga Surajavo s a - j m h s L e m u Vimkoni 17- ODLUKA n imcmivanju r-ui >j.i tika sekretara Ohruzmtg scklXUiripi[Artr'U-^Evcnihdjelatnu*Lr Okrugu Sarajevu tu srodi i.ein u Visokom 13. O D L U K A o imenovanju dopredsjednika Izvrirnip odboru Okruga Surujcvo zfl podruja Visnkc i Brezanttkc regije M I sjcdil r i l U Viso kom l i O D L U K A o osnivanju OsnovnOJJ javnog tuila t i ta M podruje Optinc (Nova If. ODLUKA o iK.mvan)u Osnovnog suda za po druje OpMinc Olovi. 16. ODLUKA n humanitarnim organi zueijn ma kuji' su uktiene na podruju Okruga Sarsuevo, a po sebnu u gradu Sarajevu, zabranjuje se izmjelanj*-iznoenje predmeta. roba i drugih proizvoda koji ne spadaju u lini prtljag sa po druju Okruga Sarajevo 17. ODLUKAo jedinstvenom nainu ustupanja, k o ritenja i zat ite poslovnih prostoru i krilenjumima za davanju u zakup poslovnih prusUua u udovima raut i neposrednu ratne opmvrifli w podruju Okrugli SurujevO 1R. ODLUKA o osnivanju i nadlenostima opstinskih se k retariga ln z n borako-invulidsk u zatitu iprviitcen tekst) IT 10. ODLUKA o odreivanju sjediSui Osnovnogjuvnog tuilatva Kiseljak u mjestu Eojniea 2T 20. O D L U K A u razrjeenju dopredsjednika Izvrsnog odbora okruga Sainjevo JT 21. ODLUKA odavanju suglasnosti nu maloprodiijtkt cijene tjijjtenine 22. ODLUKA o davanju sagtusnosli na maloprodaj ne cijene hljeba ST '13. ODLUKA o ndulvrenju prioritetnog snabdije vanja elektrinom energijom puruplegiurima 36 1. NAREDBA o dostavljanju tjenovnika radi evi dentiranja odnosno ovjere u okrugu Sarajeva 36 2. NAREDBA o davanju suglasnosti na cijene Oilredonih proizvoda i uslugu na podruju okru ga Saruievo 2Gr

31

31

3fi

6 ODLUKA u ukidanju Odluke o m j e r a m a za po kretanje postupka pretvaramadnjilvene u dru ge o b l i k e s v o j i n e , k o j u j e donijela Vlada Republike Bosne i Hercegovine i. ODLUKA o Ukidanju f h i hTemonOg cjenovnika odreenih t.lekomuniliucionih usluga Javnog prcduzeea PTT senbraaja Bosne i Hercegovine 7. ODLUKA o utvrivanju da odredbe lana 5. HL L i 2. Uredbi! s a zakonskom snagom o primjeni Zukuna o prekrajimo za vrijeme neposredne mine opasnosti i l i ZO vrijeme ratnog slanja ("Slubeni li^t RBiH", b r 6/02, 12/02 i 21/92) prestaju du vae ft. ODLUKA 0 utvrivanju du odredi"- lana C JJL L i t- iJredbe *fl j a l i m ^ k a m snugvm o primjeni Zakona n j u v n u m t u j i l u ^ l v u za viijeme nepusn-lne ratne opasnosti i l i za vrijeme ratnog s u m j u ("Slubeni list JtBiH", br. G/92. 0/U2 i 21/02) prestaju da vaze 9. ODLUKAo utvrivanju daje Odluka o obustavi priliva raseljen ih lica na podruju npstinellidza, kuju je 2. 1IJ 1003. godine donijelo Predsjcdn l i t v o Skuptine optinc Ilida. U v r i j e m e valcnjabibi u nesaglasnosti sa Usta>Um i zakoitihm

4 1

AT 63

6

H

36

3fl

G

84

rsr.

n

0

M

u

00461

10. ODLUKA v ponitavanju Odluke kojom >e 14. ivgusta-koluvoza fOOhl. godine u Livnu pro glaena Hrvjtsku Republika Herceg-Bosna 11. ODLUKA u utvrivanju rta odredbe elana & L I K . Uredbi: sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o redovnim s u d o v i m a za vrijeme nepo sredne r a t n e o p a s n o s t i i l i l a vrijeme ratnog t U n j * (-Shi'bem list RBiH". br 0/02, U / 9 2 i 21/SJ2)prestaju davale 12. ODLUKA " ibkidanju Odluke o obustavljanju uljeg prijema izbjeglih i raseljenih lica u opstinl jblanica, broj r>S3/03 koju je 0. 10. 1003, godiM odnijelo Ratno predsjednitvo Skuptine opslineJablaniea !-! ODLUKA o okidanju Odluke o preuzimanju " i ' i v.i. obaveZrt i odgovornosti OpStLne VogosCa u i l o v i m a neposredne ratne opasnosti na cje lokupnoj teritoriji 34. ODLUKA n ukidanju Odluke o organizovonju preuzeta, u s l e n o v H i drugih pruvnih lica U vrijeme ratnug slanja. ku|U je]0.&. 1002. godine donijela Vlada Repubhke Bosne i Hercegovine 15. ODLUKA 0 ukidanju Odluke o Ubezbjeenju sredstava z a n a b a v k u matcrijulno-tehnikih sredstava za potrebe oruanih sruga Republike Bosne i Hercrgnvine od 13. a 1993- godine i Naredbe o privremenoj zabrani toenja alkohol nih piro, od 6, U . I ' ' - , godine donesenih od S t r a n e Predsjednitva Skuptine opirne Zenica1 1 1

6

66

&

8fi

B

36

451461

7

110

162457

7

110

076339

ali

7

IH

U S T A V N I SUD ROSNE I HERCEGOVI NK 1. ODLUKA O izmjenama i dopunama, Poslovnika Ustavnog suda D- pristaju da vaze 1. ODLUKA o utvrivanju da odredba lana 21. V " ' stav 1. toka &. Zakona o udvokatuh r^luiheni Jisl SRBiH", br. ril/oOi 27/01), prestaje da vai 4. ODLUKA o ponitavanju Odluke tzv. Ustavot vorne skuptine o obrazovanju Autonomne pakrajine Zapadna Busna, donesena 37, Li 1093. godine u Velikoj Kladusi i drugi op&tiukti done seni nfl usnovu ove odluker fl

IH. ODLUKA o Utvrivanju odredbe (lana 16. atav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o pravu na izuzetnu penziju za vryeme ratnog stanja d& nljC U saglasnosli sa UstnVom RBiH l 7 ODLUKA o ukidanju Dnguvorao uslovima na bavke, unosa, uvoza i distribucije roba u grad Sarajeva, knjrg su 1. H. 1003. godine zakljuili Ministarstvo robnog prometa. Ministarstvo n nansija - Devizni inspekloral. Centar alulhi beibjetKcli Sarajiv^ SluTba drutvenog knji govodstva Bosne i Herctguvine . Futansijskn pollcrja. Carinika uprava Surajevn l Izvrfni od' bor graa Sarajevar

&

136

10

174

18. ODLUKA o utvrivanju da odredba elana [L Uredbe 3 a zakonskom snagom o provoenju odluke republikog referenduma ("Slubeni l l i t RBIH", broj 3/93) i Odluka o utvrivanju preienteksta Ustava Republike Bosne I Hrrcegpvine na Precr&cerum tekstom Ustava

REGISTAR SLUBENOG LISTA RBUT ZA koji je np-n sastavni din ("Slubeni li-st KBiH". broj 5/1)3). pf osmju da vae 19- Odluku i , utvrivanju odiedbe lana ,Y1 stav 7. Zakunu U rkh^niprijidtiji l.'Slujboni list RBiH", bruj 12/S7-preieni leL.t i 3S/ail| u dijelu koji . plai: "ali ne | isteku u s i i m gujinu ud dunu m pruvetnalnocti rjeenja o eksproprijaciji", pivslaje da vazi 20. ODLUKA Ibijunju prijedloga Privatnog pre ln ."i ' .i "PITS" Sarajevo zu ucjenjivanje u s t u v n i i ' i drtdaW lunu 1 L do 1G. Zakona u sLuvljanju lijekova u promet CSlu-licni list SFRJ", bruj 13/Kli 1 "SJuMicni l i i i RBiH", bruj S/031, kuji je prcu nit i r. 11 ',|M,. sc kao republiki zakon Urcdbum hJi ziikunskom snagom n preuzimanju i p rimjiinji vanju sanjani h zakona koji se u Bo rni i H i r ^ i j u i n i primjenjuju kao republiki zakoni ("Slubeni l i - I RUiH", broj 2/D2) 2L ODLUKA u ukictmiu odredbi i lana 2-i. Odluke odavanju na kurionjo stanova na kojima opstina Stari grad Sarajevu ima pravni raspolacanja, ta vrip-nve rala i neposredne ratne opasnosti ("Slubene mnom- grudu Sarajeva", broj 3/93) 22 ODLUKA utvrivanju da Naredba Kriznog Maba Optlin* Tuzla od 1K. fi. |!H12. gnlinc i Tumpernjr Nsn-don- K r i " H f i Kate Opsunc T n zla broj 01/1 -T'z I /02 od 12. 7. 19M_ gDdhaa, u vrijeme vaenja, nisu bili u saglasmiati sa U d a rom Republike B uviEu>.ccn;jmaioujfiPvii]-ii[rsti u Slubi, kojLgje^o. |. 1903. godine donio generalni direktor Sluiic drUElvenng knjigovodstva BiH Centrala Saraje vo 21 9. ODLUKA o ponitavanju Odluke o dopunama Odluke 0 ostvarivanju vitalnih javnih gradskih funkcija U ratnim uslovUim od 12. maja [004. godine, koju je donijelo Predsjednitvo Skuptine i'pMmt Zenica ("Slubene nonne optlne Zenica', broj 2/94| 2fi 30. ODLUKA o ukidanju Odluka o utvrivanju iz vornih prihoda hudlela tprunfuita) okruga T u zla TH 11)03. godinu, koju je donijela Skuptina okruga Turl*2 i - 1004. godine ("Slubeni gLanik okrugu Tuzla", bmj 3/94) 25 31. ODLUKA O Ukidanju Odluka o tarifama republikih) okrunih administrativnih takse i tak ve za rad republikih i okrunih organa upiUVe

VAHOONA RANKA BOSNE 1 HERC EHO V I N E 421 1. ODLUKA o povlaenju izoplimju novanih bo nova U apoenima od 10, Ifl), nO, JOD i rrfhl dlnilm 2. ODLUKA o stavljanju van snage Oruko uorguniziranju i stuLusu jedinica poslovnih banaka glavnih lilljala na slobodnim teritorijamn u vri jeme trajanja ratnog slanja 3. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke 0 Izlivanju EDi'antiju, supergaraniija i ru^lh i jamstva 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrivanju visine minimalnog iznosu osnivakog fondu banku fi. ODLUKA o postupku i bliim uslnvima u Utvrivanje datumu kojim se banka i l i druga finansijska organ izaija proglaava nelikvid nom ODLUKA o blirini uslovima ulaganja u dioniki kapital banke 7 ODLUKA a mini malnom iznosu novanih sred stava i drugim uslovima znotvaranje organiza cionih dijelova strane banke ODLUKAo uslovima primjene lana 20. U rrdbe sa zakonskom snagom o bankama 9. ODLUKA o nainu klasifikacije aktive UkaaM i o d g i n T i i a j u e i h i"anhilansnih stavki banaka i dru:

1

3 3 9

37 37 130

42 [

15 17 17 17

4S\

no273 179 m

1 1

43)

K K U L M A K ' H A l b E N O G L I S T A B H H " IA NM. l.tll (V|l"imuiri organizacijail-(liJi'-LUVnSU "M I

OODdJ

stuUuviLi

ujilun

IT

zflO

0- t J Dl UliA i i m i ni m u m u obi n m , o b l i k a I midrzaju ] pnn.iiii o k o n o m s k o - l i n a n s i j s k o r e v i z i j u i i ^ V i-IsLaju i' e k i m o i n s k o - r i n u n s i j s k a j i i ' V k l j l banaka : drugih ikliOiHnih ui-e;uFiizuciju 11. ODLUKA o nuiuLi oftufljitnju p l a t n o g nj-umcUiM L inoMl : i .

171SI

294'J i'

12. ODLUKA u u s h i v l i r u i pod k n j i m a domau p m v im l i c u mogu vr&iij prebijanje duRikvrtn^i i poI rail'LkiM -u i P i o s l r.ms I v i i m IH 3-1'J I A. ' P I i U K A O dmpim poslovima knji sr sumiraju , ..l i.ni |j>nlovima 19 34-1 VI. ' 'HUJKA a u-Jorinu, nainu, poMupllU > F i l k l K i inu rn izdavanje dozvole zasUitusnu promjenu : i dra^ii dcpozitnih mj; " 19 311 ;F;. O D L I K A o bliim ui-bnimu i kriterijima za "i|uv:ii|jc d u z v u l e z u osnivunje 1r?,ii*lfl n u v e o . 10 344Ili. ( J U L U K A " Utkldivanju poslovanja '-.u i i

kuna o ban k u m i ODLUKA D uslovimu ia u . T i i v u i i j i ' i po-Jovanjc drugo rh-pozilnc organizacije to. ODLUKA " n a i n u navijanja njenjack ih poslo va , i!> ODLUKA U ugorima pod kojima se u v l j j iz17.r

' crr'UJU' LIL'I 111 11 n e UPff&n izacij LI

SU

nredliomLL Z u -

10 19ID

344 345 5

papiru i i " r-rtoosr.i.-.i 11 je dae na -Irana sredUn i I..L .ir,;:, O. 01>LUKA IP odobravanju sredstava |n uon : i . emisije ' , i kupovinu stranih sn-siavii pii.-.iu.. : u dovikne re'.erve Republike OHLUKAn izmjeni Orlkiki; n H i h i i v e z n e j rezervi li.biuiku kod h l [ L v n d i i e hankc'Baitftti L H'T|(ovi ne EZ. 013LUKAftAttdlTlHjlJOdluku u izdavanju hlLig,lj. Uiphai '/3. ODLUKA 0 i z i l a v u n j u h l a e . - 1 i znpihn Nurudni bnnkc B o s n i - i Hi-roeovinc 24. ODLUKA u nainu udriavanjn minimalne lik vidnu I i lkutaka ODLUKA n visini, rokovima knriMcnju | . -:DLUKA ii ulvTdivanju tarife po kojirj ne napkiCuju naknade za usluge koje vi-i Narodna linnku Bohni' i Hercegovino 40. ODLUKA i' Ui.luvi[na Z L I izda-unjc pomihnirg odobrenja i.u obavljanje devizu u-vid utniii prnlipV U , jilaLnot; prometa sa inosLranstvom i kreditmi-gurancijHklh poslova sa inoslranatvum 41. ODLUKA HI ka malnim stopama Narodne han ke BWne i HeTcegovine 42. ODLUKA o izmjrnama i dopunama Odluke 0 odobravanju Sredstava primame emisije TA ku povinu stranih sredstava pLodanju ra devizne rt-Mrrvr Republike v 4A ODLUKA 0 izmjenama i dopunama Odluke 0 nainii ohnvljanja mjenjakih poslova 41. ODLUKA o utvrivanju n&m, naina i rokova /a olirafiunavunje i iidvejanje obavezne rezerve 4$. ODLUKA 0 USluVirna i nainu koritenja obflvezne rezerve hanakai drugih depozitnih orga nizacija radi odravanju njihove dnevne likvidna* Li 1. SAOFSTKNJEo cijenama plemenitih metala 2. SAOP&TKNJK u cijenama plemenitih metala 1. UPUTSTVO c nainu i postupku izvravanja dumaOg. plulnog prometa u stranim sredstvima placanh u Slubi drutvenog knjppnvodstva Bo sne i EJrrurgoone 2. UPUTSTVO o nainu i rokovima dosuavl^nja rekla^irikovanog bilansa stanja i bilansa Uspje ha hnnaku i drugib depozitnih organizaciju 3. UPUTSTVO o izmjenama i dopunama Uputsiva o nainu i postupku izvravanja; tkrnivceg platnog prometo. u stranim sredstvim J pludanja 4. UPUTSTVO o nainu dipsuivljjnja Izvjrstnjn o ^uinju potruiivunju pi poslovima izvoza, robe I U:dugn i izvoenja investicionih radova DRAV N I Z A V O D Z A S T A T I S T I K U BOS N K I H f c K C E G O V I N g KliKKH'iJENTT r j - i i i ^:;rn^ i k a d U |-r.L E H U trokova ivota u RBiH u oklipbru/Jistnp*du

S232

24 525

623 599

n30 3S

690 600 50C

30 35

604 437

16 17 28 35

279 230 462 579

19 19'&

349 343 139

grjdanu '.'-J.

ODLUKA o minimalnim opalim 'i-|oviina kre ditno posohin)sli banaka i drugih drpoZimih

25

433

J V . ODLUKA U usluvima pod kojima sliuna lica nvvrtiu|U dinar>ke i devizne raune HL OTJLUKA ri uslovimu i rokovima p o d knjim* *c mole odobriti produenje roka naplate Izvezene robe i izvrenih usluga \i2. OULUKA U ubuveznum prijavIjiiftnju plildartju, pimna inusirjinsmi H.l. ODLUKA O izdavanju 1 o s n o v n i m idiilji^.jima novanhii 4. ODLUKA 0 putanju u opticaj novanica 35 OlJLUKA n pnvlaenju iz opticaja i namjeni n i h v f j , n i : - i i nuvanih bonova BD. ODLUKA Valovima i nainu obuvljan^l kupo vine i pruaiji' potraivanja prema imiHlranslvu 37. ODr^UKAouskpvima izvravanja ugovora n nluIfituiJa-j koLhperacijb

2a 25 25 29 29 2!I 32 32

43-1 i35 437 465 467 -iGB 522 523

KtJF-FT'/'T^NTT rasta cijena i kLH^iicijent raata trosko'., ilvnta u RBiH u novembru/studenom 1993. godine KOEFICIJENTI rasta cijena i koeficijenti raxta : ivota u Republici Bosni i Hercegovini u deci^mbru/prosincu 1993. godine KOKr'JCIJENTI rjs[u'ci}enaj koeficijent rasla Lrolkovn ivota U RBiH u januaru/sijenju 1001 rodin* KOEFICIJENT) rasla cijena i koeficijenu rasta lurthov;, ' n i , L . , n I i B i H uTebruaru/vel|afi 1994. gipdinc KOEFICIJENTI rasta cijena ikoeficijenli r u t a trokova zivula u RBiH u nutrtu/oZujku 1994. godine KOEFICIJENTI rasla cijena i koeficijenti malo trokova i - - - . - - u RBiH u apriiu/tmvnju l ' - M godine KOEFICIJENTI rasta cijena i koeficijenti rasla li trokova tlvota u RBiH u maju/svibnju 1994. KOEFICIJENTI rastn cijena i koeficijenti r u t a trokova iivota u RBiH u junu/lipnju 199-1. is M KOEFICIJENTI rasta cijena i koeficijenti r u t a b u t t o n I b o t v i RBiH u julu/srpnju 190-l.gnd. t i KOEFICIJENTI rostacrjena i koeuajentt H U ImCkova ivota u RBiH u avgusm/k nlovoZU 1994 godine 25

|!H13. godine

21 36

129 129 183 246 331 370 432

R E G I S T A K "SLUBENOG U S T A R B i H " ZA 1904. G O D I N U 12. K O E F I C I J E N T i a ^ a cijena i koe^^^ rasta troskom ivota u RBiH u septe m b r u / r u j n u 1J. KOEFICIJENTI rasla cijena i koeficijenti rasta trokova ivu L i u RBiH u oktobru/listopadu 1094. godine 14. KOEFICIJENTI rasta cijena i koeficijenti rasta trokova ziva'ta u RBirl u novenibru/studenom 139-L godine 1. SAOPSTENJE - SAOPENJE 0 prosjenom mjesenom istom tinom/nsohnom dohotku za novembar/student l i l i l 3 . godine 2. SAOPSTENJE - SAOPENJE o pi-nsjennm mjesenom cistom linom/osobnom dohotku za decembar/prosinac 1993. godine 3. SAOPSTENJE - SAOPENJE a prosjenim cistom iinnm/nsnbnnni dohotku nsLvai-enom u 3993. godini u Republici Bosni i Hercegovini 4. SAOPSTENJE SAOPENJE o prosjenom mjesennm 'stum linom/osobnom dohotku za januur/sijeanj 1994. Rudine fi. SAOPSTENJE - SAOPENJE d prosjenoj bruto zaradi odnosnu plati zaposlenih u Repu blici BiH u 1993. godini fi. SAOPSTENJE - SAOPENJE U prosjenom mjesenom istom linom/osobnom dohotku za februar/veljau 1994. godine 7. SAOPiTEHJE - SAOPENJE o prosjenom mjCsi^nom islom linurn/iisubnum dohotku Z U mart/ozujak (994. godine 5. SAOPSTENJE - SAOPENJE n prosjenoj mjesenoj plati za april/travanj 1094. godine 5. SAOPSTENJE - SAOPENJE o prosjenoj mjesenoj plati za maj/svibanj 1!>!)J. godine 10. SAOPSTENJE-SAOPENJE o prosjenoj pla t i za j u n / l i p a n j 1994.' jjodino* 1 1 . SAOPSTENJE - SAOPENJE o prosjenoj mjesenoj plati za juli/srpunj 3994. godine 12. SAOPSTENJE - SAOPENJE u prosjenoj mjesenoj plati za av^ust/kolovoz 1994. godine 13- SAOPSTENJE - SAOPENJE o prosjenoj mjesenoj plati za septembar/rujan 1994. godi ne 14. SAOPSTENJE - SAOPENJE o prosjenoj mjeseCnoj plati za oktobar/listopad 199-1. godi ne 20 3 35 3 b 3 3 3 9 11 14 1920 25 29 33 3567aSLUBA IIRUSTVENOG KNJIGOVODSTVA

165 ijfio 57 37

ROSNE 1 HERCEGOVINE

fi?129129

l : SAOPSTENJE ohruto linom dohotku po iflipa slenum radniku u privredi Republike Bosne i Hercegovine za 1992. godinu 'i. SAOPSTENJE 0bruto linom riohutku po zapo slenom radniku u privredi Republike B.Osrfl; i Hercegovine za 1993. godinu 1. UPUTSTVO O izmjenama i dopunama UpuL slva o nainu i postupku izvravanja dorruiL'ee. platnog prometa trstranim sredstvima plaanja 1- UPUTSTVO 0 Vrsti i nainu prikupljanja poda taka ojavnim prihodima

2f 30

A D V O K A TSKA K O M O R A BOSNE 1 H E R C E G O V I NK

1- ODLUKA o mijenjanju odredbe lana 50; stav jedun. glava trea, odredbe XVH Tarife u nagra dama i naknadi trokova za rad advokata

b

130 145

JAVNO PREDUZEE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

ts524B [S3i379

I . STATUT Javnog preduzoea Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 1. ODLUKA u primjeni Pravilnika o obrazovanju cijena elektrine energije za vrijeme ratnogSlanja

[i

27

2. ODLUKA o primjeni Tarifnog sistema za pro daju elektrine energije za nijeme ratnog stanja '17 3. ODLUKA o prjmjeni opstih uslova za isporuku elektrine energije za vrijeme ratnog slanja 27

933 465 J A . V N Q PREDUZEE R A D I O T E L E VI ZIJABOSNE) HERCEGOVINE

1. ODLUKA o izmjenama i dopunama SlaJula Javnog pieriuzeca Radio.televizije Sarajevo za proizvodnju, pronos i emitovanje programu na mijenjenih javnosti

37

i"^'.

O

rr.ni

r \ r n i '

c*

rs

i

i/i*ijijLin\r

II