Click here to load reader

Službeni glasnik RS - registar propisa objavljenih u 1997. godini

  • View
    197

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik RS - registar propisa objavljenih u 1997. godini

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

1

SLUBENI GLASNIKREPUBLIKE SRPSKEPROPISA OBJAVENIH U SLUBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE U 1997. GODINI

REGISTAR

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

PREDSEDNIK REPUBLIKE SRPSKE UKAZI585 634 Ukaz o postaveu v.d. ministra unutraih poslova Ukaz o postaveu v.d. zamenika ministra unutraih poslova 22/605 24/653

758 788 789 815 996

Odluka o obrazovau Saveta za informisae Odluka o obrazovau Saveta za unutrau politiku i bezbednost Odluka o obrazovau Ekonomskog Saveta Odluka o pomilovau osuenih lica Odluka o pomilovau osuenih lica

27/721 28/737 28/737 29/757 35/1167

ODLUKE5 6 7 8 99 100 162 301 467 Odluka o imenovau lanova Senata Republike Srpske Odluka o imenovau lanova Senata Republike Srpske Odluka o imenovau predsednika i lanova Komisije za pomilovaa Odluka o imenovau Poverenitva za optinu Nevesie Odluka o pomilovau osuenih lica Odluka o imenovau Poverenitva za Petrovo Odluka o izmeni Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Nevesie Odluka o pomilovau osuenih lica Odluka o rasputau Narodne skuptine Republike Srpske i o odravau izbora za Narodnu skuptinu Republike Srpske 2/13 2/13 2/13 12 2/14 5/133 13 14 15 16 17 9 10 11

REEAReee o razreeu savetnika predsednika Republike Reee o razreeu savetnika predsednika Republike Reee o razreeu savetnika predsednika Republike Reee o razreeu savetnika potpredsednika Republike Reee o postaveu generalnog sekretara predsednika Republike Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Reee o postaveu savetnika predsednika Republike 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/15 2/15 2/15

5/133 7/214 12/353

19/537

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

2

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

18 19 20 163 759 790 997

Reee o postaveu savetnika potpredsednika Republike Reee o postaveu efa Kabineta predsednika Republie Reee o postaveu efa Kancelarije ordena Republike Srpske Reee o razreeu savetnika predsednika Republike Reee o postaveu predsedniva i lanova Saveta za informisae Reee o razreeu glavnog politikog savetnika predsednika Republike Srpske Reee o stavau van snage Odluke broj 021706/III od 28.11.1997., Reea broj 02-1732 od 8.12.1997., Reea broj 02-1669/97 od 28.11. 1997. i Odluke broj 02-1731/97 od 8.12.1997.

2/15 2/15 2/15 7/214 27/721 28/737

71 72

Zakon o izmenama n dopunama Zakona o porezu na dohodak graana Zakon o prestanku vaea Zakova o privremenom utvrivau plaaa poreza od privredne i profesionalne delatnosti Zakon o duvanu Zakon o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavaa Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi Zakon o Gradu Baa Luka Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravau i gazdovau poslovnim prostorom u dravnoj svojini Zakon o dopuni Zakona o oruju i municiji Zakon o izmenama Zakona o radnim odnosima u dravnim organima Zakon o izmenama Zakona o privremenom utvrivau carina pri uvozu motornih vozila i prikunih vozila i maina 6 Zakon o izmenama Zakona o krivinom postupku Zakon o ratifikaciji Sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima izmeu Savezne Republike Juroslavije i Republike Srpske Zakon o izvreu Bueta Republike Srpske za 1997. godinu Zakon o Senatu Republike Srpske Zakon o inspekciji rada Zakon o izmenama Zakona o dravanstvu srpskom Zakon o elektroprivredi Zakon o trinoj inspekciji Zakon o pooprivrednoj inspekciji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o umama

3/60

3/61 4/69 4/72

97 98 135

6/177 6/177 6/178

136 137

35/1167

138

NARODNA SKUPTINA REPUBLIKE SRPSKE DEKLARACIJE822 Deklaracija o ravnopravnosti i samostalnosti Republike Srpske 30/797 141 3/41 3/43 142 161 3/50 3/52 3/58 3/59 3/59 3/59 3/60 139 140

6/179 6/179 6/179

ZAKONI62 63 64 Zakon o Vladi Republike Srpske Zakon o ministarstvima Zakon o matinoj evidenciji i osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskor osiguraa Zakon o vinu i rakiji Zakon o izmenama i dopuvama Zakona o radnim odnosima Zakon o dopunama Zakona o dravnim preduzeima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o informisau Zakon o prestanku vaea Zakona o zabrani draa koza Zakon o prestavku vaea Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lovstvu

6/179 6/180

7/213 8/241 8/248 8/250 8/252 10/313 10/322 10/324 10/325

65 66 67 68 69 70

187 189 190 191 262 263 264 265

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

3

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

266 267 268

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovau Zakon o izmenama i dopunama Zakona o levstvu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zatiti ivotia iveterinarskoj delatnosti Zakon o javnom informisau - Preien tekst Zakon o zajmu za obnovu i izgradu Republike Srpske Zakon o pooprivrednom zemitu Zakon o zatiti bia Zakon o semenu i sadnom materijalu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzea Zakon o poti Ispravka

10/326 10/326

688 734 735

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ureeu prostora Zakon o javnom redu i miru Zakon o izberlicama i raseenim licima Zakon o trajku Zakon o stanovima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnim odnosima Ispravka

25/667 26/685 26/687 26/691 26/693 26/699 26/707 26/709 35/1193 26/711 33/1057 33/1071 33/1078 33/1079 33/1081 33/1083 33/1083 33/1089 33/1098 33/1099

10/327 10/327 13/373 13/374 13/380 13/393 13/402 20/557 27/735 20/561 20/569 20/570 22/605 22/605 23/609 25/665

736 737 738 739 740

269 327 328 329 330 331 491

741 896 897 898 899 900 901 902 903

Zakon o privatizaciji preduzea - Preien tekst Zakon o vodama Zakon o merama za unapreee stoarstva Zakon o Fondu borako-invalidske zatite Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osigurau Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deijoj zatiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Gradu Srpsko Sarajevo Zakon o hartijama od vrednosti Zakon o berzama i berzanskom poslovau Zakon o Fondu dravnog kapitala Zakon o Fondu za razvoj Republike Srpske Zakon o Fondu uesnika rata 1990-1995. godine, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i rtava rata Zakon o Fondu penzijsko-invalidskog osiguraa

492 493 494 586 587 590 684 685

Zakon o civilnoj zatiti Zakon o organizovau i izvoeu javnih radova Zakon o seizmolokoj delatnosti Zakon o izmenama Zakona o odbrani Zakon o izmenama Zakona o vojsci Zakon o unutraim poslovima Zakon o izbornim jedinicama za izbor poslanika u Narodnu skuptinu Republike Srpske Zakon o izmevama i dopunama Zakona o zapoavau i ostvarivau prava nezaposlenih lica Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zatiti na radu Zakon o izmenama Zakona o finansirau poslova premera i uslovavaa katastra nekretnina i reavae imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavaa katastra nekretnina za period od 1997. do 2006. godine

25/665 25/666

904 905 906

686 687

33/1100 33/1100

907 25/666

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

4

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

908 909 910 911 912 913 1062 1063

Zakon o Fondu obrazovaa Zakon o Fondu nataliteta Zakon o Fondu za prostorni razmetaj stanovnitva Zakon o Fondu za denacionalizaciju Zakon o Republikom fondu stanovaa Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu Zakon o prenzijskom i invalidskom osigurau - Preien tekst Zakon o radnim odnosima - Preien tekst

33/1101 33/1102

147 148

Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Brkom Odluka o imenovau osnovnog javnog tuioca u Loparama Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Sokocu Odluka o izboru sudija porotnika Okrunog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudija porotnika Okrunog suda u Bijeini Odluka o izboru sudija porotnika Okrunog suda u Doboju Odluka o usvajau Bueta Republike Srpske za 1997. godinu Odluka o razreeu predsednika Republike izborne komisije Odluka o imenovau predsednika Republike izborne komisije Odluka o izboru sudije Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda Kotor Varo Odluka o izboru sudije Osnovnog suda Kotor Varo Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Brkom Odluka o izboru sudije Osnovnog suda Srpsko Sarajevo Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Srpcu Ispravka

6/180 6/181 6/181 6/181 6/182 6/183 8/242 8/252 8/253 8/253 8/253 8/253 8/253 8/253 8/254 13/418 8/254 8/254

33/1103 33/1104 33/1104 33/1106 36/1195 36/1216 188 192 193 194 195 196 197 198 199 149 150 151 152

ODLUKE73 74 75 76 77 78 79 143 144 145 146 Odluka o razreeu sudije Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Doboju Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o izoboru sudija Osnovnog suda u Doboju Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Vlasenici Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Doboju Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Brkom 3/61 3/61 3/61 3/61 3/61 3/62 3/62 6/180 6/180

200 6/180 6/180 201

Odluka o imenovau zamenika republikog javnog pravobranioca sa seditem u Trebiu Odluka o izboru sudija porotnika Okrunog suda Srpsko Sarajevo

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

5

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

202 270 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

Odluka o davau saglasnosti na Statut Republikog fonda zajednikih rezervi Odluka o usvajau Rebalansa Bueta Republike Srpske za 1996. rodinu Odluka o izboru sudija Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Loparama Odluka o razreeu sudije Okrunog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Gradici Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Novom Gradu Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Baoj Luci Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Bijeini Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tunoca u Bijeini Odluka o imenovau zamenika okrunog javnog tuioca u Baoj Luci Odluka o razreeu predsednika Komisije za predstavke, predloge i drutveni nadzor Odluka o razreeu lana Komisije za predstavke, predloge i drutveni nadzor Odluka o razreeu lana Komisije za predstavke, predloge i drutveni nadzor Odluka o razreeu lana Komisije za privredu i finansije Odluka o izboru predsednika Komisije za predstavke, predloge i drutveni nadzor Odluka o izboru lana Komisije za predstavke, predloge i drutveni nadzor Odluka o izboru lana Komisije za predstavke, predloge i drutveni nadzor

348 8/254 349 10/330 350 13/403 351 13/403 352 13/404 376 13/404 13/404 13/404 13/404 13/404 13/405 13/405 13/405 13/405 13/405 13/405 13/406 13/406 495 496 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

Odluka o izboru lana Komisije za privredu i finansije Odluka o razreeu zamenika lana Republike izborne komisije Odluka o imenovau izborne komisije lana Republike

13/406 13/406 13/406 13/406 13/407

Odluka o imenovau zamenika lana Republike izborne komisije Odluka o izboru sudija porotnika Okrunog suda u Trebiu Odluka o utvrivau Programa statistikih istraivaa od interesa za Republiku Srpsku za 1997. godinu Odluka o prestanku mandata narodnog poslanika Odluka o prestanku mandata narodvog poslanika Odluka o razreeu lava Vlade Republike Srpske Odluka o razreeu lana Vlade Republike Srpske Odluka o razreeu lana Vlade Republike Srpske Odluka o razreeu lana Vlade Republike Srpske Odluka o razreeu lana Vlade Republike Srpske Odluka o razreeu lana Vlade Republike Srpske Odluka o razreeu lana Vlade Republike Srpske Odluka o razreeu lana Vlade Republike Srpske Odluka o izboru lana Vlade Republike Srpske Odluka o izboru lana Vlade Republike Srpske

14/421 20/571 20/571 23/618 23/618 23/618 23/619 23/619 23/619 23/619 23/619 23/619 23/620

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

6

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

601 602 603 604 605 606 689 823 824 825 826 827 828 829 830 831

Odluka o izboru lana Vlade Republike Srpske Odluka o izboru lana Vlade Republike Srpske Odluka o izboru lana Vlade Republike Srpske Odluka o izboru lana Vlade Republete Srpske Odluka o prestanku mandata narodnom poslaniku Odluka o nrestanku mandata iarodnom poslaniku Odluka o raspisivau izbora za odbornike u skuptine optina Republike Srpske Odluka o razreeu sudije Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o razreeu sudije Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o razreeu sudije Okrunog suda Srpsko Sarajevo Odluka o razreeu sudije Okrunog suda Srpsko Sarajevo Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Brkom Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Brkom Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Srbiu Ispravka

23/620 23/620 23/620 23/620 23/620 23/620 25/667 30/798 30/798 30/799 30/799 30/799 30/799 30/799

836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Zvorniku Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Viegradu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Srebrenici Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Trebiu Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Nevesiu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Prijedoru Ispravka

30/800 30/800 30/801 30/801 30/801 30/801 30/801 30/801 30/801 30/802 30/802 33/1128 30/802 30/802 30/802 30/802 33/1128 30/803 30/803 30/803

847 30/799 848 30/799 33/1128 30/800 30/800 851 30/800 30/800 852 853 849 850

Odluka o razreeu zamenika republikog javnog nravobranioca Odluka o imenovau zamenika republikog javnog pravobranioca Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Gradici Odluka o imenovau osnovnog javnog tuioca u Viegradu Ispravka Odluka o prestanku mandata narodnom poslaniku Odluka o prestanku mandata narodnom poslaniku Odluka o razreeu predsednika Republike izborne komisije

832 833 834 835

Odluka o izboru sudije Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o izboru predsednika Okrunog suda Srpsko Sarajevo Odluka o izboru predsednika Okrunog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

7

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 998 999

Odluka o razreeu zamenika predsednika Republike izborne komisije Odluka o imenovau predsednika Republike izborne komisije Odluka o imenovau zamenika predsednika Republike izborne komisije Odluka o imenovau lana Republike izborne komisije Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Doboju Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Novom Gradu Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Srebrenici Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Sokocu Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Rogatici Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Derventi Odluka o usvajau Novelacije vodoprivredne osnove sliva reke Vrbas Odluka o izboru predsednika i lanova Verifikacione komisije Odluka o izboru predsednika i lanova Komisije za izbor i imenovae

445 30/803 30/803 30/803 30/804 30/804 690 30/805 30/805 691 30/806 461 30/807 30/807 30/808 30/808 30/809 30/809 30/809 358 35/1167 359 35/1168 360 354 588

Zakuci o podravau stavova i zakuaka Vlade Republike Srpske i o aktuelnoj politikoj situaciji u Republici Srpskoj Zakuci o aktuelnoj politikoj i bezbedonosnoj situaciji u Republici Srpskoj dosadaem provoeu Dejtonskog sporazuma, o odnosu meunarodnih inioca za provoee mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini prema Republici Srpskoj i o odnosu predsednika Republike i drugih legalno izabranih organa vlasti u Republici Srpskoj Zakuci o situaciji u Baoj Luci i o pozivu Narodne skuptine da sve institucije nastave sa svojim radom i ponaaem u okviru Ustava i zakona Zakuci o odnosima sa OSSE-om u vezi septembarskih optinskih izbora Osnove Ekonomske politike Republike Srpske za 1997. godinu

17/501

22/606

25/667 25/668 18/509

PREDSEDNIK U PREDSEDNITVU BIH IZ REPUBLIKE SRPSKEReee o imenovau efa Kabineta predsednika u Predsednitvu BiH iz Republike Srpske Reee o imenovau savetnika predsednika u Predsednitvu BiH iz Republike Srpske Reee o imenovau savetnika predsednika u Predsednitvu BiH iz Republike Srpske Reee o imenovau savetnika predsednika u Predsednitvu BiH iz Republike Srpske Reee o imenovau savetnika predsednika u Predsednitvu BiH iz Republike Srpske Reee o imenovau savetnika predsednika u Predsednitvu BiH iz Republike Srpske Reee o imenovau savetnika predsednika u Predsednitvu BiH iz Republike Srpske

13/408 13/408 13/408 13/408 13/408 13/408 13/409

355 356 357

OSTALI PROPISI353 Zakuci o potivau odredbi Dejtonskor sporazuma, o potivau Ustava Republike Srpske, odnosu IPTF prema policiji Republike Srpske i obavau funkcija Ministarstva unutraih poslova na celoj teritoriji Republike Srpske

VLADA REPUBLIKE SRPSKE UREDBE13/407 80 Uredba o naoruau i opremi policije Ministarstva unutraih poslova Republike Srpske 3/62

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

8

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

101

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nainu i uslovima privremene dodele prava na koriee radio-difuznih frekvencija Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naelima za unutrau organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima i posebnim organizacijama Uredba o regresu za priplodnu stoku i premiji za mleko u 1997. godini Uredba o valorizaciji sudskih taksa Ispravka

284 5/134 361 362 5/134 5/135 7/215 11/351 392 363 391

Uredba o prestanku vaea Uredbe o platama i drugim primaima zaposlenih Uredba o regulisau prometa roba i usluga sa Saveznom Republikom Jugoslavijom Uredba o Birou osiguraa Republike Srpske Uredba o razvrstavau jedinica razvrstavaa prema klasifikaciji delatnosti Uredba o posebnim uslovima za zasnivae radnog odnosa sa stranim dravanima i licima bez dravanstva Uredba o izmenama Uredbe o utvrivau opteg interesa za izgradu eleznike pruge Bijeina-Miloevac, autoputa BijeinaModria i izradu podzemnih TT instalacija Bijeina-Modria Uredba o slobodnim carinskim prodavnicama Uredba o kriterijumima za rasporeivae graana i materijalno-tehnikih sredstava za potrebe popune Vojske Republike Srpske i druge potrebe odbrane Uredba o prestanku vaea Uredbe o izmirivau obaveza i potraivaa putem kompenzacije Uredba o pribavau, raspolagau, upravau i korieu nepokretne imovine za potrebe odbrane Republike Srpske Uredba o obezbeeu grejaa za korisnike prava po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Uredba o konsolidacionim kontrolama dravnih preduzea koji su pretrpeli ratnu tetu Uredba o dopunskim uslovima za upis u sudski registar privatnih preduzea i drugih pravnih lica koja obavaju privrednu delataost u privatnoj svojini Uredba o zabrani stavaa u promet trupaca, etinara i liara koji nisu obrojani kolobrojem i rezane grae svih vrsta i klasa

11/346 13/409 13/410 13/410

102

103 164

15/473

203

Uredba o prestanku vaea Uredbe o uslovima pod kojima se mogu otvarati posebne carinske prodavnice i pod kojima se moe prodavati strana roba u tim prodavnicama Uredba o izmeni Uredbe o zastupau stranih lica u Republici Srpskoj Uredba o izmeni Uredbe o bliim uolovima za otvarae i rad predstavnitava stranih lica u Republici Srpskoj Uredba o slubi za zajednike poslove Narodne skuptine Republike Srpske i Vlade Republike Srpske Uredba o Sekretarijatu Vlade Republike Srpske Uredba o regulisau prometa roba i usluga sa Saveznom Republikom Jugoslavijom Ispravka

8/254 442 9/285 446

15/473 16/497

206 207

9/285 462 9/285 468 9/286 10/337 12/371 497 469

17/501

208

18/521

209 271

19/537

19/538

272

Uredba o postupku i nainu podnoea zahteva preduzea i drugih pravnih lica iz Republike Srpske koji imaju poslovne jedinice u Republici Srbiji radi davaa saglasnosti za pripajae poslovnih jedinica matinom preduzeu u Republici Srpskoj Uredba o kriterijumima za utvrivae mree ustanova za decu Uredba o paritetnim odnosima odreenih proizvoda

20/571

498 10/338 11/345 11/345

282 283

20/571

544

21/593

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

9

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

692 693 742 791 792

Uredba o naknadama sudijama i tuiocima za vreme deurstva Uredba o naknadama i nagradi sudijama porotnicima redovnih sudova Uredba o izmeni Uredbe o paritetnim odnosima odreenih proizvoda Uredba o uvoeu konvertibilne marke kao sredstva plaaa Uredba o prestanku vaea Uredbe o odreivau cena usluga u unutraem potanskom, telegrafskom i telefonskom saobraaju Uredba o nainu i postupku komisijskog javnog izvlaea Uredba o prestanku vaea Uredbe o slobodnim carinskim prodavnicama Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o dopunskim uslovima za upis u sudski registar privatnih preduzea i drugih pravnih lica koja obavaju privrednu delatnost u privatnoj svojini Uredba o tehnikim uslovima lokalnog i regionalnog sistema protivgradne zatite, mera bezbednosti i nainu vrea protivgradne zatite Uredba o jedinstvenim premijskim stopama i zajednikoj tarifi za osigurae vlasnika ili korisnika motornih vozila od autoodgovornosti Uredba o uslovima osiguraa od automobilske odgovornosti motornih vozila inostrane registracije u meunarodnom drumskom saobraaju na teritoriji Republike Srpske

25/668 25/668 26/713 28/737

21 22 23

Odluka o davau saglasnostn na kreditne sporazume Svetske banke Odluka o obrazovau Komisije za izradu Krivinog zakona Republike Srpske Odluka o obrazovau Komisije za izradu prednacrta Zakona o izmenama i dopunama Krivinog zakona Republike Srpske i Krivinog zakona-Posebni deo Odluka o obrazovau Komisije za izradu Zakona o krivinom postupku Odluka o privremenom broju i prostornom rasporedu osnovnih kola u Republici Srpskoj Odluka o odreivau objekata i linosti koji se posebno obezbeuju Odluka o osnivau MDP "UPI" Srpsko Sarajevo Odluka o izboru predsednika Suda za prekraje u Srpcu Odluka o izboru sudije Suda za prekraje u Trebiu Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeli prava na privremeno koriee radio-difuznih frekvencija Odluka o produeu roka za predaju godieg obrauna za 1996. godinu za korisnike buetskih sredstava Odluka o spajau dravnih preduzea u oblasti koarsko-tekstilne industrije u ODP Koarsko-tekstilni kombinat Alhos Sarajevo Sokolac Odluka o utvrivau katastarskog prihoda od zemita Odluka o nabavci dizel goriva za prolenu setvu 1997. godine Odluka o utvrivau granice imeu optina Vlasenica i Milii Odluka o formirau radnih grupa Republike Srpske za primenu sporazuma o specijalnim paralelnim vezama SR Jugoslavije i Republike Srpske

2/15 2/16

2/16 2/16 2/17 3/62 3/63 3/64 3/64

24 25 28/738 81 29/758 82 30/810 83 84 104 32/1053 105

816 869 899

31/833

891

5/136

1000

5/138

35/1168

106

1001

5/138 5/138 5/143 5/144

35/1173

107 108

ODLUKE1 2 3 Odluka o izboru sudije Suda za prekraje u Baa Luci Odluka o izboru sudije Suda za prekraje u Zvorniku Odluka o davau saglasnosti na Statut JP Republike Srpske za upravae i gazdovae poslovnim prostorom 1/1 1/1

109 153

1/1

6/183

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

10

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

154 155 156 157 165 166 167 168 169 170 171 172

Odluka o imenovau lana Subregionalne konsultatavne komisije i egovih zamenika Odluka o osnivau Jedinice za implementaciju projekta osnovnih bolnikih usluga Odluka o nabavci mineralnih ubriva za prolenu setvu 1997. rodine Odluka o obrazovau Republikog taba za izgradu eleznike pruge Bijeina -amac Odluka o sastavu Vlade Republike Srpske Odluka o proglaeu ODP "Poooprema" Srpsko Sarajevo od interesa za Republiku Odluka o statusnoj promeni u ODP "Motajica" Srbac Odluka o osnivau Jedinica za implementaciju projekata u oblasti prosvete Odluka o izmenama Odluke broj 02-872/96, od 7. avgusta 1996. godine Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivau Muzeja Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Plan poslovaa Elektroprivrede u 1997. godini Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu trgovine i turizma Odluka o kriterijima za koritee sredstava Republikog fonda zajednikih rezervi Odluka o seditu poverenitva optine Mostar Odluka o seditu poverenitva optine Maglaj Odluka o seditu poverenitva optine Koic Odluka o seditu poverenitva oprine Zavidovii Odluka o seditu poverenitva optine Lukavac Odluka o sedptu poverenitva optine Tuzla

217 6/184 6/184 6/184 6/185 7/220 7/221 223 7/221 224 7/221 225 7/222 226 7/222 227 7/222 228 7/223 9/287 9/288 9/288 9/288 9/288 232 9/289 9/289 231 230 229 218 219 220 221 222

Odluka o seditu poverenitva optine Krupa na Uni Odluka o seditu poverevitva optine Sanski Most Odluka o seditu poverenitva optine Petrovac Odluka o seditu poverenitva optine Biha Odluka o seditu poverenitva optine Jajce Odluka o seditu poverenitva optine Drvar Odluka o seditu poverenitva optine Grahovo Odluka o razreeu Predsednika Suda za prekraje u Modrii Odluka o izboru predsednika i sudije Suda za prekraje u Modrii Odluka o izboru predsednika Suda za prekraje u Bilei Odluka o izboru sudije Suda za prekraje u Mrkoai Gradu Odluka o izboru sudije Suda za prekraje u Srbiu Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Sekretarijatu Vlade Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematazaciji radnih mesta u Republikom sekretarijatu za zakonodavstvo Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva za izbeglice i raseena lica Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Komesarijata za izbeglice i humanitarnu pomo

9/289 9/289 9/289 9/289 9/289 9/290 9/290 9/290 9/290 9/290 9/290 9/290

210 211 212 213 214 215 216

9/291

9/291

9/291

9/291

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

11

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

233

Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pooprivrede, umarstva i vodoprivrede Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematazaciji radnih mesta u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Odluka o davau saglasnosti na Reee ministra prosvete broj 01-65 od 3. aprila 1997. godine Odluka o proglaeu ODP za proizvodu obue Fabrika obue "Bosna" Baa Luka MDP Odluka o davau saglasnrsti na Statut JODP za potanski saobraaj RS Odluka o davau saglasnosti na Staut JODP Telekomunikacije Republike Srpske Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada montanih porodinih stambenih objekata za potrebe smetaja izbeglica i raseenih lica Odluka o obrazovau Kancelarije Republike Srpske za koordinaciju projekta Svetske banke za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske Odluka o izboru sudije Suda za prekraje u amcu Odluka o razreeu sudije Suda za prekraje u Tesliu Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraaj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva informacija Republke Srpske Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva pravde

285 286

Odluka o odobravau finansijskih sredstava za izgradu zajednike grobnice Odluka o osnivau i imenovau lanova Saveta za praee programske orijentacije i ureivake politike javnih glasila iji je osniva Odluka o oslobaau od plaaa carina, poreza i taksa Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada dalekovoda 35 KV Bijeina -Vlasenica - ekovii Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izrrada dalekovoda 110 KV Osjeani -Skrugi - Lonari Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada dalekovoda 110 KU Vlasenica -Koevi Poe Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada TS 110/35DO KV Bijeina 3 Odluka o davau saglasnosti na Sporazum o uslovima i nainu obavaa saobraaja i veza izmeu Republike Srbije i Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Plan i Program rada na obnovi, odravau i zatiti magistralnih i regionalnih puteva i putnih objekata za 1997. godinu Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj orranizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva nauke i kulture Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu prosvete Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu za pitae boraca, rtava rata i rada Odluka o davau saglasnosti na Program rada JODP Pota Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Prorram rada JODP za telekomunikacije Republike Srpske

11/346

9/291

234

11/346 11/547

287 9/291 288 9/292 289 9/292 290 9/292 291 9/292 292 9/292 293 10/338 294 10/339 295 10/339 10/339 296

235

11/347

236

11/347

237

11/348 11/348

238 239 273

11/348

274

11/548

11/348

275 276 277

11/348

11/349 11/349 11/349

10/339

297 298

278

10/339

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

12

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

299

Odluka o davau saglasnosti ODP "Pravorekspres" Pravor o prodaji poslovne prostorije putem javne licitacije Odluka o davau saglasnosti na plan redovnog i investicionog odravaa eleznike infrastrukture za 1997. godinu Odluka o obrazovau Republikog taba za izrradu magistralnog puta Ustipraa - Srbie Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva vera Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Republikoj upravi carina Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Republike direkcije za obnovu i izgradu stambenog prostora u Republici Srpskoj Odluka o transformaciji Vojne ustanove "Krajina" u ODP "Romanija-Sarajevo" sa seditem u seditu Ministarstva odbrane Odluka o proglaeu ODP "HPK" - Hemijska prerada kukuruza Drakseni -Kozarska Dubica od interesa za Republiku Odluka o izmeni i dopuni Odluke o odreivau preduzea u oblasti vodoprivrede od interesa za Republiku Odluka o razreeu predsednika Suda za prekraje u Han Pijesku Odluka o razreeu sudije Suda za prekraje u Srebrenici Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva energetike i rudarstva

370 11/349

300

Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Republikoj upravi carina i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutraoj organizaciji Republike uprave carina Odluka o postupku podnoea zahteva za otkup deonica Odluka o privremenom broju, strukturi i prostornom rasporedu sredih kola u Republici Srpskoj Odluka o broju, strukturi i prostornom rasporedu viih kola u Republici Srpskoj Odluka o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih studija u kolskoj 1997/98. godini Odluka o kolarini za studente ije se osnovne studije ne finansiraju iz Bueta Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Statut Javnog fonda za deiju zatitu Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Statut Zdravstvenog centra Zvornik Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji Slube traea Crvenog krsta Republike Srpske Odluka o utvrivau od opteg interesa za izgradu Aerodroma "Sokolac" Sokolac Odluka o reprogramirau kreditnih obaveza primarne pooprivredne proizvode sa staem 31. decembra 1996. godine Odluka o otkupnoj ceni, uslovima i nainu etve i otkupa penice roda 1997. godine Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odobravau sredstava Odluka o utvrivau opteg interesa za izgradu individualnih stambenih objekata Odluka o izmenama i dopunama Privremene odluke o broju i prostornom rasporedu osnovnih kola u Republicn Srpskoj

13/413 14/459

11/349

377 378

302

12/353 379 12/354 380

14/459 14/462

303

304

14/462

381 12/354 382 383 384 13/412 385 13/412 393

305

14/463 14/464 14/464

12/354

364

14/464 14/465

365

366

15/474 15/474 15/474 15/475

13/412 13/412 13/413

394 395 396 397

367 368 369

13/413

15/475

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

13

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

398 399

Odluka o proglaeu ODP "Agrohercegovina" Nevesie Matinim dravnim preduzeem Odluka o davau saglasnosti na Statut JP novinsko-izdavake delatnosti "Srpska javnost" Srpko Sarajevo Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutraoj organnzaciji i sistedapiaciji radnih mesta u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i snstematizaciji radnih mesta u Ministarstvu saobraaja i veza Odluka o odreivau robe koja se ne moe prodavati u slobodnim carinskim prodavnicama Odluka o obustavau od izvrea kao protivustavnog i protivzakonitog akta, Odluke predsednika Republike Srpske, broj 01-294/97 od 3.jula 1997. godine Odluka o utvrivau da je od opteg interesa eksploatacija rudnog blaga - kaolinskog granita u novom povrinskom kopu na lokalitetu zvanom "Baia Bare" Odluka o utvrivau da je od opteg interesa eksploatacija rudnog blaga na povrinskom kopu "Bogotovo Selo" - Ugevik Odluka o proglaeu ODP od interesa za Republiku Srpsku Odluka o davau saglasnosti na Statut ODP "Romanija - Sarajevo" Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Republikoj upravi javnih prihoda Odluka o izboru predsednika Suda za prekraje u Kneevu Odluka o osnivau Vie medicinske kole Odluka o dopuni Odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu viih kola u Republici Srpskoj

473 15/475 474 15/475 475

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih studija u kolskoj 1997/98. godini Odluka o dopuni Odluke o kolarini za studente ije se osnovne studije ne finansiraju iz Bueta Republike Srpske Odluka o obustavau od izvrea Odluke o obezbeeu finansijskih sredstava za potrebe optinskih rezervi SO Pravor, broj: 01-012-24/95 od 31. marta 1995. godine Odluka o davau saglasnosti na Statut Nacionalnog parka "Sutjeska" Tjentite Odluka o davau saglasnosti na statutarnu Odluku o izmenama Statuta Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju u Prijedoru Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Ministarstvu odbrane Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Republikoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Odluka o davau saglasnosti ODP "Potkozarje" Gradika na prodaju poslovnih prostorija putem javne licitacije Odluka o oslobaau od plaaa carina, poreza i taksa Odluka o dodeli prava na privremeno koriee radio-difuznih frekvencija Odluka o formirau centara za izbegla lica bez staraa Odluka o izdvajau ZDP "Fabrika specijalnih vozila" iz sastava MDP "Famos" Sarajevo Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Republikog zavoda za zatitu kulturno-isotorijskor i prirodnog naslea Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Statut ODP "Krajinalijek" Baa Luka

19/539

400

19/539

15/475 476 15/476 477

19/539 19/540

401

443

19/540

16/498

478

444

19/540

16/498

479

447

19/540

17/503

480

448

19/540 20/572 20/572 20/574

17/503 17/503 17/503

499 500 501 502

449 450 451

17/503 503 19/538 19/538 504

20/574

470 471 472

20/574 20/574

19/539

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

14

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

545 546

Odluka o prihvatau robnog kredita od firme "Simens" za nabavku medicinske opreme Odluka o proglaeu Optine elinac eksperimentalnom za implementaciju reforme i rekonstrukcije primarne zdravstvene zatite Odluka o davau saglasnosti na Statut Instituta za geoloka istraivaa Republike Srpske "Geoinstitut" Zvornik Odluka o obustavi od izvrea Ukaza predsednika Republike Srpske broj 01-345/97 od 22. avgusta 1997. godine o postaveu v.d. ministra unutraih poslova Odluka o adaptaciji zgrade korpusa u Baa Luci za potrebe Vlade Republike Srpske Odluka o utvrivau opteg interesa za izgradu magistralnog puta Ustipraa-Srbie Odluka o utvravau da je od opteg interesa izgrada stambeno-poslovnog objekta na "Lokaciji 5" u Bijeini Odluka o utvrivau da je od opter interesa izgrada Sportsko-rekreacionog centra "Jezero" u Vlasenici Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada mesnog groba u Gorem Crelovu, optina Bijeina Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada puta za Manastir Tavnu Odluka o davau u zakup radne jedinice "Tapetarija" ODP "Budunost" amac Odluka o prenosu poslovnog objekta pogona za izradu gorih delova obue Mrkoi Grad koji posluje u sastavu ODP Fabrika obue "Bosna" Baa Luka na trajno koritee Skuptini optine Mrkoi Grad Odluka o dopunama Odluke o osnivau Opte bolnice "Sveti Vraevi" Bijeina Odluka o preuzimau kreditnih obaveza DP "Kneopoka" Kozarska Dubica

618 21/593 619 21/593 620 635 636 22/607 23/630 23/630 637 638 639 640

Odluka o davau saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o izboru sudije Suda za prekraje Pravor Odluka o izboru sudije Suda za prekraje Han Pijesak Odluka o obaveznom proceivau ratne tete nastale kod preduzea koja se privatizuju Odluka o nabavci dizel goriva za jeseu setvu 1997. godine Odluka o distribuisau mineralnih ubriva kao donacija Vlade Japana Odluka o nabavci mineralnog ubriva za jeseu setvu 1997. godine Odluka o preuzimau kreditnih obaveza DP "Kneopoka" Kozarska Dubica Odluka o oslobaau od plaaa poreza, carine i carinskih dabina JODP za telekomunikacije Republike Srpske, Srpsko Sarajevo Sokolac za uvoz opreme za lokalni beini radio telefonski sistem Odluka o kriterijumima za usmeravae i koriee sredstava nakvade iz ukupno naplaene realizacije za utroenu elektrinu energiju JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o osnivau Fonda za podsticae razvoja optina na slivnim podrujima Republike Srpske sredstvima naknade iz ukupno naplaene realizacije za utroenu elektrinu energiju JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada kasarne u selu Novoseoci optina Sokolac Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada puta Boovii - Rakovii u Mesnoj zajednici Bijelo Brdo

23/632 23/632 23/632 24/653 24/653 24/654 24/654 24/654

547

21/594

589

608 609 610

23/630

611

23/630 641 23/631 23/631 23/631

24/654

612

613 614 615

24/655

642

24/655

23/631 23/631 23/632

643

616 617

24/656

644

24/656

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

15

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

645

Odluka o privremenoj promeni sedita Centra za obrazovae kadrova unutraih poslova-Vie kole unutraih poslova i Srede kole za unutrae poslove Odluka o davau saglasnosti na Odluke o izmenama i dopunama Statuta JOD TP Republike Srpske Dovoj Odluka o osnivau Sudova za prekraje i utvrivau broja sudija u Sudovima za prekraje u Republici Srpskoj Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada mesnog groba u Srpskom Goradu Odluka o transformaciji JDP "Zrak" Tesli Odluka o utvrivau da je ODP Fabrika trikotae "1. oktobar" Kalinovik pravni sledbenik DP "Viteks" Visoko Odluka o izmenama i dopunama Privremene odluke o broju i prostornom rasporedu osnovnih kola u Republici Srpskoj Odluka o davau saglasnosti na Statut Nacionalnog parka "Kozara" Prijedor Odluka o organizaciji upravaa i gazdovaa umama na preostalom delu optine Glamo Odluka o produeu roka za podnoee zahteva za otkup deonica i oslobaaa od plaaa obrazaca zahteva odreenim kategorijama graana Odluka o proceni vrednosti preduzea Odluka o proceni vrednosti baa Odluka o statusnoj promeni u ODP Pooprivrednom dobru "Semberija" Bijeina Odluka o izmenama Odluke o osnivau Vie kole unutraih poslova Odluka o izmeni Odluke broj 02-998/97 od 7. avgusta l997. godine Odluka o davau saglasnosti na projekat za vodosnabdevae koji je donacnja Finske Vlade

746

Odluka o izmeni Odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu viih kola u Republici Srpskoj Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenom broju, strukturi i prostornom rasporedu sredih kola u Republici Srpskoj Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Republikom zavodu za planirae Odluka da potpredsedik Vlade Republike Srpske za drutvene delatnosti vri funkciju ministra prosvete do izbora ministra prosvete Odluka o proglaeu ODP "Baa Laktai" u Laktaima od interesa za Republiku Odluka o proglaeu ODP "Tehnogas" u Laktaima od interesa za Republiku Odluka o obustavau od izvrea, kao protivzakonit i protivustavan akt, Ukaz predsednika Republike Srpske broj 01-352/97 od 27. avgusta 1997. godine o postaveu vrioca dunosti zamenika ministra unutraih poslova Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada dalekovoda 110 KV Baa Luka 2 -Baa Luka 5 Odluka o davau saglasnosti ODP "Trgoprodaja" Prijedor na prodaju osnovnog sredstva putem javne licitacije Odluka o davau saglasnosti ODP "Trgoprodaja" Prijedor na prodaju osnovnog sredstva putem javne licitacije Odluka o dopuni Odluke o nabavci dizel goriva za jeseu setvu 1997. godine Odluka o izmenama Odluke o osnivau Muzeja Republke Srpske Odluka o davau saglasnosta na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog fonda za penzijsko i invalidsko osigurae Republike Srpske

26/714

24/656

747

646

26/714

24/657

748

694

26/715

25/669 25/670 25/670

749

695 696 697

26/715 26/715 26/715

750 25/671 751 760 25/671 25/671 25/671 761

698

699 700 701

27/721

27/721

762 25/672 25/672 25/672 25/672 26/714 26/714 26/714 764 765 766 763

702 703 704 743 744 745

27/722

27/722 27/722 27/722

27/722

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

16

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

767

Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Republikor zavoda za statistiku Odluka o obezbeeu iz robnih rezervi Republike Srpske 1.000 tona nafte za prevoz uenika Odluka o utvreu da je od opteg interesa izgrada vojnog kompleksa "Johovac" kod Doboja Odluka o utvreu da je od opteg interesa izgrada magistralnog puta Trebie - Herceg Novi, deonica puta Javor - Sitnica -granica Crne Gore Odluka o izmeni i dopuni Odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih studija u kolskoj 1997/98. godini Odluka o izmeni Odluke o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o izmeni Odluke Vlade Republike Srpske broj 02-395/97 od 7. avgusta 1997. godine Odluka o dopuni Odluke o organizovau i radu preduzea "Interped" Sarajevo Odluka o dopuni Odluke o proglaeu dravnih preduzea u oblasti pooprivrede i prehrambene industrije od interesa za Republiku Srpsku Odluka o dopunama Odluke o osnivau Opte bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj Odluka o dopunama Odluke o osnivau Opte bolnice "Kasindo" Kasindo Odluka o davau saglasnosti na Statut Doma za penzionere i stara lica Srpsko Sarajevo Odluka o formirau Komisije za komisijsko javno izvlaee Odluka o vremenu i mestu u kome e se izvriti komisijsko javno izvlaee i vrednosti uea podnosioca zahteva

819

Odluka o privatizaciji preduzea iz oblasti trgovina, ugostitestvo, graevinarstvo, zanatstvo i saobraaj Odluka o davau ovlatea u ciu realizacije Projekata Svetske banke za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske, za povlaee sredstava sa Specijalnog rauna i za potpisivae svih finansijskih transakcija vezanih za implementaciju Projekata Odluka o osnivau Urgentnog centra "Koran" Pale Odluka o osnivau DP ZTC "Baa Vruica" Tesli Odluka o oslobaau dugovaa potraaa elektrine enerrije iz kategorije stanovnitva za period do 31. decembra 1995. godine Odluka o osnivau DGP "Drina" za izvoee graevinskih radova, niskograde i visokograde za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Republike Srpske Odluka o oslobaau od plaaa carina, poreza i taksa Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada pristupnog puta Fabrici izolacionih materijala i ostalih hemijskih proizvoda u Maloj Bukovici kod Doboja Odluka o izmeni i dopuni Odluke o odreivau objekata i linosti koje se posebno obezbeuju Odluka o dopuni Odluke o odreivau preduzea za proizvodu naoruaa i vojne opreme preduzeima od posebnog znaaja za odbranu Republike Odluka o izmenama i dopunama Privremene odluke o broju i prostornom rasporedu osnovnih kola u Republici Srpskoj Odluka o davau saglasnosti na Praviliik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu nauke i kulture

29/758

27/723

820

793

28/738

794

29/775 30/810 30/811

28/738

870 871

795

28/738

872

796

30/812

28/739

873

797

28/739 874 28/739 28/739 875

30/812 30/812

798 799 800

30/812

28/740 28/740 28/740 28/740 29/758

876

801 802 803 817 818

30/813

877

30/813

878

30/813

879

29/758

30/813

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

17

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

880 890 892 893 894

Odluka o davau saglasnosti na Statut ODP "6.avrust'' Milii Odluka o razvrstavau robe na oblike izvoza i uvoza Odluka o transformaciji vojnih ustanova u osnovna dravna preduzea Odluka o osnivau ODP "Vazduhoplovni zavod Orao" Odluka o visini naknade za finansirae izgradu i opremae sistema protivgradne zaite u Republici Srpskoj Odluka o urvrivau da je od opteg interesa izgrada Osnovne kole sa pomonim objektima i predholske ustanove u Popovima optina Bijeina Odluka o izboru sudije Suda za prekraje u Tesliu Odluka o davau saglasnosti na Statut JP Srpska novinska agencija "SRNA" Odluka o osnivau Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapoavae slepih i invalidnih lica Odluka o osnivau Minskog akcionog centra Republike Srpske Odluka o oslobaau od plaaa carina, poreza i taksa Odluka o oslobaau od plaaa carina, poreza i taksa Odluka o oslobaau od plaaa carine Odluka o oslobaau od plaaa carine Odluka o osvivau Kulturno privrednog cengra Republike Srpske u Grkoj Odluka o proglaeu DTP "Vitorog" ipovo preduzeem od interesa za Republiku Odluka o izmeni i dopuni Odluke o proglaeu dravnih preduzea u oblasti pooprivredne i prehrambene industrije od posebnog interesa za Republiku Srpsku

975 30/813 31/833 32/1054 977 32/1054 978 32/1054 979 32/1055 33/1106 33/1106 980 976

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Rapubliku Srpsku iz oblasti tekstilne industrije Odluka o izmeni i dopuni Odluke o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku u oblasti drvopreraivake industrije Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovau Komisije za izradu Krivinog zakona Republike Srpske Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovau Komisije za izradu Zakona o krivinom postupku Odluka o prekidau svih postupaka naknade tete Odluka o izneni i dopuni Odluke o osnivau sudova za prekraje i utvrivau broja sudija u sudovima za prekraje u Republici Srpskoj Odluka o izboru sudije Suda za prekraje Baa Luka Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organraaciji i sistematizaciji radnih mesta Komesarijata za izbeglice i humanitarnu pomo

34/1135

34/1135

34/1135

34/1135 34/1135

895

914 915 916

34/1136 34/1136

981 982

33/1107 983 34/1133 34/1133 984 34/1133 34/1134 34/1134 34/1134 34/1134 1002 985

34/1136

967 968 969 970 971 972 973 974

Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Republikom zavodu za zapoavae Sarajevo Odluka o privatazaciji preduzea putem javne prodaje Odluka o obustavi od izvrea Zakuka Izvrnog odbora Skuptine optine Laktai, broj: 01-1-022-75/97 od 17. novembra 1997.rodine Odluka o privremenom utvrivau carine pri uvozu motornih i prikunih vozila i maina Odluka o postupku otkupa stanova Odluka o potpisnicima specijalnih rauna za raspolagae sredstvima po projektima Svetske baike i drugih finansijskih ili dravnih institucija

34/1136 34/1136

34/1137

35/1174 35/1174

1003 1004

34/1134

35/1174

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

18

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1005

Odluka o osnivau javne ustanove u dravnoj svojini "Muzej" Republika Srpska 1990/1995. Srpsko Sarajevo Odluka o dodeli radio-difuznih frekvencija na privremeno koriee Odluka o visini vodoprivrednih naknada Odluka o prekidau postupaka naknade tete protiv rubnih umskih gazdinstava Republike Srpske Odluka o utvrivau opteg interesa za izgradu vojnog kompleksa "Kula" kod Gacka Odluka o osnivau Detamana Vlade Republike Srpske u Brkom Odluka o privremenom finansirau Republike Srpske za period januar-mart 1998. godine

85 35/1174 35/1175 35/1177 86 87 88 35/1178 35/1178 35/1178 89 90 91 92 93 2/31 94 2/31 2/32 2/32 2/32 126 2/32 127 2/33 128 2/33 129 2/33 95

Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Fabrika duvana" Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog odbora JODP za potanski saobraaj Reee o imenovau Nadzornog odbora JODP za potanski saobraaj Reee o imenovau Upravnog odbora JODP za Telekomunikacije Republike Srpske Reee o imenovau Nadzornog odbora JODP za Telekomunikacije Republike Srpske Reee o imenovau Upravnog odbora ODP "Aerodromi Republike Srpske" Reee o imenovau Upravnog odbora Nacionalnog parka "Sutjeska" Tjentite Reee o imenovau Nadzornog odbora Nacionalnog parka "Sutjeska" Tjentite Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora DP "itoprodukt" Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora DP "HPK" DrakseniKozarska Dubica Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornrr odbora MDP "ipad" Srpsko Sarajevo Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Bileanka" Bilea Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora JP za informativnu, izdavaku i grafiku delatnost "Glas srpski" Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODGP "Vranica" Srpsko Sarajevo Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora NP "Kozara" Prijedor Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Vie tehnike kole u Doboju

3/64 3/64 3/64 3/65 3/65 3/65 3/65 3/65

1006 1007 1008

1009 1010 1064

36/1223

REEA50 51 Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Interped" Sarajevo Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog Odbora ODP Gipsara "Volari" ipovo Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODVP "Sreda Posavina" Lonari Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Agrokombinat" Rogatica Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Bosanka" Doboj Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP AIP "Pooprivreda" Drakseni - Kozarska Dubica Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora DP Pooprivredno preduzee "Ratar" Pravor Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Vrbas" Baa Luka Reee o imenovau predsednika i lanova Komisije za uslovni otpust

3/66

3/66

52 53 54 55

3/66

96

3/66

5/168

56

57

5/168 5/168 5/168

58

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

19

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

130

Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Stakorina" ajnie Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP Poslovni sistem RMK Zenica-Prijedrr Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Koarsko-tekstilni kombinat "Alhos" Sarajevo - Sokolac Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora VZ "Orao" Reee o davau saglasnosti na Odluku o organizacionoj promeni ODP "Komo" Modria u MDP "Komo" Modria i osnivau zavisnog dravnog preduzea Reee o imenovau Upravnog odbora Studentskog centra u Srpskom Novom SarajevuLukavica Reee o kompenzaciji obaveza i potraivaa izmeu Javnog preduzea "Srpske ume" Baa Luka i Vlade Reublike Srpske Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Hemijska industrija "Destilacija" Tesli Reee o stavau van snage Reea broj 02391 od 30. septembra 1995. godine Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Centreh" Pale Reee o dopuni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora Javnog fonda za penzijsko i invalidsko osigurae Republike Srpske Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora Javnog fonda za penzijsko i invalidsko osigurae Republike Srpske Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Poooprema" Srpsko Sarajevo Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Poooprema" Srpsko Sarajevo Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Motajica" Srbac

182 5/169 183 5/169 184 185

Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Ribak - Bardaa" Bardaa Reee o izmeni Reea o imenovau Upravnog odbora ODGP "Standard" Rogatica Reee o izmeni Reea o imenovau Upravnog odbora ODP "Stoar" Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lansva Nadzornog odbora ODP "Stoar" Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora Javnog fonda za zdravstveno osigurae Republike Srpske Reee o imenovau lana Republike Srpske u Komisiji za zatitu nacionalnih spomenika Reee o kompenzaciji obaveza i potraivaa izmeu JP umarstva "Srpske ume" Baa Luka, Vlade Republike Srpske i dravnih preduzea za preradu drveta u Republici Srpskoj Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Studentskog centra Pale Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora Studentskog centra Pale Reee o imenovau Nadzornog odbora u ODP "Aerodromi Republike Srpske" Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Interped" Sarajevo Reee o razreeu lanova Upravnog odbora u ODP pugnikog saobraaja "Autoprevoz" Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog odbora u ODP putnikog saobraaja "Autoprevoz" Baa Luka Reee o razreeu dunosti lanova Nadzornog odbora u ODP putnikog saobraaja "Autoprevoz" Baa Luka Reee o imenovau Nadzornog odbora u ODP putnikog saobraaja "Autoprevoz" Baa Luka

7/225 7/225 7/225

131

132

5/169 5/169

133 134

7/225

186

7/126

5/169

205

160

8/256

6/186

241

173

7/223 252 7/223 7/223 7/223 253 254 255 256 7/224 257 7/224 7/224 7/224 7/225 258

9/298 9/300 9/300 9/301 9/301

174

175 176 177

178

9/301

179 180 181

9/301

9/301

259

9/302

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

20

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

280

Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Republikog zavoda za zapoavae Sarajevo Reee o isplati novembarskih plata zaposlenih u delatnosti osnovnog, sredeg i visokog obrazovaa i kulture Reee o imenovau lanova Saveta Elektrotehnikor fakultetaUniverziteta u Sarajevu Republike Srpske, sa seditem u Srpskom Sarajevu Reee o imenovau lanova Saveta fakulteta za proizvodu i menament Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, sa seditem u Trebiu Reee o imenovau lanova Saveta Pravnog fakulteta univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, sa seditem u Srpskom Sarajevu-Pale Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Studentskog centra u Baoj Luci Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Robna kua "Pobjeda" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Metal" Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Rudnik mrkog uga "Mievina" Srbie Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Planinsko" Han Pijesak Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "itoprodukt" Bilea Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Alpro" Vlasenica Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Novorez" Pale

423 10/340 424 12/354 425 426 427 12/357

Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora JP novinsko-izdavake delatnosti "Srpska javnost" Srpsko Sarajevo Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Rudnici bentonita" ipovo Reee o razreeu lana Nadzornog odbora JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Reee o imenovau lana Nadzornog odbora JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Reee o izmeni i dopuni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Bijeinaputevi" Bijeina Reee o razreeu lanova Nadzornog odbora ODP "Bijeinaputevi" Bijeina Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Bijeinaputevi" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Panafleks" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Univerzal" Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Incel" Holding Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Kurjak" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Elvako" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Bosna" Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravog i Nadzornog odbora ODP "Stolar" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "3enit" Bijeina

15/480

306

15/480 15/480 15/481

319

12/356

320

15/481 15/481 15/481

321

428 429 430

12/357

322

12/357 431 12/357 432 12/357 433 12/358 434 12/358 435 13/415 436 13/416 437 13/416

15/481

323

15/482

324

15/482

325

15/482

326

15/482

373

15/482

374

15/483

375

15/483

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

21

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

438

Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Rudnik kaolina "Motajica" Koba Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Nadzornog odbora "Pooprivrednog instituta" Baa Luka Reee o imenovau lanova Saveta fakulteta fizike kulture Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, sa seditem u Srpskom Sarajevu - Pale Reee o davau saglasnosti na odluku o pripajau ODP Drvne industrije "Ja" Gradika ODP Drvne industrije "Radnik" Gradika Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Nadzornog odbora DP "PIK" amac Reee o izmenama i dopunama Reea o imenvau lanova Upravnog i Nadaornog odbora ODP "Radnik" Gradika Reee o imenovau lanova Komisije za tarifu koja e ukuiti eksperte Entitetskih carinskih uprava i eksperte meunarodne zajednice Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora DP "Veletrgovina" Gradika Reee o imenovau lanova Saveta Prirodno-matematikog fakulteta Univerziteta u Baoj Luci Reee o imenovau lanova Saveta Arhitektonsko-graevinskog fakulteta u Baoj Luci Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "itopromet" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Mesoprodukt" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Sava" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Semberka" Jaa

489 15/483 490 15/483 536 15/483 537 538 15/484 17/506 539 540

Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Mekarska industrija" Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Fabrika eera" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "UPI" Srpsko Sarajevo Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Muzeja Republike Srpske Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Javne ustanove "Spomen-podruje Doa Gradina" Reee o imenovau lanova Republikog saveta za razvoj nauke Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Broteks" Srpski Brod Reee o razreeu lana Nadaornog odbora MDP "Poslovni sistem RMK-Zenica" Prijedor Reee o razreeu lana Upravnog odbora MDP "Poslovni snstem RMK-Zenica" Prijedor Reee o imenovau lana Upravnog odbora MDP "Poslovni sistem RMK-Zenica" Prijedor Reee o imenovau lanova Saveta Ekonrmskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, sa seditem u Srpskom Sarajevu-Pale Reee o izmeni i dopuni Reea o imenovau lana Upravnog odbora u OD auto saobraajnom servisno-remontnom preduzeu "Drinatrans" Zvornik Reee o izmeni i dopuni Raea o imenovau Upravnog odbora u JODP za potanski saobraaj Republike Srpske Reee o izmeni i dopuni Reea o imenovau lana Upravnog odbora u ODP PTT "Iniering" Sarajevo

19/542

439

19/542 20/587 20/588

440

441

458 459

20/588 20/588

17/506

481

20/588

541 19/541 542 19/541 543 19/541 577 19/541

20/588

482

20/589

483

20/589

484

485

21/600

19/541

578

486

21/600

19/542 19/542

579

487 488

21/600

580 19/542

21/601

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

22

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

624

Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Agrohercegovina" Nevesie Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "ipad stolar" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora DP "Petar Mrkoi" Modria Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Soko" Holding Trebie Reee o imenovau lana Upravnog odbora JP Zavod za ubenike i nastavna sredstva Reee o razreeu lana Upravnog odbora MDP "Komo" Modria Reee o imenovau lana Upravnog odbora MDP "Komo" Modria Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Incel" Holding Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Omar" Kneevo Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upraviog i Nadzornog odbora ODP "Demos" Derventa Reee o imenovau lanova Komisije za usaglaavae pravnog sistema Republike Srpske sa Evropskom konvencijom o udskim pravima i Odlukama Evropskog suda za udska prava u Strazburu Reee o izmeni i dopuni Reea o imenovau lana Upravnog odbora u ODSP "Rotas" Baa Luka Reee o kompenzaciji obaveza i potraivaa izmeu JP "Srpske ume" Baa Luka, G "Rudo" Rudo i Vlade Republike Srpske Reee o kompenzaciji obaveza i potraivac izmeu JP "Srpske ume" Baa Luka, G "Rudo" Rudo i Vlade Republike Srpske

710 23/634 711 23/634 712 713

Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Rudnici bentonita" ipovo Reee o imenovau Upravnog i Nadzornog odbora Opte bolnice Nevesie Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Bosanka" Blauj Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Bosanka" Srpsko Sarajevo Reee o razreeu lanova Upraviog i Nadzornog odbora ODP "IT" amac Industrija tekstila amac Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "IT" amaka industrija tekstala amac Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora DP "Levita" Gradika Reee o imenovau lanova Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, sa seditem u Brkom Reee o imenovau predstavnika Republike Srpske u Komisiju za reavae pitaa graninih prelaza izmeu Republike Srpske i Republike Hrvatske Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Pooprivredni zavod" Bijevna Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Baa Laktai" Laktai Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Tehnogas" Laktai Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Studentskog centra u Trebiu Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Interplet" Brko

25/675 25/675 25/676

625

626

23/635

627

25/676

23/635 23/635

714

628 629 630 631

25/676

715 23/635 23/635 716

25/676

25/677

23/636

717

632

25/677

23/636

752

633

26/715

23/636

753

682

26/716

754 24/662 755 24/663 756 25/675 757 25/675

26/716 26/716

683

708

26/716

709

26/717

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

23

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

768

Reee o izmeni i dopuni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora u JODP za potanski saobraaj Republike Srpske Reee o izmeni i dopuni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora u JODP za telekomunikacije Republike Srpske Reee o izmeni i dopuni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Bijeinaputevi" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora DP "Tvornica deje trikotae" ipovo Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Doma za penzionere i stara lica Srpsko Sarajevo Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Kurjak" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "3enit" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Fabrika eera" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Mesoprodukt" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP Pooprivredno dobro "Semberija" Bijeina Reee o izmeni i dopuni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Semberija-transport" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Opta bolnica Prijedor Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Sava" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog odbora DP ZTC "Baa Vruica" Tesli

885 27/723 886

Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora DP ZTC "Baa Vruica" Tesli Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP OC "Jahorina" Pale Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "itopromet" Bijeina Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "itopromet" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora u ODP "Destilacija" Tesli Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ZDP "Pretis" Srpsko Sarajevo Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Zavoda za leee, rehabilitaciju i socijalnu zatitu hroninih duevnih bolesnika "Jake" Modria Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Deijeg doma "Rada Vraeevi" Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Socijalno-gerijatrijskor centra Baa Luka Reee o imenovau lavova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "ivinokoop" Doi abari Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Univerzal" Baa Luka Reee o davau saglasnosti na Odluku o promeni firme ODP "Ozrenske toplice" Kakmu Reee o dopuni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODGP "Hidrograda" Pale, Srpsko Sarajevo Reee o razreeu lanova Upravnog odbora MDP "Unis" Sarajevo

30/818

769

30/818

27/723

887

770

30/818

27/723

888

805

30/818

28/741

918

806

33/1114

28/741

919

807

33/1114

28/742

990

808

28/742 991 28/742 992 28/742 993 28/743 994 28/743

34/1143

809

34/1143

810

34/1143

811

34/1143

812

34/1144

813

995

28/743 28/743 30/818

34/1144

814 884

1013

35/1180 35/1180

1014

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

24

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1015

Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora "Vazduhoplovni zavod Orao" Reee o davau saglasnosti na Odluku o promeni imena ODP "Radnik" Gradika Reee o izboru direktora JP Dom kulture Centar za kulturu, informisae i obrazovae i imenovau glavnog i odgovornog urednika javnih glasila Srebrenice Reee o izboru direktora JP "Srpski radio Brod" Reee o razreeu lana Republike Srpske u Komisiji za ouvae nacionalnih spomenika Reee o imenovau lana Republike Srpske u Komisiji za ouvae nacionalnih spomenika Reee o razreeu sekretara Ministarstva finansija Reee o imenovau zamenika ministra finansija Reee o razreeu direktora ODP "Interplet" Brko Reee o izboru direktora ODP "Interplet" Brko Reee o izboru direktora ODP "Kneopoka" Kozarska Dubica Reee o imenovau direktora ODP RTC "Luka" amac Reee o razreeu pomonika ministra za urbanizam i prostorno planirae Reee o razreeu glavnog republikog inspektora za umarstvo i lovstvo Reee o imenovau glavnog republikog inspektora za umarstvo i lovstvo Reee o postaveu pomonika ministra za graevinarstvo Reee o razreeu direktora ODP "HPK" Drakseni - Kozarska Dubica

35/1180 35/1181

Reee o imenovau direktora ODP "HPK" Drakseni - Kozarska Dubica Reee o izboru direktora ODP "Metal-emajl" Brod Reee o izboru direktora ODP "Kozara" DIP Kozarska Dubica Reee o izboru direktora ODP DI "Varda" Viegrad Reee o razreeu v.d. direktora Republike direkcije za vode Reee o imenovau direktora Republike direkcije za vode Reee o imenovau glavnog i odgovornog urednika Javnog glasila "Srpska Javnost" Srpsko Sarajevo Reee o izboru generalnog direktora JP novinsko -izdavake delatnosti "Srpska Javnost" Srpsko Sarajevo Reee o imenovau direktora JODP za potanski saobraaj Republike Srpske Reee o imenovau direktora JODP za telekomunikacije Republike Srpske Reee o imenovau glavnog i odgovornog urednika Javnog glasila "Srpski radio Brod" Reee o izboru direktora ODP "Koarskotekstilni kombinat Alhos" Sarajevo-Sokolac Reee o imenovau direktora ODP "3avod za vodoprivredu" Srpsko Sarajevo Reee o razreeu direktora ODP "Fabrika duvana" Baa Luka Reee o imenovau darektora ODP "Fabrika duvana" Baa Luka Reee o imenovau direktora ODAIP "Pooprivreda" Drakseni-Kozarska Dubica Reee o izboru direktora ODP "Planinsko" Han Pijesak

3/67 3/67 3/67 3/67 5/170 5/170

1016

1/10 1/10

2/38

2/38 2/38 2/39 2/39 2/39 2/39 2/39 3/66 3/66 3/67 3/67 3/67

5/170

5/170 5/170 5/170 5/170

5/171 5/171 5/171 5/171 5/171 6/186

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

25

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reee o izboru direktora ODP "Meridijan" Baa Luka Reee o izboru direkgora ODP "Interped" Sarajevo Reee o imenovau direktora ODP Centar za unapreee pooprivrede Sokolac Reee o imenovau direktora ODVP "Semberija" Bijeina Reee o razreeu direktora ODP "Mekarska industrija" Baa Luka Reee o imenovau direktora ODP "Mekarska industrija" Baa Luka Reae o izboru direktora ODP Tvornica obue "Sloga" Pravor Reee o razreeu direktora ODP "Motajica" Srbac Reee o imenovau v.d. direrrora ODP "Motajica" Srbac Reee o imenovau v.d. direktora ODP "Ribak Bardaa" Bardaa Reee o imenovau pomonika ministra za pooprivredu Reee o postaveu zamenika ministra prosvete Reee o postaveu zamenika ministra nauke i kulture Reee o imenovau zamenika ministra za pitae boraca, rtava rata i rada Reee o razreeu pomonika ministra za izbeglice i raseena lica Reee o postaveu pomonika ministra za izbeglice i raseena lica Reee o razreeu pomonika ministra za izbeglice i raseena lica Reee o postaveu pomonika ministra za izbeglice i raseena lica Reee o postaveu pomonika ministra za izbeglice i raseena lica

6/186 6/186 7/226 7/226 7/226 7/226 7/226 7/227 7/227 7/227 7/227 8/256 8/256 8/256 8/256 8/256 8/256 8/257 8/257

Reee o postaveu pomonika ministra za izbeglice i raseeia lica Reee o razreeu zamenika ministra za izbeglice i raseena lica Reee o razreeu direktora Republike direkcije za obnovu i izgradu stambenog prostora u Republici Srpskoj Reee o imenovau direktora Republike direkcije za obnovu i izgradu stambenog prostora u Republici Srpskoj Reee o postaveu zamenika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom Reee o postaveu sekretara Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom Reee o postaveu sekretara Ministarstva trgovine i turizma Reee o izboru direktora MDP "3rak" Tesli Reee o postaveu zamenika ministra sporta i omladine Reee o razreeu sekretara Ministaretva trgovine i turizma Reee o razreeu pomonika ministra Sektora za puteve i drumski saobraaj u Ministarstvu saobraaja i veza Reee o postaveu pomonika ministra Sektora za puteve i drumski saobraaj u Ministarstvu saobraaja i veza Reee o postaveu zamenika ministra saobraaja i veza Reee o razreeu sekretara Ministarstva saobraaja i veza Reee o postaveu sekretara Ministarstva saobraaja i veza Reee o imenovau direktora Kancelarije Republike Srpske za koordinaciju projekta Svetske banke za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske Reee o imenovau direktora ZDP "Fabrika motora specijalne namene" Pale

8/257 8/257

8/257

8/257 8/257 8/257 8/258 8/258 9/309 9/309

9/309

9/309 9/309 9/310 9/310

10/341 10/341

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

26

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reee o imenovau predstavnika Republike Srpske u zajednikoj Subregionalnoj konsultativnoj komisiji Reee o izboru generalnog direktora JP Srpska radio-televizija sa p.o.Sarajevo Reee o imenovau pomonika ministra za rad i zapoavae u Ministarstvu za pitae boraca, rtava rata i rada Reee o imenovau zamenika ministra za pitae boraca, rtava rata i rada Reee o imenovau sekretara u ministarstvu za pitae boraca, rtava rata i rada Reee o razreeu direktora Republike direkcije za puteve Reee o imenovau direktora Republike direkcije za puteve Reee o razreeu direktora ODP ITK "Triko" Gradika Reee o izboru direktora ODP ITK "Triko" Gradika Reee o razreeu direktora ODP "3enit" Fabrika obue i HTZ opreme Bijeina Reee o imenovau direktora ODP "3enit" Fabrika obue i HTZ opreme Bijeina Reee o izboru direktora ODP UPI DC "Sarajevo" Pale Reee o izboru direktora ODP Rudnik mrkog uga "Mievina" Mievina Reee o imenovau predstavnika Republike Srpske za kulturu u SR Jugoslaviji Reee o razreeu pomonika ministra za nauku Reee o razreeu pomonika ministra za kulturu Reee o postaveu pomonika ministra nauke i kulture Reee o postaveu pomonika ministra nauke i kulture

11/349 11/350

Reee o razreeu direktora Republikog zavoda za zatitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslea Reee o postaveu direktora Republikog zavoda za zatitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslea Reee o izboru direktora Instituta za geoloka istraivaa Republike Srpske "Geoinstitut" Zvornik Reee o razreeu "Stoar" Baa Luka direktora ODP

12/359

12/359

11/350 11/350 11/350 11/350 11/350 11/350 11/350 11/351 11/351 11/351 11/351 12/358 12/358 12/358 12/358 12/359

12/359 12/359 12/359 13/416 13/416 13/416 13/416 13/416 13/417

Reee o imenovau direktora ODP "Stoar" Baa Luka Reee o razreeu zamenika ministra pravosua i uprave Reee pravde o imenovau zamenika ministra

Reee o razreeu pomoika ministra pravosua i uprave Reee o razreeu pomonika minietra pravosua i uprave Reee o razreeu pomonika ministra pravosua i uprave Reee o imenovau pomonika ministra pravde Reee o postaveu pomonika direktora Republike uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Reee o razreeu sekretara Ministarstva zdrava Reee o postaveu sekretara Ministarstva zdrava i socijalne zatite Reee o izboru direktora ODP "Tvornica preistaa" Rogatica Reee o izboru direktora ODP "IT" amaka industrija tekstila amac Reee o imenovau v.d. direktora Preduzea u dravnoj svojini "Ktitor-invest" za prikupae novanih i naturalnih darova za izgradu Prvog porodilita u Republici Srpskoj sa p.o.

13/417 13/417 13/417 13/417 13/417

13/417

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

27

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reee o imenovau v.d. direktora ODP "Romanija-Sarajevo" sa seditem u seditu Ministarstva odbrane Reee o imenovau pomonika ministra nauke i kulture Reee o imenovau glavnog republikog inspektora Reee o imenovau glavnog republikog inepektora rada u Ministarstvu za pitae boraca, rtava rata i rada Reee o imenovau zamenika ministra uprave i lokalne samouprave Reee o imenovau pomonika ministra pravde Reee o imenovau sekretara Slube za zajednike poslove Narodne skuptine Republike Srpske i Vlada Republike Srpske Reee o postaveu pomonika direktora Republike uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Reee o razreeu direktora ODP "ivinoprodukt" Srbac Reee o imenovau direktora ODP "ivinoprodukt" Srbac Reee o razreeu v.d. direktora ODP PD "Semberija" Bijeina Reee o imenovau direktora ODP PD "Semberija" Bijeina Reee o razreeu direktora ODP "Levita" Gradika Reee o izboru v.d. direktora ODP "Levita" Gradaka Reee o razreeu direktora ODP za eksploataciju i preradu ruda "Japra" Novi Grad Reee o imenovau v.d. direktora ODP za eksploataciju i preradu ruda "Japra" Novi Grad

Reee o razreeu direktora ODP "Agrohercegovina" Nevesie 13/418 15/484 15/484 Reee o imenovau v.d. direktora MDP "Agrohercegovina" Nevesie Reee o izboru direktora ODP Drvne industrije "Sjeme" Rogataca Reee o postaveu pomonika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom Reee o postaveu pomonika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom Reee o imenovau predstavnika Vlade Republike Srpske u Komisiji za praee i provoee Opteg kolektivnog ugovora Reee o razreeu direktora Republike direkcije za civilnu vazdunu plovidbu Reee o imenovau direktora Republike direkcije za civilnu vazdunu plovidbu Reee o imenovau direktora ODP "Bijeinaputevi" Bijeina Reee o izboru direktora JODP Informativno-kulturni centar Gacko i imenovau glavnog i odgovornog urednika javnog glasila Radio Gacko Reee o imenovau direktora Republikog zavoda za planirae Reee o postaveu zamenika ministra industrije i tehnologije Reee o postaveu pomonika ministra industrije i tehnologije Reee o postaveu pomonika ministra industrije i tehnologije Reee o postaveu pomonika ministra industrije i tehnologije Reee o postaveu pomonika ministra industrije i tehnologije Reee o postaveu pomonika ministra industrije i tehnologije

15/486 15/486 15/486 17/507 17/507

15/484 15/484 15/484

17/507 17/507 17/507 17/507

15/484

15/485 15/485 15/485 15/485 15/485 15/485 15/485 15/486

17/507 19/543 20/589 20/589 20/589 20/589 20/589 20/590

15/486

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

28

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reee o postaveu pomonika ministra industrije i tehnologije Reee o razreeu pomonika ministra za informacije Reee o postaveu pomonika ministra nauke i kulture Reee o postaveu pomonika ministra nauke i kulture Reee o imenovau pomonika direktora Republike uprave carina Republike Srpske Reee o izboru generalnog direktora Srpske novinske agencije "SRNA " Reee o imenovau glavnog i odgovornog urednika Srpske novinske agencije "SRNA " Reee o izboru direktora ODP Fabrika upravaa sistema ozubena letva Nevesie Reee o imenovau direktora Muzeja Republike Srpske Reee o imenovau direktora Javne ustanove "Spomen-podruje Doa Gradina" Reee o imenovau pomonika ministra odbrane Reee o imenovau pomonika ministra za pitae boraca i rtava rata u Minictarstvu za pitae boraca, rtava rata i rada Reee o postaveu pomonika ministra prosvete Reee o postaveu glavnog republikog prosvetnog inspektora u Ministarstvu prosvete Reee o imenovau rukovodioca informacionog sistema Reee o izboru direktora ODP "Vatrostalna" Prijedor Reee o imenovau v.d. direktora Bolnice u Prijedoru

20/590 20/590 20/590 20/590 20/590 20/590 20/591 20/591 20/591 20/591 21/602

Reee o razreeu direktora ODP "Plantae" Gradika Reee o imenovau direktora ODP "Plantae" Gradika Reee o razreeu v.d. direktora DP "Tvornica deije trikotae" ipovo Reee o imenovau v.d. DP "Tvornica deije trikotae" ipovo Reee o razreeu naelnika Resora Dravne bezbednosti Ministarstva unutraih poslova Republike Srpske Reee o postaveu naelnika Resora Dravne bezbednosti Ministarstva unugraih poslova Republike Srpske Reee o postaveu glavnog republikog inspektora Reee o razreeu zamenika ministra odbrane Reee o postaveu zamenika ministra odbrane Reee o razreeu pomonika ministra odbrane Reee o razreeu pomonika ministra odbrane

21/603 21/603 21/603 21/603

22/607

22/607 23/636 23/636 23/636 23/636 23/637 23/637 23/637 23/637 23/637

21/602 21/602

Reee o razreeu pomonika ministra odbrane Reee o imenovau pomonika ministra odbrane Reee o imenovau pomonika ministra odbrane Reee o imenovau sekretara ministarstva odbrane Reee o imenovau direktora Republike direkcije za proizvodu i promet naoruaa i vojne opreme Reee o postaveu pomonika ministra

21/602 21/602 21/603 21/603

23/637 23/637

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

29

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reee o razreeu efa kabineta predsednika Vlade Republike Srpske Reee o imenovau efa kabineta predsednika Vlade Republike Srpske Reee o postaveu sekretara Ministarstva pravde Reee o imenovau direktora Republikor zavoda za statistiku Reee o imenovau direktora ODP "Romanija-Sarajevo" sa seditem u seditu Ministarstva odbrane Reee o imenovau "Broteks" Srpski Brod direktora ODP

23/637 23/638 23/638 23/638

Reee o izboru v.d. direktora MDP "Vrbas" Baa Luka Reee o razreeu zamenika ministra unutraih poslova Reee o postaveu zamenika ministra unutraih poolova Reee o razreeu zamenika ministra pooprivrede, umarstva i vodoprivrede Reee o razreeu predsednika i lana Komisije za uslovne otpuste

24/663 25/679 25/679 25/680 25/680 25/680 25/680

23/638 23/638 23/638 23/638 23/639 23/639 23/639 23/639 23/639 23/639 24/663 24/663 24/663 24/663

Reee o imenovau predsednika i lana Komisije za uslovni otpust Reee o imenovau direktora Javnog fonda za deiju zatitu Republike Srpske Reee o izboru direktora JPDP "InfoTes" Tesli i imenovau glavnog i odgovornog urednika javnog glasila "Lokalna televizija Tesli" Reee o razreeu generalnog direktora MDP "Jelingrad" Baa Luka Reee o izboru v.d. generalnog direktora MDP "Jelingrad" Baa Luka Reee o razreeu direktora ODP "Bimeks" Brko Reee o izboru direktora ODP "Bimeks" Brko Reee o razreeu direktora ODP "IT" amaka industrija tekstila amac Reee o izboru v.d. direktora ODP "IT" amaka industrija tekstila amac Reee o postaveu pomonika ministra za unutrae poslove Reee o postaveu pomonika ministra za unutrae poslove Reee o postaveu pomonika ministra za unutrae poslove

Reee o razreeu direktora ODP "Demos" Derventa Reee o izboru direktora ODP "Demos" Derventa Reee o razreeu direktora MDP "Soko" Holding Trebie Reee o izboru direktora MDP "Soko" Holding Trebie Reee o razreeu direktora ODP "ipad-stolar" Bijeina Reee o imenovau direktora ODP "ipadstolar" Bijeina Reee o izboru direktora MDP "Agrohercegovina" Nevesie Reee o imenovau direktora ODSP "Rotas" Baa Luka Reee o postaveu pomonika ministra Reee o razreeu dunosti pomonika ministra za izbeglice i raseena lica Reee o postaveu zamenika ministra za izbeglice i raseena lica Reee o razreeu direktora MDP "Vrbas" Baa Luka

25/680 25/680 25/681 25/681

25/681 25/681 25/681 26/717 26/717 26/717

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

30

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reee o postaveu pomonika ministra za unutrae poslvve Reee o postaveu pomonika ministra za unutrae poslove Reee o imenovau direktora ODP "Tehnogas" Laktai Reee o imenovau direktora ODP "Baa Laktai" u Laktaima Reee o razreeu direktora ODP "3enit" Bijeina Reee o izboru v.d. direktora ODP "3enit" Bijeina Reee o razreeu direktora ODP "Interplet" Brko Reee o izboru direktora ODP "Interplet" Brko Reee o imenovau v.d. direktora ODP "Pooprivredni zavod" Bijeina Reee o postaveu pomonika ministra za unutrae poslove Reee o razreeu pomonika ministra odbrane Reee o razreeu dunosti pomonika ministra finansija Reee o razreeu dunosti pomonika ministra finansija Reee o postaveu pomonika ministra inostranih poslova za politika pitaa i meunarodnu saradu Reee o postaveu pomonika ministra prosvete u Sektoru za ekonomske poslove Reee o postaveu direktora Republikog Deviznog inspektorata Reee o postaveu direktora Republike uprave civilne zatite Reee o razreeu v.d. direktora JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske

26/717 26/717 26/717 26/718 26/718 26/718 26/718 26/718 26/718 27/726 27/726 27/726 27/727

Reee o imenovau v.d. direktora JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Reee o izboru direktora ODP Gipsara "Volari" ipovo Reee o imenovau v.d. direktora Preduzea u dravnoj svojini "Ktitor-invest" za prikupae novanih i naturalnih darova za izgradu Prvog porodilita u Republici Srpskoj Reee o razreeu lana Komioije za zatitu nacionalnih spomenika BiH iz Republike Srpske Reee o imenovau lana Komisije za zatitu nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Reee o postaveu pomonika ministra prosvete u Sektoru za srede obrazovae Reee o razreeu pomonika ministra za umarstvo Reee o imenovau pomonika ministra za umarstvo i lovstvo Reee o postaveu pomonika ministra za izberlice i raseena lica Reee o imenovau pomonika sekretara Vlade Republike Srpske Reee o postaveu sekretara Ministarstva prosvete Reee o razreeu dunosti sekretara Ministarstva za izbeglice i raseena lica Reee o postaveu sekretara Ministarstva za izbeglice i raseena lica Reee o razreeu glavnog republikog inspektora za pooprivredu Reee o imenovau glavnog republikog inspektora za pooprivredu Reee o imenovau v.d. direktora Nacionalnog parka "Kozara" Prijedor Reee o izboru v.d. direktora ODP "Pak centar " S. Sarajevo - Vojkovii

27/727 27/728

27/728

28/743

28/743 28/744 28/744 28/744 28/744 28/744 28/744 28/744 28/744 28/745 28/745 28/745 28/745

27/727 27/727 27/727 27/727 27/727

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1997. GODINU

31

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reee o razreeu direktora ODP "IP" Ku Reee o izboru direktora ODP "IP" Ku Reee o izboru direktora JP Radio-televizija Viegrad i imenovau glavnog i odrovornog urednika javnog glasila Radio-televizija Viegrad Reee o razreeu pomonika ministra za unutrae poslove Reee o razreeu pomonika ministra za pitae boraca i rtava rata Reee o razreeu pomonika ministra za rad i socijalnu zatitu Reee o razreeu pomonika ministra prosvete Reee o razreeu pomonika ministra zdrava i socijalne zatite Reee o razreeu dunosti Reee o imenovau v.d. glavnog i odgovornog urednika lista "Osloboee" Ispravka Reee o imenovau direktora MDP "UPI" p.o. Srpsko Sarajevo Reee o imenovau direktora Opte bolnice Brko Reee o izboru v.d. direktora i pomonika direktora Urgentnog centra "Koran" Pale Reee o izboru v.d. direktora u ODP "6. avgust" Milii Reee o razreeu direktora DP ZTC "Baa Vruica" Tesli Reee o izboru v.d. direktora DP ZTC "Baa Vruica" Tesli Reee o razreeu direktora preduzea Vazduhoplovni zavod "Orao"

28/745 28/745

Reee o imenovau v.d. direktora ODP "Vazduhoplovnn zavod Orao" Reee o razreeu dusnosti direktora Republike uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Reee o postaveu direktora Republike uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Reee o razreeu pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za Podruni centar Prijedor Reee o postaveu v.d. pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za Podruni cengar Prijedor Reee o razreeu pomonika ministra nauke i kulture Reee o razreeu pomonika ministra nauke i kulture Reee o imenovau pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za Podruni centar Reee o razreeu upravnika Kazneno-popravnog doma Baa Luka Reee o postaveu upravnika Kazneno-popravnog doma Baa Luka Reee o postaveu upravnika Kazneno-popravnog doma Srbie Reee o postaveu zamenika upravnika Kazneno-popravnog doma Srbie Reee o izboru direktora ODP "Bentonit" ipovo Reee o davau saglasnosti na Ugovor o davau u zakup radio-difuznih frekvencija broj 12-230/97 od 14. novembra 1997. godine Reee o davau saglasnosti na Odluku Upravnog odbora ODP FSV Srpsko Sarajeevo o prodaji neinstaliranih osnovnih sredstava broj: 07-13/97 od 30. oktobra 1997.godine

32/1